KAK 2 2005 - talous 270 TIEDOKSI KAK 2 / 2005 mapolitiikka Suomessa sek£¤ Pirkanmaan,...

download KAK 2 2005 - talous 270 TIEDOKSI KAK 2 / 2005 mapolitiikka Suomessa sek£¤ Pirkanmaan, Sata-kunnan ja

of 8

 • date post

  10-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KAK 2 2005 - talous 270 TIEDOKSI KAK 2 / 2005 mapolitiikka Suomessa sek£¤ Pirkanmaan,...

 • 268

  K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a – 1 0 1 . v s k . – 2 / 2 0 0 5 T I E D O K S I

  HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

  Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat Atso Andersen: Essays on Stock Exchange Compe-

  tition and Pricing.

  Pro gradu -tutkielmat Robert Eden: Analysis of Business Opportunities

  and Change from a Competence-Based View. Riikka Korhonen: Onnistunut esimies-alaiskeskus-

  telu vakuutusyhtiössä – Ideointia ryhmässä. Elisa Mykkänen: Ohjattu toimijalähtöinen prosessi-

  kehittäminen – Tavoitteena työhyvinvoinnin edistäminen.

  Marjut Mäkelä: Henkilöstöjohtaminen kansainväli- sillä ja kotimaan markkinoilla toimivissa suoma- laisissa yrityksissä.

  Anna-Maija Mäkinen: Opiskelu Helsingin kauppa- korkeakoulussa – Kolmen oppiaineen työsken- telykulttuurikuvaukset.

  Jukka Nyman: Kasvua ja kansainvälistymistä – Oh- jelmistoyritysten liiketoimintastrategiat 1999– 2003.

  Anna Närhi: Diversity management – A report on four global management consulting.

  Tia Pulli: Koulutuksen vaikuttavuusselvitykset myyn- tityön tukena – Havaintoja JOKO Executive Education Oy:n kehittämistyöstä.

  Sanna Raunio: Perehdyttäminen ja perehdytystoi- minnan tehostaminen – Case Profit Oy.

  Anna Saraste: Tavararyhmähallinnan käyttäminen johtamisen välineenä.

  Antti Savonen: Sustainability, Transition and Niches – Business Opportunities of Energy Efficient Single-Family Houses.

  Katariina Tenhunen: Erinomainen asiantuntija –

  erinomainen esimies? Tutkimuksen kohteena esi- mieskäyttäytyminen asiantuntijaorganisaatiossa.

  Helsingin yliopisto, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat Ville Mälkönen: Essays on Environmental Policy

  and Strategic Behavior in International Trade.

  Lisensiaattityöt Tommi Vuorenmaa: A Multiresolution Analysis of

  Stock Market Volatility Using Wavelet Method- ology.

  Pro gradu -tutkielmat Tuulia Asplund: Yksi pörssi Eurooppaan? Arvopa-

  perimarkkinoiden yhdentymisen tarkastelua. Perttu Korhonen: Tohtorin tekijät. Mark Rantala: Inflaation, työllisyyden ja palkkojen

  määräytyminen rahaliitossa: strateginen peli kes- kuspankin ja ammattiliittojen välillä.

  Päivi Tapanila: Itämeren alueen kauppa ja EU:n in- tegraatio 1990-luvulla – painovoimamalli teo- reettisena kaupan potentiaalin selittäjänä.

  Reetta Varjonen: Fiskaalisen federalismin mahdol- lisuudet Euroopan unionissa.

  Mika Idman: Tulospalkkaus ja tasapainotyöttömyys. Igor Jankovic: Yogoslav Hyperinflation 1992–1994. Jarkko Järvitalo: Rahoituskriisi ja sen leviäminen ra-

  hoitusjärjestelmässä. Aba Klimenko: Valtiohallinnon ja julkishyödykkei-

  den merkitys hitaan talouskasvun ja kehityksen maissa: kehitysyhteistyön näkökulma.

  Nuutti Nikula: Rahapolitiikan optimaalinen harjoit- taminen.

