Panasonic Telephone Manual

download Panasonic Telephone Manual

of 60

Embed Size (px)

Transcript of Panasonic Telephone Manual

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  1/60

  δηγίες ρήσηςΤηλεφωνικ σύστηµα

  Αρ. µντέλυ KX-TS560EX2 KX-TS580EX2

  Αυτή η συσκευή είναι συµατή µε Αναγνώριση Καλύντς (Caller ID). Πρέπει ναείστε εγγεγραµµένι στην κατάλληλη υπηρεσία τυ πάρυ υπηρεσίας/ τηλεφωνικής εταιρίας.

  Παρακαλώ διαάστε αυτές τις δηγίες λειτυργίας πριν ρησιµπιήσετε τησυσκευή και φυλάτε τις για µελλντική αναφρά.

  PNQX1364ZA FM1208SS0

  Τ µντέλ πυ απεικνίεται είναι KX-TS580EX2

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  2/602

  Πληρφρίες Εαρτηµάτων...........3Για την ασφάλειά σας...................... 4Σηµαντικές δηγίες ασφαλείας.....4

  Για έλτιστη απδση.....................5

  Έλεγι ............................................6θνη...............................................7Τπθέτηση µπαταρίας καιαντικατάσταση.................................8Συνδέσεις.........................................9Σύνδεση συσκευής

  επικινωνίας δεδµένων .............10Σύµλα πυ ρησιµπιύνταισ’αυτές τις δηγίες λειτυργίας....11Ρύθµιση της συσκευής πριντη ρήση.........................................12

  Γλώσσα θνης........................12Ηµερµηνία και ώρα ................12

  Ρυθµίσεις πργραµµατισµύ.......13Ειδικές δηγίες για τιςρυθµίσεις πργραµµατισµύ .......14

  Περιρισµς κλήσης................14Αλλαγή τυ κωδικύπρσασης της συσκευής.......14

  Πραγµατπίηση κλήσεων...........15Απάντηση κλήσεων .......................16ρήσιµες λειτυργίεςκατά την κλήση..............................17

  Αναµνή (∆ιαθέσιµη για:KX-TS580EX2) ..........................17Σίγαση Ακυστικύ(KX-TS560EX2)/ Σίγαση (KX-TS580EX2) ............17Επανάκληση..............................17

  Για ρήστες µε αναµνήκλήσης.......................................17Κλείδωµα κλήσης αριθµύ...........18

  Τηλεφωνικς Κατάλγς..............19Αλυσιδωτή κλήση αριθµύ...........20

  ρήση της υπηρεσίαςΑναγνώρισης Καλύντς..............21Λίστα Καλύντων ..........................22

  Τπθέτηση στν τί ................23Επίλυση πρληµάτων .................24Πρδιαγραφές...............................25

  Ευρετήρι ......................................26

  Εισαγωγή

  Πρετιµασία

  Πργραµµατισµς

  Πραγµατπίηση/Λήψη Κλήσεων

  Τηλεφωνικς Κατάλγς

  Υπηρεσία αναγνώρισηςταυττητας καλύντς

   ρήσιµες Πληρφρίες

  Ευρετήρι

  Περιεµενα

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  3/60 3

   

  Ευαριστύµε πυ αγράσατε ένα καινύργι λκληρωµέν τηλεφωνικ σύστηµαPanasonic. 

  Για µελλντική σας ρήση

  Σας συνιστύµε να διατηρείτε ένα αρεί των ακλυθων πληρφριών πυ θαηθήσει σε πιες επισκευές υπκεινται στην εγγύηση.

  Αριθ. Σειράς Ηµερµηνία αγράς

  (ρίσκεται στ κάτω µέρς της συσκευής)

  νµα και διεύθυνση αντιπρσώπυ

  Σηµείωση:

  ≥ Aυτς επλισµς έει σεδιαστεί για ρήση στην Ελλάδα και την Τυρκία.≥ Σε περίπτωση πρληµάτων, θα πρέπει να επικινωνήσετε µε τν πρµηθευτή τυ

  επλισµύ άµεσα.

  ∆ήλωση συµµρφωσης:

  ≥ H Panasonic Communications Co., Ltd. δηλώνει τι παρών επλισµς συµµρφώνεταιπρς τις ασικές απαιτήσεις και τις λιπές σετικές διατάεις της δηγίας περί τερµατικύ& ραδιφωνικύ και τηλεπικινωνιακύ επλισµύ (R&TTE) 1999/5/EC.ι δηλώσεις συµµρφωσης για τα συναφή πρϊντα Panasonic πυ περιγράφνται στπαρν εγειρίδι διατίθενται στη διεύθυνση:http://www.doc.panasonic.de

  Εττικινωνία µε ευσιδτηµέν αντιπρσωπPanasonic Testing CentrePanasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

  Πληρφρίες Εαρτηµάτων

  Παρεµενα εαρτήµατα

  Αρ. Εάρτηµα Πστητα1 Ακυστικ 1

  2 Καλώδι ακυστικύ 1

  3 Καλώδι τηλεφωνικής γραµµής 1

  1 2 3

  Επισυνάψτε εδώ την απóδειξη αγoράς.

  Εισαγωγή

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  4/604 

  Εισαγωγή

  Για την ασφάλειά σαςΓια να απφευθύν σαρίτραυµατισµί και απώλεια ωής/ ιδικτησίας, διαάστε πρσεκτικά αυτήτην εντητα πριν ρησιµπιήσετε τπρϊν για να εασφαλίσετε τη σωστή καιασφαλή λειτυργία τυ πρϊντς σας.

  ΕΙ∆ΠΙΗΣΗ

  Εγκατάσταση≥ Για να απφευθεί κίνδυνς πυρκαγιάς ή

  ηλεκτρπληίας, µην εκθέτετε τ πρϊνσε ρή ή υγρασία.

  Ασφάλειες λειτυργίας≥ Μην απσυναρµλγείτε τ πρϊν.

  ≥ Μη ρίνετε υγρά (απρρυπαντικά,καθαριστικά, κλπ) επάνω στ ύσµα τυκαλωδίυ της γραµµής τυ τηλεφώνυ,ύτε να αφήνετε να ραεί. Αυτ µπρείνα πρκαλέσει φωτιά. Αν τ ύσµα τυκαλωδίυ της γραµµής τυ τηλεφώνυραεί, αµέσως τραήτε τ απ την πρίατυ τίυ και µην τ ρησιµπιείτε.

  ΠΡΣΗ

  Εγκατάσταση και µετακίνηση≥ Πτέ να µην εγκαθιστάτε την καλωδίωση τυ

  τηλεφώνυ κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

  ≥ Πτέ να µην εγκαθιστάτε τα ύσµατα τηςτηλεφωνικής γραµµής σε υγρά µέρη εκτς αντ ύσµα έει ειδικά σεδιαστεί για υγρά µέρη.

  ≥ Πτέ µην αγγίετε µη µνωµένατηλεφωνικά καλώδια ή τερµατικά εκτς ανη γραµµή τυ τηλεφώνυ έειαπσυνδεθεί στη σύνδεση δικτύυ.

  ≥ Πρσέτε ταν εγκαθιστάτε ήτρππιείτε τηλεφωνικές γραµµές.

  ≥ Αυτ τ πρϊν δεν µπρεί να κάνεικλήσεις ταν:s η λειτυργία κλειδώµατς κλήσης είναι

  ενεργπιηµένη.s η λειτυργία απαγρευσης κλήσης είναι

  ενεργπιηµένη (µν ι αριθµίτηλεφώνων πυ έυν απθηκευτεί στη

  συσκευή ως επείγντες µπρύν να

  κληθύν.)

  Μπαταρία≥ Πρτείνυµε τη ρήση µπαταριών πυ

  επισηµαίννται στη σελίδα 8.≥ Μην ανακατεύετε παλιές και καινύργιες

  µπαταρίες.

  Σηµαντικές δηγίεςασφαλείαςταν ρησιµπιείτε τ πρϊν σας,ασικές πρφυλάεις ασφαλείας θαπρέπει πάντα να ακλυθύνται για ναµειωθεί κίνδυνς πυρκαγιάς,ηλεκτρπληίας και τραυµατισµύ τωνατµων, συµπεριλαµανµένων των εής:

  1. Μην ρησιµπιείτε αυτ τ πρϊν κντά

  σε νερ, για παράδειγµα, κντά σε µπανιέρα,

  νιπτήρα, νερύτη κυίνας ή γύρνα, σε

  υγρ υπγει ή κντά σε πισίνα.

  2. Να απφεύγετε τη ρήση τηλεφώνυ

  (εκτς αν είναι ασύρµατ) κατά τη διάρκεια

  καταιγίδας. Μπρεί να υπάρει κίνδυνς

  ηλεκτρπληίας απ κεραυν.

  3. Μην ρησιµπιείτε τ τηλέφων για νααναφέρετε διαρρή υγραερίυ κντά στη

  διαρρή.

  4. Να ρησιµπιείτε µν τις µπαταρίες πυαναφέρει τ εγειρίδι. Μην πετάτε τις

  µπαταρίες στη φωτιά. Μπρεί να

  εκραγύν. Ελέγτε τυς τπικύςκαννισµύς για πιθανές ειδικές διατάεις

  απρριψης.

  ΦΥΛΑΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ∆ΗΓΙΕΣ

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  5/605

  Εισαγωγή

  Για έλτιστη απδση

  Περιάλλν≥ Τ πρϊν δεν πρέπει να ρίσκεται σε

  περιάλλντα µε υπερλικ καπν,

  σκνη, υψηλή θερµκρασία και δνήσεις.≥ Τ πρϊν δε θα πρέπει να εκτίθεται σε

  άµεσ ηλιακ φως.≥ Μην τπθετείτε αριά αντικείµενα επάνω

  στ πρϊν.≥ Τ πρϊν θα πρέπει να διατηρείται µακριά

  απ πηγές θερµτητας πως καλριφέρ,θερµάστρες, κλπ. ∆εν θα πρέπει νατπθετείται σε δωµάτια πυ ηθερµκρασία είναι µικρτερη των 5°C ήµεγαλύτερη των 40°C. Τα υγρά υπγεια θαπρέπει επίσης να απφεύγνται.

  Φρντίδα ρυτίνας  Σκυπίστε την εωτερική επιφάνεια τυ

  πρϊντς µε ένα µαλακ υγρ πανί.≥ Μην ρησιµπιείτε ενίνη, διαλυτικ ή

  άλλη διαρωτική σκνη.

  Σηµείωση για την απθεση, µεταφρά ή

  επιστρφή τυ πρϊντς≥ Τ πρϊν αυτ µπρεί να απθηκεύσει τις

  ιδιωτικές/εµπιστευτικές σας πληρφρίες.

  Για να πρστατέψετε τ απρρητ σας, σαςπρτείνυµε να σήσετε απ τη µνήµηπληρφρίες πως τν τηλεφωνικκατάλγ ή τη λίστα των κλήσεων πριν τηνπετάετε, τη µεταφέρετε ή τηνεπιστρέψετε.

