Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

download Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

of 82

Transcript of Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  1/82

  Tr Hu Thm ThuNguyn Vng Ca

  SAMANTABHADRADzogchen Ponlop Rinpoche

  Eva ph!ng "#ch

  $a%una&ha hiu '(nh

  Nguyn Vng Ca Saan)a*ha"%a+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,Ph-n .S/ 01c T(n23i Nguyn C-u $hao $h1)++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4

  Chng 2Dng Truyn Tha...............................................................................................................9

  Chng 3 S Lin H i!a Th"y #$ Tr.......................................................................%&Ph-n .. Dzogchen++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++56Chng % S H'$n Thin #( )*i......................................................................................%+Chng 2 ,-m ha C*nh................................................................................................%/

  Chng 3,h0n Din 1iga.................................................................................................................2&

  Ph-n ...7 N8n T9ng C: B9n+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;,Chng % ..........................................................................................................................23Chng 2 S Tr'ng S4ng C 56n.....................................................................................23

  Chng 3,n T6ng #$ Th$nh 7u6...................................................................................................29

  Ph-n .V 7S/ gi9i )ho1) )%9i nghi+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,m ? ng2i ? &F mB hay cm nhKn E0Uc $

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  8/82

  @hXng ta EBn nhKn nh2ng Eiu n)y nh0 ti>p nhKn mCt Guyn lHc ti 0u \ v) lo(i trd tt c nh2ng &H vic EcB th v0Ut tho5t *h6i nh2ng hiu i>t ^nh th0Fng $ ^ t'm nghi chnh l) nh2ng ch0`ng ng(i l`n nht c=acon E0Fng ti>p cKn -Kt Ein? a:rayana ? -ahamu!ra v) Dzogchen $ Nh2ng ph01ng ph5p n)y c[n &H ;5ctn trn vn v) !uy nht E cB th v0Ut *h6i nh2ng nhKn thLc !ung tYc $

  VGn ho1 Ihoa hc hin 'Qi *in lu=n %) Qnh ' c] chng inh Ihng )h vY) Ih!i )%i )hc v cU WuanIin cho %ng nhng Iw )hu=) v8 vn '8 c9 dZc ca ngt ubn hFnh nh Wu1 )hp Ij + Nhng chZng )a cU)h nhFn 'Yc &/ )n )Qi c1c nguy?n ca c1c ubn + T%ong Ihi c] nhFn chZng *ng I(nh hin vi )heo Iw )hu=)Ihoa hc )hF Ihng )h +

  []i vOi v=) lL hin 'Qi cU )h nhFn )hy _) vi "Qng )hc )hu_c lnh v/c nGng lYng nh Wua%I + + + chxnghQn + Nhng )%ong phQ vi )%i gi1c Ihng cU Ih9 nGng )%9i nghi )%Fnh '_ nhng hQ) vi ) + VF Ihng )hIhng )h nh=n )hc 'Yc n?n )h3ng ph nh=n +

  ChZng )a )h3ng nUi %ng 7 ^ tIi *hIng th thy E0Uc tKn tay hay &F mB E0Uc $ Nn tIi *hIng th tin "+Nu _) 'i8u gF 'U Ihng ph hYp lL lu=n hoang ang )%ong )%i )hc &:ng + M_) )h lL lu=n )hu_c lfnhv/c *9n ngf l )%ung )K ph hYp vOi Wuan ni v inh + Tc Ihc chZng )a "sp *! Wua _) *?n + S/ )h/cIhng )h nh=n )hc )(nh ch) *) nh# Wua ) )ng nh# nguy?n + [U l &/ ngGn ngQi lOn nh) ']i vOi &/ hiu*i) v8 a:rayana $

  $hng ph9i )) c9 i vic hc h!i v8 con '3ng a:rayanachr l 7NhKn thLc trn vn+ Mc '(ch l &1ng)! con '3ng a:rayana l) @[n phi cB ELc tin v thHc t(i ti 0u $ -kc ! ch0a th cB tr]m ph[n tr]m ;5ctin tuyt Ei $ @hXng ta chA c[n E t'm nghi &ang mCt n $ /'y cB th E0Uc ;em l) &H *hOi E[u tt $

  Do EB ? phQm cht Guan trng E[u tin trn con E0Fng a:rayana l) @[n cB E[y E= phQm cht c=a &H;5c tn $ @hXng ta c[n cm nhKn c &H mO rCng v t^nh th01ng tng th $ #ay t nht cng cm nhKn v Eiug^ EB *hIng th !iJn E(t EuUc ng ngIn ng2 $ /B chnh l) nn tng c1 n c=a c5i tho5ng nh^n hay &H lo&5ng c=a nhKn thLc trHc !in c5i hin tin $

  Thng )h3ng ng3i )a )h3ng ngh 'Ky l &/ d1c )(n v8 _) HUa )h-n no 'U hay v8 _) v# 2aa ho\c v#)h-y + Vic ny Ihng ph9i l L ngha g]c v8 &/ d1c )(n )%ong *9n vGn ny + ngha g]c )Qi 'Ky *) '-u *ng&/ d1c )(n v8 7 ThHc t(i hin tin *hB th nhKn thLc E0Uc ng &5u gi5c Guan $ /i v`i a:rayana ? E'y l) &H;5c tn nn tng $ Do 'U Ti ngh vic %) Wuan )%ng l c-n chia & l3i Ihuy?n hu (ch ny v nhng l3i chr"Qy 'Yc nh=n )J v# )h-y a:ra ca )i + Ctng %) Wuan )%ng v8 vic c-n chia & ph1p vOi c1c *Qn v nhng&/ )h(ch )hZ v '-y phn Ihi )%?n hnh )%Fnh ca a:rayana $

  SH ;5c tn trong a:rayana *hIng phi l) nh2ng cm thLc E0Uc Guy 0`c v mCt nim tin n v2ng $ (n cBth Lng !Yng tt v)i nguyn tc trong nh2ng *huIn *h c=a t0 t0Ong $ Nh0ng nguyn tc Guy 0`c thuCc vnh nguyn *hIng cB gi5 tr trong &H ;5c tn c=a a:rayana $ %hi n)o (n vn cxn !uy tr^ nguyn tc lQnGuQn c=a ph'n chia ? th^ con E0Fng a:ra *hIng th v2ng chc $ %hi n)o nh2ng nguyn tc *hIng litho5t vn cxn l)m c1 &O cho &H ;5c tn ? th^ con E0Fng a:rayana *hIng h^nh th)nh $

  Do 'U nU cU )h IhU IhGn + BQn cU )h *# l3ng gQ) + [U l &/ )h )h1ch Ihi '-u )%ong hnh )%Fnh )hu_c v8a:rayana+ Ti )hi) ngh 7 Ng3i {u Mw %) )h(ch nhng )h )h1ch ca go + V=y )hF ngay )Qi 'Ky chZng )a'ang cU _) c: h_i %) lOn + C1c *Qn hfy )h de | +

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  9/82

  Chng 2Dng Truyn Tha

  T%ong h ph1i a:rayana "Xng )%uy8n )hJa ch(nh l n8n )9ng Wuan )%ng nh) )%ong hnh )%Fnh + a:rayanaIhng ph9i 'Yc &1ng l=p *i c1c v# )h-y lang )hang TKy )Qng hay nhng Sa!hu {n ECWu1i "# +

  DXng ny 'Yc )%ao )%uy8n Wua l3i chr "Qy ca 'c Ph=) Sha*yamuniv c1c v# Ph=) phi )h3ng )%ong Wu1

  Ih + a:rayana'Yc gFn gi }n '_ Wua c1c-aha&i!!ha& + TJ c1c ngi )%uy8n 'n TKy )Qng v 'Yc c1cogi& T'y t(nggFn gi + 2 )h no a:rayanav~n )n )Qi cho 'n hin gi3 +

  NB E0Uc trao truyn lin tYc td &H tAnh thLc c=a v th[y truyn E(t E>n hc trx $ @on E0Fng a:rayana *hIngth tu *hIng cB *| thuKt trHc ti>p truyn *hQu $ ^ a:rayana *hIng th truyn E(t ng nh2ng nv]n hay truyn trao ng tri thLc c=a v th[y cho hc trx $ Tt c Eu ;ut ph5t td con tim tAnh thLc v) E0Uctrao truyn ng chnh &H tri nghim $

  Phong c1ch )%uy8n 'Q) )%ong &1ng ca "Xng a:rayanal v=n hnh '_c l=p )%ong )(nh c1ch c1 nhKn + NU cUphb )(nh )inh Ihi) v '-y Oi lQ + T%ong chi8u hOng ny + S/ )%uy8n 'Q) hon )on ph hYp vOi phongc1ch %i?ng *i) ca ng3i nh=n &/ )%ao )%uy8n + [U l 'i %) Wuan )%ng v chr v th[y a:raOi cU )h

  )hu &u]) +

  a:rayana cB rt nhiu &H phY thuCc ln nhau $ Nh0 mun hiu Pratiya Samutpa!a trong San&*rit $ Nh0 th>*hi *hOi E[u &H t01ng t5c rt l) Guan trng $ D c5c v th[y l`n nh0 -arpa ? -ilarepa ? Naropa cng n01ngv)o nh2ng ph01ng c5ch nh0 vKy $ ^ y>u t Guan trng *hIng phi O ngo)i $

  Th( " 7-ilarepa 'i )F-arpav )hy _) ng3i g\) lZa )Qi c1nh 'ng v h!i )hG 7 }ng cB i>t v th[ytn l) -arpa $ th[y rt ni ti>ng v) cng l) mCt hc gi l`n ~ "+ Ma%pa )%9 l3i 7 TIi *hIng i>t v vth[y ni ti>ng hay hc gi l`n $ Nh0ng cB gia E^nh E0Uc gi l) -arpa trong c]n nh) *ia " +

  ng chr cGn nh v nUi )ip 7 N>u Ing giXp tIi gkt lXa O c5nh Eu

  Ing ta cB O EB $ Ring Ing cB mt th^ ung ia @hang " + Sau 'U-arpa' *Fnh %Yu @hang lQi v giaoc1nh 'ng cho-ilarepag\) +

  -arpa 'i vo )%ong cGn nh v Ihng *Oc %a na +-ilarepag\) lZa %) )]) v u]ng cQn h) *Fnh @hang +CKu chuyn cU v ':n gi9n v *Fnh )h3ng + 0e chxng gF Wuan )%ng +

  Sau Ihi-ilarepa*Oc vo nh h!i )hG v g\p-arpa $ -arpanUi 7 /'y l) &H ngQu nhin E[y may mn $7kt h>t lXa trong c5nh Et c5c ch0`ngng(i $ wng h>t ia @hang trong ^nh $ @B ngh4a Ing nhKn trn vn &H trao truyn nh2ng g^ ta cB $ $ $ " $Nh v=y )%ong c1ch ng nhFn cU hai 'i8u 7

  ThL nht Tt c Eu ^nh th0Fng v) *hIng Guan trng $

  ThL hai `i c5i nh^n c=a a:rayana cB th rt Guan trng \

  ) vic n)y chA c5c Kc th[y m`i cB th i>t $

  Vi ng3i cU )h c-n '=p l?n '-u hay vo )%1n ' )%uy8n 'Q) hay gi1o lL Ihng )h )1c "ng + Nu c-n '=pvo )%1n ng3i no 'U + Chr _) u%u Oi cU )h *i) v ng ctng *i) ng3i hc )%X ny Ihng *ao gi3)ha ng %a )o +

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  10/82

  T%ong "Xng )%uy8n )hJa chZng )i + Tilopa ly chic "jp '=p l?n )%1nNaropa+Naropa*# *) )rnh v %:i vov )hc _) lZc lKu + Sau Ihi )rnh "=y ng )rnh )hc hon )on + VF )h &/ )%uy8n 'Q) ch(nh l chFa Iho1 cacon '3ng a:rayana + Ctng l nj) '\c )h ca "Xng )%uy8n )hJaDzogchen+

  CU vi u ch]) %) ':n gi9n + Chxng hQn nh Ihi 7ampopa%3i Ih!i-ilarepa+ BQn cU )h 'c )%ong )iu &+ [Ky l l-n cu]i cng h &]ng *?n nhau %) )Fnh c9 + H Ihng %3i nhau v cng nhau 'i )ip _) 'oQn da%i )h? 'oQn da h:n na + Cu]i cng -ilarepa nUi 7 /0Uc rp tYctrn h)nh tr^nh cu Ing nh0ng tr0`c *hi chia tay ? tIi cB mCt gi5o l3 rt th'm !iu ? m) ch0a truyn E(t choIng " $

  ng Ijo Wu-n )u_) du]ng 'a ng 7ampopade v nUi 7 Nh^n thy ch0a ~ " $Mng-ilarepa*# chaicng v '-y &so vF ngi )hi8n '#nh )%?n nhng )9ng '1 + -ilarepanUi 7 /'y l) lFi chA !(y cui cng v)th'm &'u nht c=a tIi + M_) &/ )%uy8n 'Q) %) ng_ nghrnh v " )h:ng +

  -Ct v)i gi5o hun tuy thy rt E1n gin $ Nh0ng chXng ta phi lin tYc thQm thu nh2ng lFi chA !(y Gua rtnhiu n]m th5ng $ Trong &H ;5c tn v)o v th[y $ )o lFi chA !(y c=a truyn thng c5c Kc trong t]ng Eo)n!xng $ Nh0 th> m`i cB th ph5t trin 3 ngh4a th'm &'u c=a ch'n l3 phi th0Fng $

  a:rayanaIh1c *i) vOi &/ )ip c=n "Xng )%ong )h3i 'a# Oi + S/ Ih1c *i) l gi1o lL a:rayanahon )ongiOi hQn )%ong "Xng )uy8n )hJa + Ti *i) c1c *Qn Ihng )h(ch )J 7 7i`i h(n "+ Nhng gi1o lLa:rayana)h/c &/ 'Yc gFn gi v *9o )n )%ong "Xng )%uy8n )hJa vOi nhng )hb Wuy8n '\c *i) + Ti ctng*i) ctng Ihng )h(ch )J 7 ThQm Guyn "+ Nhng chZng )a ph9i 'Yc d1c nh=n )%ong "Xng +

  %hi E0Uc ;5c nhKn v)o !xng v`i t'm thLc trong &5ng ? ch'n chnh v) ;5c thHc $ %hIng cB ch cho &H vIminh !iJn !ch v Ph5p $ @hXng ta *hIng th !iJn !ch hay tr^nh !iJn Ph5p nh0 nh2ng 7uru trong thFi E(im`i $

  @hXng ta *hIng th ph5t minh ra !xng m`i $ ^ !xng truyn thda phi E0Uc th nhKn Gua *hQu truyn $ NB*hIng phi l) Eiu g^ E cB th &5ng t(o theo phong c5ch tri>t l3 hin &inh $ Nh2ng Eiu EB cB th chA cBtrong !xng Truyn thda -`i ? cB th E0Uc ph5t &inh td @aliornia td c5c 7uru hin E(i c=a u - $

  DXng Va%ayana Ihng chp nh=n &/ "in gi9i )%ong v inh v8 Ph1p + Nhng chZng )a Ihng h8 ch]i *! &/hiu *i) hay nhng ph1) Iin '_c '1o v8 Ph1p + VF con '3ng ny l con '3ng %i?ng *i) v8 &/ lng nghe ) "uy v )hi8n '#nh chuyn hUa + ]n ? T0 ? Tu , $ [U l lL "o [c Ph=) )%uy8n )%ao cho chZng )a *a )hJa+ a anna& ,+

  -kc ! ELc PhKt E_ an cho chXng ta rt nhiu gi5o l3 $ Nh0ng chA nn nghe nh2ng g^ c[n nghe $ Th !Y ?n>u mun thHc h)nh -ahayana $ @hXng ta chA nn nghe gi5o l3 thuCc v -ahayana $ N>u v th[y !(y-ahayana $ Nh0ng l(i td chi *hIng mun nghe hay *hIng mun thHc h)nh v) !iJn !ch Ph5p theo &H &5ngch> ring v) *hIng thHc h)nh $ /'y l) nguy c1 cho chXng ta v) gi5o Ph5p $

  %hi i>t lng nghe v) thHc h)nh ph5p nhit t^nh $ /B chnh l) phong c5ch c=a a:rayana $ Nh0ng *hi !iJn!ch Ph5p theo tnh c5ch c5 nh'n $ @hc chn rng chXng ta E_ O ngo)i !xng Ph5p $ TIi *hIng i>t nB &VE0a Ei E>n E'u $ Nh0ng chc chn mCt Eiu l) NB *hIng phi l) con E0Fng c=a a:rayana $

  Chng 3 S Lin H Gia Thy V Tr

  SH lin h gi2a th[y v) trx rt Guan trng trn con E0Fng a:rayana $ @hXng ta *hIng th 0`c v)o conE0Fng %im cang thda cho E>n *hi n)o E_ *hng Enh chc chn v Eiu n)y $ %hi E_ Guy>t Enh !n th'nv)o con E0Fng a:rayana $ @hXng ta *hIng nn E t'm thLc ri lo(n v) mt trKt tH $ @ho ! trong t cLho)n cnh n)o $ N>u *hIng chXng ta tH !n th'n v)o mCt trx ch1i rt l) nguy hiJm $

  Con '3ng )]) nh) ' Ii &o1) 'Yc hnh )%Fnh ca chZng )a l 7 N?n phKn '#nh v# )h-y ngay lZc '-u + BQn

  cU )h phKn )(ch q Ii chng v )h/c hnh c-n ~n + Sau 'U hfy 'i 'n I) lu=n +bXc y con E0Fng *hIng

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  11/82

  cxn nguy hiJm n2a $ NB *hIng cxn nguy c1 $ N>u &H Guy>t Enh c=a (n c]n cL trn &H ph'n tch chnh ;5cngay lXc an E[u $VF )h )i ':n c _) vi u ch]) L )hc v8 con '3ng a:rayana $Ph:ng ph1p ng"ng ' phKn '#nh mCt v th[y a:ra'Yc )9 )%ong gi1o lL $i cang )hJa _) c1ch ngn gn nh &au 7

  PhQm tnh E[u tin c=a v th[y l)

  7i trn vn lFi th nguyn $@B ngh4a g^n gi ho)n to)n trong &5ng \

  @ho ! gi`i luKt c=a #inayana \ -ahayana hay a:rayana $

  PhQm tnh thL hai l)

  }ng nhKn trn vn Guyn n]ng \) &H trao truyn c=a !xng truyn thda td v th[y a:ra $

  %hIng EBn nhKn &H trao truyn td 7uru thuCc thFi E(i m`i $

  PhQm tnh thL a l)

  th[y a:ra \7i trn vn lFi nguyn Samaya *hIng tj v>t \

  `i v th[y ho)n thin c=a m^nh $#ay cB th cB

  }ng l) ng0Fi *hIng hu 6 \#ay ct ELt lFi cam *>t c=a m^nh v`i v th[y $

  PhQm tnh thL t0 l)

  th[y a:ra \b) ng0Fi cB lxng i v4 E(i ?

