Do sortitudine - Doria

of 20 /20
D. T* O. M. A, Collegii Ethici DIsPUTATIO sE X A Do sortitudine In Regia uaiversitate CHRIsTIAs Ahotusi, 'F K, M s l D E M. MIC HAEL EO- vvexionio Jur: Pol: & Hist; ProseslV publico celeberrima ; Praeceptore ac promotore aetatem / colendo honorando» *■ R E » F O N DENTE &L A O J ERE MI JE N Q RCOFIA Osiro-Gtthi, Publico examini submisla ad diem 3. lunij, , v Anni aerae Christiaas 164!. K B O M* sxcthht Petrus t 7jscgr. 164 i*

Embed Size (px)

Transcript of Do sortitudine - Doria

Page 1: Do sortitudine - Doria

D. T* O. M. A,

Collegii EthiciDIsPUTATIO sE X A

Do

sortitudineIn Regia uaiversitate CHRIsTIAs Ahotusi,

'F K, M s l D E

M. MIC HAELEO- vvexionioJur: Pol: & Hist; ProseslV publico celeberrima

; Praeceptore ac promotore aetatem/ colendo honorando»

*■ R E » F O N DENTE

&L A O J ERE MI JE N Q RCOFIA♦ Osiro-Gtthi,

Publico examini submislaad diem 3. lunij,,

v Anni aerae Christiaas 164!.

K B O M*sxcthht Petrus t7jscgr. 164 i*

Page 2: Do sortitudine - Doria

ti. w 'i47/r,r>* *■«:. '•

'

,i» ■•' s\ -.-■ j ■ *•.

,• ■ ■ :• ••’ ***

■•.'• ■ ■**. , V»v. .«, \ _

.'•

■ • ' ■ -■ ' ■ ; • ,-. ■■'■ '■

..mai oVtwtu i •,g v ;

or. sJr i% '■-■■■' ■ ■ ' ■■. •». *'e, w

..’.> i -„

; /*' .'P V■t:7 t»' ■ -. - iv ; - %.$ • V /■'

-'*i* - ’ 1. :. ■■ l/ ;i Ks 0.I •• ..'■*» I **» tt ' •-

- « ■ ... : :4 .A M v ;.i ,)

'

• . •■ V, • <*.7, . *

• £ ~ t 7'.

‘(."v’ : 1owpixrdiv-y •-(> Ji j .i a ‘i..;:;/ .;>

«BsJlsdaba '-’i : *" - •,Rai»:'l vilirt ■.?, ■. I-

;'*• ■ ’

.

Page 3: Do sortitudine - Doria

'4*

COLLEGII ETHICIdisputatio stata

Do

F T I UDI NERc spondent* OLAO JE X I M I £ NoscopiA Ostro-Gotho.

THEsIs

Qlloniam, ut in principio superioris disp. ignitum,.(/ quintumprtecta non tantumvita proximi quoquo,modo laedere prohibet, venam etiam eandem nostram-q; propriam desendere mandat, aslentientibus etiam

Theologis Dr.u* Chemnitio, Dieterico &c. Quodabsq,sortitudine expediri nequit, di e* igitur .tiamrubiae eod.m spraeceptotgendum-*♦ ,-

- ?/l ‘... L

i. Fortitudinem dari manisestum dt,Da ejus ,»»<mw/iinsascic* controv. egimus: Denvswte i

mologia, si qua quaerenda, non incommode a sert*do, dicitur: plusnamq; serendo, satusrequtrttur, }i

quam seriendo, quodrarius, consicta Eti.*. in st.tu integri. Iatis locum habuisse,sup,disp,s,tsc-8,probatum si • s5, autem Fortitudo {-avig^ta , Graecis, sicutmo-stratib. quodin viris max^Yr !sTtur) Virtus Ethica,in .audendo, aut metuendo tolerando de-eentiumata. modum servare docens. ,u Quae Iccundum yaru

objecta varie dispescitur» . siquidem non tantum sehu us,vcluti etiam aliarum virtutum, •bießum aliud w-

ternum, videlicet metus mali|atq; fiducia bom, aliudexternum, illae .plaercsscilnctqu^sduciamgtgnuntantttmo.

Page 4: Do sortitudine - Doria

'sminsusmnit qualia pax,honor, divitiae, mors, pauper-tas, opprcssio &c. Ai alaisthaecquae metum inserre lo-lentvatiorum genium esledcpreh endu tut-,4- Et inoprimisbipartito -malum dispescitur, quoda-liudsit inbontsium, aliud iriscj„' Malum M&oaessum,*sheologu malumculsa dicitur, ess quodvis vitium, pebea-tujrv& turpitudo nostrofacto ad mista, quod quidemperlchuenon spectat, nec sortitudinis objectumeffo'potest, Qui enim mala inhoncsta, seu turpia animo/caggreditur, turpis scvltiosiss est non vimsosurQMala vero tristia ( ‘TheoUprenx ) sunt quaevis advecta,mo-lesta & graves catus J Ut morbus, paupttta», mori, comcmjfros, per.setputio&t»' mi«b (pectatis -081 ClQ'i tvVV.aVisVtts, \£,