  Πληρφρίες για ρήστες σετικά µε τηΣυλλγή και Απρριψη ΠαλιώνΣυσκευών και ρησιµπιηµένων

  Μπαταριών

  Αυτά τα σύµλα (1,2,3) επάνω σταπρϊντα, τη συσκευασία και/ή τασυνδευτικά έγγραφα σηµαίνυν τι ταρησιµπιηµένα ηλεκτρικά καιηλεκτρνικά πρϊντα και ι µπαταρίεςδεν πρέπει να απρρίπτνται µαί µε ταικιακά απρρίµµατα. Για σωστή

  επεεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωσητων παλιών πρϊντων καιρησιµπιηµένων µπαταριών,παρακαλύµε απσύρετέ τα στακατάλληλα σηµεία περισυλλγής,σύµφωνα µε την εθνική νµθεσία και

  τις δηγίες 2002/96/EC και 2006/66/EC. Ηρθή απρριψη αυτών των πρϊντων καισυσκευών, ηθάει στην εικνµησηπλύτιµων πρων και στην απφυγή τωναρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινηυγεία και τ περιάλλν πυ θαµπρύσαν να πρκύψυν απ τηλανθασµένη διαείριση τωναπρριµάτων.Για περισστερες πληρφρίες σετικά

  µε τη συλλγή και ανακύκλωση τωνπαλιών πρϊντων και µπαταριών,παρακαλώ επικινωνήστε µε τ δήµσας, την υπηρεσία απρριµάτων ή τσηµεί πώλησης πυ αγράσατε ταπρϊντα. Πινές µπρεί να επιληθύνγια τη λανθασµένη απρριψη αυτών τωναπρριµάτων, σύµφωνα µε την εθνικήνµθεσία.

  Για επαγγελµατικύς ρήστες στην

  Ευρωπαϊκή ΈνωσηΑν θέλετε να απρρίψετε ηλεκτρικ καιηλεκτρνικ επλισµ, παρακαλύµεεπικινωνήστε µε τν αντιπρσωπ ήτν πρµηθευτή σας για περισστερεςπληρφρίες.

  Πληρφρίες σετικά µε την Απρριψησε άλλες ώρες εκτς της ΕυρωπαϊκήςΈνωσηςΑυτά τα σύµλα (1, 2, 3) ισύυν

  µν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανθέλετε να απρρίψετε αυτά τααντικείµενα, παρακαλύµεεπικινωνήστε µε τις τπικές αρές καιρωτήστε για τη σωστή µέθδαπρριψης.

  Σηµείωση για τ σύµλ της µπαταρίαςΑυτ τ σύµλ (2) µπρεί ναρησιµπιηθεί σε συνδυασµ µε έναηµικ σύµλ (3). Σ’αυτήν τηνπερίπτωση συµµρφώνεται µε τιςπρδιαγραφές πυ ρίει η δηγία γιαεµπλκή ηµικών.

  1 2 3

  Cd

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  6/60

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  7/607

  Πρετιµασία

  θνη

  Στιεία θνης

  ρήση τυ πλήκτρυ πλήγησης

  Τ πλήκτρ πλήγησης µπρεί να ρησιµπιηθεί γιαπλήγηση µέσω των µενύ και την επιλγή

  αντικειµένων στην θνη πατώντας {3}, {4}, {2} ή 

  {1

  }.Για να ρυθµίσετε την ένταση, πατήστε {3} για νααυήσετε την ένταση, ή πατήστε {4} για να µειώσετε την ένταση επανειληµµέναενώ µιλάτε.

  Στιεί Ερµηνεία

  Τ κλείδωµα κλήσης έει ριστεί (σελίδα 18).

  Έετε ελέγει τις πληρφρίες τυ καλύντς, απαντήσατε στηνκλήση ή καλέσατε τν καλύντα απ τη λίστα κλήσεων (σελίδα 22).

  Η γραµµή τηλεφώνυ είναι σε κατάσταση κλήσης ανικτής

  συνµιλίας SP-PHONE (Μεγάφων) (σελίδα 15). (KX-TS580EX2)Η θνη ανασήνει ταν η ισύς της µπαταρίας είναι αµηλή. Γιανα αντικαταστήσετε τις µπαταρίες, ανατρέτε στη σελίδα 8.

  { } ήταν πατηµέν κατά την κλήση ή την απθήκευση αριθµών

  τηλεφώνυ.

  {R} ήταν πατηµέν κατά την απθήκευση αριθµών τηλεφώνυ.

  ?

  P

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  8/608 

  Πρετιµασία

  Τπθέτηση µπαταρίας καιαντικατάσταση

  Τπθέτηση των µπαταριών

  1 Πατήστε πρς τα κάτω σύµφωνα µετην κατεύθυνση τυ έλυς καιανίτε τ κάλυµµα (1).

  2  Τπθετήστε τις µπαταρίες µε τησωστή σειρά πως φαίνεται (2),σύµφωνα µε τη σωστή πλικτητα.

  3  Κλείστε τ κάλυµµα των µπαταριών.≥ Αφύ τπθετηθεί η µπαταρία, η

  συσκευή θα επανέρθει και η ένδειη“SET CLOCK ” θα εµφανίεται συνέειαµέρι να ριστεί η ώρα.

    Για να ρυθµίσετε τ ρλι, ανατρέτεστη σελίδα 12.

  ≥ ι µπαταρίες δεν περιλαµάννται στη

  συσκευή.≥ Τπθετήστε τρεις υψηλής πιτητας

  αλκαλικές µπαταρίες, µεγέθυς “AA” (LR6)

  ή Μαγνησίυ (R6, UM-3). Πρτείνυµε ναρησιµπιήσετε µπαταρίες Panasonic.

  Η διάρκεια ωής

  της µπαταρίας είναι:jπερίπυ έι µήνες

  ταν ρησιµπιείτεαλκαλικές µπαταρίες.

  jπερίπυ τρεις µήνεςταν ρησιµπιείτεµπαταρίες Μαγγανίυ.

  ≥ Η διάρκεια ωής της µπαταρίας µπρεί ναεαρτάται απ τις συνθήκες ρήσης και τη

  θερµκρασία περιάλλντς.≥ Σιγυρευτείτε τι ι µπαταρίες έυν

  τπθετηθεί σωστά έτσι ώστε να

  διασφαλίσετε τη λειτυργία της συσκευής.

  Αντικατάσταση των µπαταριών

  Αν ανασήνει “ ”, η ισύς τηςµπαταρίας είναι αµηλή. Τπθετήστενέες µπαταρίες αµέσως. Αν ι µπαταρίεςδεν αντικατασταθύν ακµη και µετά

  την εµφάνιση τυ “ ”, η συσκευήµπρεί να µη λειτυργήσει καννικά.

  ≥ Απθηκεύστε τα επιθυµητά αντικείµενα

  στν τηλεφωνικ κατάλγ, επειδή µετάτην αντικατάσταση των µπαταριών, ι

  απθηκευµένες πληρφρίες στη λίστα

  επανάκλησης θα διαγραφύν.

  1 Απσυνδέστε τ καλώδι τηςτηλεφωνικής γραµµής απ τη

  συσκευή.2  Πατήστε πρς τα κάτω σύµφωνα µε

  την κατεύθυνση τυ έλυς καιανίτε τ κάλυµµα.

  3  Αντικαταστήστε τις µπαταρίες µε νέεςρησιµπιώντας σωστή πλικτητα(+, –), και κλείστε τ κάλυµµα.

  4  Συνδέστε τ καλώδι τηςτηλεφωνικής γραµµής µε τη συσκευή.

  Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΠΡΕΙ ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΤΥΡΓΕΙ ΚΑΝΝΙΚΑ ΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.

  Πρφυλάεις µπαταριών:ι µπαταρίες πρέπει να ρησιµπιύνταισωστά, αλλιώς η συσκευή µπρεί νακαταστραφεί απ διαρρή της µπαταρίας.s µην ανακατεύετε διαφρετικύς τύπυς

  µπαταριών.s µην τις φρτίετε, τις ραυκυκλώνετε,

  τις απσυναρµλγείτε, τις θερµαίνετε ήτις πετάτε στη φωτιά.

  s αφαιρέστε λες τις µπαταρίες κατά την

  αντικατάσταση.Σηµείωση:s Αν δεν τπθετήσετε µπαταρίες ή αν η

  ισύς της µπαταρίας είναι πλύ αµηλή, ηθνη θα σήσει. αναρυθµίστε την ώραµετά την αντικατάσταση των µπαταριών.

  s Να αντικαθιστάτε λες τις µπαταρίεςκάθε έι µήνες ρησιµπιώνταςαλκαλικές µπαταρίες, αλλιώς θασηµειωθεί δυσλειτυργία. (τανρησιµπιείτε µπαταρίες Μαγνησίυ, να

  τις αντικαθιστάτε κάθε τρεις µήνες).s µην ρησιµπιείτε µπαταρίες νικελίυ-

  καδµίυ.

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  9/609

  Πρετιµασία

  ΣυνδέσειςΣυνδέστε τ καλώδι τυ ακυστικύ (1) µε τ ακυστικ και τη συσκευή.Συνδέστε τ καλώδι της τηλεφωνικής γραµµής µέρι να κάνει κλικ στη συσκευήκαι στην πρία της τηλεφωνικής γραµµής (2).

  Μετά τη σύνδεση, σηκώστε τ ακυστικ και ελέγτε για τ σήµα κλήσης.

  ≥ Να ρησιµπιείτε µν ακυστικ Panasonic για τα µντέλα KX-TS560EX2 και KX-TS580EX2.≥ Να ρησιµπιείτε µν τ παρεµεν καλώδι τηλεφωνικής γραµµής. Η ρήση άλλυ

  καλωδίυ τηλεφωνικής γραµµής µπρεί να µην επιτρέπει στη µνάδα να λειτυργήσει σωστά.≥ Τα KX-TS560EX2 ή KX-TS580EX2 δεν είναι σεδιασµένα να λειτυργύν µε κυκλικές(παλµικς τνς κλήσης) υπηρεσίες.

  Αν εγγραφείτε σε υπηρεσία DSL/ADSL

  Παρακαλώ επισυνάψτε ένα φίλτρ DSL/ADSL (επικινωνήστε µε τν πρµηθευτήσας DSL/ADSL) στην τηλεφωνική γραµµή ανάµεσα στη συσκευή και την πρία τηςτηλεφωνικής γραµµής σε περίπτωση πυ συµεί κάτι απ τα εής:s κατά τις συνµιλίες ακύγεται θρυς.

  s η λειτυργία Αναγνώρισης Καλύντς (σελίδα 21) δε λειτυργεί σωστά.

  LINE

  1

  Σε απλή τηλεφωνική πρία

  2

  Φίλτρ DSL/ADSL

  Σε απλή

  τηλεφωνικήπρία

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  10/6010

  Πρετιµασία

  Σύνδεση συσκευής επικινωνίας δεδµένωνΑν στην τηλεφωνική γραµµή επιθυµείτε να συνδέσετε µια συσκευή επικινωνίαςδεδµένων (υπλγιστή, µντεµ, φα, αυτµατ τηλεφωνητή, κλπ), µπρείτε να τκάνετε µέσω αυτής της συσκευής ρησιµπιώντας την υπδή DATA (θύρα

  δεδµένων).

  Αφύ συνδέσετε τ ακυστικ και τ καλώδι της τηλεφωνικής γραµµής, συνδέστετ καλώδι της τηλεφωνικής γραµµής επικινωνίας της συσκευής µε τ ύσµαDATA.