  %hIng cB tnh c5ch chi>m h2u v) tranh Eu $

  /'y l) nh2ng phQm tnh trng E(i c=a mCt 7uru a:ra $

  th[y a:ral ng3i 'f )%9i nghi )on "in )%ong c1c gi1o lL ng chr "Qy + $hng ph9i l ng3i chr *i)'o *Oi v &] )i liu hay c1c *9n vGn )%ong )h vin + Ri gU nh\) lQi ' )huy) gi9ng *ng nhng O ghichjp v cho l gi1o lL +

  %hIng phi th> $ }ng chA !(y td nh2ng g^ E_ th nhKn td v th[y $ Nh2ng *inh nghim E_ thHc h)nh $ ) ttc nh2ng g^ Ing &5ng t6 hay E_ tri nghim $ /B l) mCt v th[y cB E[y E= phQm tnh tt $

  S/ )ip c=n Iin )hc Ph=) gi1o c: *9n l n8n )9ng )]) ' cU )h nh=n %a v# )h-y con '3ng hay nhng Iw)hu=) "ng ' )h/c hnh + Nu chZng )a phKn )(ch vOi &/ hi hXa ca )%/c gi1c v &/ &1ng )! + Chc chn &m

  Ihng cXn nghi ng3 gF na +VF chZng )a 'f )F con '3ng v v# )h-y '(ch )h/c + Nu *# li cu]n hay nghi?ng v8 phKn )(ch 'Zng &ai )heoWuan ni hay )/ cho %ng Fnh )hng inh + T) c9 nhng 'i8u 'U lQi )% )hnh chOng ngQi lOn +

  Con '3ng ch(nh d1c ' )heo !xng a:ra'Yc Ihi '-u l 7Phi tin chc v)o v th[y v) cB nim ;5c tn v!xng truyn thda $CU nh )h Oi cU )h *Oc vo h)nh tr^nh c=a con E0Fng a:ra $

  Do EB ? chuQn cho &H tu tKp v con E0Fng a:ra $ @[n thi>t phi cB nim *hao *h5t gii tho5t *h $ /iun)y phi ;ut ph5t td con tim ch'n thKt c=a (n $ Td EB m`i cB th Ei v)o nn tng tu tKp c1 n v) Ei v)o&H hiu i>t &1 *hOi c=a Ph5p $

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  12/82

  @hXng ta &V E0Uc phn nh td &H hiu i>t c=a v th[y v gi5o l3 v) con E0Fng $ Muyn Gua &H phn nhn)y $ @hc chn cB th ph5t trin nim tin v2ng chn v) ph5t huy ELc tin tuyt Ei $

  Thrnh )ho9ng chZng )a cU )h hiu &ai l- v cho %ng 7-^nh *hIng chXt nghi ngF n)o v con E0Fnga:rayana $ #o)n to)n *hIng EXng $ Rt nguy him *hi cho rng *hIng chXt ngF vHc n)o c $ /B l) &H mGu5ng $VF 'c Ph=) cU nUi 7Nghi vn l(i l) Tr hu $ Ng)i cng nBi &H tx mx ? t0 !uy v) th]m !x cng l) Trhu $

  @hXng ta E0Uc Guyn Ekt nghi vn v) tx mx v con E0Fng v) v nh2ng *| thuKt thHc h)nh $ /u rt nhiu Eiu *hIng c[n thi>t $ @hXng ta &V nhKn ra m^nh E_ cm nhKn &H tuyt vFiv v th[y nh0 th> n)o $

  @B th nBi }ng ging nh0 Lc t0Ung v)ng chi>u &5ng ngFi hay h1n t cL Eiu g^ tt Ep nht trong cuCcEFi $ Nh0ng nh2ng Eiu n)y *hIng thHc t> $ Th> nn ? Edng E5nh Bng hay !iJn !ch $ @L E tt c tH nhinh^nh th)nh $

  T) c9 c1c *=c )h-y ca chZng )a )%ong Wu1 Ih + $ c9 nhng ng3i hin 'ang &]ng )%ong hin )Qi ctng chr l_) con ng3i +/Lc PhKt Sha*yamunil _) hong ) + M_) ng3i 'n ng }n '_ nh *ao nhi?u ng3iIh1c + Nhng )%ong )h/c ) chZng )a )h3ng Wu?n ) 'i8u ny +

  @hXng ta th0Fng ngh4 Lc t0Ung ng v)ng chi>u &5ng rHc rO hay t(c ng gZ tuyt Ep $ /B l) PhKt ~ $%hIng EXng $ Ng)i *hIng phi nh0 th> $ /iu Guan trng l) c[n thu hiu mCt c5ch rW r)ng $ ) h_y ngh4c5c ng)i nh0 nh2ng con ng0Fi $

  T) c9 'ang cng nhau 'i )%?n con '3ng )rnh )hc + Chr %i?ng 'c Ph=) l Ih1c *i) + VF ngi v]n 'f gi1c ng_+ T) c9 nhng ng3i cXn lQi '8u 'ang )%?n cng _) chic )huy8n + Chr Ih1c nhau ch` cp '_ v )%Fnh '_)%9i nghi + Ctng nh ng3i 'ang cp '_ )h 3i )%ong B )1) 'Qo + CU ng3i chr l B )1) *Fnh )h3ng

  ChZng )a n?n nhFn ch(nh d1c nhng gF ong ch3 v nhng gF )h/c &/ c-n )hi) cho hnh )%Fnh + ChZng )aph9i nhFn )hy 'i8u gF )]i u )%?n con '3ng#inayana \ -ahayana hay a:rayana $N?n &uy ngh v8 nhngvn '8 ny + Sau 'U )) c9 i vic &m %) ':n gi9n +

  Nn nh`

  @hXng ta Eang Ei t^m con E0Fng tAnh thLc v) nh2ng lFi chA !(y c=a c5c Hc th[y $ /B l) nh2ng g^ chXng tac[n EBn nhKn td v th[y $ TIi hy vng c5c (n hiu E0Uc nh0 th> $ @hXng ta nn t6 lxng i>t 1n nh2ng g^ cBE0Uc td c5c ng)i $

  Th> nn ?

  Phi i>t *nh trng v) ch]m &Bc t t> nh2ng ng0Fi E_ cho chXng ta nh2ng tri nghim $ N>u cm thy ch0ath6a m_n nh2ng 0`c vng v nh2ng g^ thHc &H c[n thi>t td v th[y $ @hXng ta nn t^m hiu &'u h1n n2a $ )nht l) i>t Ekt c'u h6i mCt c5ch chnh ;5c $

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  13/82

  [i8u Wuan )%ng ca chZng )a l ph9i &uy g~ v )h=) vng vng + Nu 'Yc )h chc chn con '3ng cachZng )a &m ang nhi8u lYi (ch + VF )) c9 i &/ vic )h/c &/ %) ':n gi9n v _c Qc + CU )h nUi 7 @onE0Fng chXng ta Ei ho)n to)n tr[n trYi v) trung thHc $

  Nh0 E_ tho luKn

  i>t lHa chn gi5o l3 E lng nghe l) mCt vn E $ @hn lHa mCt v th[y cng l) mCt vn E $ Th0Fng th^chXng ta nhy td v thy n)y &ang v th[y *h5c $ T(i &ao th> ~ $ ^ 7uru l) ng0Fi v(ch tr[n v) giXp (n &5ngt6 &H vI minh ? cm ;Xc v) tnh *h c=a (n $ ^ Ing l) ng0Fi thng thdng Ep ch5t v) t(t n0`c l(nh v)o

  mkt (n \ chL *hIng ch^u chuCng (n $ @ho nn (n cB th *hIng 0ng 3 $ %hi &H vic ;y ra $ @hXng ta*hIng thch v th[y n)y n2a \ v) t^m v th[y *h5c !J chu v) ch^u chuCng chXng ta h1n $

  (n phi hiu cho rW l)

  Nht Guy>t phi t^m E0Uc mCt ng0Fi nBi thng thdng nh0 t(t v)o mkt *hIng chXt th01ng ;Bt $ ThHc &H EB l)lxng td c=a c5c ng)i $ SH ch^u chuCng cB th l) tt $ Nh0ng v`i mCt v th[y gi6i $ bxng td c5c ng)i g[n gingnh0 5c t'm $ ^ c5c ng)i giXp chXng ta chuyn hBa nh2ng &H l[m ln $ ^ E'y l) con E0Fng c=a a:rayana $

  Th)nh thHc m) nBi

  n E chn lHa &H thHc h)nh $ i>t lng nghe gi5o l3 v) chn mCt 7uru E tu'n theo E_ trO th)nh mCtch0`ng ng(i l`n trn con E0Fng $ @ng v^ th> chXng ta *hIng th ho)n thin v) cL m_i ch^m Em trong t'mthLc lu'n h

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  14/82

  B1c & ctng 'ng "Qng vOi _) u%u + Nu )F g\p v# )h-y chKn ch(nh + u9 )h=) %) 'au 'On v *) fn + VFv# )h-y cU )h nUi 7 }ng phi l(y mCt tr]m ng)n l(y v) nm Xp to)n th'n ;ung Et " $ Th=) l v) v9 + 2Zcy *Qn cU )h nUi 7 TIi *hIng thch vic n)y $ TIi chA mong mCt v th[y *h5c nBi }ng chA c[n ph= phYc;ung mCt l[n $ @hc chn Ing &V E(t E>n gi5c ngC tLc thFi " $

  Nu *Qn 'n c1c *1c & gi9 Qo + H cU )h nUi 7 %hIng th)nh vn E tIi &V cha l)nh *hong n]m phXthay cB th trong mCt giF hokc a th5ng "+ Nh )h c1c *Qn &m )%9i Wua )on *_ )in )%Fnh 'i8u )%# v ngha v'i8u chc chn l 7 @5c (n &V mt rt nhiu tin cu ? thFi gian ? n]ng lHc $ Nh0ng c]n nh vn cxn tn mCt 5c &4 Ech thHc $ `i c5c 5c &4 gi m(o ? &`m hay muCn g^ chXng tacng i>t chc l) *hIng hiu Gu $ Tt c nh2ng Eiu n)y Eu l) &H hoang t0Ong v) cL chXng ta m_i Eau *hv^ nhiJm ECc $

  i]ng nh con '3ng ca Ph1p + ChZng )a *# nhi )%ng vF cXn Wu1 v inh + Nu ' can '9 "n )hKnvo con '3ng d1c )h/c vOi v# )h-y chKn ch(nh + S/ )h/c Ihng ':n gi9n v nhanh chUng cha lnh _) c1ch" "ng +

  ^ th> ? h_y Guay trO v thHc t(i v`i ELc tin v) lxng ;5c tn $ Nh0 th> ? chXng ta &V chX t'm v)o con E0Fng v)nghe theo lFi chA !(y c=a 7uru $ @hA cB ph01ng c5ch n)y m`i cB th nh tKn gc vI minh $ NBi nh0 th> cBl)m cho c5c (n ch5n nn hay tht vng hay *hIng ~ $ TIi tin rng c5c (n &V cB Guy>t t'm trong &H &5ng t6

  rW i>t nhiu h1n th> n2a $

  n /5p

  #6i

  Nghe nh cU v )i chr c-n 'c )in + Nhng cXn &/ hiu *i) v ph? ph1n l gF +

  Rinpoche

  /[u tin ? (n cB rt nhiu &H ph ^nh hay ph ph5n $ (n &V *im chLng v) ph'n Enh v th[y $ ^ (n c[n*ho &5t v) ph'n tch con E0Fng $ (n phi ;em ;t * v) ph'n tch !xng $ /B l) nh2ng Eiu Guan trng $

  Thng Wua nghi?n cu v phKn )(ch + TK ph? ph1n &m chuyn hUa )hnh 'c )in v lXnh d1c )(n + TK ph?ph1n l c1c )%i gi1c giOi hQn + VF )h nU cGn c vo 'c )in vng *8n + [c Ph=) nUi 7 N>u (n E t'm phph5n m_i ti>p tYc $ @hnh nB &V E0a c5c (n v)o th> gi`i hoang t0Ong " $

  Nh )h Ihng cU ngha c1c *Qn Ihng )h cU *) c cKu h!i no + NU cU ngha )K ph? ph1n ca *Qn ph9i)% )hnh )K ha u]n hc h!i + TK hc h!i ny 'Yc nhn Qnh )%ong hnh )%Fnh ca 'c Ph=) + %hi t'mph ph5n Ei E>n ELc tin v) lxng ;5c tn trong &5ng v con E0Fng a:rayana $ NB trO th)nh Samaya& . bFi

  th nguyn c=a c5c (n $

  $hi v~n Ii?n Wuy) )ip )c )%?n hnh )%Fnh + BQn &m cU %) nhi8u cKu h!i v %) nhi8u &/ )h )h1ch + [U Ihngph9i l v-n '8 chZng )a c-n l &1ng )! 'Ky + Vn '8 c: *9n l 7/iu Guan trng nht c[n &5ng t6 l)chXng ta Edng E5nh mt ELc tin v) lxng ;5c tn v)o ch'n l3 ti hKu $ ^ &H thHc ch'n l3 *hIng th !iJn giiE0Uc ng ngIn td hay l3 luKt tri>t hc $

  #6i

  Ni8 )in )hF %) IhU IhGn ']i vOi )i + 2 &ao )i cU )h l 'Yc 'i8u ny +

  Rinpoche

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  15/82

  NBi tng Gu5t $ `i mYc Ech l) thLc tAnh chnh m^nh trong tr(ng th5i cu thHc t(i $ @hXng ta c[n i>t Guy>tEnh $ @hXng ta c[n rt nhiu 3 ch $ @hXng ta c[n ELc tin hay lxng ;5c tn ;ut ph5t td con tim v conE0Fng v) ngay trong thHc t(i $

  $hng cU ni8 )in &m Ihng gF cU )h d9y %a + Cho " chZng )a n^ l/c hay c] gng nh )h no + i]ng nhcU ng3i )uy?n *] 7 TIi mun Ei Nepal td hai m01i n]m tr0`c "+Nh0ng thHc &H h ch0a ao giF Guy>tEnh ra Ei $ Th> nn ? h ch0a ao giF Ekt ch'n E>n EB $

  CU )h nUi 7 Mi ng3i cho %ng h &p &a 'i 'n 'U hay ng3i 'U &m ving )hG n:i no 'U + Nh0ng Eiuchc chn l) # ch0a ao giF Guy>t Enh ct 0`c ra *h6i nh) $

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  16/82

  Phn II "#!gch$n

  Chng 1 S Hn Thin V! "#i

  Nguyn l/c 'n )JDzogchen'Yc l 7 -Kt Ein @=a SH #o)n Thin iu bC Tr #u ThQm Thu @=aSamantaha!ra " $Thu=) ng TKy )Qng + T/a '8 ngn ca M=) 'in ny l 7 7ongpa Sang.thal 7yi 7yu "q

  -Kt /in Tr #u Thm Thu $ Trong n ti>ng qnh cB tHa l) Nguyn vng c=a Samantaha!ra "+ 0u)ph1) )J Ph=) nguy?n )hy "XngDozgchen l) Samantaha!ra . San*rit v) l) %untuzangpo . T'y t(ng $%untuzangpo l) PhKt Dharma*aya . Th'n gi5c ngC $

  Dzog "l 7 Hon )hin hay hon )hnh + @hen "l 7 R_ng lOn hay v cng + Nh )hDzogchen l /(i ho)n thin " hay @h'n *hIng l`n s -ahamu!ra "+ NU l )%Qng )h1i hon )on )/ "o + Trong giaiEo(n n)y (n c(n *it to)n !in vI minh vi t> $ SH 5m chp vi t> c=a ph'n t giao ECng thuCc v cm ;Xc $ Do 'U nU cXn 'Yc gi l @h'n *hIng l`n " hay -ahamu!ra $