  Mika Riekkola: Toimintolaskenta ja toimintojohta- minen yliopistoissa.

 • 269

  T I E D O K S I KAK 2 / 2005

  Eero Kairi: Term structure models and the manage- ment of interest rate risk.

  Ville Kopra: Verokilpailu ja tuotannon tehokkuus yritysverotuksen harmonisoinnin perusteina Eu- roopan unionissa.

  Jon Nyman: On Preventing Bank Runs in China and Russia.

  Lauri Ostamo: Päämies-agenttimallit ja liikkeenjoh- don kannustinpalkkaus.

  Antti Santaharju: Kansainvälisten hyödykemarkki- noiden integraatio ja reaalitulojen kasvu.

  Matti Suni: Kulutusluotot ja luottohakemusten luo- kittelu logistisella mallilla ja neuroverkoilla.

  Anu Uuttu: Product market deregulation, equilib- rium unemployment and wages under bargain- ing and matching in the labour market.

  Assi Aalto: TRIPS-sopimuksen hyvinvointivaikutuk- set lääkepatenttien osalta ja lääkepatenttien mer- kitys tutkimus- ja kehitystyön kannustajana.

  Simon-Erik Ollus: Law and order. Antti Raappana: Lainarakenteen muotoutuminen,

  kun pankki altistuu talletuspaolle. Jyrki Loijas: Paikallinen ja keskitetty sopiminen jul-

  kisella sektorilla. Sami Metsärinta: Suomalaisten maalausten hintojen

  kehitys vuosina 1980–2003.

  Joensuun yliopisto, Taloustieteiden laitos Pro gradu -tutkielmat Henna Pulliainen: Inhimillinen pääoma, koulutus ja

  talouskasvu – Katsaus teoriaan ja sovellus Poh- joismaihin vuosilta 1960–2001.

  Taher Kassem: Investigating Value at Risk: How is capital requirement determined? Fixed or dy- namic and which one is the best?

  Mari Kinnunen: Uuden talouden vaikutus tuotta- vuuteen.

  Petteri Teerikangas: Kokonaistaloudellinen edulli- suus julkisissa hankinnoissa.

  Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Väitöskirjat Alena Hanzelkova: Re-Establishing Traditional

  Czech Family Businesses. A Multiple Case Study on the Present Challenges.

  Ari Paloviita: Matrix Sustainability: Applying Input- Output Analysis to Environmental and Econom- ic Sustainability Indicators. Case: Finnish For- est Sector.

  Juha Munnukka: Perception-based Pricing Strate- gies for Mobile Services in Customer Marketing Context.

  Juha Kansikas: Myyjiä, tuotekehittäjiä ja tuotejoh- tajia – Tuotepäälliköiden tehtävärakenteen hei- jastuminen tuotekehitysprojektissa sisäiseen yrit- täjyyteen ja intuitiiviseen päätöksentekotyyliin kuuluviin tekijöihin.

  Mauri Koivunen: Osaamisperustaisen kilpailukyvyn ja yrittäjyyden edistäminen. Tutkimustapaukse- na Raahen tietotekniikan muuntokoulutusohjel- ma insinööreille.

  Ricardo Madureira: The Role of Personal Contacts of Foreign Subsidiary Managers in the Coordi- nation of Industrial Multinationals. The Case of Finnish Subsidiaries in Portugal.

  Jussi Halttunen: Teollisten perheyritysten kasvudy- namiikan systeemiteoreettinen tarkastelu.

  Lisensiaattityöt Virve Ollikainen: Gender differences in unemploy-

  ment in Finland.

  Pro gradu -tutkielmat (kansantaloustiede) Liisa Lindgren: Alueen tuotantorakenne ja alueke-

  hitys – panos-tuotostutkimus Keski-Suomen maakunnasta 1995 ja 2001.

  Pekka Saaristo: Ehdollisten varianssimallien ennus- tekyky.

  Eero Tammivuori: EU:n itälaajeneminen ja Suomen ikääntyvät työmarkkinat.

