Tập 89 – (02) – 01

download Tập 89 – (02) – 01

of 342

 • date post

  28-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  323
 • download

  14

Embed Size (px)

Transcript of Tập 89 – (02) – 01

 • a0 ctno DUC vA DAo rAoDAI HQC THAI NGUYEN

  T+p ehi KHOA HQC vn C6NG NGHEJournal of Science and Technology

  - tdng bi6n tAp:- Ph6 tdng bi6n tAp Thrrdng tn/c:- Ph6 Tdng bi6n tAp:- Trtt'&ng Ban bi6n tAp:- Thtr ky Tda soan:

  GS.TS. ru QUANG HrdNPGS.TS. CHU HOANG MAUPGS.TS. TRAN THI VIOT TRUNG

  az(

  THS. Ltr TIEN DUNGTHS. DOAN OTJC UAT

  TOA SOAN: Dai hoc Thr4i NguyOn, phudng TAn Thinh, thdnh phd Th6i NguyOn'

  Tel. 02 8 0. 3 8 402 8 8. Fax. 0280. 3852665 * E-mail: tapchikhcn.dhtn@ gmail'com'

  Gia,y ph6p Hoat dQng biio chi s6 1ZI)1GP-BTTTT, ngiry 261812010 cira BQ truong BQ Thong tin - Truyd-n^th0ng'

  rn ioir .udn, iap zzior)nqdm 20rr taiNhh in eao ihat Nguyen. In xong vh nop luu chidu thi4ng 0V20ll.Bin dien tir tham khio iai rrang Web cira Trung ram Hoc 1i0u Dai hoc Th6i Nguyon: http://www'lrc-tnu-edu.vn

 • THE LE GTII BAITap chi Khoa hgc vd C6ng nghQ Dai hoc Th6i Nguy6n thucrng xuyOn nhAn ddng

  nhirng Ual Uao cua cdn bQ gidng d4y. can.bQ.nghien 9YY ud.6: illkhoa hQc'..trong virngouiDui hoo Th6i Nguy6n nhdm cdng bd kt qua nghidn ctlu, bhi t6ng quan hodc nhirng

  thbng tin trao C6i ttruqc mgi linh vuc khoa hoc c6ng nghQ. Sau ddy ld the 1 gui bdi cho Toa

  soan:1. T4p chi chi nhAn ddng nhirng bai b6o khoa hoc chua c6ng bd tr6n c6c b5o. t4p chi

  khoa hgc trong nr.rcrc vd qudc t6.2. Bai b6o khoa h'c co thti v_it bing titing ViQt ho4c ti6ng Anh. . .. i .,3. Khi n6p cho roa so4n. m5i Uai b6o can duoc in thdnh hai b6n trn giAy A+. kem theo

  dia CD.4. CAu trirc bai b6o.4.1. TOn bai b6o.4.2. Ho tOn tac gid hoqc nhom ttrc gia, co quan cdng t6c.

  4.3. M5i bdi bA; khdng ddi qu6 5 trang (khoang 3.000 tu). Trong bdi b6o, o nhirng nQi

  dung tac gi6 da lham khdo hoAc su dpng_k*i*, n.elrin .P lit,::. tdi liCu khoa hoc kh6c, cAndanh dAl tang sd (dat trong m6c r.u6ng tl) - ld sd thu tg cua tdi liQu xp trong danh mgc tdi liOutham khao

  4.4. Torn tirt n6i dung bdi b6o: tOi tneu i50 tir bang ti6ng Vit va duoc dich sang tiOngAnh (k ca riu AC Uai b6o;,,dtroi muc tom t6t ti6ng Vit co "Tir khoa"; duoi tom tdt ti6ngAnh co "'Key words" (t6i thi6u 05 tu hodc cum tu).