5» simt tamen & haecnon uniusmodi, -alia emmvusUttrisiis -lirat vorsp ardsjarei'* -ut loquitur plsilctsb-phus, idest supra-humanam conditionem; Quae (ci 1 icet a bhomine sdstinen nequeunt, & in quibus adeundis nullaIhonestas cernitur J Utpot», si quis Tulminibn» se spon« objiciar, in-undationes, incendia &similiaperi«ul»essugere aicj; «vitare cum possit, non*ur«A:c, : ‘ ;- : Alia ' veso &ax*tqr£'g&wWi quae ab hominelaudabiliter susserri poslbnt ac debent, qu Id in illissor-siter serendis honcstas eluceat « Quali* sunt mortis pericula prostlut| patri*, umve desensione&c, Mac igitur sortitudinisobjeßa, isa non *que~4. ;\ Interisthaec rnaila tristia quae humanas vires, recteadhibitas, non saperant quaedam leviora quaedamgraviora i JUaiam quae terrent quidem & insestant, sa-

•*CII ius tamen tolerantur, Ut jactura divitiarum, leriorei iniuriK) tri-i jscwMnicbnint etsut&c, ©kc, magis terrent & dissicilius per-seruntur; Ur-Tuor»,membrorum dilaceratio p iti palpebrat M.' Attilio.■ike£iU>^^•rectat^ic»uu:*q^a^^| e pericula insubltcamune.mhm ossdp constitutis impendent, Idtj; vel in Mi-

v.X i 1 , r* * *

Page 5: Do sortitudine - Doria

silia seu bello,unde Fortitudobellica «? militatuseuqua quis centra hcstes publicos sortiter pugnae, dia te-

sata civicaJeu urbana Cicer. ossic; qua in publicis nc-gocijs togatis magna pericula & discrimina bonestatiscausasortiter adeunturatq; decenter suffinentur* A*liadciiityprivata vel in oeconomia dum adversa & dissicul-tates ibi occurrentes sortiter superantur; Veldeniq;injuria*, divitiae* 6r caetera mundana, quorum praesentiavel absentia Vulgus affligere solet, sortiterscrunturaulspernuntur. Qua? sortitudo philosophica dicitur..*Bt hinc tot sortitudini* spceiej «

s. Inter omnes vero eminet bellica seu martialissorti-tudo quae omnibus non contingit* Caetera autem&

privatae potvssimum species facilius etiam apud insimosinveniri poliunt. Illa vero sublimis sortitudo, ad he-roicam virtutem proxime accedens, eorum estqui inlucereip* veriantur; &. ipsius Magistratusj Cuidulce$flor'tosum csl propatria oppetercj,g. Trita inlupercst distinctio inter Fortitudinem ap-

parentem scu non veram & verarru\ App arentissortit.cieo Ari st, lib. }. Etbic, Nicom: c. 8» rccensct; i. Ishticaquae in desensione patriae urgentibus legibus, praemioiut paetus, exercetur; 2, Experientiae seu experimen-talis: experientia tnim animosos reddit cos qui ante*periculis intersucrunt. Et Cic, lib, z, Tusc. quasttinexer-citatum militem mubericomparat . 3* Fortitudo iracundiaequae saepe facit ut inermes armatosadoriantur; e(l tnimir* cot sortitudini/, juxtavulgatum. 4. FortitudopropterJj>emdicitur, cum spe victoriae pericula considenter adeun—-tur, Et 5. demum Fortitudo ex ignorantia, eorum quipericulorum ignari animoseadvectus hostem progredi»untur; Imperitiaenim interdum audaciam adsert, v«« ««»

Page 6: Do sortitudine - Doria

s«m sortitudo est quii quis publica* utilitati» st potisiirmlm honeRatiipericula adit & adversa sustinet; Quae supn descripta su io,c>. Extrema Fortitudinis iatis etiam manisesta; ni-mirum in exccssu audendo, audacia & metus vacuitas,

sicutexcessus metuendi mcticulositas, qui audendi de-sectus essi Audacia quaevis pericula adire svadet, edam inquibus nulla vel honesta*,vcl publica,imo interdum necprivata,utilitascernitiir; Metu* autem quaevis pericula& adversa turpiter fugit, neq; utilitatis hone-

sl tu & exijhmationis rationem habensr*. e, bxcad sortitu*dinisdeclarationem ; Nunc quzstiones circa tandem breviter decidemus,io. Quaestio I, seleossert, Ansortitudojit virtus? AssIsed opp. ‘Virtus moralisomni homini competit ; Fortitudonoimi hominicopetit s. Fortitudo no eH 'utrtg moralis, Maj prob.‘Virtus quippe nemineexcludit, nec censil necsexum recipitaut exdpitlhAiat prob. Fortitudona^dcalidoisjiccotem-peramento, compailo,solido acjjoirituoso corde dependet-, qux inonibus hominibus non inveniri certueji , £rgo nec sortitudinem+