  Anu Tokila: KIE-maiden Emu-jäsenyys optimaali- sen valuutta-alueteorian näkökulmasta klusteri- analyyttinen tarkastelu.

  Helinä Laakkonen: Makrouutisten vaikutus valuut- takurssin volatiliteettiin.

  Eija Laurila: Nuorisotyöttömyys ja aktiivinen työvoi-

 • 270

  T I E D O K S I KAK 2 / 2005

  mapolitiikka Suomessa sekä Pirkanmaan, Sata- kunnan ja Pohjois-Karjalan työvoimapiireissä.

  Ville Helander: Portfoliovaikutus pankki- ja vakuu- tusalan fuusioitumisen selityksenä.

  Otto Nyberg: Poverty and human development in Africa.

  Maija Palovirta: SACU-maiden taloudellinen inte- graatio.

  Tiina Riihinen: Siirtyykö tieto alueiden välillä? Kor- kean teknologian alojen korkeakoulutettujen työntekijöiden liikkuvuuden tutkielma.

  Pekka Mäntykallio: Suomalaisten osakerahastojen tuottovertailu vuosina 1994–1999 saako yksityis- henkilö piensijoittajana oikeaa tuottoinformaa- tiota?

  Tatu Hirvonen: Talous keskittyy suurkaupunkeihin, miten käy pienille keskuksille? Talouden keskit- tymisen ilmentyminen käytännössä, teoriassa ja politiikassa.

  Antti Saarinen: Tuloerojen vaikutus Suomen alueel- liseen rakennemuutokseen.

  Riikka Penttinen: Virallinen dollarisaatio Latinalai- sessa Amerikassa.

  Tuija Riihinen: Yrittäjyyden erot kaupungeissa ja maaseudulla mikroekonometrinen tarkastelu.

  Sirpa Kaarakainen: Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaiset suorat yritystuet.

  Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Väitöskirjat Erkki Kytönen: Cash management behavior of firms

  and its structural change in an emerging money market.

  Janne Peltoniemi: The value of relationship bank- ing. Empirical evidence on small business financ- ing in Finnish credit markets.

  Nina Helander: Value-creating networks: an analy- sis of the software component business.

  Lisensiaattityöt Heli Kinnunen: Forecasting the macroeconomy

  with financial market information.

  Pro gradu -tutkielmat (kansantaloustiede) Laura Nortamo: Suomen 1990-luvun lama uusklas-

  sisen kasvuteorian valossa. Jouni Juntunen: Maantiekuljetusten ulkoistamispää-

  tökset. Tapani Huhta: Valtion uusi palkkausjärjestelmä po-

  liisihallinnossa. Mari Pieskä: Kiristyvä kilpailu Suomen matkapuhe-

  linoperaattorimarkkinoilla. Riikka Siuruainen: Outokumpu Oyj:n tuotekehitys-

  toiminnan laatukulttuurin määrittäminen. Jani Jokitalo: Comparison of Three Compensation

  Strategies: Efficiency Wages, Piece Rates and Performance Bonding. Case: The New Compen- sation System.

  Harri Dahl: Euroopan integraatio ja ostovoimapa- riteetti.

  Marko Kreus: Tavarantoimittajan motivaatio käyt- täytyä ostajan tavoitteiden mukaisesti.

  Jun Li: Network Governance in Network Econom- ics.

  Juhani Mäntylä: Helsingin Pörssin warranttien Black-Scholes -hinnoittelu.

  Maria Ervasti: Tuotteen erilaistaminen autoalalla.

  Tampereen yliopisto, Kansantaloustieteen laitos Lisensiaattityöt Esko Mustonen: Välittömän verotuksen progressii-

  visuus.

  Pro gradu -tutkielmat Kimmo Koskinen: Sisämarkkinaohjelman ja EMU:n

  vaikutukset taloudelliseen lähentymiseen EU:ssa. Sirkku Linna: Sataako kaatamalla? Suomalainen fi-

  nanssipolitiikka ja suhdanteet Emu-aikana. Hanna Niemi: Innovaatiot, patentit ja niiden arvo.