  4.5. TAi li6u tham kh6o:- TLTK sip xp theo vAn A,B,C, tdi liQu titlng nu6c ngodi kh6ng phiOn 6m, kh6ng

  dich.- DOi vcyi tdc gia la ngudi Viqt Nam x6p theo thir tg A, B, C theo ftn (kh6ng dAo t6n

  len trtroc ho).- Ddi voi tac gia la ngtrdi nu6c ngodi x6p theo lhu tg A, B, C theo hp. ,,- D6i vcri nhirng tai liOu khdng co t6n tac giit xOp thu tU A, B, C cua tir dau ti6n lOn c

 • o soT Tp ch Khoa hc v Cng ngh

  CHUYN SAN KHOA H C NNG SINH - Y

  Mc lc Trang

  Tr n Vn Tin - nh gi hiu qu ca thuc bi Daivonex trong iu tr bnh vy nn th thng thng 3

  Nguyn Tr ng Giang, Dip Vn Cam, Nguyn Vn Thng - Nhn xt hnh nh soi ph qun vi hnh nh X-quang v triu chng lm sng ca bnh nhn soi ph qun ti Bnh vin Lao v Bnh phi Thi Nguyn nm 2011 9 Phm Cng Chnh - Nghin cu c im lm sng v cn lm sng ca bnh nhn Lupus ban h thng iu tr ti khoa Da liu Bnh vin a khoa Trung ng Thi Nguyn. 15 Phm Thu Hin, Nguyn Qu Thi , Nguyn Th Thu Hoi - c im lm sng bnh trng c v cc mi lin quan n chuyn ha trn bnh nhn trng c n khm ti Bnh vin a khoa Trung ng Thi Nguyn 21 Nguyn Qu Thi, H Th Thanh Nga, Nguyn Th Hi Yn - Nghin cu mi lin quan gia bnh sn nga ni sinh v mt s yu t chuyn ha ti khoa Da liu Bnh vin a khoa Trung ng Thi Nguyn 27 Nguyn Th Thu Hoi, Nguyn Qu Thi - Kho st mi lin quan gia c im lm sng bnh Zona v mt s ri lon chuyn ho (glucid, lipid, protid ti khoa Da liu - Bnh vin a khoa Trung ng Thi Nguyn 35 ng Hong Anh, Nguyn Th Thu Huyn - Nghin cu thc trng v kt qu s dng thuc chng trm cm ti Bnh vin a khoa Trung ng Thi Nguyn 41 Tr nh Qunh Giang, Bi c Trnh, Tr ng T Anh - Nghin cu c im lm sng v cn lm sng bnh nhn sng ru iu tr ti khoa Tm thn Bnh vin a khoa Trung ng Thi Nguyn 47 Phm Th Kim Dung v cs - nh gi s hi phc mt s chc nng thn kinh bnh nhn nhi mu no trn lu iu tr ti Bnh vin a khoa Trung ng Thi Nguyn 53 Tr n Vn Tun, L Th Mai - Nghin cu c im lm sng v nh gi hiu qu ca cc bi tp nut trn bnh nhn c ri lon dinh dng sau t qy 59 Hong H, Dip Vn Cam - Nghin cu kt qu soi ph qun ng mm ti Bnh vin Lao v Bnh phi Thi Nguyn nm 2011 65 m Th Bo Hoa, Nguyn Th Phng Loan - Nghin cu thc trng cc ri lon lo u, trm cm hc sinh trng tiu hc hong vn th thnh ph thi nguyn 71 Nguyn Th Phng Loan, Lng Th Phng Lin, m Bo Hoa - Nghin cu p dng test CES DC sng lc trm cm tr em ti bnh vin a khoa Trung ng Thi Nguyn 77 Tr n Vn Tin, Phan Th Thu Anh - Nghin cu lng ng cc Ig min dch v b th C3 m da bnh vy nn 83 Ngc Tun- nh gi tc dng gim au bng phng php in chm t trong nn chnh gy kn u di xng quay di lch 89 Tr n Th Hng, Hong H -Nghin cu c im lm sng, cn lm sng v kt qu iu tr t bng pht bnh phi tc nghn mn tnh ti Bnh vin a khoa Bc Kn 95 Nguyn c Trung - Hiu qu ca k thut PCR trong chn on lao phi

