Rashtrothana varta april 2015

12
(10£Éà ¥ÀÄlPÉÌ) xÀt¸ÀAzÀæ: ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ C«¨sÁdå CAUÀªÁzÀ PËlÄA©PÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ªÀĺÀvÀÛ é ºÁUÀÆ EA¢UÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁVgÀĪÀ CzÀgÀ ªÀiË®åUÀ¼À CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ K¦æ¯ï 11gÀAzÀÄ xÀt¸ÀAzÀæzÀ gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À «zÁåPÉÃAzÀæzÀ°è ‘PÀÄlÄA§ «Ä®£À’ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀªÀiÁdzÀ ¨sÀzÀævÉUÉ ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ ¥ÀæeÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÉÌ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ CvÀåUÀvÀå. PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÀµÀÖ¸ÀÄRUÀ½UÉ ¥Á®ÄzÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÁ®£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä D PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. J®ègÀÆ MnÖUÉ PÀĽvÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ M¼ÉîAiÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À ZÀZÉð £ÀqÉzÀÄ C£ÉÆåãÀåvÉUÉ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CªÀgÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ¥ÉÇõÀPÀjUÉ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£Á DlUÀ¼À£ÀÄß Dr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄPÀ̽AzÀ £ÀÈvÀå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À «zÁåPÉÃAzÀæzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð zÁégÀPÀ£Áxï, PÀgɸÁàAqÉAmï ªÀĺÉñÀégÀAiÀÄå, ¥ÀæzsÁ£ÁZÁAiÉÄð ªÀÄAdļÁ, UÉÆÃPÀÄ®A ¥ÀæªÀÄÄSï ¥ÀŵÀà®vÁ, ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀgÉ®ègÀÆ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¥ÉÆõÀuÉ-¥Á®£ÉgÀ»vÀ ªÀÄPÀ̽UÉÆAzÀÄ D±ÀæAiÀÄzsÁªÀĪÁV ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAqÀ ‘£ÀAzÀUÉÆÃPÀÄ®’zÀ°è ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄPÀ̽UÁV J¦æ¯ï 6 jAzÀ 11 ¢£ÀUÀ¼À ¨ÉùUÉ ²©gÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀªÀiÁdzÀ ¥Àæw¶×vÀgÀ ºÁUÀÆ ¥Àæw¶×vÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À 50 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ²©gÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ªÀÄPÀ̼À «PÁ¸ÀPÁÌV £ÀqɹzÀ F ²©gÀzÀ°è ««zsÀ CªÀ¢üUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼À zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ, ¨Ë¢ÞPÀ «PÁ¸ÀPÉÌ £ÉgÀªÁUÀĪÀAvÉ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. ±ÉõÁ¢æ¥ÀÄgÀA PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ gÀAfvÁ ºÁUÀÆ gÀPÁë CªÀgÀÄ avÀæPÀ¯É, PÀgÀPÀıÀ® PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ w½¹PÉÆlÖgÀÄ. PÀÄlÄA§ «Ä®£À PÀÄlÄA§ ¥Àæ¨ÉÆÃzsÀ£À gÁdå ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ ªÀÄAdÄ£Áxï «. CªÀgÀÄ ¢Ã¥À ¨É¼ÀUÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ZÁ®£É ¤ÃrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ CªÀgÀÄ, PÀÄlÄA§ ¥ÀzÀÞw, CzÀgÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ, F ªÀiË®åUÀ½AzÀ gÀÆ¥ÀÅUÉÆAqÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, F ªÀåªÀ¸ÉܬÄAzÁV ¨ÁºÀå ºÁUÀÆ DAvÀjPÀ ¸ÀªÀĸÉå DPÀæªÀÄtUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¹zÀ §UÉ ºÁUÀÆ EA¢UÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁVgÀĪÀ CzÀgÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAzÀUÉÆÃPÀÄ®zÀ°è ¨ÉùUÉ ²©gÀ «zÁåPÉÃAzÀæzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð zÁégÀPÀ£Áxï, PÀÄlÄA§ ¥Àæ¨ÉÆÃzsÀ£À gÁdå ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ ªÀÄAdÄ£Ázsï ¦., ¥ÀæzsÁ£ÁZÁAiÉÄð ªÀÄAdļÁ, UÉÆÃPÀÄ®A ¥ÀæªÀÄÄSï ¥ÀŵÀà®vÁ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. gÁμÉÆÖçÃvÁÜ£À ªÁvÁð || gÁμÀÖç zÉêÉÇà ¨sÀªÀ || gÁμÉÆÖçÃvÁÜ£À ¥ÀjμÀvï ¥ÀjªÁgÀ ¥ÀwæPÉ ¸ÀA¥ÀÄl : 40 ¸ÀAaPÉ : 05 ªÉÄà - 2015 ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ : 12 [email protected] SÁ¸ÀV ¥Àæ¸ÁgÀPÁÌV aãÁ ©mÉÆÖÃqÀĪÀ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÀÄ! £À£Àß zÉñÀ: £À£ÀUɵÀÄÖ UÉÆvÀÄÛ? vÀ®¸Éì«ÄAiÀiÁ ªÀÄPÀ̼À DgÉÊPÉ PÉÃAzÀæ - ‘¸ÀAgÀPÁë’ 6 £Éà ¥ÀÄlzÀ°è 10 £Éà ¥ÀÄlzÀ°è 9 £Éà ¥ÀÄlzÀ°è M¼ÀUÉäzÉ...

description

April 2015

Transcript of Rashtrothana varta april 2015

Page 1: Rashtrothana varta april 2015

(10£Éà ¥ÀÄlPÉÌ)

xÀt¸ÀAzÀæ: ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ C«¨sÁdå CAUÀªÁzÀ PËlÄA©PÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ªÀĺÀvÀÛ÷é ºÁUÀÆ EA¢UÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁVgÀĪÀ CzÀgÀ ªÀiË®åUÀ¼À CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ K¦æ¯ï 11gÀAzÀÄ xÀt¸ÀAzÀæzÀ gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À «zÁåPÉÃAzÀææzÀ°è ‘PÀÄlÄA§ «Ä®£À’ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

¸ÀªÀiÁdzÀ ¨sÀzÀævÉUÉ ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ ¥ÀæeÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÉÌ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ CvÀåUÀvÀå. PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÀµÀÖ¸ÀÄRUÀ½UÉ ¥Á®ÄzÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ̧ ÀªÁ®£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä D PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. J®ègÀÆ MnÖUÉ PÀĽvÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ M¼ÉîAiÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À ZÀZÉð £ÀqÉzÀÄ C£ÉÆåãÀåvÉUÉ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CªÀgÀÄ w½¹zÀgÀÄ.

¥ÉÇõÀPÀjUÉ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£Á DlUÀ¼À£ÀÄß Dr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄPÀ̽AzÀ £ÀÈvÀå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À «zÁåPÉÃAzÀæzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð zÁégÀPÀ£Áxï, PÀgɸÁàAqÉAmï ªÀĺÉñÀégÀAiÀÄå, ¥ÀæzsÁ£ÁZÁAiÉÄð ªÀÄAdļÁ, UÉÆÃPÀÄ®A ¥ÀæªÀÄÄSï ¥ÀŵÀà®vÁ, ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀgÉ®ègÀÆ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

¥ÉÆõÀuÉ-¥Á®£ÉgÀ»vÀ ªÀÄPÀ̽UÉÆAzÀÄ D±ÀæAiÀÄzsÁªÀĪÁV ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAqÀ ‘£ÀAzÀUÉÆÃPÀÄ®’zÀ°è ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄPÀ̽UÁV J¦æ¯ï 6 jAzÀ 11 ¢£ÀUÀ¼À ̈ ÉùUÉ ²©gÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ̧ ÀªÀiÁdzÀ ¥Àæw¶×vÀgÀ ºÁUÀÆ ¥Àæw¶×vÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ̧ ÉÃjzÀAvÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À 50 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ²©gÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

ªÀÄPÀ̼À «PÁ¸ÀPÁÌV £ÀqɹzÀ F ²©gÀzÀ°è ««zsÀ CªÀ¢üUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼À zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ, ¨Ë¢ÞPÀ «PÁ¸ÀPÉÌ £ÉgÀªÁUÀĪÀAvÉ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ.

±ÉõÁ¢æ¥ÀÄgÀA PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ gÀAfvÁ ºÁUÀÆ gÀPÁë CªÀgÀÄ avÀæPÀ¯É, PÀgÀPÀıÀ® PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ w½¹PÉÆlÖgÀÄ.

(10£Éà ¥ÀÄlPÉÌ)

¥ÉÆõÀuÉ-¥Á®£ÉgÀ»vÀ ªÀÄPÀ̽UÉÆAzÀÄ D±ÀæAiÀÄzsÁªÀĪÁV ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAqÀ ‘£ÀAzÀUÉÆÃPÀÄ®’zÀ°è ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄPÀ̽UÁV J¦æ¯ï 6 jAzÀ 11 ¢£ÀUÀ¼À ̈ ÉùUÉ ²©gÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ̧ ÀªÀiÁdzÀ ¥Àæw¶×vÀgÀ ºÁUÀÆ ¥Àæw¶×vÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ̧ ÉÃjzÀAvÉ

ªÀÄPÀ̼À «PÁ¸ÀPÁÌV £ÀqɹzÀ F ²©gÀzÀ°è ««zsÀ CªÀ¢üUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼À zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ, ¨Ë¢ÞPÀ «PÁ¸ÀPÉÌ £ÉgÀªÁUÀĪÀAvÉ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ.

±ÉõÁ¢æ¥ÀÄgÀA PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ gÀAfvÁ ºÁUÀÆ gÀPÁë CªÀgÀÄ

PÀÄlÄA§ «Ä®£À

PÀÄlÄA§ ¥Àæ¨ÉÆÃzsÀ£À gÁdå ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ ªÀÄAdÄ£Áxï «. CªÀgÀÄ ¢Ã¥À ¨É¼ÀUÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ZÁ®£É ¤ÃrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ CªÀgÀÄ, PÀÄlÄA§ ¥ÀzÀÞw, CzÀgÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ, F ªÀiË®åUÀ½AzÀ gÀÆ¥ÀÅUÉÆAqÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, F ªÀåªÀ¸ÉܬÄAzÁV ¨ÁºÀå ºÁUÀÆ DAvÀjPÀ ̧ ÀªÀĸÉå DPÀæªÀÄtUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¹zÀ §UÉ ºÁUÀÆ EA¢UÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁVgÀĪÀ CzÀgÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ.

£ÀAzÀUÉÆÃPÀÄ®zÀ°è ¨ÉùUÉ ²©gÀ

«zÁåPÉÃAzÀæzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð zÁégÀPÀ£Áxï, PÀÄlÄA§ ¥Àæ¨ÉÆÃzsÀ£À gÁdå ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ ªÀÄAdÄ£Ázsï ¦., ¥ÀæzsÁ£ÁZÁAiÉÄð ªÀÄAdļÁ,

UÉÆÃPÀÄ®A ¥ÀæªÀÄÄSï ¥ÀŵÀà®vÁ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ªÁvÁð|| gÁµÀÖç zÉêÉÇà ¨sÀªÀ ||

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ¥ÀjµÀvï ¥ÀjªÁgÀ ¥ÀwæPÉ

¸ÀA¥ÀÄl : 40 ¸ÀAaPÉ : 05 ªÉÄà - 2015 ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ : 12 [email protected] SÁ¸ÀV ¥Àæ¸ÁgÀPÁÌV

aãÁ ©mÉÆÖÃqÀĪÀ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÀÄ!

£À£Àß zÉñÀ: £À£ÀUɵÀÄÖ UÉÆvÀÄÛ?

vÀ®¸Éì«ÄAiÀiÁ ªÀÄPÀ̼À DgÉÊPÉ PÉÃAzÀæ - ‘¸ÀAgÀPÁë’

6£Éà ¥ÀÄlzÀ°è

10£Éà ¥ÀÄlzÀ°è

9£Éà ¥ÀÄlzÀ°èM¼ÀUÉäzÉ...

Page 2: Rashtrothana varta april 2015

¤ªÉÆäA¢UÉ......

EAw ¨sÀªÀ¢ÃAiÀÄ,£Á. ¢£ÉÃ±ï ºÉUÉØ

¦æAiÀÄ §AzsÀÄ, ¸ÁzÀgÀ ªÀAzÉÃ...EwÛÃZÉUÉ £ÀqÉzÀ «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 69£Éà ̧ ÁªÀiÁ£Àå ̧ À¨sÉ ¥ÀæwªÀµÀð

dÆ£ï 21£Éà ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ‘CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ AiÉÆÃUÀ ¢£À’ªÁV

DZÀj¸ÀĪÀÅzÁV WÉÆö¹zÉ. EzÀjAzÀ «±ÀézÁzÀåAvÀ EgÀĪÀ

AiÉÆÃUÁ¨sÁå¹UÀ½UÀÆ AiÉÆÃUÁ©üªÀiÁ¤UÀ½UÀÆ ¸ÀAvÀ¸ÀªÀÅAmÁVzÉ.

¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÀAvÀÆ AiÉÆÃUÀ«zÉå F jÃwAiÀiÁV eÁUÀwPÀ

ªÀiÁ£ÀåvÉ UËgÀªÀ UÀ½¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ C©üªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀAUÀw.

¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæzsÁ¤ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâ CªÀgÀÄ 2014gÀ ¸É¥ÉÖA§gï

27gÀAzÀÄ «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀĺÁ¢üªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁrzÀ

F §UÉV£À ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÉ C¨sÀÆvÀ¥ÀǪÀð ¥ÀæwQæAiÉÄ ªÀåPÀÛªÁVvÀÄÛ.

PÀÆqÀ¯Éà «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 193 zÉñÀUÀ¼À ¥ÉÊQ 177 gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄäw

¸ÀÆa¹zÀݪÀÅ. ºÁUÁV dÆ£ï 21£ÀÄß CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ AiÉÆÃUÀ

¢£À JAzÀÄ «±Àé¸ÀA¸ÉÜ WÉÆö¹zÉ. PÉêÀ® JgÀqÀÄ wAUÀ¼À PÀ¤µÀ×

CªÀ¢üAiÀÄ°è «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è MªÀÄävÀ ªÀÄÆr ¤tðAiÀĪÉÇAzÀÄ

CAVÃPÀÈvÀUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ EzÉà ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ J£À߯ÁVzÉ.

‘AiÉÆÃUÀ’ªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀvÉ dUÀwÛUÉ ¤ÃrzÀ CªÀÄÆ®å

PÉÆqÀÄUÉ. AiÉÆÃUÁ¨sÁå¸À¢AzÀ C¨sÁå¹AiÀÄ ¸ÀAPÀÄavÀ ªÀåQÛvÀéªÀÅ

«±Á®UÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ ±Á±ÀévÀªÀÇ D£ÀAzÀPÀgÀªÀÇ DzÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß

vÀ®¥ÀŪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ EAzÀÄ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ,

¸É¯É©ænUÀ¼ÀÄ, GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ, dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ ««zsÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À

ªÀÄÄvÀì¢ÝUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ d£À ªÁå¥ÀPÀªÁV AiÉÆÃUÀzÀ PÀqÉUÉ

DPÀ¶ðvÀgÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. ‘AiÉÆÃUÀ¨sÀÆ«Ä’ ¨sÁgÀvÀzÀ°è d¤¹zÀ

£ÁªÀÅ AiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ªÁå¥ÀPÀªÁV ¥Àæ¸ÁgÀ

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀdªÁV ºÉÆA¢zÉÝêÉ. DzÀÝjAzÀ

dÆ£ï 21, 2015gÀAzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ AiÉÆÃUÀ ¢£À

DZÀgÀuÉAiÀÄ CªÀPÁ±À zÉÆgÉwgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ‘±ÀĨsÀAiÉÆÃUÀ’ªÁVzÉ.

vÀ£ÀÆä®PÀ F ªÀĺÉÆÃzÉÝñÀªÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ d£ÀjUÉ vÀ®¦¸ÀĪÀ

PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ.

F »£É߯ÉAiÀÄ°è ‘gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À AiÉÆÃUÀ«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ

¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¸ÀA¸ÉÜ’AiÀÄÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ««zsÀ

§qÁªÀuÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÁV £ÀÆgÁgÀÄ AiÉÆÃUÀ²©gÀUÀ¼À£ÀÄß

GavÀªÁV £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉA§ ¸Àvï¸ÀAPÀ®àªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.

F ̈ ÁjAiÀÄ(2015) dÆ£ï 21gÀAzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ

AiÉÆÃUÀ¢£ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À §¸ÀªÀ£ÀUÀÄrAiÀÄ £Áå±À£À¯ï

ºÉʸÀÆÌ¯ï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è AiÉÆÃUÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ

¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. WÀ£ÀvɪÉvÀÛ

gÁdå¥Á® ªÀdĨsÁ¬Ä ªÁ¯Á ºÁUÀÆ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀPÀ

¸ÀAWÀzÀ CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ ¥ÀæªÀÄÄSï ªÀÄAUÉÃ±ï ¨sÉÃAqÉ

CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À°zÁÝgÉ.

£ÀªÀÄä ¥ÀæPÀ®àUÀ¼À°è F ¸ÀÄAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹

PÉƼÀÀÄzÀÄ JA§ÄzÀgÀ PÀÄjvÀÄ aAvÀ£É £ÀqɸÉÆÃt.

¸ÀAPÀ®à ¢ªÀ¸À§£À±ÀAPÀj: ªÀiÁZïð 27gÀAzÀÄ §£À±ÀAPÀjAiÀÄ gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À «zÁåPÉÃAzÀæzÀ°è FªÀgÉUÉ «zÁåPÉÃAzÀæzÀ°è PÀ°vÀÄ ºÉaÑ£À ²PÀëtPÁÌV ±Á¯É¬ÄAzÀ ©Ã¼ÉÆ̼Àî°gÀĪÀ 10£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀAPÀ®à ¢ªÀ¸ÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

¢Ã¥À¥ÀædÓ÷鮣ÉAiÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀæzsÁ£ÁZÁAiÉÄð C£ÀÄgÁzsÁ CªÀgÀÄ ¥ÀæweÁÕ«¢üAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÆâü¹zÀgÀÄ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÀtvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑ ¥ÀæweÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀgÀÄ. CªÀjUÉ «zÁåPÉÃAzÀæzÀ ªÀw¬ÄAzÀ £É£À¦£À PÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Á®PÀgÀÄ vÀªÀÄä «zÁåPÉÃAzÀæzÀ PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ. 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ.

«zÁåyðUÀ½AzÀ ¸ÀAPÀ®à

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ¥ÀjµÀvï£À ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼ÀÄ FACEBOOK£À°è... ¥ÀjµÀvï£À J®è ¥ÀæPÀ®àUÀ¼À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ̧ ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtUÀ¼À°è

¤ÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ‘Rashtrotthana Parishath gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ¥ÀjµÀvï’ JA§ ºÉ¸Àj£À°è ¥sÉøï§ÄPï ¥ÉÃeï£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀjµÀvï£À J®è ¥ÀæPÀ®àUÀ¼À (¸Á»vÀå, eÁUÀgÀt, £ÀAzÀUÉÆÃPÀÄ®, UÉÆñÁ¯É, gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À §¼ÀUÀ, AiÉÆÃUÀ«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¸ÀA¸ÉÜ, ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ, gÀPÀÛ¤¢ü ºÁUÀÆ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ̧ ÀA¸ÉÜUÀ¼À) PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß E°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ DªÀÄAvÀæt ¥ÀwæPÉ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥sÉÆÃmÉÆêÀ£ÀÄß [email protected]É PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆr.

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ªÁvÁð w ªÉÄà 2015 w 02

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹zÀ ¢±Á ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀQ gÉÃSÁ gÁªÀÄZÀAzÀæ£ï CªÀgÀÄ “²PÀët J£ÀÄߪÀAxÀzÀÄÝ PÉêÀ® «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ®è, CzÀÄ ªÀiË®åAiÀÄÄvÀªÁzÀ fêÀ£ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ zÀȵÁÖAvÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀj¹ «zÁåyðUÀ½UÉ CjªÀÅ ªÀÄÆr¹zÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ±Á¯ÉUÀ¼À PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÆ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå zÁégÀPÁ£Áxï, xÀt¸ÀAzÀæzÀ gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À «zÁåPÉÃAzÀæzÀ PÀgɸÁàAqÉAmï ªÀĺÉñÀégÀAiÀÄå, ¥ÀæzsÁ£ÁZÁAiÀÄð ªÀÄAdļÁ ºÁUÀÆ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁå¬Ä¤ ¥ÀĵÀà®vÁ CªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

Page 3: Rashtrothana varta april 2015

PÀA¥ÀÆålgï PÀ°PÉ C¤ªÁgÀåPÁgÀtVj: ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è PÀA¥ÀÆålgï fêÀ£ÀzÀ C«¨sÁdå CAUÀªÁUÀ°zÉ. ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ EzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄĪÀ C¤ªÁgÀåvÉ FUÁUÀ¯Éà JzÀÄgÁVzÉ JAzÀÄ ZÉ£ÉßöÊ£À ¹zÁÞAvÀ ¥sËAqÉñÀ£ï£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ C¢üPÁj C£ÀÆ¥ïPÀĪÀiÁgï C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ.

ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ vÁ®ÆQ£À PÁgÀtVjAiÀÄ UÁæªÀĨsÀªÀ£ÀzÀ°è EwÛÃZÉUÉ PÁgÀtVj gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À §¼ÀUÀ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄ ¨sÁgÀw læ¸ïÖ£À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀ 6 wAUÀ¼À PÀA¥ÀÆålgï vÀgÀ¨ÉÃw ºÁUÀÆ ¸ÉÆàÃPÀ£ï EAVèµï vÀgÀUÀwUÀ¼À ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.

PÀA¥ÀÆålgï vÀgÀ¨ÉÃw ºÁUÀÆ ¸ÉÆàÃPÀ£ï EAVèµï vÀgÀUÀwUÀ¼À ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è §¼ÀUÀzÀ CzsÀåPÀë J£ï.r. £ÁUÉÃAzÀægÁªï,

qÁ.¦. ±ÁAvÁgÁªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ (ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ), UÁæªÉÆÃvÁÜ£À ¸ÉêÁ ¸ÉAlgï£À G¥ÁzsÀåPÀë JA.¦. gÀªÀiÁ£ÀAzÀ, ZÉ£ÉßöÊ£À ¹zÁÝAvÀ ¥sËAqÉñÀ£ï£À

PÁgÀåPÀæªÀÄ C¢üPÁj C£ÀÆ¥ïPÀĪÀiÁgï, ¸ÀĨsÁµï¨ÉmÉÖ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

¸ÉÆàÃPÀ£ï EAVèµï ²PÀëPÀ qÁ|| ¦. ±ÁAvÁgÁªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár, EAVèµÀ£ÀÄß ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV PÀ°AiÀÄzÉà ¨sÁµÉAiÀiÁV PÀ°vÀÄ CzÀgÀ°ègÀĪÀ C¥ÁgÀ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.

PÀA¥ÀÆålgï vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹzÀ ¸ÀĨsÁµï¨ÉmÉÖ, PÀA¥ÀÆålgï£ÀÄß fêÀ£ÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV §¼À¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À §¼ÀUÀzÀ CzsÀåPÀë J£ï.r. £ÁUÉÃAzÀægÁªï CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. UÁæªÉÆÃvÁÜ£À ̧ ÉêÁ ̧ ÉAlgï£À G¥ÁzsÀåPÀë JA.¦. gÀªÀiÁ£ÀAzÀ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ªÉÄÃzsÁ, zsÁjt ¥Áæyð¹zÀgÀÄ, ªÉÄÃWÀgÁeï ̧ ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ºÀ¤AiÀÄ gÀ« ¤gÀƦ¹, ºÀ¤AiÀÄ UÀÄgÀĪÀÄÆwð ªÀA¢¹zÀgÀÄ.

UÁæªÀĨsÁgÀw læ¸ïÖ ºÁUÀÆ ¸É¯ÉÆÌà ¸ÉÆïÁgï ¥sËAqÉñÀ£ï£À ¸ÉÆïÁgï ZÁ°vÀ PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼À£ÀÄß PÀ°PÉUÉ §¼À¹zÀÄÝ «±ÉõÀªÁVvÀÄÛ.

GvÀ̵Àð¥ÀxÀ¤dªÁzÀ ̧ ÉêÁ¨sÁªÀ£É EgÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀvÀð¤UÉ, £ÀgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÀ

vÁ¬ÄUÉ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄUÀ£À ¨sÁªÀ£ÉAiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÉ®è ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ; £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è CzÉà ¥Àj±ÀÄzÀÞ ªÀÄvÀÄÛ GzÁvÀÛ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄð vÀÄA©gÀ¨ÉÃPÀÄ. EvÀgÀgÀ zÀÄBRzÀ PÀtÂÚÃgÀ£ÀÄß MgɸÀĪÁUÀ®Æ »VΣÀ CxÀªÁ DvÀä¸ÀAvÀȦÛAiÀÄ ¨sÁªÀªÀÇ ¸ÀĽAiÀÄzÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ.

- ²æà UÀÄgÀÆf UÉÆüÀªÀ®PÀgï

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ªÁvÁð w ªÉÄà 2015 w 03

Page 4: Rashtrothana varta april 2015

PÀ¯ÁªÉʨsÀªÀPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁzÀ PÀ¯ÁªÉÄüÀgÁªÀĪÀÄÆwð£ÀUÀgÀ: ªÀÄPÀ̼À°è CqÀVgÀĪÀ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV K¦æ¯ï 11gÀAzÀÄ gÁªÀĪÀÄÆwð£ÀUÀgÀzÀ eÉÊ UÉÆÃ¥Á¯ï UÀgÉÆÃrAiÀiÁ gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À «zÁåPÉÃAzÀæzÀ°è “PÀ¯ÁªÉÄüÀ” PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄPÀ̼À PÉÊZÀ¼ÀPÀ¢AzÀ ªÀÄÆr§AzÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¹zÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ̈ ÉgÀUÁzÀgÀÄ. C®èzÉ ¸ÉêÁPÁAiÀÄðPÉÌ £ÀªÀÄäzÀÆ ¥Á°gÀ° JA§ «±Á® ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ »vÀªÉ¤¹zÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄ, RĶ¥ÀlÖgÀÄ.