U. Verum Rcsp, exsaseie: controv, Essi. sect. a*tncmb,4,q.7,limitandopropos Maj. praemissast:.di-stinctioncinter hocmodovirtus mo-ralis omni homini competit quoad potentiam non actuidest, Omnis homo poslet fieri virtuosui, si legittime st debitomodo in«im rem incumberet j inclinatio enim naruralis amni hominiinest ad virtusem eapeseendano j Qudd autem aBu omnes VsitUOsi HORsint,experientia plus satis, proh dolor, evincit. Neq;minoris probatio officit. Quamvis enino negandumnon sit eos qui tali temperamento & constitutionc cor-poris praediti suntadsortitudinem aptioresefloi Fri-gidioris tamen etiam temperaturae homines ado -

trine sorritudinem plane ineptos essenon (equitur Er sieaimarma induere & bostem serire omnes nequeant,

Page 7: Do sortitudine - Doria

possunt tamen alia adversa & calamitates sortiteratq;aecj, aimo perscrrc,& sio luomodo sortitudinecxcrccrc.ii: Neq; instantiaquaeadscrri ibletcontra limita-tionem Mai. prop: multum valet. vanam sib: atq;/r«-siraneam tsitpotentiam puet nunquamreducitur tn atlum\ sedsilapotentia m omnibus homtnibu* nunquamreducitur inastu E.Resp, Etsivana sit (quodammodo non tamen per o-mnia)quoadindividua &buuc vel illum hominem, va-na ti tamen proptcrca quoadtotam Ipecicm essenon ic-quitur. Neq,omnino vanum estquod-aliquen habetsinem&u(u.t>: scdpotenda ilUctiam in singulis ho-minibus Juum habet sinem, gloriam Dei & perfectio-nem hominis-; imsi inexculabiles reddit eandem exco-lerencgbgentes: Ergoonmimode vananooesL»»13. Excipi adhuc potest; sed virtus tamen infixumscemineum cadere non •videtur, cum exsupra allataprobatione,ih. 10♦ Tum quod a vtro tanquam eidempropria denominttur.Icto re* ai'}gos io&geht,ficati nobis d

Atrcsp: Denominationemhic spatiari fieri, qu ':din viros sortitudinis exercitia magis quadret, ibiqj fre-quentius inveniatur; Mulieres tamen propterea planest in sOtU no CXCi udutur; Qood etii etcepla Dcborat, Juciith, semi-

Cladia: rotranit dtc: saris confirmant. Potilljrmim sidebellici sortitudine firmo sit: s n de aliis spcciebus loquamur, seminisetiim sortitudinemrecte tribui, minus dubitationis hgbescse,.

/4+ Quaeritur 2. An sortitudo magis conjisiat in audendotimendo sijibi cavendo ?steo

ipso etiam utrum magis in metuendoan considenda jitasit? A dc-oq; utrum extremorum seu horum vitiorum, timiditatis veiaudacia sortitudini viciniussit ; Quae quaestiones rcipia ser-mc coincidunt. Pro timiditate hoc eslepotest : sibriiimetjihicavet, quisibi cavet estprudens, quiprudens esi vsr-suiepollet: tsgo qut timet virtutepollet.

Page 8: Do sortitudine - Doria

r-v, i?espondctur amem ad hoc argumentum ves sisimise quid asseratur; primam propoiuionena sontisillius, vel hanc enunciationem, timetjtbi eat et , sim -

plicitcr vera non csse,atq; sic laborare sallacia a dicto- ic-ttldurn quid,ad dictum(impliciter.* Alius enim cst timormoderatua cum prudentia <k circum(pectione conjunctui,qui laudabili» & virtuosuy** Alius immoderatum y’vi—-ttosa* qui nec cum prudentia cst, nec laudabiles actionesadmittiu*16. Quaestio de objecto. 3, Anne Fortitudo ciresomnia

formidabilia, seu quametum incutiuntoccupeturAEx superi-oribus thes: }• 4. j. 6. hujus disjx sine ullo negotiodeciditur^.17. Quaeri etiam sblct & nonssinccausa potest: 4*Anmorsbellica sttpropriumsortitudinis Asfirma-tiva svaderi videtur, nontantum authoritae Anjlottlis, e»4. Ub. s. sihic.Nicom.Verum etiamratione atq;argumen-tis hoc modo? Omnd virtu1 versatur circa maximiardua*disflo ilima, pu( herrima laudatijpmo-»: sed Fortitudo cstsirtus: Ergo, Maj. cstelara. luat enim ista inter com-munes omnium virtutum affectiones, Min; supra con-firmatur; Jam autem inter omniaterribilia mors, humani-tus loquendo, terribilissimum esl, qua in mamentoomni-bus hujus vitae bonis privamur, adeoq. maximearduumtsdi/suile objectum, cum cuncta viventia, mori renuant»vitam continuare deriderent.* pulcherrimum etumiaudatisjimum pro patria, pro ariste socis, prorege &

grege in acie sortiteroccumbero* Mars igiturbellicaproprium tsi %irtutis objeidumj.st. Quamvis autem haec ita haud absurde dicantur eRcspondcmus tamen ex siiprapositis.ubi plura terribilia

Page 9: Do sortitudine - Doria

«siam virtutis objectum stataimm th, non obstasseDistingvendurn naniq. inter objectumproprium adaequatumprtmariu tssecundariun-u: proprium quidem cst Fortitu-dinis objectum mors bellica, aliu: siquidem virtutes eomodo circa illa non occupantur: Non cst tamen adae-qaatum,narnq.& circa alia quae metum insiciunt vel speconcitant, versitu?* Deinde primarium quidem cst &

prmctpale Objectum) quod lccundaria & minas principa-lia minime excludit. Revocatur autem diversitasiilaobjectorum ad unitatem seu unionem, quatenus sub•communiformali co mpreli en d.ucur; quoad nimirumrore m aut fiduciam iavolvuao.

