KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by 许嘉文

download KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by 许嘉文

of 43

Transcript of KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by 许嘉文

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  1/43

  DRAF RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT ( SK ) 2013

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  1 KEKELUARGAAN

  TAJUK :

  1.2 Me !e "#$% &e "e'#& !# & e e *+* , #-# #% ,#,+* # #!% * * #+#%e$ #+## % $# # !# # #+ !e "# e+* .

  2.2 Me& #'# !# &e-#&, e$ #+## %$# # !# # #+ !#$, #!# e #"#,*& e$ !e "# e *+# # " e+* .

  3.2 Me * , -*$* % * * #+#% e$ #+## %$# # !# # #+ e'#$# &e # , !e "#e+* !# e .

  4.1 Me e *+ !# &e-#&, * *$ e ,!# #& #"* &e # *, # ,# e'#$# !,!,-, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.2.7 Me !e "#$% &e-#&, !#&e e *+ e , 8 e , # #+ !e "#

  +$* +*$ , ## # #+ # " e+*!# +e #+.

  2.2.3 Me& #'# !# &e-#&, # #+# " &e "# !* ", e$ #+##e$,& *-# # ,+# !#$, #!#e #"#, *& e$ !e "# e *+## " e+* .

  3.2.7 Me * , # #+ !# #& e$e ""#e'#$# &e # , !e "# e+* !#e .

  4.1.1 Me e *+ !# &e-#&, ,$,#"* # " &e "# !* ", , #, !#e "# #$# # " !, e$ e& #- #

  &e # *, # ,# e'#$# !,!,-, *$.

  5.1.1 Me-#&, !# &e ""* # ##+# # #& 6 $,+ !#

  e 6!6- , # "# !e "# e+*&e ", *+ 6 +e .

  IlmuPe !,!, # M6$#

  Nilai murniK# ,- # # "Be e$ # #

  EMK :K$e#+,9,+, !# , 69# ,TMK

  PeraturanSosiobudayaKe # +* # e$ #-# #

  KBMe # # ,!e#K6 +e +*#

  TKP e$ # L, "*, +, %

  I +e$ e$ 6 #

  1

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  2/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  2 KEKELUARGAAN

  TAJUK :

  1.3 Me !e "#$% &e-#&, !# &e& e$,$e 6 +e$-#!# e *#+* #$#-# %

  6# # !# e # # # " !,!e "#$!e "# e+* .

  2.3 Me& #'# *#+ e #"#, #-# #'##!e "# # '#$% e *+# # " e # !#, +6 # , # " e+* .

  3.2 Me * , -*$* % * * #+#% e$ #+## %$# # !# # #+ e'#$# &e # , !e "#e+* !# e .

  4.1 Me e *+ !# &e-#&, * *$ e ,!# #& #"* &e # *, # ,# e'#$#!,!, -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.3.1 Me !e "#$% &e-#&, !#&e& e$, # $e 6 # " e *#,

  e'#$# , # #+#* "e$# # *+e$-#!# #$#-# e$!# #$ ## #+ e$, +#- !e "# e+* .

  2.3.1 Me& #'# e #"#, #-# # "&e "# !* ", e #"#, e , # #+

  e'#$# &e # , !e "# # '#$%e *+# # " e # !# , +6 # ,# " e+* .

  3.2.; Me * , # #+ &* e'#$#&e # , !# #& e +* +* , #

  e$# " #, !e "# e+* !#e .

  4.1.2 Me-#&, !# &e "-# , # ,$,#"* # " &e "# !* ", , #, !#e "# #$# e'#$# e$ # !* !#

  !, #& #, # &e # *, # ,#e'#$# !,!, -, *$.

  5.1.2 Me-#&, !# &e ""* # ##+# # -# +# -,!*

  !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  IlmuPe !,!, # M6$#

  Nilai murniK# ,- # # "Be e$ # #

  EMK :K$e#+,9,+, !# , 69# ,TMK

  PeraturanSosiobudayaKe # +* # e$ #-# #

  KB :

  Me # # ,!e#K6 +e +*#

  TKP :e$ # L, "*, +, %

  I +e$ e$ 6 #

  2

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  3/43

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  4/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  4 KEKELUARGAAN

  TAJUK :

  1.3 Me !e "#$% &e-#&, !# &e& e$,$e 6 +e$-#!# e *#+* #$#-# %

  6# # !# e # # # " !,!e "#$!e "# e+* .

  2.4 Me& #'# !# &e-#&, *+# " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+ !#$, #!#e #"#, #-# * +* &e& e$, $e 6

  !e "# e+*

  3.4 Me * , ,& # !e "# +e #+.

  4.2 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# e'#$#$e#+, e # e$'e$,+# e'#$# !,!,

  -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.3.3 Me !e "#$% &e-#&, !#&e& e$, # $e 6 !e "#&e #& #, # e # # # "

  e+* &e ", *+ *$*+# .

  2.4.1 Me& #'# !# &e-#&, *+ * +* &e "e # # +,,!e# *+# !# ,!e# #& , "#!# #& e #"#, #-# #",

  &e& *#+ $# # !e "# +e #+.

  3.4.2 Me * , $# # !# # #+ # " #!#e$ #+## e$,& *-# , #

  !e "# e ## !# +# !# #'## " +e #+ e'#$# ,& #

  4.2.2 Me "* #$ # ,!e# # " +e #+&e ""* # # #-# # # " , !#-!# # #+ # " "$#+, e$+#

  #-# # #!# # " e *#,e # e$'e$,+# e'#$# !,!,

  -, *$.

  5.1.4 Me-#&, !# &e ""* # ##+# e$ # # , !e "# e+*

  &e ", *+ 6 +e .

  IlmuPe !,!, # M6$#

  Nilai murni

  K# ,- # # "Be e$ # #

  EMK :K$e#+,9,+, !# , 69# ,TMK

  PeraturanSosiobudayaKe # +* # e$ #-# #

  KB :

  Me # # ,!e#K6 +e +*#

  TKP :e$ # L, "*, +, %

  I +e$ e$ 6 #

  4

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  5/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  5 KEMASYARAKATAN

  TAJUK :

  1.4 Be$+*+*$% e$ *# !# &e #+# #e$&, +## +e +# " e *#+* e$ #$#

  !#$, #!# e #"#, *& e$ !# #& ,+*# ,6$ !# +,!# 6$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.4 Me& #'# !# &e-#&, *+# " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+ !#$, #!#e #"#, #-# * +* &e& e$, $e 6

  !e "# e+* .

  3.< Me "e!,+ !# &e&*$ , # -# ,e * , # !e "# e+* .

  4.3 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# !e "#$e#+, &e # *, # 6 # e'#$# !,!,

  -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.4.1 Be$+*+*$ +e +# " e *#+* e$ #$#!#$, #!# e #"#, *& e$ !e "#&e ""* # # # #+ # " "$#+,!# #& ,+*# , 6$ !# +,!#

  6$ e'#$# e$+#+# * , #.

  2.4.2 Me& #'# !# &e-#&, *+ !#$, #!# #-# * +*&e # # ,!e# !e "# e+* .

  3.

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  6/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  7 KEMASYARAKATAN

  TAJUK :

  1.4 Be$+*+*$% e$ *# !# &e #+# #e$&, +## +e +# " e *#+* e$ #$#

  !#$, #!# e #"#, *& e$ !# #& ,+*# ,6$ !# +,!# 6$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.4 Me& #'# !# &e-#&, *+# " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+ !#$, #!#e #"#, #-# * +* &e& e$, $e 6

  !e "# e+* .

  3.3 Me& , # !# &e * , e$ #+## % $# #!# # #+ !e "# e+* .

  4.3 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# !e "#

  $e#+, &e # *, # 6 # e'#$# !,!,-, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.4.2 Be$ *# +e +# " e *#+* e$ #$#&e ""* # # #+# "e #$# # "

  e *#, !# #& ,+*# , +,!# 6$e'#$# e$+#+# * , #.

  2.4.3 Me& #'# !# &e-#&, *+ # " +e$ *$#+ !#+e$ ,$#+ !e "# +e #+ !#$, #!#

  e #"#, #-# * +* &e& *#+e , #,# !e "# e+* .

  3.3.3 Me& , # !# &e * , #=# #e-# e$!# #$ # 6# ## " e$+*& * !# e$'# #-

  !e "# e+* .

  4.3.2 Me "* #$ # !,# 6" # "!,-# , # !#$, #!# #-#$# " # "# * +* &e #& #, #

  , #, !# e "# #$# !e "##-# # #!# # " e *#,.

  5.1.7 Me-#&, !# &e ""* # ##+# -* * " # '# "#e+e$# "# !e "# e+*

  &e ", *+ 6 +e .

  .

  Ilmu8 K# ,# Te& #+#8 Pe !. S,9,Ke=#$"# e"#$##

  Nilai Murni8 B#, -#+,8 Ke$ # # Se "#+

  e$ #$# #+

  Kewarganegaraan8 Se "#+ Ke ,+##

  KBT8 KB% K6 +e +*# % BCB%

  TKP% TMK

  6

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  7/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  ; KEMASYARAKATAN

  TAJUK :

  1.4 Be$+*+*$% e$ *# !# &e #+# #e$&, +## +e +# " e *#+* e$ #$#

  !#$, #!# e #"#, *& e$ !# #& ,+*# ,6$ !# +,!# 6$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.5 Me& #'#% &e-#&, !# &e ## ** +* &e&, !#- # *+ # "+e$!# #+ !# #& e #"#, #-# !e "#

  e+* .

