Tot Prirucnik

106
TOT TAROT Priru~nik za divinaciju

Transcript of Tot Prirucnik

Page 1: Tot Prirucnik

TOT TAROTPriru~nik za divinaciju

Page 2: Tot Prirucnik

Autor: Frater π

Zahvaljujem Soror Khu na pomo}i oko prevo|enja sa engleskog,i Soror MAAT na savetima oko prakti~ne primene Tarota i otvaranja.

Copyright Tot Tarot karata i eseja The Thoth Tarot: A Descrip-tive Essay, edited by Frieda Harris, with a foreword by Hymenaeus Be-ta, revised edition

1942, 1997 Ordo Templi Orientis

International Headquarters

PO Box 33 20 12, D 14180 Berlin, Germany

Page 3: Tot Prirucnik

Sadr`aj :

- Predgovor 2

- Uvod 5

- Signifikator 7

- Odre|ivanje vremenskog perioda 8

- Upotreba Karata 9

- Otvaranja 11

- Lista simbola 18

- Atu-i ili Velike Arkane 19

- Male i Dvorske Karte 42

- [tapovi 43

- Pehari 58

- Ma~evi 73

- Diskovi 88

Sadr`aj

1

Page 4: Tot Prirucnik

Predgovor

lister Kroli je ro|en kao Edvard Alek-sandar Kroli u Lemington Spa (Ban-ja Lemington, prim. prev.) u Engleskoj

1875. godine. Pesnik obrazovan na Kembrid`u,sada je {iroko priznat kao najve}i u~itelj ezo-terije dvadesetog veka. Religiozna filozofija ko-ju je utemeljio, Telema, je me|u najbr`e ras-tu}im u svetu.

1904. godine desio se najzna~ajniji doga|aju Krolijevom `ivotu. Dok je boravio u Kairu,primio je direktnu glasovnu komunikaciju odizaslanika Tajnih Vo|a, Velikog Belog Bratstvakoje predvodi planetarnu evoluciju. Ovaj iza-slanik, zvan Aivas ili Aivaz naveo je Krolija dapo diktatu napi{e kratko trodelno delo pod

naslovom Liber Al ili Liber Legis: Knjiga zakona. Ova knjiga najavilaje po~etak Novog Doba ili Eona kojim vlada Horus, egipatsko sokogla-vo bo`anstvo. Od 1904. godine, ovaj novi eon Horusa postepeno za-menjuje prethodni eon Ozirisa. ^ove~anstvo evoluira kako evoluiranjegova magijska formula, a Knjiga zakona uvela je nove formule i sim-bolizam koji }e nastaviti da podsti~u evoluciju hiljadama godina. Ovenove formule pro`imaju simbolizam Tot Tarota kao i njegov proprat-ni tekst, Knjigu Tota.

Kroli je prou~avao Tarot ~etrdeset godina pre nego{to je prona{ao umetni~kog saradnika kakvog je tra`iou Fridi, Ledi Haris. Ro|ena 1877. godine (devoja~koprezime Bloksam), Ledi Haris bila je supruga Ser Per-sija Harisa iz britanskog parlamenta. Tot Tarot jepostepeno nastao od 1938. do 1942. godine, kako jeHaris pripremala svoje akvarele na osnovu Krolijevihcrte`a i opisa. Kroli joj je dozvolio da potpuno pri-meni svoj izuzetan vizuelni ose}aj, ali naslovi, op{tidizajn, simboli i {eme boja, svi izvedeni iz ezoteri~neteorije, su Krolijevi i on je imao poslednju re~. Krolije terao da neke karte ponovo crta ili boji po pet-{estputa.

Predgovor

2

Aleister Crowley 33°

Eliphas Levi

A

Page 5: Tot Prirucnik

Kabalisti~ke atribucije Tarot karata bile sume|u najbolje ~uvanim tajnama devetnaestog iranog dvadesetog veka. Dok su kontinentalnipisci kao Elifas Levi, Papus ili Maksvelpodu~avali atribucije Tarota i njihovu vezu sa ka-balom, oni su namerno ubacivali 'velove' da biprevarili neinicirane. Krolijev `ivotni cilj,me|utim, bio je da u~ini da klju~evi Staze, takodivno simbolizovani u Tarotu, budu dostupnisvima. On je procenio da po{to se magijske i

misti~ne tajne zaista saznaju samo direktnimiskustvom, a direktno iskustvo se posti`e samo individualnimdostignu}em, tajne mogu da se adekvatno same sa~uvaju ~ak i akosu jasno objavljene. Tot Tarot je prvi otvoreno izneo ove iniciraneatribucije. Kroli je promenio imena nekih karata da bi u~inio jasnomdoktrinu novog eona. Atu XI je nazvao "Strast", Atu VIII"Uravnote`enje", a Atu XIV "Umetnost" (prvobitno "Snaga", "Pravda"i "Umerenost"). Tako|e je ugradio zna~ajnu korekciju tradicionalnihokultnih atribucija hebrejskih slova Tarot Atuima koja se odnosi naIV i XVII ("Car" i "Zvezda"). Ovu ispravku je izazvala instrukcija izKnjige zakona. Obja{njenja za ove izmene treba tra`iti u Krolijevomsopstvenom delu Knjiga Tota ( na engleskom publikovali SamuelWeiser, Inc., a na nema~kom i francuskom Urania Verlags AG), ili ujednoj od nekoliko posthumnih knjiga koje se bave posebno TotTarotom i njegovim simbolizmom.

Ledi Haris je pravila izlo`be slika u galerijama ranih ~etrdesetihi katalog pripremljen za galeriju Nikolson i Ven u Oksfordu zasnivaose na Krolijevim bele{kama i dobio njegovu saglasnost. On ~ini os-novu ove knji`ice u kojoj su imena karata (data tamnijim slovima)usagla{ena sa njihovim kona~nim nazivima u Knjizi Tota i na samimkartama. Hebrejske, astrolo{ke i atribucije elemenata tako|e su do-date, a nekoliko o~iglednih gre{aka i oma{ki je ispravljeno, oslanja-ju}i se na Krolijevo sopstveno delo.

Krolijev propratni tekst za karte je Knjiga Tota, sada op{te priz-nata kao savremeno klasi~no delo o Tarotu, prvi put objavljena 1944.godine od strane magijskog bratstva ~iji je on bio vo|a, Ordo Tem-pli Orientis (O.T.O.). Kroli je umro 1947. godine a karte je prvi putobjavio posthumno 1971. godine O.T.O. u saradnji sa Gerald J. Yorke.

3

Papus

Predgovor

Page 6: Tot Prirucnik

Kroli je nameravao da Tot Tarot slu`i kao Magijski atlas i vodi~kroz univerzum za ovaj Novi Eon Horusa, pi{u}i: "Za mene je ovajRad o Tarotu Enciklopedija ~itave ozbiljne 'okultne' filozofije.To je standardna Knjiga referenci koja }e odrediti ~itav tok mag-ijske i misti~ne misli za slede}ih 2000 godina". To je bio prvi glob-alni Tarot koji je crpeo iz simbolizma mnogih kultura i perioda, pro{lihi sada{njih, istoka i zapada.

Kroli je tako|e nameravao da njegova neporeciva istina, snaga ilepota budu opipljivo opravdanje njegovog ̀ ivotnog dela koje je tako~esto pogre{no shva}eno. U tome je, uz pomo} Fride Haris, uspeo.

[pil treba prou~avati zajedno sa Krolijevom Knjigom Tota koja jekrajnji autoritet u vezi njegovog zna~enja. Knjiga je malo napredna;na sre}u, sada su na raspolaganju brojne uvodne knjige koje se baveposebno Tot Tarotom.

Hymenaeus Beta

Predgovor

4

Page 7: Tot Prirucnik

Uvod

oreklo Tarota je nepoznato, ali po svoj verovatno}i on se po-javio u mediteranskom basenu najkasnije krajem ~etrnaestogveka. Imamo postoje}e {pilove u petnaestom veku.

Uop{teno je priznato da su karte bile klasifikacija ili mapa uni-verzuma. Materijalni univerzum je uvek bio podeljen u prvoj in-stanci na ~etiri, a broj ~etiri je osnova {pila. Postoje ~etiri 'boje' ko-jima odgovaraju ~etiri elementa, ~etiri ~etvrtine, ~etiri Sun~eve stan-ice, ~etiri godi{nja doba itd. A drugi brojevi uklju~eni u ovu klasi-fikaciju su izvedeni direktno iz ovog:

}22Broj Aduta (22) je prema tome broj Atua, ili Ku}a, ili Klju~eva.

Predmet karata i knjige (Tarot je nazvan knjiga Tota ili Tahutija, egi-patskog Merkura) je uticaj 10 brojeva i 22 slova na ~oveka, i njegovnajbolji metod manipulisanja njihovim silama.

Iz klasifikacije sledi da je sistem Tarota sistem hebrejskekabale. Kabala zna~i "primljeno", t.j. tradicija primljenaputem inicijacije.

Hebrejska kabala tvrdi da je zas-novana na egipatskoj kabali. Pret-postavljalo se da je Mojsije, veliki ma-gi~ar Hebreja, bio iniciran od strane

hijerofanta te zemlje. Ovu teoriju potvr|uju jakonagla{eni tragovi egipatskih figura i ideja u samomtradicionalnom dizajnu, ali postoji tako|e vi{es-truki izraz uticaja indijskih religija. Naro~ito je in-dijski bog Ardhanari predstavljen sa ~etiri oru`jaove ~etiri 'boje", [tapova, Pehara, Ma~eva iDiskova.

Uvod

5

1+2+3+4 = 101+2 = 33+4 = 73x4 = 12

P

Page 8: Tot Prirucnik

Stoga izgleda verovatno da su egipatski i indijski adepti bili odgov-orni za {pil u njegovom primitivnom obliku koji je sada izgubljen.

Ono {to se ne mo`e pore}i je da su njegov srednjevekovni obliksastavili hebrejski kabalisti.

Op{ti simbolizam Atua je zasnovan na idejama Crkve i Dr`ave togvremena.

Ovo se manifestuje posebno u nazivimaatua kao {to su Luda, Magi~ar (^arobnjak iliOpsenar), Sve{tenica, Car, Carica, Sve{tenik,Pustinjak, Obe{eni ~ovek, Pravda, Smrt, \avo,Sru{ena kula, Stra{ni sud.

Ima izvesnih pokazatelja gr~ko-rimskoguticaja, i mogu}e asirskog ili kaldejskog, jerse u starim {pilovima Car ponekad zoveJupiter; a imamo i astronomski trijadu Sunce,Mesec i Zvezda, dok se Sru{ena kula mo`damo`e uzeti kao simbol Agni, vatre ili munje.

Ovo pome{ano poreklo, me|utim, nemamnogo zna~aja. Sigurno je da su {pil, takavkakav je bio, ve{to oblikovali Inicirani kao

sredstvo za o~uvanje i preno{enje tradicije inicirane mudrosti; mereza{tite od izdaje tajni su uvedene, posebno u pogledu atribucija At-ua ili Aduta.

Karte su ~uvene vekovima. Onjima je napisano stotine knjiga.Koristili su ih "Boemi" ili Cigani zaproricanje sudbine, a u izobli~enojformi kori{}ene su za igranje ra-zli~itih igara u svim latinskim zeml-jama obe hemisfere. Ali ovo jedegradacija njihove praveupotrebe u plemenitoj kontem-placiji Tajnih Energija Prirode.

Uvod

6

Page 9: Tot Prirucnik

Signifikator

obi~ajena praksa koja prethodi otvaranju je izbor Signifika-tora, karte koja }e specifi~no predstaviti pita~a u toku tu-ma~enja. U ovu svrhu se koriste samo Dvorske karte a sam

izbor karte se rukovodi stepenom Sunca u Zodijaku u trenutku ro|en-ja.

Kada je izabran, Signifikator mo`e ili da bude uklonjen iz {pila ipostavljen licem na gore na podlogu za proricanje, da bi dao fokus zatuma~enje.

U donjim tabelama su dati stepeni Zodijaka i datumi Dvorskihkarata koje predstavljaju Signifikatore u Tarotu.

Tabela za izra~unavanje Signifikatora po stepenima Zodijaka

Tabela za izra~unavanje Signifikatora po datumu ro|enja

Signifikator

7

U

Dvorska Karta [tapovi Pehari Ma~evi Diskovi

Vitez 20º* - 20º( 20º_ - 20º+ 20º@ - 20º# 20º% - 20º^Kraljica 20º+ - 20º! 20º# - 20º$ 20º^ - 20º& 20º( - 20º)Princ 20º$ - 20º% 20º& - 20º* 20º) - 20º_ 20º! - 20º@

Dvorska Karta [tapovi Pehari Ma~evi Diskovi

Vitez 12. XI - 12. XII 10. II - 11. III 11. V - 10. VI 12. VIII - 12. IX

Kraljica 11. III - 10. IV 10. VI - 12. VII 12. IX - 13. X 12. XII - 11. I

Princ 12. VII - 12. VIII 13. X - 12. XI 11. I - 10. II 10. IV - 11. V

Page 10: Tot Prirucnik

Odre|ivanje vremenskog periodave Karte iz {pila se odnose na vremenske periode u toku go-dine. Na primer: Atu XV - \avo se odnosi na znak Jarca iperiod njegove vladavine (decembar-januar); Atu I - Ludase odnosi na elemenat Vazduha i obuhvata periode vladavine

tri Vazdu{na znaka: Blizanac, Vaga, Vodolija; Dvorske karte imaju svo-je korespodencije date na prethodnoj strani; Asovi i princeze vlada-ju elementarnim kvadrantima Zodijaka i obuhvataju 90° Zodija~kogkruga (3 meseca); etc.