In dubium quoq- vocari aflolet js. Anne etiamcirra asjantvxttsgenera/eu(siedessortitudo versetur? Utpotesive quis i nmad tem,pestasibus obruatur, ve i aliassusso-cetur, incendkj vci aiorbo succumbat & intereat* Acpcti iimlira: An.etiam malesici mortem sispplict* intre-pide adeuritesac ssinentes> fortes appellari mereantur proAsfirmo -ejusmodi ratio militat: J/ppucunisacmamaxime

■ser/tlnli. \siorther ac intrepide verjatur$meAiecritatemservat ,

» fortu es' Atqui. malesicialij mortem conteamentes ecquoammo sustiaenta,sortitersese *erunt mediocritatem servant:E* Maior cst definitio sbrtitudi nis l Minor e.da clarasst: Mediocritas enim ineo considit ne nimium metu-amus &doleamus ob idquod evitari non potest.20. Respoaderur autem breviter cx antea allatis,Fortitudinem occupari suo modo etiam circa aha mor-?isgenera,sivequis natiralitersenio sivemorboextin-gvatur.- sive igni, aqua, lapsufortuitsi pereat i live vio-lentera tyranno aut homicida trucidetur; Minus tamen

quia hic minor laus & honeibs; {nijipro

Page 10: Do sortitudine - Doria

Dei honorepatiatur utimoxdicemui) principaliter tamenscprimario in bellicamorte sortitudo elucet. Ad argu-mentamautem allatumrespond» r. Repetendo dissin-xi ionem interveram & apparentem sortitudinem: hanc e-tiam latroni vel malesico intrepide cruciatas 1'ubcuntitribui posle; illam minime. 2. Limit* prop.mai. si-quidem de vera sortitudine loquatur, ita utsortitcr&intrepide circaterribilia versans Laudabiliter etiamsoli-Uo VelprsteipUC honestatisgratlO->',Qui adhibiti minor propositio cor-ruit. Tales enim nen honestatis sed turpitudinis gratia patiuntur-Cons, l.Pet, 2. r. jo,

ai. Quidnano Igitur de sanctis Martyribus statuen-dum.qui proconsdlione veri numinis & laivisic,» reli-gionis, accrbissimos cruciatus & mortem iplam magnoanimo lustinueruns♦ 6. Anne tstpsisorta dicendi) Assir.Ubicunq. enim invenitur verum sortitudinis objectum,internum & externum, & circa idem laudabilis medi-ocritas; ibi vera adest sortitudo; Atqui utrumq; hic in-veniri in Martyribus manisestum est. E*2.2. Obi jci tamen potest.- Nulla virtwt coacte exerce-*

tur: Atqui baepatientia coacte exercetur. £, non eslvirtui Ma-jor est clara, prout ex ijs quae lupra de actionibus homi-»mim virtuosis ingencrc dictasuntpatet. Minoretiam, si-quidem a tyrannis st nominis Christiani persccutori-buscomprehensi, vincti & adactipassilnnt. Rejj.ta-men Negando astumpt.sidq, non sine ratione,prout c-xcmplo Dauielis ejueq.socioru, Dan, \septemfratrum Macca-tutorum, 2. Maccab. 7. Etipsorum Apostoiorum Act. 5.V. 48. Qnod ipsum etiam 1gnatiwt, tolicarpu*,Laurentiu4{5? alijcomprobarunt. Et Licinii tempore multos e Tyranni ministn»,antea piorum tortoribus, Martyrum caetui sese spontd adiunxisse, sc mar-tyrii coronam rapprtasle testatur sisi!. M. in concione sua Anno Chnsti»‘0.

Page 11: Do sortitudine - Doria

T), Quid vtro dcs?' $■'testata CtvsivBiApcvtk statUen*—dum | & A'univiolentassili ipstsmanus inserentes

(sonte consctscenies sortitudini‘s laudem mereantur ? 7. saepeetiam quaeritur. AdquE.ro quali:, relp. Negando.Quanquatn ncq, hic objectiones desint. Et ut multa,argumenta paucis verbis coprehendaraus, sio occini pe-tecti Q“°dratione, prudentum tj magnorum 'virorum exem-plis non modo exprophanis hstorijs, verum etiamsaeris, imo$distisscripturA s,probaripdtest, idplane non negandum-, Atquinuthocheiriam es e licitam atts honestam gs sortitudinis steciemratione, exemplis tsc -.probatipotesi s. Tertium argumen-tum seumed: term: cum plura habeat meo bra, perpartes enodandum & explicandum venit, utassiiropt;cosini! cturj propoli enim major evides est. /, igiturratio-nesio: Qui omniumterribilium terribis'simum contemnit a-nimose aggreditur estsortis. Et satiusest semel moriendo 0—

evnium calamitatum sinem sacere qudmsiepe mori ts affligi iDiu siquidem vivere ect diu torqueri. Quin &proptervitandum scandalum & turpitudinem, utLuiretia,\cYdesiderio melioris vitae cum Cleombrote hanccc depoerce

honectissiroum videtur, z. Exempla iam allata sunt8

Lucretia. honestisstmAscemintt romanae, quae ob violatama Tarquinio pudicitiam scipsara interemit; Cieombro-tua perlecto Bldtonis libra de immortalitateanima, eandemex hocergactulo dimittere sectinavit: utresert Crc. h

