Johannes - Doria

of 14 /14
/. N. D. 0. M. DISSERTATIO ACADEMICA DE TRACTANDI DISCIPLINAM MOEALEM in ACADEMIIS, Cujus PARTEM PE.IOREM Cons. Ampl. Facult, Fhilos. in Rkgia Academia AboSnsi, PRiESIDE Mag. johanne bilmark, Hiftor. & Phil. PracT. PROFESSORE Reg. & Ordin. Publice vcntilandam fifirit Andreas Johannes Asp^ Satacuuda-Feimo. In AUDITORIO MAJQRI Die XI Decembr. Anni R. S. MDCCLXXXII. ■H. A. M. S. ABOJE, Imprefla apud Viduam Reg. Acad. Typ. J. C. Frenckejli,

Embed Size (px)

Transcript of Johannes - Doria

DE
Cujus PARTEM PE.IOREM Cons. Ampl. Facult, Fhilos. in Rkgia
Academia AboSnsi, PRiESIDE
Publice vcntilandam fifirit Andreas Johannes Asp^
Satacuuda-Feimo.
In AUDITORIO MAJQRI Die XI Decembr. Anni R. S. MDCCLXXXII.
H. A. M. S.
ABOJE, Imprefla apud Viduam Reg. Acad. Typ. J. C. Frenckejli,
FIRO Plurinmm Reverendo atqne Prceclariffimo, Drrio ANDREjE ASB,
Ecclefiarum, quae Deo in Karcku & Si.oniemi colligun tur, Paftori vigilancifiimo,
PATRI INDULGENTISSIMO.
ffemoria Tuorum, Pater Optime, in me jugiter collato- rum beneficiorum, quibus rependenJis mc omnino impa-
rum effe agnofco. poflulat, banc leviter elaboratam opellam ut oculis Tws [übjiciam. Quicquid euim a Parente exfpe&ari potejl indu/gentifjimo, hoc me fcepe ultra Tuas faeultates li- bera/rter ornatiim vo/uifti. Hunc igitur operis Tui, f/uJio- rumqae meorum fru&um, ut bypothecam grattffimi animi, quo Te ad cineres usque profequar, refpicias enixe rogo ob- teftorque. Ouatn fi dederis vehidm, Te vero daturum Tua Jatis fpondet indulgentia , mihi nihii crit prius nut an- tiquius, quam calida ad Supremum Nttmen fundere fufpiria, velit Tefalvum fofpitemque per longam adbuc annarum fe- riem fervare, nibi/que Jiligentius agam, quam ut ojteHdam, quanta pietate Te colat», futurus donec vixero
PATRIS INDULGENTISSIMI
PRJEFATIO.
Quamvis tam ratio, quam ipfa etiam homines fatis convincat experientia, quod non optimus tantum,
fed unicus mocius ad fruitionem feliciratis, cujus ftudi- um pectoribus noftris ake eft infixum, perveniendi, fit feduia ac oonftans virtutum cultura; docet tamen Hifto- ria iitteraria, quod plerique mortalium, ficut in aiienis, quam in fiuis negotiis funt oculatiores, ita alias & prius & potius excoluerint difciplinas, quam eas, ex quibus verara virrutum indolem difcere, nec non in jugi harum exercitiopoilent confirmari, Non noftro demum aevo nata eft ifta querela, fed ipfe CICERO hanc virorum, qui e- ruditionem profitebantur, focordiam haud praster meritum perftrinxit. Profedo cum illo mirari fubit; cur cum con- ftemus ex itmirno <2f corpore, corporis curandi tuendique caus- fa qucejita fit ars ejus , atqtte utilitas Deurum immortalium i ventioni eonjecrata, animi autem medicina nec tttm dejl- derata fit antequam inventa, nec tam culta, pofteaquam co- gnita eft, nec tam multis grata <lf probata, pluribus et- jam fufpecla <f invifa {a)? ¥_nimvero hoc non aiiis obve- niet paradoxura, quam iiiis forte, qui ignorant, quantum fibi ipfis indulgeant homines, __: earo proinde negligant difciplinan.) qiue dererfo vans perfvafionis \b) fuco, tam- quam in fpeculo monftrat eorum fceditatem vitiorum, in quorum exercitio multam ipfi inveniunt obleiftatio- nem, & contra ea motivorum veluti aculeis ipfos exct*.