«zÁåyðUÀ¼À PÉÊZÀ¼ÀPÀ¢AzÀ ªÀÄÆr§AzÀ ««zsÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼ÀÄ

• gÁªÀĪÀÄÆwð£ÀUÀgÀ: K¦æ¯ï 14gÀAzÀÄ gÁªÀĪÀÄÆwð£ÀUÀgÀzÀ eÉÊ UÉÆÃ¥Á¯ï UÀgÉÆÃrAiÀiÁ gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À «zÁåPÉÃAzÀæzÀ°è ¨sÁgÀvÀ gÀvÀß ¸ÀA«zsÁ£À ²°à qÁ. ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï dAiÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è MA§vÀÛ£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ PÀÄ. ¥ÀævÀÄåµÀ ºÁUÀÆ PÀÄ. ªÀiÁ¼À«PÁ CªÀgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ fêÀ£À, ºÉÆÃgÁl ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ w½¸ÀÄvÁÛ, CA¢£À ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ. CA¢£À PÁ®zÀ°è zÀ°vÀgÀÄ JzÀÄj¸ÀÄwÛzÀÝ ̧ ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀ PÀÄjvÀÄ w½¹zÀgÀÄ. CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëQ C¤vÁ «ªÀj¹zÀgÀÄ.

²PÀëQ C¤vÁ CA¨ÉÃqÀÌgïgÀ PÀÄjvÀÄ w½¹PÉÆlÖgÀÄ.

¸ÀA«zsÁ£À ²°à qÁ. CA¨ÉÃqÀÌgï dAiÀÄAw

• zÁªÀtUÉgÉ: K¦æ¯ï 14gÀAzÀÄ zÁªÀtUÉgÉAiÀÄ gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À «zÁåPÉÃAzÀæzÀ°è qÁ|| ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï dAiÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV «zÁåPÉÃAzÀæzÀ dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð dAiÀÄtÚ DUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. »jAiÀÄ ²PÀëPÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ CªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è vÀĽvÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÉÄïÉvÀÄÛªÀ CA¨ÉÃqÀÌgïgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ w½¹PÉÆlÖgÀÄ. «zÁåyð¤AiÀÄgÁzÀ PÀÄ. ªÉÄÊy° ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ. ªÉÆäPÁ CªÀgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ fêÀ£À-zÀȶÖAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ZÀAzÀæ¥Àà ¨ÁgÀAV ¤gÀƦ¹zÀgÉ, ²ªÀgÁd ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¨Á¯Áf ªÀA¢¹zÀgÀÄ.

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ªÁvÁð w ªÉÄà 2015 w 04

Page 5: Rashtrothana varta april 2015

avÀæzÀÄUÀð: ªÀÄPÀ̼À ªÀiÁ£À¹PÀ, ̈ Ë¢ÞPÀ, ±ÁjÃjPÀ «PÁ¸ÀPÁÌV K¦æ¯ï 1 jAzÀ 4 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® avÀæzÀÄUÀðzÀ eÁÕ£À¨sÁgÀw «zÁåªÀÄA¢gÀzÀ°è aUÀÄgÀÄ ¨ÉùUÉ C¨sÁå¸ÀªÀUÀðªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï£À CzsÀåPÀë ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ̈ sÁgÀvÀªÀiÁvÉAiÀÄ ̈ sÁªÀavÀæPÉÌ ¥ÀŵÁàZÀð£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ GzÁÏn¹zÀgÀÄ.

²PÀët J£ÀÄߪÀÅzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è ¤gÀAvÀgÀªÁzÀzÀÄÝ. ¤Ãj£ÀAvÉ ¸ÀzÁ ºÀjAiÀÄÄvÁÛ, ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ §AzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîvÁÛ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀAxÀzÀÄÝ JAzÀÄ CªÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ.

««zsÀ CªÀ¢üUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ C¨sÁå¸ÀªÀUÀðzÀ°è ªÉÆzÀ®£É CªÀ¢üAiÀÄ°è UÁtzÁ¼ÀÄ ²æÃPÀAoÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ §UÉÎ «ªÀj¹zÀgÀÄ. ¥ÀwæPÉ JAzÀgÉ - ¸Á»vÀå , ªÀiÁ»w, ¸ÀA¸ÀÌöÈw, ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀæUÀw EªÀÅUÀ¼À ̧ ÀªÀÄƺÀUÀÄZÀÒªÁVzÉ. ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß w½¸À®Ä ¥ÀwæPÉUÉ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄĪÀ C¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ.

JgÀqÀ£É CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁAiÀÄðPÀvÀð gÁªÀiïQgÀuï CªÀgÀÄ, ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ ºÀÄlÄÖ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄ£ÀªÀÄÄlÄÖªÀAvÉ w½¹PÉÆlÖgÀÄ. £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgɨÉÃgÉ zÉñÀUÀ¼À ¸ÀA¸ÀÌøwAiÉÆA¢UÉ ºÉÆðPÉ ªÀiÁrzÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈw ºÉÃUÉ ¥ÁæaãÀªÁzÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁzÀzÀÄÝ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¹PÉÆlÖgÀÄ.

ZÀAzÀæªÀ½îAiÀÄ°èAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ «ÃPÀëuÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ SÁåvÀ EwºÁ¸À ̧ ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ qÁ|| gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà CªÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ£À PÀ½AUÀ AiÀÄÄzÀÞ, AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ C¥ÁgÀ ¸ÁªÀÅ£ÉÆêÀÅUÀ¼À «ªÀgÀuÉ ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ£À ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è EªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¹PÉÆlÖgÀÄ. D PÁ®zÀ CZÀÄÑ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ²©gÁyðUÀ½UÉ ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ.

±Á¸À£À JAzÀgÉãÀÄ? JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ «ªÀj¹zÀ gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà CªÀgÀÄ, 25,000PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è zÉÆgÉwªÉ. C®èzÉ ZÀAzÀæªÀ½î ±Á¸À£ÀzÀ ªÀĺÀvÀÛ÷é, ¸ÀܼÀzÀ ªÀĺÀvÀÛ÷é, avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è£À ̧ ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ±Á¸À£ÀUÀ¼À ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ.

¨ÉùUÉ C¨sÁå¸ÀªÀUÀðK¦æ¯ï 2gÀAzÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ gÉÆÃlj PÀè¨ï£À CzsÀåPÀë £ÁUÀgÁdgÁªï CªÀgÀÄ, AiÀıÀ¸ÀÄì-¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÀgÀÄ. AiÀıÀ¸ÀÄì UÀ½PÉAiÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ zÁjUÀ¼À£ÀÄß w½¹PÉÆlÖgÀÄ. UÀÄjUÀ½zÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ fêÀ£ÀzÀ°è AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀå. ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÆ fêÀ£ÀzÀ¯ÉÆèAzÀÄ UÀÄj ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. D UÀÄj ¸ÁzsÀ£ÉUÉ JzÀÄgÁUÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ CrØ-DvÀAPÀUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¹, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄnÖ ¤AvÁUÀ ªÀiÁvÀæ AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ w½¹zÀgÀÄ.

«zÁåªÀÄA¢gÀzÀ ²PÀëPÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ CªÀgÀÄ EAVèµï PÀªÀÄÄå¤PÉÃnªï ¹Ì¯ï ºÉÃUÉ ºÉaѹPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV w½¹PÉÆlÖgÀÄ. ¸À«vÁ ²æÃPÀAoÀ£ï CªÀgÀÄ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ gÀÆrü¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ ̧ ÉÃjzÀAvÉ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ PÀÄjvÀ C£ÉÃPÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ avÀægÀZÀ£ÉAiÀÄ §UÉUÉ ²©gÁyðUÀ½UÉ w½¹PÉÆlÖgÀÄ. avÀæzÀÄUÀðzÀ DqÀĪÀįÉèñÀégÀzÀ ¤¸ÀUÀðzsÁªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr, C°è£À ««zsÀ §UÉAiÀÄ ̧ À¸ÀåUÀ¼ÀÄ, OµÀ¢ü ̧ À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁætÂUÀ¼À ªÉÊeÁÕ¤PÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr ¥Àj¸ÀgÀ «ÃPÀëuÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ.

K¦æ¯ï 3gÀAzÀÄ dAiÀiÁ ¥ÁæuÉñï CªÀgÀÄ ¨sÁµÀt PÀ¯É ºÁUÀÆ D±ÀÄ ¨sÁµÀt PÀ¯ÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà D±ÀĨsÁµÀt ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è

«zÁåyðUÀ½UÉ CªÀPÁ±À ¤ÃrzÀgÀÄ. zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ UÀÄgÀÆfAiÀĪÀgÀÄ EAVèµï¨sÁµÉAiÀÄ°è ¥ÉǯÉÊmï ªÀqïðUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ̧ ÀAzÀ¨sÀð¸À»vÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¹PÉÆlÖgÀÄ. ¥ÀAqÀæ½î ²æÃgÀAUÀ£ÁxÀ ¸Áé«ÄAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ CZÀðPÀ gÁd¥Àà CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀÅgÁtªÀ£ÀÄß, ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß w½¹PÉÆlÖgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ²PÀëQ ¥ÀzÁä ²©gÁyðUÀ½UÉ ¨sÀd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉýPÉÆlÖgÀÄ.

K¦æ¯ï 4gÀAzÀÄ ²PÀëQ PÀªÀįÁ CªÀgÀÄ PÁUÀzÀ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉýPÉÆlÖgÀÄ. ºÀvÁÛgÀÄ jÃwAiÀÄ mÉÆæUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀ PÁUÀzÀPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹PÉÆlÖgÀÄ. ²PÀëQ ¥ÀzÁä ¸ÀA¸ÁÌgÀ JA§ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ w½¸ÀÄvÁÛ, M§â ªÀåQÛ fêÀ£ÀzÀ ¥ÀæwºÉeÉÓAiÀÄ®Æè ¸ÀA¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄvÁÛ ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ²PÀëQ ¸ÀĪÀiÁ ¥ÁætÂUÀ¼À CtPÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤Ãr ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß gÀAf¹zÀgÀÄ. ²PÀëQ ªÀÄÄPÁÛ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ gÀ¸À¥Àæ±Éß PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ²©gÁyðUÀ½UÁV £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ. ²©gÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è «zÁå®AiÀÄzÀ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÀë gÀAUÀ¥Àà CªÀgÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀgÀÄ.

aUÀÄgÀÄ

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ªÁvÁð w ªÉÄà 2015 w 05

Page 6: Rashtrothana varta april 2015

6

¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤ÃwUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ zÉñÀªÀ£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÀݪÀÅ; ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¤dªÁzÀ ±ÀvÀÄæ AiÀiÁgÀÄ?aãÁ ¨sÁgÀvÀzÀ «ÄvÀæzÉñÀªÉÃ? ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹ aãÁ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀUÀ¼ÉãÀÄ? - E£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ©eɦ gÁdå ¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð ©.J¯ï. ¸ÀAvÉÆõï CªÀgÀ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ ¨sÁµÀtUÀ¼À£ÀÄß CPÀëgÀ gÀÆ¥ÀQ̽¹, E°è PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÉÝêÉ.

¨sÁgÀvÀ-aãÁ : £ÉgÉ `ºÉÆgÉ’! aãÁ ©mÉÆÖÃqÀĪÀ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÀÄ !

K¦æ¯ï - 2015

¨sÁUÀ-12

eÁUÀwÃPÀgÀt, GzÁjÃPÀgÀtUÀ¼À PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß aãÁ vÀÄA§ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV §¼À¹ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ½UÉ §ºÀ¼À zÉÆqÀØ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀæªÁºÀzÀAvÉ £ÀÄVÎzÉ. ¸ÀtÚ HgÀÄUÀ¼À ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀAvÀºÀ £ÀUÀgÀUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ C¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è aãÁzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀÄVÎgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. KPÉAzÀgÉ C°è d£ÀjUÉ MAzÀÄ jÃw CUÀÎzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÉAzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CUÀÎ (aÃ¥ï) J£ÀÄߪÁUÀ CzÀgÀ°è UÀÄtªÀÄlÖ EzÉAiÀiÁ JAzÀÄ PÉýzÀgÉ aãÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ®Æè UÀÄtªÀÄlÖ E®è. UÀÄtªÀÄlÖzÀ°è EvÀgÀ zÉñÀUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀàzsÉð ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉà E®èzÀAvÀºÀ ¹ÜwAiÀÄ°è CzÀgÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ.

aãÁzÀ°è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÉÄjPÀ CxÀªÁ ¥Á±ÁÑvÀå zÉñÀUÀ¼À PÀA¥É¤UÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ eÉÆÃr¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ CzÀgÀ°è UÀÄtªÀÄlÖ EgÀ§ºÀÄzÉà ºÉÆgÀvÀÄ aãÁªÉà GvÁࢸÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è UÀÄtªÀÄlÖ E®èªÉà E®è. CzÀ£ÀÄß PÉÆAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ £ÁªÀÅ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ; Erà zÉñÀzÀ°è F PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃa¸À¨ÉÃPÁzÀ ¹Üw EzÉ. EzÀÄ aãÁ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¥sÀèqï ªÀiÁqÀĪÀ (¥ÀæªÁºÀ £ÀÄVθÀĪÀ) ªÉÆvÀÛªÉÆzÀ® jÃw. FUÀ aãÁ ¨sÁgÀvÀzÀ GvÀÛgÀ gÁdåUÀ½UÉ PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÁ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÉ. ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À, ©ºÁgÀ, GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ, zɺÀ°UÀ½UÉ CzÀÄ vÁvÁÌ°PÀ «Ã¸ÁzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀiÁðt GzÀåªÀÄPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄwÛzÉ. C°èUÀÆ vÀ£Àß d£ÀgÀ£ÀÄß £ÀÄVι £ÀªÀÄäªÀgÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉ.

JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ eÁUÀwPÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀàzsÉð¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, D¦üæPÀzÀ°è ªÉƨÉʯï eÁ®PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ aãÁzÀ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ¸Àà¢üð¸ÀĪÁUÀ aãÁ vÀ£Àß zÉñÀzÀ PÀA¥É¤UÀ½UÉ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ; ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À, ¸À©ìrUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀ vÀ£Àß PÀA¥É¤UÀ½UÉ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÉ aãÁ £ÀPÁgÁvÀäPÀ ¸ÀàzsÉð DUÀĪÀ jÃw ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.

CzÉà jÃw UÀ¯ïá zÉñÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ-PÉ«ÄPÀ¯ï PÀA¥É¤UÀ½UÀÆ aãÁzÀ ¥ÉmÉÆæÃ-PÉ«ÄPÀ¯ï PÀA¥É¤UÀ½UÀÆ §ºÀÄzÉÆqÀØ jÃwAiÀÄ ¸ÀàzsÉð EzÉ. LgÉÆÃ¥Àå zÉñÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ CmÉÆêÉƨÉʯï GzÀåªÀÄPÀÆÌ aãÁzÀ CmÉÆêÉƨÉʯï GzÀåªÀÄPÀÆÌ §ºÀ¼À zÉÆqÀØ

ªÀiÁr ºÉÆÃVzÁÝgÉ J£ÀÄߪÀ MAzÀÄ aPÀÌ ¸ÀÄ¢Ý PÀ£ÀßqÀ¥Àæ¨sÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVvÀÄÛ. DªÉÄÃ¯É EAVèµï ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÁ£É¯ïUÀ¼À°è MAzÀµÀÄÖ ZÀZÉð D¬ÄvÀÄ.

¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ (AiÀÄĦJ) EzÀPÉÌ®è ºÉÃUÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÉ¼À¨ÉÃQ®è. «zÉñÁAUÀ ¸ÀaªÀ J¸ï.JA. PÀȵÀÚ CªÀgÀÄ, UÉæÃmï¨ÉAqï£À°è aãÁ CuÉPÀlÄÖ ¤«Äð¹ £À¢ wgÀÄV¹gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ §UÉÎ F »AzÉ w½¸À¯ÁVzÉ. “C°è CuÉPÀmÉÖãÀÆ ¤«Äð¹®è. UÀÄqÀØ PÀĹvÀzÀ PÁgÀtPÉÌ ªÀÄtÄÚ ©¢ÝzÉ. CzÀjAzÀ ¤Ãj£À ºÀj«£À°è ªÀåvÁå¸À DUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ aãÁ ¸ÀPÁðgÀ ºÉýzÉ” JAzÀÄ aãÁPÉÌ ºÉÆÃV§AzÀ «zÉñÁAUÀ ¸ÀaªÀ J¸ï.JA. PÀȵÀÚ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ̧ ÀA¸Àvï£À°è ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä EAf¤AiÀÄgïUÀ¼ÀÄ, £ÀªÀÄä «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ PÀȵÀÚ CªÀgÀÄ aãÁ ºÉ½zÀÝ£Éßà ¤dªÉAzÀÄ ¸ÀA¸Àvï£À°è ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. CzÉà jÃw EzÀgÀ°è PÀÆqÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ AiÀiÁªÀ PÀæªÀÄPÀÆÌ ªÀÄÄAzÁUÀ°®è.

jÃwAiÀÄ°è ¸ÀàzsÉð EzÉ. CzÉà jÃw PÀ¼ÉzÀ 20 ªÀµÀðUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï GzÀåªÀÄzÀ°è K£ÀÄ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÉ; aãÁ EªÀvÀÄÛ C°èUÀÆ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. F J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À°è aãÁ ¸ÀPÁðgÀ vÀ£Àß PÉÊUÁjPÉÆÃzÀå«ÄUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄwÛzÉ. C°è PÉÊUÁjPÉÆÃzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À PÀqÀªÉÄ; ̧ ÀPÁðgÀªÉà ̧ ÀàzsÉð ªÀiÁqÀĪÀAvÀzÀÄÝ. vÀ£Àß PÀA¥É¤UÀ½UÉ CzÀÄ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÁV ¨sÁgÀvÀzÀ PÀA¥É¤UÀ¼À JzÀÄgÀÄ CªÀgÉ®è C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ DyðPÀªÁV aãÁ £ÀªÀÄUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ JgÀqÀ£Éà «µÀAiÀÄ.

ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, §ÄqÀªÉÄÃ®Ä PÀÈvÀå ¸É¨ÉÆmÉÃfAUï (sabotaging). K£ÀÄ ¸É¨ÉÆmÉÃfAUï? JgÀqÉà JgÀqÀÄ GzÁºÀgÀuÉ UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛãÉ. FZÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À (2012) PɼÀUÉ 3-4 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ºÉZÀÄÑPÀqÀªÉÄ Erà GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ PÀvÀÛ°£À°èvÀÄÛ; «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉÊPÉ EgÀ¯Éà E®è. ‘PÀ£ÀßqÀ¥Àæ¨sÀ’zÀ°è D PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¯ÉÃR£À §AvÀÄ. K£ÉAzÀgÉ D Erà £ÉmïªÀQðAUïUÉ ºÁQgÀĪÀ J®è PÀAmÉÆæîgïUÀ¼ÀÄ, ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀĪÀ J®è G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ aãÁ ¤«ÄðvÀ. CzÀ£ÀߪÀgÀÄ ºÁQzÀgÀÄ, ºÉÆÃzÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀªÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯Éà E®è. £ÀªÀÄäªÀgÀÄ §ºÀıÀB ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ PÁgÀtPÉÌ CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ©lÖgÀÄ. vÉÆAzÀgÉAiÀiÁzÁUÀ CzÁªÀÅzÀ£ÀÆß ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¨sÁgÀvÀzÀ EAf¤AiÀÄgïUÀ½UÉ §gÀÄwÛgÀ°®è. CªÀgÀÄ ªÉÆøÀ

aãÁzÀ ©ÃfAUï M°A¦Pïì£À ªÀÄÄRå¸ÉÖÃrAiÀÄA£À ºÀQÌUÀÆr£ÁPÁgÀzÀ Birds Nest ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀ

vÀAvÀædÕ L «Ã «Ã (Ai wei wei)

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ªÁvÁð w ªÉÄà 2015 w 06

Page 7: Rashtrothana varta april 2015

£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À PɼÀUÉ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀgÀ¢ §AvÀÄ. ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ°è CuÉPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃvÀĪÉUÀ¼À §½ aãÁ ¤Ãj£À ¤AiÀÄAvÀæt G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß K£ÀÄ Ej¹vÉÆÛÃ, £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ §AzÀ ªÀļɬÄAzÀ GAmÁzÀ ¥ÀæªÁºÀzÀ°è CªÀÅ AiÀiÁªÀŪÀÇ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À°®è JA§ÄzÁV. ºÁUÁV ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ°è §ºÀ¼À zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è gÀ¸ÉÛUÀ¼À eÁ® ºÁ¼ÁVzÉ. CAzÀgÉ aãÁ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀPÀÆÌ vÉÆAzÀgÉ GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è §AvÀÄ. vÁ£Éà UÀÄwÛUÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ; C°è §ÄqÀªÉÄÃ®Ä PÀÈvÀå £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ F±Á£Àå ¨sÁUÀzÀ zÉñÀUÀ¼À°è d®«zÀÄåvï AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À UÀÄwÛUÉ ªÀ»¹PÉÆAqÀ aãÁ CzÀ£ÀÄß «zsÀéA¸ÀPÀªÁUÀĪÀAvÉ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ̈ sÁgÀvÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄzÀ°è ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ §ºÀ¼À zÉÆqÀØ jÃwAiÀÄ°è JZÀÑgÀ ªÀ»¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ.

E£ÀÄß ̈ sÁgÀvÀzÀ MAzÀÄ «avÀæªÉAzÀgÉ, zÉñÀzÀ ¸ÉÊ£ÀåzÀ°ègÀĪÀ £ÉÊwPÀ ªÀÄlÖ zÉñÀzÀ ̧ ÀªÀiÁdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀªÀUÀðPÉÌ E½zÀħA¢®è. ¤ÃªÀÅ ¸ÉÊ£ÀåzÀ MAzÀÄ PÀAmÉÆãÉäAnUÉ (zÀAqÀÄ¥ÀæzÉñÀ) ºÉÆÃzÀgÉ C°è wÃgÁ PÀqÀªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¨sÀæµÁÖZÁgÀ, ¸Àéd£À ¥ÀPÀë¥ÁvÀUÀ¼ÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀµÉÖ. DzÀgÉ EAvÀºÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀÅzÉà E®è. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è £ÀPÁgÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼Éà ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÊ£Àå ªÀiÁrzÉ. £ÀªÀÄä ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀA¥É¤UÀ¼À ¸ÀªÀðgïUÀ½®è. («ªÁzÁvÀäPÀ) ªÉÇqÁ¥ÉÆãï£ÀzÀÝAvÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ̧ ÉãÁ«¨sÁUÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀÅ¢®è. ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀðgïUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ aãÁzÀ (ºÀÆAiÉÄÃ) mÉPÁß®f ¸ÀªÀðgïUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉmïªÀPïð£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÉÃ£É vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. ºÀÆAiÉÄà mÉPÁß®f¬ÄAzÀ §AzÀ J®è ¸ÀªÀðgïUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉÃ£É PÀ¥ÀÄà¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃj¹zÉ. KPÉAzÀgÉ ¸Á¥sïÖªÉÃgï UÉÆvÁÛUÀ¢gÀĪÀ, UÀÆqsÀªÁzÀ MAzÀÄ dUÀvÀÄÛ. Erà zÉñÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß CzÀÄ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀiÁr©qÀ§ºÀÄzÀÄ.

M§â ºÁåPÀgï MªÉÄä CªÉÄjPÀ£ï ¨ÁåAPïUÀ¼À £ÉmïªÀPïð£ÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉêÀ® a®ègÉUÀ¼ÀÄ K£ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ CzÀ£ÀÄß vÀ£Àß SÁvÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀAvÀºÀ MAzÀÄ ¦.¹. AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀ. CzÀjAzÁV MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è PÉÆÃlåAvÀgÀ qÁ®gï£ÀµÀÄÖ ²æêÀÄAvÀ£ÁVzÀÝ. CzÀÄ AiÀiÁgÀ UÀªÀÄ£ÀPÀÆÌ §A¢gÀ°®è. JPÉAzÀgÉ a®ègÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ¯ÉPÀÌ ºÁPÀÄvÁÛgÉ? ¨ÁåAQ£ÀªÀgÉà vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. DvÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ SÁvÉUÉ §A¢zÀÝ a®ègÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ vÀ£Àß SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ M§âgÀ SÁvɬÄAzÀ zÉÆqÀØ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝgÉ UÉÆvÁÛUÀÄwÛvÀÄÛ. ̧ Á¥sïÖªÉÃgï D jÃw MAzÀÄ UÀÆqsÀªÁV EgÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀAUÀw. DzÀÝjAzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉÃ£É ºÀÆAiÉÄà mÉPÁß®f AiÀiÁªÀÅzÉà GvÀà£ÀߪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è.