Male Karte od Dvojke do Desetke zahvataju po 10° Zodijaka i imaih ukupno 36. Svakoj Maloj karti pripada vremenski period od 10 danakoji mo`ete koristiti u divinaciji ako Vas zanimaju vremenske odred-nice vezane za Va{e pitanje. Raspored datuma je dat u donjoj tabeli.

Odre|ivanje vremenskog perioda

8

Karta [tapovi Pehari Ma~evi Diskovi1 21. III - 20. VI 21.VI - 22. IX 23. IX - 21. XII 22. XII - 20. III2 21. III - 30. III 21. VI - 30. VI 23. IX - 2. X 22. XII - 31. XII3 31. III - 9. IV 1. VII - 10 VII 3. X - 12. X 1. I - 10. I4 10. IV - 19. IV 11. VII - 22. VII 13. X - 22. X 11. I - 19. I5 23. VII - 1. VIII 23. X - 1. XI 20. I - 29. I 20. IV - 29. IV6 2. VIII - 11. VIII 2. XI - 11. XI 30. I - 8. II 30. IV - 9. V7 12. VIII - 22. VIII 12. XI - 22. XI 9. II - 18. II 10. V - 20. V8 22. XI - 1. XII 19. II - 28. II 21. V - 30. V 23. VIII - 1. IX9 2. XII - 11. XII 1. III - 10. III 31. V - 9. VI 2. IX - 11. IX10 12. XII - 21. XII 11. III - 20. III 9. VI - 20. VI 12. IX - 22. IX

S

Page 11: Tot Prirucnik

Upotreba karata

vaka karta je, u izvesnom smislu, `ivo bi}e i njene odnose sasudsedima (drugim kartama) mogli bismo nazvati diplo-matskim. Korisnik Tarota ne bi trebalo da brzopleto i bez

posve}enosti pristupi bilo kakvom eksperimentisanju. Samo od na{egstepena posve}enosti zavisi koliko smo u stanju da se sa kartom pois-tovetimo i navedemo Inteligenciju koja vlada njome da nam pru`i po-mo} ili savet. Zato ve{tina invokacije podrazumeva stremljenje ka na-juzvi{enijem vidu onog dela sopstvenog bi}a koji `elimo da pod-staknemo na delovanje. Prakti~an, svakida{nji i najrasprostranjeni-ji na~in za to je divinacija.

Pre svakog sistema otvaranja preporu~ljivo je izdvojiti Signifika-tora iz {pila i postaviti ga u gornji levi uglao na podlogu za divinaci-ju. Tako|e, signifikator se mo`e postaviti i na sredinu, ispod prvekarte u otvaranju. Karte zatim treba polo`iti licem na dole i obemarukama, kru`nim pokretima, dobro ih prome{ati. Potom sakupitekarte u {pil i levom rukom ih presecite. Po odabranom na~inu zaproricanje pore|ajte karte. Ako prognozu radite drugoj osobi, nekaona sama prome{a karte, pa`ljivo se usredsredi na pitanje i potomprese~e. Zatim karte uzimate levom rukom i svaku posebno re|ate pove} izabranom metodu.

Ukoliko se javljaju nejasno}e u pri~ikoju Tarot iznosi, ili pri~a nije potpunota~na ({to najbolje mo`ete proveritipreko karte koja prikazuje pro{lost ilimotiv zbog koga postavljate pitanje) div-inaciju treba prekinuti i odlo`iti za kas-nije.

Sva data otvaranja najbolje je radi-ti sa svih 78 karata jer se tako dobijajunajpotpunije informacije u vezi postavl-jenog pitanja. Ako je tema usko vezanasamo za odre|enu seriju Malih Arkana,onda se prognoza mo`e praviti samo sa

tom serijom od 14 karata. Na primer: Pehari za ljubav i probleme uku}i, Ma~evi za zdravlje ili sukobe, [tapovi za poslove i Diskovi za no-vac.

Upotreba Karata

9

S

Page 12: Tot Prirucnik

Na~in otvaranja bira se po slobodnoj volji (naklonosti). Iskustvo}e kasnije pokazati koji je sistem najbolji za svakog ponaosob. Ne tre-ba se razo~arati ako se ne dobiju `eljeni odgovori, ve} treba ispitatisve mogu}nosti, od tra`enja saveta do korekcije pona{anja, koje namTarot velikodu{no pru`a.

Tarot je Umetnost i kao takav veoma osetljiv i te`ak ogranakMagike. Zloupotreba divinacije je zlo~in. Oni koji se oglu{e na ovaupozorenja sami }e biti krivi za neprijatnosti koje }e ih susti}i.

Povedeni iskustvom u bavljenju Tarotom, mo`ete sami napravi-ti svoje sisteme ili koristiti one koji su Vam preporu~eni.

Da biste se maksimalno povezali sa kartama koje posedujete, pre-poru~ljivo je da ih ~uvate umotane u prirodni materijal (svila, vuna,pamuk), polo`ene u drvenu kutiju. Na taj na~in }ete za{tititi karte odtu|ih uticaja i odr`ati Va{u povezanost sa njima. Tako|e je pre-poru~ljivo da za otvaranje koristite prostirku od prirodnog materijala.

Upotreba Karata

10

Page 13: Tot Prirucnik

OTVARANJAKeltski krst

eltski krst je otvaranje koje je mo`da najvi{e opisivano imada je toliko popularno, ono mo`e da bude dosta te{ko zapo~etnika. Ovo otvaranje koristi se za odgovore na pitanja

koja se ti~u sada{njih okolnosti ili situacije. Karte }e vas najpre opisatikao pita~a, a zatim }e poku{ati da ustanove motiv va{eg pitanja. On-da }e vam predlo`iti odre|ene zadatke ili aktivnosti koje treba dau~inite (ili ne) da bi ste ostvarili svoj cilj.

1. Signifikator - Atmosferakoja okru`uje Va{e pitanje

Prva karta koju treba otkriti jeu centru otvaranja i poznata jekao signifikator. Ova karta pred-stavlja Vas, tragaoca, u Va{emtrenutnom stanju uma. Onatako|e ozna~ava probleme kojisu predmet Va{eg interesovanjau sada{njosti i unutra{nje uticajekoji deluju na Vas.

2. Karta ukr{tanja - Preprekei suprotstavljaju}e sile

Druga karta koju treba otkri-ti smatra se kartom ukr{tanja i predstavlja ono {to se protivi, suprot-stavlja ili uti~e na Vas. Ovaj uticaj mo`e da bude pozitivan ili nega-tivan i mora biti shva}en ne kao pojedina~na sila ve} kao deocelokupnog op{teg pravca koji pokazuje tuma~enje kao celina.

3. Temelj - Osnova i nastanak pitanja

Tre}a karta nalazi se na dnu krsta i predstavlja temelj ili osnovuza teku}e pitanje ili problem koji je prezentiran Tarotu. Ova karta oz-na~ava koren problema koji Vas je doveo do karata. ^esto ova kar-ta otkriva probleme koji su ispod povr{ine Va{e svesti i koji mo`da nisuneposredno evidentni ili mogu da budu zapravo dosta iznena|uju}i.Tako|e mo`e da predstavlja pro{le probleme koji jo{ pritiskaju Va{ um.

Otvaranja

11

K

Page 14: Tot Prirucnik

4. Nedavna pro{lost - Uticaji kojisu upravo pro{li

^etvrta karta u otvaranju pred-stavlja pro{le doga|aje, probleme i in-teresovanja. Ova karta pokazujesituaciju koja prolazi ili je ve} oti{la izVa{eg `ivota. To mo`e da bude ne{to{to Vam je nekada bilo zna~ajno i ota-da je izgubilo na zna~aju, ili ne{to za{ta ste vezani i ~ega treba da se oslo-bodite da biste krenuli napred ubudu}nost.

5. Kruna - Uticaji do kojih mo`e da do|e

Peta karta predstavlja pitanja koja su va`na u sada{njosti ili kojamogu da se jave u budu}nosti. Ova karta ne predvi|a fiksni i izves-tan budu}i doga|aj ve} pre ukazuje na mogu}nost sa kojom mo`eteda se sretnete ili ne, zavisno od toga kako reagujete na sada{njusituaciju. Polo`aj krune je most izme|u sada{njosti i budu}nosti imo`e da obelodani zna~ajan problem koji je u procesu razre{enja ilikoji mo`e da ima implikacije u skoroj budu}nosti.

6. Budu}nost - [ta o~ekivati u neposrednoj budu}nosti

[esta karta jasnije predstavlja ono {to je pred Vama. Ona mo`eda ozna~ava op{te razre{enje pitanja uklju~enih u krunsku kartu(broj 5) ili doga|aje koji }e se manifestovati u Va{em `ivotu. Kartune treba doslovno tuma~iti kao apsolutno predodre|eni doga|aj ve}pre kao opis psiholo{kih i li~nih tendencija koje }e Vam biti zna~ajneu vreme koje je pred Vama.

7. Emocije, ose}anja - Va{e brige mogu i ne moraju da odra`ava-ju stvarnost

Ova karta ozna~ava Va{e trenutno emocionalno ipsiholo{ko stanje. Ona je blisko povezana sa signifika-torom. Razumevanje ove karte zajedno sa prvom kar-tom mo`e da Vam da veliki uvid u Va{u trenutnu emo-cionalnu situaciju, uklju~uju}i Va{e strahove, stavovei o~ekivanja. Ova karta najja~e odra`ava Va{e un-utra{nje stanje u vreme otvaranja.

12

Otvaranja

Page 15: Tot Prirucnik

8. Spolja{nji uticaji - Mi{ljenja ro|aka, prijatelja i saradnika

Osma karta ozna~ava uticaj drugih u Va{em `ivotu. Ona mo`e dareflektuje tu|a mi{ljenja i perspektive o Vama, ili mo`e da poka`e {taVi verujete da drugi misle o Vama. Ova karta tako|e predstavljana~in kako Vas drugi vide u trenutnoj situaciji i uop{teno ozna~avatendencije u Va{im odnosima sa drugima.

9. Nade, ideali, `elje

Deveta karta u rasporedu pokazuje Va{e nade i `elje za ishodompostavljenog pitanja. Ona ozna~ava Va{e unutra{nje stanje i sliku ko-ju imate na umu za ostvarenje situacije koju ste hteli da Tarot re{i ilishvati. Ova karta mo`e da Vam da uvid u na~in na koji Va{i ideali iliunapred stvorene ideje deluju na Va{e razumevanje problema.

10. Ishod - Ukupni uticaj svih karata

Deseta karta predstavlja kona~ni ishod problema koji je postavl-jen Tarotu da ga shvati. Opet, ona ne treba da bude uzeta doslovnokao unapred odre|ena ili fiksna budu}nost. Radije je treba razmotritiu kontekstu ~itavog tuma~enja. Ne retko kulminiraju}a karta daje jas-no}u razumevanju drugih karata u otvaranju ~ije je zna~enje mo`dabilo neizvesno. Ova karta treba da pove`e ~itavo tuma~enje i da d asveukupnu temu za tuma~enje.

Dnevna PiramidaTri karte pomo}i }e vam u svakodnevnom odlu~ivanju - i ukaza-

ti na {ta treba obratiti i usmeriti svoje misli, pa`nju i `elje.

1. Po~etak dana ili na {ta se tre-ba ujutru usmeriti.

2. Vrhunac ili glavna tema dana.

3. Zavr{etak dana.

13

Otvaranja

Page 16: Tot Prirucnik

Otvaranje "Drvo @ivota"Ovo otvaranje se vr{i po Sefirotima "Drveta @ivota" i pru`a veo-

ma jasnu sliku o doga|ajima pita~a.

1. Kether (Kruna) - Unutra{nji duhovni do`ivljaji i uvidi.

2. Chokmah (Mudrost) - Li~na inicijativa.

3. Binah (Razumevanje) - Bol i zabrinutost.

4. Chesed (Blagost) - Finansijski poduhvati, dobici.

5. Geburah (Strogost) - Neprijatelji, prepreke, borba.

6. Tiphareth (Lepota) - Slava i ostvarenje uspeha.

7. Netzah (Pobeda) - Ljubav, ose}anja, umetni~ka postignu}a.

8. Hod (Sjaj) - Razmi{ljane, komunikacija, intelektualne ak-tivnosti.

9. Yesod (Temelj) - Mentalno ifizi~ko zdravlje.

10. Malkuth (Kraljevstvo) - Dom iporodica.

Otvaranja

14

Page 17: Tot Prirucnik

Otvaranje 7 ^akri^akre su energetski centri, sme{teni du` ki~menog stuba na

~ovekovom telu. U njima se odvija transformacija ~ovekove duhovneenergije i svesti.

1. Sahasrara - Krunska ~akra

Pita~ev nadsvesni um, povezanost sa bo`anskimizvorom, stepen jedinstva sa univerzumom.

2. A|na - Tre}e oko

Ozna~ava pita~evu imaginaciju, kreativnost, na~inkori{}enja uma, pam}enje i podsvesne slojeve.

3. Vi{udi - Grlena ~akra

Predstavlja na~in izra`avanja i komunikativnost;sposobnost da prima duhovne savete od Vi{eg Ja.

4. Anahata - Sr~ana ~akra

Kroz nju se ispoljava odnos prema ljubavi i otvorenostprema drugima.

5. Manipura - Solarni pleksus

Ukazuje na nivo pita~evog samopouzdanja, sigurnost,prirodnost i plodnost.