A 2 tat,
4 tat, ut impedTmenta, fibi i-n virtucis femka progreffliris objecta, alacriter fuperenc, imprimis vero, uc concra ad~ fediuum fuoFuro correncem. jugicer nkancur. AropliJfimis. itaque immerft medkationibus cognitionem liii,. uc rera nimis feveraro,, in craftinum diifTrunt. Atque huc re- fpexifie vkfetur Celebris FONTENELLE, ita fcribens: Lct Pbi/ofophie eft en eUe meme une ebofe admivable, Gf qui pcut etre forte utile aux honnnes / mais par ce qii el/es les in- cofnmoderoit, fi el/e fe meloit de leurs affaires & Ji eUe ds. sieuro.it aupres cT eux a regler leur pa/Jions, ils T ont en- voyee dans le ciel arranger i'es piankes, _/ en niefurer ies mouvemens <7fc, (c)„ Pofteaquam vero Eruditi operaro difciplinee Morali, ut aliis impendere cceperunc fcien-tiis, imprirois ab eo tempore, quo ilia in circum earum ad- miffa fuit difciplinarum, quse in Academiis proponunrur» Hiftoria facem pra*ferente, deprehendiraus, verkates Mo rales dlverfa ratione ab illis Doftoribus, qui tamquanra Arsyrafpldes. habentur, fuiffe propofitas, quas- Methodos in hac expiicare opella, & infimul an ad vircutis fenfunx, anirois fegentium ingenerandum, fingulcs apta: fuerinr, di- fpicere conftkuimus.
(*) Vid. Quaft. Tufcu/an. Libr.Ul. ab init. (b) Pul- chra eft fentenfia BIONIS, c_«ot; *st tjjs iyxowj t Perfvafio eft profetTus impedimentum. (c) Vid, Dialoguest des morts p. 13. D. IV.
§. I. Scripta DocHorum Moralium evolventes, animadver-
timus, quod Methodi, quibus veritates practicas propo- fuerunt, in tres commode dlfpefci queant claffes. Prt- jna harum, qu# ut fimplicitate, ita etiam tefte Hiftoria, fiia fefe commendat antiquicate» eft Parattetkaf qua? nu-
das
5 r-
das faplentum fententias ac prjecepta Morail-a fiuccind-s exhibec, fvavi,- perfpicua ac concifa oratione; ceterurti nec de n-exu verkatum fyftematico, nec de cfemonftra- tionibus inter fe concatenatis follicka. Specimina hujus Methodi in fcriptis ta-ni Sacris,. quam profanis,. antiquis- firnis parker ac recentioribus, paffiim obveniunt. Vix a- lii autem curo fuccefiu hac ufi funt Metfaodo,. quaro illi* q.ui fua integrkate ac prudentia Auditorurn adTenfbm fi- bi jam- ante conciliarunc, ddgni proinde hafaki, quorurp diciis fine probacionum pignot-ibus fides haberecur, quod con-ftarer, eos unlverfis ac fingulis optime cupere. Quanv vis autem Methodo paraeneticae, qux & roemoria. j,uvan- da: infervk, & captui flmpiiciuro hominum convenit, fua non defrandanda fit iaus; attamen cum horoines per eandem non deducantur ad* plenaro conviclionem, evi* dens eft, quod ipla poftuiec yoluntatis eroendationem afa Inteliecfus illuminatione non dependentem; qua* ratio in Moraltbus proficiendi parucn videcur ruta. Hinc etiam acutiffimus SENECA, defeduni Methodi para.netiae agnofcens, ita loquitur: Nibil proficient pracepta, quamdin menti crror obfufus eft: fi ille difcutitur, apparebii , quid tuique debeatur ofjicio j a-iioquin dcces illum, qitid fano faci-endum eft, non fanum efficis. - - - - DeinJe eiiamfi reble facinnt, nefeiunt tamen Je reSie facere. Vid, Epift, XCIV tf xcv.