Tusc. seq; demuro praecipitem dedit. Addi postuntZrwsCleanthes, Anaxagoras, Cato, scipio, Brutus, 6*. c. sicut /.ex sacris simson judic? 17. & Rhastj z, Macc. 14. &4. scri-pturae dicta, Josi 23. v.Z4. Mors vocatur via univerlae car*nis; Qua igiturest via universacarnis, i.c. omnium ho-minum, cam Ipontc ingredi licet . Et Eccl. 7. Melius

Page 12: Do sortitudine - Doria

■e& 1re ad domum luctus quam ad domumcon vivij; seddomus mortis est domus luctus. EtHebr. ij. v. t4*Nonhabemushic manentemcivitatem; £. inillamqutslabi-liigspermanem esl quantocium commigrarelicet* Et Quodomniboirini propositumac constitutum est, id quam-primum maturare/ e/7; sed homini conliuutum esl/emetmoriffle.14. Atqui re spondetur/, ad rationem, itoti satis csic aggredi terribilia animose,nist & siathoneste. Neqiimpie moriedo calamitatum sinis sic, sed initium prout«xverbo Dei constat. Nec moriendo delictum elui-tosi si voluntarie admissum fuerit; sine voluntateamtem nullum peccatum peragitur* Mortalitatemvero sic exuere, ut deinceps iaeternum moriendu msitpericulosissimumatq; inhonestissimuincssi 2. Ex-empla igitur prophana nihil probat. Et qui proptermetum imminentium malorum seipsum interimit,gnollis&pusillaoimis est, non sortis, j. simsossisex-«mplumpeculiare est» heroicum & typus Christi, quodtemere non imitandum; Rhasis veroexlibro apocry-phopaganismum sapit. 4* Ad dicta s. seript. Morscst via universae carnis, quam tamen nisi vocato ingrediaaon licet. Jfloaum luctus ingredi bonum est non sa-ceto; at qui seinterimit, facit, Non habemus quidemhk manentem Attamen stationem, antetempus desercrc integrum noj esl. Etdeniq; quodhominipsopositum ac constitutum est, scilicelslmpluiter

sine ulteriori vocatione idsas est maturare ; utpote, ubiduo auttres in meo non sine congregatisunt, ero in me-dio eorum Matth. ig. v. 20. sed propositum est horni-

moti sircumDeus voluerit, non quando ipsi placeto».

Page 13: Do sortitudine - Doria

«. Autocbeimm autem ideo damnam9, quis ver-

bo Deicto sc. praecepto contranatunnec non iuri civili»naturae & ipsihonestati, qui enim scipsam occidit, ho-minem occidit.’ At nemoest mea brorum sirorumDominos,nedum animae & vitae. Cumbae ta,mchli-'mitatioo; Ut qui vel in navali pugna nave quavehitur,vel arcem in qua oblidetur, in manus hostium non sinemagno horum emolumento»patriae vero incommodo,indubitanter perventuram cernit, ignem pyriopulveriinijeies (e stiosq; propter publicam utilitatem devovet^quales etiam heroes nostra patria genuit, sida laude non''defraudetur. . Vid.Chcmn. qui adexemplum samso-nis relpondet eum praeterquam quod typus Christi sue-rit; etiam publicam persbnam gessissecui publica vin- ,■

dicta commissa ut:hortes' ulcisccretur. . Hic igitur cupublica utilitas atq; honestas militent, virtutem adesscprorsus negandum non. videtur. In asijsyero casibusquibuscunq, sibi ipsi vitam eripere nunquam honestunaststuirnusr%i6t. sed numme etiam mercenari/milita sorta dicendi!/. In disccptationcm venire solet . Asfirmativa iridecx- strui potest, £si*odcompetat etiam huic militari sortitudiniVerasortitudini* definitio Deinde st mercedentkwesie. acci-perepo(?uns,6.(si honesiepro eadempugnare ; sedvertamprius 6tsiposttriua* Proinde etiam hi honcstatisgratia pugnant,$c sicvere fortes non immerito dicuntur, Rcsjponde-tur tamen reastumendo supra citatam disfinxi: interve-ram (si apparentemsortitudinem» hac insuper additamcae-la; inter apparentis sortitudinis species, quasdam adiveram propius accedere--'; Nec tam ,facile ab eademdissinivi; ficati multo magiscum vera sortitudine