6. Svadistana - Seksualna ~akra

Predstavlja `elje, ~ovekovu animalnu prirodu, in-stinkte i emotivne karakteristike.

7. Muladara - Korenska ~akra

Predstavlja zemaljske psihi~kepotrebe pita~a, odnos prema sop-stvenoj egzistenciji, njegov svestan

um i instinkt za pre`ivljavanjem.

Otvaranja

15

Page 18: Tot Prirucnik

Astrolo{ko otvaranjeDvanaest karti pore|anih u obliku zodija~kog kruga mogu se ko-

ristiti kao prognoza za 12 meseci. Karte su pore|ane po ku}ama zodi-ja~kog kruga od prve do dvanaeste.

1. Vi, poruke koje {aljetedrugim ljudima svojim pona{an-jem.

2. Finansijsko stanje i na~inkako do}i do novca.

3. Odnosi sa okolinom, krat-ka putovanja, na~in komunici-ranja, uticaj bliskih ro|aka i oko-line, ni`e {kole.

4. Dom i porodica, uticajroditelja.

5. Ljubav, deca, seks,kreativnost, zabava i igre na

sre}u.

6. Posao, zdravlje, sposobnost slu`enja drugima.

7. Ven~anje, partnerstvo, pravne stvari.

8. Strasti, tajne, nasledstvo, smrt, seksualnost, okultne mo}i.

9. Obrazovanje, daleka putovanja, odnosi sa strancima,duhovnost, filozofija.

10. Karijera, profesija, mo},polo`aj, dominantan roditelj.

11. Prijatelji, humanitarnipoduhvati, budu}nost.

12. Zatvori, bolnice,ograni~enja, stanje duhapovezano sa karmi~kim prob-lemima, nesvesni aspektili~nosti, tajne i izolacija.

Otvaranja

16

Page 19: Tot Prirucnik

Otvaranje "Potkovica"Ovo otvaranje je prikladno za dobijanje kratkog i jasnog odgov-

ora na pitanje. Uobi~ajeno je da se radi kao tromese~na prognoza, alito su ortodoksna pravila.

1. Pro{li uticaji na postavl-jeno pitanje.

2. Sada{nji uticaji.

3. Budu}i uticaji.

4. Pona{anje okoline premapostavljenom pitanju.

5. Prepreke i smetnje.

6. Ishod pitanja.

7. Neo~ekivane okolnosti na koje se ne mo`e uticati.

Otvaranje Da-Ne1. Daje nam odgovor "da" ili "ne".

2. i 3. Nazivaju se "pomo}ni uticaji". One }e vam objasniti za{tose `elja mo`e ili ne mo`e ostvariti.

6. i 7. Predstavljaju savet. Za odgovor "ne" ukaza}e Vam na okol-nosti koje Vam mogu pomo}i u uklanjanju prepreka. Za odgovor"da" imate na~in za najuspe{niju i najbr`u strategiju.

4. i 5. Prikazuju {ta mislite o okolnostima u vezi pitanja.

8. i 9. Otkrivaju va{a ose}anja.

Otvaranja

17

Page 20: Tot Prirucnik

Lista simbolaLista simbola

18

! Ovan@ Bik# Blizanci$ Rak% Lav^ Devica& Vaga* [korpion( Strelac) Jarac_ Vodolija+ Ribe6 Sunce9 Mesec8 Merkur7 Venera5 Mars4 Jupiter3 SaturnA VatraB VodaD VazduhE ZemljaC Duh

Page 21: Tot Prirucnik

Atu-i ili Velike Arkane

a svom putovanju po Drvetu @ivota Luda, koja je obele`enabrojem 0, se kre}e cikli~nim putem. Ostali Atu-i su nu-merisani od 1 do 21 (napisano rimskim brojevima I do XXI).

Oni predstavljaju faze duhovnog putovanja. Kada do|emo do fi-nalne faze, Univerzuma, ponovo postajemo Luda i zapo~injemo puto-vanje iznova, ali nikada isto kao ranije.

U otvaranju Atu-i odra`avaju na{e li~no psiholo{ko i duhovnostanje ili reakcije na druge ljude, situacije ili doga|aje.

Na Drvetu @ivota Zmija Mudrosti povezuje 22 Atu-a.

Velike Arkane

19

N

Page 22: Tot Prirucnik

0 LUDA - Duh Etera

Opis karteLuda je vazduh ili vakum ili Mo}na Nevi-

nost. On dr`i mu{ki element vatre, `enski el-ement vode, ma~ vazduha i disk zemlje. Onje Zeleni ^ovek Prole}a, Velika Luda Kelta(Daluah) i Parsifal. On je tako|e ZevsArtenotelus, Dionis Zagreus, Bahus Difeus iBafomet.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Luda predstavlja novi po~etak u nekom as-

pektu `ivota. Osoba }e biti suo~ena sa zna~ajnim izborima i odluka-ma koje treba doneti u odnosu na novi `ivotni ciklus koji mo`da ni-je planiran i mo`e do}i do te{kih izazova koji uklju~uju odre|eni ste-pen rizika. Me|utim, ako se tome pristupi sa energijom i optimizmom,ukazuje se na pozitivan ishod.

Glavna zna~enja: Ideja, misao, produhovljenost.

Obrnuto postavljena: Kod materijalnih stvari obrnuta Luda mo`eda ozna~ava glupost, ekcentri~nost, ~ak maniju i ludilo. Ovaj polo`ajpokazuje pogre{an izbor ili lo{u odluku, nesigurnost, apatiju i okle-vanje. Tako|e mo`e da predstavlja odsustvo brzog delovanja kao i ne-sposobnost da se vlada situacijom. Obrnuti polo`aj karte poni{tavanjene Bo`anske i kreativne mogu}nosti, usporava i ograni~ava oper-ativne mogu}nosti.

Glavna zna~enja: Glupost, ekcentri~nost, manija, ludilo.

Velike Arkane

20

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijaa Aleph Vo 1 D

Page 23: Tot Prirucnik

I MAGUS - Mag Snage

Opis karteMerkur koji je Mudrost, Volja i Re~, koji

stvara svet, simboli{e fluidnu osnovu svetransmisije delovanja. Iza njega je majmunHanuman koji je hinduisti~ki koncept. Egi-patski dublet, Tot, je tako|e uvek pra}en ma-jmunom pse}eg lica.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Mag ozna~ava in-

teligentnu i komunikativnu osobu, koja poseduje samopouzdanje i un-utra{nji poriv da svoje ideje sprovede u produktivnu akciju. Ove tal-ente trebalo bi iskoristiti u novoj prilici koja se javlja u prakti~noj, prenego teoretskoj sferi. To mo`e da bude rizi~an poduhvat ali snaga vol-je i sposobnost da kanali{e svoje energije obezbedi}e uspeh da se iz-abere vlastiti put.

Glavna zna~enja: Ve{tina, mudrost, okretnost, gipkost,okultna mo}, poslovni dogovori.

Obrnuto postavljena: Ova karta je znak slabe volje, me|utimtako|e i potpuni nedostatak ispravnosti (zahvaljuju}i dualnoj priro-di, pravednost nije izra`ena karakteristika Maga, koliko god da jepotpuno odsutna u ovom slu~aju). U istom smislu ukazuje se na ne-sigurnost i ka{njenje, nedostatak spretnosti i nedostatak ma{te. Magje sklon da koristi sopstvene mogu}nosti do maksimuma, ali naj~e{}eu destruknivnu svrhu, a njegova volja je uperena ka lo{em ishodu.

Glavna zna~enja: Prepredenost, lukavost, obmana,kra|a.

Velike Arkane

21

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijab Beth Ku}a 2 8

Page 24: Tot Prirucnik

II PRVOSVE[TENICA - Sve{tenica SrebrneZvezde

Opis karteOna je Izida, ve~na devica, a opet je

Artemida. Iz tog razloga je obu~ena u blis-tavi veo svetlosti, svetlosti koja se vidi ne kaomanifestacija ve} kao veo duha.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Prvosve{tenica ukazuje na intuitivno ra-

su|ivanje i samopouzdanost. Nagove{tava se pobolj{anje zdravlja,spontano ispoljavanje duhovnih mo}i i podsvesne mudrosti. Vo|st-vo mo`e da do|e od druge osobe koja mo`e biti od pomo}i. Ova kar-ta mo`e da uka`e na ne{to skriveno, ~injenice ili uticaje, {to uti~e natrenutno stanje osobe. Tako|e, ova karta ukazuje na nadahnu}e uumetnosti.

Glavna zna~enja: Uzvi{en blagostiv uticaj.

Obrnuto postavljena: Karta ozna~ava postojanje realne mogu}nos-ti za odu{evljenje koje vodi pogre{nom putu. Ako je ~ovek nemarani zanemaruje svoju ravnote`u preti mu bes. Karta govori o neznan-ju, slabom shvatanju situacije i kratkovidom i uskom poimanju prob-lema. Osobe na koje ukazuje ova karta sklone su da budu egoisti~ne,povr{ne i izuzetno ta{te. Govori se i o lakom prihvatanju povr{nogznanja i slabom rezonovanju

Glavna zna~enja: Naizmeni~an uspon i pad, kolebanje.

Velike Arkane

22

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijag Gimel Kamila 3 9

Page 25: Tot Prirucnik

III CARICA - K}i Mo}nih

Opis karteOna sedi u tradicionalnoj pozi. Ovaj po-

lo`aj predstavlja so, neaktivni princip prirode.Lotus ozna~ava ̀ ensku ili pasivnu mo}. P~elena odori mogu se uporediti sa fleur de lys(cvet Krin), {to sugeri{e francusko poreklosimbola; pojas je zodijak. Pelikan se mo`eidentifikovati sa Velikom Majkom i njenimpotomstvom. To predstavlja kontinuitet `iv-ota i krvno nasle|e koji ujedinjuju sve oblikeprirode. Beli Orao ozna~ava Alhemijsku So iBelu Tinkturu prirode srebra.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Carica ozna~ava harmoniju i zadovoljst-

vo za osobu u skoro svim aspektima `ivota, posebno onim koji seodnose na fizi~ko i emocionalno stanje: porodica, odnosi, dom, zdravl-je, ljubav. Ovde se ukazuje na jake maj~inske uticaje i karta mo`e dapoka`e ro|enje deteta i uspe{an brak. Tako|e sugeri{e sna`an tokumetni~ke kreativnosti i inspiracije.

Glavna zna~enja: Ljubav, lepota, sre}a, zadovoljstvo, us-peh, naklonost sudbine, dra`esnost, obilje, rasko{.

Obrnuto postavljena: Karta je znak oklevanja, neaktivnosti ineodlu~nosti koje za posledicu stvaraju brigu. Govori o tra}enjuimovine, ~ak o gubitku materijalnog poseda. Ozna~ava nedostatakplodnosti i odsustvo obilja. Osoba na koju karta ukazuje pokazuje ne-dostatak interesovanja i slabu koncentraciju, kasni u izvr{avanjusopstvenih obaveza. Pokazuje se sklonost ka iznenadnim ljubavnimaferama, zavo|enju i prevari i ta{tini.

Glavna zna~enja: Dokonost, rasipnost, razvrat.

Velike Arkane

23

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijad Daleth Vrata 4 7

Page 26: Tot Prirucnik

IV CAR - Sin jutra, Prvi me|u Mo}nima

Opis karteOva karta zna~i Vlast pomo}u dva suprot-

na simbola. To su Ovan koji je usamljen ihrabar, kada je divlji, i Jagnje koje je pokornoi pla{ljivo, i koje je, u stvari, Ovan pripitoml-jen autoritetom. Stav predstavlja AlhemijskiSumpor, vatreni element univerzuma. CrveniOrao predstavlja Crvenu Tinkturu Alhe-mi~ara koja je prirode zlata.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Car predstavlja mo}nu i uticajnu osobu ko-

ja poseduje vo|stvo i autoritet. Ta osoba (ili institucija) mo`e nampru`iti pomo} u re{avanju problema. Car predstavlja samodisciplinu,organizaciju, stabilnost i akciju kao stazu do ispunjena. U tuma~en-ju on mo`e da bude dobar pokazatelj napredovanja ili prelaska na novipolo`aj odgovornosti i po{tovanja gde se ovi kvaliteti mogu primeniti.

Glavna zna~enja: Rat, osvajanje, pobeda, slavoljublje,originalnost, megalomanija.

Obrnuto postavljena: Sva zna~enja su izobli~ena, Car ozna~avanezrelost, nedelotvornost, nedostatak snage i nesigurnost. Osobenazna~ene ovom kartom su slabog karaktera i duhovno mr{ave, ne-spremne za napredak i ne mogu da ovladaju malim emocijama.

Glavna zna~enja: Svadljivost, svojeglavost,nesnala`ljivost, prenagljenost, prekost i razdra`ljivost.

Velike Arkane

24

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijac Tzaddi Udica 90, 900 !

Page 27: Tot Prirucnik

V HIJEROFANT - Mag Ve~nih Bogova

Opis karteOva karta se odnosi na Taurus, Bika, i

njegovog indijskog ekvivalenta Slona. Pen-tagram sa mu{kim detetom koje igra simboli{eNovi Eon deteta Horusa koji zauzima mestoStarog Eona koji je nama upravljao 2000 go-dina. Prvosve{tenik se menja samo u inter-valima od 2000 godina. ^etiri maske su ~uvarisvake misterije, kulminiraju}i u Velikoj Mis-teriji sjedinjenja mikrokosmosa i makrokos-mosa. @ena pred Prvosve{tenikom predstavl-ja Veneru, sada naoru`anu i borbenu. [tapsa isprepletanim prstenovima pokazuje triEona Izide, Ozirisa i Horusa.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Hijerofant predstavlja osobu rastere}enu

od materijalnih ideja i problema koja poseduje visoke moralneprincipe. Ona mo`e da ozna~ava savet i vo|stvo od strane u~itelja,advokata ili duhovnog savetnika. Prvosve{tenik ukazuje da }e sle|en-je moralnih, religioznih ili socijalnih konvencija njegove kulture,doneti najve}e ispunjenje.