§, 11. Communi dici folet proverbio: Veritas odium parit/
qua? paroemia refpick verkates pra^cipue pradticas, non item cheorecicas; cum nemo non pulchrum putet, acrl- oris ingenii ac judicii laude condecorari, asgre autemr ferat, fi ad agnkionem fuarum vel infirmitacum vel vfr .iorum deducatur. Ne igicur Philofophi bilem eorum,
6 iquorum vitam emendare ftudebant, nlmia praeceptorum prolixicate aut facili eorundem ad fe ipfos adpiicatione commoverent, akeram excogkarunc Mechodum traden- di Moralia, Paradigmaticam didam, quae in eo confiftic, Ut doclrinas Morales, quas nudas non terrent Audkores, jmagine quadam faciant confpicuas, vei invoiucris qui- busdam eas fcke adeo teganc, uc tantum transpareat, quantum e pnefenti re eiTe judicent. Huc pertinent cum exempla, juxta illud SENEC/E: Longum iter per pnscepta, breve If efficax per exempla (a), tum etiam quarcunque ita funt comparata, ut quod aliena videantur proponere, libenter audiantur, fed ruminata tamen aculeos vel ma- Jefacforum vel familiarium quorundam viciorum in ani- mis audkorum relinquanc Acque huc fpetftanc res in diffkis Jocls geftje (b), Dramata, Satyrae, Eabulae, Pa- rabolae (c), Apologi, in quibus vel bruca animantia, vel res inanimaca*., arbores ac frutices (d), fiftuntur col- Jocutores. Enimvero quuro exempla iliuftrent quidem, fed non probent, perieulum eft, ne homines, quorura "emendatio intendkur, (I paraoigmatica adbibeatur can- tum Mechodus, fuam perfricent froncera, ctim nec ka jlluminecur audkorum intellecius, ut ad plenam at.tio-
-num fuarum cognitionem pe-rveniant, -nec voluntaci ftringentia quaedam ofFenantur motjva, quibus permoti ad meliorem revertantur frtigem. Hoc turn "ijmprimis valet, fi exempla & fimilkudines fint nimis longe peti- tfp, adeo ut fenfum earundem Moralero vix fagaciffimus extricaret Oedipus', quo quidera roodo arcana baec fiym» bola, in vulgus edka, roateriem variis pra.buerunt fupe.- ftitionibus (e)* aliter ve.o cenfendum, fi quisque audko> rum absque 'prolixo conjecf urarum fyrmate facile inteili- jgat, quorfum concinns Oracoris ficfiones tendanc.
(a) Vid, Epift. VE (b) Duplex, idemque eximium fpeci-
7 fpecimen Methodi paradigmatias proponendi etiam in- gratiis Moraiia occurrit, cum in oracione, quam Sapiens i!la mulier Thekofinfis ad Regem DAVIDEM II Sam. XIV: 5. feq. quam in ea, quam Weftro-Gothice Legifer EMUNDUS de Scara ad Svethix Regem. OLAVUM SKOTTKONUNG, vid. Sturionidis Heimshingla Tom. I. p.tn. 519&fiq,habuit. (c) CHßlSTUS,Salvatorno(ter,crebris ufus eft Paraboiis, explicacione non ftatim adjecta, ut au- ditorum excitaret attentionem, & eos ad dodrinam (u- -am recipiendara prcepararet. ' (d) Vid. Orationem ffO- THAMI Judic. IX: 7. cVfeq. (e) Hoc, cefte TELLERO in Dijfertat, de tribus Sacra Morum doclrinte Methodis p, rd. 52. concigic Pythagorae, prudentiam In omni- honefta adtione commendanci fub hoc infigni axioroace: Foras exire non audeas, übi vetuiam proxime adftantem confpexe- ris; Cujus fenfum myfticum curo non caperec rudior plebecula, verbis inha.rens Magiftri, credidit ipfium do- cuifie, anum decrepicam ituro occurrentem, effe infau- fti ominis.
§ I".
Sequitur tertia Methodus tradendi Moralia, Dogma- viatica dicTa, non ab objetlo, fiquidem veritates in parae- nefibus ac paradigmatis etiam tracTentur, fed a difcipli- naeforma-3 quse in eo confiflit, ut propofitiones Mora- les, prafmifii- terminorum definitionibus adcuratis, ad- hibitisque ceteris demonflrandi principiis, argumentis ac rationibus non tantum excitantibus & fvadentibus, fed & folide probantibus & convincentibus extra dubitatio- nis aleam ponantur, five hoc Analytica five Synthetica fiat ratione. Unde apparer, quod ifthaec Methodus ut praftantior, ita etiam Philofopho praecipue conveniat. Sed de indoie harum Methodorum piuribus diflerere
nofk
8 non vacat* obiter foium hac vice fignificandum, quod non ignoremus, quam operara in hiice tribus Mechodis expllcandis jam dudum pofuerint GEORGIUS PJSCHIUS in libro de variis modis Moralia traJendi, & ROMANUS TELLERUS in difiercatione a nobis citaia; nenter tameti argumentum difquifitionis noflra. ita exhaufit, ut ultc- riorunj obfervationum fpicilegio nullus rpii&us eilet iocus.
§. IV. Poft feptem Grcecia; Sapientes, ob axiomata qucedam
Moralia, quce fuis incuicabant civibus Celebres, SOCRA- TES fi non primus, praecipuus taraen fua cetate fnk, qui homines ad virtutum cukuram perducere ftuderec. Tria autern moraenta fibi in docendo habuit propofica, euati ut Sophiftas confunderet, & contra morero paffiro re- ceptum ab inanibus vei capciofis verbis ad pragcnatieaVn rerum cognitionem Audkores deduceret, turo ut Philo- fophiam a fuperfticione liberaret, tura denique ut loco Phyficce difciplinam ita excoierec Moralem, ut hraxi vi- tx eadem inferviret; quare etiam CICERO Socrati hoc tribuic elogium, quod Phiiojopbiam e ae/o primus devoca- verit (a). Enirnvero quura nullufln ipfe reliqtierk fcri- ptum, a fe confignatum; de Metbodo, qua in Morali- bus tradendis u.fus fuit, non fatis conftat; pr&babile ta- men eft, quod raodo parxnetica, roodo djogmatica ilii placuerk. Hoc certuro eit, quoci vita fua exprefie- rit prscepta Moraiia, a fe propofita; probe gnarus, quod h\ rebus facli & ia cauflls feniuura atque experientice, exempiis magis, quam fi.rroifijrais demonftrationibus rao- veantur mortales.
{<?) Yid, Libr, F. Quzftion, TufcuJan, Cap, IF. §. V.
9 §. v.