  3.3 Me& , # !# &e * , e$ #+## % $# #!# # #+ !e "# e+* .

  4.4 Me # #> # !# &e-#&, *, ,!e "# , +6 # , # " e+*&e ""* # # #-# # # " , !#-

  e'#$# !,!, -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e

  1.4.3 Be$ *# +e +# " e *#+* e$ #$#&e ""* # # #+# "# +, #!,$, 6$# " !# #+# "# +, # !,$,+# # !e "# e+* !# #& ,+*# ,

  6$ !# +,!# 6$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.5.1 Me& #'# !# &e-#&, *+ # " +e$ *$#+ !#+e$ ,$#+ !#$, #!# #-# $6 #!e "# e+*

  3.3.4 Me& , # e$# " # * +* &e * ,e #"#, e , #$# "# !e "#e+*

  4.4.1 Me !e # , # #!e "# e *+# !# , +6 # , # "e+* !# e # e'#$# !,!, -, *$e$+# &e-#&, *! # #

  +e$ e *+

  5.1.; Me-#&, !# &e ""* # ##+# # +*% #+# e$, +#- !# #+#e&e$, !e "# e+* &e ", *+6 +e

  Ilmu8 K# ,# Te& #+#8 Pe !. S,9,Ke=#$"# e"#$##

  Nilai Murni8 B#, -#+,8 Ke$ # # Se "#+

  e$ #$# #+

  Kewarganegaraan8 Se "#+ Ke ,+##

  KBT8 KB% K6 +e +*# % BCB%

  TKP% TMK

  7

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  8/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  < KEMASYARAKATAN

  TAJUK :

  1.4 Be$+*+*$% e$ *# !# &e #+# #e$&, +## +e +# " e *#+* e$ #$#

  !#$, #!# e #"#, *& e$ !# #& ,+*# ,6$ !# +,!# 6$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.5 Me& #'#% &e-#&, !# &e ## ** +* &e&, !#- # *+ # "+e$!# #+ !# #& e #"#, #-# !e "#

  e+* .

  3.5 Me '#+#+ *+ # " e+* +e +# "e *#+* e$ #$# !#$, #!# e #"#,*& e$.

  4.4 Me # #> # !# &e-#&, *, ,!e "# , +6 # , # " e+*&e ""* # # #-# # # " , !#-

  e'#$# !,!, -, *$.

  5.2 Me-#&, !# &e ""* # #e& e +* # #+# # " e *#, !# #&e #"#, ,+*# , !e "# e+* .

  1.4.4 Me #+# # e$&, +## +e +# "e *#+* e$ #$# !e "#

  &e ""* # # #+# !# #-# ##!# # " e *#, !# #& ,+*# ,

  +,!# 6$ e'#$# e$+#+# * , #.

  2.5.2 Me& #'#% &e-#&, !#&e ## * *+ # " +e$ *$#+!# +e$ ,$#+ !#$, #!# #-# $6 #!e "# e+* .

  3.5.2 Me '#+#+ *+ # " e+*&e ", *+ *$*+# * +* &e& *#+'#$+# !#$, #!# e #"#, *& e$.

  4.4.2 Me& , # !# &e-#&, # #e'#$# +e$ #=# !#&e !e # , # # !e "#

  e *+# !# , +6 # , # " e+*!# e # e'#$# !,!, -, *$.

  5.2.1 Me-#&, !# &e ""* # #,& *-# # -,$# ?# % 8 # % ?,%,& *-# # ,+# #!# #+# e$ #%

  #+# # !# #+# #! e +, e$+#,& *-# , # !e "# e+*!# #& e #"#, ,+*# ,.

  Ilmu8 K# ,# Te& #+#8 Pe !. S,9,Ke=#$"# e"#$##

  Nilai Murni8 B#, -#+,8 Ke$ # # Se "#+

  e$ #$# #+

  Kewarganegaraan8 Se "#+ Ke ,+##

  KBT

  8 KB% K6 +e +*# % BCB%TKP% TMK

  8

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  9/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  @ KESIHATAN DANKEBERSIHAN

  TAJUK :

  1.7 Be$ ,'#$# * +* &e #& #, # *+ +e +# " e *#+* e$ #$#!#$, #!# e #"#, *& e$ !e "# +e #+

  e'#$# e$+#+# * , #.

  2.7 Me& #'# e #"#, #-# # +e$# !#* # # +e$# # " e *#, #",

  &e&* * &, #+ &e& #'#

  3.@ Me * , * # # +e +# " e #"#, #-## +e$# !# * # # +e$# # "

  !,!e "#$% !,+6 +6 #+#* !, #'# !e "#e+*

  4.1 Me e *+ !# &e-#&, * *$ e ,!# #& #"* &e # *, # ,# e'#$#!,!, -, *$.

  5.2 Me-#&, !# &e ""* # #e& e +* # #+# # " e *#, !# #&e #"#, ,+*# , !e "# e+* .

  1.7.1 Be$ ,'#$# * +* &e !# #+ # *+ # " +e$ ,$#+ !e "#+e #+ +e +# " e *#+* e$ #$#

  e'#$# e$+#+# * , #

  2.7.1 Me& #'# !# &e-#&,e #"#, #-# # +e$# # "e *#, * +* &e , " #+ # !# #e$ , ,$ e'#$# $e#+, .

  [email protected] Me * , * # # +e +# " #-#* # # +e$# # " !,!e "#$%

  !,+6 +6 #+#* !, #'# !e "# e #!# &e ""* # # #-# # # ""$#+, .

  4.1.1 Me e *+ !# &e-#&, ,$,#"* # " &e "# !* ", , #, !#e "# #$# # " !, e$ e& #- #

  &e # *, # ,# e'#$# !,!,-, *$.

  5.2.2 Me-#&, !# &e ""* # ##+# "# !# e #$# !e "# e+*

  !# #& e #"#, ,+*# ,.

  IlmuS#,Pe$* #+#

  A +$6 6&,

  Nilai MurniKe$# , #R# ,6 #Be$!, #$,

  KewarganegaraanMe "e+#-*,

  e, +,&e=## -e$ #+e& #+#

  PeraturanSosiobudayaS6 # # +*

  KBTKe-,$# Be$ , ,$ 8&e e e #, # # #-8&e& e># # # +#!e "# e !# #+Ke'e$!# Pe #"#,8 #+*$# ,

  9

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  10/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  10 KESIHATAN DANKEBERSIHAN

  TAJUK :

  1.7 Be$ ,'#$# * +* &e #& #, # *+ +e +# " e *#+* e$ #$#!#$, #!# e #"#, *& e$ !e "# +e #+

  e'#$# e$+#+# * , #.

  2.7 Me& #'# e #"#, #-# # +e$# !#* # # +e$# # " e *#, #",

  &e&* * &, #+ &e& #'#.

  3.7 Me * , * +* &e #& #, # *++e +# " e *#+* e$ #$# !e "#&e ""* # # #-# # # " # +* .

  4.1 Me e *+ !# &e-#&, * *$ e ,!# #& #"* &e # *, # ,# e'#$#!,!, -, *$

  5.2 Me-#&, !# &e ""* # #e& e +* # #+# # " e *#, !# #&e #"#, ,+*# , !e "# e+*

  1.7.2 Me #& #, # *+ +e +# "e *#+* e$ #$# !#$, #!# &e!,#

  2.7.2 Me& #'# !# &e-#&,e #"#, #-# * # # +e$#

  * +* &e "e # # +, , #, &*$ ,.

  3.7.1 Me * , * +* &e #& #, # *+ # " e+* !e "#&e ""* # # ,!e# *+# !#,!e# #& , "# e$+#&e e"# # e # +* #

  e$ #-# #

  4.1.2 Me-#&, !# &e "-# , # ,$,#"* # " &e "# !* ", , #, !#e "# #$# e'#$# e$ # !* !#

  !, #& #, # &e # *, # ,#e'#$# !,!, -, *$

  5.2.3 Me-#&, !# &e ""* # ##+# &* e +* # " +e #-

  +# !e "# e+* !# #&e #"#, ,+*# ,.

  IlmuS#,Pe$* #+#

  A +$6 6&,

  Nilai MurniKe$# , #R# ,6 #Be$!, #$,

  KewarganegaraanMe "e+#-*,

  e, +,&e=## -e$ #+e& #+#

  Peraturan

  SosiobudayaS6 # # +*

  KBTKe-,$# Be$ , ,$ 8&e e e #, # # #-8&e& e># # # +#!e "# e !# #+Ke'e$!# Pe #"#,8 #+*$# ,

  10

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  11/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  11 KESIHATAN DANKEBERSIHAN

  TAJUK :

  1.; Be$ , '# " !# &e "e&* # #e !# #+ +e +# " e *#+* e$ #$#

  !#$, #!# e #"#, *& e$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.2 Me& #'# !# &e-#&, e$ #+## %$# # !# # #+ !#$, #!# e #"#,*& e$ !e "# e *+# # " e+* .

  3.7 Me * , * +* &e #& #, # *++e +# " e *#+* e$ #$# !e "#&e ""* # # #-# # # " # +*

  4.2 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# e'#$#

  $e#+, e # e$'e$,+# e'#$# !,!,-, *$.

  5.3 Me-#&, !# &e& , # # #+ # "e+* !# #& e #"#, ,+*# ,

  1.;.2 Be$ , '# " !# &e "e&* # #e !# #+ +e +# " e *#+*e$ #$# !#$, #!# e #"#,*& e$ !e "# &e ""* # #

  # #+ # " "$#+, e'#$#e$+#+# * , #

  2.2.3 Me& #'# !# &e-#&, # #+# " &e "# !* ", e$ #+##e$,& *-# # ,+# !#$, #!#e #"#, *& e$ !e "# e *+## " e+* .

  3.7.2 Me * , * +* &e #& #, # *+ e$ e +* *$#+%

  # 6$# !# 'e$,+# !e "# e #

  e$+# &e ""* # # #-# # # "# +*

  4.2.1 Me "* #$ # # #+ # " "$#+,!e "# e *+# # " e+* !#, +6 # , # " e # e$+# * * #,!e# # " +e #+ e # e$'e$,+#

  e'#$# !,!, -, *$.

  5.3.1 Me-#&, !# &e& , # # #++* ""# !e "# e *# # * e!# $e!, #+ # " e+* !# #&

  e #"#, ,+*# ,.