Glavna zna~enja: Trud, izdr`ljivost, spokojstvo, blagost,ispoljavanje, obja{njavanje, u~enje, dobrodu{nost,strpljivost, pomo} pretpostavljenih, sre|enost, mir.

Obrnuto postavljena: Ozna~ava osobu koja pokazuje preteranudobrodu{nost, ~ak bespomo}nost. Osoba je ranjiva, senzitivna sposob-na za samo-odricanje i originalna, sklona napadima dare`ljivosti,~estom lutanju, moralnim slabostima i nedostatku ispravnosti.

Glavna zna~enja: Svojeglava snaga.

Velike Arkane

25

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijaw Vau Klin 6 @

Page 28: Tot Prirucnik

VI LJUBAVNICI - Deca Glasa, Proro~i{teMo}nih Bogova

Opis karteOva posebno alhemijska karta je simbol

stvaranja, a ma~evi skre}u pa`nju na procesdeljenja koji se odigrava. Kain i Avelj pred-stavljaju odbijanje Boga da ~uje Evinu decudok krv nije prolivena. ^ini se da je ovo sim-bolizacija spolja{nje religije. Putem prolivan-ja krvi i spolja{njih religija Kain je bio u stan-ju da ima kontakt sa ljudima. U tom smisluzna~enje karte je davanje nauke ~ove~anstvu,po{to ubistvo simbolizuje analizu a naknadnikontakt sintezu.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Na jednostavnom nivou ova karta se mo`e

tuma~iti kao da predstavlja ljubav (ponovo obnovljenu) i sre}neodnose. Na dubljem nivou Ljubavnici ozna~avaju zna~ajan izbor ko-ji treba napraviti u nekoj sferi ̀ ivota, izbor od nekoliko suprotnih op-cija koje treba razmotriti. Ovo zabrinjava osobu, ali ova karta ukazu-je da }e dobro razmatranje razre{iti unutra{nje sukobe i kona~nodovesti do ispravne odluke.

Glavna zna~enja: Sklonost i otvorenost premanadahnu}u, duhovnom opa`anju i pronicljivosti.

Obrnuto postavljena: Ljubavnici predvi|aju pad pred testovimai isku{enjima, nestabilnost, odvajanje. Osoba je frustrirana ljubavn-im aferama ili bra~nim odnosima koji se mogu razre{iti samo kroz in-tervenciju spolja. Ovo mo`e biti osoba koja je nestalna, nelojalna ispremna za sramne odnose.

Glavna zna~enja: Povr{nost, neodlu~nost, plitke veze sdrugima, nepostojanost, neuravnote`enost i

protivre~nost.

Velike Arkane

26

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijaz Zain Ma~ 7 #

Page 29: Tot Prirucnik

VII KO^IJA - Dete Vodenih Snaga,Gospodar Pobedonosne Svetlosti

Opis karte^etiri Sfinge na ovoj karti koje vuku

ko~iju su Bik, Lav, Orao i ^ovek, {to svepredstavlja {esnaest pod-elemenata. UlogaKo~ija{a je da nosi Sveti Gral u ~ijem centruje blistava krv, simboli{u}i prisustvo Svetlostiu Tami.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Ko~ija ukazuje na period intenzivnog

te{kog rada i naporne borbe protiv prepreka i problema. Ipak, kartaukazuje na pozitivan ishod. On }e biti rezultat karakternih crta ko-je Ko~ija ozna~ava. Kori{}enjem ovih u traganju za ciljem prevazi}i}e se sve prepreke. Kona~an ishod je pobeda moralno jake i po{teneosobe.

Glavna zna~enja: Trijumf, pobeda, nada, shvatanje, sili-na u odbrani tradicionalnih ideja, poslu{nost, vernost.

Obrnuto postavljena: Karta zna~i gubitak, {tetu, lom i nedostatak.Ono {to je trebalo da bude ostvareno izgubljeno je u poslednjemtrenutku. Planovi su iznenada propali. Osoba je pora`ena, odba~ena,pati od problema da nije u stanju da shvati stvarnost i nije povezanasa realnim svetom.

Glavna zna~enja: Bezobzirnost, `e| za razaranjem.

Velike Arkane

27

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost AtribucijaH Cheth Ograda 8 $

Page 30: Tot Prirucnik

VIII URAVNOTE@ENJE - K}i Gospodara Is-tine, Ona koja vlada Ravnote`om

Opis karteOva karta predstavlja zadovoljnu @enu.

Ovo stanje je simbolizovano vagom kojomona meri univerzum; alpha, prvo, u ravnote`ije sa omega, poslednjim. Ova vaga pred-stavlja dva 'svedoka'. Svaki 'svedok' je aut-enti~na manifestacija maya-e, jedan dopun-juju}i drugog procesom kontradikcije, jerpriroda nije Pravda - ona je pre kroz njenprocess ekvilibriuma "la Justesse". Kona~no,ova @ena je pravi Harlekin jer se divljame{avina boja i pokreta razre{ava u ekvilib-riumu svih mogu}nosti senzacija.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karta ozna~ava pravdu ne samo u pravn-

im sporovima ve} u bilo kojoj sferi gde treba doneti sud ili re{iti spor.Ako se ~eka pravna presuda onda ova karta ukazuje da }e ishod bitiu korist pita~a. Na drugom nivou ona savetuje osobu da potra`iravnote`u izme|u suprotstavljenih sila: materijalnih i duhovnih,fizi~kih i mentalnih, racionalnih i intuitivnih.

Glavna zna~enja: Pravda, uskla|ivanje, brak ilisporazum, politi~ki pregovori.

Obrnuto postavljena: Karta ozna~ava la`ne optu`be, stroga ispi-tivanja, nepo{tenje, netoleranciju, lo{e okolnosti. Osobe na koje seodnosi sklone su religioznoj isklju~ivosti, krajnjoj rigidnosti, {to jeposledica netolerancije i bezobzirnosti. Tako|e mo`e da zna~izloupotrebu ili prevaru.

Glavna zna~enja: Negativne pravne odluke, nepravda.

Velike Arkane

28

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijal Lamed Bi~ (volovski) 30 &

Page 31: Tot Prirucnik

IX PUSTINJAK - Prorok Ve~nog, Mag GlasaMo}i

Opis karteSlovo kome je ova karta pripisana je slo-

vo yod, temelj svih drugih slova hebrejskog al-fabeta. To je simbolizam Tvorca @ivota a nje-gov predstavnik je Spermatozoon. Zato jekarta nazvana Pustinjak. U istom redu idejaPustinjak dr`i lampu ~iji je centar Sunce. Ja-je okru`eno namotajima zmije simboli{e Uni-verzum, dok zmija ozna~ava fluidnu su{tinusvetlosti koja je `ivot Univerzuma. Na ovojkarti su tragovi legende o Persefoni. Zmijski[tap koji se ovde vidi kako izrasta iz Bezdanaje {tap Merkura, vodi~a du{a kroz ni`e regi-je. Slovo yod zna~i '{aka' i {aka je sredi{teslike.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karta nagla{ava potrebu da se osoba izd-

voji iz situacije, ~ak da se fizi~ki ukloni od nje tako da mo`e daproceni svoje okolnosti. Kao pro{irenje ovoga, ona tako|e ukazuje napotrebu za periodom tihe unutra{nje refleksije da bi pita~ bio u stan-ju da proceni svoje istinske potrebe i ciljeve, slobodan od svakod-nevnih pritisaka. Tragaju}i duboko unutar sebe na ovaj na~in osoba}e prona}i re{enja za dugoro~ne pravce u `ivotu.

Glavna zna~enja: Unutra{nje prosvetljenje, prakti~ne za-misli, introspekcija.

Obrnuto postavljena: Ozna~ava preteranu izolaciju, neuspehizazvan neaktivno{}u ili preveliku dozu pa`ljivosti koja izaziva suvi{noi uzaludno ka{njenje. Tako|e mo`e da zna~i nemarnost, nekorektani nefer savet, brzopletost i neskromnost. Osoba je nezrela ili je pre-rano sazrela i sklona da dejstvuje nerazumno.

Glavna zna~enja: Izolacija, povla~enje i odustajanje odteku}ih zbivanja.

Velike Arkane

29

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijai Yod Ruka 10 ^

Page 32: Tot Prirucnik

X SRE]A - Gospodar @ivotnih Snaga

Opis kartePripisivanjem ove karte planeti Jupiter,

u~injeno je da ona predstavlja Univerzum unjegovom aspektu stalne promene. Pojavlji-vanje raznih vrsta nebeskih fenomenanagla{ava ovo. U sredini je to~ak sa desetpaoka, prihva}eni simbol Fortune. Tri figurevezane za to~ak simboli{u tri oblika energije,izra`ena u hinduisti~kom sistemu terminomguna. Na vrhu sedi Sfinga simboli{u}i in-teligenciju i balans (sattva); Hermanubis,nalik majmunu, predstavlja nemir brilijantnognestalnog razuma (rajas); a na dnu, skoro dapada sa to~ka, je Tifon sa glavom reptila

(tamas), simbol destrukcije, tromosti i neznanja. Alhemijski atribu-ti guna su Sumpor, Merkur i So.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Sre}a ozna~ava kraj jednog `ivotnog cik-

lusa i po~etak novog. Ovo je ~esto rezultat doga|aja ili okolnostivan kontrole osobe, ali }e promene ipak biti pozitivne. Polo`aj karteu otvaranju ukazuje na oblasti `ivota gde }e ove promene imati na-jve}i uticaj.

Glavna zna~enja: Dobra sre}a, uspeh.

Obrnuto postavljena: Zna~i lo{u sre}u, nepredvi|enu nesre}u ilispolja{nje uticaje koji nisu bili potpuno razmotreni, nepovezani sledili prekid i nekompatibilnost. Sve je to izazvano nepredvi|enim do-ga|ajima.

Glavna zna~enja: Neo~ekivane te{ko}e.

Velike Arkane

30

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijak Kaph Dlan 20, 500 4

Page 33: Tot Prirucnik

XI STRAST - K}i Plamte}eg Ma~a

Opis karteOva karta se ranije zvala Snaga. Ukazuje

ne samo na snagu, ve} na radost u snazi.Sedam glava lava su glave an|ela, sveca, pes-nika, preljubnice, ratnika, satira i zmije-lava.Centralna figura je `ena koja se predala svimsilama stvaranja i koja opkora~eno ja{e Zver.U levoj ruci ona dr`i uzde, koje predstavljajustrast koja ih ujedinjuje, a u desnoj dr`i visokoPehar zapaljen ljubavlju i smr}u. U ovom Pe-haru su izme{ani elementi sakramenta Eona.U pozadini su beskrvne figure svetaca na ko-jima se ova fatamorgana ra|a, jer je ~itav nji-hov `ivot apsorbovan u Sveti Gral.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Strast ozna~ava sposobnost osobe da se iz-

bori i savlada probleme suo~iv{i se sa njima hrabro, odlu~no i istra-jno, pre nego poku{avaju}i da ih izbegne. Savetuje se kontrola neg-ativnih impulsa kao {to su ljubomora, bes i zloba, i usmeravanje oveemocionalne energije u pozitivnije izraze da bi se prevazi{le preprekeka sre}i i ostvarenju. Tako|e se ukazuje na dobro zdravlje.

Glavna zna~enja: Odva`nost, snaga, energija, upotrebamagi~ke mo}i.

Obrnuto postavljena: Strast je znak slabosti, bespomo}nosti ilibolesti. Pored toga {to pokazuje fizi~ku slabost, tako|e mo`e da zna~ipredavanje isku{enjima, {krtost ili krajnju indiferentnost i apatiju. Upoliti~kom smislu tako|e govori o slabosti, tiraniji ili zloupotrebimo}i.

Glavna zna~enja: Pogre{no usmerena unutra{nja energi-ja, slaba samokontrola, nepravda, neumoljivost, predra-

sude.

Velike Arkane

31

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost AtribucijaT Teth Zmija 9 %

Page 34: Tot Prirucnik

XII OBE[ENI ^OVEK - Duh Mo}nih Voda

Opis kartePolo`aj utopljenog ili obe{enog ~oveka je

od najve}eg zna~aja. Noge su prekr{tene takoda desna noga formira prav ugao sa levomnogom, a ruke su ra{irene pod uglom od{ezdeset stepeni, tako da formiraju jednakos-trani~ni trougao. Ovo daje simbol trouglanatkriljenog krstom, {to predstavlja spu{tan-je svetlosti u tamu da bi je iskupilo. Cela ide-ja `rtve je pogre{no sahvatanje prirode, a el-ement vode kojem je ova karta pripisana je el-ement iluzije.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Dve glavna zna~enja ove karte su volja za

promenom i neophodna `rtva. Osoba se nalazi na `ivotnoj prekret-nici koja nudi razli~ite izbore. Te{ke ali neophodne `rtve bi}e u~in-jene. Potrebno je strpljenje u i{~ekivanju preokreta situacije. @rtvemogu da budu materijalne ili emotivne ali, koje god prirode bile, one}e kona~no dovesti do novog ose}anja duhovnog i emocionalnog is-punjenja.