  NB E0Uc gi l) /(i ho)n thin " $ ^ trong tr(ng th5i n)y $ Tt c tr hu c=a ch0 PhKt ho)n to)n tAnhthLc tdng nguyn t v) ho)n thin tt c nh2ng vI minh vi t> $ %hIng g^ cB th hYt hQng trong tr(ng th5i

  n)y $ @ui cng ? t'm chng ao giF I nhiJm trO l(i $ bXc n)o cng trong tr(ng th5i ho)n to)n trong&ut $

  ngha caDzogchen'-y ' )%ong )ing Anh l 7 Ddng ho)n to)n "+ DJng )%n vsn hay ch ") +Ctng cU )h gi l 7 S/ ch ") hay "u ch + Du ch ny )uy nh! *j nhng cU &c Qnh l chochZng )a cU )h "Jng )%n vsn + [U l c9 )hc ca )%Qng )h1i hon h9o + Du ch cU hFnh )h nh _) vXng)%Xn )%n vsn v '-y ' + Cng lZc i &/ vic "Jng )Qi 'Ky v Ihng gF vY) %a Ih!i +

  Dzogchen cXn cU L ngha Ih1c l 7 SH ho)n tt+ Do 'U cXn gi l 7 Trn vn " $NU ctng cU ngha 7 DJnglQi hon )on + VF nU )h hin nh ChKn Ihng + Ton *_ )h hin luKn hi 'f cQn Ii) + VF v=y nU "Jng ngay)Qi 'Ky v Ihng *ao gi3 vY) Ih!i 'i8u ny + Do 'UDzogchencXn gi l 7 SH !dng l(i phi th0Fng " $

  Tuy chA l) !u chm E1n gin $ Nh0ng c5i !dng n)y E0Uc gi l) Ddng O mLc cao nht nht " $ ngh4an)y rt thX v $ Ky ngay td 'y giF ? t cL *hi n)o (n ngh4 E>n Ddng trn vn " $ Nn nh` vDzogchen $

  Dxng Dzogchennguy?n g]c )J Ph=)Dharma*aya+ CXn gi l Ph=)%untuzangpo)heo )ing TKy )Qng + $hic1c *Qn nhFn vo Thang*a& + Nhng hFnh 9nh h_i ha )%?n v9i &m )hyPhKt %untuzangpo':n '_c + Thrnh)ho9ng I) hYp vOi ph]i ng~u %untuzangmo )%ong &/ hYp nh) +%untuzangpohFnh "1ng )%ng gi]ng nhPh=) Sha*yamuni + Nhng ngi cU u danh )%-n )%i Ihng )%ang hong hay \c Wu-n 1o + [U l &/ ph*y )%-n )%i Ihng cXn chZ) gF vOng c +

  PhKt nguyn th=y %untuzangpo)%uy8n 'Q)-Kt Ein Dzogchen+ Ngi )%uy8n 'Q) gi1o lL vY) Ih!i ngn )JchoPhKt a:ra&attva Samhoga*aya+ TJ a:ra&attva )%uy8n 'nNirmana*aya i!ya!hara+ V# )h-y "Xng$i cang )hJa )hu_c ci ng3i l 7ara Dor:e $

  7ara Dor:e&inh %a )%ong vng )hu_c hOng 'ng *c{n EC . w!!iyana+ [#a "anh ny ctng l n:i &inh caPa!ma&amhava+ T%ong nOc w!!iyana cU v# vua ph1p )?n lq&h*a $ng &]ng )%Oc )h3iq&ho*a + Vuaq&ho*a 'f dKy "/ng Stupa )%ong vng Sarnath v ngi cU con g1i lPraha!hani $

  Cng chZa )h/c hnh ph1p v &]ng '_c )hKn + CU l-n )%ong Ihi c ) )%ong h + M_) con )hi?n nga u)%ng %) 'sp *:i 'n "ng ! &3 vo )%1i )i c + Sau 'U c cU _) gic _ng v cU ang +

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  17/82

  CU lm 'Ky l cKu chuyn chr cU )h hiu 'Yc *ng bn " + Cng chZa &inh %a _) 'a con )%ai + Cho %ng 'Kyl chuyn Wu1i "# v c ngh 'a )% ny l loi a Wu + Cho n?n c v) 'a *j vo *fi %1c +

  [a *j &]ng &U) )%ong *fi %1c &u]) *]n :i ch(n ngy + Nhng v~n chiu &1ng ng3i v 'sp )uy) v3i + Do 'U i ng3i cho l chuyn lQ )h3ng v 'e v8 nui nng + [a *j 'Yc '\) )?n l 7ara Dor:e $

  7ara Dor:ech(nh l v# Ph=) '-u )i?n )hu_c "XngDzogchen+ ng l ng3i n gi )%uy8n )h]ngRigpa'-u)i?n )%ong ci ng3i v 'f nh=n &/ )%uy8n 'Q) )) c9-Kt Ein !xng Dzogchen v nhng gi1o lL chr "Qy )%/c)ip )JPhKt Samhoga*aya a:ra&attva $

  7ara Dor:e)%uy8n )on *_ "Xng )%uy8n )hJa cho con )%ai -an:u&hrimitranh ogi }n [_ +-an:u&hrimitra)%uy8n choSri Simha . oging3i T%ung Wu]c &]ng )Qi }n [_ v Sri Simha )%uy8n cho v#)h-y n`i )ing 7uru Pa!ma&amhava $

  Nu nhFn ph:ng )hc )%uy8n )hJa 'Yc ghi lQi )%ong nhng *9n vGn + NU cU )h l *Qn h) &c ngQc nhi?n +Th( " 7 $hi Sri Simha)%uy8n "Xng choPa!ma&amhava $T%ong *9n vGn cU nUi %ng 7 ng )hu nh!Pa!ma&amhava)% )hnh nguy?n K - #um "+ S%i Siha ly ch #um " ' )%ong li ng vnu]) vo *ng + Sau 'UPa!ma&amhavadu) hin Wua *_ ph=n &inh "c ca ng +

  Ngay vo lZc ny + ng nh=n )on *_ chKn lL v )%9i nghi )%n vsn A)i oga )hu_c "XngDzogchen+ [Kyl nhng 'i8u chZng )a Ihng )h nghr *n + Ti ngh ctng cU )h cho l 'i?n % +

  T%ong )h/c ) Sri Simha)%uy8n ph1p )h? cho hai ng3i 7 airachana v) imalamitra $Sau ny c9 *aPa!ma&amhava ? airochana v) imalamitra'8u 'n TKy )Qng v 'e )inh )Zy a:rayana t%uy8n 'Q) choi ng3i 'Yc gi l "XngDzogchen+

  TJ 9nh ') ny h gieo gi]ng v vun )%ng c1c gi1o lL v Ph1p 'f Gn &Ku vo vGn hUa v ngn ng + TJ'U chZng )i cU "Xng )%uy8n )hJa Ihng gi1n 'oQn ca Dzogchen*ao g 7 Nguyn vng c=aSamantahara " $ VOi &/ )%uy8n 'Q) v n]i )ip "Xng + Nguyn vng ny n]i I) vOi nhng Iw )hu=) )u )=pDzogchen I )heo nhng l3i chr "Qy Ihbu )%uy8n +

  a:rayana cng E0Uc gi l) -antrayana mKt $VF nU 'Yc gFn gi *( =) *i vF cU )h *# hiu l- vng_ nh=n + CU )h 'a Fnh vo con '3ng &ai l- ngYc lQi vOi L '#nh gi9i )ho1) Ih` + Do 'U nU 'Ycgi *( =) v chr 'Yc )%ao )%uy8n gia )h-y v ' ) )%ong "Xng +

  Trong -Kt Ein tt c Eu E0Uc vi>t theo Qn !Y $ NB *hIng c[n thi>t phi !u *n *hIng cho ai Ec $ ^ E0Ucvi>t theo li E0Uc gi l) v]n tH mKt $ ^ ngIn ng2 -Kt Ein *hIng th hiu ng tri thLc $ Tt c Eu l)iu t0Ung $ ^ th> ? nh2ng *| thuKt thHc h)nh trong -Kt Ein E0Uc ;em l) mKt $

  Nu 'c M=) 'in *Qn &m )hy %) IhU hiu + Nu nhFn &/ *ng hFnh )Yng + BQn Ihng )h *i) c1c v# Ph=)Fnh ng3i '-u )hZ cU L ngha gF + T:ng )/ nu *Qn c] gng )u )=p M=) 'in Wua &1ch v Ihng cU ng3i)%uy8n Ihbu + Chc chn &m Ihng cU I) Wu9 gF + CU )h lQi %:i vo &/ nguy hi +

  @hXng ta ng= v)o mZi Em $ @hnh gic ng= cng trO th)nh *| thuKt tu tKp $ Trong *hi chXng ta cB rt nhiugic mCng trong cuCc EFi $ Nh0ng nB chng ao giF l) *| thuKt tu tKp $ /i v`i -Kt Ein nB l(i l) &H thHch)nh $ SH mKt n)y &V E0Uc *h5m ph5 Gua nh2ng g^ chXng ta gi l) &H truyn E(t trong !xng $

  C: *9n l 7 T) c9 c1c gi1o lL ca M=) 'in 'Yc gFn gi v c) "u *i c1cDa*ini&+ VF )h Ihng " "nggF 'Yc h *ng lXng hay chp )hu=n + [Ky l _) ') nOc "Kn ch + BQn cU )h ua Wuyn &1ch ny )J c1cca hng v i ng3i '8u cU )h 'c v hiu *i) v8 gi1o lL +

  Nh0ng *hIng cB ngh4a (n &V nhKn i>t v a:rayana $ @hA E1n gin i>t gii thch v)i c'u $ %hIng cB ngh4achXng ta ging !(y v Dzogchen $ /1n gin chA ng

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  18/82

  Nhng gF )i nUi '8u Wua &/ chp )hu=n ca c1c v# )h-y + C1c gi1o hun '8u 'Yc &/ *ng lXng ca c1c ngicho phjp nUi _) c1ch %_ng %9i v d1c )h/c + TIi *hIng nBi v c5c thin th[n nh6 !J th01ng $ Nh0ng tIinBi v c5c Da*ini& $ /'y l) &H *h5c it rt l`n $ Do EB tIi hy vng chXng ta &V E0Uc &H chp thuKn E0UcEc v) tu tKp nh2ng gi5o l3 n)y $

  Chng 2 $%& 'h(a C#nh

  S/ c-u nguyn Ihi '-u vOi )/a '8 7 Nguyn vng c=a Samantahara " + TKy )Qng Samantahara E0Uc!ch l) %untuzangpo+ %untu "cB ngh4a l) ho)n tt hay trong &5ng v) anpo " l) tt Ep hay nh nh)ng

  $V=y%untuzangpol 7 SH trong &5ng trn vn " \ SH tt Ep ho)n tt " hay SH nh nh)ng ho)n ho "$

  %untuzangpo cng cB ngh4a SH trong &5ng ti hKu " \ SH tt Ep ti cao" \ SH nh nh)ng ti th0Ung" hay @h'n nh0 " $ NB ho)n to)n tuyt vFi v) tt l)nh $ #)m 3 &H trong &5ng nn tng &n cB c=a chXngta $ Tr(ng th5i c]n n hin t0Ung ho)n to)n tH !o $

  NU ch(nh l )%Qng )h1i n8n )9ng ca )) c9 c1c hin )Yng + Ctng ch(nh l cGn *9n )%9i nghi )%ong '3i &]nghng ngy ca chZng )a + T%Qng )h1i ny li?n Wuan nh %untuzangpo cng cxn gi l) PhKt nguyn th=y $

  %untuzangpo l) &H tinh *hi>t *hIng tj v>t v) ho)n to)n tH !o $ M_) &/ hon h9o )%n vsn + NU l *9n )h ca

  )K v l )%Qng )h1i n8n )9ng ca chZng &inh + T%Qng )h1i%untuzangpo)hu_c v8 n_i )Qi v ctng )h hinphin "in *?n ngoi +

  %hi ngm nh^n [u trFi ? (n nh^n thy &H trong &5ng trong tr(ng th5i ho)n to)n tH !o v) ho)n to)n tt Ep $T01ng tHa nh0 nn tng c=a %untuzangpo $ Trong E0Fng h0`ng nh0 th> (n nh^n t cL n1i n)o O nngo)i $ @ng &V t^m thy cng tr(ng th5i tH !o v) trong &5ng $ Do EB ? %untuyzangpo cng chnh l) nn tngtH nhin c=a hin t0Ung $

  T%ong *9n vGn ny chZng )a '8 c=p 'n nG Ih(a cQnh ca %untuzangpo+ Tc l cU nG ph:ng c1ch Ih1c*i) ' nh=n *i) *9n )h )%ong &1ng )]i h=u + M_) )%Qng )h1i )uy) v3i *ao )% )) c9 i hin )Yng +

  %ha c(nh E[u tin Tonpa %untuzangpo $ Topa l) th[y " . Ng0Fi chA E0Fng hay ng0Fi chA cho (n nhKn i>t t'm tH nhin $@ng l) ng0Fi v(ch rW tnh tH nhin mi hin t0Ung $ bin Guan E>n PhKt %untuzangpo $ Ng0Fi iu lC conE0Fng trong tr(ng th5i ti hKu $ /'y chnh l) &H trong &5ng tt Ep v) ho)n ho $ th[y %untuzangpo ancho chXng ta &H rW r)ng v`i nh2ng gi5o l3 *j !iu E l)m tt c c5c hin t0Ung E0Uc ;ut hin nh0 Tonpa%untuzangpo $

  $h(a cQnh '-u )i?n ca%untuzangpo l) PhKt Samantahara+ Ctng ch(nh l v th[y Dharma*aya hBa hinth)nh PhKt Samhagaya cng nh0 PhKt Nirmana*aya $T) c9 '8u 'Yc gi l Tonpa %untuzangpo . th[ynguyn th=y trong &5ng ? ho) nh v) ho)n to)n tt Ep tho5t *h6i t cL &H m(o !anh $ $h(a cQnh '-u )i?n

  ca $un)uzangpo l Ph=) nguy?n )hy v ctng l v# )h-y hon )on )rnh )hc +

  %ha c(nh thL hai

  7yen %untuzangpo $ 7yen " . SH trang ho)ng v) %untuzangpo "'f 'Yc gi9i )h(ch )%?n + SH trangho)ng %untuzangpo h L v# )h-y 'f gi1c ng_ v hOng con ng3i v8 con '3ng )rnh )hc + i]ng nh &/)%ang hong hay &/ phKn ph1) ca v# )h-y + SH trang ho)ng mun nBi nh2ng vxng hoa hay ngc th0Fng Eeochung Guanh c ni *>t v`i c hay cung hng $ /B l) !(ng thLc trung t'm thuCc v ngIn ng2 $

  T%Qng )h1i nguy?n )hy ca gi1o lL l &/ )%ong &1ng )]i h=u + Nhng *iu l_ )%ong ngn ng gi1o hun nh lcon '3ng + T) c9 nhng ngn ng 'Yc chr "Qy v8 con '3ng '8u cU )(nh )/ nhi?n ca &/ )rnh )hc nguy?n

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  19/82

  &: + Do 'U nhng ngn ng ny Ihng ph9i l nhng l3i ':n gi9n )- )h3ng chZng ch(nh l *9n ch)ca &/ )rnh )hc +

  ua nhng l3i "Qy ny chZng )a 'Yc chuyn hUa + ua nhng l3i "Qy ny chZng )a )h nh=n &/ )rnh )hc +ua nhng l3i "Qy ny chZng )a 'Yc )%uy8n )hng )%Qng )h1i gi1c ng_ ca PhKt Nirmana*aya $

  ^ th> nh2ng lFi !(y n)y $ Nh2ng gi5o l3 n)y l) tr(ng th5i nguyn th=y c=a v PhKt E[u tin . Tr(ng th5i tAnhthLc $ 7i5o l3 ho)n to)n trong &5ng nh0 tr(ng th5i nn tng c=a Tonpa %untuzangpo $ PhKt trong &utto)n vn $

  %ha c(nh thL a

  bama %untuzangpo $ bam " . @on E0Fng $ @on E0Fng %untuzangpoli?n Wuan 'n con '3ng caDzogchen + Con '3ng hon )on )%ong &1ng )uy) v3i v ch(nh d1c ngay )J lZc Ihi '-u + Con '3ng ny)%ong &u]) chiu &1ng v hon h9o+

  /iu n)y cB ngh4a con E0Fng n)y *hIng phi nguyn nh'n cng *hIng l) *>t Gu $

  Dzogchen tH nB E_ l) Gu $ Do EB con E0Fng ho)n to)n trong &ut ? ch'n chnh v) tuyt vFi $ ^ nB l) tr(ngth5i c=a %untuzangpo $

  Con '3ng Va%ayana 'Yc *i) nh con '3ng &/ I) )%1i + VF chZng )a Ihng c-n v=n hnh )J nhKn ' )QoWu9 + Thay vF )h chZng )a nUi 7 u nh0 con E0Fng $[U l lL "o cho %ng hnh )%Fnh ny %) Qnh +

  %untuzangpo l) mZi tr(ng th5i Eu t E[u td Sahmatha $ Ngay *hi td *hOi &H E_ trm ph= con E0Fng v)olXc *>t thXc $ Do EB? con E0Fng n)y l) n th tH nhin cu &H tAnh thLc nguyn &1 $

  %ha c(nh thL t0

  Ripa %ungtuzangpo $Nhng gF chZng )a nh=n )hc )%?n con '3ng lRipa+ VF nU l &/ )rnh gi1c )%-n )%i +S/ )rnh gi1c ph *y Ihng che '=y + )hc hin l_ vRigpa l) tr(ng th5i c=a %untuzangpo+ VF nU )%ong

  &1ng )]i h=u )J nguy?n )hy n?n hon )on )%n vsn + Cho n?n 'Yc gi l Rigpa %untuzangpo $