Page 14: Do sortitudine - Doria

«onvemt quam ceaBa vel iracunda $utsulta* Exerce*tur namq; etiam in desensionem patriae & magistra—-tus, atq; side data nititur, Proprie autem & stricte di-cta sortitudo ver* non eslt dummodo mercedis magisquam honestatis causa exerceatur; Quamvis enimmerces honesta essepossit, honestas tamen ipsa non est,cum inter abstradum £5* concretum accurate distingven-dum fuerit. sin vero etiam mercenarius milespotissi-mum honestatis gratia militet, ctiamsimcrcedem taa-quam ncscssariana sustentationem acceperit, quin veresortisdici possit nihil prohibet, Asi gnatenur mercenarii «ili-te, reip utiles sm:; ad politic. pertinet adeeq: in disp. debello ex; rimitur,st7. Quid iniuperdeillistenendum quiexdespera-tioncmagnocum impetu in hostem ruunt ingentemq;stragemfaciunt, & nonraro victoriam reportant, am-bigi solet. Anne etiam detyerabundisortiterpugnantes ve-rd sortitudinepolleant? Asserunt non paucis in locis histosici ita florus' spartacum limui curnsbcijs, eruptione sa-cti cum circaangulum Brutium inclasusesteXysortijJimedimicantemqaasi imperatore occi(um esse, ait. Ita Cati-lina cum suis, copijshosti-um sese clausbnrsi testesalUistiu, optimum factu ratus rntali te fortunam belli tentare pulcherrirnamottc conci-dit;’ ut idem Florito authorest. Et spTum AlexandrumM. abduCedo naves necessaViasuistbilirlbussortitudinesecisseCurtius reserti seessemilia exempla voslru 'etidseculo■ xtatidesuht ‘,ubiadsortiterpugnandum extremanecejjjtds coe-git. InterinUamennon, srqnaestiode verasortitudineintelligatur, negandam staruimus : ’ apparens trixwlPA-

stcm & minus accurate dicta sortitudo, ro<i#.»sc*hictari-' lurnmodo adest ‘premt ex siiperiosibus satis constao,

- Moveihsctiam.qusstioaphilosopho 3. Erhic,

Page 15: Do sortitudine - Doria

<e.$♦ cum aiijs. /O. Utrum Fortitudo magis insubitugs in-opinatis quam expediatispericulis cernatur? Quod recte assir-matur i Ea siquidcm animi constantia quae a perfectio-ri habitu dependet minus praeparationis requirit. Obijcltamen potest; Omnis verevirtuosa actiositeum deliberatione-,sedea quxsubito$ injperatb ingruuntsine deliberatione excipi-untur. Frgbcircaillanon esi virtuesa abito. Nedum ma-gis quamcirea exspectataej.

Respon‘deri tamen potestncgandominonprop*Naro utcunq; festinum & subitaneum est periculum ndomnis tamen deliberatio abest, celerrimi quippesunt ani-minctus. Non adeo quidem prolixam & operosam si-cuti in praevidi haberi posse deliberationem satendum;aliquam tamen adesse poderes ipsa loquitur» i Quippectiam m arenastpeconsictum capiendum esie , proverbio tio-nemur* Ut & hocaddatur; deliberationemtum prae-cessislccumhabitum virtuosum sortis acquisiverat, seq;ad omnes casiis praemunivit ac praeparavit; quod etiaprudentia omnium virtutum oculusrequirio.30. Quaeri adhuc solet* st. Num sortisalvdsortitu-

t dinis laudeunquam sugere liceatl Regustata distinctioneinterpericula quahumanam fortem superant: de quibusminuspotest esse dubij, & quA humanisviribussustinerirq»e-unt: si quaestio de hisceaccipiatur, prima fronte negan-davidetun-» siquidemsugere pericula no intolerabhliabo-■ mst* aggredi tppostasunt: quorum alterutro posito alterumtolli nectseesl»

;si igitur talia -pericula animoseaggredisempes licitum & honesturn est, tum sequitureum quit taliafugit& exijsdem sesiibdacit, non)5r/swsed timiddy

turpematsyinhonestum esso. Proinde & ulterius sic in-s serri potest. Jguicquid diresl£ pugnat cum officiovirisor-

Page 16: Do sortitudine - Doria

iis, hi'psum nunquam licitum authonesiumerk:trisha, qu<thomflatis£ss publica utilitatisgratia adeunda veni-unt,sugert, diretseeum officioviri fortu pugnat: 8, Eademipsi sugere ($c: Utraq. praemi illarum ex defini-tione& natura sortitudinis satis ducet. Nec le»* «st hoc i.psum .