¨sÀzÀævÉ, ¤Ãj£À «µÀAiÀÄ, DyðPÀvÉ - F ªÀÄÆgÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À®èzÉ £Á®Ì£ÉAiÀÄzÁV ¸ÁA¸ÀÌøwPÀªÁV PÀÆqÀ aãÁ £ÀªÀÄUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. »ÃUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ «gÀÄzÀÞ aãÁ §ºÀÄzÉÆqÀØ jÃwAiÀÄ°è PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ̧ ÁPÀµÀÄÖ «ªÀgÀªÁV w½zÀÄPÉÆAqɪÀÅ.

gÁWÀªÀ ¨Éºïè J£ÀÄߪÀ £ÉmïªÀPïð-18gÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ ‘¸ÀÆ¥Àgï ¥ÀªÀgï’J£ÀÄߪÀ MAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è aãÁ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÉ? AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÁÌV ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÉ JA§ vÀÄA§ «ªÀgÀªÁV §gÉ¢zÁÝgÉ. DyðPÀvÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß §UÀÄΧrAiÀÄ®Ä aãÁ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ JA§ÄzÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ £Á®ÄÌ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 ªÀµÀðUÀ¼À ¨sÁgÀvÀ-aãÁ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ §ºÀ¼À zÉÆqÀØ jÃwAiÀÄ°è aãÁ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨sÁgÀvÀPÉÌ DvÀAPÀ ¤ªÀiÁðt DUÀĪÀAwzÉ. £ÁªÀÅ D «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀÆPÀëöä (Sensitise) DV®è. £ÀªÀÄä ¸ÉÊ£Àå ¸Àé®àªÀÄnÖUÉ ¸ÀÆPÀëöä (ZÀÄgÀÄPÀÄ) DVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ©lÖgÉ ¸ÀªÀiÁd EªÀwÛUÀÆ DV®è. ¸ÀPÁðgÀ PÀÆqÀ ZÀÄgÀÄPÀÄ DVzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀzÀÄ.

¸Àé®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è Sensitise DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ £ÁªÀÅ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ (back to thewall) ¹ÜwAiÀÄ°è EzÉÝêÁ? £ÀªÀÄä PÉÊAiÀįÉèãÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®èªÁ? £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀªÀð£Á±ÀzÀ

(¥Àæ¼ÀAiÀÄ) ¹ÜwAiÀiÁ? MAzÀÄ zÉñÀªÁV, MAzÀÄ gÁµÀÖçªÁV, MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÁV £ÁªÀÅ ¥ÀvÀ£ÀzÀ ¢QÌ£À°è ºÉÆÃV¢ÝêÁ CAvÀ PÉýzÀgÉ, MAzÀÄ fêÀAvÀ ¸ÀªÀiÁd AiÀiÁªÁUÀ®Æ vÀ£ÀUÉ JzÀÄgÁUÀÄGªÀ C¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¹PÉÆAqÀÄ eÉÆvÉUÉ ̈ sÀ«µÀåzÀ°è §gÀ§ºÀÄzÁzÀ C¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ CAzÁdÄ (J¹ÖªÉÄÃmï) ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ §UÉÎ vÀ£Àß zÉñÀªÀ£ÀÄß, vÀ£Àß ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß, vÀ£Àß ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀdÄÓUÉƽ¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ.

D jÃwAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀPÉÌ PÀÆqÀ MAzÀÄ §ºÀĸÀÄAzÀgÀªÁzÀ CªÀPÁ±À«zÉ. £ÁªÀÅ C¸ÀºÁAiÀÄ ¹ÜwAiÀÄ°è E®è. £ÀªÀÄä ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀªÀÅ JAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ DªÀ±ÀåPÀvÉ K£ÀÆ E®è. £ÀªÀÄäzÉà DzÀ jÃwAiÀÄ°è £ÁªÀÅ K£ÁzÀgÀÆ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. aãÁzÀ ̧ ÀA¸ÀÌøw, zÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀUÀ¼À°è PÉÆgÀvÉUÀ¼ÀÄ (faultline) JAzÀÄ ºÉüÀĪÀAxÀªÀÅ EzÉÝà EªÉ.CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ K£ÁzÀgÀÆ §¼À¹PÉƼÀÀÄzÁzÀgÉ vÀÄA§ M¼ÉîAiÀÄ ¹ÜwUÉ §gÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. CzÀgÀ PÉÆgÀvÉ(zÉÆõÀ)UÀ¼ÉãÀÄ? CzÀgÀ°è £ÀªÀÄVgÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÉãÀÄ? aãÁQÌgÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼Éà £ÀªÀÄVgÀĪÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ. EzÀÄ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ gÁdQÃAiÀÄ. £ÁªÉãÁzÀgÀÆ ¸ÉÊzÁÞAwPÀªÁV ¸ÉêÁ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ £É¯É¬ÄAzÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®è. £ÀªÀÄUÉ aãÁ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ JAzÀgÉ £ÁªÀÅ CzÀPÉÌ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁUÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî¯ÉèÉÃPÀÄ. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À ªÀiÁrzÉÝà ªÉÆøÀzÀ AiÀÄÄzÀÞ. CzÀPÉÌ PÀȵÀÚ ªÉÆøÀzÀ¯Éèà zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À¤UÉ

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ªÁvÁð w ªÉÄà 2015 w 07

Page 8: Rashtrothana varta april 2015

ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ©üêÀĤUÉ ºÉýPÉÆlÖ£Éà ºÉÆgÀvÀÄ £ÁåAiÀĪÁzÀ AiÀÄÄzÀÞªÁVzÀÝgÉ D xÀgÀ ºÉüÀÄvÁÛ EgÀ°®è. aãÁ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆøÀ. DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ J®è jÃwUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî¯ÉèÉÃPÀÄ.

CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß aãÁ EªÀvÀÄÛ £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ vÉgÉ¢nÖzÉ. aãÁ 1959gÀ°è PÀȶAiÀÄ gÁ¶ÖçÃPÀgÀt ªÀiÁrvÀÄ. DªÀjUÉ vÁªÀÅ AiÀiÁjUÉÆøÀÌgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÉÞêÉ, K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÉÝÃªÉ JA§ÄzÀÄ UÉÆvÁÛUÀĪÀÅ¢®è. aãÁzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À°è 2 PÉÆÃn d£À §gÀUÁ®zÀ PÁgÀtPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄ. EzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁæAwAiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è £ÀqÉzÀAxÀzÀÄ. ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®PÉÌ D DqÀ½vÀzÀ ªÉÆvÀÛªÉÆzÀ® PÉÆqÀÄUÉ K£ÉAzÀgÉ 2 PÉÆÃn d£À ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃzÀzÀÄÝ.

JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV aãÁ ̧ ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁæAwAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è §ºÀÄzÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è vÀ£Àß «gÉÆâüUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §A¢zÉ. J°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ CzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉAzÀgÉ, aãÁzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÀÄ zÉñÀªÀ£Éßà vÉÆgÉ¢zÁÝgÉ CxÀªÁ CeÁÕvÀªÁV J¯ÉÆèà fë¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ©ÃfAUï M°A¦Pïì£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è aãÁzÀ ªÀÄÄRå ¸ÉÖÃrAiÀÄA£À°è MAzÀÄ zÉÆqÀØzÁzÀ ºÀQÌUÀÆqÀ£ÀÄß (Birds Nest) J®ègÀÆ £ÉÆÃrzÁÝgÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå EµÉÆÖAzÀÄ G£ÀßvÀ PÀ¯ÁPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄGzÁ JAzÀÄ ºÉªÉÄä¥ÀqÀĪÀAvÀºÀ gÀZÀ£É CzÀÄ. D ºÀQÌUÀÆqÀ£ÀÄß aãÁzÀ M§â ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ vÀAvÀædÕ L «Ã «Ã (Aiweiwei) ¤«Äð¹zÀ. aãÁzÀ M°A¦Pïì EwºÁ¸ÀzÀ°è CzÉÆAzÀÄ ªÀiÁ¸ÀÖgï¦Ã¸ï; ̄ ÉÆúÀzÀ°è gÀa¹zÀÄÝ. ºÀQÌUÀÆr£À xÀgÀªÉà PÁt¸ÀĪÀ CzÀÄ M°A¦Pïì GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ªÉÄîÎqÉ §ºÀÄ ZÉ£ÁßV PÁt¸ÀÄwÛvÀÄÛ.

AiÀiÁªÀ zÉñÀPÁÌzÀgÀÆ CAvÀºÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ºÉªÉÄä EgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ DvÀ¤UÉà aãÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrvÀÄ. GvÀÛgÀ aãÁzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼À£ÀÄß zÀªÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è MAzÀƪÀgÉ ¸Á«gÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß (AiÀÄĪÀd£ÀgÀ£ÀÄß) aãÁzÀ ¸ÉÊ£Àå ¸Á¬Ä¹vÀÄ. D ²°à F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÁl £ÀqɹzÀ. aãÁ DvÀ¤UÉ 25.50 PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ zÀAqÀ «¢ü¹vÀÄ. MAzÀÄ ªÀiÁ¸ÀÖgï ¦üøï gÀa¹zÀAvÀºÀ PÀ¯Á«zÀ; vÀ£Àß zÉñÀzÀ°è £ÀqÉzÀ MAzÀÄ C£ÁåAiÀÄzÀ «gÀÄzÀÞ zÀ¤ JwÛzÀÄzÀPÁÌV DvÀ¤UÉ PÉÆÃnUÀlÖ¯É zÀAqÀ ºÁQzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ K£ÀÄ £ÀqɬÄvÉAzÀgÉ D zÀAqÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¸Á«gÀ d£À CªÀ¤UÉ qÉÆ£ÉñÀ£ï PÉÆlÖgÀÄ. CµÉÆÖAzÀÄ d£À CªÀ£À SÁvÉUÉ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸ÀPÁðgÀ CzÀ£ÀÄß C°èUÉà ©qÀ°®è. “¤Ã£ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀªÁV zÀAqÀzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滹¢ÝAiÀiÁ” JAzÀÄ ºÉý CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÉÛ 5 PÉÆÃn gÀÆ. zÀAqÀ «¢ü¹vÀÄ. ªÀÄvÉÛ CªÀ£ÀÄ HgÀÄ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀĪÀ ¥Àj¹Üw ¤ªÀiÁðtªÁ¬ÄvÀÄ. FUÀ DvÀ J¯ÉÆèà CqÀVPÀĽwzÁÝ£É. CAzÀgÉ ©ÃfAUï M°A¦Pïì£À ªÀiÁ¸ÀÖgï¦Ã¸ï PÀ¯ÁPÀÈw gÀa¹zÀ ªÁ¸ÀÄÛ²°àUÉ EªÀvÀÄÛ aãÁzÀ°è eÁUÀ E®è.

CzÉà jÃw aãÁzÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À eÁ® (gÉÆÃqï £ÉmïªÀPïð) ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀ EAf¤AiÀÄgïUÉ PÀÆqÀ aãÁzÀ°è eÁUÀ E®è. CªÀ¤UÉ §A¢gÀĪÀ MAzÀÄ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ aãÁ ¸ÀPÁðgÀ «gÉÆÃzsÀ ªÀiÁrvÀÄ. DzÀgÀÆ ¥ÀȱÀ¹Û ¹éÃPÀj¸À®Ä vÉgÀ½zÀ DvÀ¤UÉ aãÁzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ dªÀÄð¤AiÀÄ ªÀÄÆå¤Zï£À°è PÁgÀÄ rQÌ ºÉÆqɹzÀgÀÄ. DvÀ §zÀÄQzÉÝà ºÉZÀÄÑ. vÀ£ÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀzÀÄÝ aãÁzÀ UÀÆqsÀZÁgÀ E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ DvÀ¤UÉ UÉÆvÀÄÛ. C°èAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ DvÀ EAzÀÄ CªÉÄjPÀzÀ°è CqÀV PÀĽwzÁÝ£É. aãÁzÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ gÀ¸ÉÛUÀ¼À eÁ® ¤«Äð¹zÀªÀ£ÀÄ DvÀ!

DvÀ£À «gÀÄzÀÞ EgÀĪÀÅzÀÄ K£ÉAzÀgÉ DvÀ dªÀÄð¤AiÀÄ ªÀÄÆå¤Zï£À°è MAzÀÄ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ¸ÀPÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉývÀÄ. FvÀ CzÀÄ vÀ£Àß ¸ÁzsÀ£ÉUÉ §AzÀ ¥Àæ±À¹Û; DzÀÝjAzÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀ. CµÉÖà PÁgÀtPÁÌV CªÀ£À£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ. AiÀiÁgÀÄ vÀ£Àß zÉñÀzÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtÂèsÀÆvÀ£ÁVzÁÝ£ÉÆà CªÀ£À£ÀÄß «zÉñÀzÀ°è ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛgÉ.

F vÀgÀºÀ CzÀ£ÀÄß zÉñÀzÀ MAzÀÄ §Ä¢ÞªÀAvÀ ¦Ã½UÉ (Knowledge class) JAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß C½¹ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀªÀÄÄ夸ïÖ DqÀ½vÀ ªÀÄÄAzÁUÀÄvÀÛzÉ. D jÃw aãÁzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃn d£ÀgÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À¯ÁVzÉ. 1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è zÉñÀzÀ°è GAmÁzÀ §gÀUÁ®¢AzÀ JgÀqÀÄ PÉÆÃn d£À wÃjPÉÆAqÀgÉ ¸ÀPÁðgÀ ¸Á¬Ä¹zÀÄÝ MAzÀÄ PÉÆÃn d£À.

EzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £É£À¦lÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨sÁæªÀÄPÀªÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À®è; zÁR°¹zÀAvÀºÀ ¸ÀvÁåA±ÀUÀ¼ÀÄ. aãÁzÀ°è£À §AqÀÄPÉÆÃgÀgÀÄ CAxÀªÀgÀ J®è ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀÄ JAzÀÄ §gÉ¢qÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ¼À°®è JAzÀgÉ PÁuÉAiÀiÁzÀgÀÄ JAzÀxÀð. 10-20 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÀ°®è JAzÀgÉ ¸ÀwÛzÁÝgÉ JAzÉà CxÀð; E£ÉßãÀÄ? aãÁzÀ UÀrAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀzÉñÀUÀ½UÉ NrºÉÆÃzÀªÀgÀ ̧ ÀASÉå ̧ ÀĪÀiÁgÀÄ 21 ®PÀë, EzÉ®è zÁR¯ÁzÀ ¯ÉPÀÌ.

§zÀÄPÀ°PÉÌ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉ d£À zÉñÀ¢AzÀ NrºÉÆÃVzÁÝgÉ. aãÁzÀ gÉqïUÁqïìð CA¢¤AzÀ EA¢£À vÀ£ÀPÀ D jÃwAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. CzÀÄ E£ÉßãÀÆ C®è; PÉêÀ® UÀÆAqÁ¥ÀqÉ. PÀªÀÄÄ夸ïÖ DqÀ½vÀPÉÌ «gÉÆÃzsÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À°PÉÆÌøÀÌgÀªÉà ºÀÄnÖzÀAxÀzÀÄ! CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ aãÁ ¸ÀPÁðgÀ vÀ£ÀߣÀÄß «gÉÆâü¹zÀ MAzÀÄ PÉÆÃnVAvÀ®Æ C¢üPÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÉÆ°è¹zÉ. §gÀUÁ®¢AzÀ ¸ÀvÀÛªÀgÀÄ JgÀqÀÄPÉÆÃn ¸ÉÃjzÀgÉ MlÄÖ 3 PÉÆÃn d£À zÉñÀzÀ°è C¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV ¸ÀvÀÛAvÁ¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ zÉñÀzÀ°è EµÉÆÖAzÀÄ d£À »ÃUÉ ¸ÀvÀÄÛzÀÄ ºÉÃVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr. F jÃwAiÀÄ°è ̧ ÁªÀiÁfPÀªÁV, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV EgÀĪÀ MAzÀÄ vÀ®èt aãÁzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è EzÉ.

E£ÉÆßAzÀÄ CA±ÀªÉAzÀgÉ, ¥ÀæeÁ¸ÀvÁvÀäPÀ ZÀ¼ÀªÀ½ aãÁzÀ®Æè ºÀÄlÄÖvÁÛ EzÉ. CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ

¸Àé®à ¨É£ÀÄßvÀlÄÖªÀ CUÀvÀå«zÉ; vÀlÄÖvÁÛ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉÃUÉ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ §®Æa¸ÁÛ£À ªÀÄvÀÄÛ ¹AzsïUÀ¼À°è CAvÀºÀ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ ¨É£ÀÄßvÀlÄÖvÁÛ EzÉÝêÉAiÉÆà CzÉà jÃw aãÁzÀ®Æè ¨É£ÀÄßvÀlÖ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ aãÁ ¥ÀæeÁ¸ÀvÁvÀäPÀ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ zÀªÀÄ£À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ EAl£Éðmï£À°è £ÉÆÃrzÀgÉ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ.

1989gÀ dÆ£ï 4gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ WÀl£É¬ÄAzÁV aãÁzÀ wAiÀiÁ£À£Éä£ï ZËPÀ Erà dUÀwÛ£À¯Éèà ‘¥Àæ¹zÀÞ’ªÁ¬ÄvÀÄ; 23 ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ »A¢£À WÀl£É. £ÀªÀÄä gÁµÀÖç¥Àw ¨sÀªÀ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄ PÀÆqÀ CzÉà jÃw «zÁåyð-«zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ ¸ÉÃjzÁÝgÉ JA¢lÄÖPÉƽî. 18-20 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀPÀ-AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ. CµÀÄÖ d£À ¸ÉÃj £Ávïð ¨ÁèPï£À JzÀÄgÀÄ ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÁlgï PÁå£À£ï (gÀ¨sÀ¸ÀzÀ ¤ÃgÀÄ) ºÁj¹zÀgÉ £ÀªÀÄä Erà zÉñÀ CzÀ£ÀÄß RAr¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ°è 8-10 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀÄgÀĵÀ ¥ÉưøÀgÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DZÉPÀÀqÉ ºÁQzÀgÉAzÀgÉ Erà zÉñÀ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ; JµÀÄÖ CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀ JAzÀÄ nÃQ¸ÀÄvÀÛzÉ.

DzÀgÉ ºÉÆð¹ £ÉÆÃr; aãÁzÀ°è 1989gÀ°è «zÁåyðUÀ¼À ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ£ÀÄß zÀªÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¹zÀ mÁåAPïUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå AiÀÄÄzÀÞzÀ®Æè §¼À¸ÀĪÀÅ¢®è JA§µÀÄÖ zÉÆqÀØ mÁåAPïUÀ¼ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß aãÁzÀ PÀªÀÄÄ夸ïÖ ¸ÀPÁðgÀ wAiÀiÁ£À£Éä£ï ZËPÀPÉÌ vÀA¢vÀÄÛ. ¤ÃªÀÅ D avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ avÀæzÀ°è MAzÀÄ mÁåAPï£À ªÉÄÃ¯É M§â ºÀÄqÀÄUÀ, E£ÉÆßAzÀÄ mÁåAPï£À ªÉÄÃ¯É NªÀð ºÀÄqÀÄV zsÀédªÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¤AwzÁÝgÉ. mÁåAPï ªÉÄðgÀĪÀ £À½PÉ (¨ÁågÀ¯ï) ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ zsÀédªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀj§âgÀÄ JgÀqÀÄ UÀħâaÑUÀ¼ÀAvÉ PÁt¸ÀÄvÁÛgÉ. D jÃw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZËPÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ ºÁUÀÆ ¸ÀvÁåUÀæºÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ 40-50 ¸Á«gÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É aãÁ ̧ ÀPÁðgÀ UÀÄAqÀÄ ºÁj¸À°®è. CªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ eÉÊ°UÀlÖ°®è; «ZÁgÀuÉ £Àqɹ £ÉÃtÂUÉÃj¸À°®è; CxÀªÁ ±ÀÆmËmï ªÀiÁqÀ®Æ E®è. ¹ÃzÁ D mÁåAPïUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É Nr¹vÀÄ. ZÀ¥Áw ®nÖ¹zÀAvÉ ªÀiÁr©lÖgÀÄ; vÀªÀÄä zÉñÀzÀ ªÀÄPÀ̼ÉA§ D±É¬Ä®èzÉ CµÉÆÖAzÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß C¥ÀàaÑ ªÀiÁr ¸Á¬Ä¹zÀgÀÄ. C°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1800 d£À ¸ÀvÀÛgÀÄ!

dUÀwÛ£À EwºÁ¸ÀzÀ°è UÀqÁ¦üAiÀÄAvÀºÀ gÁdQÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ, vÀÄA§ PÀÆæjUÀ¼ÁzÀ DqÀ½vÀUÁgÀgÀÄ, »A¸Àæ¥ÁætÂAiÀÄAvÉ ªÀwð¹zÀ gÁdgÀÄ, ¸ÀªÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ MAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ D jÃw £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀzÀÄÝ aãÁzÀ°è ªÀiÁvÀæ. MAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ vÀªÀÄä zÉñÀzÀ «zÁåyð-«zÁåyð¤AiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É EµÉÆÖAzÀÄ PÀÆægÀªÁV £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ aãÁzÀ dÆ£ï 4, 1989gÀ wAiÀiÁ£À£Éä£ï ZËPÀzÀ WÀl£É GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ EA¢UÀÆ ªÀiÁ¹®è. ªÉÄîÎqÉ ±ÁAvÀªÁV PÀAqÀgÀÆ M¼ÀUÀqÉ PÀªÀÄÄ夸ïÖ ¸ÀPÁðgÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ EzÉÞà EzÉ; zÉñÀzÀ d£À FUÀ®Æ CzÀPÁÌV PÁAiÀÄÄvÁÛ EzÁÝgÉ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ.

(ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ) ¯ÉÃR£ÀgÀÆ¥À : JZï. ªÀÄAdÄ£Áxï ¨sÀmï

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ªÁvÁð w ªÉÄà 2015 w 08

Page 9: Rashtrothana varta april 2015

PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼ÀÄ:

• 21 ªÀÄPÀ̼À zÁR¯Áw¬ÄAzÀ DgÀA¨sÀUÉÆAqÀÄ, E¢ÃUÀ 150 ªÀÄPÀ̼À DgÉÊPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

• ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ gÁdåzÀ ««zsÀ f¯ÉèUÀ½AzÀ (GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ) ºÁUÀÆ EvÀgÀ gÁdåUÀ½AzÀ (ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ, DAzsÀæzÀ wgÀÄ¥Àw) ªÀÄPÀ̼ÀÄ ‘¸ÀAgÀPÁë’zÀ°è DgÉÊPÉUÁV §gÀÄwÛzÁÝgÉ.

• vÀ¯É¹ì«ÄAiÀiÁ ªÀÄPÀ̽UÉ GavÀªÁV gÀPÀÛvÀ¥Á¸ÀuÉ, gÀPÀÛ¥ÀÆgÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¥sÉÆðPï Då¹qï, PÁå°ìAiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ ©-PÁA¥ÉèPïì£ÀAvÀºÀ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß, CªÀgÀ

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ªÁvÁð w ªÉÄà 2015 w 09

DyðPÀ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ, J®èjUÀÆ GavÀªÁV MzÀV¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

• E¢ÃUÀ §ºÀÄvÉÃPÀ J®è ªÀÄPÀ̼À®Æè DgÉÆÃUÀåzÀ°è ¹ÜgÀvÉÉAiÀÄ aºÉßUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄwÛªÉ. DgÀA¨sÀzÀ°è, ‘¸ÀAgÀPÁë’ DgÉÊPÉ PÉÃAzÀæPÉÌ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÁUÀ, PÉêÀ® 3.8gm/dl »ªÉÆUÉÆè©£ï EzÀÝ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄPÀ̼À »ªÉÆUÉÆè©£ï ¥ÀæªÀiÁt FUÀ 10-11gm/dlUÉ KjPÉ DVgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÉ. ºÀ®ªÀÅ ªÀÄPÀ̼À°è »ªÉÆUÉÆè©£ï£À wêÀæ PÉÆgÀvÉAiÀÄAzÁV °ªÀgï ºÁUÀÆ ¹à÷èãï£À UÁvÀæ zÉÆqÀØzÁVvÀÄÛ. »ªÉÆUÉÆè©£ï ¥ÀæªÀiÁt FUÀ ºÉaÑgÀĪÀÅzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV CªÀgÀ ¦vÀÛPÉÆñÀ (Liver) ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ®ä

(¹à÷èãï- Spleen)UÀ¼À UÁvÀæzÀ°è vÀÄA§ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. CªÀgÀ JvÀÛgÀ ºÁUÀÆ vÀÆPÀzÀ®Æè ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀiÁVzÉ. ºÉaÑ£À gÀPÀÛ¥ÀÆgÀt¢AzÀ PÀ©âtzÀ CA±À KgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ‘Q¯ÉñÀ£ï’ (Chelation) aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¸À¯ÁVzÉ.

• ªÀÄPÀ̽UÉ NAT-(NuclecAcidTest) vÀ¥Á¸ÀuÉUÉ M¼À¥ÀlÖ gÀPÀÛªÀ£Éßà ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. J®è ªÀÄPÀ̽UÉ JZï.©.«. (ºÉ¥ÀmÉÊn¸ï-© ªÉÊgÀ¸ï) ®¹PÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

• PÉ®ªÀjUÉ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV HydroxyUrea aQvÉì ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ gÀPÀÛ¥ÀÆgÀtzÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄÄ ºÉaÑzÉ. EzÀjAzÀ ªÀÄPÀ̼À zÉúÀzÀ°è IronOverload PÀqÀªÉÄAiÀiÁV DgÉÆÃUÀåzÀ°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ.

ªÀÄPÀ̽UÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÊPÉ, ¥ÉÆõÀPÀjUÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÁAvÀé£À ºÁUÀÆ «±Áé¸ÀzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV §ºÀ¼ÀµÀÄÖ UÀÄuÁvÀäPÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ PÀAqÀħA¢zÉ. ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ F ªÀÄPÀ̼À §UÉÎ CUÀvÀåªÁzÀ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ; ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÀA©ü¹zÁÝgÉ. ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£É-£ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄUÉÆArªÉ. ‘¸ÀAgÀPÁë’ DgÉÊPÉ PÉÃAzÀæzÀ°è ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀåPÀÛUÉƽ¸À®Ä ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV CªÀgÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ ¥ÀæPÀlUÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß PÁtÄwÛzÉÝêÉ.