  Td mCt E>n a c=a %untuzangpo Eu nhc nhO vic Guan t'm t`i v th[y ? gi5o hun v) con E0Fng $ Ripalin h mKt thi>t v`i ng0Fi tu tKp $ ^ Ripa l) tr(ng th5i tH nhin c=a t'm $ n th nguyn th=y c=a t'm l)Ripa $ Do EB ? PhKt nguyn th=y *hIng phi O n ngo)i $ PhKt nguyn ngay trong nCi t(i chXng ta $

  $hi nUi v8Ripa +/B l) nn tng c1 n cu &H tAnh thLc+ VF )h cho " cp */c Ihai hoa ca%untuzangpohay )%ong )%Fnh '_ 'ang hnh ph1p + Ctng Ihng l vn '8 + )hc )%-n )%i '8u gi]ngnh )%Qng )h1i nguy?n &: ca Ph=) nguy?n )hy v ng3i 'ang hnh ph1p %ungtuzangpo $

  Ripa cB phQm tnh &c n tt nh0 phQm tnh ch'n chnh $Hon )on d1c )h/c Ihng gi9 Qo + NU vY) %a

  Ih!i &/ ngy )%ang v 'i 'n )%Fnh '_ )%-n )%i + Ng ngn )%ong vGn ch:ng DzogchennUi 7 #(nh phXc%untuzangpo hay Eau *h %untuzangpo "+

  #(nh phXc v) Eau *h Eu l) &H trong &5ng ti cao $ %hIng g^ &H *h5c it gi2a h(nh phXc v) Eau *h $7ing nh0 *hIng g^ *h5c it gi2a n trong v) n ngo)i $ Tt c Eu trm ph= trong &H mO rCng c=a /(iho)n thin %untuzangpo $

  Tr(ng th5i %untuzangpo l) tr(ng th5i c1 n c=a tt c c5c hin t0Ung $ Cho " *?n ngoi hay *?n )%ong +Cho " 'au Ih` hay hQnh phZc + Cho " l c9 dZc hay )ho1) Ih!i c9 dZc + ^ Dzogchen tt c hin t0UngEu trong &H ao trm c=a tr(ng th5i %untuzangpo $

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  20/82

  T%Qng )h1i nguy?n )hy ca )) c9 ng3i 'ang hnh ph1p trn con E0Fng Dzogchen l) tnh tH nhin c=a 3thLc an &1 . Ripa $ T%Qng )h1i nguy?n &: ca Ph=) )(nh + Hay nUi c1ch Ih1c $ Ripa l) thHc t(i chXng ta Eangho)n tt $Do 'U gUc cQnh )h ) ca%untuzangpol) Ripa %untuzangpo . Tnh tH nhin $

  %ha c(nh thL n]m

  Togpa %untuzangpo $ Togpa . Tr(ng th5i thHc t(i thu[n tXy to)n !in $ Nguyn cht an &1 $ SH rW r)ng c=atAnh gi5c nguyn thu l) nn tng $ @ng l) tr(ng th5i *hai hoa $ NB l) &H tri nghim an &1 cng nh0 &H rWi>t E[u tin $ @B ngh4a &H rW i>t c=a Ripa %untuzangpo *hIng cB g^ m`i l( $

  ChZng )a )h3ng ong u]n 'Q) 'Yc 'i8u gF Oi lQ &au Ihi )h/c hnh ph1p Ii?n c] + CGn c )heo gi1o lLDzogchen $SH rW i>t n)y hin !in cng lXc v`i chXng ta ngay td nguyn th=y $ Do EB nB l) &H tinh *hi>t tith0Ung hay &H rW i>t ti cao $ ^ th> ? E0Uc l) Togpa %untuzangpo . SH *hai hoa tuyt Ei $

  %hi nh^n %untuzangpo trong n]m *ha c(nh *h5c nhau $bFi c[u nguyn *hao *h5t n)y E0Uc gi l) Nguyn vng c=a Samantahara " ;ut ph5t td nn tng %untuzangpo . PhKt nguyn th=y $ @ho nn chXngta c[n *hao *h5t th)nh tHu tr(ng th5i %untuzangpo $

  Chng 3$h)n Din *ig+a

  T'm chXng ta nguyn th=y trong tr(ng th5i Rigpa $ t cL tr(ng th5i n)o trong t'm E_ tri Gua $ @ho ! l)tri nghim thI nkng c=a vI minh hay cm ;Xc m_nh lit c=a &'n hKn $ Nh0ng ch0a ao giF chXng ta rFi*h6i tr(ng th5i Rigpa $T'm lXc n)o cng trong tr(ng th5i Rigpa $ Nh0ng chXng ta *hIng rW i>t nB $

  $hi Ihng nh=n )hc hay % *i) v8 nU + CU ngha cha )h )%9i nghi &/ li?n )c )(nh + Tri nghim vRigpa ho)n to)n v0Ut ra *h6i thLc vF &/ loj &1ng ca )%( hu Rigpa *# gi1n 'oQn + S/ gi1n 'oQn ny lnhng gF 'Yc gi l SH che EKy hay vI minh "+ SH rW i>t c[n v0Ut *h6i nh2ng ELt Gung c=a t'm thLc $^ chXng ta c[n &H tri nghim lin tYc *hIng gi5n Eo(n $

  Trong -ahamu!ra ? -ilarepa nBi Ngay gi2a hai t0 t0Ong lan man c=a thLc $ (n &V tri nghim tr hu" $ Nh0 th> ? *honh *hc c=a tr hu l) O gi2a hai t0 t0Ong $ Nh0ng chXng ta *hIng nhKn thLc E0Uc $@hXng ta th0Fng hay lO mt c1 hCi $ @hXng ta &V rt tuyt vFi n>u *hIng E tht l(c nB $

  M_) Ihi 'f )%9i nghi loj &1ng caRigpa+ ChZng )a &m gia )Gng 'c )in &Ku &c h:n v hon )on d1c )(nvo con '3ng + T%ong gi1o lL v &/ % *i) ny + $hng cXn _) cng )hc no c9 + VF nU &m )%9i nghi)%/c )ip + T%ong Ihi )%9i nghi lUe &1ng cU )h d9y %a vOi _) &] ng3i + Nhng 'i8u c-n *i) l 7 NU d9y %a_) c1ch *Fnh )h3ng hay ong 'Yi +

  SH tri nghim chA ;y E>n td *hi nhKn E0Uc td v th[y hay td 7uru c=a (n $ Sau EB (n &V v2ng v)ng $ %hi

  chXng ta EBn nhKn Rigpa td v th[y *im cang v) thHc &H tri nghim trHc ti>p $ NB v0Ut *h6i &H ph6ng Eo5nv) *hIng th nBi $ TIi cB th hay *hIng th EBn nhKn E0Uc nB " $ NB *hIng th ngh4 rng hay 0`cchdng $ ^ nB ho)n to)n trHc ti>p $

  T%ong truyn thng Dzogchen+ S/ )n I(nh v "Kng hin I) hYp vOi nhau +/B l) nim tin v) &H ;5c tn vRigpa+ []i vOi c5c v th[y Rigpa+ SH truyn E(t n)y gi l) trHc chA Rigpa v) chXng ta &V E0Uc tri nghim&H lo &5ng v Rigpa $ [i8u ny *hIng cB ngh4a &H tri nghim v Rigpa c=a chXng ta *hIng gi5n Eo(n +N>u i>t h)m !0ng ? nB &V t]ng tr0Ong v) ph5t trin tr(ng th5i Rigpa trong t'm chXng ta $

  T%Qng )h1i )%9i nghi )h/c &/ v8Rigpa+ Chr d9y %a )J &/ "Kng hin v &ng I(nh + @B th nBi &H tri nghimRigpa $ @hnh l) &H rW i>t c=a 7uru $$hi *i) '\) h) 'c )in lXng d1c )(n v &/ )n I(nh vo 7uru +

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  21/82

  %hi i>t lng nghe gi5o l3 mCt c5ch nghim tXc v) ho)n to)n hxa hUp t'm thLc m^nh v)o lFi chA !(y $ @hcchn chXng ta &V tri nghim n th tr[n trYi c=a Rigpa $ Do EB ? &H Guy phYc EBng vai trx rt Guan trngtrong tri nghim Rigpa $

  S/ Wuy phc cU )h l &1ng )! nhng gF )hu_c )%i gi1c + V nU gi9i )h(ch % con '3ng + TJ 'U lXng *i 'Ycgi9i )h(ch "o chuyn hUa )K *i ly + [-u )i?n chZng )a nUi v8 lXng *i nh# nguy?n + T'm i lYy , $

  VOi lXng *i nh# nguy?n + $hi nhFn ng3i Ih1c %:i vo &/ 'au Ih` + BQn Ihi &inh &/ c9 )hng + TJ 'U nu% *i) cU )h 'a chZng )a 'n )%Qng )h1i lXng *i )]i cao + 2Xng Bi cu9 ch Ph=) vY) Ih!i )K )hc nh#nguy?n v i &/ )ha Ih9o +

  T01ng tH ? cB th nBi /B l) gBc c(nh c=a &H tIn *nh *inh Gua thLc v) cng lXc v0Ut Gua *h6i thLc " $N>u *hOi E[u ELc tin c=a (n th hin v`i 3 thLc cao EC $ Sau EB Gu5 tr^nh c=a &H !'ng hi>n hay tIn *nhho)n to)n v2ng n v) trn vn $

  SH tin t0Ong tuyt ho n)y $ %hIng cB g^ *h5c h1n tri nghim Rigpa ti th0Ung $ @ui cng nh2ng g^ (ncB ELc tin v) nim ;5c tn n trong l) Rigpa . Tnh nguyn th=y %untuzangpo $ /B l) nh2ng g^ (n Eang rWi>t $

  Ph01ng ph5p Dzogchen hay -ahamu!ra *hIng h phLc t(p v) rt E1n gin $ /iu chnh y>u l) rW i>t tnhnguyn thu c=a chnh (n $VF v=y )hi8n '#nh v8 Dzogchen vOi nhng Iw )hu=) ca Mahaun"%a %) gi9n"# + n E Guan trng l) nh^n thng v)o n trong $ %hIng h0`ng ra ngo)i $ @hc chn (n &V nhKn thLcE0Uc &H vKn h)nh c=a nB nh0 th> n)o $ [U l lL "o nUi nU %) ':n )hu-n v gi9n "# +

  Dzogchen v) -ahamun!ra nBi rng

  ^ Gu5 g[n g=i v) gin ! $ Nn chXng ta *hIng nhKn ra " $

  7ing nh0 EIi mt $

  -) mt *hIng th nh^n thy mt $

  7ampopa nBi rng

  ^ nB Gu5 E1n gin $ Nn chXng ta *hIng th tin " $

  Nu )i nUi vOi c1c *Qn 7 NB rt gin ! $ #_y nh^n v)o t'm $ /B l) PhKt tnh "+ Th=) %) IhU ' )in v ctng%) IhU IhGn ' 'Un nh=n 'i8u ny + VF )K )hc Wu1 phc )Qp c-u I + Nhng chZng )a lQi nghin ng=p nU +

  %hi ng0Fi n)o EB ;ut hin v`i nhiu *| thuKt phLc t(p $ bKp tLc chXng ta ngh4 h rt th'm &'u $ ^ nB Gu5phLc t(p v) *hB t^m hiu $ Nh0ng v`i Eiu rt E1n gin ? chXng ta &V nBi $ NB *hIng cB gi5 tr g^ " +Nhng 'U lQi l nhng 'i8u apopa 'f nUi + NU Wu1 _c Qc v *Fnh "# + N?n chZng )a Ihng )h )in +

  T%ong df h_i vGn inh ctng ):ng )/ + Nu )i "Qy ph1p )%ong df h_i )Kn )in vOi L '#nh )%ong &1ng + $hngchp nh=n *) c &/ Wuy?n cZng "Kng )\ng hay )(nh )i8n l ph( + H &m nUi 7 \ chA l) Gung c5o E c'u*h5ch $ @B th Ing ta gng &Lc E truyn mCt thL E(o gi5o n)o n2a E'y $ @B th &au Ing ta &V 5n Eiu g^ EBE lda g(t hay tuyn truyn v c5i g^ EB "+ Nu )i 'Xi _) &] )i?n lOn cho _) )u-n + Nh nhU "Qy ph1p)%ong )h3i 'Qi Oi + Hng vQn ng3i &m '` d 'n )ha "/ + H ngh %ng 7 NU ph9i %) )hK )hZy + VF )h)i8n l ph( ph9i cao | +

  ThAnh thong t'm c=a chXng ta cng vKn h)nh nh0 nh2ng g^ 7ampopa E_ nBi $ Nh0ng v^ thy Gu5 E1n ginnn chXng ta *hIng th tin $ u thKt \ c5i g^ g[n g=i th^ chXng ta *hIng nhKn ra $

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  22/82

  Do 'U con '3ng Wu1 phc )Qp chr vF &/ &1ng )Qo ca )K )hc chZng )a + Ctng din 'Jng hiu l- Ihi )i )h(" v8 nhU )h3i 'Qi Oi + Ti chr ':n c _) )h( " ch Ihng cU ngha nUi 'Zng hay &ai + TIi chA c gngl)m &5ng t6 v a:rayana trong nh2ng &H *h5c it n)y $ Th> thIi $

  n /5p

  #6i

  CU &/ Ih1c *i) no gia Rigpa v $un)uzangpo +

  Rinpoche

  ChZng )a cU )h hiu *ng &/ Ii chng n]m nn tng %untuzangpo + Th( " Rigpa t ph'n ly v`i Rigpa%untuzangpo $ Tuy vn cB &H *h5c it rt nh6 v) rt tho5ng td Togpa %untuzangpo $ Togpa %untuzangpol) tr(ng th5i *h5m ph5 Rigpa $ %hi nBi v Rigpa O trong tim $ @B ngh4a nBi nB cng O trong t'm chXng &inh $

  $hi nUi v8Rigpa+ [U chr l Ih1 ph1 )Q )h3i + ^ nB nm trong tr(ng th5i Rigpa %untuzangpo ch0a trOth)nh Togpa %untuzangpo $Tt c Eu ging nhau trong nn tng $ Rigpa trong chXng &inh l) &H tim t)ng $@hnh l) tr(ng th5i nn tng ch0a E0Uc *h5m ph5 trn vn $

  #6i

  TQi &ao )) c9 c1c l3i chr "Qy hFnh nh %) ':n gi9n + Nhng Ihi hnh ph1p chuyn hUa lQi Wu1 nhi8u IhUIhGn +

  Rinpoche

  CU %) nhi8u cKu chuyn-aha&i!!hav c1c v# )h1nh + H ctng Ihng nh=n 'Yc ngay )%ong l-n '-u )i?n +Ctng Ihng *) 'Yc l-n )h hai + R) nhi8u l-n h Ihng nh=n 'Yc +

  Th( " 7 $hiNaropa nh=n gi1o lL )J Tilopa+ ng ctng Ihng hXa hYp 'Yc vOi )K v# )h-y ngay )c Ihc +CU )h )%9i Wua nhi8u l-n + Cu]i cng Tilopa 'f ch1n ngy + N?n ng ly chic "jp "ng )on *_ &c Qnh'=p vo )%1n Na%opa + Ngay lZc 'U Na%opa lQi nh=n 'Yc $ Ph01ng c5ch tuy rt E1n gin $ Nh0ng *hIngth nBi gi`i h(n trong thFi gian ngn hay !)i $

  SH tu tKp th^ E1n gin $ /1n thu[n nh0 gi5o l3 v tnh *hIng $ Nh0ng t(i &ao thHc h)nh l(i Gu5 rc ri ~ $T(i &ao -a!hyama*a l(i Gu5 phLc t(p ~ $ @hng Gua ? v^ t'm thLc c=a chXng ta rc ri $ Do EB ?-a!hyama*a ? Szogchen ? -ahamun!ra ;ut hin l)m &5ng t6 nh2ng g^ chXng ta c[n lo(i trd $

  Ch(nh )K )hc l cho &/ )ip c=n )% )hnh nhng gi1o lL phc )Qp + i1o lL *9n )h nU v]n %) ':n gi9n +-a!hyama*a rt gin ! v) thng thng $ NB chA nBi v tnh *hIng . Shunyata $ Dzogchen chA thng v)^nh ! $ NB chA nBi v Rigpa ? &au EB nhn m(nh (n chnh l) PhKt $ Nu Ihng nh=n )hc 'YcRigpa + BQnchr l nhng chZng &inh %]i loQn + ^ th> h_y nhKn thLc Rigpa $ ^ nB l) Dzogchen $

  -ahamun!ractng nh )h + Nu % *i) )K *Fnh )h3ng q Thamal gyi &hepa + BQn ch(nh l Ph=) + NuIhng nh=n %a )K *Fnh )h3ng *Qn v~n l con ng3i lbn Wubn =p 3 )%ong v inh +

  -un nhKn rW i>t nB $ @hXng ta phi ct ELt m)ng l0`i tri thLc l[m ln $ ^ th> ? c[n &H ph'n tch nh2ngg^ Gua phLc t(p v`i -a!hyama*a $ N>u *hIng hiu Gu $ @hXng ta thin Enh v -ahamun!ra $ N>u cng*hIng cB *>t Gu chXng ta cB &H hZ trU c=a gi5o l3 Dzogchen $

  [i Ihi nU Ihng )1c "ng + ChF vF *# %:i vo &/ 3 )]i ca nhi + T%ong )%3ng hYp ny &/ )u )=p cachZng )a *) '-u %:i vo IhU IhGn v %c %]i + Nhng )%ong n8n )9ng )%i gi1c gi1o lL v )h/c hnh + T/ ch(nhnU %) &1ng )! v )hxng )hng + T) c9 chr l _) '3ng )hxng +