  101

  Nguyn Th Thu Thi, Nguyn Thi Sn - Tnh hnh khng thuc ca cc chng vi khun lao phn lp trn bnh nhn lao phi mi v lao phi ti pht 105 Th Thanh Hng, Trn Bo Ngc, L Anh Quang -nh gi gi tr xc chn u phi bng sinh thit kim xuyn thnh ngc di hng dn ca chp ct lp vi tnh 111 Tr nh Xun n, Nng Ton - Nghin cu pht trin h thng thc ti o m phng d liu b xng trc ngi Vi t Nam trng thnh phc v cho vic ging dy v tra cu 117 Nguyn Thu Hin, Chu Hong Mu, L Vn Sn, Chu Hong H - Nghin cu to cy u tng chuyn gen mang cu trc biu hin gen m ho khng nguyn b mt ca virus H5N1 phc v sn xut Vaccine thc vt 123 Nguyn Th Ngc H, L Phong Thu, Nng Th Thu, Tr n Vn Hc, Bi Vn Th - Vai tr ca Interleukin 8 (IL8) trong xm ln v di cn ung th vm mi hng 129 Nguyn Vn Tnh, Nguyn Tin Dng, Nguyn Th Kim Y n - Xc nh protein niu bng t s protein/creatinin nc tiu bi trn bnh nhn cc khoa Ni Bnh vin a khoa Trung ng Thi Nguyn 135 Bi Thanh Thu, Nguyn Th Hip Tuyt - Nghin cu cu trc m hc gan chut nhim c cp thuc tr su nhm Carbamat sau gii c bng cam tho lc u thang 141

  Journal of Science and Technology

  89(01/2)

  Nm 2012

 • Nguyn Huy Hong, V Th Nh Trang - Thit k vector mang gen HA1 ca virus H5N1 s dng trong chuyn gen thng qua vi khun A.rhizogenes 147 Bi Th H, Trnh Ngc Hong - Nghin cu bc u v ln men tng hp cht khng sinh t cc chng x khun c kh nng i khng vi khun gy nhim trng bnh vin ti Thi Nguyn 153 Nguyn c Trung - c im khng khng sinh v c ch truyn gen khng thuc cc chng Salmonella typhi phn lp ti Vi t Nam 157 Hong Th Ha, Trnh Xun n - Thc trng v mt s yu t lin quan n tai nn thng tch hc sinh THCS Cn T-Qun B-H Giang 163 Lng Mai Anh, Nguyn Thy Lan,Tr nh Xun n - Nghin cu h thng gim st tai nn thng tch ngnh y t tnh Yn Bi giai on 2002-2010 169 V Xun To, Bi Th Thanh, Lng Th Hng Vn -Nghin cu hm lng ch, Cadmium trong nc thi bnh vin v s tn lu ca n trong thc phm l ng - thc vt c nui trng ti khu vc c cha nc thi ca Bnh vin thuc thnh ph Thi Nguyn 175 Lng B Ph, Hong Khi L p, Hm - Nghin cu thc trng mc bnh, kin thc, thi thc hnh ca ngi dn v bnh sn l phi ti cc x c bnh lu hnh huyn Lc Yn tnh Yn Bi v kt qu ca mt s gii php can thip 181 Hong Vn Hi, m Khi Hon - Thc trng chm sc sc khe ban u ngi Thi Ngha L - Yn Bi v cc yu t lin quan 187 m Khi Hon, inh Vn Thng - Nng cao hiu qu tip cn dch v y t cho ngi dn cc bn xa xi ca huyn ng H Thi Nguyn 195 Nguyn Th Qunh Hoa, Triu Th Thm, Nguyn Vit Quang, Nguyn Mai Phng - Thc trng y t trng hc v kin thc, thi , thc hnh ca cn b ph trch y t hc ng mt s trng tiu hc v trung hc c s ti thnh ph Thi Nguyn 203 m Th Tuyt, Mai Anh Tu n, Hong Minh Nam, Trn Th Hng, Phm Th Ngc - Nghin cu tnh hnh ht thuc l ca nam sinh vin y khoa Trng i hc Y Dc Thi Nguyn, nm 2011 209 Phm Cng Kim, Nguyn Vn Hoan - Thc trng v cc yu t nguy c lin quan ti vim c t cung ph n c chng ti 2 x ng X v Cn Minh, huyn Na R, Bc Kn nm 2011 215 Phm Hng Hi - Thc trng tip cn v s dng dch v chm sc sc kho sinh sn ca ph n ngi Dao ti mt s x min ni thuc huyn Bch Thng, Bc Kn 221 o Duy Quyt, m Khi Hon- Thc trng i ng bc s ngnh y t tnh Tuyn Quang nm 2010