ªÀÄPÀ̼À°è ºÀÄlÄÖªÁUÀ¯Éà EgÀĪÀ D£ÀĪÀA²PÀ £ÀÆå£ÀvÉAiÀiÁzÀ vÀ®¸Éì«ÄAiÀiÁ ¨Á¢üvÀ ªÀÄUÀÄ«£À zÉúÀzÀ°è gÀPÀÛzÀ GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. EAvÀºÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ G¯Áè¸À¢A¢gÀ®Ä ¤gÀAvÀgÀ gÀPÀÛ¥ÀÆgÀt (Blood Transfusion) C¤ªÁAiÀÄð. F £ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛgÀĪÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§PÉÌ £ÉgÀªÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ‘¸ÀAPÀ®à EArAiÀiÁ ¥sËAqÉñÀ£ï’£À ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ 2013gÀ DUÀ¸ïÖ 19gÀAzÀÄ DgÀA¨sÀªÁzÀ vÀ®¸Éì«ÄAiÀiÁ ªÀÄPÀ̼À DgÉÊPÉ PÉÃAzÀæ - ‘¸ÀAgÀPÁë’.

¸ÀAgÀPÁëvÀ®¸Éì«ÄAiÀiÁ ªÀÄPÀ̼À DgÉÊPÉ PÉÃAzÀæ

¨sÁgÀvÀ16

¸Àj GvÀÛgÀ£À£Àß zÉñÀ : £À£ÀUɵÀÄÖ UÉÆvÀÄÛ?1. ¨sÁgÀvÀªÀÅ GqÀØAiÀÄ£ÀUÉƽ¹zÀ ªÉÆzÀ®

G¥ÀUÀæºÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?

F) DAiÀÄð¨sÀl

2. ‘«±Àé ¥Àj¸ÀgÀ ¢£À’ªÀ£ÀÄß JAzÀÄ DZÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ?

E) dÆ£ï 5

3. ¥ËgÁtÂPÀ »£Éß¯É ºÉÆA¢gÀĪÀ UÀÄ¥ÀÛUÁ«Ä¤ ‘¸ÀgÀ¸Àéw £À¢’AiÀÄ GUÀªÀÄ ¸ÁÜ£À AiÀiÁªÀ gÁdåzÀ°èzÉ?

E) ºÀAiÀiÁðt

4. EwÛÃZÉUÉ dUÀwÛ£À gÁåAQAUï£À°è ‘£ÀA§gï M£ï’ ¸ÁÜ£ÀPÉÌÃjzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¨ÁåAräAl£ï DlUÁwð AiÀiÁgÀÄ?

D) ¸ÉÊ£Á £ÉºÁé¯ï

¸Àj GvÀÛgÀ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ: ¸ÀgÀ¸Àéw, gÀPÀÛ¤¢ü, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ; UÁAiÀÄwæ, gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À «zÁå®AiÀÄ, ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ, J¯ï.J£ï. ¨sÀmï, ¸Á»vÀå UÀAUÁ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ; ¥Àæ¢Ã¥ï, ¸Á»vÀå ¹AzsÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ; ¦æÃvÀªÀiï ±ÉuÉÊ, AiÉÆÃUÀ «¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

Page 10: Rashtrothana varta april 2015

(1£Éà ¥ÀÄl¢AzÀ)

PÀ¸À¢AzÀ gÀ¸À J£ÀÄߪÀAvÉ £ÁªÀÅ ¢£À¤vÀå G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ PÁ¦ü, nÃ, ¤Ãj£À ¯ÉÆÃl, vÀgÀPÁj vÀgÀĪÀ PÀªÀgï, ºÀÆ, ©¸ÁqÀĪÀ PÀ¸À§jUÉ PÀrØAiÀÄ°è ªÀÄÄAvÁzÀ ¢£À¤vÀå §¼À¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ CgÀ½¸À§ºÀÄzÁzÀ PÀ¯ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ºÁUÀÆ Q«UÉ ºÁPÀĪÀ jAUï, N¯ÉPÀ¯É - ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀgÀPÀıÀ® PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹PÉÆlÖgÀÄ.

¥ÀvÀAd° AiÉÆÃUÀ ²PÀëQAiÀÄgÁzÀ ¸ÀIJî ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄeÁvÀ ªÀÄPÀ̽UÉ zsÁå£À, ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄ, ¸ÀÆAiÀÄð£ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ PÀÄjvÀÄ w½¹PÉÆlÖgÀÄ. £ÁUÀgÀ¨sÁ«AiÀÄ ¥ÀvÀAd° AiÉÆÃUÀ PÉÃAzÀæzÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÁzÀ ¥ÀæPÁ±ï UÀÄgÀÆf CªÀgÀÄ, PÀƯïræAPïìUÀ¼À ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ zÉúÀzÀ ªÉÄïÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄPÀ̼À eÁÕ¥ÀPÀ ±ÀQÛUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼À DºÁgÀ ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ? - JA§ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹PÉÆlÖgÀÄ.

G¥À£Áå¸ÀPÀ ªÀĺÉñï CªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¤Ãj£À «ÄvÀªÀåAiÀÄzÀ §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ. ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉAiÀÄ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÃf£À G¥À£Áå¸ÀPÀ gÁeÉÃAzÀæ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä zÉñÀ, £ÀªÀÄä £ÀqÀªÀ½PÉ, £ÁªÀÅ AiÀiÁjUÉ UËgÀªÀ ¸ÀÆa¸À¨ÉÃPÀÄ? £ÀªÀÄä »ÃgÉÆ, »ÃgÉƬģïUÀ¼ÀÄ (model) AiÀiÁgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ CxÀðªÁUÀĪÀ jÃwAiÀi°è ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÀQ ªÁt CªÀgÀÄ gÀAUÉÆð ºÁPÀĪÀ jÃw ºÁUÀÆ CzÀgÀ ªÀĺÀvÀÛ÷é w½¹zÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̽UÉ C¨sÁå¸À ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨É¼ÀîA¨É¼ÀUÉÎ JzÀÄÝ £ÀAzÀUÉÆÃPÀÄ®zÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¤ÃgÀĺÁQ ««zsÀ §UÉAiÀÄ gÀAUÉÆðUÀ¼À£ÀÄß ©r¹, gÀAUÉÆðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ.

£ÁUÀgÀ¨sÁ« ¥ÀvÀAd° Qè¤Pï£À DAiÀÄĪÉðÃzÀ ªÉÊzÀågÁzÀ qÁ|| «ÃuÁ CªÀgÀÄ, ªÀÄPÀ̼À Hl, Dl, ¤zÉÝ, NzÀÄ, §gÀºÀ ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀgÀ PÀÄjvÀÄ w½¹zÀgÀÄ.

ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨ÉìĸÀzÉ vÀAiÀiÁj¸À§ºÀÄzÁzÀ wAr, dÆå¸ï vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀgÀÄ. EA¢£À ¥ÉÃmÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉüÉUÀ¼ÀÄ C¥ÀjavÀªÉAzÀgÀÆ vÀ¥ÁàUÀzÀÄ. CAvÀºÀ ¨ÉüÉUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À°è£À eÁ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃQ¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß w½¹PÉÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

J¦æ¯ï 16gÀAzÀÄ zÉÆqÀØ UÀuÉñÀ£À zÉêÁ®AiÀÄ, £ÀA¢, DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÁ®AiÀÄ ºÁUÀÆ UÀ« UÀAUÁzsÀgÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MAzÀÄ ¢£ÀzÀ ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¯Á¬ÄvÀÄ. gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ¥ÀjµÀvï£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸Á»vÀå «¨sÁUÀzÀ C¤¯ï CªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ CxÀðªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è aPÀÌ aPÀÌ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAzÀUÉÆÃPÀÄ®zÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÁzÀ eÉÆÃUÉñï CªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ Dl Dr¹zÀgÀÄ.

C£ÀPÀ ºÁUÀÆ ¥ÀjtÂvÀ ªÉʵÀÚ« ¨sÀgÀvÀ£Álå ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ²©gÀzÀ §UÉÎ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. ¨ÉÃgÉqÉUÀ¼À°è MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ £ÀqɪÀ ¸ÀªÀÄägï PÁåA¥ïUÀ½VAvÀ PÉêÀ® 10 ¢£ÀUÀ¼À F PÁåA¥ï£À°è £ÀªÀÄUÉ JµÉÆÖAzÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ, PÀ¯É, ºÁqÀÄ, ªÀZÀ£À, ±ÉÆèÃPÀ, J®ègÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°¹zÁÝgÉ JAzÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀµÀð ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.

£À£Àß zÉñÀ :

£À£ÀUɵÀÄÖ UÉÆvÀÄÛ?1. «±Àé¸ÀA¸ÉÜ AiÀiÁªÀ ¢£ÀªÀ£ÀÄß

‘CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ AiÉÆÃUÀ ¢£À’ JAzÀÄ WÉÆö¹zÉ.

J) K¦æ¯ï 21 ©) dÆ£ï 12 ¹) dÆ£ï 21

r) ªÉÄà 12

2. PÁëªÀÄ, ¥ÉèÃUï£À ClÖºÁ¸À¢AzÀ ¸ÁªÀÅ §zÀÄQ£À £ÀqÀÄªÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ºÉÆÃgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zËdð£Àå ªÉÄgÉzÀ gÁåAqï JA§ ¥ÉèÃUï C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß UÀÄArQÌ PÉÆAzÀÄ zÉñÀzÁzÀåAvÀ ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ QZÀÄÑ ºÉÆwÛ¹zÀ PÁæAwPÁj ºÉÆÃgÁlUÁgÀ AiÀiÁgÀÄ?

J) zÁªÉÆÃzÀgÀ ZÁ¥ÉÃPÀgï ©) ZÀAzÀæ±ÉÃRgï DeÁzï

¹) ¨sÀUÀvï ¹AUïr) ªÁ¸ÀÄzÉêÀ §®ªÀAvÀ ¥ÀqÀPÉ

3. «ÃgÀ ¸ÀA£Áå¹ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ, dUÀwÛUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁjzÀ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ aPÁUÉÆà ¸ÀªÀðzsÀªÀÄð ¸ÀªÉÄäüÀ£À £ÀqÉzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ?

J) 1893 ¸É¥ÉÖA§gï 11 ©) 1892 ¸É¥ÉÖA§gï 11

¹) 1891 ¸É¥ÉÖA§gï 11r) 1894 ¸É¥ÉÖA§gï 11

4. ªÀÄÆgÀÄ PÀtÄÚAlÄ - F±ÀégÀ£À®è

dÄlÄÖAlÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À®èPÀmÉÖAiÀÄÄAlÄ PÉgÉAiÀÄ®è¤ÃgÀÄAlÄ «Ää®è

ºÁUÁzÀgÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ?

¤ªÀÄä GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ §gÉzÀÄ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¹ CxÀªÁ 9886515648UÉ SMS ªÀiÁrj. J¯Áè ¸Àj GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 5 wAUÀ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀ J®è ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸Àj GvÀÛgÀ ¤ÃrzÀªÀjUÉ £É£À¦£À PÁtÂPÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

- ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

£ÀAzÀUÉÆÃPÀÄ®zÀ°è ¨ÉùUÉ ²©gÀ

¨sÁgÀvÀ17

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ªÁvÁð w ªÉÄà 2015 w 10

Page 11: Rashtrothana varta april 2015

¸ÀªÀiÁdzÀ £ÉÆêÀÅ-£À°ªÀÅUÀ½UÉ zÀ¤AiÀiÁUÀĪÀ; ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ D¸ÀgÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ‘gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À gÀPÀÛ¤¢ü’ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛªÁVzÉ.

F PÁAiÀÄðPÁÌV gÁdåzÀ C£ÉÃPÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ²©gÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥Àæw wAUÀ¼À gÀPÀÛ¤¢üAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ CAQ-CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉ¢qÀĪÀ QArAiÉÄà ‘wAUÀ¼À EtÄPÀÄ £ÉÆÃl’.

‘wAUÀ¼À EtÄPÀÄ £ÉÆÃl’K¦æ¯ï wAUÀ¼À ªÀgÀ¢: gÀPÀÛzÁ£À ²©gÀUÀ¼ÀÄ - 16 C) ¸ÀAWÀ¸ÀA¸ÉÜ - 7 D) ¸Á¥sïÖÖªÉÃgï - 9 gÀPÀÛzÁ¤UÀ¼ÀÄ - 1573 ¸ÀAUÀæºÀªÁzÀ gÀPÀÛzÀ AiÀÄƤmïì - 3418 ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ - 2972

CwºÉZÀÄÑ gÀPÀÛ¸ÀAUÀæºÀªÁzÀ 3 PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ:MCaffe, zÉÆA§®ÆgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 181 zÁ¤UÀ¼ÀÄGeneralMotors, ªÉÊmï ¦üïïØ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 170 zÁ¤UÀ¼ÀÄNorthernTrust, £ÁUÀªÁgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 154 zÁ¤UÀ¼ÀÄ

(vÀ¯É¸Éì«ÄAiÀiÁ - F £ÀÆå£ÀvɬÄgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À zÉúÀzÀ°è gÀPÀÛªÀÅ GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄ ªÀÅ¢®è. »ÃUÁV wAUÀ½UÉ 2 ¨Áj (PÉ®ªÉǪÉÄä 20 ¢£ÀUÀ½UÉƪÉÄä) ¤gÀAvÀgÀ gÀPÀÛ¥ÀÆgÀt (Blood Transfusion) C¤ªÁAiÀÄð. EAvÀºÀªÀgÀ DgÉÊPÉUÁV ¥ÀjµÀvï ‘¸ÀAgÀPÁë’ JA§ ªÀÄPÀ̼À DgÉÊPÉ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÉ.)