31. Interim tamen altius pensitatis circumHantijt(quae inhominum aclionibuatspoliticis negottjs onme serunts>a/7#*w)inspectoq; sine qui actionem dirigit, Nonim-meritsi concluditur. Fortem interdum licite& benesioetiam sugere polle,cum le, per sugam & seccssioncm acrctrocessum illiuspublicum bonum non retardatur autimpeditur.* sedpromoveturpotiusacreparatur. sshuuijiverosugam,salu* reip.ts ossiijratio non admittunt, sorti-ter potilis moriendum, quam vclungvcm latum retro-cedendumfactio.jt. Ad arg. contrar» resp. r. Pericula honcsta &

tolerabilia aggredi honestum laudabile est, potilsi-mum ubi publica honestas id svadet. Qualimitationoadhibita, minor prop. seu assiumpt. corruit. sin autcraquisinstet; Non esefacienda malaut eveniantbona 1 oedsu-gere inbello $ hajtam abijeere malum eH : s, Rdp* Ex dist,inter malu jimplhiter malumsecundum quid»Fugere simpliciter malum noncsl, (ed secundum quid;Quod ipsum ratione maioris mali, boni rationeminduit. Ita multi hostium surori, multitudini a—-lijsq;incommodis pro tempore cedentes, utilissimamdeinceps reip. operam navarunt» Quod hi stori aecumexperientia testantur. sic Varro apud Canna*: Amigonu»; Ku«.aiade» ad Varnaa fugiente* aimeliorareip.tetnpora sese reserrarunt_,. Qy Jautem semcloccidit: nullum deincepshostcmsternit.tons.Fasc, coatrov. £ch. sicil.ia.

Page 17: Do sortitudine - Doria

gg. Quaerito etiam cst hoc loco non inusitata;4 nsortitudoaliquandosorti noceat? Asfirmativa prinxj in-tuitu verior videtur: siquidemper sortitudinem mul-ti fortunarumomnisi tacturam adcoq;& vita' nonrardsubeunt, ut in extremum discrimenadducuntur; Undetalisexturgit ratiocinatio : Quodfortem non modoalijs bo-nis, verum etiam valetudine*, membris corporis, is vita ipsdnon-nunquam privat, illudtpsutn interdumnoxium damnosumeffli aedsortitudo srtentaQC. Dtim nimirum persecutionibui se sorti»ter opponens, divitiis, . atnatj; exuitur, & morte daroinutin bello mulcta*

*8ur.

34» rirmiori tamen fundamento negativanitituriMuti a quippe virtus, virtuoso perse qudtalis nocet ; Atsortitudo est virtusr*. E» Unde etiam satis patet, quid«d objectionem reipondendum; csle videlicet sallaci-am accidentis: dum id quod sortitudini ex accidenti<ron;petit,per si*eidem tribuitur-» Deinde rcsponde—-sur bon >rum,patriae, mebrorum autvitaeamiisionerasmi minimenocerov sed cum corona immarccstibiKproptereacoronetur, in maximo lucro damna isthaec,ut vulgo videntur, ponenda esso»/5» Tandem a. & ultimo quaeritur; AnneethmvirisortisJit injuriam aliquandrtolerarcj» ? Asfirmatur Quan-quam obstare videtur-, t. Quodsortis circapericulajolum-moddhonesa versetuK Atqui injuria non ejireshonesta, G. cir-ca illamsortitudo nullatenusoccupatur. X. Quod es hominisimbellis imbecillis, idnon eji virisortis: sed injuriastoleraretffl hominis imhtdisimbecillis. G, Veriim resp» Adprio-lisarg. assiimp. Injuriam dupliciter considerari.poiTe,nimirum velrelatione ad injuriantem vel injuria assie*

•acturntesse a. rem inhonesta mratione inserentis:ratione au*

■ssm patienti» ikiustinentis non sempeo: & tum a sorti

Page 18: Do sortitudine - Doria

edcrn, serentibus ita circumst.qntljs, & svadente recti?ratione pulchre perserri imo contemni posso* Adzduresp- itidemminorempropostionemnon esesimplieiter vera-,Namq; Motes David & salvatot CHRistus, absq; dubiofortes suerunt, iaiu«rias tamen tolerarunt. Quinimo togata^sortitudo, non raroin patiente»serendis conviciis» quod socratisexemplum,commonstrat, fica est_/,

36* Quaerunt hic ali j: AnbedaChristiamfluita/ sedadcasus consicientis &theolog.- hoc pertinet. Andu*tUa illicita$ prohibendaJ. Quae politica quaestio essi An•vero honesiumjit provocatorem agere, velin comparendo,siquis provocetur, promptumse exhibereJ. Ethice quaeri po-tcst. Atexsiuprapositis fundamentis facile deciditur»scilicet ubi nulla honcstas, nedum publica utilitas ibinulla virtus. At regeris: honesium eslsamam tueri, quamqui negligit crudelis eH. Nam honorseusama &: vitaparipassu ambulant♦ sed stultessiaroa enim scomatibus & inju-riosis verbis non laeditur: verum taliaevomens Tuam sprodit inianiani_j» Polito autem graviores essie injuri-as» iisdem per legitimos tramites &c opemagistratus oc-CUi rc re sasesu: Nisicontra mandatumCHKlsTL GladiaUm sumerCJ, qUtsnon Cxhorrescat. Patet prolndejvere fortesnonrsle qui periculis inconliderate sese exponunt-.; Nedum arationes & iacta..bundos» qui in symposiis vel caupona cum toti cohorte sese congredi posl*gloriantur; Et tamen sisebrii vel unicumin campomilitari habitu occur»rentem advertant, caligat pra: timore ad talos usej demittantur: Neq; eximpatientia mortem oppetentes vel gravia mala adeuntes; sed COs adsortitudinis laudem sidesassingere qui honesta & pu-blice utilia pericula magno animo aggrediuntur&constantcr sustinent, sive id bello sivepacc contin-gat* Nam privata etiam sortitudo» non modo exemplo»quin etiam osctranquillitatem consequenum publice conducite* Ethaec de sortitudine Hesuce-dicta sunto.