  ≥ Σιγυρευτείτε τι η συσκευή επικινωνίας δεν ρησιµπιείται πριν ρησιµπιήσετε αυτή

  τη συσκευή (διενέργεια κλήσεων, απθήκευση τηλεφωνικών αριθµών στη µνήµη κλπ)

  διαφρετικά η συσκευή επικινωνίας µπρεί να µη λειτυργεί καννικά.

  ≥ Υπλγιστής

  ≥ Μντεµ≥ Φα

  ≥ Αυτµατς τηλεφωνητής

  DATA

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  11/6011

  Πρετιµασία

  Σύµλα πυ ρησιµπιύνται σ’αυτές τις δηγίεςλειτυργίας

  Σύµλ Ερµηνεία

  { } Τα σύµλα στις παρενθέσεις υπδεικνύυν τα νµατα τωνπλήκτρων στη συσκευή.

    Συνείστε στην επµενη λειτυργία.

  “ ” ι λέεις στα εισαγωγικά υπδεικνύυν τ µενύ στην θνη.Παράδειγµα: “ ΑΠΟΘ TΗΛ  ΚΑ T ΑΛ  ?”

  {4}  /  {3}: “ ” Πατήστε {4} ή {3} για να επιλέετε τις λέεις µε τα εισαγωγικά.Παράδειγµα: {4}  /  {3}: “ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ”

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  12/6012 

  Πρετιµασία

  Ρύθµιση της συσκευής πριντη ρήση

  Γλώσσα θνης

  Μπρείτε να επιλέετε “ENGLISH” (Αγγλικά),“ESPANOL” (Ισπανικά), “ITALIANO” (Ιταλικά),“TURKCE” (Tυρκικα), “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ” (Ελληνικα),και “DEUTSCH” (Γερµανικά) ως γλώσσαθνης.Η πρεπιλγή είναι “ENGLISH” (Αγγλικά).

  1 {l}  {4}  /  {3}: “ ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ?” {OK}

  2  {4}  /  {3}: Επιλέτε την επιθυµητήρύθµιση {OK}  { }

  Ηµερµηνία και ώρα

  1 {l}  {4}  /  {3}:“ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ” {OK}

   

  2  Εισάγετε τ τρέν έτςπληκτρλγώντας 2 ψηφία.Παράδειγµα: 2008

  {0} {8} 

  ≥ Μπρείτε να ρίσετε έτς απ 2000έως 2099.

  3  {OK}

  4  Εισάγετε την τρέυσα ώρα και λεπτάεπιλέγντας 2 ψηφία για τ καθένα.

  5  {OK}

  ≥ Αν εισαθύν ι αριθµί απ 0000 έως0059, ή 1300 έως 2359, η ώρα θαρυθµιστεί αυτµάτως ρησιµπιώνταςτ

  24-ωρ ρλϊ. Πρσπεράστε τα ήµατα6 και 7 και πηγαίνετε στ ήµα 8.

  6  Πατήστε {# } για να επιλέετε “ AM ”(πµ), “PM ” (µµ) ή 24-ωρ ρλϊ.

  ≥ Κάθε φρά πυ πατάτε {# }, η επιλγήθα αλλάει στην θνη.

  Παράδειγµα: 9:30PM

  {0} {9} {3} {0} 

  Πατήστε {# } µέρινα εµφανιστεί στην θνη η ένδειη

   “09:30PM ”.7  {OK}

  8  Εισάγετε την τρέυσα ηµερµηνίακαι µήνα επιλέγντας 2 ψηφία για τκαθένα.Παράδειγµα: 15 Ιυλίυ{1} {5} {0} {7}

   

  9  {OK}  { }

  ≥ Αν η ηµερµηνία και η ώρα πυεισάγνται είναι λάθς, θα εµφανιστείη ένδειη “ ΛΑΘΟΣ” και δεν µπρείτε νασυνείσετε µε τη ρύθµιση. Εισάγετε τησωστή ηµερµηνία και ώρα.

  Επιλγήθνη

  PM

  AMAM

  PM

  (Κενή θνη) 24-ωρ ρλϊ

  Για τυς ρήστες της υπηρεσίαςΑναγνώρισης Καλύντς (σελίδα 21)

  Αν διατίθεται υπηρεσία εµφάνισης ώραςµαί µε την υπηρεσία ΑναγνώρισηςΚαλύντς:

  ≥ ι πληρφρίες Αναγνώρισης Καλύντςθα µηδενίσυν τ ρλϊ µετά τ τύπ,αν:s η ρυθµιµενη ώρα και/ή ηµερµηνία

  δεν είναι σωστές.s η ρύθµιση ώρας είναι ενεργπιηµένη.

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  13/6013

   

  Ρυθµίσεις πργραµµατισµύ

  Μπρείτε να διαµρφώσετε τη συσκευή πργραµµατίντας τις ακλυθες λειτυργίες.

  Σιγυρευτείτε τι τ ακυστικ είναι πάνω στη άση και δεν εµφανίεται “ ”(KX-TS580EX2).

  Πργραµµατισµς µε κύλιση µέσα απ τα µενύ θνης

  1 {l}

  2  {4} / {3}: Επιλέτε τ επιθυµητ στιεί στ κεντρικ µενύ  {OK}

  3  {4} / {3}: Επιλέτε την επιθυµητή ρύθµιση  {OK}

  ≥ Αυτ τ ήµα µπρεί να πικίλει ανάλγα µε τη λειτυργία πυ πργραµµατίεται.

  ≥ Για έδ απ τη λειτυργία, πατήστε { } ή περιµένετε 60 δευτερλεπτα.

  Σηµείωση:≥ Στν ακλυθ πίνακα, τ < > δείνει τις πρεπιλεγµένες ρυθµίσεις.≥ Τ τρέν στιεί ή ρύθµιση τνίεται στην θνη.

  *1 ρνς επανάκλησης εαρτάται απ την εναλλαγή τυ τηλεφώνυ σας ή τν υπδέαPBX. Επικινωνήστε µε τν πάρ PBX αν ρειάεται.

  *2 Η κατάσταση κλήσης είναι σταθερά στ “TONIKO”.*3 Τα “  ” δείνυν ένα επίπεδ. Για να είναι πι εκάθαρη η θνη, ρίστε στ υψηλτερ επίπεδ.*4 Αν ρνς Αναγνώρισης Καλύντς και η υπηρεσία εµφάνισης ηµερµηνίας είναι

  διαθέσιµα στην περιή σας, αυτή η λειτυργία επιτρέπει στη συσκευή να ρυθµίειαυτµάτως την ηµερµηνία και ώρα ταν λαµάννται πληρφρίες τυ καλύντς. Για να

  ρησιµπιήσετε αυτή τη λειτυργία, ρίστε την ηµερµηνία και την ώρα πρώτα.*5 Μπρείτε να ρυθµίσετε την αναπαραγωγή µυσικής κατά την αναµνή (KX-TS580EX2).

  Κεντρικ µενύ Ρύθµιση σελίδα

   ΑΠΟΘ TΗΛ  ΚΑ T ΑΛ  ?   j 19

  ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ   j 12

   ΑΛΛΑΓΗ PASSWORD? 14

  ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΗΣ ?   j 14

  ΡΥΘ ΧΡΟΝ  ΜΙΚΡΟΔ?*1 900MS /  700MS /  600MS /  400MS /

  300MS /  

  250MS /  

  200MS /  

  160MS /110MS /  100MS /  90MS /  80MS

  j

  ΡΥΘΜ  TΡOΠΟΥ ΚΛΗΣ*2 TONIKO

    j

   ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ?*3   /     /     /  

    j

  ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ?*4   ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ /  ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

    j

  ΡΥΘΜ   ΜΟΥΣΙΚ   ΑΝΑΜ *5   ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ /  ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

    j

   ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ? ENGLISH/ESPANOL/ITALIANO/

  TURKCE/ΕΛΛΗΝΙΚΑ /DEUTSCH

  12

  Πργραµµατισµς

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  14/6014

  Πργραµµατισµς

  Ειδικές δηγίες για τιςρυθµίσεις πργραµµατισµύ

  Περιρισµς κλήσης

  Μπρείτε να εµπδίσετε τη συσκευή νακάνει κλήση αριθµών πυ εκινύν µερισµέν(α) ψηφί(α) (1 ψηφί ή 2ψηφία). ι αριθµί τηλεφώνων µεαρικά ψηφία υπ περιρισµ δενµπρύν να κληθύν, εκτς απ τυςαριθµύς έκτακτης ανάγκης (#) πυείναι απθηκευµένι στν τηλεφωνικκατάλγ.≥ ταν η φραγή κλήσεων είναι

  ενεργπιηµένη, δεν µπρείτε νααπθηκεύσετε, να επεεργαστείτε ή νασήσετε τυς αριθµύς έκτακτης ανάγκηςπυ εκινύν µε # στν τηλεφωνικκατάλγ.

  Ρύθµιση της φραγής κλήσεων

  1 {l}

  2  {4} / {3}: “ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΗΣ ?”{OK}

  ≥ Αν δεν αλλάατε τν κωδικπρσασης της συσκευής (πρεπιλγή:1111), πηγαίνετε στ ήµα 4.

  3  Εισάγετε τν κωδικ πρσασης τηςσυσκευής {OK}

  4  Εισάγετε τν (υς) αριθµ(ύς)(1 ψηφί ή 2 ψηφία) πυ θέλετε ναφράετε ({0} έως {9}) {OK}  { }

  Σήσιµ των φραγµένων αριθµών

  1 {l}

  2  {4} / {3}: “ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΗΣ ?”{OK}

  ≥ Αν δεν αλλάατε τν κωδικπρσασης της συσκευής (πρεπιλγή:1111), πηγαίνετε στ ήµα 4.

  3  Εισάγετε τν κωδικ πρσασης τηςσυσκευής {

  OK}

  4  Πατήστε και κρατήστε {C}  {OK} { }

  Αλλαγή τυ κωδικύ πρσασηςτης συσκευής

  Σηµαντικ:

  ≥ Αν αλλάετε τν κωδικ πρσασης,

  παρακαλώ σηµειώστε τ δικ σας κωδικπρσασης. Η συσκευή δεν θα σαςαπκαλύψει τν κωδικ. Αν έετε εάσει

  τν κωδικ σας, συµυλευτείτε τ

  πλησιέστερ κέντρ υπηρεσιών Panasonic.

  1 {l}

  2  {4} / {3}: “ ΑΛΛΑΓΗ PASSWORD?”{OK}

  3  Εισάγετε τν τρέντα κωδικ4-ψηφίων (πρεπιλγή: “1111”){OK}

  ≥ Αν έετε εισάγει λανθασµέν κωδικ,θα εµφανιστεί η ένδειη “ ΛΑΘΟΣ” και“----”. Εισάγετε τ σωστ κωδικπρσασης της συσκευής.

  4  Εισάγετε τ νέ 4-ψήφι κωδικ{OK}  { }

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  15/6015

  Πραγµατπίηση/Λήψη Κλήσεων 

  Πραγµατπίηση κλήσεων

  1 Σηκώστε τ ακυστικ και σηµατίστετν αριθµ τηλεφώνυ.

  2  ταν τελειώσετε τη συνµιλία,τπθετήστε τ ακυστικ στη άση.

  ρήση της ανιτής συνµιλίας(∆ιαθέσιµη για: KX-TS580EX2)

  1 {s}  Πληκτρλγήστε τντηλεφωνικ αριθµ.