Poft obkum SOCRATJS, hujus difcipulus PLATO fe* sftam fundavk Acaderoicam antiquam, Hic cum va- ftum a natura accepiffet ingenium, piuribus ficientiis o- perara tribuk; -prcecipue aut-ero abftracfis, .q.uce aclnominis ce-lebrkatera tun.c pluriraum valebant, auiroum oppiicuit: nec tamen difciplinam Moralero, quam a Magiftro SO- CRATE acceperat, neglexk. Mechodo utkur paradi- gmatica & arguroeKta Moralia per Dialogos percradat, quceftionum analyfin tamdiu inftkuens, donec ad eum evidencice graduro, quem fibi propofuk, pervenit (a), Socratem licet iuducat loquentem, fua -tamen placita in Socratis locura non raro fubftkuk adftutus horao, quo pa-rtira invidiam cum nonnulli-s conjunclam fenten- tiis declinaret, parcim dogmata, illnftri adeo noroine ex- ornata, rhuhis redderet comm-endatiora. Cui autem un- quam in mentem venk Socrati tribuere lafcivos fer- rnones, qui in Sympofio & Phadro ipfi a Platone tri- buuntud Unde patec, Platonem ita fe difciplinis de- difle, ut fuum potius honorem, quam fcientiarum pro- rnoveret incrementum. Attarnen tanti ipfe eft factus, ut Chriftianorum quidam obfcuriores in fcriptis iiJlus occur- rentes terminos ad Analogiam Chriftiance reiigionis tra- here fint conati, ex quo abufti purior Dei Ecclefia haud paucas in iuo finu fenfit turbas.
(a) Vid. QVINTILIJNI Inftitut. Orator, Libr. V. Cap. VII.
§" VI. Inter GrefccwS Philofophos, quos prifca tulit Ktas,
prjecipuam erudkionis in plerisque cognkionis human» B partf
10 partibus laudem confecutus eft ARISTOTELES, qui etiams Moraiia in forraam difciplinae fyftematicam redigere eft annifus, Methodo ufus dogmatica, ut ceteris cptiori cum ad res explicandas, tum ad eos convincendos, qui a fe forte difientirent. Accidk etiam Philofo.pbia*. Arifto- telicce, quod non Socratica?, ut quum hujus indolem non nifi ex dkcipulorum analecftis cognolcamus, Ariftotelis placita ab ipfo fuerint litterarum monumentis confignata, Inter fcripta ejus Moraha eminent libri decevi Ethicorum ad Nichomacum , quos fequuntur libri duo Magnorum Mo- ralium, nec non libri feptem Moralium ad EnJemum, an vero eidem etiam debeatur fragmentum a STOBJiO fervatum Je Virtutibus <zf vitiis, multum in utramque difputari folet partem. Quod ad indolem Ethicae Arifto- telicce adtinet, multum illa trahit ex prg-judiciorum coe- no, cui homines fui cevi fuerunt immerfi, quorum tan- tum non omnes ftatuerunt, Philofophiam fpeculativam efie practica prceftantiorem, & virtutes inteliectuales Mo* ralibus prceferendas. Edidit Cei. J. F. BUDDEUS A. 1695. Difiercacionem Philofophicam de mevis Etbicce Arijiotcli- cce, in qua pie ac erudke oftendk, quancum pra*cepta Stagirkas Ethica fint illis inferiora, quce in facris conti- nentur pandectis; quo tarnen ipfo Phiiofophum in foro non competente fiftit, melius ornnino facturus, fi illius placita ad rationis lancem curatius expendidet. Certe. hac impedire non potuit opera, quin Ut antea, ka poftj Ariftotelem ad ccelum usque multi extolierenr. Aliis au- tem fuo ahundare fenfu permittentes, nos exiftiraamuSj Arirtotelem magnum utique in repubiica litteraria fuifle virum, hominem camen, fuos non raro pafium manes. Laudes certe ipfe meretur, quod Methodura, procui du- bio receptis meliorem, tradendi Moralia introduxeritj nec ipfi vkio erit vertendum, quod in Cimmeria illa, qua. toti fere orbi incubuit, difciplinarum caiigine iub-
inde
11 inde in devia feceflerit. Attamen quum Moraliurft Do> «ftofem deceat, non tantum ingenio, fed probkate etiani efte confpicuum; difcipiinae Morali promovendce minus aptus fuk Ariftoteles, cujus pectus ut nimia turgebat am- bitione, ita ejus docendi ratio eo tetendit, ut audienti- um & legentium admirationem aucuparetur. AbftracT^is igitur potiftimum deperiit ideas, nec tam Ethlcam, quam potius Metaphyficam condidk Moralem, vel reftius, quce Moraiem fapiunt difclplfnam, ad civilem potiori referun- tur jure. Virtutem defink Ariftoteles per habitum in mediocrkate confiftentem, fecundum rectam rationem; Mediocritatem autem per medium duorurn vkiorum uni-, us, quod ex nimio, akerius, quod ex eo, quod parum. eft, nafcitur; unde (atis apparet, quam inada;quatam Phi- lolophus habuerk virtucis no.tionem. Denique quum i- pfe nec animce immortalitacem, nec Dei Providentiam, qug; vera funt difclplinx Moralis fundamenta, agnoverit, & obligationis indolem ac vlm prcetermiferk, non mul- tum bonae frugis ex agro Philofophiee Peripateticas in u= fum generis humani eft colligendum.