Page 19: Do sortitudine - Doria

A

»

COROLLARIA H IsIO k4.

rvE antiquitatcatq;originc gentiumGothia g*-^svcaiae ex side ssiistoricorussi nostrorum, noemagis quam dealiorum populorum* juxtaeorun- :

dem traditionem;ellM^nduin^., j*4ihil igiturestquod quis ex ingenio siio & affectu historijs detnat ,

irci addat sidens. £ccur enim mnaque mstro Jor«nandi, Ablabio, Erico Uplaliebss/ Jeharihi .Magno(sie quam Aiorum Humbaldo, Vatii*chindo (sio. •velHuhertoyRuberto, Qmoyderebuon** \

itisdomesticit tesiimoniumperhibentibm eredem %

'ium? Quansidem quamsibisuussy haberi 'nolunty alijs •; .

detrahant? ATec vel ipsa Germania attiiquibremaut ’*

tertiorem yeiustatissu# HiHou& authommquam ip~/«Tacitu laudarepotesi. QuctamGwlibellodt mo-ribus Germanorum; -non rrunutsid&elmaxime de ,

svecis Gothisq; loqui res lege/, natura populi■:gemts4% (finita ipjademonslranh Quwimbipsem(£ .

initio adeapux oceanu* ambit hisionam jtporrigeuindicat. €t adsinem suionum i. e. succorum sito— inumi.s. Gothorum(si Fennorum mentionem 'lucu—-lentisiimam wijcit. Quapropter ita£patriamhisiorLamorigiatmJtsMtupuitatemgentps.exanmUbmga'*

• V-O:- - V .jW .*, - ■ --•*■••,•;•* sJV, 7 _

•>

trijs "peterumsipmommentus txomnt angulo erutos co- y

quisitam-, ut loquitur Joh, M. Aurumgravisiumorum bisiorkorum calculo comprobatam sine fronte

Page 20: Do sortitudine - Doria

Muiasier elegare mnnutli haud duliiantTExterorum fidei), eriam eorum qui acCuratilTimi haberi volunt) quantum sirtribuendum, exemplo non uno tantum aut paucii (silum osiendi poslet. E»rinfinita multitudine obiter baro sunto: Bodimu de Meth. Hist. e. 9. ex Plin.«(Terit linum magnum interioris Gothiar Boding ab incolit appellari; quodsalsum esse omnes norimus; Nsm iotbniccim (Inum intelligit, qui nobitnon Jso&mg-ledBotnen appellatur. Et nuperrimi JohanneaLudovicusGot-fri Jusinsui Archon'.» Jogia Cosmica> quam indubiis k immotis niti siindi-mentis iniimine aslaverac, de regno svec: agens catalogumregum suec: con-«ra.sidem annalium in dubiumrocat, ipse longesutiliorib. sulcimentis Habili,tus; permulta pro veristimia aderit, tum qui politicata administracionem *

tum «ccle iallieam &r«ligioni$negociajquaeveIriiflici sallistima eUenove: unrDiait 12. tantum esleragn,. senatores; Atccsdc munitissima loca «numera»turus non munita inserit, munitiora excludit:: In Gdthii nemin«m eapitane»-limam Magistrum equi um sitri.ait nisi In iure suce; ulu-larum ne mentionem quidem imiti; frecos metallicam rem non intelligcre».in provinciis sudermannia sc Vermelandii sub P, pe Carolo poslca R. eiusnomistii IX. calrinianam religionem viguisiea(Terit,lc limilia quim.plurima;Que quam maniseste sailii quilibet in patria non susses palpar* poterit. A*,«e igitur exoisii plui quam indigenia historicis dcrebus nostris tnbuendunw2. sueciarm Gothiam & Fenningia prius quamaliaaustraiiora septentrionifloca inhabitataFuiTsej, i>on tantumHissoricorum authoritate, scd ctiaipssus Taciti ratiocinatione comprobari potesKsic mim Quii Aila Africa aut Italia relicta Germaniampe«e«% informem,serris, aspara coelo> tristem cuku aspectuq nisi.patria lio IIdenadcborealioribo*regionibus resectu meridiona-liorum discipossc quis non videt: 1., Deus proinde ac pro-vidarerum parens natura sicdisposucruatutoamiuinprimo hi tractus inhabitarentur, ne inperpetuuai incul-ti & incoli» vacui mancrcop * Ut jam ds discursu aju-stino lib. i. pro schytarum antiquitate contra yEgypti-os introducto nihil dicamusqui haud leviori frationcadnostrasregion» accommodari pt s e sl,scd dcbisce sati s.Konenim ignoramus nullam gentem, sollt excepti» Chaldaei, antiquitatemsnatnex indubiis st omnem exceptionem declmapnbu* laudamentu,«bsolui««slsEaonRrM{polTc> •

V Itotl