  ΉΠληκτρλγήστε τν τηλεφωνικ

  αριθµ  {s}.≥ Συνµιλήστε µε την άλλη πλευρά.≥ Αν πήρατε λάθς αριθµ, πατήστε {s} 

  και εκινήστε ανά απ τ ήµα 1.

  2  ταν τελειώσετε τη συνµιλία,πατήστε {s}.

  Σηµείωση:

  ≥ Για έλτιστη απδση, ρησιµπιήστε τ

  µεγάφων σε ένα ήσυ περιάλλν.Αν είναι απαραίτητ, ρυθµίστε την ένταση

  τυ ήυ.

  ≥ Μπρείτε να µεταείτε στ ακυστικσηκώνντας τ. Για να επιστρέψετε πάλι

  στ µεγάφων, πατήστε {s} καιτπθετήστε τ ακυστικ στη άση.

  Ρυθµίστε τ ακυστικ ή την έντασητυ ήυ

  Πατήστε {4} ή {3} συνεώς ενώ µιλάτε.≥ Τα “  ” δείνυν ένα επίπεδ.

  Κλήση ρησιµπιώντας τη λίσταεπανάληψης κλήσης

  ι τελευταίι 20 αριθµί τηλεφώνωνπυ κλήθηκαν απθηκεύνται στη λίσταεπανάληψης κλήσης.

  1 {R}

  2  {4} / {3}: Επιλέτε τν επιθυµηταριθµ τηλεφώνυ.≥ Μπρείτε επίσης να περιηγηθείτε στη

  λίστα πατώντας {R}.

  ≥ Για έδ απ τη λίστα, πατήστε { }.

  3   π KX-TS560EX2Σηκώστε τ ακυστικ για να

  εκινήσετε την κλήση.π KX-TS580EX2

  Σηκώστε τ ακυστικ ή πατήστε{s} για να εκινήσετε την κλήση.

  Σήσιµ ενς αριθµύ απ τη λίστα

  επανάληψης κλήσης

  1 {R}

  2  {4} / {3}: Επιλέτε τν επιθυµηταριθµ τηλεφώνυ.

  3  {C}

  ≥ Αν εµφανιστεί “ΔΕΝ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΘΗΚΕ”,η λίστα είναι άδεια.

  4  { }

  Αυτµατη επανάληψη κλήσης(∆ιαθέσιµη για: KX-TS580EX2):Αν ρησιµπιείτε τ µεγάφων τανεπαναλαµάνετε µια κλήση και ηγραµµή πυ καλείται είναιαπασληµένη, η συσκευή θα κάνειαυτµάτως επανάκληση τυ αριθµύµέρι 15 φρές. Ενώ η συσκευήπεριµένει να κάνει επανάκληση, θαεµφανιστεί η ένδειη “ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΠΑΝΑΚΛ ”.Ενώ η συσκευή επανακαλεί, η σίγασηαυτµάτως ενεργπιείται.≥ Η αυτµατη επανάκληση ακυρώνεται

  ταν πατιέται τ {R}.

  ≥ Αν η σίγαση δεν απενεργπιηθεί αφύ

  συνδεθεί η γραµµή, πατήστε {T}.

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  16/6016

  Πραγµατπίηση/Λήψη Κλήσεων 

  Παύση (για PBX/ρήστες υπηρεσίαςυπεραστικών κλήσεων)

  Μια παύση πάντα ρειάεται ταντηλεφωνείτε µε ρήση ΡΒ ή υπηρεσίαυπεραστικών κλήσεων. ταναπθηκεύετε έναν αριθµ πρσασηςµιας κάρτας κλήσης και/ή τ ΡΙΝ στντηλεφωνικ κατάλγ, η παύση είναιεπίσης απαραίτητη (σελίδα 20).Παράδειγµα: αν πρέπει να καλέσετε τν

  αριθµ πρσασης γραµµής “9” τανκάνετε κλήσεις στ εωτερικ µε ένα ΡΒ.

  1 {9}  { }

  2  Πληκτρλγήστε τν αριθµτηλεφώνυ.

  3   π KX-TS560EX2Σηκώστε τ ακυστικ για ναεκινήσετε την κλήση.

  π KX-TS580EX2

  Σηκώστε τ ακυστικ ή πατήστε{s} για να εκινήσετε την κλήση.

  Σηµείωση:≥ Μια παύση 3,5 δευτερλέπτων εισάγεται

  κάθε φρά πυ πατάτε τ { }.

  Επαναλάετε αν ρειάεται για ναδηµιυργήσετε µεγαλύτερες παύσεις.

  Απάντηση κλήσεων

  ταν λαµάνεται µια κλήση, η συσκευήτυπά, δείκτης κυδυνιύανασήνει γρήγρα και εµφανίεται ηένδειη “ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣ”.Μπρείτε να απαντήσετε στην κλήσησηκώνντας απλώς τ ακυστικ.

  ρήση της ανιτής συνµιλίας(∆ιαθέσιµη για: KX-TS580EX2)

  1 {s}

  2  ταν τελειώσετε τη συνµιλία,πατήστε {s}.

  Σηµείωση:

  ≥ δείκτης κυδυνιύ θα ανασήσει

  ταν κάπις σηκώσει ή κλείσει ένα άλλ

  τηλέφων πυ είναι συνδεδεµέν στην ίδιατηλεφωνική γραµµή. Αυτ είναι

  φυσιλγικ.

  Ρύθµιση της έντασης τυ κυδυνιύτης συσκευής

  Μπρείτε να επιλέτε την έντασηκυδυνιύ σε HIGH (ΥΨΗΛ), LOW(ΑΜΗΛ) ή OFF (ΚΛΕΙΣΤ). Ηπρεπιλγή είναι HIGH (ΥΨΗΛ).

  OFF HIGHLOW

  RINGER

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  17/60

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  18/6018

  Πραγµατπίηση/Λήψη Κλήσεων 

  Κλείδωµα κλήσης αριθµύ

  Αυτή η λειτυργία απαγρεύει τηδιενέργεια εωτερικών κλήσεων.

  Η πρεπιλγή είναι στ OFF.

  Σηµαντικ:

    ταν τ κλείδωµα κλήσης ή η φραγή

  κλήσεων (σελίδα 14) είναι ενεργπιηµένα,

  µν ι τηλεφωνικί αριθµί πυ είναι

  απθηκευµένι στν τηλεφωνικ κατάλγ

  ως αριθµί έκτακτης ανάγκης (αριθµί

  απθηκευµένι µε # στην αρή τυ

  νµατς) µπρύν να κληθύν

  ρησιµπιώντας τν τηλεφωνικκατάλγ (σελίδα 19). Συνιστύµε την

  απθήκευση αριθµών έκτακτης ανάγκης

  στν τηλεφωνικ κατάλγ

  ρησιµπιώντας αυτή τη λειτυργία.

  ≥ ταν τ κλείδωµα κλήσης είναι

  ενεργπιηµέν, δεν µπρείτε να

  απθηκεύσετε, να επεεργαστείτε, ή νασήσετε τυς αριθµύς έκτακτης ανάγκης

  πυ εκινύν µε # στν τηλεφωνικ

  κατάλγ.

  Για να ενεργπιήσετε/ απενεργπιήσετε τ κλείδωµα κλήσης

  1 { }

  ≥ “ ” ανασήνει στην θνη.

  2  Εισάγετε τν κωδικ πρσασης τηςσυσκευής (πρεπιλγή “1111”){OK}

  Σηµείωση:≥ Αν τ κλείδωµα κλήσης είναι

  ενεργπιηµέν, η συσκευή εµφανίει“ ”.

  ≥ “ΠΛΗΚ TΡ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝ” θα εµφανιστεί αν

  τα πλήκτρα κλήσης πατιύνται πριν/αφύ:s σηκώσετε τ ακυστικ.

  s πατήσετε {s} (KX-TS580EX2).

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  19/6019

   

  Τηλεφωνικς Κατάλγς τηλεφωνικς κατάλγς σαςεπιτρέπει να κάνετε τηλεφωνήµαταωρίς να πληκτρλγήσετε τν αριθµ

  µε τ έρι. Μπρείτε να πρσθέσετε 50νµατα και αριθµύς τηλεφώνων.

  Πρσθήκη καταωρήσεων

  1 {l}

  2  “ ΑΠΟΘ TΗΛ  ΚΑ T ΑΛ  ?” {OK}≥ Η θνη θα δείει τν αριθµ των

  απθηκευµένων στιείων.3  Εισάγετε τ νµα (15 αρακτήρες

  µεγ.) {OK}

  4  Εισάγετε τν τηλεφωνικ αριθµ(32 αρακτήρες µεγ.) {OK}≥ Για να πρσθέσετε άλλες

  καταωρήσεις, επαναλάετε απ τήµα 2.

  ≥ Αν η θνη δείει “ ΛΙΣ TΗΛ  ΚΑ T ΠΛΗΡ”στ ήµα 2, πατήστε { } για ναγείτε απ τη λίστα. Για να σήσετεάλλα απθηκευµένα στιεία απ τντηλεφωνικ κατάλγ, ανατρέτε στησελίδα 20.

  5  { }

  Για να απθηκεύσετε αριθµύςέκτακτης ανάγκης

  ι αριθµί έκτακτης ανάγκης

  απθηκεύνται στν τηλεφωνικκατάλγ και µπρύν να κληθύνρησιµπιώντας τν τηλεφωνικκατάλγ, ακµα κι ταν τ κλείδωµακλήσης (σελίδα 18) ή η φραγή κλήσεων(σελίδα 14) είναι ενεργπιηµένα.Για να απθηκεύσετε έναν αριθµ ωςαριθµ έκτακτης κλήσης, πρσθέστε #στην αρή τυ νµατς στ ήµα 3.

  Πίνακας αρακτήρων για εισαγωγήνµάτων

  ≥ Για να εισάγετε έναν άλλ αρακτήρα πυ

  είναι τπθετηµένς στ ίδι πλήκτρ

  κλήσης, πατήστε {1} για να µετακινήσετε

  τν κέρσρα στ επµεν διάστηµα.

  ∆ιρθωση λάθυς

  Πατήστε {2} ή {1} για να µετακινήσετε

  τν κέρσρα στ αρακτήρα ή τναριθµ πυ θέλετε να σήσετε, µετάπατήστε {C}. Εισάγετε τ σωστ

  αρακτήρα ή αριθµ.

  ≥ Πατήστε και κρατήστε πατηµέν τ {C} γιανα σήσετε λυς τυς αρακτήρες ή

  αριθµύς.

  Πλήκτρ αρακτήρας

  {1} & ' ( ) , - . / 1{2} A B C 2

  {3} D E F 3

  {4} G H I 4

  {5} J K L 5

  {6} M N O 6

  {7} P Q R S 7

  {8} T U V 8{9} W X Y Z 9

  {0} 0  ∆ιάστηµα

  } ;

  {# } #

  Τηλεφωνικς Κατάλγς

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  20/6020 

  Τηλεφωνικς Κατάλγς

  Εύρεση και κλήση µιαςκαταώρησης τηλεφωνικύκαταλγυ

  Κύλιση σε λες τις καταωρήσεις1 Πατήστε {2} ή {1} για να µπείτε στν

  τηλεφωνικ κατάλγ.