Glavna zna~enja: Prinudna `rtva, koban ili svojevoljangubitak.

Obrnuto postavljena: Ozna~ava odsustvo samo`rtvovanja, ego-centri~ne preokupacije, la`no proro{tvo ili beskorisne i jalove `rtve.Osoba odbija da da sebe i ne pokazuje zahvalnost u primeni neophod-nih napora.

Glavna zna~enja: Patnja, poraz, neuspeh, smrt.

Velike Arkane

32

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijam Mem Voda 40 B

Page 35: Tot Prirucnik

XIII SMRT - Dete Velikog Preobra`aja,Gospodar Kapije Smrti

Opis karteAlhemijski smisao smrti nije toliko destrukci-

ja koliko promena. Tako na karti imamo [korpionakoji predstavlja primitivnu energiju uvek spremnuda izvr{i samoubistvo (prema legendi) kada je u ve-likoj opasnosti, ali spremnu da preduzme svakutransformaciju koja }e da dozvoli produ`etak egzis-tencije u drugom obliku. Tako kalijum, ba~en prekovode, postaje zapaljen i prihvata zagrljaj hidroksil-nih radikala. Riba i zmija, ovde predstavljene, bilesu predmeti obo`avanja u kultovima koji su po-du~avali doktrine vaskrsenja ili reinkarnacije. Sre-di{nja figura izvodi Ples Smrti (i kostur i kosa suSaturnovske figure), i na glavi nosi krunu Ozirisa.Uticaj Saturna je izra`en u negativnom aspektusmrti predstavljaju}i one su{tinske oblike koji nisu

uni{teni obi~nim promenama prirode; pozitivna i kreativna strana vidi se uzamahu kose, {to stvara mehuri}e, simboli{u}i nove `ivote. Najvi{i aspektkarte je Orao koji predstavlja uzdizanje iznad ~vrste materije.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Smrt ozna~ava velike promene u `ivotu i pot-

puno odvajanje od postoje}eg spleta okolnosti. Tako dramati~na transfor-macija nije bez bola ili ose}aja gubitka, ali }e osoba kona~no prihvatitipromene kao neophodne i pozdraviti novi po~etak koji one donose. Ova kar-ta mo`e da predstavlja zavr{etak prijateljstva, razvod ili promene u karijeri.To je smrt starog "Ja" i uvo|enje u nove tokove `ivota, ali ovo ne moraju dabudu sasvim negativni doga|aji.

Glavna zna~enja: Preobra`aj, promena, logi~an rasplettrenutnog stanja.

Obrnuto postavljena: Ozna~ava stagnaciju, nepokretnost, postepenui sporu ili samo delimi~nu promenu, inerciju ili ozbiljan doga|aj li{en pravde.

Glavna zna~enja: Prividna slutnja smrti ili uni{tenja.

Velike Arkane

33

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijan Nun Riba 50, 700 *

Page 36: Tot Prirucnik

XIV UMETNOST - K}i Uskla|iva~a,Donosilac @ivotnih Sila

Opis karteNajve}e dostignu}e alhemije bilo je izazivan-

je promene, transmutacija predmeta, kvaliteta,boja, itd. u njihovu suprotnost. Tako je na ovojkarti crveni lav postao beli, beli orao je postao cr-veni. U glavnoj slici, crna i bela osoba koje su bileLjubavnici na karti VI, sada su izmenjene i spojeniu jednu dvopolnu figuru. Ovo je dovr{etak Kral-jevskog Ven~anja. Duga simboli{e jednu drugufazu alhemijskog procesa, aurom mnogobojne svet-losti koja se javlja od truljenja. Samo truljene jeprikazano gavranom koji sedi na lobanji na kazanu.Cilj ~itave umetnosti Alhemije je progla{en u slavisa njenim natpisom "visita interiora terrae rectifan-do invenies occultem lapidem" ("poseti unutra{njedelove zemlje; pre~i{}avanjem }e{ prona}i skriveni

kamen"). Savet da se poseti unutra{njost zemlje je obnavljanje (na vi{emplanu) prve formule Dela. Najva`nija re~ je rectificando; ona podrazumevapravilno vo|enje nove `ive supstance stazom Istinske Volje.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Umetnost ozna~ava period sigurnosti i opti-

mizma. Problemi koji se javljaju u ovom periodu mogu biti lako re{eni. Kar-ta navodi osobu da pa`ljivo proceni svoje okolnosti i da uspostavi ravnote`uizme|u suprostavljenih sila u sebi da bi dobila miran um i oslobodila se un-utra{njih tenzija. Tako|e su nagla{eni umerenost i samokontrola u svim as-pektima fizi~kog `ivota.

Glavna zna~enja: Zdru`ene sile, ostvarenje, dejstvo utemeljenona ta~nim prora~unima, uspeh nakon dugotrajno smi{ljanih

poteza.

Obrnuto postavljena: Ozna~ava nesklad, nejedinstvo, sukob interesa,neprijateljstvo, nedostatak koordinacije u timskom radu, te{ko}e urazumevanju drugih, nestrpljivost, sterilnost, tra}enje i frustraciju.

Glavna zna~enja: Na~in za bekstvo, znak za savet.

Velike Arkane

34

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijax Samekh Podupira~ 60 (

Page 37: Tot Prirucnik

XV \AVO - Gospodar Vrata Materije, DeteSnage Vremena

Opis karte\avo je ovde predstavljen u tradicional-

nom obliku Jarca. Kult Jarca predstavlja im-puls ka nemarnom stvaranju bez obzira narezultat. Iza Jarca stoji Drvo @ivota kojeprobada nebesa u me{avini fantasti~nih obli-ka koji su, podse}aju}i na prepoznatljive oz-nake na planeti Mars, uvek povezani sa `es-tokom materijalnom energijom stvaranja. Uprozirnom korenju vidi se biljni sok kako kipii {iklja u svim pravcima. Prsten na vrhu jejedan od prstenova Saturna ili Seta, egi-patskog boga sa glavom magarca. Spiralni ob-lik rogova je aluzija na najvi{e i najudaljeni-je stvari. U Zaraturstrinoj definiciji Bog "ima

spiralnu silu".Tuma~enje

Uspravno postavljena: \avo ozna~ava robovanje ne~emu ili nekome. Ovomo`e da ima razli~ite oblike: ~ovek mo`e da bude rob situacije iz koje nemaizlaza ili ljudi i strasti koji pomu}uju razum i rasu|ivanje. Osoba mo`e daporekne ropstvo ili sopstvene slabosti iako ih ona mo`da jasno prepoznaje alise ose}a nemo}nom da se oslobodi, pa je okolnosti vode do ose}anja besa ilifrustracije. Me|utim, okolne karte mogu da uka`u na na~in za izbavljenje.

Glavna zna~enja: Slepi podsticaj, ambicija, isku{enje, opsednu-tost, tajne zamisli.

Obrnuto postavljena: \avo govori o prvim poku{ajima ka prosvetljen-ju, postepenoj pobedi nad naizgled nepobedivim okolnostima, odbacivanjuokova, prevazila`enju prepreka ili osloba|anju od ropstva. U me|usobnimodnosima govori da ~ovek postaje svestan sopstvenih potreba posredstvomneke druge osobe. Ozna~ava i praznovanje ili mogu}i razvod.

Glavna zna~enja: Naporan rad, tvrdoglavost, krutost, razdiru}enezadovoljstvo i trpljenje.

Velike Arkane

35

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijao Ayin Oko 70 )

Page 38: Tot Prirucnik

XVI KULA - Rat, Gospodar Mo}nih Trupa

Opis karteOva karta se pripisuje hebrejskom slovu

pe koje zna~i usta. Karta, koja sjedinjuje dveinterpretacije u jednoj je manifestacija u na-jgrubljem obliku ~iste destrukcije, uni{tenjastarog uspostavljenog Eona munjama, pla-menom i ratnim spravama. Druga mani-festacija je izvedena iz kulta [ive. Na vrhukarte javlja se [ivino Oko. Prema ovome,karta predstavlja savr{enstvo, savr{enstvoanihilacije osloba|anjem iz zatvora organizo-vanog `ivota. Golub i zmija predstavljaju`enske i mu{ke impulse. Jezikom [openhauerato su "volja za `ivotom i volja za smr}u".

Tuma~enjeUspravno postavljena: Kula ozna~ava prekid, traumu i konflikt.

Ona ukazuje na iskustvo koje ne}e biti prijatno a koje }e verovatnobiti nepredvi|eno: nezgoda, bolest, gubitak posla, ku}e ili vere sumogu}i ishodi. Osobi se savetuje da zauzme odlu~an i pozitivan stavi da iskoristiti takve traumati~ne promene za novi po~etak i prilikuza pobolj{anje sebe.

Glavna zna~enja: Prepirka, razmirica, borba, opasnost,propast.

Obrnuto postavljena: Pokazuje stalnu opoziciju, odsustvo promeneusled jake vezanosti za stare metode, nesposobnost da se iskoristipromena, rigidnost i betonsku ~vrsinu intelekta ili dr`anja. U soci-jalnom smislu ozna~ava pritvor, zatvor ili osobu upetljanu u nesre}nusituaciju.

Glavna zna~enja: Bekstvo iz zatvora, naprasna smrt.

Velike Arkane

36

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijap Pe Usta 80, 800 5

Page 39: Tot Prirucnik

XVII ZVEZDA - K}i Mo}nih, Ona kojaBoravi izme|u Voda

Opis karteSvaki oblik energije na karti je spiralan;

ovo je nagove{tavanje novog Eona, Eona Ho-rusa, krunisanog i pobedni~kog Deteta,naslednika "umiru}eg boga", Ozirisa. Eon ko-ji odlazi je prikazan pravolinijskim oblicimaenergije koji izviru iz donjeg pehara. Ovi obli-ci predstavljaju sada napu{tenu Euklidovugeometriju. Slika boginje mo`e se shvatiti kaomanifestacija okolnog Nebeskog prostora.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karta ozna~ava period mira i spokojstva.

Te{ko}e su razre{ene i staza napred postaje mnogo jasnija. Ukazujese na fizi~ki i duhovni preporod pa je tako Zvezda posebno dobro do{lau otvaranju nakon perioda bolesti ili posle perioda kada su istinskaverovanja bila isku{avana. Pouzdanje, nada, inspiracija i postignu}e`eljenih ciljeva karakterisa}e budu}i `ivot.

Glavna zna~enja: Nada, neo~ekivana pomo}, jasno sagle-davanje, iskori{}ene mogu}nosti, duhovni uvid.

Obrnuto postavljena: Zna~i razo~arenje, pesimizam, neostvarenenade. Govori o lo{im prilikama ili odsustvu prilika i neravnote`i. Uopisivanju odnosa zna~i kraj poslovnog poku{aja ili osrednjeg pri-jateljstva. Mo`e da ozna~ava tvrdoglavost ili eksplozino delovanje.

Glavna zna~enja: Lo{i predznaci, pogre{na procena, san-jala{tvo, razo~arenje.

Velike Arkane

37

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijah He Prozor 5 _

Page 40: Tot Prirucnik

XVIII MESEC - Gospodar Plime i Oseke,Dete Sinova Mo}nog

Opis karteOva karta predstavlja stanje ne~istog u`asa,

skrivenu tamu kroz koju se mora pro}i pre nego {tose ponovo rodi svetlost. Mesec je, stoga, najuni-verzalnija planeta, istovremeno imaju}i u sebi inajvi{e i najni`e. Na dnu karte kre}e se Sveta bu-ba, nose}i Sunce kroz tamu no}i. Iznad je zlokob-ni pejsa` Meseca. Potok, ili staza Seruma, obojenkrvlju, te~e izme|u dve puste planine. Na brdimasu tamne zlokobne kule. Na pragu stoji bog saglavom {akala, Anubis, u dvostrukom obliku; prednjegovim stopalima su {akali koji ~ekaju dapro`deru one koji su pali tim putem.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karta slu`i kao upozorenje da sve nije onako

kako se ~ini. Ima puno konfuzije, zbrke i nesporazuma, bilo usled sopstvenogsamozavaravanja ili tu|eg nepo{tenja. Takve okolnosti }e verovatno izazvatioptere}enje, {to }e mo`da imati za rezultat razo~arenje i depresiju. Mesec save-tuje oslanjanje na svoje instinkte i intuiciju, pre nego na racionalne procene,kada se tra`e mogu}a re{enja za te{ko}e.

Glavna zna~enja: Privid, obmana, prevara, zaprepa{}enje,zbunjenost, sanjala{tvo.

Obrnuto postavljena: Pokazuje malo razo~arenje, opasnost koja nijebila poznata pre no {to je do{lo do {tete, besmislenu gre{ku, zle namere ko-je su obuzdane i pora`ene, kori{}ene drugih ili dobrobit ili gubitak za koje nemora da se plati puna cena. Mesec u ovom polo`aju se odnosi i na poslediceizazvane upotrebom droga, alkohola ili drugih stimulativnih sredstava.

Glavna zna~enja: Gre{ka, neiskrenost, kriza, "najtamniji satpred svanu}e".