  IlmuS#,Pe$* #+#

  A +$6 6&,

  Nilai MurniKe$# , #R# ,6 #Be$!, #$,

  KewarganegaraanMe "e+#-*,

  e, +,&e=## -e$ #+e& #+#

  Peraturan

  SosiobudayaS6 # # +*

  KBTKe-,$# Be$ , ,$ 8&e e e #, # # #-8&e& e># # # +#!e "# e !# #+Ke'e$!# Pe #"#,8 #+*$# ,

  11

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  12/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  12 KESIHATAN DANKEBERSIHAN

  TAJUK :

  1.5 Be$'e$,+# !# &e 'e$,+# # e *#+*e$ #$# e&* # !e "# +e #+

  &e ""* # # e *+# # " e # !#, +6 # , # " e+* .

  2.3 Me& #'# *#+ e #"#, #-# #'##!e "# # '#$% e *+# # " e # !#, +6 # , # " e+*

  3.; Me "-# , # e * , # $e#+, !# #&e #"#, "e $e !e "# e+*

  4.2 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# e'#$#

  $e#+, e # e$'e$,+# e'#$# !,!,-, *$

  5.3 Me-#&, !# &e& , # # #+ # "e+* !# #& e #"#, ,+*# ,

  1.5.1 Be$'e$,+# +e +# " e *#+* e$ #$#!e "# +e #+% e *+# # " e #!# , +6 # , # " e+*&e ""* # # # #+ # "&e "# !* ", =#'# #.

  2.3.1 Me& #'# e #"#, #-# # "&e "# !* ", e #"#, e , # #+

  e'#$# &e # , !e "# # '#$%e *+# # " e # !# , +6 # ,# " e+* .

  3.;.1 Me "-# , # $# " #e !#-* *# % , , !# e *+*

  !# #& e * , # $e#+, !e "#e+* .

  4.2.2 Me "* #$ # ,!e# # " +e #+&e ""* # # #-# # # " , !#-!# # #+ # " "$#+, e$+#

  #-# # #!# # " e *#,e # e$'e$,+# e'#$# !,!,

  -, *$

  5.3.2 Me-#&, !# &e& , # # #+# +, !# # #+ # , !e "# e+*!# #& e #"#, ,+*# ,.

  IlmuS#,Pe$* #+#

  A +$6 6&,

  Nilai MurniKe$# , #R# ,6 #Be$!, #$,

  KewarganegaraanMe "e+#-*,

  e, +,&e=## -e$ #+e& #+#

  Peraturan

  SosiobudayaS6 # # +*

  KBTKe-,$# Be$ , ,$ 8&e e e #, # # #-8&e& e># # # +#!e "# e !# #+Ke'e$!# Pe #"#,8 #+*$# ,

  12

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  13/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  13 KESELAMATAN

  TAJUK :

  1.5 Be$'e$,+# !# &e 'e$,+# # e *#+*e$ #$# e&* # !e "# +e #+

  &e ""* # # e *+# # " e # !#, +6 # , # " e+* .

  2.3 Me& #'# *#+ e #"#, #-# #'##!e "# # '#$% e *+# # " e # !#, +6 # , # " e+*

  3.; Me "-# , # e * , # $e#+, !# #&e #"#, "e $e !e "# e+* .

  4.3 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# !e "#

  $e#+, &e # *, # 6 # e'#$# !,!,-, *$

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e

  1.5.2 Me 'e$,+# # e *#+* e$ #$## " !, ,-#+ !# # " !,+6 +6

  !e "# +e #+% e *+# # " e #!# , +6 # , # " e+*&e ""* # # # #+ # "&e "# !* ", =#'# #

  2.3.2 Me& #'# e #"#, #-# # "&e "# !* ", # #+ +* ""# !## #+ &* e$ , # " * e

  e'#$# &e # , !e "# # '#$%e *+# # " e # !# , +6 # ,# " e+*

  3.;.2 Me "-# , # e * , # $e#+,

  e$ e +* ,", #+, !#!e $, +, !e "# e+*

  4.3.1 Me "* #$ # !,# 6" !e "#e *+# !# , +6 # , # " e+*

  !# e # % !# #-# # #!## " e *#, &e # *, # 6 #e'#$# !,!, -, *$

  5.1.1 Me-#&, !# &e ""* # ##+# # #& 6 $,+ !#e 6!6- , # "# !e "# e+*

  &e ", *+ 6 +e

  IlmuK# ,# +e& #+#Ge6"$# ,

  Nilai murniHe- +, "",Be e$ # #Se "#+Be$ #$# #+

  KewarganegaraanMe ', +#, e"#$# # "# !# e #+

  Peraturan

  SosiobudayaB*!# # +,&*$ # "e$-e- !# * #

  &e 6 6 "

  KBTKe-,$# e$ , ,$ 8&e +# ,$ 8&e "e # # +, ,!e#*+# !# ,!e#

  #& , "#Ke'e$!# # e #"#,

  8 #+*$# ,8, +e$ e$ 6 #

  13

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  14/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  14 KESELAMATAN

  TAJUK :

  1.2 Me !e "#$% &e "e'#& !# &e e *+* , #-# #% ,#,+* # #!% * * #+#%e$ #+## % $# # !# # #+ !e "# e+* .

  2.4 Me& #'# !# &e-#&, *+# " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+ !#$, #!#e #"#, #-# * +* &e& e$, $e 6

  !e "# e+*.

  3.2 Me * , -*$* % * * #+#% e$ #+## %$# # !# # #+ e'#$# &e # , !e "#e+* !# e .

  4.3 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# !e "#

  $e#+, &e # *, # 6 # e'#$# !,!,-, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.2.7 Me !e "#$% &e-#&,% !#&e e *+ e , 8 e , # #+ !e "#

  +$* +*$ , ## # #+ # " e+*!# +e #+.

  2.4.1 Me& #'# !# &e-#&, *+ * +* &e "e # # +,,!e# *+# !# ,!e# #& , "#!# #& e #"#, #-# #",&e& *#+ $# # !e "# +e #+.

  3.2.7 Me * , # #+ !# #& e$e ""#e'#$# &e # , !e "# e+* !#e .

  4.3.2 Me "* #$ # !,# 6" # "!,-# , # !#$, #!# #-#$# " # "# * +* &e #& #, #

  , #, !# e "# #$# !e "##-# # #!# # " e *#,

  5.1.2 Me-#&, !# &e ""* # ##+# # -# +# -,!* !e "#e+* &e ", *+ 6 +e .

  IlmuK# ,# +e& #+#Ge6"$# ,

  Nilai murniHe- +, "",Be e$ # #Se "#+Be$ #$# #+

  KewarganegaraanMe ', +#, e"#$# # "# !# e #+

  PeraturanSosiobudayaB*!# # +,&*$ # "

  e$-e- !# * #&e 6 6 "

  KBTKe-,$# e$ , ,$ 8&e +# ,$ 8&e "e # # +, ,!e#*+# !# ,!e#

  #& , "#

  Ke'e$!# # e #"#,8 #+*$# ,8, +e$ e$ 6 #

  14

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  15/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  15 KESELAMATAN

  TAJUK :

  1.3 Me !e "#$% &e-#&, !# &e& e$,$e 6 +e$-#!# e *#+* #$#-# %

  6# # !# e # # # " !,!e "#$!e "# e+*

  2.4 Me& #'# !# &e-#&, *+# " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+ !#$, #!#e #"#, #-# * +* &e& e$, $e 6

  !e "# e+*

  3.2 Me * , -*$* % * * #+#% e$ #+## %$# # !# # #+ e'#$# &e # , !e "#e+* !# e

  4.4 Me # #> # !# &e-#&, *, ,!e "# , +6 # , # " e+*&e ""* # # #-# # # " , !#-

  e'#$# !,!, -, *$

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e

  1.3.1 Me !e "#$% &e-#&, !#&e& e$, # $e 6 # " e *#,

  e'#$# , # #+#* "e$# # *+e$-#!# #$#-# e$!# #$ ## #+ e$, +#- !e "# e+*

  2.4.2 Me& #'# !# &e-#&, *+ !#$, #!# #-# * +*&e # # ,!e# !e "# e+*

  3.2.; Me * , # #+ &* e'#$#&e # , !# #& e +* +* , #

  e$# " #, !e "# e+* !#e

  4.4.1 Me !e # , # # !e "#e *+# !# , +6 # , # " e+*!# e # e'#$# !,!, -, *$ e$+#&e-#&, *! # #+e$ e *+.

  5.1.3 Me-#&, !# &e ""* # ##+# "# +, # +* * !e "#e+* &e ", *+ 6 +e

  IlmuK# ,# +e& #+#Ge6"$# ,

  Nilai murniHe- +, "",Be e$ # #Se "#+Be$ #$# #+

  KewarganegaraanMe ', +#, e"#$# # "# !# e #+

  Peraturan

  SosiobudayaB*!# # +,&*$ # "e$-e- !# * #

  &e 6 6 "

  KBTKe-,$# e$ , ,$ 8&e +# ,$ 8&e "e # # +, ,!e#*+# !# ,!e#

  #& , "#Ke'e$!# # e #"#,

  8 #+*$# ,8, +e$ e$ 6 #

  15

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  16/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  17 KESELAMATAN

  TAJUK :

  1.3 Me !e "#$% &e-#&, !# &e& e$,$e 6 +e$-#!# e *#+* #$#-# %

  6# # !# e # # # " !,!e "#$!e "# e+* .

  2.4 Me& #'# !# &e-#&, *+# " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+ !#$, #!#e #"#, #-# * +* &e& e$, $e 6

  !e "# e+* .

  3.4 Me * , ,& # !e "# +e #+.

  4.4 Me # #> # !# &e-#&, *, ,!e "# , +6 # , # " e+*&e ""* # # #-# # # " , !#-

  e'#$# !,!, -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.3.2 Me !e "#$% &e-#&, !#&e& e$, # $e 6 +e$-#!#

  6# # +# # #+# +# # e'#$#, # !e "# e+* .

  2.4.3 Me& #'# !# &e-#&, *+ # " +e$ *$#+ !#+e$ ,$#+ !e "# +e #+ !#$, #!#

  e #"#, #-# * +* &e& *#+e , #,# !e "# e+* .