  2  {4} / {3}: Επιλέτε την επιθυµητήκαταώρηση.≥ Τα στιεία µε # στην αρή θα

  εµφανιστύν µε πρώτη πρτεραιτητα,αν τ κλείδωµα κλήσης (σελίδα 18) ή ηφραγή κλήσεων (σελίδα 14) είναιενεργπιηµένα.

  3   π KX-TS560EX2Σηκώστε τ ακυστικ για ναεκινήσετε την κλήση.

  π KX-TS580EX2

  Σηκώστε τ ακυστικ ή πατήστε{s} για να εκινήσετε την κλήση.

  Αναήτηση άσει τυ πρώτυαρακτήρα (αλφαητικά)

  1 Πατήστε {2} ή {1} για να µπείτε στντηλεφωνικ κατάλγ.

  2  Πατήστε τ πλήκτρ κλήσης({0}j{9}, {  } ή {# }) τ πίπεριέει τ αρακτήρα πυαναητάτε (σελίδα 19).≥ Πατήστε τ ίδι πλήκτρ κλήσης

  επανειληµµένα για να εµφανιστεί ηπρώτη καταώρηση πυ αντιστιεί σεκάθε αρακτήρα πυ είναι

  τπθετηµένς στ πλήκτρ κλήσης.≥ Αν δεν υπάρει καµία καταώρηση πυνα αντιστιεί στ αρακτήρα πυεπιλέατε, η επµενη καταώρησηεµφανίεται.

  3  {4} / {3}: Περιηγηθείτε στντηλεφωνικ κατάλγ αν ρειάεται.

  4   π KX-TS560EX2Σηκώστε τ ακυστικ για ναεκινήσετε την κλήση.

  π KX-TS580EX2

  Σηκώστε τ ακυστικ ή πατήστε{s} για να εκινήσετε την κλήση.

  Επεεργασία καταωρήσεων

  1 Πατήστε {2} ή {1} για να µπείτε στντηλεφωνικ κατάλγ.

  2  {4} / {3}: Επιλέτε την επιθυµητή

  καταώρηση {OK} ή {1}

  3  Επεεργαστείτε τ νµα ανρειάεται (15 αρακτήρες µεγ.:σελίδα 19) {OK}

  4  Επεεργαστείτε τν τηλεφωνικαριθµ αν ρειάεται (32 ψηφία µεγ.){OK}  { }

  Σήσιµ καταωρήσεων

  1 Πατήστε {2} ή {1} για να µπείτε στντηλεφωνικ κατάλγ.

  2  {4} / {3}: Επιλέτε την επιθυµητήκαταώρηση {C}  {OK}  { }

  Αλυσιδωτή κλήση αριθµύΑυτή η λειτυργία σας επιτρέπει νακαλέσετε τηλεφωνικύς αριθµύς στν

  τηλεφωνικ κατάλγ ενώ ρίσκεστε σεκλήση. Αυτή η λειτυργία µπρεί ναρησιµπιηθεί, για παράδειγµα, για νακληθεί ένας αριθµς πρσασης κάρταςκλήσης ή ΡΙΝ τραπεικύ λγαριασµύπυ έετε απθηκεύσει στντηλεφωνικ κατάλγ ωρίς να πρέπεινα τα πληκτρλγήσετε µε τ έρι.

  1 Κατά τη διάρκεια µια εωτερικής

  κλήσης, πατήστε {2} ή {1}.2  {4} / {3}: Επιλέτε την επιθυµητή

  καταώρηση {OK}

  Σηµείωση:

  ≥ ταν απθηκεύετε τν αριθµ πρσασηςµιας κάρτας κλήσης και τ ΡΙΝ σας στν

  τηλεφωνικ κατάλγ ως µια καταώρηση

  τηλεφωνικύ καταλγυ, πατήστε { } για

  να πρσθέσετε παύσεις µετά τν αριθµ

  και τ ΡΙΝ αν ρειάεται (σελίδα 16).

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  21/6021

   

  ρήση της υπηρεσίαςΑναγνώρισης Καλύντς

  Σηµαντικ:

  ≥ Αυτή η συσκευή είναι συµατή µε τηνΑναγνώριση Καλύντς, Για να

  ρησιµπιήσετε τις λειτυργίες, τηςΑναγνώρισης Καλύντς, πρέπει να

  εγγραφείτε στην υπηρεσία ΑναγνώρισηςΚαλύντς. Επικινωνήστε µε την

  υπηρεσία παρυ/τηλεφωνικής εταιρίαςγια λεπτµέρειες.

  Λειτυργίες ΑναγνώρισηςΚαλύντς

  ταν λαµάνεται µια εωτερική κλήση,εµφανίεται τηλεφωνικς αριθµς. ιπληρφρίες καλύντς για τυςτελευταίυς 50 καλύντες είναικαταωρηµένες στη λίστα καλύντωναπ την πι πρσφατη κλήση στην

  παλιτερη. ταν λαµάνεται η 51η 

  κλήση, η παλαιτερη κλήσηδιαγράφεται.≥ Αν η συσκευή δεν µπρεί να λάει

  πληρφρίες καλύντς, εµφανίνται

  τα ακλυθα:s “ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ”: καλών κάλεσε απ

  µια περιή η πία δεν παρέειυπηρεσία Αναγνώρισης Καλύντς.

  s “ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΚΛΗΣΗ”: καλών ήτησε ναµην απσταλύν πληρφρίες τυ.

  s “ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ”: καλών έκανε έναυπεραστικ τηλεφώνηµα.

  ≥ Αν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε ένα

  σύστηµα ΡΒ, ι πληρφρίες καλύντς

  µπρεί να µη ληφθύν σωστά.Επικινωνήστε µε τν πάρ ΡΒ.

  ≥ Αν ι µπαταρίες της συσκευής έυν

  απφρτιστεί, η υπηρεσία αναγνώρισηςταυττητας καλύντς δεν θα είναι

  διαθέσιµη.

  Aναπάντητες κλήσεις

  Αν δεν απαντηθεί µια κλήση, η συσκευήαντιµετωπίει την κλήση ως µια κλήσηπυ άθηκε. Η θνη δείνει τν αριθµ

  των αµένων κλήσεων, ταν δενρησιµπιείται η συσκευή. Αυτ σαςεπιτρέπει να πράλλετε τη λίστακαλύντων για να δείτε πις κάλεσεενώ εσείς λείπατε.Αν έετε µπει στη λίστα των καλύντωνκαι αν δεν υπάρει καµία νέααναπάντητη εισερµενη κλήση, αριθµς των αµένων κλήσεων δεν θαεµφανίεται στην κατάσταση αναµνής.

  ≥ Αν υπάρυν αναπάντητες κλήσεις πυδεν έετε δει, αριθµς των αµένωνκλήσεων θα εµφανίεται ταν µπαίνετε στη

  λίστα των καλύντων.

  Εµφάνιση νµάτων τηλεφωνικύκαταλγυ

  ταν λαµάννται ι πληρφρίεςκαλύντς και ταιριάυν µε ένατηλεφωνικ αριθµ απθηκευµέν στν

  τηλεφωνικ κατάλγ, ταπθηκευµέν νµα στν τηλεφωνικκατάλγ εµφανίεται και καταωρείταιστη λίστα των καλύντων.

  Υπηρεσία αναγνώρισης ταυττητας καλύντς

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  22/6022 

  Υπηρεσία αναγνώρισης ταυττητας καλύντς

  Λίστα ΚαλύντωνΣηµαντικ:

  ≥ Σιγυρευτείτε τι η ρύθµιση της ηµερµηνίαςκαι της ώρας είναι σωστή (σελίδα 12).

  Πρλή της λίστας καλύντωνκαι της επανάκλησης

  1 Πατήστε {4} ή {3} για να µπείτε στηλίστα των καλύντων.

  2  Πατήστε {4} για να αναητήσετε απτην πι πρσφατη κλήση, ή {3} γιανα κάνετε αναήτηση απ τηνπαλιτερη κλήση.

  3  Για να καλέσετε,π KX-TS560EX2

  Σηκώστε τ ακυστικ.π KX-TS580EX2

  Σηκώστε τ ακυστικ ή πατήστε {s}.

  4  Για να γείτε, πατήστε { }.

  Σηµείωση:

  ≥ Αν τ στιεί έει ήδη πρληθεί ήαπαντηθεί, εµφανίεται τ “ ”.

  ≥Αν εµφανιστεί η ένδειη “

  ΔΕΝ 

   ΑΠΟΘΗΚΕΥΘΗΚΕ” στ ήµα 1, ττε η λίστακαλύντων είναι άδεια.

  Επεεργασία τυ τηλεφωνικύαριθµύ τυ καλύντς πριν τηνκλήση

  1 Πατήστε {4} ή {3} για να µπείτε στηλίστα των καλύντων.

  2  {4} / {3}: Επιλέτε την επιθυµητήκαταώρηση {OK} ή {1}.

  3  Πρσθέστε ή σήστε ψηφία στηναρή τυ αριθµύ πως απαιτείται.≥ Για να πρσθέσετε ένα ψηφί, πατήστε

  τ επιθυµητ πλήκτρ κλήσης.≥ Για να σήσετε ένα ψηφί, πατήστε {C} 

  ή {# }.

  4  Για να καλέσετε,π KX-TS560EX2

  Σηκώστε τ ακυστικ.π KX-TS580EX2

  Σηκώστε τ ακυστικ ή πατήστε {s}.

  Σηµείωση:

  ≥ επεεργασµένς τηλεφωνικς αριθµς

  δεν είναι απθηκευµένς στη λίστα των

  καλύντων.

  Σήσιµ πληρφριώνεπιλεγµένυ καλύντς

  1 Πατήστε {4} ή {3} για να µπείτε στηλίστα των καλύντων.

  2  {4} / {3}: Επιλέτε την επιθυµητήκαταώρηση.

  3  {C}  { }

  Σήσιµ λων των πληρφριώντυ καλύντς

  1 {C}  {OK}

  Απθήκευση πληρφριώνκαλύντς στν τηλεφωνικκατάλγ

  1 Πατήστε {4} ή {3} για να µπείτε στη

  λίστα των καλύντων.2  {4} / {3}: Επιλέτε την επιθυµητή

  καταώρηση {OK} ή {1}.

  ≥ Επεεργαστείτε τν αριθµ, αν είναιαπαραίτητ.

  3  {OK}≥ Αν υπάρυν πληρφρίες για τ

  νµα τυ καλύντα, πηγαίνετε στήµα 5.

  4 Εισάγετε τ νµα (15 αρακτήρεςµεγ.: σελίδα 19).

  5  {OK}  { }

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  23/6023

  Τπθέτηση στν τί

  1 Πατήστε τις άκρες σύµφωνα µε τηνκατεύθυνση των ελών (1), µετάαφαιρέστε τν πρσαρµγέα για την

  επιτίια τπθέτηση (2).

  2  Μαέψτε τ καλώδι τηςτηλεφωνικής γραµµής µέσα στνπρσαρµγέα για την επιτίιατπθέτηση, και σπρώτε τσύµφωνα µε την κατεύθυνση τυ

  έλυς.≥ Η ένδειη “UP WALL” (ΠΡΣ ΤΑ

  ΕΠΑΝΩ) θα πρέπει να κιτά πρς ταεπάνω.

  3  Βιδώστε τις ίδες(δενπεριλαµάννται)

  στν τίρησιµπιώνταςτν παρακάτωδηγτπθέτησης.Συνδέστε τκαλώδιτηλεφωνικήςγραµµής.Τπθετήστε τησυσκευή, και µετά

  σύρετέ την πρςτα κάτω.

  Για να τπθετήσετε πρσωρινά τ ακυστικ στη θέση τυκατά τη συνµιλία, τπθετήστε τ πως φαίνεται σ’αυτήντην εικνα.

  δηγς Τπθέτησης

  Βίδες

  8,3 εκ.

  Σε απλήτηλεφωνική πρία (LINE)

  Γάντι

  DATALINE

  Πρς συσκευήεπικινωνίας (DATA)

   ρήσιµες Πληρφρίες

  8,3 εκ.

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  24/6024

   ρήσιµες Πληρφρίες

  Επίλυση πρληµάτων

  Πρληµα Αιτία/λύση

  Η συσκευή δε λειτυργεί.   ≥ Ελέγτε τις συνδέσεις (σελίδα 9).≥

  Αφαιρέστε τις µπαταρίες και τπθετήστε τις ανά γιανα γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.

  Η συσκευή δε τυπά. ≥ επιλγέας ΚΥ∆ΥΝΙΥ έει ρυθµιστεί στ OFF(ΚΛΕΙΣΤ). ρίστε τν στ HIGH (ΥΨΗΛ) ή LOW(ΑΜΗΛ) (σελίδα 16).

  Η θνη είναι κενή.   ≥ Τπθετήστε νέες µπαταρίες (σελίδα 8).

  ∆εν µπρείτε να κάνετεκλήση.

  ≥ Ελέγτε τν τν κλήσης. Αν δεν υπάρει τνςκλήσης, ελέγτε τις συνδέσεις (σελίδα 9).

  ≥ Τ κλείδωµα κλήσης είναι ενεργπιηµέν. Για να ταπενεργπιήσετε, ανατρέτε στη σελίδα 18.

  ≥ αριθµς πυ καλείτε έει φραγή. Για να ακυρώσετε,ανατρέτε στη σελίδα 14.

  Η άλλη πλευρά αφνικά δενµπρεί να ακύσει τη φωνήσας κατά τη συνµιλία.

  ≥ Τ {T} µπρεί να πατηθεί κατά τη διάρκεια τηςσυνµιλίας.Για να ακυρώσετε, πατήστε {T} ανά (σελίδα 17).

  ∆εν µπρείτε ναπργραµµατίσετε στιείαπως τν τρπ κλήσης.

  ≥ πργραµµατισµς δεν είναι δυνατς ταν:s τ ακυστικ δε ρίσκεται στη άση τυ.s πράλλνται πληρφρίες τυ καλύντς.

  s  “ ” εµφανίεται (KX-TS580EX2).≥ Μην κάνετε παύση για πάνω απ 60 δευτερλεπτα ενώ

  πργραµµατίετε.

  ι πληρφρίες καλύντς

  δεν εµφανίνται.

  ≥ ρειάεται να εγγραφείτε σε µια υπηρεσία

  Αναγνώρισης Καλύντς. Συµυλευτείτε τν πάρυπηρεσιών/τηλεφωνική εταιρία για λεπτµέρειες.≥ Τπθετήστε ή αντικαταστήστε τις µπαταρίες.≥ Αν η συσκευή σας είναι συνδεδεµένη µε ένα πρσθετ

  τηλεφωνικ επλισµ πως ένα κυτί ΑναγνώρισηςΚαλύντς ή ένα ύσµα ασύρµατυ τηλεφώνυ, άλτετη συσκευή απευθείας στην πρία τυ τίυ.

  ≥ Αν ρησιµπιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, σαςπρτείνυµε να συνδέσετε ένα φίλτρ DSL/ADSLανάµεσα στη συσκευή και τ ύσµα τυ τηλεφώνυ.Επικινωνήστε µε τν πάρ DSL/ADSL γιαλεπτµέρειες.

  ≥ Άλλς τηλεφωνικς επλισµς µπρεί να παρεµαίνει

  στ τηλέφων. Απσυνδέστε τ και αναπρσπαθήστε. αριθµς τωναναπάντητων κλήσεων δενεµφανίεται κατά τηνκατάσταση αναµνής.

  ≥ Έετε µπει στη λίστα των καλύντων και δενυπάρυν νέες αναπάντητες εισερµενες κλήσεις.Αν υπάρυν αναπάντητες κλήσεις πυ δεν έετε δει, αριθµς των αναπάντητων κλήσεων θα εµφανιστείταν µπείτε στη λίστα των καλύντων.

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  25/60

   ρήσιµες Πληρφρίες

  25

  ηµία απ υγρ

  Πρσή:≥ Για να απφύγετε τη µνιµη ηµιά, µην ρησιµπιείτε φύρν µικρκυµάτων για να

  επιταύνετε τη διαδικασία στεγνώµατς.

  ΠρδιαγραφέςΠηγή ισύς: Απ την τηλεφωνική γραµµή

  Απ µπαταρίες 3 ΑΑ (LR6, R6, UM-3)∆ιαστάσεις (Υ x Π x Β): Περίπυ 95 ιλ. k 190 ιλ. k 196 ιλ.Μάα (Βάρς): Περίπυ 588 γρ. (KX-TS560EX2)

  Περίπυ 618 γρ. (KX-TS580EX2)Συνθήκες λειτυργίας: 5 °C–40 °C, 20 %j80 %

  σετική υγρασία αέρα (αφύγρανση)

  Σηµείωση:≥ Τ σέδι και ι πρδιαγραφές µπρεί να αλλάυν ωρίς πρειδπίηση.≥ ι εικνες σ'αυτές τις δηγίες µπρεί να διαφέρυν ελαφρώς απ τ πραγµατικ πρϊν.

  ∆εν µπρείτε νααπθηκεύσετε ένα νµα ήτηλεφωνικ αριθµ στηµνήµη.

  ≥ πργραµµατισµς δεν είναι δυνατς ταν τακυστικ είναι εκτς άσης.

  ≥ Ελέγτε αν ι µπαταρίες είναι τπθετηµένες στησυσκευή και τι η ισύς της µπαταρίας δεν είναι αµηλή.

  ≥ Μην κάνετε παύση για πάνω απ 60 δευτερλεπτα ενώ

  πργραµµατίετε.≥ Μην εισάγετε έναν τηλεφωνικ αριθµ µεγαλύτερτων 32 ψηφίων.

  ≥ ταν ρησιµπιείτε τ κλείδωµα κλήσης (σελίδα 18) ήτη φραγή κλήσης (σελίδα 14), δεν µπρείτε νααπθηκεύσετε αριθµύς έκτακτης ανάγκης (#).

  ≥ Αν εµφανίεται “ ΛΙΣ TΗΛ  ΚΑ T ΠΛΗΡ” σήστε άλλααπθηκευµένα στιεία απ τη µνήµη τυτηλεφωνικύ καταλγυ (σελίδα 20).

  Κατά τν πργραµµατισµ ήτην αναήτηση, η συσκευήεκινά να τυπά και σταµατά

  τ πργραµµα/αναήτηση.

  ≥ Μία κλήση λαµάνεται. Απαντήστε την κλήση καιεκινήστε πάλι αφύ κλείσετε.

  Η λίστα καλύντωνεαφανίεται απ τηνθνη.

  ≥ Μην κάνετε παύση για πάνω απ 60 δευτερλεπτα ενώκάνετε αναήτηση.

  ∆εν µπρείτε να κάνετεεπανάκληση πατώντας {R}.

  ≥ Αν τελευταίς αριθµς πυ κλήθηκε ήταν παραπάνωαπ 32 ψηφία, δε θα γίνει σωστή επανάκλησή τυ.

  ι πληρφρίες πυαπθηκεύτηκαν στη λίσταεπανάκλησης έσησαν.

  ≥ Αν ανασήνει “ ”, αντικαταστήστε τις µπαταρίεςτ συντµτερ δυνατν. Αλλιώς, ι πληρφρίες πυαπθηκεύτηκαν στη λίστα επανάκλησης σήννται.Απθηκεύστε τ επιθυµητ στιεί στη µνήµη τυ

  τηλεφωνικύ καταλγυ πριν την αντικατάσταση τηςµπαταρίας.

  Πρληµα Αιτία/λύση

  Υγρ ή άλλες µρφέςυγρασίας µπήκαν στησυσκευή.

  ≥ Απσυνδέστε τ καλώδι της τηλεφωνικής γραµµής απτη συσκευή. Αφαιρέστε τις µπαταρίες απ τη συσκευή καιαφήστε την να στεγνώσει για τυλάιστν 3 ηµέρες. Αφύστεγνώσει τελείως η συσκευή, επανασυνδέστε τ καλώδιτης τηλεφωνικής γραµµής. Εισάγετε τις µπαταρίες.

  Πρληµα Αιτία/λύση

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  26/6026 

  ΕυρετήριΑ Αναπάντητες κλήσεις: 21

  Αλυσιδωτή κλήση αριθµύ: 20Αναµνή κλήσης: 17Αναµνή: 17

  Απάντηση κλήσεων: 16Αυτµατη επανάληψη κλήσης: 15

  Γ Γλώσσα θνης: 12

  Ε Έλεγι: 6Ένταση κυδυνιύ: 16Εαρτήµατα: 3Επανάκληση: 17

  Επανάληψη κλήσης: 15Επεεργασία λίστας καλύντων: 22Επίλυση πρληµάτων: 24

  Η Ηµερµηνία και ώρα: 12

  Κ Κλείδωµα κλήσης αριθµύ: 18Κωδικς πρσασης: 14

  Λ Λίστα Kαλύντων: 22

  Μ Μενύ: 13Μπαταρία: 8

  θνη: 7

  Π Παύση: 16Περιρισµς κλήσης: 14

  Πλήκτρ καθδήγησης: 7Πραγµατπίηση κλήσεων: 15

  Ρ Ρύθµιση ώρας: 13

  Σ Σίγαση ακυστικύ: 17Σίγαση: 17Συνδέσεις: 9

  Τ Τηλεφωνικς Κατάλγς: 19Τπθέτηση στν τί: 23Τρπς κλήσης: 13

  Υ Υπηρεσία αναγνώρισης ταυττηταςκαλύντς: 21

  S SP-PHONE (Μεγάφων): 16

  Ευρετήρι

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  27/6027

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  28/6028 

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  29/6029

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  30/60

  1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

  Πνευµατικά ∆ικαιώµατα:

  Τα δικαιώµατα αντιγραφής είναι της Panasonic Communications (Malaysia) Sdn.Bhd. και µπρεί να αναπαραθεί για εσωτερική ρήση µν. λες ι άλλεςαναπαραγωγές, εις λν ή εν µέρει, απαγρεύνται ωρίς τη γραπτή συναίνεση τηςPanasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.

  © 2008 Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. Με την επιφύλαη κάθενµιµυ δικαιώµατς

  Intertech S.A.

  Τµήµα πωλήσεων

   ■ Ελλάδας

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  31/60

  Kullanım KılavuzuEntegre Telefon Sistemi

  Model No. KX-TS560EX2B KX-TS560EX2WKX-TS580EX2B KX-TS580EX2W

  Bu ünite, Arayan Numarayı Gösterme uyumludur. Servis sağlayıcınızın bu servisine üyeolmanız gerekmektedir.

  Lütfen üniteyi kullanmadan önce kullanı

  m kı

  lavuzunu okuyunuz. Daha sonra tekrarkullanmak üzere kullanma kılavuzunu saklayınız.

  Gösterilen model KX-TS580EX2

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  32/60-2-

   Aksesuar bilgisi .................................3Sizin güvenliğiniz için ........................4Önemli güvenlik direktifleri ................4

  En iyi performans için........................5

  Kontroller...........................................6Ekran.................................................7Pil yerleştirilmesi ve değiştirilmesi.....8Bağlantılar .........................................9İletişim aygıtlar ının bağlanması.......10Kullanım kılavuzunda kullanılan

  kısaltmalar....................................... 11Unitenin kurulumu ...........................12

  Ekran dili ....................................12Gün ve Saat ...............................12

  Proglamlanabilen ayarlar.................13Proglamlanabilen ayarlar için özeldirektifler..........................................14

   Arama sınırlaması ......................14Ünitenin şifresinin değiştirilmesi....14

   Arama yapma..................................15Çağr ılar ı yanıtlama..........................16

   Arama sırasında işe yarayanözellikler ..........................................17

  Bekleme (Müsait:

  KX-TS580EX2)...........................17 Ahize sessizde (KX-TS560EX2)/Sessiz (KX-TS580EX2)..............17Yeniden arama ...........................17Çağr ı bekletme servisikullanıcılar ı  için...........................17

   Arama kilidi...................................... 18

  Telefon Rehberi ...............................19Zincirleme arama.............................20

  “Called ID” gösterme özelliğinikullanma..........................................21

   Arayan listesi ...................................22

  Duvara montaj .................................23Sorun Giderme ................................24Özellikler..........................................25Uyumluluk Beyanı formu .................26

  Dizin ................................................28

  Giri ş

  Haz ı rl ı k 

  Programlama

   Arama Yapma/Çağ r ı lar ı  Yanı tlama

  Telefon Rehberi 

  Çağ r ı  Kimlik Servisi 

  Yararl ı  Bilgiler 

  Dizin

  İ çerik 

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  33/60 -3-

   

  Yeni Panasonic Entegre telefonu sat ı n ald ı ğ ı nı z için teşekkür ederiz.

  Gerektiğinde başvurmanız için Aşağıdaki bilgilerin ürünün daha sonra garanti kapsamında yapılacak herhangi bir tamirişlemine referans olması açısından kayıdının tutulmasını tavsiye ederiz.

  Seri No. Satın alındığı tarih(ünitenin altında bulunur)

  Satıcının adı ve adresi

  Not:≥ Bu ekipman Yunanistanda ve Kıbr ısta kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.≥ Herhangi bir sorun çıktığında, öncelikle donanımı satın aldığınız yere başvurmalısınız.

  Uyumluluk Beyanı:≥ Panasonic Communications Co., Ltd., bu donanımın Radyo & Telekomünikasyon Terminal

  Donanımlar ı (R&TTE) Direktifi 1999/5/EC’nin temel şartlar ına ve diğer ilgili hükümlerine uygunolduğunu beyan eder. Bu kılavuzda açıklanan ilgili Panasonic ürünleri için Uyumluluk Beyanını aşağıdaki siteden indirebilirsiniz:http://www.doc.panasonic.de

   Yetkili Temsilci Irtibat Bilgileri:Panasonic Testing CentrePanasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

  Aksesuar bilgisi

  Sağlanan aksesuarlar 

  Hayır Aksesuar öğeleri Miktar  

  1  Ahize 1

  2  Ahize kablosu 1

  3 Telefon hat kablosu 1

  1 2 3

  Lütfen faturanızı buraya iliştiriniz.

  Giri ş

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  34/60

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  35/60-5-

  Giri ş

  En iyi performans için

  Ortam≥ Bu ürün yoğun dumandan, tozdan, yüksek

  ı

  dan ve titreşimden uzak tutulmalı

  r.≥ Bu ürün direk güneş ışığına bırakılmamalıdır.≥ Bu ürünün üzerine ağır cisimler

  konulmamalıdır.≥ Bu ürün sıcak mekanlardan uzak tutulmalıdır,

  ör: radyatör, ısıtıcı, tava, ocak, v.b. Isının5°C’dan düşük 40°C’dan yüksek olduğuyerlerde bırakılmamalı.

  Rutin bakım  Ürünün dışı hafif nemli bez ile silinmelidir.

  ≥ Benzin, aşındır ıcı pudra, yada incelticikullanılmamalıdır.

  Ürünün elden çıkartılması, transferi yadaiadesi≥ Bu ürün sizin kişisel/gizli bilgilerinizi içerebilir.

  Kendi kişisel haklar ınızı korumak adına,telefon rehberinin ve arayan numaralar listesinisilmenizi öneririz.

  Kullanıcılar için kullanılmış eski

  ekipmanlar ın ve pillerin toplama bilgisi

  Ürünler, paketler yada destekleyici

  dökümanlar üzerindeki semboller (1, 2, 3) kullanılmış elektronik ürünlerin ve pillerin,diğer ev atıklar ı ile kar ıştır ılmaması içimkullanılmıştır. Düzgün ve ideal geri dönüşümiçin kullanılmış elektronik ürünlerin vepillerin, uygun çöp yönetimi adına, ilgili yerelyasalar ve 2002/96/EC - 2006/66/ECgereğince toplanma noktalar ına teslimedilmesi gerekmektedir. Bu ünitelerin vepillerin doğru şekilde geri dönüştürülmesidurumunda, çok değerli kaynaklar ınkorunması adına, insan sağlığına

  verebilecek büyük negatif etkileri önlemekadına ve doğayı korumak adına yardımetmiş olacaksınız.Kullanılmış ürünlerin ve pillerin toplanması adına daha fazla bilgi için lütfen yerel

  belediyeler, çöp toplama servisiniz veyasatın aldığınız satış noktası ile iletişimegeçiniz. Yerel yasalar gereği düzgünuygulanmayan çöp yönetimi hukuki cezalarasebebiyet verebilir.

  Avrupa Birliği dahilindeki ülkeleriçindeki iş kullanıcılar ına dair Eğer elinizdeki elektrik ve elektronikekipmanı elinizden çıkartmak istiyorsanız,

  dah fazla bilgi için lütfen elektrik veelektronik çözüm sağlıyıcınızla iletişimegeçiniz.

  Avrupa Birliği dışındaki ülkelerkullanıcılar ı için elden çıkartma bilgisiBu semboller (1, 2, 3) sadece ABdahilindeki ülkelerde geçerlidir. Bu ürünlerielden çıkartmak için, lütfen yerel otoritelerile iletişime geçiniz ve doğru metod için bilgi

  alınız.

  Pil sembolü hakkında not(2) sembolü ile (3) yani kimyasal sembolüile birlikte kullanılabilir. Bu durumda, bunlarbağlı olduklar ı yasal kimyasal direktiflereuygun üretilmiş demektir.

  1 2 3

  Cd

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  36/60-6-

  Kontroller 

  KX-TS560EX2 KX-TS580EX2

  1 Ekran (sayfa 7)2 Zil Göstergesi (sayfa 16)

  3 {l} (sayfa 12, 13, 19)

  { } (sayfa 12, 13, 15, 19, 22)4 {T} (sayfa 17)

  {C} (sayfa 14, 15, 19, 22)5 RINGER (ZİL) Seçici (sayfa 16)

  6 {OK} (sayfa 12, 18, 19, 22)7 Navigatör tuşu ({3}, {4}, {2}, {1})

  { } {k} (sayfa 7, 20, 22)

  8 {R} (sayfa 15)9 { } (sayfa 7, 16): {R} (sayfa 7, 17); { } (sayfa 18)

  l  

  P   

  A    B     C      

  D     E      F      

  J      K      L    

  G     H      I      

  1     2     

  3     4     5    

  6     7      8    

  9    

  0    

  M     N      O      

  T      U      V      

  P    Q     R    S     

  W      X      Y      Z      

  T    

   k   

  O   K    

  S     

  R   

  R  

  C    

  K   A B

  CDEG F

  JIH

  1 Ekran (sayfa 7)2 Zil Göstergesi (sayfa 16)

  3 {l} (sayfa 12, 13, 19)

  { } (sayfa 12, 13, 15, 19, 22)4 {T} (sayfa 17){C} (sayfa 14, 15, 19, 22)

  5 RINGER (ZİL) Seçici (sayfa 16)

  6 {OK} (sayfa 12, 18, 19, 22)7 Navigatör tuşu ({3}, {4}, {2}, {1}){ } {k} (sayfa 7, 20, 22)

  8 {s} (Hoparlör)(sayfa 15, 22)

  9 { } (sayfa 7, 16){R} (sayfa 15)

  : {R} (sayfa 7, 17); { } (sayfa 18)

  {a} (sayfa 17)

  < MIC (Mikrofon)

  A    B     C      

  D     E      F      

  J      K      L    

  G     H      I      

  1     2     

  3     4     5    

  6     7      8    

  9    

  0    

  M     N      O      

  T      U      V      

  P    Q     R    S     

  W      X      Y      Z      

  M   I    C    

  aS  

  l  

  T    C    

  R    

  O   K    

  L

  P   

  s   

  R  

   k   

  A B

  CDEFG

  KJIH

  Haz ı rl ı k 

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  37/60-7-

  Haz ı rl ı k 

  Ekran

  Monitör öğeleri

  Navigasyon tuşunun kullanımıNavigasyon tuşu menüler arasından yol almak içinkullanılabilir, ve ekranda gözüken ve istenilen öğeyiseçmek için {3}, {4}, {2} veya {1} ’e basılabilir.

  Konuşma esnası

  nda ses derecesini arttı

  rmak için {3

  },veya düşürmek için {4} ’e basılabilir.

  Öğe Anlamı

   Arama kilidi ayarlanmıştır (sayfa 18).

   Arayan bilgisini kontrol ettiniz, arayana cevap verdiniz yada numarayı arayanlar listesinden geri aradınız (sayfa 22).

  Telefon hattı SP-PHONE (hoparlör) hoperlör modunda (sayfa 15).(KX-TS580EX2)

  Piller zayıfladığı zaman bu ekran yanıp söner. Pillerin değiştirilmesi için

  lütfen sayfa 8’e bakın. Arama yaparken ya da telefon numaralar ını kaydederken { } tuşunabasılmıştır.

  Telefon numaralar ını kaydederken {R} tuşuna basılmıştır.

  ?

  P

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  38/60-8- 

  Haz ı rl ı k 

  Pil yerleştirilmesi vedeğiştirilmesi

  Pillerin Takılması

  1 Oku aşağıya yöneltin ve kapağı açın (1).

  2  Pilleri (2) açıklamasında gösterildiğigibi, kutuplar ı doğru gelecek şekildeyerleştirin.

  3  Pil yuvası kapağını kapatın.≥ Pilin kurulumundan sonra, ünite kendini

  resetler ve “SET CLOCK ” zaman

  ayarlanana kadar ekranda kendini gösterir.  Saati ayarlamak için, sayfa 12’ye

  bakınız.