Velike Arkane

38

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijaq Qoph Zatiljak 100 +

Page 41: Tot Prirucnik

XIX SUNCE - Bog Vatre Sveta

Opis karteOva karta predstavlja Gospoda novog

Eona, Gospoda Svetlosti, @ivota, Slobode iLjubavi, i potpunu emancipaciju ljudske rase.Zeleni breg predstavlja plodnu zemlju, ali pris-ustvo zida pokazuje da novi eon ne zna~iodsustvo kontrole. Deca blizanci prikazani sukako igraju van zida, po{to oni ozna~avajunovu fazu u ljudskoj istoriji, fazu potpune slo-bode od ograni~enja nametnutih takvim ide-jama kao {to su greh i smrt.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Sunce predstavlja pozitivne uticaje na

poslu: li~no postignu}e, materijalni uspeh, sre}u i zadovoljstvo. Os-oba poseduje i ve{tinu i poriv da ostvari svoje ambicije i uspravna kar-ta ukazuje da }e to i uraditi i primiti priznanje za svoje postignu}e.Sunce je pozitivno i ako se osoba ven~ava, `eli da ima decu ili za-po~inje novi poduhvat.

Glavna zna~enja: Slava, ponos, dobitak, bogatstvo,trijumf, zadovoljstvo, iskrenost, oporavak od bolesti.

Obrnuto postavljena: Sunce predstavlja nesre}u, propast, lo{usre}u. To mo`e da bude i usamljenost, prekid braka ili veridbe, odsust-vo prijateljstva, otkaznai plan, zakasneli ili potpuno izgubljeni tri-jumf, turobnu budu}nost.

Glavna zna~enja: Besramnost, oholost, ta{tina, ponekadnaprasna smrt.

Velike Arkane

39

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijar Resh Lice 200 6

Page 42: Tot Prirucnik

XX EON - Duh Prvobitne Vatre

Opis karteKarta je uokvirena telom Nuit, boginje

zvezde koja predstavlja neograni~enumogu}nost. Ona okru`uje loptu vatre, njenogdruga, Hadita, koji predstavlja ve~nu energi-ju. U sredini sedi njihovo dete, Horus, tako|esolarno bo`anstvo, koji je inkarnacija NovogEona. Leva ruka, ra{irena i prazna, podse}anas da je Bog uni{tio stari Univerzum, ali jejo{ uvek premlad da formira njegovog nasled-nika. Na dnu karte pojavljuje se hebrejskoslovo shin koje se pripisuje ovoj karti. Tri slo-va yod zauzele su ljudske figure koje se po-javljuju da u~estvuju u Su{tini Novog Eona.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Ova karta ukazuje na novo razdoblje u ̀ iv-

otu. U ovom slu~aju promena je logi~an zavr{etak pro{lih doga|aja.Osoba je suo~ena sa velikom odlukom koja zapo~inje novi `ivotni iliduhovni po~etak dubljeg i sadr`ajnijeg smisla. Na taj na~in mogu}eje sagledavanje nedavnih doga|aja sa zadovoljstvom zbog onoga {toje postignuto.

Glavna zna~enja: Kona~na odluka vezana za pro{le do-ga|aje, nova strujanja u pogledu budu}nosti, re{enje na

kona~ni korak.

Obrnuto postavljena: Ozna~ava zaka{njenje, razo~arenje, nes-posobnost sukobljavanja sa ~injenicama, neizvesnost, oklevanje iduboku brigu. U materijalnom smislu ozna~ava kra|u. U emotivnomsmislu ozna~ava razvod ili otu|enje ose}anja, sklonosti i ljubavi.

Glavna zna~enja: Neprijatni doga|aji, te{ko}e u `ivotu iliradu.

Velike Arkane

40

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijas Shin Zub 300 AC

Page 43: Tot Prirucnik

XXI UNIVERZUM - Veliki u No}i VremenaOpis karteOva karta se pripisuje slovu tau. Zajedno sa pr-

vom kartom, Ludom, dobija se re~ Ath koja zna~iSu{tina. Tako je sva stvarnost sastavljena od seri-ja kojih su ove dve karte po~etak i kraj. Slovo tausimboli{e ~etvorostruko pro{irenje primenljivo natranscendiranje prostora i vremena samo-nadok-na|uju}om promenom. Slovo se dalje pripisujeSaturnu, najsporijoj planeti, i usled toga jepovezano sa elementom Zemlje. Saturn je staribog, bog plodnosti. Postavljanje slova tau na Dr-vo @ivota pokazuje stanje ravnote`e izme|upromene i stabilnosti. Glif na karti stoga simbolizujezavr{etak Velikog Dela. Slika Univerzuma je de-vojka, finalno slovo Tetragramatona. Ona je pred-stavljena kako igra sa velikom Zmijom koja formi-ra spiralu ili sa Suncem. Nju okru`uje deset sim-

bola. Oko nje je elipsa sastavljena od sedamdeset dva kruga za kvinare Zodi-jaka. U uglovima karte su ~etiri Heruvima koji pokazuju ustanovljeni Uni-verzum. U centru je To~ak @ivota koji zapo~inje Drvo @ivota, {to je vidljivosamo onima ~ista srca. Na donjem delu karte je dobro poznata mapa hemi-jskih elemenata J.V.N. Salivena.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Univerzum predstavlja uspe{no zaokru`enje jedne

faze `ivota i po~etak druge. Ukazuje se na ispunjenje i materijalni uspeh, alii na ve}u duhovnu svesnost. Osoba }e ose}ati da su prethodna ograni~enjauklonjena {to donosi novi ose}aj slobode i mira. Karta ozna~ava i putovan-je ili promenu mesta boravka.

Glavna zna~enja: Su{tina pitanja, sinteza, okon~anje predmeta,istrajnost, upornost, uspeh, sre}a.

Obrnuto postavljena: Ozna~ava nesavr{enstvo, nedostatak sposobnos-ti da se zavr{i preuzeti zadatak, odsustvo ma{te ili vizija, razo~arenje,propadanje, slabljenje.

Glavna zna~enja: Odlaganje, zastoj, protivljenje, suprostavljan-je, svojeglavost, tromost.

Velike Arkane

41

Hebrejsko slovo Prevod Br. vrednost Atribucijat Tau Krst 400 3E

Page 44: Tot Prirucnik

Male i Dvorske Karte

ale Karte predstavljaju doga|aje, ljude, mesta i stvarisvakodnevnog sveta. Ako dobijete Male Karte u otvaran-ju bi}ete fokusirani na spolja{nji svet, pre nego na un-

utra{nji.

Boje su povezane sa ~etiri elementa: Vatra za [tapove, Voda za Pe-hare, Vazduh za Ma~eve i Zemlja za Diskove. Pehari i [tapovi po-ja~avaju jedni druge, a isto tako i Ma~evi i Diskovi.

Na Drvetu @ivota Male Karte su povezane sa Sefirotima i broje-vima od 1 do 10.

Dvorske Karte se pripisuju slovima Tertragramatona, J H V H i Se-firotima 2, 3, 6 i 10.

Male i Dvorske Karte

42

M

Page 45: Tot Prirucnik

[tapovi[tapovi

oja [tapova predstavlja duhovni svet i oblast intuitivnog inesvesnog. Tu nalazimo energiju i inspiraciju, kao i veru ko-ja je ~esto izra`ena duhovno{}u. [tapovi su povezani sa kar-

ijerom, poslovnim poduhvatima i radom uop{te. Op{te karakteristike[tapova obuhvataju kreativnost, inspiraciju ambiciju, veliku energi-ju i entuzijazam. Element Vatre je nepredvidiv i te{ko ga je kon-trolisati.

U astrologiji {tapovi su povezani sa elementom Vatre i znacima:Ovan, Lav i Strelac.

[tapovi su suprotni Peharima a dobro se sla`u sa Ma~evima iDiskovima.

[tapovi

43

B

Page 46: Tot Prirucnik

As [tapovaAs [tapova

Opis karteAs [tapova predstavlja su{tinu elementa

vatre u njenom za~etku. Plamenovi su slovayod, raspore|ena u obliku Drveta @ivota. Toje praiskonska Energija koja se manifestuje uMateriji.

Tuma~enjeUspravno postavljena: As [tapova ozna~ava po~etak novog po-

duhvata. To se odnosi na novi poslovni poduhvat, ro|enje deteta,nadahnu}e, nasledstvo, dobitak ili napredak u karijeri. Uspravnakarta ukazuje na kreativnost, entuzijazam, inovaciju, ambiciju i da }eosoba biti u stanju da uspe{no iskoristi ove potencijale da bi postiglaono {to `eli.

Glavna zna~enja: Novi po~eci, kreativnost, dobro zdravl-je, stvaranje, ro|enje. preduzimljivost i re{enost.

Obrnuto postavljena: As ukazuje na nove po~etke koji su prob-lemati~ni ili nisu potpuno sprovedeni. Mogu}e je da je pogre{novreme za takve poduhvate ili da osobi nedostaje inicijativa iposve}enost. Lo{e planiranje, prvelika o~ekivanja, razo~arenje i frus-tracija su neizbe`ni rezultati.

Glavna zna~enja: Lo{i po~eci, problemi s motivacijom,frustracije.

[tapovi - Male Karte

44

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Kether Izvor Mo}i Vatre

Page 47: Tot Prirucnik

Dvojka [tapova - VlastDvojka [tapova - Vlast

Opis karteChokmah u boji vatre. Mars u Ovnu.

Ovde se prepli}u dva dorje-a. Dorje je ti-betanski simbol destrukcije. Ali destrukcija semo`e smatrati kao prvi korak u kreativnomprocesu.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karta ozna~ava uspe{no ostvarenje cilja i

nagradu za to: finansijsku sigurnost, unapre|enje, itd. Ona tako|eukazuje da je to rezultat nekog oblika partnerstva ili zajedni~kog po-duhvata koji }e biti koristan. Ipak, uporedo sa ovim pozitivnim as-pektima, ima indikacija sumnje u sebe i brige za budu}nost.

Glavna zna~enja: Partnerstvo, vojska, dr`ava, snaga,nadmo}, zrelost. samokontrola.

Obrnuto postavljena: Karta ukazuje na probleme sa partnerima,posebno u poslu. Tako|e sugeri{e da negativni kvaliteti karte po~in-ju da dominiraju. Osoba po~inje da sumnja u vrednost onoga {to jepostigla, ili u li~ne vrednosti.

Glavna zna~enja: Problemi u partnerstvu, sumnja usebe, nepoverenje, strah, bolest.

[tapovi - Male Karte

45

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Chokmah 5 u !

Page 48: Tot Prirucnik

Trojka [tapova - VrlinaTrojka [tapova - Vrlina

Opis karteBinah u boji vatre. Sunce u Ovnu. [tapovi

preuzimaju oblik lotusa i predstavljajuutvr|ivanje prvobitne energije.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karta ozna~ava po~etak produktivnog pe-

rioda, posebno ako su u pitanju nove prilike u karijeri ili novi poslovnipoduhvati. Projekti koji zahtevaju kreativnost, inventivnost i inici-jativu su povoljni mada }e nagrade do}i kasnije. Ukazuje se na uspehako poduhvat uklju~uje partnerstvo, naro~ito ono koje nudi prakti~nupomo} i znanje.

Glavna zna~enja: Novi po~eci, poslovni trijumf,ostvarenje nade, plemenitost, saradnja, partnerstvo.

Obrnuto postavljena: Karta ozna~ava pogre{an po~etak,propu{tene prilike i neiskori{}eni talenat. Poduhvati }e nai}i nate{ko}e uprkos ranijim uspesima. Problemi mogu da nastanu zbognesklada li~nosti, nerealnih ambicija, tvrdoglavog odbijanja pomo}iili pogre{no usmerenog truda.

Glavna zna~enja: Pogre{no usmeren napor, oholost,drskost, arogancija, nedoslednost, gubitak.

[tapovi - Male Karte

46

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Binah 6 u !

Page 49: Tot Prirucnik

^etvorka [tapova - Potpunost^etvorka [tapova - Potpunost

Opis karteChesed u boji vatre. Venera u Ovnu. Na

vrhu [tapova su ovnovi posve}eni znaku Ov-na, a na drugom kraju golubovi Venere. Pr-vobitna Volja ta Dva je preneta kroz Tri i sa-da je ugra|ena u ~vrst sistem reda, zakona ivlade.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karta ukazuje na uspe{an zavr{etak pro-

jekta, ose}aj mira, sigurnosti i harmonije. Zatim na kupovinu ku}e,novu romansu, ven~anje, sigurnost u domu i dobru zaradu.

Glavna zna~enja: Uspe{no dovr{enje, selidba, smirenje,harmonija, romansa, brak, dru{tvo.

Obrnuto postavljena: Sre}ni zavr{etak na koji ukazuje uspravnakarta mo`e da bude odlo`en. Potreban je dodatni napor da bi seobezbedili povoljni uslovi a uteha dolazi iz ~injenice da je kraj navidiku i da }e trenutne te{ko}e verovatno biti privremene.

Glavna zna~enja: Privremeno odlaganje, neiskrenost, ne-takti~nost, nesigurnost, nelagodnost, kontradikcije.

[tapovi - Male Karte

47

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Chesed 7 u !

Page 50: Tot Prirucnik

Petica [tapova - BorbaPetica [tapova - Borba

Opis karteGeburah u boji vatre. Saturn u Lavu. Ovo

su [tapovi Velikog Adepta (ili Caduceus),drugog Adepta (ili Feniks) i tre}eg Adepta(ili Lotus). Pet duplih plamenova pokazujubalansiranu energiju. Ovo je ~isto aktivnasila.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Tradicionalna interpretacija petice [tapo-

va je borba i pogor{anje. Okolne karte }e pokazati glavnu oblast `iv-ota u kojoj }e se te{ko}e desiti. Gde god to bilo, uzrok }e biti isti: nad-metanje i suprotstavljanje silama koje ograni~avaju slobodu. Mo`e bitiprisutan ose}aj frustracije ali }e naporan rad i istrajnost omogu}iti os-obi da pre|e prepreke koje su pred njom.