i vir. De meritis veterum Stoicorum m Difcipllnam Mo^
ralem, diverfas fovent opiniones diverfi Scriptores, aliis eosdem niraium quantum laudantibus (a), aliis contra er* rores non ferendos detegentibus (b). Ne extra oleas va- gemur, obfiervamus tantum, quod dodtrinam Moralem in formam fcienri» non redegerint Stoici, fed ipfam Me- thodo pofiffimum paranetica auditoribus fuis in sva pro.. pofuerint, ex ea forte cauffa, vel quod ad exemplum e- jus cevi Philofophorum prcecipuam Dialecfticce impendq- rint operam, vel quod fibi perfvaferint, Ethicam ejus efte indolis, ut nec poftlt nec debeat, ad certam revo. cari Methodum, fed certis folummodo thefibus proponi.
12 feiltce Stoics. ornamentum, raxat CICERO
{c), quod de officiis fcribens, oificii definitionem prceter- rniferit, fed qui nec ipfe ab ejusdera neglectus criroine videtnr imrnunis; uncie apparet, quam parura fbllicki fuerinc Scoici in ipfis fundamentis difciplince Moralis rite ponendis. Non tamen eric inficiancium, quin vircutum Moralium indolem copiofius, quara ceteri, explicuerint hi Philofophi, ut Audkores fuos ad earundem exerckkm. commoverent, longius & felicius in propofito campo pro- grefiuri, fi poikiori & vitae & ftili generi ftuduiffent (d). Nec reticendum, quod paradoxorum Stoicorum quam- vis qusdara non fint contemnenda, alia taroen prorfus improbanda, quod wo^aKeya. feu rationi contraria depre- hendancur: certe non fublimia, fed chimcerica funt, quce tam de fiio fapiente, quam de adfeiftibus exftirpandis prolixe nugantur.
(a) Huc forte referri poteft difjevtatio M. D. OMEISII de Stoicorum Pbiiofophia Morali fobria, placitnrumaue cum Chrtflianifmo convementia (b) Vid. ff.F. BUDDifir diffcr- tationes quatuor de erroribus Stoicorum , & G. P. ROTEN- EECCII Differt. de intetnperantici Philofophia Stoic.tr. (c) Vid. Libr.l de ojftciis & initium C. 111. '.d) Htnc OICE> RO deFinib. Bon. if Mal. Libr IV. Stoici inquit borridlo- res evadunt, ojperior.es, duriores £f oratioue <lf movibus.