  3.4.1 Me * , e$ #+## e$,& *-#, # !e "# e ## # "

  +e #+ e'#$# ,& # .

  4.4.2 Me& , # !# &e-#&, # #e'#$# +e$ #=# !#&e !e # , # # !e "#

  e *+# !# , +6 # , # " e+*!# e # e'#$# !,!, -, *$.

  5.1.4 Me-#&, !# &e ""* # ##+# e$ # # , !e "# e+*

  &e ", *+ 6 +e .

  IlmuK# ,# +e& #+#Ge6"$# ,

  Nilai murniHe- +, "",Be e$ # #Se "#+Be$ #$# #+

  KewarganegaraanMe ', +#, e"#$# # "# !# e #+

  Peraturan

  SosiobudayaB*!# # +,&*$ # "e$-e- !# * #

  &e 6 6 "

  KBTKe-,$# e$ , ,$ 8&e +# ,$ 8&e "e # # +, ,!e#*+# !# ,!e#

  #& , "#Ke'e$!# # e #"#,

  8 #+*$# ,8, +e$ e$ 6 #

  16

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  17/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  1; PERPADUAN

  TAJUK :

  1.3 Me !e "#$% &e-#&, !# &e& e$,$e 6 +e$-#!# e *#+* #$#-# %

  6# # !# e # # # " !,!e "#$!e "# e+* .

  2.5 Me& #'#% &e-#&, !# &e ## ** +* &e&, !#- # *+ # "+e$!# #+ !# #& e #"#, #-# !e "#

  e+* .

  3.4 Me * , ,& # !e "# +e #+.

  4.1 Me e *+ !# &e-#&, * *$ e ,!# #& #"* &e # *, # ,# e'#$# !,!,-, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.3.3 Me !e "#$% &e-#&, !#&e& e$, # $e 6 !e "#&e #& #, # e # # # "

  e+* &e ", *+ *$*+# .

  2.5.1 Me& #'# !# &e-#&, *+ # " +e$ *$#+ !#+e$ ,$#+ !#$, #!# #-# $6 #!e "# e+* .

  3.4.2 Me * , $# # !# # #+ # " #!#e$ #+## e$,& *-# , #

  !e "# e ## !# +# !# #'## " +e #+ e'#$# ,& # .

  4.1.1 Me e *+ !# &e-#&, ,$,#"* # " &e "# !* ", , #, !#e "# #$# # " !, e$ e& #- #

  &e # *, # ,# e'#$# !,!,-, *$.

  5.1.5 Me-#&, !# &e ""* # ##+# #! e +, !# #+# e "*#+

  !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  Ilmu8 Pe !.J# , !#Ke ,-#+#8 S#,

  Nilai Murni8 He- +, "",8 Ke e$ ,-# ,>, # !#&e +#8 R# ,6 #

  Kewarganegaraan8 Be$* #-# !#

  $6!* +,

  PeraturanSosiobudaya8 Me "-6$+, 6$# "

  #,

  KBT8 KB8 BCB8 K6 +e +*#8 K6 +$* +,9, &e8 TKP

  17

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  18/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  1< PERPADUAN

  TAJUK :

  1.4 Be$+*+*$% e$ *# !# &e #+# #e$&, +## +e +# " e *#+* e$ #$#

  !#$, #!# e #"#, *& e$ !# #& ,+*# ,6$ !# +,!# 6$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.5 Me& #'#% &e-#&, !# &e ## ** +* &e&, !#- # *+ # "+e$!# #+ !# #& e #"#, #-# !e "#

  e+* .

  3.< Me "e!,+ !# &e&*$ , # -# ,e * , # !e "# e+* .

  4.1 Me e *+ !# &e-#&, * *$ e ,!# #& #"* &e # *, # ,# e'#$#!,!, -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.4.1 Be$+*+*$ +e +# " e *#+* e$ #$#!#$, #!# e #"#, *& e$ !e "#&e ""* # # # #+ # " "$#+,!# #& ,+*# , 6$ !# +,!#

  6$ e'#$# e$+#+# * , #.

  2.5.2 Me& #'#% &e-#&, !#&e ## * *+ # " +e$ *$#+!# +e$ ,$#+ !#$, #!# #-# $6 #!e "# e+* .

  3.

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  19/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  1@ PERPADUAN

  TAJUK :

  1.4 Be$+*+*$% e$ *# !# &e #+# #e$&, +## +e +# " e *#+* e$ #$#

  !#$, #!# e #"#, *& e$ !# #& ,+*# ,6$ !# +,!# 6$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.5 Me& #'#% &e-#&, !# &e ## ** +* &e&, !#- # *+ # "+e$!# #+ !# #& e #"#, #-# !e "#

  e+* .

  3.3 Me& , # !# &e * , e$ #+## % $# #!# # #+ !e "# e+* .

  4.2 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# e'#$#$e#+, e # e$'e$,+# e'#$# !,!,

  -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.4.2 Be$ *# +e +# " e *#+* e$ #$#&e ""* # # #+# "e #$# # "

  e *#, !# #& ,+*# , +,!# 6$e'#$# e$+#+# * , #.

  2.5.3 Me& #'#% &e-#&, !#&e ## * #-# $6 # * +*&e&, !#- # *+ e #!#

  e +* *, , !e "# e+* .

  3.3.3 Me& , # !# &e * , #=# #e-# e$!# #$ # 6# ## " e$+*& * !# e$'# #-

  !e "# e+* .

  4.2.1 Me "* #$ # # #+ # " "$#+,!e "# e *+# # " e+* !#, +6 # , # " e # e$+# * * #,!e# # " +e #+ e # e$'e$,+#

  e'#$# !,!, -, *$.

  5.1.; Me-#&, !# &e ""* # ##+# # +*% #+# e$, +#- !# #+#e&e$, !e "# e+* &e ", *+6 +e .

  Ilmu8 Pe !.J# , !#Ke ,-#+#8 S#,

  Nilai Murni8 He- +, "",8 Ke e$ ,-# ,>, # !#&e +#8 R# ,6 #

  Kewarganegaraan8 Be$* #-# !#

  $6!* +,

  Peraturan

  Sosiobudaya8 Me "-6$+, 6$# "#,

  KBT8 KB8 BCB8 K6 +e +*#8 K6 +$* +,9, &e8 TKP

  19

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  20/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  20 PERPADUAN

  TAJUK :

  1.4 Be$+*+*$% e$ *# !# &e #+# #e$&, +## +e +# " e *#+* e$ #$#

  !#$, #!# e #"#, *& e$ !# #& ,+*# ,6$ !# +,!# 6$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.7 Me& #'# e #"#, #-# # +e$# !#* # # +e$# # " e *#, #",

  &e&* * &, #+ &e& #'#.

  3.3 Me& , # !# &e * , e$ #+## % $# #!# # #+ !e "# e+* .

  4.2 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# e'#$#

  $e#+, e # e$'e$,+# e'#$# !,!,-, *$.

  5.2 Me-#&, !# &e ""* # #e& e +* # #+# # " e *#, !# #&e #"#, ,+*# , !e "# e+* .

  1.4.3 Be$ *# +e +# " e *#+* e$ #$#&e ""* # # #+# "# +, #!,$, 6$# " !# #+# "# +, # !,$,+# # !e "# e+* !# #& ,+*# ,

  6$ !# +,!# 6$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.7.1 Me& #'# !# &e-#&,e #"#, #-# # +e$# # "e *#, * +* &e , " #+ # !# #e$ , ,$ e'#$# $e#+, .

  3.3.4 Me& , # e$# " # * +* &e * ,e #"#, e , #$# "# !e "#e+* .

  4.2.2 Me "* #$ # ,!e# # " +e #+&e ""* # # #-# # # " , !#-!# # #+ # " "$#+, e$+#

  #-# # #!# # " e *#,e # e$'e$,+# e'#$# !,!,

  -, *$.

  5.2.1 Me-#&, !# &e ""* # #,& *-# # -,$# ?# % 8 # % ?,%,& *-# # ,+# #!# #+# e$ #%

  #+# # !# #+# #! e +, e$+#,& *-# , # !e "# e+*

  !# #& e #"#, ,+*# ,.

  Ilmu8 Pe !.J# , !#Ke ,-#+#8 S#,

  Nilai Murni8 He- +, "",8 Ke e$ ,-# ,>, # !#&e +#8 R# ,6 #

  Kewarganegaraan8 Be$* #-# !#

  $6!* +,

  PeraturanSosiobudaya8 Me "-6$+, 6$# "

  #,

  KBT8 KB8 BCB8 K6 +e +*#8 K6 +$* +,9, &e8 TKP

  20

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  21/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  21 KEBUDAYAAN%KESENIAN DANESTETIKA

  TAJUK :

  1.4 Be$+*+*$% e$ *# !# &e #+# #e$&, +## +e +# " e *#+* e$ #$#

  !#$, #!# e #"#, *& e$ !# #& ,+*# ,6$ !# +,!# 6$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.7 Me& #'# e #"#, #-# # +e$# !#* # # +e$# # " e *#, #",

  &e&* * &, #+ &e& #'#.

  3.5 Me '#+#+ *+ # " e+* +e +# " e *#+* e$ #$# !#$, #!# e #"#,

  *& e$.

  4.3 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !# &e ""* # # #-# # #!# !e "#

  $e#+, &e # *, # 6 # e'#$# !,!,-, *$.

  5.2 Me-#&, !# &e ""* # #e& e +* # #+# # " e *#, !# #&e #"#, ,+*# , !e "# e+* .

  1.4.4 Be$+*+*$ +e +# " e *#+* e$ #$#!#$, #!# e #"#, *& e$ !e "#&e ""* # # # #+ # " "$#+,!# #& ,+*# , 6$ !# +,!#

  6$ e'#$# e$+#+# * , #.

  2.7.1 Me& #'# !# &e-#&,e #"#, #-# # +e$# # "e *#, * +* &e , " #+ # !# #e$ , ,$ e'#$# $e#+, .

  3.5.2 Me '#+#+ *+ # " e+*&e ", *+ *$*+# * +* &e& *#+'#$+# !#$, #!# e #"#, *& e$.

  4.3.1 Me "* #$ # !,# 6" !e "#e *+# !# , +6 # , # " e+*

  !# e # % !# #-# # #!## " e *#, &e # *, # 6 #

  e'#$# !,!, -, *$.