  225

  Nguyn Thanh Cao, Bi Lu Hng, ng Hong Anh - Thc trng dch t hc trm cm ngi trng thnh ti phng Sng Cu, th x Bc Kn, tnh Bc Kn 231 Lng Vn Hom, m Khi Hon - Thc trng bnh tt ca ngi Mng hai huyn M Kang Chi, Trm Tu tnh Yn Bi v cc yu t lin quan 239 B Ngc Hng, m Khi Hon - Thc trng cng tc an ton v sinh thc phm 2010 ti tnh Bc Kn v cc yu t nh hng 247 Hong Vn Lim, o Ngc Lan, m Khi Hon - Nghin cu thc trng sc khe ngi Ty huyn Lc Yn tnh Yn Bi v cc yu t lin quan 255 m Khi Hon, Phm Quang Thi, V Th Thanh Hoa - Huy ng cng ng truyn thng ci thin hnh vi phng bnh cm A (H1N1) cho ngi dn x Ha Bnh huyn ng H tnh Thi Nguyn 261 Nguyn Quang Mnh, Trn Th Hong - Hnh vi d phng nhim ha cht bo v thc vt ngi canh tc ch x La Bng, i T, Thi Nguyn 267 Nguyn Xun Ha, L Th Thanh Hoa - Thc trng an ton v sinh lao ng ti cc khoa c s dng bc x ion ha ti Bnh vin a khoa Trung ng Thi Nguyn v Bnh vin Trng i hc Y Dc Thi Nguyn 273 Bi Th Qunh Nhung, Nguyn Trng Thng, Phm Th Vn Anh, Phm Hu in - Nghin cu tc dng h Glucose huyt ca Vinabetes trn chut cng i tho ng Typ 2 thc nghim 279 Nguyn Th Minh Thy, Nguyn Tin Phng, Nguyn Th Hnh, Trn Mnh Kin - Nghin cu tc dng v c ch h huyt p ca cao lng ngu sm tra trn thc nghim 285 Nguyn Th nh Tuyt, Nguyn Vn Ri - Kho st cc iu kin ti u xy dng quy trnh tch v xc nh ng thi mt s khng sinh h - lactam bng phng php in di. 295 L Thu - nh gi s tun th iu tr ARV v mt s yu t lin quan bnh nhn HIV/AIDS iu tr ngoi tr ti Bnh vin A Thi Nguyn 301 Tr n Vn Tun, Nguyn Tin Dng, Trn Th Hng Nhung, Phm Th Thy - nh gi kt qu iu tr ca Cardorido trn bnh nhn thiu mu c tim cc b 307 Tr n Vn Tun, Nguyn Vn Lm - Nghin cu thc trng s dng v kt qu iu tr ca thuc chn knh Calci trong iu tr bnh tng huyt p ti Bnh vin a khoa Trung ng Thi Nguyn 313 Phm Th Tuyt Nhung Nguyn Tin Phng, Nguyn Th Tm - Nghin cu c im thc vt v tc dng dc l