§. vm. Ex Graecia in Italiam fucceflu temporis commigra-
runt fcientia', fed quae in nova patria eundem ferme ha- bitum retinuerunt, quem in avita adfumferant, tn ve- teri & magna Graecia 11011 admodum diifimiles. Quam enim impigra in debellandis hoftit*u« ac fiubigendis po- pulis, tum focordia in proferendis fcientiarum pomoeriis diu fueruntjQukituai ingenia. Non equidem negamus,
quin
13 _jura plnres Ita-Hae Civitates. inde ab antiq..ifi_rais retra sernporibus fuas habuerint Scholas, i'n quibus in Patria. cororaoduro fiuccreicens juveutus erudiebatur, hx tamed snagis refereban? noftri* _svi pceda.gpgias,; quaro Acacie- mia-s; vel enina Ikterarum. rudimenta m illis funt tradita, vel fialtem intra Gramroaticaro, Rhetoricam & Dialecti- eara fubftiterunt. Parentes ipfi fuos plea.mq.ue tnftitue- runt ftiios,. & fi quos capaclcris haberent ingenii, qui ulteriores facere in difciplinis progreilbs geftkent, vel e- os- Athenas, fcientiarum tunc temporls acropolin,. mifb- runt, vel doefores eis ex Gra.eia sreefiendos curarunr. Quare ftudium difciplince Moralis in urbe donaina diu quafi fupprefTur» fuit, & qui Ira-nc deinceps- excoluernnt iiluftres Romani, quorura plerique fecftce addicti fucrunt Stoicce,. publico docendi munere non funt ftincli, Scri- ptoribus proinde, non vero Docloribus Moralibus annu- snerandL
§. IX. Quce Salvatoris noftri, CI-IRISTI, jetatem longa ad-
modum ferie exceperunt fecula, frequentibus gentium migrauonibus ac continuis fere bellis adeo fuerunt hor- rida,. ut, ejurata quafi humankate, immanitati* fefe tra derent. Inter dubias has fedes ac gravifilmos armorum fragores Mufe, pacis & publicce tranquilikatis fiiice, velut mortuaz jacuerunt, lethalem hunc foporem promoventi- bus Pontifieibus Romanis, qui inter ignorantice umbLas ac fiuperftkionum prseftigias fuara indies aecrelcere pot- entiam, fibi in finu gratulabantur. Tandem PrincipeSj, veri Patrice Patres, nullam bello falutem invenientes, pa- cis ftudiis animum adplicuerunt, atque Scholas & Aca- demias, in quibus juvenes ad veritatis cognkionem pos- fent deduci, in fuis inftituerunt terris. Sed quum inftru- menta, comparandae eruditioni inferyieatia, non ulla
B $ fup»
14 fuppeterent, follicke colligere cce;jerunt vetuftifllmorunrt Philofophorum fcripta, quotquot in gravifllmo no-n pe- rierunt Ikterarum naufragio. Faduro autero tunc eft, ut in Ariftotelis fcriptis dn^nu ingenii huraani fe invenifle putarent Acaderoici, propeque piaculnm ducerenr, ultra* Ariftoteiem fapere velle. Atque hundp-sdctf.ionis cha- rafterem tam in aliis Stagiritce fcripcis, quam in illis, qucg difciplinam explicabant Moralern, fefe" inveniile pu- tarunt. Hifce proinde explicandis Profeilbres Academicl diu impallefcebant, quorurn opera taraen non aiia fenfit dosftrina MoraSis incrementa, quam uc nunc demum, quid Ariftoteles fenferit, nerainem facile fugere pofftt (a). Et licet p..ftmodum exftkerint eruditi, imprimis poffc felicero Ecctefice reformationem a B. LUTHERO & (u- --fceptaro &. peraiftam, qui carduos non ita araaverint A- riftoteiicos. ut non ex fuis arvis falubriores proferre po- tuerint herbas, fcripta tamen Moralia, quae ante noftrum feculum in* publicam prodierant lucem, ad ducftum vel ad mentem Ariftotelis. pleraque fuerunt cornpofka. im- mo in Conftkucionibus Academieis a gl. m: Rege CAROLO GUSTAVO An.'1655 editis, Philofophice civili Profefto- ri injungitur, ut Ethicam & Polkicam ex Ariftotele quot- annis proponat (b).
(a) Vid. f. FBUDDEI Sele&ajuris nutura '& gen- tiump.y 30. (b) Vid. Cap. XIX,
Dedication
Chapter
Author
Advertisements
Illustrations
Untitled
Untitled
Tables