  5.2.2 Me-#&, !# &e ""* # ##+# "# !# e #$# !e "# e+*

  !# #& e #"#, ,+*# ,.

  Ilmu : K# ,# Te& #+# Pe !,!, # S,9,

  !#Ke=#$"# e"#$##

  Se #$#-

  Nilai Murni: He- T, "", Ke$# , # Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#,

  Tatabahasa K#+# G# !# K#+# M# &*

  21

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  22/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  22 KEBUDAYAAN%KESENIAN DANESTETIKA

  TAJUK :

  1.7 Be$ ,'#$# * +* &e #& #, # *+ +e +# " e *#+* e$ #$#!#$, #!# e #"#, *& e$ !e "# +e #+

  e'#$# e$+#+# * , #.

  2.7 Me& #'# e #"#, #-# # +e$# !#* # # +e$# # " e *#, #",

  &e&* * &, #+ &e& #'#.

  3.@ Me * , * # # +e +# " e #"#, #-# # +e$# !# * # # +e$# # "

  !,!e "#$% !,+6 +6 #+#* !, #'# !e "#e+* .

  4.3 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !# &e ""* # # #-# # #!# !e "#

  $e#+, &e # *, # 6 # e'#$# !,!,-, *$.

  5.2 Me-#&, !# &e ""* # #e& e +* # #+# # " e *#, !# #&e #"#, ,+*# , !e "# e+* .

  1.7.1 Be$ ,'#$# * +* &e !# #+ # *+ # " +e$ ,$#+ !e "#+e #+ +e +# " e *#+* e$ #$#

  e'#$# e$+#+# * , #.

  2.7.2 Me& #'# !# &e-#&,e #"#, #-# * # # +e$#

  * +* &e "e # # +, , #, &*$ ,.

  [email protected] Me * , * # # +e +# " #-#* # # +e$# # " !,!e "#$%

  !,+6 +6 #+#* !, #'# !e "# e #!# &e ""* # # #-# # # ""$#+, .

  4.3.2 Me "* #$ # !,# 6" # "!,-# , # !#$, #!# #-#$# " # "# * +* &e #& #, #

  , #, !# e "# #$# !e "##-# # #!# # " e *#,

  &e # *, # 6 # e'#$# !,!,-, *$.

  5.2.3 Me-#&, !# &e ""* # ##+# &* e +* # " +e #-

  +# !e "# e+* !# #&

  e #"#, ,+*# ,.

  Ilmu : K# ,# Te& #+# Pe !,!, # S,9,

  !#Ke=#$"# e"#$##

  Se #$#-

  Nilai Murni: He- T, "", Ke$# , # Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#,

  Tatabahasa K#+# G# !# K#+# M# &*

  22

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  23/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  23 KEBUDAYAAN%KESENIAN DANESTETIKA

  TAJUK :

  1.7 Be$ ,'#$# * +* &e #& #, # *+ +e +# " e *#+* e$ #$#!#$, #!# e #"#, *& e$ !e "# +e #+

  e'#$# e$+#+# * , #.

  2.3 Me& #'# *#+ e #"#, #-# #'## !e "# # '#$% e *+# # " e # !#

  , +6 # , # " e+* .

  3.7 Me * , * +* &e #& #, # *+ +e +# " e *#+* e$ #$# !e "#

  &e ""* # # #-# # # " # +* .

  4.4 Me # #> # !# &e-#&, *, ,!e "# , +6 # , # " e+*&e ""* # # #-# # # " , !#-

  e'#$# !,!, -, *$.

  5.3 Me-#&, !# &e& , # # #+ # "e+* !# #& e #"#, ,+*# ,.

  1.7.2 Me #& #, # *+ +e +# "e *#+* e$ #$# !#$, #!# &e!,#

  'e+# !# #& e +* e "*&*!e "# &e ""* # # # #+ # ""$#+, e'#$# e$+#+# * , #.

  2.2.3 Me& #'# !# &e-#&, # #+# " &e "# !* ", e$ #+##e$,& *-# # ,+# !#$, #!#e #"#, *& e$ !e "# e *+## " e+* .

  3.7.1 Me * , * +* &e #& #, # *+ # " e+* !e "#&e ""* # # ,!e# *+# !#,!e# #& , "# e$+#&e e"# # e # +* #

  e$ #-# #.

  4.4.1 Me !e # , # # !e "#e *+# !# , +6 # , # " e+*

  !# e # e'#$# !,!, -, *$ e$+#&e-#&, *! # #

  +e$ e *+.

  5.3.1 Me-#&, !# &e& , # # #+

  +* ""# !e "# e *# # * e!# $e!, #+ # " e+* !# #&e #"#, ,+*# ,.

  Ilmu : K# ,# Te& #+# Pe !,!, # S,9,

  !#Ke=#$"# e"#$##

  Se #$#-

  Nilai Murni: He- T, "", Ke$# , # Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#,

  Tatabahasa K#+# G# !# K#+# M# &*

  23

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  24/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  24 KEBUDAYAAN%KESENIAN DANESTETIKA

  TAJUK :

  1.; Be$ , '# " !# &e "e&* # #e !# #+ +e +# " e *#+* e$ #$#

  !#$, #!# e #"#, *& e$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.3 Me& #'# *#+ e #"#, #-# #'## !e "# # '#$% e *+# # " e # !#

  , +6 # , # " e+* .

  3.7 Me * , * +* &e #& #, # *+ +e +# " e *#+* e$ #$# !e "#

  &e ""* # # #-# # # " # +* .

  4.4 Me # #> # !# &e-#&, *, ,!e "# , +6 # , # " e+*&e ""* # # #-# # # " , !#-

  e'#$# !,!, -, *$.

  5.3 Me-#&, !# &e& , # # #+ # "e+* !# #& e #"#, ,+*# ,.

  1.;.2 Be$ , '# " !# &e "e&* # #e !# #+ +e +# " e *#+*e$ #$# !#$, #!# e #"#,*& e$ !e "# &e ""* # #

  # #+ # " "$#+, e'#$#e$+#+# * , #.

  2.3.1 Me& #'# e #"#, #-# # "&e "# !* ", e #"#, e , # #+

  e'#$# &e # , !e "# # '#$%e *+# # " e # !# , +6 # ,# " e+* .

  3.7.2 Me * , * +* &e #& #, # *+ e$ e +* *$#+%

  # 6$# !# 'e$,+# !e "# e #e$+# &e ""* # # #-# # # "# +* .

  4.4.2 Me& , # !# &e-#&, # #e'#$# +e$ #=# !#

  &e !e # , # # !e "#e *+# !# , +6 # , # " e+*

  !# e # e'#$# !,!, -, *$.

  5.3.2 Me-#&, !# &e& , # # #+

  # +, !# # #+ # , !e "# e+*!# #& e #"#, ,+*# ,.

  Ilmu : K# ,# Te& #+# Pe !,!, # S,9,

  !#Ke=#$"# e"#$##

  Se #$#-

  Nilai Murni: He- T, "", Ke$# , # Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#,

  Tatabahasa K#+# G# !# K#+# M# &*

  24

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  25/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  25 JATI DIRI%PATRI TISME DANKE ARGANEGARAAN

  TAJUK :

  1.5 Be$'e$,+# !# &e 'e$,+# # e *#+*e$ #$# e&* # !e "# +e #+

  &e ""* # # e *+# # " e # !#, +6 # , # " e+* .

  2.3 Me& #'# *#+ e #"#, #-# #'## !e "# # '#$% e *+# # " e # !#

  , +6 # , # " e+* .

  3.; Me "-# , # e * , # $e#+, !# #&e #"#, "e $e !e "# e+* .

  4.1 Me e *+ !# &e-#&, * *$ e ,!# #& #"* &e # *, # ,# e'#$#!,!, -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # #"6 6 "# #+# !e "# e+* &e ", *+

  6 +e .

  1.5.1 Be$'e$,+# +e +# " e *#+*e$ #$# !e "# +e #+% e *+#

  # " e # !# , +6 # , # " e+*&e ""* # # # #+ # " &e "# !* ",=#'# #.

  2.3.2 Me& #'# e #"#, #-# # "&e "# !* ", # #+ +* ""# !# # #+ &* e$ , # " * e e'#$#&e # , !e "# # '#$% e *+# # "

  e # !# , +6 # , # " e+* .

  3.;.1 Me "-# , # $# " #e !#-* *# % , , !# e *+* !# #&e * , # $e#+, !e "# e+* .

  4.1.1 Me e *+ !# &e-#&, ,$,#"* # " &e "# !* ", , #, !#e "# #$# # " !, e$ e& #- #

  &e # *, # ,#e'#$# !,!, -, *$.

  5.1.1 Me-#&, !# &e ""* # ##+# # #& 6 $,+ !# e 6!6-, # "# !e "# e+* &e ", *+

  6 +e .

  Ilmu : K# ,# Te& #+# Pe !,!, # S,9,

  !#Ke=#$"# e"#$##

  Se #$#-

  Nilai Murni: He- T, "", Ke$# , # Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#,

  Tatabahasa K#+# N# Pe 6!6- B, # "#

  25

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  26/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  27 JATI DIRI%PATRI TISME DANKE ARGANEGARAAN

  TAJUK :

  1.5 Be$'e$,+# !# &e 'e$,+# # e *#+*e$ #$# e&* # !e "# +e #+

  &e ""* # # e *+# # " e # !#, +6 # , # " e+* .

  2.4 Me& #'# !# &e-#&, *+# " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+ !#$, #!# e #"#,#-# * +* &e& e$, $e 6 !e "#e+* .

  3.; Me "-# , # e * , # $e#+, !# #&e #"#, "e $e !e "# e+* .