  ≥ Piller ürün ile birlikte satılmamaktadır.≥ Yüksek kalitede üç adet “AA” ebadında Alkalin

  (LR6) ya da Manganez (R6, UM-3) piliniyerleştirin. Panasonic pillerini kullanmanızı tavsiye ederiz.Pil ömrü: j  Alkalin pil kullanıldığı zaman

  6 ay kadardır.  j Manganez pil kullanıldığı 

  zaman üç ay kadardır.≥ Pil ömrü kullanım koşullar ına ve ortam

  sıcaklığına bağlı olabilir.≥ Bu ünitenin işlevlerini yerine getirebilmesi için

  pillerin düzgün yerleştirildiğinden emin olun.

  Pillerin değiştirilmesi

  Eğer “ ” ekranda yanarsa, pil gücü düşükdemektir. Yeni pilleri en kısa süredeyerleştirmeniz gerekmektedir. Eğer Piller

  “ ” değiştirilmezse, ünite düzgün şekildeçalışmayabilir.≥ Saklı tutmak istediğiniz ve an itibari ile

  aranmış/aranan numaralarda bulunan telefonnumaralar ını pilleri değiştirmeden öncekaydediniz, aksi takdirde pillerindeğiştirilmesiyle bu bilgiler kaybolucaktır.

  1 Telefon hattı bağlantı kablosunuüniteden çıkar ın.

  2  Oku aşağıya yöneltin ve kapağı açın.

  3  Bitmiş olan pilleri yenileri ile doğrupolarlar ı (+, –) göz önüne alarakyerleştiriniz.

  4  Telefon hattı bağlantı kablosunu üniteyetakın.

  ÜNİTE, PİLLER OLMADAN DÜZGÜNÇALIŞMAYABİLİR.

  Pillerle İlgili Önlemler:Piller doğru şekilde kullanılmalıdır; aksitakdirde, pil sızıntılar ı üniteyi bozar.s farklı pil çeşitlerini bir arada kullanmayın.s şarj etmeyin, kısa devre yapmayın, demontaj

  etmeyin, ısıtmayın veya ateşe atmayın.s Pil değiştirirken pillerin hepsini birden

  değiştirin.

  Not:s Eğer pilleri değiştirmezseniz yada pillerin

  zayıf olduğu durumlarda, ekran boş gözükür.Piller değiştirildikten sonra saat ayar ını yeniden yapın.

  s Alkalin piller kullanıyorsanız pilleri her altı ayda bir değiştirin; aksi takdirde, ünite yanlış şekilde çalışabilir. (Manganez pilkullandığınızda ise, pilleri her üç ayda birdeğiştirin.)

  s nikel-Kadmiyum pil kullanmayın.

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  39/60-9-

  Haz ı rl ı k 

  Bağlantılar  Ahizenin kablosunu ahizeye (1) ve üniteye (2) bağlayınız. Telefon hattını üniteye vetelefon hat jakına bağlayınız.Bağlantı işlemi tamamlandıktan sonra, ahizeyi kaldır ınız ve çevir sesi için bekleyiniz.

  ≥ KX-TS560EX2 ve KX-TS580EX2 için sadece Panasonic ahizesi kullanınız.≥ Kutudan çıkan telefon kablosunu kullanın. Başka bir telefon kablosu kullanımı, ürünün düzgün

  çalışmasını engelleyebilir.≥ KX-TS560EX2 veya KX-TS580EX2 ürünleri (darbeli arama) servisi için dizayn edilmemiştir.

  Eğer DSL/ADSL servisine üyeyseniz

  Lütfen DSL/ADSL filtresini aşağıdaki durum ile ilgili ünite ile telefon jaki arasındaki telefonhattına ekleyiniz (DSL/ADSL servis sağlayıcınız ile görüşünüz):s Konuşurken parazit sesi duyuluyor.s Arayan Numarayı Gösterme özelliği (sayfa 21) düzgün çalışmıyor.

  LINE

  1

  Tek hatlı telefon jakı için

  2

  DSL/ADSL filtresi

  Tek hatlı telefon jakı için

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  40/60-10-

  Haz ı rl ı k 

  İletişim Aygıtlar ının BağlanmasıTelefon hattınıza bir iletişim aygıtı (bilgisayar, modem, faks, telesekreter, vs.) bağlamakisterseniz, DATA girişini kullanarak bu aygıt üzerinden bağlantı yapabilirsiniz.

   Ahize kordonunu ve telefon hattı kablosunu bağladıktan sonra, iletişim aygıtı telefon hattı kablosunu DATA girişine bağlayın.

  ≥ Bu üniteyi kullanmadan önce (arama yapmadan, telefon numaralar ını belleğe girmeden, vs.) iletişimaygıtının kullanılmıyor olmasına dikkat edin, aksi takdirde, iletişim aygıtınız düzgün çalışmayabilir.

  ≥ Bilgisayar ≥ Modem≥ Faks≥ Telesekreter 

  DATA

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  41/60-11-

  Haz ı rl ı k 

  Kullanım kılavuzunda kullanılan kısaltmalar 

  Simge Anlamı

  { } Parantez içindeki semboller ünitedeki tuş isimlerini temsil eder.

    Bir sonraki operasyona ilerleyin.“ ” Tırnak işaretli kelimeler ekrandaki menüyü gösterir.

  Örnek: “REHBERE KAYDET ?”

  {4}  /  {3}: “ ” Tırnak işaretli kelimeleri seçmek için {4} veya {3} basınız.Örnek: {4} / {3}: “KAPALI”

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  42/60-12- 

  Haz ı rl ı k 

  Unitenin kurulumu

  Ekran Dili

  Ekran dili olarak “ENGLISH” (İngilizce),

  “ESPANOL” (İspanyolca), “ITALIANO”(İtalyanca), “TURKCE” (Türkçe),“E ΛΛΗΝΙΚΑ ” (Yunanca) ve “DEUTSCH”(Almanca).Fabrika ayar ı: “ENGLISH” (İngilizce) dir.

  1 {l}  {4} / {3}: “DIL DEGISTIR ?”{OK}

  2  {4} / {3}: İstenilen ayar ı seçiniz{OK}  { }

  Gün ve Saat

  1 {l}  {4} / {3}: “SAAT AYARLA ?”{OK}

   2  Var olan yılı 2 rakam seçerek giriniz.

  Örnek: 2008

  {0} {8} 

  ≥ 2000 ila 2099 yıllar ı arasında seçimyapabilirsiniz.

  3  {OK}

  4  Var olan saat ve dakikayı her ikisi içinde2 rakam seçerek giriniz.

  5  {OK}≥ Eğer siz 0000 ile 0059 arasında veya

  1300-2359 arasında sayı girerseniz,zaman otomatik olarak kendini 24 saat

  uygulamasına alır. 6, 7, 8 numaralı kademeleri atlayınız.

  6  “ AM ” yi yada “PM ” yi yada 24 saat diliminiseçmek için {# } ye basınız.

  ≥ {# } bastığınız her defada, seçilen öğeekranda değişecektir.

  Örnek: 9:30PM{0} {9} {3} {0}

   

  “09:30PM ” gözükenekadar {# } ’ a basınız.

  7  {OK}8  Var olan gün ve ayı her ikisi içinde iki

  rakamlı olacak şekilde giriniz.Örnek: 15 Temmuz

  {1} {5} {0} {7} 

  9  {OK}  { }≥ Eğer girilmiş gün ve zaman yanlışsa,

  ekranda “HATA ” yazısı gözükür ve buayarla devam edemezsiniz. Doğru zaman

  ve günü giriniz.

  SeçenekEkran

  PM

   AMAM

  PM

  (Boş ekran) 24 saat

  Arayan Numarayı Gösterme ServisiKullanıcılar ı için (sayfa 21)

   Arayan Numarayı Gösterme Servisindesaat ekranı hizmeti veriliyorsa:≥ Telefonun çalmasıyla arayan kişi bilgisi saati

  sıf ırlar eğer,s Ayarlanmış zaman ve/veya gün yanlış.s Zaman ayarlanması Aktif olarak set

  edilmiştir.

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  43/60-13-

   

  Proglamlanabilen ayarlar Ünitenin aşağıdaki ayarlar ını kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

  Ahizenin ünitenin üzerinde olduğundan emin olun ve “ ” (KX-TS580EX2) ekrandagözükmediğinden emin olun.

  Ana menüyü kullanarak ayar yapmak

  1 {l}

  2  {4} / {3}: İstenilen öğeyi ekrandan seçin  {OK}

  3  {4} / {3}: İstenilen ayar ı seçiniz  {OK}≥ Bu aşama ayarlanan programa göre değişir.

  ≥ Operasyondan çıkmak için, { } basınız yada 60 saniye bekleyiniz.

  Not:≥ Devam eden tabloda, < > var olan ayarlar ı göstermektedir.≥ Var olan öğe yada ayarlar ekranda öne çıkartılmıştır.

  *1 Geri arama süresi sizin telefon santralinize yada sağlayıcı PBX’ göre değişir. PBX sağlayıcınızlagerektiğinde iletişime geçiniz.

  *2 Çevirim modu “TONE” olarak fixlenmiştir.*3 “  ” tek bir düzeyi gösterir. Ekranı daha net yapmak için, seviyeyi yükseltin.*4 Eğer arayıcı bilgisi ve zamanı servisi sizin bulunduğunuz şehirde sağlanıyorsa, bu üniteye arayanın

  kimliğini, gününü, ve saatini otomatik olarak değiştirmesine imkan sağlar. Bu özelliği kullanmak için

  öncelikle zamanı ve günü ayarlayınız.*5 (KX-TS580EX2)’in bekleme modu için müzik ayarlayabilirsiniz.

  Ana menü Ayarlar SayfaREHBERE KAYDET ?   j 19SAAT AYARLA ?   j 12SIFRE DEGISTIR ? 14CAGRI YASAKLA ?   j 14

  GERI ARA.ZAMANI*1 900MS /  700MS /  600MS /  400MS /

  300MS /  250MS /  200MS /  160MS /110MS /  100MS /  90MS /  80MS

  j

   NUMARA CEV.MODU*2 TONE   j

  LCD KONTRAST ?*3   /     /     /     j

  ZAMAN AYARLA ?*4  ACIK  / KAPALI   j

  BEKLET MUZ.AYAR?*5  ACIK  / KAPALI

    j

  DIL DEGISTIR ? ENGLISH/ESPANOL/ITALIANO/

  TURKCE/E ΛΛΗΝΙΚΑ /DEUTSCH

  12

  Programlama

 • 8/18/2019 Panasonic Telephone Manual

  44/60-14-

  Programlama 

  Proglamlanabilen ayarlariçin özel direktifler 

  Arama Sınırlamasıİsterseniz üniteyi belirlenmiş sayılar (1 yada2 rakam) ile başlayan telefon numaralar ını aramaktan men edebilirsiniz. Buengellenmiş numaralar, (#) ilekaydedilmişler haricinde, dışar ıyı arayamazlar.≥  Arama sınırlama aktifken, # ile başlayan acil

  numaralar ı kaydedemez, değiştiremez yada

  silemezsiniz.

  Arama sınırlamayı aktif hale getirmek

  1 {l}

  2  {4} / {3}: “CAGRI YASAKLA ?”{OK}

  ≥ Eğer henüz fabrika ayar ı şifre olan (1111)’ideğiştirmediyseniz, lütfen 4. aşamayaatlayınız.

  3  Ünitenin şifresini girin {OK}

  4  Sınırlamak istediğiniz numarayı/numaralar ı (1 veya 2 hane) girin({0} ila {9}) {OK}  { }

  Engellenmiş numaray