Tvs rubber debt reduction workshop

38
FINERVA TM TVS Rubber - JÚ Sôs T«t£ ØLôm YZeÏTYo §Ú.J.Lôoj§úLVu, Director, Finerva

description

 

Transcript of Tvs rubber debt reduction workshop

Page 1: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

- JÚ Sôs T«t£ ØLôm

YZeÏTYo§Ú.J.Lôoj§úLVu, Director, Finerva

Page 2: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

¨Lrf£«u úSôdLm

- ¨§ ¨ûXûU NôokR U] AÝjRjûR Ïû\lTÕ

- Cuû\V ¨§ ¨XYWm Tt± TôoûY

- YôrdûL Xh£VeLû[ ¨û\Ü

ùNnYRtLô] ¨§ §hPeLs

Page 3: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

Cuû\V ¨Lrf£Ls

A±ØLm

Cuû\V ¨§ ¨ûXûU Tt± JÚ TôoûY

TQjûR Tt±V êP Sm©dûLLs

Page 4: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

Cuû\V ¨Lrf£Ls

YôrdûL L]ÜLs &

Xh£VeLs

ØRÄÓ ùNnÙm Y¯LÞm

AYt±u TVuLÞm

Page 5: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

A±ØLm

FINERVA ¨ßY]jûRl Tt±

úTfNô[ûWl Tt±

EeLû[l Tt±

Page 6: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

Page 7: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

YWÜ Utßm ùNXÜdLô] AhPYûQ

Page 8: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

Page 9: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

Page 10: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

TQjûRl Tt±V

êPSm©dûLLs

Page 11: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

TQjûRl Tt±V êPSm©dûLLs

1. A§L TQm NmTô§dL Sôu PôdPúWô

ApXÕ Cg£²VúWô CpûX.

EXLj§p A§Lm NmT[m YôeÏTYoLs : ûT]ôuv EVo A§Lô¬Ls

LhÓUô] T¦ EVo A§Lô¬Ls

CuãWuv A§Lô¬Ls

EXLj§p A§L TQm ûYj§ÚlTYoLs ùRô¯X§ToLs Utßm ØRÄÓ ùNnTYoLs (YôWu T@úT)

Page 12: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

2. RsÞT¥«p ¡ûPjRôp GkR

ùTôÚû[Ùm YôeLXôm.

RsÞT¥«p ®tTû] GuTÕ

LûPdLôWoLÞdÏ XôTúU R®W SUdÏ

CpûX.

Page 13: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

3.TQjûR ûLVôÞm ®RjûR Tt± Gu]ôp ׬kÕ ùLôs[ Ø¥VôÕ

©\dÏm úTôÕ GpXôm ùR¬kÕ ùLôiPô ©\kúRôm?

BoYØm AdLû\Ùm CÚkRôp GûRÙm Ltßd ùLôs[Xôm.

Page 14: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

... 4 TeL[ô ûYj§Úd¡\ôoLs

ùT¬V TQdLôWoL[ôL

CÚlTôoLs.

ÅhÓ ùY°l×\ úRôt\jûR LiÓ Ø¥Ü ùNnVô¾o. Esú[ CÚdÏm Ïû\Ls Tt± SUdÏ ùR¬VôÕ (ERôWQm : úLW[m, úLôûY)

Page 15: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

5. Aû]YÚm TQdLôWoLs

BYRtÏ EXLj§p TQm CpûX.

TQm GuTÕ U²Ru EÚYôd¡V ùNVtûL

A[ÜúLôp. SUÕ §\ûUdÏ HtT AûR

EÚYôdL Ø¥Ùm.

Page 16: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

6. Sôu HúRàm RYß ùNnÕ ®hPôp EXLj§p LiL°p Sôu

JÚ ØhPôs.

GûRÙm Sôm Ltßd ùLôsÞm úTôÕ RYß SPlTÕ CVtûL Rôú].

CYt\ôp Sôm ØhPôsLs ApX ×j§Nô Ls B¡ú\ôm.

Page 17: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

...êPSm©dûLLs...

7. Gu ûL

KhûP.

GlTÜm LôÑ

ReLôÕ.

Page 18: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

...êPSm©dûLLs...

7. Gu ûL KhûP. GlTÜm LôÑ ReLôÕ.

TQm GuTÕ JÚ LÚ®. ARtÏ SUÕ ûLdÏm

Ut\Yo ûLdÏm ®j§VôNm ùR¬VôÕ.

CdLÚ®ûV CVdÏYÕ Sm ûL«p Rôu

Es[Õ.

Page 19: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

...êPSm©dûLLs...

8. TeÏfNkûRúV JÚ ãRôhPm Rôu

Page 20: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

8. TeÏfNkûRúV JÚ ãRôhPm

Rôu Bm ãRôhPm Rôu - Ïß¡V LôXj§tÏ ØRÄÓ

ùNnÙm úTôÕ (§]N¬ ®VôTôWm

JÚYôWm JÚUôRm.......)

¿iP LôXj§tÏ ØRÄÓ ùNnRôp ùYt±

¨fNVm. Hu Gu\ôp AûY ¨ßY]eL°u

Y[of£ûV NôokRÕ

Page 21: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

9. ÏßdÏ Y¯«p Rôu A§L TQm NmTô§dL Ø¥Ùm.

CÕ ùTô\ôûU«]ôÛm A±VôûU«]ôÛm ùNôpXd á¥VÕ.

£X NUVm Sm ÏZkûRL°u Øu SmûU EVoj§d LôhÓYRtLôL Sôm áßYÕ.

Page 22: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

Page 23: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

Page 24: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

Page 25: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

Page 26: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

Page 27: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

Page 28: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs

Page 29: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs

Xh£VeLs GRtÏ?

Page 30: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs

£kRû] úSWm

Page 31: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

YôrdûL L]ÜLs & Xh£VeLs

Xh£VeLs GRtÏ?£kRû] úSWmEeLs CXdÏLsEeLs CXdÏLû[ TQ CXdÏL[ôL

UôtßYÕ GlT¥?

Page 32: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

CXdÏLû[ AûPRp...

∞TQjûR úNªjRp

Page 33: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

CXdÏLû[ AûPRp...

∞Cuû\V ¨ûX«p

YWÜ - ùNXÜ = úNªl×

Page 34: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

CXdÏLû[ AûPRp...

∞CXdÏLû[ AûPV

YWÜ - úNªl× = ùNXÜ

Page 35: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

...CXdÏLû[ AûPRp

∞EeLs CXdÏLû[ ùTôßjÕ GkR ùNXÜLû[ Ïû\dLXôm?

Page 36: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

...CXdÏLû[ AûPRp

∞EeLs CXdÏLû[ ùTôßjÕ GkR ØRÄÓLû[ A§L¬dLXôm?

Page 37: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

úLs® úSWm

• CÕ YûW Sôm BWônkR§p EeLÞdÏ HtThP NkúRLeLû[ ClúTôÕ ¿eLs úLhLXôm.

Page 38: Tvs rubber  debt reduction workshop

FINERVATM TVS Rubber

Su±úUÛm ®YWeLÞdÏ

FINERVA 176, Second Street

Gandhipuram,

Coimbatore – 641 012.

Ph : 0422 – 6505344