  4.1 Me e *+ !# &e-#&, * *$ e ,!# #& #"* &e # *, # ,# e'#$# !,!,-, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # #"6 6 "#

  #+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.5.2 Me 'e$,+# # e *#+* e$ #$## " !, ,-#+ !# # " !,+6 +6 !e "#

  +e #+ % e *+# # " e # !# , +6 # ,# " e+*

  &e ""* # # # #+ # " &e "# !* ",=#'# #.

  2.4.1 Me& #'# !# &e-#&, *+ * +* &e "e # # +, ,!e#*+# !# ,!e# #& , "# !# #&

  e #"#, #-# #",&e& *#+ $# # !e "# +e #+.

  3.;.2 Me "-# , # e * , # $e#+,e$ e +* ,", #+, !# !e $, +,

  !e "# e+* .

  4.1.2 Me-#&, !# &e "-# , #,$, #"* # " &e "# !* ", , #, !#e "# #$# e'#$# e$ # !* !#

  !, #& #, # &e # *, # ,# e'#$#!,!, -, *$.

  5.1.2 Me-#&, !# &e ""* # ##+# # -# +# -,!* !e "# e+*

  &e ", *+ 6 +e .

  Ilmu : K# ,# Te& #+# Pe !,!, # S,9,

  !#Ke=#$"# e"#$##

  Se #$#-

  Nilai Murni: He- T, "", Ke$# , # Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#,

  Tatabahasa K#+# N# Pe 6!6- B, # "#

  26

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  27/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  2; JATI DIRI%PATRI TISME DANKE ARGANEGARAAN

  TAJUK :

  1.2 Me !e "#$% &e "e'#&% !# &e e *+* , #-# #% ,#,+* # #!% * * #+#%e$ #+## % $# # !# # #+ !e "# e+* .

  2.4 Me& #'# !# &e-#&, *+# " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+ !#$, #!# e #"#,#-# * +* &e& e$, $e 6 !e "#e+* .

  3.2 Me * , -*$* % * * #+#% e$ #+## %$# #

  !# # #+ e'#$# &e # , !e "# e+* !#e .

  4.2 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# e'#$# $e#+,

  e # e$'e$,+# e'#$# !,!, -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # #"6 6 "#

  #+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.2.7 Me !e "#$% &e-#&,% !#&e e *+ e , 8 e , # #+ !e "#

  +$* +*$ , ## # #+ # " e+* !#+e #+.

  2.4.2 Me& #'# !# &e-#&, *+ !#$, #!# e #"#, #-#* +* &e # # ,!e# !e "# e+* .

  3.2.7 Me * , # #+ !# #& e$e ""#e'#$# &e # , !e "# e+* !#e .

  4.2.1 Me "* #$ # # #+ # " "$#+,!e "# e *+# # " e+* !#, +6 # , # " e # e$+# * * # ,!e#

  # " +e #+ e # e$'e$,+# e'#$#!,!, -, *$.

  5.1.3 Me-#&, !# &e ""* # ##+# "# +, # +* * !e "# e+*

  &e ", *+ 6 +e .

  Ilmu : K# ,# Te& #+# Pe !,!, # S,9,

  !#Ke=#$"# e"#$##

  Se #$#-

  Nilai Murni: He- T, "", Ke$# , # Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#,

  Tatabahasa K#+# N# Pe 6!6- B, # "#

  27

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  28/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  2< JATI DIRI%PATRI TISME DANKE ARGANEGARAAN

  TAJUK :

  1.3 Me !e "#$% &e-#&, !# &e& e$,$e 6 +e$-#!# e *#+* #$#-# % 6# #!# e # # # " !,!e "#$ !e "# e+* .

  2.4 Me& #'# !# &e-#&, *+# " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+ !#$, #!# e #"#,#-# * +* &e& e$, $e 6 !e "#e+* .

  3.2 Me * , -*$* % * * #+#% e$ #+## %$# #

  !# # #+ e'#$# &e # , !e "# e+* !#e .

  4.2 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# e'#$# $e#+,

  e # e$'e$,+# e'#$# !,!, -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # #"6 6 "#

  #+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.3.1 Me !e "#$% &e-#&, !#&e& e$, # $e 6 # " e *#,

  e'#$# , # #+#* "e$# # * +e$-#!##$#-#

  e$!# #$ # # #+ e$, +#- !e "#e+* .

  2.4.3 Me& #'# !# &e-#&, *+ # " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+!e "# +e #+ !#$, #!# e #"#, #-#* +* &e& *#+ e , #,# !e "# e+* .

  3.2.; Me * , # #+ &* e'#$#&e # , !# #& e +* +* , #

  e$# " #, !e "# e+* !# e .

  4.2.2 Me "* #$ # ,!e# # " +e #+&e ""* # # #-# # # " , !#- !## #+ # " "$#+, e$+# #-# #

  #!# # " e *#, e # e$'e$,+#e'#$# !,!, -, *$.

  5.1.4 Me-#&, !# &e ""* # ##+# e$ # # , !e "# e+* &e ", *+6 +e .

  Ilmu : K# ,# Te& #+# Pe !,!, # S,9,

  !#Ke=#$"# e"#$##

  Se #$#-

  Nilai Murni: He- T, "", Ke$# , # Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#,

  Tatabahasa K#+# N# Pe 6!6- B, # "#

  28

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  29/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  2@ SAINS% TEKN L GIDAN IN ASI

  TAJUK :

  1.3 Me !e "#$% &e-#&, !# &e& e$,$e 6 +e$-#!# e *#+* #$#-# % 6# #!# e # # # " !,!e "#$ !e "# e+* .

  2.5 Me& #'#% &e-#&, !# &e ## ** +* &e&, !#- # *+ # "+e$!# #+ !# #& e #"#, #-# !e "#

  e+* .

  3.4 Me * , ,& # !e "# +e #+.

  4.3 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# !e "# $e#+,&e # *, # 6 # e'#$# !,!, -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.3.2 Me !e "#$% &e-#&, !#&e& e$, # $e 6 +e$-#!# 6# #+# # #+# +# # e'#$# , # !e "#

  e+* .

  2.5.1 Me& #'# !# &e-#&, *+ # " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+!#$, #!# #-# $6 # !e "# e+* .

  3.4.1 Me * , ,& # e$ #+##e$,& *-# , # !e "# e ### " +e #+.

  4.3.1 Me "* #$ # !,# 6" !e "#e *+# !# , +6 # , # " e+* !#

  e # % !# #-# # #!# # " e *#,&e # *, # 6 #

  e'#$# !,!, -, *$.

  5.1.5 Me-#&, !# &e ""* # ##+# #! e +, !# #+# e "*#+ !e "#e+* &e ", *+ 6 +e .

  Ilmu : S#, Ke-,$# H,!* K# ,# Te& #+#

  Nilai Murni: Ke$# , # R# ,6 # Be$!, #$,

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$#

  Te 6 6",M# *+

  K# ,# M# # De # Ke-,$# Be # #$

  C#$# Be # #$

  Tatabahasa K#+# A! e +, K#+# Pe "*#+ K#+# H* * "

  29

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  30/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  30 SAINS% TEKN L GIDAN IN ASI

  TAJUK :

  1.3 Me !e "#$% &e-#&, !# &e& e$,$e 6 +e$-#!# e *#+* #$#-# % 6# #!# e # # # " !,!e "#$ !e "# e+* .

  2.5 Me& #'#% &e-#&, !# &e ## ** +* &e&, !#- # *+ # "+e$!# #+ !# #& e #"#, #-# !e "#

  e+* .

  3.4 Me * , ,& # !e "# +e #+.

  4.3 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# !e "# $e#+,&e # *, # 6 # e'#$# !,!, -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.3.3 Me !e "#$% &e-#&, !#&e& e$, # $e 6 !e "#&e #& #, # e # # # " e+*&e ", *+ *$*+# .

  2.5.2 Me& #'#% &e-#&, !#&e ## * *+ # " +e$ *$#+ !#+e$ ,$#+ !#$, #!# #-# $6 # !e "#

  e+* .

  3.4.2 Me * , ,& # $# # !# # #+ # "#!# e$ #+## e$,& *-# , #!e "# e ## !# +# !# #'# # "+e #+.

  4.3.2 Me "* #$ # !,# 6" # "!,-# , # !#$, #!# #-# $# " # "#* +* &e #& #, # , #, !#

  e "# #$# !e "# #-# # #!# # "e *#, &e # *, # 6 # e'#$# !,!,

  -, *$.

  5.1.7 Me-#&, !# &e ""* # ##+# -* * " # '# "# e+e$# "#

  !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  Ilmu : S#, Ke-,$# H,!* K# ,# Te& #+#

  Nilai Murni: Ke$# , # R# ,6 # Be$!, #$,

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$#

  Te 6 6",M# *+

  K# ,# M# # De # Ke-,$# Be # #$

  C#$# Be # #$

  Tatabahasa K#+# A! e +, K#+# Pe "*#+ K#+# H* * "

  30

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  31/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  31 SAINS% TEKN L GIDAN IN ASI

  TAJUK :

  1.4 Be$+*+*$% e$ *# !# &e #+# #e$&, +## +e +# " e *#+* e$ #$#

  !#$, #!# e #"#, *& e$ !# #& ,+*# ,6$ !# +,!# 6$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.5 Me& #'#% &e-#&, !# &e ## ** +* &e&, !#- # *+ # "+e$!# #+ !# #& e #"#, #-# !e "#

  e+* .

  3.< Me "e!,+ !# &e&*$ , # -# ,e * , #

  !e "# e+* .

  4.4 Me # #> # !# &e-#&, *, ,!e "# , +6 # , # " e+* &e ""* # #

  #-# # # " , !#- e'#$# !,!, -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.4.1 Be$+*+*$ +e +# " e *#+* e$ #$#!#$, #!# e #"#, *& e$ !e "#&e ""* # # # #+ # " "$#+,!# #& ,+*# , 6$ !# +,!# 6$

  e'#$# e$+#+# * , #.

  2.5.3 Me& #'#% &e-#&, !#&e ## * #-# $6 # * +*&e&, !#- # *+ e #!#

  e +* *, , !e "# e+* .

  3.

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  32/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  32 ALAM SEKITAR DANTEKN L GI HIJAU

  TAJUK :

  1.4 Be$+*+*$% e$ *# !# &e #+# #e$&, +## +e +# " e *#+* e$ #$#

  !#$, #!# e #"#, *& e$ !# #& ,+*# ,6$ !# +,!# 6$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.7 Me& #'# e #"#, #-# # +e$# !#* # # +e$# # " e *#, #", &e&* *

  &, #+ &e& #'#.

  3.3 Me& , # !# &e * , e$ #+## % $# #!# # #+ !e "# e+* .

  4.4 Me # #> # !# &e-#&, *, ,!e "# , +6 # , # " e+* &e ""* # #

  #-# # # " , !#- e'#$# !,!, -, *$.

  5.2 Me-#&, !# &e ""* # #e& e +* # #+# # " e *#, !# #&e #"#, ,+*# , !e "# e+* .

  1.4.2 Be$ *# +e +# " e *#+* e$ #$#&e ""* # # #+# "e #$# # "

  e *#, !# #& ,+*# , +,!# 6$e'#$# e$+#+# * , #.

  2.7.1 Me& #'# !# &e-#&,e #"#, #-# # +e$# # " e *#,

  * +* &e , " #+ # !# # e$ , ,$e'#$# $e#+, .

  3.3.3 Me& , # !# &e * , #=# #e-# e$!# #$ # 6# # # "e$+*& * !# e$'# #- !e "# e+* .

  4.4.2 Me& , # !# &e-#&, # #e'#$# +e$ #=# !#

  &e !e # , # # !e "# e *+#!# , +6 # , # " e+*!# e # e'#$# !,!, -, *$.

  5.2.1 Me-#&, !# &e ""* # #,& *-# # -,$# ?# % 8 # % ?,% ,& *-## ,+# #!# #+# e$ #% #+# # !#

  #+# #! e +, e$+# ,& *-# , #

  !e "# e+* !# #& e #"#, ,+*# ,.

  Ilmu : Pe !,!, #

  J# , !#Ke ,-#+#

  K# ,# Te& #+# Ge6"$# , Pe !,!, # A #&

  Se ,+#$

  Nilai Murni: Be e$ # # Me ', +#, A #&

  Se ,+#$ Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#,

  Tatabahasa I& *-# A -,$# I& *-# A ,+# I& *-# P, # K#+# N#

  32

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  33/43

  K#+# A! e +, K#+# G# !#

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  33

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  34/43

  33 ALAM SEKITAR DANTEKN L GI HIJAU

  TAJUK :

  1.4 Be$+*+*$% e$ *# !# &e #+# #e$&, +## +e +# " e *#+* e$ #$#

  !#$, #!# e #"#, *& e$ !# #& ,+*# ,6$ !# +,!# 6$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.7 Me& #'# e #"#, #-# # +e$# !#* # # +e$# # " e *#, #", &e&* *&, #+ &e& #'#.

  3.3 Me& , # !# &e * , e$ #+## % $# #!# # #+ !e "# e+* .

  4.1 Me e *+ !# &e-#&, * *$ e ,!# #& #"* &e # *, # ,# e'#$# !,!,-, *$.

  5.2 Me-#&, !# &e ""* # #e& e +* # #+# # " e *#, !# #&e #"#, ,+*# , !e "# e+* .

  1.4.3 Be$ *# +e +# " e *#+* e$ #$#&e ""* # # #+# "# +, # !,$,6$# " !# #+# "# +, # !,$, +# #!e "# e+* !# #& ,+*# , 6$ !#+,!# 6$ e'#$# e$+#+# * , #.

  2.7.2 Me& #'# !# &e-#&,

  e #"#, #-# * # # +e$# * +*&e "e # # +, , #, &*$ ,.

  3.3.4 Me& , # e$# " # !# &e * ,e #"#, e , #$# "# !e "# e+* .

  4.1.1 Me e *+ !# &e-#&, ,$,#"* # " &e "# !* ", , #, !#e "# #$# # " !, e$ e& #- #

  &e # *, # ,#e'#$# !,!, -, *$.

  5.2.2 Me-#&, !# &e ""* # ##+# "# !# e #$# !e "# e+* !# #&e #"#, ,+*# ,.

  Ilmu : Pe !,!, #

  J# , !#Ke ,-#+#

  K# ,# Te& #+# Ge6"$# , Pe !,!, # A #&

  Se ,+#$

  Nilai Murni: Be e$ # # Me ', +#, A #&

  Se ,+#$ Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#,

  Tatabahasa I& *-# A -,$# I& *-# A ,+# I& *-# P, # K#+# N# K#+# A! e +, K#+# G# !#

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

  34

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  35/43

  KURIKULUM

  34 ALAM SEKITAR DANTEKN L GI HIJAU

  TAJUK :

  1.4 Be$+*+*$% e$ *# !# &e #+# #e$&, +## +e +# " e *#+* e$ #$#

  !#$, #!# e #"#, *& e$ !# #& ,+*# ,6$ !# +,!# 6$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.2 Me& #'# !# &e-#&, e$ #+## %$# #

  !# # #+ !#$, #!# e #"#, *& e$ !e "#e *+# # " e+* .

  3.5 Me '#+#+ *+ # " e+* +e +# "e *#+* e$ #$# !#$, #!# e #"#, *& e$.

  4.1 Me e *+ !# &e-#&, * *$ e ,!# #& #"* &e # *, # ,# e'#$# !,!,-, *$.

  5.2 Me-#&, !# &e ""* # #e& e +* # #+# # " e *#, !# #&e #"#, ,+*# , !e "# e+* .

  1.4.4 Me #+# # e$&, +## +e +# "e *#+* e$ #$# !e "# &e ""* # ##+# !# #-# # #!# # " e *#,

  !# #&,+*# , +,!# 6$ e'#$#e$+#+# * , #.

  2.2.3 Me& #'# !# &e-#&, # #+# " &e "# !* ", e$ #+##e$,& *-# # ,+# !#$, #!# e #"#,*& e$ !e "# e *+# # " e+* .

  3.5.2 Me '#+#+ *+ # " e+*&e ", *+ *$*+# * +* &e& *#+ '#$+#!#$, #!# e #"#, *& e$.

  4.1.2 Me-#&, !# &e "-# , # ,$,#"* # " &e "# !* ", , #, !#e "# #$# e'#$# e$ # !* !#

  !, #& #, # &e # *, # ,# e'#$#!,!, -, *$.

  5.2.3 Me-#&, !# &e ""* # ##+# &* e +* # " +e #- +#

  !e "# e+* !# #& e #"#, ,+*# ,.

  Ilmu : Pe !,!, #

  J# , !#Ke ,-#+#

  K# ,# Te& #+# Ge6"$# , Pe !,!, # A #&

  Se ,+#$

  Nilai Murni: Be e$ # # Me ', +#, A #&

  Se ,+#$ Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#,

  Tatabahasa I& *-# A -,$# I& *-# A ,+# I& *-# P, # K#+# N# K#+# A! e +, K#+# G# !#

  35

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  36/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  35 ALAM SEKITAR DANTEKN L GI HIJAU

  TAJUK :

  1.7 Be$ ,'#$# * +* &e #& #, # *++e +# " e *#+* e$ #$# !#$, #!# e #"#,

  *& e$ !e "# +e #+ e'#$# e$+#+# * , #.

  2.3 Me& #'# *#+ e #"#, #-# #'##!e "# # '#$% e *+# # " e # !#, +6 # , # " e+* .

  3.@ Me * , * # # +e +# " e #"#, #-## +e$# !# * # # +e$# # " !,!e "#$%

  !,+6 +6 #+#* !, #'# !e "# e+* .

  4.2 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# e'#$# $e#+,

  e # e$'e$,+# e'#$# !,!, -, *$.

  5.3 Me-#&, !# &e& , # # #+ # "e+*

  !# #& e #"#, ,+*# ,.

  1.7.1 Be$ ,'#$# * +* &e !# #+ # *+ # " +e$ ,$#+ !e "# +e #++e +# " e *#+* e$ #$# e'#$#

  e$+#+# * , #.

  2.3.1 Me& #'# e #"#, #-# # "&e "# !* ", e #"#, e , # #+

  e'#$# &e # , !e "# # '#$%e *+# # " e # !# , +6 # , # "e+* .

  [email protected] Me * , * # # +e +# " #-#* # # +e$# # " !,!e "#$% !,+6 +6

  #+#* !, #'# !e "# e # !#&e ""* # # #-# # # " "$#+, .

  4.2.1 Me "* #$ # # #+ # " "$#+,!e "# e *+# # " e+* !#, +6 # , # " e # e$+# * * # ,!e#

  # " +e #+ e # e$'e$,+# e'#$#!,!, -, *$.

  5.3.1 Me-#&, !# &e& , # # #++* ""# !e "# e *# # * e !#

  $e!, #+ # " e+* !# #& e #"#,,+*# ,.

  Ilmu : Pe !,!, #

  J# , !#Ke ,-#+#

  K# ,# Te& #+# Ge6"$# , Pe !,!, # A #&

  Se ,+#$

  Nilai Murni: Be e$ # # Me ', +#, A #&

  Se ,+#$ Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#,

  Tatabahasa I& *-# A -,$# I& *-# A ,+# I& *-# P, # K#+# N# K#+# A! e +, K#+# G# !#

  36

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  37/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  37 PERTANIAN DANPENTERNAKAN

  TAJUK :

  1.7 Be$ ,'#$# * +* &e #& #, # *++e +# " e *#+* e$ #$# !#$, #!# e #"#,

  *& e$ !e "# +e #+ e'#$# e$+#+# * , #.

  2.3 Me& #'# *#+ e #"#, #-# #'##!e "# # '#$% e *+# # " e # !#, +6 # , # " e+* .

  3.7 Me * , * +* &e #& #, # *++e +# " e *#+* e$ #$# !e "#&e ""* # # #-# # # " # +* .

  4.2 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# e'#$# $e#+,

  e # e$'e$,+# e'#$# !,!, -, *$.