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  23/82

  Phn III% N&n T'ng C( )'n

  Chng 1 ,

  #o

  Tt c ;ut hin v) tu hiu E0Uc Eiu n)y \@hc chn E(t E>n tr(ng th5i PhKt $

  ^ *hIng rW i>t ?Nn chXng &inh lang thang trong lYc E(o $

  Min cho tt c chXng &inh trong a cWi lu'n h

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  24/82

  []i vOi chZng )a &/ "ung cha ny l n8n )9ng hon )on nh nhau + BQn nhFn )hy )%ang giy v nh=n *i) 7 TIi nh^n thy nh0 trang giy "+ [U l &/ )%9i nghi )hng )h3ng vOi )) c9 chZng )a +

  SH tt )n " + C9 hai'8u ph1) &inh v du) hin cng _) n8n )9ng + NUi _) c1ch Ih1c 7 [U l ngun g]c ca c9 Suttrayana v)a:rayana+ VF &ao 'Yc gi l cng _) n8n )9ng + VF n8n )9ng ch yu cho c9 hai Hin v M=) lShunyata . Tnh *hIng nguyn thu $

  CGn c truyn thng Dzogchen v) -ahamu!ra 9nh ') 'U l )(nh *b &inh caqlaya + Nh v=y 9nh') ng L 7 T) c9 )%9i nghi hUa hin cng _) )%Qng )h1i cGn *9n +qlaya an &1 t ph'n ly v`i &H hiui>t c=a -ahayana v Shunyata $

  NB t ph'n ly * c c5i nh^n c=a -ahamu!ra thuCc t'm !ung tYc $ -Ct nn c1 n cho hai E0Fng h0`ng*h5c nhau $ NB th hin to)n th c1 n t'm thLc qlayavi:nana hay to)n C tr hu . qlaya:nana $ Trongph01ng thLc hc v PhKt tnh $ @B rt nhiu tho luKn v qlayavi:nana v) qlaya:nana $ @hXng ta lin h tnhtH nhin v`i hai &H ti>p cKn *h5c nhau $ -Ct l) T'm v) hai l) Tr #u $

  TJ Wuan 'i caDzogchen+ NU ch(nh l "Xng )K )hc cGn *9n + Theo Wuan 'i ca -ahayana +%hinh^n v)o t'm ? nB &O h2u t5m t'm thLc *h5c nhau $ #ay &5u t'm thLc *h5c nhau trong Guan Eim c=a#inayana$ NB l) tnh lin tYc iu lC t'm thLc lu'n ht Gu$ $

  2uKn hi v Ni) *n l hai con '3ng Ih1c nhau + Nh chZng )a *i) con '3ng bu'n h

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  25/82

  N>u theo &H vI minh $ SH trBi uCc c=a t0 t0Ong &V !n chXng ta lao v)o c5c trx ch1i cB nhiu cm ;Xc *h5cnhau $ NB chnh l) ECc t c=a con E0Fng lu'n hu theo con E0Fng Nirvana c]n cL theo Dzogchen $(n &V ti>p tYc trn h)nh tr^nh c=a chn thda $

  BQn *) '-u vOi Shrava*ayana v) Pratye*a.u!!hayana+ [U l con '3ng Tiu thda . #inayana + Tip)heoo!hi&attvayana l) E(i thda . -ahayana+ Sau 'U l con '3ng M=) 'in 7%riya Tantra ? wpa Tantra ?oga Tantra $ Ti>p theo l) Dzogchen Tantra c=a -ahayoga ? qnuyoga + Cu]i cng lqtiyoga $ #)nh tr^nhchn cp ana trong gi5o l3 Nyingma Dzogchen $ NBi v nn tng -a!hyama*a $ @on E0Fng l) -ahamu!rav) &H *hai hoa l) Dzogchen $

  Ba ana '-u l n8n )9ng + C1i nhFn cao nh) )%ong#in gi5o v) Suttra l) Shunyata . -a!hyama*a + Con'3ng v c1c )hJa g cU 7n ngo)i ? n trong ? v) mKt . %riya Tantra ? wpa Tantra v) oga Tantra $Trong a h)nh tr^nh ana trn thuCc v Guan Eim c=a -ahamu!ra $

  %hi E>n h)nh tr^nh cui cB a ana -ahayoga ? qnuyoga v) qtiyoga $ /B l) Guan *i>n c=a Dzogchen nh0Nn tng . @on E0Fng v) Gu $ @B th nBi Nn tng l) -a!hyama*a @on E0Fng l) -ahamu!ra ) Gul) Dzogchen $

  Ti 'f gi9ng 'i8u ny )%Oc 'Ky + M_) &]%agyupa&)h/c &/ *]i %]i + Ti ngh nU l 'i8u ng_ nghrnh + Chr vFh Ihng &uy ngh cbn )%ng + BQn Ihng )h no 'Q) &/ Ihai hoa ngay l=p )c + $hng c-n *i) nU cao nh)h no + Nu Ihng cU con '3ng *Qn Ihng )h no *i) 'rnh cao chc )%3i +

  %hIng c[n i>t nB cao nh0 th> n)o $ N>u *hIng cB thang m5y hay Hc thang $ @=ng *hIng l) vn E $ /iuGuan trng l) c]n nh) phi n01ng tHa trn nn tng v2ng chc $ ^ th> *hIng cB nn tng th^ *hIng cB conE0Fng $ %hIng cB con E0Fng th^ *hIng cB &H *hai hoa $

  T) c9 '8u Wuan )%ng nh nhau + Nhi8u ng3i vF Ihng hi8u n?n c9 )hy hoang ang v *]i %]i + H chr*1 vo I) Wu9 n?n c9 )hy *]i %]i + VF h %:i vo cQ *~y v ngha ca luKn hi +%hIng g^ E ri lo(nc $ @hA c[n i>t a Eim mc Nn tng ? con E0Fng v) *>t Gu $

  Nu nhFn hnh )%Fnh Su)%ayana v Va%ayana chZng )a nh=n )hy hon )on Ih1c nhau + Con '3ngSutrayana cB #inayana v) -ahayana + Tiu thda v) Ea thda , $ Trong a:rayana + %im cang thda , v)Dzogchen + /(i ho)n thin , *ao h %) nhi8u Iw )hu=) ca M=) 'in hon )on Ih1c *i) Iw )hu=) caSu)%ayana + @ng nguyn l3 c1 n v con E0Fng %hog the*hat ? nh0ng *| thuKt Lng !Yng ho)n to)n *h5chn $ Do EB ? nBi rng @ng mCt nn tng ? cB hai con E0Fng ? hai *>t Gu $

  CU cKu chuyn c3i %) vui )i u]n I cho c1c *Qn nghe + CU hai v# )h-y )hu_c "Xng -ahamu!ra v)Dzogchen'ang )h9o lu=n vOi nhau + V# )h-yDzogchennUi %ng 7 Dzogchen rt th'm &'u $ NB l) conE0Fng tCt EAnh thuCc v Eng cp ana cao nht $ %hIng g^ v0Ut Gua *h6i nB $ N>u (n thHc h)nh tronggic ng= $ (n vn cB th E(t E>n tAnh thLc $ N>u (n thHc h)nh trong lXc thLc $ (n cB th E(t E>n gi5c ngC$ ThKm ch ? cho ! (n *hIng thHc tKp ? cng E(t E>n &H gi5c ngC n>u (n cB &H ni *>t v`i nghip lHc $@hnh v^ th> m`i nBi Dzogchen cao h1n c " $

  Sau 'U v# )h-y-ahamu!ra nUi 7 Tt ? nghe rt hay $ Nh0ng gi5o l3 -ahamu!ra nBi v &H vic &V ;y rangay lKp tLc $ Ngay trong ngay tLc *hc ? n>u nhKn !in E0Uc $ /u E5nhmt c1 hCi ? (n &V ri lo(n $ Do EB -ahamu!ra m_nh lit v) &Lc m(nh nhiu h1n $ ^ (n E(t gi5c ngCngay tLc *hc $ %hIng c[n thHc tKp trong gic ng= $ %hIng c[n t4nh t5o tu tKp $ %hIng c[n no lxng vxng v&H tAnh thLc " $

  SH c[u nguyn n)y th hin cng Guan nim nh0 gi5o l3 -ahamu!ra v &H rW i>t ngay 'y giF $ Trong tcL &5t na n)o $ %hi E_ nhKn !in t'm thLc c1 n trm ph= chnh l) &H tAnh thLc $ @B n]m tr hu ch0 PhKt $N>u (n *hIng nhKn ra nB cB t5m hay &5u thLc $ Ty thuCc v)o Guan nim c=a -ahayana + /(i thda, hay#inayana + Tiu thda ,

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  26/82

  Hai con '3ng 'a 'n hai I) Wu9 Ih1c nhau v8 2uKn hi hay Ni) *n + Con '3ng )hu_c v8 L )hc 'achZng )a 'n Wu9 ca &/ du) hin lbn Wubn )%ong 'au Ih` + V con '3ng )hu_c v8 )%( hu 'a 'n Wu9 ca&/ )rnh )hc gi9i )ho1) Ih!i luKn hi +

  NBi c5ch *h5c #ai con E0Fng ni *>t hai gBc c(nh *h5c nhau c=a qlaya $ @on E0Fng E[u tin gi l) qlayavi:nana $ @B ngh4a *hIng nhKn !in E0Uc tr(ng th5i c1 n c=a chnh nB ? &H ho5 hin cu chnh nB $@on E0Fng thL hai l) qlayavi:nana cB ngh4a NhKn !in g01ng mkt c=a n th v) &H ho5 hin phI )y c=anB $

  Con '3ng )h nh) l con '3ng hon )on Ihng l]i )ho1) + ChZng )a fi lZn &Ku )%ong luKn hi ca nh#nguy?n + $hi 'f nh=n %a &/ ph *y ca ch(nh nU nh *9n )h )/ nhi?n ca qlaya + NU &m hOng chZng )anh=n %a )(nh v ngf TK *) nh# T%( hu v Ni) *n + Do 'U cU hai con '3ng v hai I) Wu9 Ih1c nhau +

  VF nguy?n nhKn ny + C1c v# )h-yDzogchen v) -ahamu!ranUi %ng 7 uan *i>n v) gi5o l3 c=a Dzogchenv) -ahamu!ra rt g[n g=i v`i Shentong -a!hyama*a " $Shen)ong 'f d "ng %) nhi8u )J nUi v8ogacara gi]ng nhqlaya +

  CU %) nhi8u )hu=) ng ph` )hng 'Yc "ng + VF )h h c9 )hy )ho9i 1i v " )ip c=n gi1o lL )%ong WuanIin ca Shantong + CU li?n h )%/c )ip vOi con '3ng )hu_cDzogchen v) -ahamu!ra $

  NB l) &H phI !iJn c=a 3 thLc v) vI minh $

  Trong nh2ng lFi c[u nguyn n)y $ @ hai &H 3 thLc v) vI minh Eu l) trx ch1i c=a &H phI !iJn $ SH phI !iJnhay trx o hBa n)y E0Uc gi l) @hotrul ti>ng T'y t(ng $ N>u nhKn ra ? (n nm E0Uc trx o thuKt c=a Ni>t)n $ N>u *hIng nhKn ra ? (n 0`c v)o trx ch1i o ho5 c=a bu'n hn &H t)nlYi $ /B l) Dharma*aya " $

  T%ong )ip c=n ca Tantrayana $ Dharma*ayal )%Qng )h1i *) phKn ly ca )%( hu v Ihng gian n8n )9ng T(nh Ihng + Nguy?n )] )%( hu %) Wuan )%ng )%ong gi1o lL ny + Dharma*aya *hIng chA l) tnh *hIng ? m)cxn l) phQm tnh trxn E[y $ NB l) phQm tnh trm ph= c=a tr hu $Nhng n )%ong *9n )h )/ nhi?n caIhng gian %_ng q TKy )Qng gi l bong + V=y &/ li?n h vOi Sutrayana v) Tantrayana .T(nh )/ nhi?ncaDharma*aya cU &/ Ih1c *i) +Trong Sutrayana ? Ekc tnh c=a Dharma*aya td td r1i v)o cHc EC c=atnh *hIng $

  -Kt Ein ? nhn m(nh v)o &H t ph'n ly c=a *hIng gian v) tnh &5ng t6 $ SH t ph'n ly n)y *>t hUp v`imO rCng c=a tnh *hIng v) phQm tnh trn vn c=a tnh &5ng t6 gi l) qhi&amo!hi*aya " $ SH ho) hUpn)y l) Ekc th c=a Dharma*aya trong -Kt Ein $ ^ Ekc tnh c=a Dharma*aya *h5c nhau $ Nn &H anph0`c cng *h5c it $ Trong Sutrayana $ Dharma*aya hin lC &H an ph0`c trong hai %aya& c=aSamhoga*aya

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  27/82

  %aya thL nht Nirmana*aya s

  Th'n ch'n l3 l) ngu a:rayana Samhoga*aya nhn m(nh v tKp trung v) h0`ng !n ph01ng ph5p chuynhBa cm ;Xc nhiJu lo(n $V# v=y cU &/ Ih1c *i) )%ong ph:ng c1ch chr "Qy +

  Cu]i cng &/ Ih1c *i) giaPhKt Sutryana c=a Nirmana*ayav) PhKt Tantrayana c=a Nirmana*aya $Ph=)Sutrayana Nirmana*ayacU l#ch & g-n gi]ng nh 'c Ph=) Sa*yamuni +

  [on )y )ng c=n I8 [c Ph=) Sha*yamunil nhng ai cU "uy?n nghip ay n vOi ngi + Bao gnhng ai 'f &n &ng v chr cXn _) chZ) nghip l/c )i?u c/c c-n )hanh )#nh + Do 'U h g\p g 'c Ph=) &]ng vOi 'c Ph=) v cU )h )hnh )/u )%?n con '3ng +

  [on h_ )]ng caPhKt Tantric Nirmana*aya !xng DozgchenIhng ph9i lZc no ctng )h hin )Ong )])lnh +%hIng c[n thi>t ? nB ao h)m &H nhKn thLc E[y rW i>t n cht c=a con E0Fng $ [on h_ )]ng 'cPhKt Tantricl &/ h`n hYp vOi nhi8u chZng &inh %]i loQn + [U l lL "o nUi 7 Tantra rt cB hiu Gu trong thFigian Een ti v) I nhiJm n)y $

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  28/82

  Tan tra cB nh h0Ong m(nh h1n $ ^ t'm chXng ta Gu5 &a Eo( v) I nhiJm $ nn nB ho)n to)n *huy ECng v)t(o ra *h=ng hong v`i nh2ng cm ;Xc $ ^ vKy ? truyn thng Nyingma cB rt nhiu gi5o l3 E_ E0Uc chIn!u Gua nhiu th> * $

  7uru Rinpochechn "u nhi8u n:i Ih1c nhau + C1c gi1o lL ny &m 'Yc Ih1 ph1 Ihi )K )hc chZng )a*# nhi + Vo lZc 'U c1c gi1o lL ny &m cU %) nhi8u lYi (ch +Do EB ? ch0 PhKt c=a h thng -Kt Ein $%hIng chA l)m lUi ch v`i nh2ng ai cB nghip may mn $ c5c ng)i cng l)m lUi ch cho nh2ng ai &ng trongnghip lHc tiu cHc $ VF )h cU &/ Ih1c *i) )hJa I) )hZc + [U l lL "o cU hai I) Wu9 +

  Muyn Gua &H *hao *h5t c=a Samantaha!ra ?Min cho tt c t4nh thLc trn vn \

  Ngay n1i Qn cui cng c=a Dharma!hatu $

  %hi lFi c[u nguyn nBi

  Muyn Gua &H *hao *h5t c=a Samantaha!ra $

  @B ngh4a nn tr^ tYng nh2ng *h th1 n)y td &H trong &5ng $ @hXng ta tr^ tYng td n th nguyn th=y E0Ucgi l) PhKt t5nh $ /B l) &H thu[n *hi>t c=a nguyn 'm m[m v) cng l) tr(ng th5i PhKt nguyn thu .%untuzangpo $

  ua &c Qnh )hanh )#nh +Dharmata l) n cht tnh tH nhin+ ChZng )a hFnh )hnh nguyn vng 7

  Min cho tt c tAnh thLc trn vn ?Trong !u Qn cui cng c=a Dharma!hatu " $

  ngh4a Dharma!hatu l) n th tH nhin c=a hin t0Ung $NUi chung Ihi nUi v8 Dharma!hatuli?n h )JWuan 'i ch )h v ']i )Yng + Tr hu Dharma*aya &V nhKn i>t n th tH nhin c=a Dharma!hatu $

  Dharma!hatu l) *hIng gian nn tng c=a Shunyata ? E0Uc nhKn !in Gua tr hu Dharma*aya $Dharma*aya iu t0Ung c=a tr hu ? cB th ph'n lo(i v)o ita8a . Tr hu cu c5i nh^n mo &H vic nh0

  chXng l) $ $ $ v) i nyepa . Tr hu cu c5i nh^n mo &H vKt trong &H i>n Ei c=a nB $

  a:ra!hatu )%ong )%uy8n )h]ng M=) 'in l n8n )9ng c: *9n ca )K Ii c:ng v ctng l )(nh )/ nhi?n cu9o# &/ vic +Dhatu cB ngh4a l) *hIng gian+Dharma!hatu v) a:ra!hatu cU cng *9n ch) ca &/ I) hYpca ing v) Rigpa'Yc gi l ingRig TKy )Qng +

  %hi nBi

  Muyn Gua &H *hao *h5t c=a Samantaha!ra " $

  ChZng )a Ihng ngh v8 ch Ph=) hayDharma*aya %untuzangpo+ CU ngha chZng )a ngh v8Ng2 . SH trang

  ho)ng c=a %untuzangpo con E0Fng %untuzangpochZng )a 'i )heo +Rigpa %untuzangpo l) mCt ph[n c=achXng ta ? v) cng l) &H nhKn thLc c=a chXng ta v %untuzangpo $ @hXng ta *hao *h5t tt c &H tAnh thLctrn vn n1i Qn cui cng c=a Dharma!hatu $

  %hIng gian rCng mO $ n th v4 E(i c=a hin t0Ung l) n1i bu'n ht )n phI !iJn &H o hBa c=achXng $ @hXng ta *hao *h5t tt c chXng &inh Eu nhKn thLc trx ch1i c=a Rigpa $ Mut hin nh0 c5c h^nht0`ng c=a bu'n ht )n $ @ng nh0 tt c chXng &inh Eu nhKn !in rW r)ng &H phI !iJn c=a n thnguyn th=y trong &ut trong t'm thLc $

  Nh# nguy?n du) hin )J &/ &ai l- nh=n )hc v8 &/ )%ong &1ng + Th( " 7 BQn c-n 1nh &1ng ' ph9n chiu)%?n ) g:ng + Ctng nh *Qn c-n 1nh &1ng chiu phi )%?n n 9nh + [U l c '(ch ' &1ng )Qo %a h

  )h]ng nh# nguy?n +

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  29/82

  Td Guan Eim gi5o l3 n)y $ n th nguyn thu trong &ut c=a chXng ta cHc *j &inh ECng v) m_nh lit \ Ehin lC nh0 l) ch= th hay Ei t0Ung v`i con ng0Fi ^nh th0Fng $ %hi E_ nhKn !in n cht c=a Ei t0Ungl) *hIng g^ *h5c it v`i n cht ch= th $ /B chnh l) Rigpa $ @xn gi l) &H tAnh thLc $

  %hi E_ nh^n ;5c thHc v) nhKn !in ho)n to)n ch'n thHc $ @hXng ta &V ph5t lFi nguyn cho tt c chXng &inhE(t tAnh thLc trong Dharma!hatu . %hIng gian nn tng c=a &H trong &5ng hin lC $

  Chng 3$n T/ng V Thnh 0u/

  Nguyn vng ti>p theo $ iu lC &H lin h gi2a nn tng v) th)nh Gu $ NB th hin nn tng c=a tt c l) TH hin lC *hIng c[n cu trXc v) *hIng !iJn E(t $ -O rCng m) *hIng Enh !anh bu'n hu &5ng tr)n ngKp trong tr(ng th5i tAnh thLc $

  Tuy nhi?n Ihng hin l_ &/ )rnh )hc )%n vsn + VF *# che 3 *i lOp ph ca chic *Fnh + i]ng nh ngn'n *: )%ong chic *Fnh %) "-y + $hi *Fnh cha 1nh &1ng &m hin l_ v )) c9 &m &1ng ng3i + S/ chiu&1ng ny Ihng gF Oi lQ + VF nU lZc no ctng %/c % v )/ chiu &1ng cho " cXn n )%ong chic *Fnh +

  Nh )h )%Qng )h1i Ph=) Ihng ph9i l 'i8u gF Oi lQ + TJ )%Qng )h1i nn )9ng nguy?n )hy + Ph=) )1nh )%Xn'-y 'f hin l_ phb )(nh )%n vsn ca ch(nh nU + N?n &/ c-u nguyn nUi 7

  Nn tng l) SH mO rCng tH hin lC *hIng th !iJn E(t ?^ th> *hIng cB tn bu'n ht )n $

  TH hin lC "

  @B ngh4a tr(ng th5i an &1 $ %hIng phi l) Eiu cB th !iJn E(t ng ngIn td hay *h5i nim $ Tnh tH nhintrm ph= *hIng cB th)nh *i>n hay *huynh h0`ng $ NB *hIng gi`i h(n Oi c5i n)y hay c5i *ia $ ^ nB l)tr(ng th5i nguyn th=y c=a tt c &H t

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  30/82

  ChZng )a gi%untuzangpo l) PhKt nguyn th=y trong Dzogchen+ NU l g]c v l%a!a* )%ong )hu=) ngTKy )Qng + %a "cU ngha l qlpha " hay an &1 " v Da* " l) trong &5ng " + $a ctng ch(nh lch '-u )i?n )%ong ~u )/ TKy )Qng +

  ^ th> %a!a* l) SH trong &ut td nguyn th=y $ @xn E0Uc gi l) tr(ng th5i %untuzangpo $ NB cng l) tr(ngth5i Rigpa v) Rigpa l) tr(ng th5i trong &5ng td nguyn th=y $ Tr(ng th5i nguyn th=y E0Uc gi l) Tnh*hIng hay Shunyata trong -ahayana $ NB cng cB tn l) Tho5t *h6i mi t(o t5c $

  N8n )9ng l 7 Tr(ng th5i c]n n c=a tnh E1n thu[n+ NU ctng l ngun g]c &9n &inh + T%Qng )h1i c: *9n)%ong &u]) ny nh ) v9i )%ng 'Yc cGng %a ' vm nhng '3ng nj) ':n gi9n + ChZng )a vm ':n gi9nnhng hFnh 9nh ch Ph=) )%ong & )%ong &1ng )uy) v3i '-y )%uy8n c9 + Ctng cU )h vm Wu )h-n )%?n cng) v9i cGng ny ' &1ng )Qo n8n )9ng )K lL 'au Ih` v c1c phi8n nfo +

  N8n )9ng c9 hai '8u cU )h )h hin )%?n cng _) ) v9i + VF )h &/ )%ong &1ng hon )on &m gi9i )ho1) ))c9 nhng hFnh 9nh chZng )a phUng chiu )%?n 'U + NU hon )on )ho1) Ih!i )(nh nh# nguy?n + VF nU ch(nh lngun g]c +

  Tr(ng th5i c=a tnh nguyn th=y s %a!a* *hIng h^nh th)nh Oi t cL Eiu g^ $ NB *hIng !o &H t(o t5c $ @Bngh4a nB l) nn tng c=a thHc t(i tuyt Ei $ %hIng c[n cu trXc Oi nguyn nh'n v) Eiu *in $

  T(nh )/ nhi?n ca &/ )%ong &1ng *an &: l 7 0Ut *h6i &H t(o !Hng+ NU vY) Ih!i )hng )in ca Ih1i ni +Ctng cU ngha vY) Ih!i lL lu=n )%i) hc +NB *hIng E0Uc &5ng t(o Oi t cL ng0Fi &5ng t(o n)o $ @ho !n ngo)i hay n trong $NU Ihng &1ng )Qo *i $un)uzangpo hay ch Ph=) Wu1 Ih +

  Do 'U Ihi nUi v8 )%Qng )h1i nguy?n )hy ca )K hay )(nh 'ng nh) )h ca vQn v=) + S/ )%ong &1ng *an &:hin hu )%ong )(nh )/ nhi?n + C9 hai '8u )n )Qi )%ong n8n )9ng hon )on )ho1) Ih!i i )Qo )1c ca nh=n)hc + [U l &/ )%ong &1ng nguy?n )hy hon )on ':n gi9n +

  Tr(ng th5i trong &ut an &1 tH ph5t &inh v) tn tr(ng th5i PhKt $ Do nhKn !in E0Uc %a!a* . n th> trong &5ngtd *hOi th=y $ PhKt nguyn th=y thy v) rW i>t tr(ng th5i nguyn th=y c=a nn tng l) Tho5t *h6i nh2ngnguyn nh'n v) Eiu *in $ @ng gi l) con E0Fng l`n c=a gii tho5t " $ Nn tng n)y tH !o tho5t *h6i nh'nv) Eiu *in \c=a t nZ lHc n)o trn con E0Fng cng nh0 Gu $

  Do 'U nU 'Yc nhFn )hy nh )%Qng )h1i nguy?n )hy ca &/ gi9i )ho1) v 'Qi gi l %a!a* $ %a!a&hinhu )%ong hFnh )Ong %_ng *ao la + [U l Ihng gian 'f &n hon )) + $hng gian ny 'Yc gi l 7 SHmO rCng tH hin lC "+ [U l _) ph-n ca )(nh )%ong &1ng nguy?n )hy +

  Tnh trong &5ng nguyn th=y $ %hIng phi l) &H ph= nhKn t tnh ? 5m chp vI minh hay nh2ng nhiJu lo(nc=a cm ;Xc $ SH *>t hUp EB t(o nn tng cho chXng ta Gu'n ^nh gi2a tnh *hIng v) &H trong &ut tH hinlC $ %>t hUp hai tr(ng th5i %a!a& . tnh nguyn thu trong &ut v) bhun!rup . Tnh trong &5ng hin !inngay td lXc an E[u $

  [U l lL "o nU )% )hnh '8 )i Wuan )%ng v8 &/ hiu *i) + V=y )%Qng )h1i nguy?n )hy ca $a"a& Ihng chrl )(nh )%ong &u]) )(nh Ihng )/ "o v gi9i )ho1) +NB l(i l) tr(ng th5i c=a &H rCng mO tH ph5t &inh v)hin lC $

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  31/82

  T%ongDzogchen )%( hu chZng )a nh=n )hc )%?n con '3ng ngay )J *an '-u + N8n )9ng $a"a& 'Yc phKnchia )hnh nhi8u con '3ng Ih1c nhau + Nhng )`ng Wu1) cGn *9n cU *a loQi 7

  ThL nht

  7i l) nn tng c1 n $

  ThL hai

  7i l) nn tng gii tho5t $

  ThL a

  7i l) nn tng c=a &H hoang mang $

  VF )h%a!a& l n8n )9ng cGn *9n ca o# v=) v ctng l n8n )9ng chung cho 2uKn hi v Ni) *n + N8n )9ngny cU hai )%( hu 7

  Tr hu thL nht

  %a!a& SH trong &5ng an &1 $/B l) nn tng c=a tr(ng th5i nguyn th=y lXc an E[u $@ng chnh l) nn tng c1 n t'm thLc c=a chXng ta $

  Tr hu thL hai

  bhun!rup &H hin h2u tH ph5t &inh $#ai tr hu Eu l) tr(ng th5i nguyn th=y nn tng $

  0Ut *h6i ngIn td v) &H !iJn E(t $

  Hai )%( hu ny _) l 'i8u ' nh=n "in + CXn 'i8u Iia ' )%9i nghi + NU hon )on v ngn + T) c9 nhng)J ng chZng )a d "ng l ' & "ng Iw )hu=) ':n gi9n ' 'i 'n 'U +

  T%Qng )h1i d1c )h/c ca hai )%( hu ny Ihng )h "in 'Q) *ngngn )J + Nu *Qn ngh Fnh 'ang nUi v8 haiIh(a cQnh )%( hu n8n )9ng %) )%n vsn v '-y ' + [U l l )%X h8 v )/ lJa phrnh Fnh +

  Tr(ng th5i nguyn th=y c=a ch'n l3 vI ngIn . Nn tng c=a %a!a& $ @5c nhn hiu bu'n ht )n*hIng tu hiu E0Uc ?SV E(t E>n tr(ng th5i PhKt $

  N>u *hIng rW i>t ?@hXng &inh &V lang thang trong lYc E(o $

  %ungtuzangpo nBi rng

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  32/82

  %hi cB &H 3 thLc an &1 nhKn !in nn tng nh0 th $ (n E0Uc gi l) E_ tAnh thLc $ %hi *hIng nhKn thLcnn tng hay *hi chi 6 tr(ng th5i nn tng $ cCt chkt Oi c5c ti>n tr^nh nhn hiu c=a t0 t0Ong $ @hXngta E0Uc gi l) Nh2ng chXng &inh lang thang trong cWi lYc E(o " $

  Nh=n "in n8n )9ng Ihng ph9i l 'i8u "ng ' *n c9i hay )h9o lu=n + NU Ihng ph9i l 'i8u chZng )a nghe"in )huy) + NU l 'i8u chZng )a c-n gng )h/c hnh Iw )hu=) ^i ngy + Nh) v8 L )hc cu_c &]ng hngngy ca chZng )a +

  @]n cL truyn thng Dzogchen

  cng nh0 -ahayana $ThHc t(i ti hKu l) v0Ut *h6i ngIn td $ /Lc PhKt nhn m(nh trong *inh 5t nh_ s Pra:naparamita $ Tr(ngth5i nguyn th=y c=a tr hu l) vI ngIn $ 0Ut *h6i *h5i nim ?nhKn thLc v) &H !iJn E(t $

  Hfy Wu?n 'i chKn lL )uy) ']i v Wu?n c9 n8n )9ng + VF Ihng )h no )%Fnh *y hay "in 'Q) *ng ngn ngv8 chKn lL )h/c )Qi v chZng )a chr cU )h nUi nhng 9nh vn ca )`ng )h +

  ThHc &H *hIng th !iJn E(t &H Eau *h $ @ng *hIng th iu lC nim vui $ @hXng ta *hIng th !iJn t &Hngt ng)o *hi n>m vin *o @hocolate $ b)m &ao cB th !in E(t nh2ng tri nghim nh0 th> ~ $ @5c (n i>t*hIng $ /'y l) Eiu t *h $ $ $Nn tng chXng ta c gng nhKn thLc v) Enh h0`ng E_ h^nh th)nh &H *hao

  *h5t $ Do EB ? lFi c[u nguyn nBi rng

  Nn tng l) SH mO rCng tH hin lC *hIng th !iJn E(t ?^ th> *hIng cB tn bu'n ht )n $

  Nu nh=n "in 'Yc n8n )9ng ny + [U l Ph=) )1nh + Nu Ihng nh=n )hc 'Yc + CU ngha chZng )a filang )hang )%ong luKn hi + TJ 'U nU l _) 'i8u "ng ' nh=n "in + M_) 'i8u chZng )a &m 'Q) 'n + M_)'i8u )J 'U chZng )a hFnh )hnh l3i c-u nguyn +

  Min cho tt c chXng &inh trong a cWi lu'n h

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  33/82

  $hng c-n )hi) + T% )hnh v# )h-y gi!i )u )hu_cvo nguyn lc/ + Nu *Qn cU nguyn l/c )%ong &Qch v &n&ng "Kng hin )h3i gian v nGng l/c ' giZp ng3i Ih1c + BQn cU )h l lYi (ch nhi8u ng3i + Cho " *QnIhng ph9i l hc gi9 )hng )h1i v 'Qi +

  CU cKu chuyn v8 hai v# )h-y n`i )ing + Hai ng3i '8u vi) *Fnh lu=n v8 cng _) )1c phb + @han!ra*irtil v# )h-y 'Yc )n &ng v n`i )ing l _) hc gi9 )hng )h1i + @ha!ragomin ctng 'Yc )n I(nh nh *=c)h-y lOn + Nhng Ihng n`i )ing v8 \c) hc gi9 hay *in lu=n +

  @han!ra*irti l _) B )1) phi )h3ng + VF )h )i Ihng )h ph? ph1n v8 'i8u ny + Nhng )%ong l#ch & nUing Ihng vi) *Fnh lu=n v8 )1c phb *ng &/ %ung '_ng )%ong &1ng + ng vi) )%ong &/ Ii?u Qn +

  @han!ragominvi) &/ *Fnh lu=n )1c phb *ng &/ c9 )hng y?u )h:ng v Wuan )K 'n c1c hc )%X cang + ng vi) gi]ng nh _) Wuyn &1ch gi1o Ihoa + Nhng Ihng lu gi 'Yc *9n vGn ca Chan"%aIi%)i +VF nU *# )h) lQc + N?n chZng )a Ihng )h hiu % nU nh )h no + B9n )h9o lu=n ca @han!ragominv~n cXn)n )Qi n?n chZng )a *i) 'Yc v8 nU + VF )h Oi nUi %ng 7Nguyn lHc trong &5ng th^ &H lUi ch vI cng $

  Tuy nhi?n nu u]n )% )hnh v# )h-y gi!i + ChZng )a ph9i vY) Wua v )%9i nghi c1c vn '8 %i?ng *i) v'\c )h + Nh )h Oi cU )h cU '-y ' nGng l/c v Iin )hc ' giZp ' ng3i Ih1c vY) Wua cng _) vn'8 + Nh )h &/ ngQo Qn )h/c &/ Ihng c-n )hi) +

  #6i T%i gi1c no *i) Ni) *n v~n l 9o gi1c + VF )i ngh Ni) *n 'f vY) Wua Ih!i 9o gi1c +

  Tr lFi

  NU Ihng )hi) gF v8 &/ 9o gi1c + CU )h nU l &/ ph "in nhng 9o hUa + S/ ph "in cU )h l 9o gi1c +Nhng nU Ihng )hi) 'U l 9o hUa + Nhng gF chZng )a 'ang nUi l Ni) *n

  ChZng )a cU Ih1i ni ch(nh d1c ngay *Ky gi3 gi]ng nh cU Ih1i ni phKn c1ch vOi 2uKn hi + [Ky l 'i8uchZng )a c] 'Q) 'n v nU l _) )h 9o gi1c Ih1c + $hi 'Q) 'n )%Qng )h1i Ni) *n + Th/c &/ Ihng Ih1c *i)

  gF vOi )%Qng )h1i nguy?n &: +

  NU l )%Qng )h1i *) phKn ly + $hi *Qn ngh 7 Ni) *n l 'i8u 'f 'Q) 'n I) )hZc + Ni) *n 'U chr l &/ ph*y ca 9o hUa + NU v~n ):ng Wuan cho 'n Ihi chZng )a cU Ih1i ni % v8 Ni) *n + Ngayc9 &/ ph *yca Sa*hogaIaya v Ni%anaIaya '8u l &/ *iu l_ ca Ni) *n + [U l L ngha ca 9o hUa + NU chr ):ngWuan ch Ihng )h l )uy) ']i +

  #6i

  Nu chZng )%/c "in vOi nGng lYng )i?u c/c )J nhng ng3i ph1 hoQi + ChZng )a Ihng cU )h nhFn )hyh hin l_ nh c1c HUa )h-n c] gng giZp ' chZng )a +

  Tr lFi

  T%ong-Kt Ein ctng nh )%ong )%i gi1c-ahayana+ Nhng ai c] l )`n hQi chZng )a )h/c &/ 'ang giZp 'chZng )a + H c] giZp chZng )a )h/c hnh B1) nhf Pa%ai)a& ' chZng )a cU )h 'Q) 'n gi1c ng_ +

  [U l lL "o Shanti!avanUi 7 N>u *hIng cB ai chc tLc hay g'y cho (n tr(ng th5i ph5t c5u $ (n *hIngth ho)n thin Nhn NhYc a ba -Kt "+ [Zng Ihng + Nu Ihng cU ai chc *Qn gi=n )hF l &ao *Qnhon )hin T%F iOi Ba 2a M=) +

  Nu Ihng _) ai hay hin )Yng no l %]i )%( )hF l &ao *Qn cU )h hon )hin )%?n con '3ng )hi8n

  '#nh *a la =) + Do 'U )) c9 i vic '8u l &/ hin l_ ca )rnh )hc +

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  34/82

  #6i

  Nu 'f )%9i nghi )h/c &/ Rigpa *Qn cU l- l~n na Ihng +

  Tr lFi

  NUi chung Rigpa cU )h )%9i nghi )%ong )hi8n '#nh + Nhng )%9i nghi ny Ihng ph9i l Rigpa )]ih=u + NU Ihng ph9i l &/ '-y ' caRigpa + T) c9 cU *a )%Qng )h1i ph9i vY) Wua 7 Thu hiu . Tringhim v) NhKn !in $

  Nh=n "in l phb )(nh )]i u )%?n con '3ng + vF &/ nh=n "in l &/ )%n vsn v hon )) caRigpa + BQnph9i vY) Wua nhi8u giai 'oQn Ih1c nhau ca )%9i nghi + Nhng Ihng *1 chp nU + V~n )ip )c )%?ncon '3ng v cu]i cng *Qn 'i 'n &/ nh=n )hc )on "in + $hi 'f % *i) v8 Rigpa &/ % *i) ny Ihng)h )hay '`i +

  #6i

  CU &/ g-y "/ng )rnh gi1c Wua )h/c hnh nh=n *i) hay )F Ii )%Qng )h1i nguy?n )hy + NU cU )h l )an*in &/ &Y hfi v hoang ang )%ong c9 dZc +

  Tr lFi

  VKng )rnh gi1c ph1) )%in Wua giOi lu=) )hi8n '#nh + $hi '-u *ng )hi8n Wu1n Shamatha $ChZng )a %_ng)rnh gi1c v L )hc v8 con '3ng + Tip )heo )%ong-ahamu!ra v) Dzogchen + ChZng )a nhn Qnh gUccQnh Ih1c *i) ca L )hc v )rnh gi1c + 0u) ph1) )J giOi ca )hi8n '#nh li?n )c )%ong '3i &]ng chZng )a +

  Do 'U )h/c hnh ngi l Wuan )%ng vOi chZng )a + VOi nhng lL "o ny c1c v# )h-y *9o chZng )a ngi ()nh) 5@ hay 5< phZ) ^i ngy + [i8u ny &m giZp L )hc chZng )a ph1) &inh )(nh li?n )c )%ong '3i &]ng hngngy +

  Nhng Ihng )h gi9i Wuy) " "ng vOi )rnh gi1c *iu l_ hay L )hc )%ong '3i &]ng hng ngy Ihng c-n

  giOi lu=) )hi8n '#nh + Chr cU _) vn '8 + $hi hc )%X nghe v# )h-y nUi ph9i )h/c hnh ^i ngy + [U l lZcc1c hc )%X *) '-u )hay '`i )h1i '_ vOi 7uruca h +

  #6i

  VOi &/ Wuan )K n8n )9ng cGn *9nRigpa . SH trong &ut nguyn th=y+%a!a& v) bhun!rup 'ng ngha haycU Ih1i ni Ih1c nhau +

  Tr lFi

  Trong tri gi5c c]n n $ @hXng Eu ging nhau $ Rigpa l) %a!a& $ %a!a& l) Rigpa $ %a!a& cng l) bhun!rup. tr hu hin !in tH nhin $ Tr hu n)y l) &H trong &5ng nguyn th=y $

  T(nh 'ng nh) hin "in )/ ph1) &inh v &/ )%ong &1ng nguy?n &: l Rigpa+ V8 n8n )9ng + CU )h nUi nhnhau + [ng )h3i ctng cURigpa %untuzangpo cU nhi8u nguy?n )] )`ng hYp + Nh )hRigpacU ngha c9hai +

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  35/82

  Phn IV %S gi'i th!t tr'i nghim

  Chng 1Tr/i $ghi& Gi/i h-

  Ta ?Samantaha!ra $

  i>t mCt c5ch tH nhin v nn tng ?%hIng cB nh'n v) Eiu *in $

  Ta *hIng cB lZi l[m thm v) 6 \@ho ! O n ngo)i hay n trong $

  Ta cng *hIng ng]n ng(i \Oi Bng Em c=a vI minh $

  Do EB ?TH ;ut hin l) vI ng(i $

  N>u &H tAnh gi5c !uy tr^ t(i EB ?%hIng g^ &U h_i ?

  @ho ! th> gi`i hy !it gp a l[n $%hIng 5m chp v)o n]m !Yc vng ?

  Trong tH hiJn lC 3 thLc an &1 \%hIng cB t0`ng rn hay n]m ECc t $Tnh minh (ch t !it c=a tAnh gi5c ?

  b) n]m tr hu n th $

  Muyn Gua &H tr0Ong th)nh c=a n]m tr hu ?N]m gia E^nh ch0 PhKt nguyn th=y lC !in $

  Td &H mO rCng vI tKn c=a tr hu $n m01i hai ch0 PhKt hiJn lC ?

  Nh0 &H phI !iJn c=a n]m tr hu $) &5u m01i *f ung m5u &V hBa hin $

  Do EB ? thLc nn tng chng ao giF hZn lo(n $

  Nh0 ta \PhKt nguyn th=y $

  Muyn Gua nim h'n th0Ong c=a ta ?Min cho tt c chXng &inh a cWi $NhKn thLc &H tAnh gi5c tH iu lC ?

  ) mO rCng tr hu phi th0Fng $SH hBa hin c=a ta l) t !it ?Ta hin lC vI & Eiu *j !iu $

  SH phI !iJn nh0 &H thu[n hBa t'm chXng &inh ?Muyn Gua nguyn vng i mn n)y $

  Min tt c chXng &inh trong a cWi lu'n h

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  36/82

  Chng 2

  Th4 .5& SinhS T6nh Gi-4 T $hin

  [oQn )ip )heo ca nguyn l/c + uan h vOiPhKt Samantaha!ra)%9i nghi v8 &/ gi9i )ho1) +

  Ta ?Samantaha!ra $

  i>t mCt c5ch rt tH nhin v nn tng \%hIng cB nh'n v) Eiu *in $

  NUi %) )hxng )hng + Samantaha!ra . PhKt nguyn th=y $01c )(n 7 N8n )9ng Ihng cU nhKn v 'i8u Iin +VF nU vY) Ih!i phQ )% ) )ng v vY) Ih!i &/ &1ng )Qo+

  Ta *hIng cB lZi l[m thm v) 6 \@ho ! O n ngo)i hay n trong $

  Ta cng *hIng ng]n ng(i \Oi Bng Em c=a vI minh $

  Do EB ?

  TH ;ut hin l) vI ng(i $

  Ta" . iu t0Ung c=a Samantaha!ra s %untuzangpo $ Tr(ng th5i t'm trong &5ng tuyt Ei $ TH !o tho5t*h6i vI minh $ @B ngh4a tr(ng th5i %untuzangpo l) tr(ng th5i ho)n to)n tAnh thLc $

  NB tAnh gi5c trn vn td nguyn th=y v) v4nh cu $ ^ l3 !o n)y ? &H hBa hin c=a %untuzangpo l) tr(ng th5inguyn th=y Rigpa vn tH !o v) vI ng(i $ Tnh tH nhin nh0 nhin tH ;ut hin $ Tho5t *h6i t cL r)ng uCcn)o c=a t'm thLc nh nguyn $

  $hi 'f )%9i nghi )(nh )/ nhi?n )/ du) hin ca i hin )Yng + Cho " *?n ngoi hay *?n )%ong + ChZng)a v~n )/ "o )ho9i 1i )%:n )u_) )%ong )%Qng )h1i nh# nguy?n v ch(nh d1c ngay )J lZc Ihi '-u +

  SH ;ut hin n)y tH phI )y $ @hXng hBa hin v) phI !iJn td nn tng c1 n c=a Rigpa $ NB cng l) &Hiu lC c=a Rigpa $ Tt c &H phI )y E0Uc tri nghim nh0 l) h^nh t0`ng n ngo)i v) n trong v trY $ NBho)n to)n tho5t *h6i t cL &H i>n cht n)o $ ) *hIng h h0 h6ng hay I u> v^ t cL &H nh1 Qn n)o $NB ho)n to)n trong &5ng ho)n ho ngay trong n th c=a chnh nB $

  S/ hUa hin chZng )a )%9i nghi du) hin *?n ngoi + Ch(nh l l &/ *iu l_ ':n gi9n ca )K chiu &1ng +SH chi>u &5ng n)y l) n th trong &ut c=a t'm E(t E>n cHc Eim c=a c0Fng EC $ N>u *hIng nhKn !in E0Uctnh m_nh lit n)y l) tr(ng th5i nguyn thu c=a t'm $S/ phUng chiu %a *?n ngoi v )%Qng )h1i nh# nguy?n*) '-u hFnh )hnh +

  %hi nhKn !in E0Uc c0Fng EC c=a &H chi>u &5ng l) &H phI )y tH chnh nB $ Tt c &H ;ut hin &V *hIng cBtj v>t $ @hXng nB ho)n to)n trong &ut ? thu[n *hi>t trong tr(ng th5i %a!a* v) bhun!rup $

  N8n )9ng ny Ihng nhi Wua *Ung '? ca v inh + VF )h nu gi vng &/ )rnh gi1c v cU ' &cQnh L )hc ny + ChZng )a &m % *i) )%Qng )h1i nguy?n )hy ca n8n )9ng +

  NB *hIng I nhiJm Oi vI minh $ v^ nB vn t ph'n ly ngay td 3 thLc an &1 $ Rigpa cng *hIng I u>Oi c5c hin t0Ung n ngo)i $ Do EB ? nB iu lC tH nhin tnh c=a &H ;ut hin *hIng mCt v>t nh1 $

  $hi 'f )%9i nghi &/ du) hin Ihi l?n )/ nhi?n ca vt )% + ChZng )a 'Jng ' *# )%i %a Ih!i n8n )9ng ca&/ )rnh )hc +/B l) Rigpa+ VOi con '3ng caDzogchen v) -ahamu!ra $ @hXng ta cB &H t01ng Guan v`i

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  37/82

  tri nghim trong cuCc &ng hng ng)y c=a th> gi`i v) nh^n thy chXng Eu trong tr(ng th5i nguyn th=ytrong &5ng nguyn &1 $

  T%Qng )h1i ca )rnh gi1c )inh Ihi) chr 'Yc nh=n "in Wua &/ )rnh )hc + VF )h &/ )rnh )hc 'Yc hOng "~n 'Ky %) Wuan )%ng )%ong n8n )9ng cGn *9n ca -ahayana $V nU 'Ung vai )%X )]i Wuan )%ng )%ong con'3ng caDzogchen $

  N>u &H tAnh gi5c !uy tr^ t(i EB ?%hIng g^ &U h_i ?

  @ho ! th> gi`i hy !it gp a l[n $

  [Ky l 'oQn )i )h(ch nh) )%ong l3i c-u nguyn + Nu L )hc *an &: ca )K 'Yc ngh ng:i v )ho9i 1i)%ong *9n )h ):i 1) v )%-n )%i + $hng cU Ih1i ni hay %:i vo phQ )% nh# nguy?n + Th )hF *Qn)ho1) Ih!i )) c9 &/ &Y hfi +

  $hng gF ph9i hoang ang hay %un &Y + $ c9 Ihi )h giOi )%ong vt )% Ph=) hc *# hy "i) gp *a l-n + NUigp *a l-n )h giOi cU ngha 7 V &] )h giOi Ihng )h ' 'Yc + Cho " hnh )inh chZng )a 'ang &]ng v)on )h vt )% hin hu chung Wuanh *# hy "i) )%Oc ) + TK *Qn v~n an nhi?n )/ )Qi +

  NB ho)n to)n ^nh an *hIng chXt &U h_i $ N>u t'm thLc chXng ta ngh4 ng1i trong &H t01i m5t ? tinh *hi>t c=a&H tAnh gi5c nh0 %untuzangpo $ ^nh an trn vn v) ho)n ho $ @ho ! o lc Eang ;ut hin $

  M_) Ihi 'f nh=n "in % )%Qng )h1i nguy?n )hy + Ngh ng:i v an )% 'U + $hi hon )on )ho9i 1i )hgi9n )%ong )(nh )/ nhi?n ca &/ )%ong &1ng *an &: + T%( hu )/ nhi?n &m ph1) &inh +

  Ngh4 ng1i cB ngh4a Tnh &H rW i>t !iJn ti>n trong lin tYc tnh $ %hi &H rW i>t n)y *hIng cxn ELt Eo(n $/B chnh l) n1i an trX $ N>u E_ ngh4 ng1i hay E0Uc an trX trong nn tng c]n n $ SH tAnh thLc an &1chnh l) tr(ng th5i Rigpa $ Th> nn chng g^ phi &U h_i $

  S/ % *i) tri nghim Rigpal c) ') )) c9 "Qng )hc &Y hfi + Ngay lZc y cho " )a )hi?n 'Qi )h giOich ") + Tr(ng th5i Rigpactng chxng Ihip &Y hay hoang ang + VF nU 'f c) )=n ngun g]c hoangang Ku )hu~n v %]i loQn ca 9o gi1c + SH rW i>t c=a Rigpa E0Uc nhn m(nh ngay t(i E'y $ /B chnh l)tnh tH nhin nguyn th=y E nhKn ra Samantaha!ra+

  %hIng 5m chp v)o n]m !Yc vng ?Trong tH hiJn lC 3 thLc an &1 \

  %hIng cB t0`ng rn hay n]m ECc t $

  k B1 chp vo nG "c vng + Ng L nG gi1c Wuan v ']i )Yng ca chZng + [U l 7 #^nh 0`ng ? mthanh ? Ngi ? N>m v) MXc gi5c+ N8n )9ng cGn *9n *1 chp l )J nG )%i gi1c ny + Nu *Qn *# )hu hZ) v8 &/*1 chp ca nG )%i gi1c + Chc chn 'U l %:i vo luKn hi lc 'Qo +

  Nh0 lIi cun v)o &H hp !n Oi &c t0`ng c=a hoa $ thu hXt v)o 'm thanh c=a 'm nh(c $ $ $ %hi E_nhKn ra tr(ng th5i nguyn th=y c=a Rigpa $ @hc chn chXng ta tho5t *h6i &H 5m chp c=a n]m tri gi5c $

  NG &c )Ong Ihng ph9i )h %n ca nG '_c )] 7 Tha "c &Kn h=n Ngu &i ganh ) v Ii?u ngQo + VFIhi &Kn n`i l?n nU Ihng cU hFnh )Ong &Kn + VF )h nUi nU Ihng cU )h %n + T) c9 c1c '_c )] n`i l?n )%ong)%Qng )h1i nguy?n )hy '-u "o )/ du) hin +S/ )/ hin l_ gi]ng nh )%Qng )h1i *b &inh +

  VF )h Ihi nUi v8 &/ )/ hin l_ )%ong L )hc *) nh# + @B ngh4a Eang nBi v &H tri nghim &inh ECng c=a ttmi vic $%hi E_ &'u &c v) tAnh gi5c chuyn ECng trong &H &inh ECng $ @hXng ta &V tri nghim v0Ut *h6iph(m tr nh nguyn $[U l Ih1i ni v8 )h/c hnhDozgchen v) -ahamu!ra $

  %hi E_ nh^n thy c5c ECc t tH iu lC cng nh^n thy &H 3 thLc tH hin lC $ %hi E_ nh^n thy nh2ng ECc tth hin Gu5 &inh ECng v) m(nh mf ? tr[n trYi v) t ngF $ (n &V cB c1 hCi l`n E tAnh thLc $ %hi *hIng

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  38/82

  nhKn ra &Lc m(nh &inh ECng v) ECt ngCt n)y $ (n tr)n ngKp Gu5 m(nh v^ nh2ng cm ;Xc $ @hc chn ?(n rt cB t c1 hCi E tAnh thLc $ /B !Ha theo Guan *i>n c=a -ahamu!ra v) Dzogchen $

  $hi nG ']i )Yng "c vng 'Yc ph *y )%ong con '3ngDzogchen v) thin Enh -ahamu!ra + NU &m*iu l_ %) &inh '_ng + S/ )%9i nghi ny %) &inh '_ng v )h=) g-n gi + Nhng Ihng gi]ng nh nhng )h9olu=n v8Rigpa v) qlayanana $

  $hi nUi v8Rigpa v) qlayanana . T'm ^nh th0Fng $ m l0Ung c=a nB nh0 mCt !(ng thLc hay Eiu g^ EBchXng ta &V tri nghim trong t01ng lai+ Nhng Ihng )h nhFn )hy ngay lZc ny +

  Nh0ng tri nghim n]m ECc t v) n]m Ei t0Ung ham mun \ l(i Gu5 &inh ECng v) rt m(nh mf $ TrongGuan *i>n c=a Dzogchen $ @hXng l(i rt g[n g=i ? v^ lXc n)o cng hin !in ngay tr0`c mkt chXng ta $ DoEB ? chXng ta cB nh2ng c1 hCi rt l`n E tri nghim tAnh thLc $

  ChZng )a )/ )%9i nghi n8n )9ng ny *ng c1ch ) "uy v an )%Z )%ong L )hc nguy?n &: + Tt h1n l) Edngth6a m_n &H ham mun c=a n]m Ei t0Ung v !Yc vng $ %hi *hIng cB tr(ng th5i ham mun 5m chp n)ov)o c5c &H ;ut hin $CU ngha nhng ) )ng lan an Ihng cXn )ha "/ vo c1c ']i )Yng )h ' cngc] Wuan ni vtng chc _) c1ch Ih cng +

  ChZng )a )ho1) Ih!i nG '_c )] ca )K )hc *ao g nhng 'i ch(nh nh 7 Ha u]n anh )# henghj) SKn h=n o gi1c $?u ngQo '8u 'Yc de nh &/ v inh +

  Cu]i cng ca &/ )h )h1ch v Ih` c/c Tilopa !(y cho Naropa ng c5ch EKp v)o tr5n Naropa ng EIi !pv) nBi @on *hIng gn B lu'n hn tr^nh v nhn hiu chXng ta ch(y theo $ t cL &H tri nghim tri gi5c n)o $ N>u chXng ;uynGua &H tAnh thLc &V *hIng cxn in gi`i E v0Ut Gua $ ^ chnh gi`i h(n c=a chnh nB l) &H tAnh thLc $

  Cho " chZng )a Ihng )h(ch )hZ vOi &/ )%9i nghi +Nh0ng tH chnh nB trO th)nh chuy>n !u h)nh $NuIhng &/ )hng )hc )% )hnh nguy?n nhKn 'au Ih` + VF )h nu Ihng )u )=p v8 )rnh gi1c + Ph1p )u Ih`hQnh &m )% )hnh &/ 'au 'On h:n l nguy?n nhKn ca gi9i )ho1) +

  /Lc PhKt nBi #_y Gun vic tu *h h(nh" $

  [U l nhng gF ngi 'f )h hin + Ngi )/ %3i *! )u Ih` hQnh v )% )hnh )rnh gi1c )%ong )Jng &1) na + T%ong)Jng *Oc chKn v 'f 'Q) 'n &/ )rnh )hc )on vsn + Nh )h &/ ph1) )%in )rnh gi1c %) Wuan )%ng )%ongIhi '-u ca Iw )hu=) )u )=p 'i vo &/ y?n l\ng +

  Do 'U Ih(a cQnh ca gi1o lL %) Wuan )%ng cho vic hc h!i + Hfy v) *! )) c9 nhng gF )%ong )K )%( )%onggi3 )hi8n + Chr c-n ngi du]ng v ph1) )%in &c Qnh vng vng ' l ch nhng ) )ng lan an + Nh)h cU )h 'i8u Ihin nU 'n *) c n:i no *Qn u]n +

  /B l) mYc Ech thin Enh l) ph5t trin Enh lHc $ @hXng ta cB th h0`ng t'm v tranh t0Ung c=a ch0 phKt v)chA O ngay t(i EB $ @hXng ta cB th Eiu *hin t'm trong tdng h1i thO v) gi ngay t(i EB $

  T%ong &/ y?n l\ng +qlayanana &V iu lC rt thoi m5i v) tH nhin+ $hng c-n ph1i nUi lOn 7 TIi muntKp trung t'm v)o qlayanana "+ $hi 'f ngh ng:i )%ong )%Qng )h1i ny +nana . Tr hu t5nh *hIng&m hinl_ %) )uy) v3i +

  amgon %ongtrul cho mCt th !Y rt Gu3 gi5

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  39/82

  N>u *huy ECng n0`c $ @hA c[n mCt chXt Un !1 &V l)m EYc &H trong &(ch $ Sau EB n0`c trO th)nh n $N>u E yn lkng $ @kn tH ECng lng ;ung v) n0`c &V trong &(ch h1n " $

  S/ )%ong &1ng ny hon )on )/ nhi?n +qlaya:nana ho)n to)n tH nhin trong Gu5 tr^nh lng c=aqlayavi:nana $ T%Qng )h1i )rnh gi1c ch(nh l giOi lu=) )]) nh) v ctng IhU nh) + [Ung I(n gi1c Wuan )J ']i)Yng )hF %) " + Nhng Ihi &/ )h(ch )hZ *) '-u &inh '_ng + ChZng )a cU )h *# li cu]n )% lQi +

  @hXng ta cB th trn ln nXi $ Nh0ng n>u *hIng tAnh gi5c $ @hXng ta &V Eem to)n C &H ;ao l_ng v) Eincu chXng ta c[n cCt nB l(i $SUi !'y ;ch l) gi`i luKt v) l) 3 thLc v &H hoang !_ $ Nn vic E[u tin l) mang con voi Ein cCt v)o nntng $

  Nhng l &ao ' hon )) &Yi "Ky d(ch ny + Nh Ihi )%ong nh ' an )on + ChZng )a 'Ung )) c9 cach(nh v ca &` + Nhng nu &]ng )hnh ph` Ne o%I + ChZng )a ph9i IhUa *a lOp ca + Ca c`ng cach(nh v c1c ca &` + VOi &/ *9o v ny chr cU _) c1ch ' vo Ihu v/c l ph9i * chung +

  $hi chung *1o '_ng + ChZng )a nhFn %a v nh=n "in ng3i Ih1ch + $hng gF ' ngQc nhi?n c9 + ChZng )a

  nh=n %a ngay ng3i Ih1ch 7 $ }ng S'n #Kn E>n " $ }ng 7anh T E>n " $ $ $ Sau 'U vOi lxng i-ahayana cao c v) &H vI u3 c=a a:rayana $ C1c *Qn cU )h ca + ChZng )a Ihng ' c1c v# Ih1ch'ng *?n ngoi + ChZng )a )h9n nhi?n 3i h vo v cng vOi h + [U l &/ )h/c +

  VF )%ong cGn nh lZc no ctng chuyn '_ng )%ong )%Qng )h1i )rnh gi1c + ChZng )a cU )h Ihng )ho9i 1i 'l *) c 'i8u gF chZng )a )h(ch + VF 'ang cU Ih1ch +

  Nu )n )%ng Ih1ch + ChZng )a Ihng nhQc )o + Ctng nh Ihi Ih1ch 'ang cU \) + ChZng )a Ihng )h)%-n )%i vo )%ong phXng + + VF lZc no chZng )a ctng L )hc + ChZng )a hon )on ):ng Wuan vOi c1c v#Ih1ch + Cu]i cng hfy ' c1c v# Ih1ch %a v8 +%hIng th 5m chp c5c v *h5ch n)y nh0 th)nh ph[n tronggia E^nh $ ^ h chA t(m thFi gh ngang $ /dng nn gi2 l(i $

  Chng 3$%& Tr(

  23i c-u nguyn )ip )heo nUi v8 &/ du) hin ca T%( hu *`n nhi?n + T%ong )%3ng hYp Samantaha!ra cUngha &/ )rnh )hc *iu l_ )%n vsn + Th/c )Qi )uy) ']i ca Rigpa l *9n ch) )h/c &/ ca )%( hu q T%Qng )h1inguy?n )hy c: *9n v8 chKn lL ca hin )Yng *iu l_ )J )(nh )/ nhi?n ny + V T%( hu *`n nhi?n ca %a!a&)h hin )%ong )h/c )Qi )uy) ']i ny +

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  40/82

  Tnh minh (ch t !it c=a tAnh gi5c ?b) n]m tr hu n th $

  Tr hu c=a %a!a& *9n ch) nU l ShunyatacU phb )(nh chiu &1ng *`n nhi?n ch(nh l &/ )%ong &1ngnguy?n &: + T%( hu ny hin l_ )%ong vai )%X *) "i) ca lXng *i q Tnh minh (ch t !it c=a &H tAnh gi5c" + Ng L u]n nUi *a Ih(a cQnh ca tr hu%a!a& $

  Thu=) ngDzogchenl Ngo8o s Rang&hin . Tu*:e $ Ngo8o l) n cht . Rang&hin l) Tr(ng th5inguyn th=y v) Tu*:e l) bxng i + [U l )%n vsn L ngha ca tr hu %a!a&+

  Ngo8o v) Shunyatactng 'Yc de nh )1nh Ihng hay v ngf +Rang&hin lbhun!rup &el . SH trong&5ng n nhin + TuIe l lXng *i ca )%( hu%a!a&+ ch(nh l )%1i )i cao WuL + NU hin l_ )(nh *) "i) v8)Fnh y?u )%ong &1ng ca lXng *i )hu-n Ihi) +

  Tr hu c=a &H trong &5ng nguyn thu l) nn tng tho5t *h6i c5c ch0`ng ng(i $ NB l) tr(ng th5i Dharmataiu lC &H ;ut hin tH !o trong *hIng gian c=a Dharma!hatu $ Trong tnh tH nhin cu &H ;ut hin nh0tm g01ng $ Nh2ng g^ ;ut hin Eu cng tr(ng th5i nguyn th=y tr hu $ /B l) n cht ^nh Eng $

  T%Qng )h1i ca )%( hu hon )on vY) )ho1) *) c gUc cQnh no ca 9o gi1c + T%ong )(nh )/ nhi?n ca )%( hu+ NU )/ "o )ho1) Ih!i )(nh Ihng &1ng )! hay 3 nhQ) + T%( nGng ca nU hon )on )ho1) Ih!i )(nh Ihng )%ong&1ng + VF nU l )%Qng )h1i nguy?n )hy ca )`ng )h +

  SH tH !o n)y *hIng !Ha t cL &H nZ lHc n)o trong nn tng c1 n c=a tr hu $ Tt c c5c h)nh ECng Euiu lC tnh c5ch Qm &inh v) tH ho)n chAnh !J !)ng trong tr(ng th5i tr hu $

  Tr hu %a!a&l nG )%( hu cU )(nh ch) )`ng )h ca )(nh )%ong &1ng nguy?n &: + Hi hXa )%ong *a )%Qng )h1iPhKt %a!a&l )(nh "uy nh) nG )%( hu ch Ph=) + T(nh '_c l=p ca nG )%( hu 'Yc )9 nh \) )%3i v1nh &1ng \) )%3i hay \) )%Gng v 1nh )%Gng + Tuy 'ng nh) nhng lQi Ih1c *i) + T%( hu Ph=) )1nh hay )%(hu )rnh )hc l Ih(a cQnh hon )hin )%n vsn ca Rigpa )h hin )hnh nG )%( hu l 7 Ph1p giOi T%( [Qivi?n c9nh )%( BFnh 'xng )1nh )%( BFnh 'xng Thnh & )1c )%( +

  Ph5p gi`i tr+ Dharma!hatu 9i&!om, l)

  N8n )9ng c: *9n ca )(nh )%ong &1ng hon h9o + Dha%a cU ngha hin )Yng + Dha)u l *9n ch) q )h/c )Qihay )%Qng )h1i nguy?n )hy + Nh v=y [Qi vi?n c9nh )%( l )%( hu ca c1i nhFn d1c )h/c ca hin )Yng cha*ao gi3 n9y &inh %a +

  #in t0Ung ngay td E[u ch0a h ;ut hin m'u thuQn $ SH m'u thuQn c=a c5c hin t0Ung th> gi`i thI chngth t

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  41/82

  :ng Ihng nh=n "Qng v phKn *i) )Jng v=) ' ph9n chiu + NU Ihng Wuy) '#nh 7 'y giF l) c'y $ 7iFE>n l0Ut ng0Fi n)y hay ng0Fi n v) giF E>n m)u n)y hay m)u *h5c " $VF *9n )h )%( hu Ihng cU v inhhay *) c &/ phKn *i) no + T%ong g:ng i v=) '8u ph9n 9nh 'ng )h3i +

  []i vOi ch Ph=) c1c hin )Yng *a )h3i 'ng ph9n chiu + /u &H vKt trong g01ng $ Trong *hi TrvI ph'n it v`i phQm tnh ECc lKp $ ^ nB l) tr hu c=a c5i nh^n hin t0Ung mi &H vKt tt nh2ng ph01ng c5ch tt nht E cB th l)m thLc tAnhcon ng0Fi Eang trong gic *inh ho)ng c=a lu'n h

 • 8/13/2019 Dai Toan Thien Ponlop Rinpoche Dilgo Trihuethamthau

  42/82

  CU %) nhi8u ph:ng c1ch Ih1c nhau ca c1c *=c )hnh )/u ng "ng + VF )h gi l 7 Th)nh t5c &O tr "+[Ky l nG )%( hu + Nhng gi9i )h(ch ny Ihng ph9i l &/ )%9i nghi )%/c )ip ca %i?ng )i nU )Jnhng nh=n )hc )%/c )ip v % *i) v8 nG )%( hu +

  Chng 7

  Gia "8nh Ch 9h)

  ThIng Gua &H tr0Ong th)nh cu n]m trN]m gia E^nh cu PhKt E[u tin lC !in $

  TJ nG )%( hu + ChZng )a cU n8n )9ng nG gia 'Fnh ch Ph=) + [i8u ny Ihng cU ngha nG v# Ph=) Ih1c*i) + 'Ky u]n nUi v8 nG nguy?n )] Ih1c nhau ca )%( hu + NG gia 'Fnh ch Ph=) du) hin )J nG '_c)] cu9 )K )hc +DHa theo -Kt Ein $ ^ n cht n]m ECc t c=a thLc chnh l) tnh cht n]m gia E^nh ch0PhKt $ /iu n)y cB th l)m chXng ta ng(c nhin $ N]m tr hu ch0 PhKt ? chXng chnh l) tnh cht n]m ECc tchuyn hBa $

  n cht vI minh hin h2u trong tr(ng th5i nguyn th=y c=a Ph5p gi`i tr+ Hin hu )%ong )(nh )/ nhi?n caPhKt airochanactng l )%ung )K nG gia 'Fnh ch Ph=) + airochana l) hin th'n th'n thHc t> c=a ch0PhKt+ T%ong )%Qng )h1i *Fnh )h3ng )%( hu l *9n ch) ca )Ong +

  Tr hu tm g01ng l) tnh cht tuyt Ei cu ECc t &'n hKn v) ghen ght+ NU l )%Qng )h1i nguy?n )hy caPhKt q*&hohya hOng [ng + B) c lZc no &Kn h=n n`i l?n + NU ch(nh l &/ )h hin ca PhKtq*&hohya $

  T%( hu ) g:ng hin l_ )%ong )Ong ca &Kn h=n + $hi chZng )a %]i loQn +PhKt q*&hohya )hu_c v8 gia'Fnh a:rav l hin )hKn *9n ch) )K ca ch Ph=) + TJ Shan!ha& cU ngha l c9 dZc +

  ^nh Eng t5nh tr l) tnh cht tuyt Ei c=a ECc t *iu ng(o $T%Qng )h1i c: *9n ca Ii?u ngQo )n )Qi )%ong)(nh )/ nhi?n caPhKt Ratna&amhava hOng Na + T%ong *9n ch) BFnh 'xng )1nh )%( +PhKt Ratna&amhaval &/ ho1 hin *iu l_ )J *9n ch) &i?u vi) ca Ii?u ngQo + Phb )(nh ca )) c9 chPh=) '8u hin )hKn )%ongRatna&amhava+ Td Sha!hal )ng )hu_cgia E^nh Ratna+

  I ph'n it tr l) n cht tuyt Ei c=a m Em tham !Yc+ B9n ch) ? ' l )(nh )/ nhi?n caPhKtqmitaha hOng TKy +PhKt qmitahadu) hin )J phb )(nh &i?u vi) ca "c vng + T%Qng )h1i nguy?n)hy caPhKt qmitaha*iu l_ )%ong I ph'n it Tr $S/ ho1 hin caNg2 ch0 PhKt trong qmitaha+ NUl Shan!ha . SH t(o th)nh)hu_c v8 gia 'FnhPa!ma +

  Th)nh t5c &O tr l) n cht tuyt Ei c=a ECc t ganh t $ 0u) hin hOng Bc v gi lPhKt qmogha&i!!hi + Thnh )1c & )%( l )(nh &i?u vi) ca c9 dZc '_c hQi ganh ) + T(nh nguy?n )hy caganh ) l )(nh )/ nhi?n c=a PhKt qmogha&i!!hi+ Ctng l )hKn hUa hin c1c hoQ) '_ng ca ch Ph=) + Do 'U)hu_c v8 gia 'Fnh%arma +%armal hnh '_ng hay hoQ) '_ng + NU l S*an!haca )K +

  $hi chZng )a nhFn )in )%Fnh )%( hu cu9Rigpa*iu l_ nh )h no )%ong M=) 'in cU )h nhFn %) %! %ng +T) c9 o# &/ vic '8u du) hin )JRigpa+ Chr cURigpa+ M_) ngun g]c + M_) n8n )9ng + NU l )%Qng )h1(nguy?n )hu d1c )h/c ca )K + NU )h hin *?n ngoi