Glavna zna~enja: Borba, nadmetanje, briga, parnica,prepreke, sva|a.

Obrnuto postavljena: Karta ukazuje na ozbiljnije te{ko}e. Nad-metanje na koje ukazuje uspravna karta sada mo`e da bude posebnoo{tro i da ponekad ima za rezultat pakosno i potajno pona{anje. Kar-ta tako|e upozorava na mogu}e pravne zamke.

Glavna zna~enja: Ozbiljni problemi, pravni problemi, za-jedljivost, nervoza, la`ni strahovi, komplikacije.

[tapovi - Male Karte

48

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Geburah 3 u %

Page 51: Tot Prirucnik

[estica [tapova - Pobeda[estica [tapova - Pobeda

Opis karteTiphareth u boji vatre. Jupiter u Lavu. Tri

[tapa Adepata u prilago|enom redu. Devetplamenova gore kao lampe.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Ovo je karta trijumfa i uspeha. Ona ukazu-

je da }e prethodni napori doneti uspe{ne rezultate i da }e mo}i da seu`iva u nagradama i priznanjima koje to donosi. Ako se ~eka ishodnekog doga|aja ili projekta, onda krata pokazuje da }e novosti bitipovoljne.

Glavna zna~enja: Trijumf, priznanje, dobre vesti,napredak.

Obrnuto postavljena: Karta ukazuje da }e osobu mu~iti teku}iproblemi. Dugo o~ekivane vesti o ishodu doga|aja ili projekta }ebiti odlo`ene ili nepovoljne. Nesporazumi sa kolegama i problemi sakomunikacijama tako|e su nazna~eni.

Glavna zna~enja: Odlaganje, nepouzdanje, oholost,drskost, nesiguran period, preterani ponos.

[tapovi - Male Karte

49

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Tiphareth 4 u %

Page 52: Tot Prirucnik

Sedmica [tapova - HrabrostSedmica [tapova - Hrabrost

Opis karteNetzach u boji vatre. Mars u Lavu.

[tapovi adepta su potisnuti u pozadinu;napred je gruba, neravna motka; plamenovisu rastureni. Ovo pokazuje degeneracijupo~etne Energije i napu{tanje ravnote`e.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karta upozorava na te{ko}e i izazove sa ko-

jima se osoba suo~ava. To mo`e da bude na primer ispit, ali i oz-biljnija li~na borba na poslu ili u odnosima. Me|utim, uspravna sed-mica tako|e ukazuje na velike rezerve snage, integritet i izdr`ljivost.Re{enje mo`e da izgleda daleko ali ako osoba zadr`i svoj polo`aj i suo~ise sa izazovom, izgledi za uspeh su dobri.

Glavna zna~enja: Vreme isku{avanja, sr~anost, borba,`estoka konkurencija, siguran uspeh.

Obrnuto postavljena: Ukazuje da }e osobu suo~enu sa isku{enji-ma i proverama, verovatno izneveriti hrabrost i uzma}i }e predsukobom. Ovo ne}e biti sre}no i ovaj gubitak pouzdanja }e dovestido gubljenja zna~ajnih prilika.

Glavna zna~enja: Nedostatak hrabrosti, propu{tene pri-like, nesigurnost i strah.

[tapovi - Male Karte

50

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Netzah 5 u %

Page 53: Tot Prirucnik

Osmica [tapova - BrzinaOsmica [tapova - Brzina

Opis karteHod u boji vatre. Merkur u Strelcu. Ova

karta predstavlja Svetlosne [tapovepretvorene u elektri~ne zrake koji stvarajumateriju svojom energijom. Iznad ovog ob-novljenog Univerzuma je Duga koja pred-stavlja me|uigru i uzajamnu vezu. To tako|epokazuje energiju velike brzine.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karta ukazuje na izrazito poja~an `ivotni

tempo. Zapo~eti projekti }e napredovati brzo i bez odlaganja, dok }eoni koji su ve} u toku biti dovedeni do zadovoljavaju}eg zavr{etka.Postoje izgledi za poslovno putovanje.

Glavna zna~enja: Brzo delovanje, kraj odlaganja, du`eputovanje, vesti.

Obrnuto postavljena: Karta upozorava na opasnosti prebrzognapredovanja. Brz napredak i druge pozitivne karakteristike uspravnekarte mogu da budu negirani prevelikom nestrpljivo{}u koja vodi dolo{eg rasu|ivanja. Ukazuje se i na odlaganje planova.

Glavna zna~enja: Prevelika `elja, lo{e rasu|ivanje, odla-ganje.

[tapovi - Male Karte

51

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Hod 8 u (

Page 54: Tot Prirucnik

Devetka [tapova - SnagaDevetka [tapova - Snaga

Opis karteYesod u boji vatre. Mesec u Strelcu.

[tapovi su postali strele, ima ih osam, i jed-na Glavna strela koja ima Mesec kao vrh iSunce kao pokreta~ku silu iznad nje. Ovakarta daje najpotpuniji razvoj Sile u odnosuna Sile iznad nje.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Ozna~ava da je osoba jaka i snala`ljiva

li~nost {to }e morati da iskoristi da pro|e kroz te{ko}e koje dolaze.Osoba treba da zadr`i miran stav i da upotrebi jake temelje koje je ve}postavila, da bi krenula dalje kada se javi prilika za napredak.

Glavna zna~enja: Unutra{nja snaga, stabilnost,privremena sigurnost.

Obrnuto postavljena: Karta ukazuje na nedostatak inicijative ifleksibilnosti. Zajedno sa crtom tvrdoglavosti, ove karakteristike vodedo toga da se osoba bavi neuspelim poduhvatima ili strategijama ko-je je ne}e dovesti do `eljenih ciljeva. Neophodni su novi pristupi isposobnost prilago|avanja u promenljivim uslovima.

Glavna zna~enja: Slabost, odlaganje, bolest, nevolja.

[tapovi - Male Karte

52

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Yesod 9 u (

Page 55: Tot Prirucnik

Desetka [tapova - UgnjetavanjeDesetka [tapova - Ugnjetavanje

Opis karteSaturn u Strelcu. Malkuth u boji vatre.

[tapovi su ukr{teni, pokazuju}i mo}dovr{enih energija Vatre, ali su izgubili ple-menitost. Napred su dva dorje-a produ`enado {ipki. Ova karta pokazuje Silu udaljenuod njenih duhovnih izvora.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Ozna~ava teret preteranog rada. To mo`e

da zna~i da se osoba previ{e optere}uje svojim ciljevima. Preterani radje mo`da rezultat ve} postignutih ciljeva. Ovaj teret mo`e da pritiskaosobu koja je rastrgnuta izme|u opre~nih poslovnih ili dru{tvenih za-hteva.

Glavna zna~enja: Previ{e obaveza, poti{tenost,samo`rtvovanje.

Obrnuto postavljena: Karta ukazuje da se osoba mu~i pod pri-tiskom preteranog posla koji je sama sebi nametnula. Nepoverenje pre-ma kolegama i nevoljnost da se prenesu zadaci ili odgovornosti nadruge, verovatno je u osnovi ve}ine problema. Tako|e se ukazuje nazloupotrebu polo`aja ili mo}i.

Glavna zna~enja: Preveliki teret, nepoverenje,iscrpljenost, dominacija.

[tapovi - Male Karte

53

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucijeMalkuth 3 u (

Page 56: Tot Prirucnik

Vitez [tapova - Gospodar Plamena iVitez [tapova - Gospodar Plamena iMunje, Kralj Duhova Ognja Munje, Kralj Duhova Ognja

Opis karte(Vlada od 20 ° [korpije do 20 ° Strelca

uklju~uju}i deo Herkulesa) - vatreni deo va-tre. Ova karta predstavlja ratnika u kom-pletnom opklopu. Na {lemu kao ukras on nosicrnog konja. U ruci dr`i upaljenu baklju; pla-men je tako|e u njegovom ogrta~u; i na pla-menovima ja{e. Njegov konj je crni konj uskoku.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Moralne osobine koje odgovaraju ovom

liku su aktivnost, plemenitost, ` estina, prekost, gordost, impulsivnost,hitrina u nepredvidivim postupcima. Onome koji postavlja pitanjesavetuje se da bude oprezan, ali hladnokrvan, odlu~an i energi~an:da se ~uva preuranjenih postupaka, ali da stupa napred sa ~vrstimpouzdanjem u sopstvene sposobnosti.

Glavna zna~enja: Li~nost od autoriteta, nov~ani dobitak,velikodu{an ~ovek, o~inska figura.

Obrnuto postavljena: Ako je pogre {no usmeren, opak je, okru-tan, fanatik i brutalan. U oba slu~aja je lo {e pripremljen za spro-vo|enje svoje akcije; nema na~ina da je prilagodi okolnostima. Akodo` ivi neuspeh u prvom poku {aju, nema unutra{ njih rezervi za dru-gi. Naro~ito se isti~e uznemiruju}i, opasan i revolucionaran karaktersrodnih doga|aja.

Glavna zna~enja: Dominantna li~nost, netolerancija.

54

[tapovi - Dvorske Karte

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucijeChesed 20º* - 20º(

Page 57: Tot Prirucnik

Kraljica [tapova - Kraljica Tronova OgnKraljica [tapova - Kraljica Tronova Ogn--jaja

Opis karte(Vlada od 20 ° Riba do 20° Ovna) - vodeni

deo vatre, njena fluidnost i boja. Kartapokazuje Kraljicu sa krunom u obliku krilatogglobusa. Ona sedi na tronu od plamena,ure|enog u geometrijsku svetlost njenom ma-terijalnom snagom. Ona nosi {tap na ~ijemvrhu je {i{arka koja sugeri{e misterije Bahusa.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Kralji~ine osobine

su prilagodljivost, istrajna energija, blagi au-toritet koji zna da upotrebi kako bi pove}ala

svoju privla~nost. Dobronamerna je i plemenita, ali netrpeljiva pre-ma suprotstavljanju. Poseduje ogroman dar za prijateljstvo i ljubav,ali uvek na sopstvenu inicijativu. Gorda je, no nije to prava gordost,nego samozadovoljna ta{ tina, pa ~ak i snobizam. Postoji ogromnasposobnost za lucidno razmi {ljanje i istrajnost u radu, ali samo po na-logu i pod vo|stvom nekog stvarala~kog uma.

Glavna zna~enja: Ljubaznost, energi~nost,konzervativnost, pragmati~nost, autoritatet.

Obrnuto postavljena: Prikazuje osobu sklonu dugim premi{ ljan-jima, dono {enje pogre{ne odluke i krajnje surova reakcija na to. Lakoju je obmanuti; tada }e se najverovatnije pokazati kao despotski nas-trojena, svojeglava glupa~a. Mo ̀e da bude i veoma osetljiva na uvre-du, osvetoljubivo zlopamtilo bez stvarnog povoda. Postoji sklonost kaprevrtljivosti, pa ~ak i nevernosti. Postoji sklonost ka napadimamelanholije, kojima tra` i leka u opijanju ili pani~nim izlivima ne-promi{ ljenog gneva.

Glavna zna~enja: Ljubomora, dogmati~nost,iracionalnost.

[tapovi - Dvorske Karte

55

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Binah 20º+ - 20º!

Page 58: Tot Prirucnik

Princ [tapova - Princ Ko~ije OgnPrinc [tapova - Princ Ko~ije Ogn--jaja

Opis karte(Vlada od 20 ° Raka do 20 ° Lava) - vaz-

du{ni deo vatre, sa sposobno{}u {irenja i is-paravanja. On sedi na Ko~iji od Plamena idr`i Feniksov {tap Mo}i i Energije.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Moralne osobine

koje odgovaraju ovom liku su brzina i snaga, no povremeno je sklonnagonskim postupcima; katkad se lako povede za spoljnjim, stran-im uticajima, a neretko je `rtva neodlu~nosti. Su {tinski je pravi~an,izvanredno je plemenit i velikodu{ an karakter. Mo` e da bude i preter-ano hvalisav. Romanti~an je i gord; podlost i sitni~arsku zluradostsvake vrste beskrajno prezire. Silno je hrabar, a strpljenje mu jenepokolebljivo. Poseduje spremnost i sposobnost za rad.

Glavna zna~enja: Promenljivost, nepredvidivost, sujeta,snobizam.

Obrnuto postavljena: Kada je karta u lo {em polo ̀aju u njemu sejavlja neizmerna svirepost, delom sadisti~ka, a delom kao posledicaogrubelosti koju ra|a ravnodu {nost i u izvesnom smislu, lenjost! Takomo ̀e da bude i netrpeljiv, pun predrasuda, i danguba uglavnom za-to { to to ne zahteva truda. Mo` e jo { da bude i isprazni hvalisavac ivelika kukavica.

Glavna zna~enja: Svadljivost, neodlu~nost, slaba i netol-erantna osoba.

[tapovi - Dvorske Karte

56

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucijeTiphareth 20º$ - 20º%

Page 59: Tot Prirucnik

Princeza [tapova - Princeza Sijaju}egPrinceza [tapova - Princeza Sijaju}egPlamena, Ru` a Palate OgnjaPlamena, Ru` a Palate Ognja

Opis karte(Vlada jednim kvadrantom neba oko Sev-

ernog pola) - zemljani deo vatre ili neodolji-va hemijska privla~nost zapaljive supstance.Ona ima pera Pravde koja poti~u iz njeneglave i dr`i [tap krunisan Suncem.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Li~nost Princeze

je krajnje individualna. Ona je blistava ismela. Stvara sopstvenu lepotu svojom su{ tin-

skom snagom i energijom. Snaga njene li~nosti name}e posmatra~uutisak lepote. U gnevu ili ljubavi je nagla, strasna i nepomirljiva.Uni {tava sve {to je u njenom doma {aju. Slavoljubiva je i visokihstremljenja, puna odu{ evljenja koje je ~esto iracionalno. Nikad ne zab-oravlja uvredu i jedini vid strpljivosti koji je krasi je strpljivost s ko-jom vreba u potaji priliku za osvetu.