• ‘¸ÀAgÀPÁë’¢AzÀ DgÉÊPÉ ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ - 150 ªÀÄPÀ̽UÉ 229 AiÀÄƤmï• ¤gÀAvÀgÀ gÀPÀÛ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ºÉ¸ÀgÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹gÀĪÀ vÀ¯É¸Éì«ÄAiÀÄ

(‘¸ÀAgÀPÁë’ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ: 100 ªÀÄA¢

±Á zÁªÀÄf eÁzÀªÀf bÉÃqÀ ªÉƪÉÆÃjAiÀįï gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À gÀPÀÛ¤¢ü, ºÀħâ½î

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À gÀPÀÛ¤¢üAiÀÄÄ ºÀħâ½AiÀÄ°è dÆ£ï 2010gÀAzÀÄ gÀPÀÛ¤¢ü WÀlPÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÉ. 2014-15£Éà ¸Á°£À°è MlÄÖ 22 gÀPÀÛzÁ£À ²©gÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹzÀÄÝ, 3286 gÀPÀÛzÁ¤UÀ½AzÀ gÀPÀÛ¸ÀAUÀæºÀ¹ 2438 ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀUÉ «vÀj¸À¯ÁVzÉ.

1. ªÀĺÁ£ï EwºÁ¸ÀPÁgÀgÀÄ *ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀÄ : CgÀÄuï ±ËjPÀ£ÀßqÀPÉÌ : ªÀÄAdÄ£ÁxÀ CdÓA¥ÀÄgÀ¨É¯É : gÀÆ. 400.00

2. ¤UÀÆqsÀ ¨sÁgÀvÀzÀ¯ÉÆèAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÁl *ªÀÄÆ® ¯ÉÃRPÀgÀÄ : ¥Á¯ï §æAl£ï C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ : VjeÁ ±Á¹ÛçÃ¨É¯É : gÀÆ. 250.00

3. ¨Ë¢ÞPÀ zÁ¸ÀåzÀ°è ¨sÁgÀvÀ ªÀÄÆ® : ¥ÉÆæ. J¸ï.J£ï. ¨Á®UÀAUÁzÀgÀPÀ£ÀßqÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ : ¥ÉÆæ. gÁeÁgÁªÀÄ ºÉUÀqÉ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ : ¤®ÄªÉÄ ¥ÀæPÁ±À£À¨É¯É : gÀÆ. 150.00

4. ªÀÄÄzÁæ ¥ÀæªÉñÀ *¯ÉÃRPÀgÀÄ: gÀAUÀgÁd CAiÀÄåAUÁgï¨É¯É : gÀÆ. 200.00

5. ¨sÁgÀvÀ zÀ±Àð£À *¯ÉÃRPÀgÀÄ : ©.«. «zÁå£ÀAzÀ ±ÉuÉÊ¨É¯É : gÀÆ. 155.00

6. CªÀÄä ºÉýzÀ JAlÄ ¸ÀļÀÄîUÀ¼ÀįÉÃRPÀgÀÄ : J.Dgï. ªÀÄtÂPÁAvï¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ : ¤Ã°ªÀiÁ ¥ÀæPÁ±À£À¨É¯É : gÀÆ. 120.00

7. ¨sÁgÀvÀ ¨sÀAd£À ªÀÄÆ® : gÁfêÀ ªÀįÉÆíÃvÀæ/ CgÀ«AzÀ ¤Ã®PÀAqÀ£ï PÀ£ÀßqÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ : ®QëöäÃPÁAvÀ ºÉUÀqÉ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ : ªÀ¸ÀAvÀ ¥ÀæPÁ±À£À¨É¯É : gÀÆ. 500.00

8. PÀªÀ½UÉ *¯ÉÃRPÀgÀÄ : J¸ï.Dgï. gÁªÀĸÁé«Ä¨É¯É : gÀÆ. 200.00

9. ¨sÁgÀvÀ-¨sÁgÀw ¸ÀgÀt 2 *¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ : ‘agÀAfë’¨É¯É : gÀÆ. 600.00 (¥Àæw ©r ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¨É¯É gÀÆ. 12.00)

10. C¥ÀæwªÀÄ zÉñÀ¨sÀPÀÛ ¸ÁévÀAvÀæöå«ÃgÀ ¸ÁªÀgÀPÀgï *¯ÉÃRPÀgÀÄ : ZÀPÀæªÀwð ¸ÀÆ°¨É¯É ¨É¯É : gÀÆ. 100.00

* ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ : gÁµÉÆÖçvÁÜ£À ¸Á»vÀå / ¸Á»vÀå ¹AzsÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À

¸Á»vÀågÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ¸Á»vÀå ºÁUÀÆ ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ EvÀgÀ ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼À ªÀiÁgÁlPÁÌV ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀiÁgÁl PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀįÁVzÉ. F ªÀÄÆgÀÆ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è J¦æ¯ï wAUÀ¼À°è CvÀå¢üPÀ ªÀiÁgÁlUÉÆAqÀ ºÀvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ.....

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£

ªÀiÁ¹PÀ ªÀUÀðgÀPÀÛ¤¢üAiÀÄ ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ GzÉÆåÃVUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiË®åUÀ¼À §UÉUÉ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¹PÀ ªÀUÀðUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

J¦æ¯ï wAUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ: ªÉÄÊ.ZÀ. dAiÀÄzÉêÀ, »jAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÀgÀÄ

GzÉÆåÃVUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ CªÀgÀÄ, aPÀÌ aPÀÌ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV ¤ªÀð»¸ÀĪÀ jÃw, CzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ JZÀÑjPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ GzÉÆåÃVUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ C£ÉÃPÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß w½¹PÉÆlÖgÀÄ. CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÆß ºÉüÀÄvÁÛ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ºÀÈzÀAiÀĸÀà²ðAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.

gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ªÁvÁð w ªÉÄà 2015 w 11

¸ÀªÀiÁdzÀ £ÉÆêÀÅ-£À°ªÀÅUÀ½UÉ zÀ¤AiÀiÁUÀĪÀ; ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ

Page 12: Rashtrothana varta april 2015

K¦æ¯ï, 2014: K¦æ¯ï 24gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ ¹.JA.E. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è DAiÀÄĪÉðÃzÀzÀ »jAiÀÄ ªÉÊzÀågÁzÀ qÁ|| ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ qÁ|| ªÁå¸ÀgÁd vÀAwæ CªÀgÀÄ ‘PɼÀ¨É¤ß£À £ÉÆêÀÅ ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÀA§A¢ü £ÉÆêÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ’ J£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. 50PÀÆÌ C¢üPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

ªÀiÁZïð, 2014: ªÀiÁZïð 29gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À J¸ïPÉJA¹AiÀÄ ¸ÀÄ¥ÀjmÉAqÉAmï qÁ|| ªÉAPÀl±ÁªÀÄAiÀÄå CªÀgÀÄ ¸ÀA¢üªÁvÀ ªÀÄwÛvÀgÀ ªÁvÀ ¸ÀA§A¢ü gÉÆÃUÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä DAiÀÄĪÉðÃzÀ aQvÁì PÀæªÀÄzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è w½¹zÀÀgÀÄ.

dÆ£ï, 2014: dÆ£ï 26gÀAzÀÄ LJLJA ºÉ¯ïÛPÉÃgï ̧ ÉAlgï£À £ÀÆågÁ®f ªÀÄvÀÄÛ ªÀĸÀÄÌöå¯ÉÆà ¸ÉÌ°l¯ï gÉÆÃUÀUÀ¼À «¨sÁUÀzÀ Qè¤PÀ¯ï jf¸ÁÖçgï qÁ|| «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ CªÀgÀÄ, ªÀĸÀÄÌöå¯ÉÆà ¸ÉÌ°l¯ï gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aQvÉì ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ «ªÀj¹zÀgÀÄ.

DUÀ¸ïÖ, 2014 : DUÀ¸ïÖ 21 gÀAzÀÄ vÀĪÀÄPÀÆj£À C²é¤ DAiÀÄĪÉðâPï PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ qÁ|| zsÀªÀÄð¥Á¯ï CªÀgÀÄ, DAiÀÄĪÉðÃzÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ J£ÉÆÃgÉPÀÖ¯ï gÉÆÃUÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ J£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀgÀÀÄ.

¸É¥ÉÖA§gï, 2014: ̧ É¥ÉÖA§gï 25gÀAzÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À D¢vÀå DAiÀÄĪÉðÃzÀ ºÉ¯ïÛPÉÃgï ¸ÉAlgï£À qÁ|| ±À²QgÀuï CªÀgÀÄ, ‘£À£Àß gÉÆÃVUÀ¼ÉÆA¢UÉ £À£Àß ¥ÀAiÀÄt’ J£ÀÄߪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.

CPÉÆÖçgï, 2014 : CPÉÆÖçgï 30 gÀAzÀÄ »jAiÀÄ ªÉÊzÀågÁzÀ qÁ|| gÀªÉÄñï PÀĪÀiÁgï ©. CªÀgÀÄ ‘EA¢£À ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ°è aQvÁì ZÀvÀĵÁàzÀ’ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ.

r¸ÉA§gï, 2014: r¸ÉA§gï 25 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ J¸ïPÉJJA¹AiÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ qÁ|| C§Äݯï SÁzÀgï CªÀgÀÄ, ‘ªÀĸÀÄÌöå¯ÉÆà ¸ÉÌ°l¯ï gÉÆÃUÀUÀ½UÉ DAiÀÄĪÉðÃzÀzÀ aQvÉì - PÉ®ªÀÅ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ’ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ.

d£ÀªÀj, 2015: d£ÀªÀj 29gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥ÀÆuÁðAiÀÄÄ DAiÀÄĪÉðÃzÀ ¸ÉAlgï£À qÁ|| gÉÃSÁ ªÀÄgÀ½ÃzsÀgï CªÀgÀÄ, ¸ÉÆÃjAiÀiÁ ¹¸ï ªÀÄwÛvÀgÀ ZÀªÀÄðgÉÆÃUÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ. 54PÀÆÌ C¢üPÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

¥sɧÄæªÀj: ¥sɧÄæªÀj 26gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ DAiÀÄĪÉðâPï ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃf£À C¹¸ÉÖAmï ¥ÉÆæ¥sɸÀgï qÁ|| «Ä°Azï ºÀÄPÉÌÃj CªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå aQvÉìAiÀÄ°è £ÀÆågÉÆÃ-¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼À C¸Àé¸ÀÜvÉAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ.

ªÀiÁZïð: ªÀiÁZïð 26gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÉÊzÀågÀvÀß OµÀzsÁ®AiÀÄzÀ ¹Ã¤AiÀÄgï DAiÀÄĪÉðÃzÀ ªÉÊzÀågÁzÀ qÁ|| PÉñÀªÀ ̈ sÀlÖ CªÀgÀÄ ̧ ÁªÀiÁ£Àå aQvÉìAiÀÄ°è ªÉÄÊUÉæãï£À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ aQvÉì JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ.

CVߪÉñÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ C£ÀĵÁ×£ÀDgÉÆÃUÀå¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV ̈ sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÁæaãÀ PÁ®¢AzÀ®Æ DAiÀÄĪÉðÃzÀ ¥ÀzÀÞw eÁjAiÀÄ°èvÀÄÛ. AiÀiÁªÀÅzÉà ̈ ÁºÀå vÉÆAzÀgÉUÀ½®èzÉ gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ºÁUÀÆ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV UÀÄt¥Àr¸À§®è ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¹ÜgÀªÁV PÁ¥ÁqÀ§®è aQvÁì PÀæªÀÄ DAiÀÄĪÉðÃzÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄzÀÄÝ. vÁvÁÌ°PÀ ¥ÀjºÁgÀªÀ£Éßà £ÉaÑPÉÆArgÀĪÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÀÄ£ÀB¹ÜwUÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ EAzÀÄ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÉÊzÀågÀÄ E¤ßvÀgÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. »ÃUÁV DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÉÊzÀågÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¹, CªÀgÀ°è «±Áé¸À vÀÄA§ÄªÀ ¸À®ÄªÁV ºÁUÀÆ DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ ««zsÀ ªÀÄd®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ºÉÃUÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀIJð¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥Àæw wAUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÉÊzÀåjUÁV G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß (¤gÀAvÀgÀ ªÀiÁ¹PÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀët (¹.JA.E)) £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

2014-15£Éà ¸Á°£À°è £ÀqÉzÀ ¤gÀAvÀgÀ ªÀiÁ¹PÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀët (¹.JA.E) PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ: