trEclllt - cdn4. Isaia - Gregg Braden... · PDF fileBRADEN, GREGG Efectul Isaia :...

Click here to load reader

 • date post

  17-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  274
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of trEclllt - cdn4. Isaia - Gregg Braden... · PDF fileBRADEN, GREGG Efectul Isaia :...

Copyright @ 2000 by Gregg Braden

The Isaiah Effect: Decoding the Lost Science ofPrayer and Prophecy

This translation is published by arrangement with Harmony Books,an imprint of the Crown Publishing Group,a division of Penguin Random House LLC.

Copyright @ 2015 EDITURAFORYOU

' Redactor: Ana-Maria DatcuTehnoredactor: Prosperity Exprim (Felicia Drlguqin)Design coperta: Adriana Gu!6

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a RominieiBRADEN, GREGGEfectul Isaia : decodificarea qtiinfei pierdute a rugtrciunii gi aprofe{iei I Gregg Braden. - Ed. a 2-a, rev. Bucuregti: For You, 20 I 6rsBN 978-606-639-tr8-4

224.1.07

Toate drepturile asupra versiunii in limba romdnf, aparfin Edi-turii For You. Reproducerea integral[ sau parfiali, sub orice form6, atextului din aceastl carte este posibill numai cu acordul prealabil alEditurii ForYou.

Tel.ifax. 02 | I 665.62"23 ;mobile phone: 07 24.212.69 5 ; 07 24.212.69 | ;e-mail : [email protected] : www.editura-foryou.roFacebook: wwwfacebook.com/Editura-For-YouInstagram : https://instagram.com/edituraforyou/Twitter: https://twitter.com/EdituraForYou

Printed in Romania ISBN 978-606-639-118-4

Gregg Braden

trEclllt lsAlAeco dftcar ea gt iinf e i Pierdutea rutgilch,trtii ; i a Ptoleliei

tdilia a ll-a, relliluitfl

Iradtlcere din li]nba Englela

de Monica \li$an

mfiunA ton YotlBucure$ti, 2016

CUPRINS

Efectul Isaia ...............5inceputuri ...................6Introducere ............... 111. Tr[im zilele descrise de profefii ............... l82. Cuvinte pierdute ale unui popor uitat........... .................413. Profefiile ...............63

5. Efectul Isaia.......... ................1256. int0lnire cu abatele ...............1347. timbajul lui Dumne2eu............ ..........,,..1558. $tiinta omului .....1879. Vindecarea inimilor, vindecarea naf iunilor .............. 227

Mullumiri.. .....:........263Cdryi de Gregg Braden apdrutela Editura For You ...................269

EFECTUL ISAIA

f izica cuantic[ sugereazi existenJa mai multor vari'l- ante posibile de viitor pentru fiecare moment al viefii

noastre. Fiecare viitor se afld intr-o stare de adormire p6ndcdnd este trezit de alegerile fhcute de noi in prezent.

Un pergament vechi de 2 000 de ani, con(indnd un textscris de profetul Isaia, descrie cu precizie aceastd eventuali-tate, intr-un limbaj pe care abia acum incepem s[-l infelegem.Pe l6ng[ faptul cd ne implrtdgegte viziunile sale asupra we-murilor pe care tocmai le tr6im, Isaia ne dezviluie 9i gtiintaalegerii viitorului pe care vrem sd-l experimentdm. De fiecaredatl c6nd facem acest lucru, experiment[m Efectul Isaia.

Tradiliile strdvechi ne reamintesc cd am venit in aceastIlume pentru un scop aflat deasupra oricdror altor scopuri.Suntem aici pentru a descoperi o iubire care este chiar maimare decdt cea a ingerilor.

Cartea de fa{6 e dedicat6 afl[rii acestei iubiri, ca qi re-degteptirii in noi a amintirii pe care o purtim induntrul nostrudespre puterea pe care o avem de a aduce Cerul pe Pim6nt.

eS=-=r-Ae

iNcrpuruRr

scultam cu aten[ie ceea ce spunea vocea de la ra-dio, ca s6 fiu sigur cd auzisem bine. Indicatoarele de

bord ale camionetei inchiriate cu doar cdteva zile inainte imid5deau o stare de neliniqte.

Am umblat pe pip6ite lavolum pentru a acoperi zgomo-tul f[cut de vdntul ce lovea transversal magina gi care anun{ao furtun6 de iarnd, ale clrei semne fuseserl vizibile inc[ de laapusul soarelui. inaintea mea, pe fosea, se intrezireau fulgererdzlele, care veneau dinspre nori foarte cobord{i. in timp ce-mipotriveam oglinda retrovizoare, urmEream linia asfaltului cedispdrea in spate, inghilitd de o vdltoare neagr6. Nu se mai ve-deau nici m6car farurile altor magini. Eram singur, absolut sin-gu, pe acea $osea de provincie din nordul statului Colorado.M-arn intrebat pentru o clip[ cdti alli oameni, aflafi in caselesau in maqinile lor, auzeau ceea ce auzeam eu de Ia bdrbatulcare vorbea la radio.

Moderatorul emisiunii respective intervieva un invitatrug0nduJ s6-gi expun d pdrerea cu privire la incheierea mile]niului II gi la nagterea secolului XXI. Invitatului - un respectatautor gi profesor - i se cerea si spund ce simte el cI se vainttmpla cu omenirea in urm[torii doi sau trei ani. Radioulpdrdia ugor, in timp ce cuvintele blrbatului descriau un viitorcare pe moment pdrea agitat. Cu un aer increzdtor qi autoritar,6

EFECTI}LISAIA

el gi-a expus viziunea potrivit cdreia sfhrqitul de secol aveas[ inregistreze o inevitabild prdbuqire a tehnologiilor la nivelmondial, in special a acelora bazate pe computer. Felul in careelprezentaacest scenariu sumbru l[sa sI se intrevadd un viitorin care resursele debazdale vielii se vor diminua considerabil,putdnd chiar si disparl weme de luni gi chiar ani. S-a mai re-ferit la surse limitate de electricitate, apd, gaze nattxale, hran6,ca qi la intreruperea comunicatiilor, prime setnne ale colapsu-lui administraliilor locale gi nalionale. Invitatul a continuat cuspeculafii referitoare la un moment din viitorul apropiat cindlegile vor fi suspendate gi cdnd, pentru a se menfine ordinea,va fi impusl legea mar{ial[. Dup[ ce a mentionat toate acestegrozdvii, a adus vorba despre amenin{area cresc6ndd a epide-

miilor gi a unui potenfial nou r6zboi mondial, in care se vorfolosi arme de distrugere in masd - toate reducind populalialumii cu aproximativ dou[ treimi, circo 4 miliarde de oameni,in numai trei ani.

Cu siguranlI cE mai auzisem astfel de pro gnoze cutremu-r[toare. incep0nd cu viziunile profetilor biblici Ei p0n[ la pro-fetiile lui Nostradamus gi Edgar Cayce, din secolele al XVI-leaqi, respectiv, XX, care se refer6 la ridicarea nivelului apelorin oceane gi mdri, la cutremure catastrofale etc., toate repre-zintdotem[ comtrn[ de dezbatere in ultima jumdtate a secolu-lui XX. Dar ceva era diferit in noaptea aceea. Poate din cauzafaptului cE m[ simleam singur pe $oseaua pustie. Sau poatepentru ci gtiam cd mulli al{i oameni ascultb acelagi mesaj, adusln casa, biroul sau magina lor de vocea autoritar[ a unui vorbi-tor invizibil. M-am simtit inundat de o gami intreagd de tr[iri,ce cuprindeau sentimente puternice de deznddejde, lacrimi detriste{e profundi gi chiar izbucniri puternice de mdnie 9i furie.

,,Nu!" m-am pomenit trip6nd. ,,Nu, lucrurile nu fuebuie sd se

intflmple dup[ cum le-ai descris tu! Viitorul nostru nu s-a petre-

cut incd. El incl se formeaz[ gi noi incd alegem dezrod[m6ntul."7

GREGGBRADEN

intrucdt coboram panta unui deal, emisia s-a intrerupt.Ultimele cuvinte auzite erau cele prin care vorbitorul ii in-demna pe oameni s[ ,,se retragd in munfi.. gi si fie pregififipentru marea schimbare. Pentru cei a c6ror viaf5 se desfEgoardin slrdcie, marginalizare qi, deci, cdroranu le prea pasi de eve-nimentele ce se preconizeazdin viitor, invitatul nu a avut dec6tun singur comentariu de fbcut: ,,Dumnezeu sI-i aib[ inpazdt,,

Degi vocile de la radio s-au stins, impactul cuvintelorrostite a rimas in aer.

MI refer acum la aceastl intdmplare pentru c6 perspec-tiva ce s-a prefigurat prin intermediul acelor unde in noapteacu pricina inseamn[ exact asta: doar o perspectivd, nu o cer-tifudine, o realitate iminentI. De;i descriau scene tragice, pro-fetii din vechime se refereau totodatr gi Ia un alt fel de viitorin previziunile lor, un viitor al pdcii gi cooper[rii, al unei vin-declri globale a omenirii. in manuscrise rare vechi de peste2 000 de ani, ei au consemnat secretele unei gtiin{e pierdutecare ne permite si traversdm cu bine catastrofele prev[zute deprofelii, sub conducerea graliei divine. La o prim6 vedere, qti-in{a codificat[ in cadrul acestor documente rare aduce a ficti-une, seam[n[ cu scenariul unui fihn Etiinfifico-fantastic. Dar,privite prin intermediul cunogtinlelor actuale din domeniul fi-zicii, principiile continute de aceste texte antice imbrac[ intr-olumini noud rolul nostru privind deznodImdntul momentuluiistoric pe care-l triim gi oferd noi posibilit{i de luat in calcul.Fragmentele pdstrate din aceste texte degradate descriu o gti-in{[ pierdut[ care are puterea de a pune cap[t oricdruirdzboi,oricbrei boli gi oriclrei suferinJe, de a da nagtere unei epoci depace qi de cooperare fir[ precedent intre guverne gi nafitrni,dezamorsdnd anumite deregldri climatice, de a conferi o s[n6-tate de durat[ corpurilor noastre gi de a preveni sau transformaevenimentele catastrofale prevestite de profeliile strivechi.8

EFECTUL ISAIA

Descoperiri de ultimi o16 din fizica cuanticdsprijin[ acesteprincipii, oferindu-le obazd logicd qi dand credibilitate roluluijucat de rug[ciunea colectiv6 qi de profeJiile stdvechi. Aceast[in{elepciune dit[toare de putere mi-a fost sugerat[ pentru primaoard de nigte traduceri din aramaic[ ale unor texte scrise cu maibine de 500 de ani inainte de Hristos. Aceleagi texte mdrhxi-sesc faptul c[ inregisilarile scrise ale tradifiilor secrete au fosttransportate din patria autorilor acestora, Orientul Mrjloqiu, inmuntii Asiei. Acest lucru s-a pefecut in secolul I i.Hr. gi a avutin vedere protejarea documentelor. in primdvara lui 1998 amavut acazia de a organiza un grup de doudzeci qi doi de oamenigi de a porni impreuni cu acegtia intr-un pelerinaj in muntiidin Tibetul Central, scopul fiind acela de a obline dovezi caresd confirme traditiile la care se face referire in textele vechi de2 000 de ani. impreun[ cu cercetdrile pe scard largd intreprinsein oraqe occidentale, cdlEtoria noastrd intdreqte credibilitateaacestor documente strdvechi, ce ne reamintesc despre putereanoastr[ de a pune capit suferinlei la care sunt supupi nenum[-raJi oameni, de a evita un al treilea rdzhoi mondial qi de a hr6nicorespunzdtor orice copil, femeie sau birbat ce tr[iesc astdziqi, de asememea, qi generafiile viitoare