  5.3 Me-#&, !# &e& , # # #+ # "e+*

  !# #& e #"#, ,+*# ,.

  1.7.2 Me #& #, # *+ +e +# "e *#+* e$ #$# !#$, #!# &e!,# 'e+#

  !# #& e +* e "*&* !e "#&e ""* # # # #+ # " "$#+,

  e'#$# e$+#+# * , #.

  2.3.2 Me& #'# e #"#, #-# # "&e "# !* ", # #+ +* ""# !# # #+ &* e$ , # " * e e'#$#&e # , !e "# # '#$% e *+# # "

  e # !# , +6 # , # " e+* .

  3.7.1 Me * , * +* &e #& #, # *+ # " e+* !e "#&e ""* # # ,!e# *+# !# ,!e#

  #& , "# e$+# &e e"# #e # +* # e$ #-# #.

  4.2.2 Me "* #$ # ,!e# # " +e #+&e ""* # # #-# # # " , !#- !## #+ # " "$#+, e$+# #-# # #!#

  # " e *#, e # e$'e$,+# e'#$#!,!, -, *$.

  5.3.2 Me-#&, !# &e& , # # #+# +, !# # #+ # , !e "# e+* !# #&

  e #"#, ,+*# ,.

  Ilmu : K# ,# Te& #+# Ge6"$# , Ke-,$# H,!*

  Nilai Murni: P#+$,6+, &e He- T, "", Ke$# , # Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#, Ke-,$# Be # #$

  C#$# Be # #$

  Tatabahasa A #+ A +, A #+ P# , K#+# N# Pe 6!6- B, # "#

  37

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  38/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  3; PERTANIAN DANPENTERNAKAN

  TAJUK :

  1.; Be$ , '# " !# &e "e&* # #e !# #+

  +e +# " e *#+* e$ #$# !#$, #!# e #"#,

  *& e$ e'#$# e$+#+# * , #.

  2.4 Me& #'# !# &e-#&, *+# " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+ !#$, #!# e #"#,#-# * +* &e& e$, $e 6 !e "#e+* .

  3.7 Me * , * +* &e #& #, # *++e +# " e *#+* e$ #$# !e "#&e ""* # # #-# # # " # +* .

  4.3 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# !e "# $e#+,&e # *, # 6 # e'#$# !,!, -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.;.2 Be$ , '# " !# &e "e&* # #e !# #+ +e +# " e *#+* e$ #$#

  !#$, #!# e #"#, *& e$ !e "#

  &e ""* # # # #+ # " "$#+,e'#$# e$+#+# * , #.

  2.4.1 Me& #'# !# &e-#&, *+ * +* &e "e # # +, ,!e#*+# !# ,!e# #& , "# !# #&

  e #"#, #-# #",&e& *#+ $# # !e "# +e #+.

  3.7.2 Me * , * +* &e #& #, # *+ e$ e +* *$#+% # 6$# !#

  e$,+# !e "# e # e$+# &e ""* # ##-# # # " # +* .

  4.3.1 Me "* #$ # !,# 6" !e "#e *+# !# , +6 # , # " e+* !#

  e # % !# #-# # #!# # " e *#,&e # *, # 6 #

  e'#$# !,!, -, *$.

  5.1.1 Me-#&, !# &e ""* # ##+# # #& 6 $,+ !# e 6!6-, # "# !e "# e+* &e ", *+

  6 +e .

  Ilmu : K# ,# Te& #+# Ge6"$# , Ke-,$# H,!*

  Nilai Murni: P#+$,6+, &e He- T, "", Ke$# , # Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#, Ke-,$# Be # #$

  C#$# Be # #$

  Tatabahasa A #+ A +, A #+ P# , K#+# N#

  Pe 6!6- B, # "#

  38

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  39/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  3< PERTANIAN DANPENTERNAKAN

  TAJUK :

  1.5 Be$'e$,+# !# &e 'e$,+# # e *#+*e$ #$# e&* # !e "# +e #+ &e ""* # #e *+# # " e # !# , +6 # , # " e+* .

  2.4 Me& #'# !# &e-#&, *+# " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+ !#$, #!# e #"#,#-# * +* &e& e$, $e 6 !e "#e+* .

  3.; Me "-# , # e * , # $e#+, !# #&e #"#, "e $e !e "# e+* .

  4.3 Me "* #$ # #-# # # " , !#- !#&e ""* # # #-# # #!# !e "# $e#+,&e # *, # 6 # e'#$# !,!, -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.5.1 Be$'e$,+# +e +# " e *#+* e$ #$#!e "# +e #+% e *+# # " e # !#, +6 # , # " e+* &e ""* # # # #+

  # " &e "# !* ", =#'# #.

  2.4.2 Me& #'# !# &e-#&, *+ !#$, #!# #-# * +*&e # # ,!e# !e "# e+* .

  3.;.1 Me "-# , # $# " #e !#-* *# % , , !# e *+* !# #&e * , # $e#+, !e "# e+* .

  4.3.2 Me "* #$ # !,# 6" # "!,-# , # !#$, #!# #-# $# " # "#* +* &e #& #, # , #, !#

  e "# #$# !e "# #-# # #!# # "e *#, &e # *, # 6 # e'#$# !,!,

  -, *$.

  5.1.2 Me-#&, !# &e ""* # ##+# # -# +# -,!* !e "# e+*

  &e ", *+ 6 +e .

  Ilmu : K# ,# Te& #+# Ge6"$# , Ke-,$# H,!*

  Nilai Murni: P#+$,6+, &e He- T, "", Ke$# , # Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#, Ke-,$# Be # #$

  C#$# Be # #$

  Tatabahasa A #+ A +, A #+ P# , K#+# N# Pe 6!6- B, # "#

  39

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  40/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  3@ EK N MI%

  KEUSAHA ANANDAN PENGURUSANKE ANGAN

  TAJUK :

  1.5 Be$'e$,+# !# &e 'e$,+# # e *#+*

  e$ #$# e&* # !e "# +e #+ &e ""* # #e *+# # " e # !# , +6 # , # " e+* .

  2.4 Me& #'# !# &e-#&, *+# " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+ !#$, #!# e #"#,#-# * +* &e& e$, $e 6 !e "#e+* .

  3.; Me "-# , # e * , # $e#+, !# #&e #"#, "e $e !e "# e+* .

  4.4 Me # #> # !# &e-#&, *, ,!e "# , +6 # , # " e+* &e ""* # #

  #-# # # " , !#- e'#$# !,!, -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.5.2 Me 'e$,+# # e *#+* e$ #$#

  # " !, ,-#+ !# # " !,+6 +6 !e "#+e #+ % e *+# # " e # !# , +6 # ,

  # " e+*&e ""* # # # #+ # " &e "# !* ",=#'# #.

  2.4.3 Me& #'# !# &e-#&, *+ # " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+!e "# +e #+ !#$, #!# e #"#, #-#* +* &e& *#+ e , #,# !e "# e+* .

  3.;.2 Me "-# , # e * , # $e#+,e$ e +* ,", #+, !# !e $, +,

  !e "# e+* .

  4.4.1 Me !e # , # # !e "#e *+# !# , +6 # , # " e+* !#

  e # e'#$# !,!, -, *$ e$+#&e-#&, *! # #+e$ e *+.

  5.1.3 Me-#&, !# &e ""* # ##+# "# +, # +* * !e "# e+*

  &e ", *+ 6 +e .

  Ilmu : E 6 6&, Ge6"$# , Ke-,$# H,!*

  Nilai Murni: Ke e$ ,-# F,>, #

  !# Me +# He- T, "", Ke$# , # Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#, Ke-,$# Be # #$

  C#$# Be # #$

  Tatabahasa K#+# G# +, N#

  T* * K#+# Ke$ # P# ,

  40

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  41/43

  MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  40 EK N MI%KEUSAHA ANANDAN PENGURUSANKE ANGAN

  TAJUK :

  1.2 Me !e "#$% &e "e'#&% !# &e e *+* , #-# #% ,#,+* # #!% * * #+#%e$ #+## % $# # !# # #+ !e "# e+* .

  2.5 Me& #'#% &e-#&, !# &e ## ** +* &e&, !#- # *+ # "+e$!# #+ !# #& e #"#, #-# !e "#

  e+* .

  3.2 Me * , -*$* % * * #+#% e$ #+## %$# # !# # #+ e'#$# &e # , !e "#e+* !# e .

  4.4 Me # #> # !# &e-#&, *, ,!e "# , +6 # , # " e+* &e ""* # #

  #-# # # " , !#- e'#$# !,!, -, *$.

  5.1 Me-#&, !# &e ""* # # "6 6 "##+# !e "# e+* &e ", *+ 6 +e .

  1.2.7 Me !e "#$% &e-#&,% !#&e e *+ e , 8 e , # #+ !e "#

  +$* +*$ , ## # #+ # " e+* !#+e #+.

  2.5.1 Me& #'# !# &e-#&, *+ # " +e$ *$#+ !# +e$ ,$#+!#$, #!# #-# $6 # !e "# e+* .

  3.2.7 Me * , # #+ !# #& e$e ""#e'#$# &e # , !e "# e+* !#e .

  4.4.2 Me& , # !# &e-#&, # #e'#$# +e$ #=# !#

  &e !e # , # # !e "# e *+#!# , +6 # , # " e+* !# e #

  e'#$# !,!, -, *$.

  5.1.4 Me-#&, !# &e ""* # ##+# e$ # # , !e "# e+* &e ", *+6 +e .

  Ilmu : E 6 6&, Ge6"$# , Ke-,$# H,!*

  Nilai Murni: Ke e$ ,-# F,>, #

  !# Me +# He- T, "", Ke$# , # Ke * *$#

  Kemahiran BernilaiTambah Ke-,$# Be$ , ,$ K# ,# M# # De # Ke'e$"# #

  Pe #"#, Ke-,$# Be # #$

  C#$# Be # #$

  Tatabahasa K#+# G# +, N#

  T* * K#+# Ke$ # P# ,

  41

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  42/43

  42

 • 8/13/2019 KSSR RPT SK BM TAHUN 4 shared by

  43/43