Glavna zna~enja: Entuzijazam, smelost, dobre vesti.

Obrnuto postavljena: Kada je karta pod lo{ im uticajem ispoljavadefekte ovih osobina. Povr{ na je i teatralna, krajnje plitka iizve{ ta~ena a da joj ni na kraj pameti nije da je takva, jer ima punopoverenje u sebe ~ak i kada je i najob~nijem posmatra~u o~iglednoda se nalazi samo u jednom gr~u }udljivosti. Svirepa je, nepouzdana,neverna, ohola, nagonska, strasna i nezaja ̀ ljiva osoba, potpuno be-zobzirna u pogledu na~ina za postizanje sopstvenog zadovoljstva.

Glavna zna~enja: Lo{e vesti, teatralnost, neozbiljna,povr{na i mlada osoba.

[tapovi - Dvorske Karte

57

Drvo @ivotaMalkuth

Page 60: Tot Prirucnik

PehariPehari

ehari predstavljaju svet emocija a povezani su i sa kreativn-im umetnostima. Ove karte poku{avaju da razjasne emotivnedoga|aje i poka`u kako oni uti~u na na{e `ivote.

Op{te karakteristike Pehara uklju~uju poja~anu senzitivnost,samosvest i ranjivost. To zahteva izvestan oprez kod tuma~enja. Po{tose karte odnose na ose}anja pre nego na ~injenice, mo`e biti te{kopravilno ih protuma~iti jer ono {to osoba ose}a mo`da ne odra`avaprecizno stvarnost situacije.

U astrologiji Pehari su povezani sa elementom Vode i tri vodenaznaka: Rak, [korpija i Ribe.

Pehari su suprotni [tapovima a dobro se sla`u sa Ma~evima iDiskovima.

Pehari

58

P

Page 61: Tot Prirucnik

As Pehara As Pehara

Opis karteElement vode u njenom tajnom i prvo-

bitnom obliku. To je `enska dopuna Asa[tapova. Ovo je praiskonska karta u su{tin-skom obliku Svetog Grala.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Asovi uop{te ozna~avaju nove po~etke a

As Pehara ukazuje na po~etak veoma povoljnog perioda radosti,sre}e i ljubavi. Bliski odnosi, bilo da su to bliska prijateljstva, ro-manse ili brak, posebno su povoljni. Tako|e, po{to je vladaju}i ele-ment, Voda, povezan sa `enskim aspektima prirode, ukazuje se naizlive kreativnosti ili duhovna iskustva.

Glavna zna~enja: Sre}a, duboki odnosi, kreativnost.

Obrnuto postavljena: Obrnuta, karta ukazuje na emotivni pre-vrat u ̀ ivotu osobe. Zbog toga }e se mo`da ose}ati nesigurna, nezado-voljna i ne`eljena. Takva ose}anja mogu proiza}i zbog trenutnonesre}nog odnosa ili raskida veze.

Glavna zna~enja: Emotivni poreme}aji, nesigurnost,briga.

Pehari - Male Karte

59

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Kether Izvor Mo}i Vode

Page 62: Tot Prirucnik

Dvojka Pehara - LjubavDvojka Pehara - Ljubav

Opis karteChokmah u boji vode. Venera u Raku.

Karta predstavlja dva Pehara koji se preliva-ju na mirno more. Oni se pune iz Lotosa ko-ji pluta na moru, spojen sa dva delfina,pokazuju}i harmoniju mu{kog i ̀ enskog intr-pretirano u najvi{em i naj{irem smislu.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Klju~no tuma~enje dvojke Pehara je part-

nerstvo. Ona ukazuje da osoba ima, ili }e da u|e u, sna`an odnos sanekim do koga joj je veoma stalo i u koga ima poverenja. Ako je upitanju ljubavni odnos, ukazuje na trajnu sre}u. Me|utim, mo`e dase odnosi i na poslovni odnos i u tom slu~aju bi ukazivala na ve}erazumevanje i saradnju izme|u partnera.

Glavna zna~enja: Odnosi, romansa, sklad.

Obrnuto postavljena: Negativni aspekti ove karte ukazuju nasva|e i nerazumevanje sa partnerima. To mo`e da vodi ka krajuodnosa, bilo li~nog ili profesionalnog. Osoba mora da se pazi naglihakcija i odluka, da se ne bi strmoglavila u tok doga|aja zbog kojih }eza`aliti.

Glavna zna~enja: Problemati~ni odnosi, nesporazum,la`no prijateljstvo, nesre}na ljubav.

Pehari - Male Karte

60

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Chokmah 7 u $

Page 63: Tot Prirucnik

Trojka Pehara - Obilje Trojka Pehara - Obilje

Opis karteBinah u boji vode. Merkur u Raku. Pehari

su narovi koji se obilato prelivaju u mirnomore, ozna~avaju}i ispunjenje Volje zaljubavlju.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Ukazuje na veliku sre}u. Osoba }e se

ose}ati sugurno, napredno i ispunjeno, a `ele}e i da podeli ova ose}an-ja sa bliskim ljudima. Posebno se nagove{tava neka proslava, mo`dausled uspe{nog zavr{etka zna~ajnog projekta ili zbog ra|anja deteta.Karta tako|e ukazuje na po~etak kreativnog perioda.

Glavna zna~enja: Radosne vesti, proslava, kreativnost.

Obrnuto postavljena: Obilje uspravne karte okrenulo se u prev-eliku slabost, {to vodi do sebi~nosti i iskori{}avanja drugih. Tako|e,niskost duha i netolerantan stav bacaju senku na potencijalno vredanodnos. Karta ukazuje na neprimeren na~in `ivota: preterivanje ujelu, pi}u i ~ulnim zadovoljstvima.

Glavna zna~enja: Sebi~nost, prepu{tanje zadovoljstvima,rasipnost, lenjost.

Pehari - Male Karte

61

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Binah 8 u $

Page 64: Tot Prirucnik

^etvorka Pehara - Rasko{^etvorka Pehara - Rasko{

Opis karteChesed u boji vode. Mesec u Raku. ^etiri

Pehara stoje na moru, ne vi{e stabilnom ve}uzburkanom. Lotos ima vi{estruku stabljiku.Energija elementa, mada ure|ena, izgubila jeprvobitnu ~istotu zamisli.

Tuma~enjeUspravno postavljena: ^etvorka Pehara ukazuje na puno onoga

{to je dobro u `ivotu osobe. Me|utim, sada, umesto da proizvedepozitivna ose}anja, to stvara ose}aj apatije i dosade. Iako je osoba sig-urna, nedostaje joj ose}aj uzbu|enja u `ivotu koji je postao dosadani previ{e poznat. Stoga je potrebno da ponovo proceni sopstveni `iv-ot i ciljeve da bi odredila nove pravce, nove stimulacije i izazove.

Glavna zna~enja: Dosada, nezadovoljstvo.

Obrnuto postavljena: Obrnuta, ova karta ukazuje da je nezado-voljstvo osobe njenim na~inom `ivota ali i `eljom za novim mogu}nos-tima, saznanjima i poznanstvima. Postoji opasnost samo-sa`aljenja iletargije, ~ine}i da je sve te`e da se motivi{e da u~ini neophodnepromene.

Glavna zna~enja: Apatija, depresija.

Pehari - Male Karte

62

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucijeChokmah 9 u $

Page 65: Tot Prirucnik

Petica Pehara - Razo~arenjePetica Pehara - Razo~arenje

Opis karte Geburah u boji vode. Mars u [korpiji. Pe-

hari su prazni. Raspore|eni su u obrnuti pen-tagram. Oni simbolizuju trijumf materije nadduhom.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Ovo je karta gubitka i razo~arenja, pose-

bo u li~nim odnosima. Gubitak mo`da nije trenutni; mo`da se desiopre nekog vremena ali je bol srca jo{ postoji. Ipak, sa pozitivnimstavom, osoba mo`e da prevazi|e svoje `aljenje i prona|e nadu i novipravac u trenutnoj situaciji.

Glavna zna~enja: Gubitak, `aljenje, nova nada.

Obrnuto postavljena: Petica ukazuje na bolja vremena koja dolaze.@aljenje vezano za uspravnu kartu ostaje, ali se smanjuje kako vremeprolazi i osoba }e mo}i da po~ne da gradi novu budu}nost pou~enapro{lim iskustvima.

Glavna zna~enja: Budu}nost puna nade, u~enje izpro{lih doga|aja.

Pehari - Male Karte

63

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Geburah 5 u *

Page 66: Tot Prirucnik

[estica Pehara - Zadovoljstvo [estica Pehara - Zadovoljstvo

Opis karteTiphareth u boji vode. Sunce u [korpiji.

Stabljike Lotosa su grupisane u slo`enompokretu. Voda navire u njih; one su pune alise ne prelivaju. Ovo pokazuje uticaj Sunca naVodu. Njegova sna`na ali uravnote`ena sna-ga deluje na jednu vrstu truljenja koje je os-nova plodnosti.

Tuma~enjeUspravno postavljena: [estica ozna~ava veliki sklad u `ivotu os-

obe, uslov koji je ~vrsto ukorenjen u pro{losti, mogu}e jo{ u det-injstvu. Pro{la vezivanja ili napori sada donose plodove za osobu ko-ja u`iva u zadovoljstvima. Sre}ne uspomene, stari prijatelji ili ~ak biv{iljubavnici mogu se javljati u trenutnom `ivotu. Ukazuje se i na noviposao ili mesto stanovanja.

Glavna zna~enja: Uspomene, obnavljanje veze.

Obrnuto postavljena: [estica ozna~ava tendenciju osobe da `iviprevi{e u pro{losti. Ona poku{ava da pobegne od trenutnih proble-ma nalaze}i uto~i{te u se}anju na sre}nija vremena, ali takvo valjanjeu nostalgiji spre~ava je da preduzme neophodne korake koji mogu darazre{e trenutne probleme.

Glavna zna~enja: @ivljenje u pro{losti, samo-zavaravanje,neo~ekivani doga|aji.

Pehari - Male Karte

64

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Tiphareth 6 u *

Page 67: Tot Prirucnik

Sedmica Pehara - Razvrat Sedmica Pehara - Razvrat

Opis karteNetzah u boji vode. Lotosi su postali otro-

vni; zelena sluz izlazi iz njih. Raspore|eni suu dva silazna trougla, sa donjim peharommnogo ve}im od ostalih. Ovo pokazuje spol-ja{nji sjaj i unutra{nju pokvarenost.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Emocije vezane za ovu kartu poti~u iz

ma{te i nesvesnog uma i predstavljaju nade, `elje i te`nje osobe.Na`alost, ova karta ukazuje na element konfuzije izme|u realnihmogu}nosti i snova. Va`no je da osoba mudro odabere koju }e stazuda sledi, a mo`da je sada vreme da odlu~i.

Glavna zna~enja: Snovi i te`nje, konfuzija.

Obrnuto postavljena: Osoba je sklona samo-zavaravanju i nere-alnoj proceni sada{njih okolnosti. Posledice toga na njen `ivotni iz-bor mogu da budu ozbiljne. Vreme je da se osoba spusti na zemlju urealnost.

Glavna zna~enja: Samo-zavaravanje, prevara, izdaja, sek-sualna opsednutost, pogre{ni izbori.

Pehari - Male Karte

65

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Netzah 7 u *

Page 68: Tot Prirucnik

Osmica Pehara - Nemar Osmica Pehara - Nemar

Opis karteHod u boji vode. Saturn u Ribama. Loto-

si su klonuli, Pehari su plitki i stari, ras-pore|eni u tri reda. Gornji red je prazan.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Osmica ukazuje da }e osoba, uprkos sta-

bilnosti i sigurnosti, verovatno biti nezadovoljna trenutnim `ivotomi da }e je privla~iti nova polja i izazovi. Ovo je poduprto `udnjom zave}im razumevanjem svog unutra{njeg sopstva i potrebom da zeprona|e dublji smisao `ivota. To mo`e da vodi do odbacivanja pos-toje}ih, neispunjavaju}ih odnosa, na~ina razmi{ljanja i na~ina `ivota,kao i po~etak perioda novog li~nog rasta.

Glavna zna~enja: Promene u na~inu `ivota, li~ni razvoj.

Obrnuto postavljena: Nemir osobe je karakteristika i obrnutekarte, samo {to sada postoji opasnost da ona nemarno te`i vrlo ne-sigurnoj budu}nosti, napu{taju}i one stvari od vrednosti u svom `iv-otu za ne{to {to je jedva vi{e od fantazije. Karta slu`i kao upozoren-je protiv pravljenja velikih promena u na~inu `ivota u ovo vreme.

Glavna zna~enja: Nemarnost, nerealna o~ekivanja.

Pehari - Male Karte

66

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Hod 3 u $

Page 69: Tot Prirucnik

Devetka Pehara - Sre}a Devetka Pehara - Sre}a

Opis karteYesod u boji vode. Jupiter u Ribama. De-

vet Pehara je savr{eno raspore|eno u kvadrat.Oni su puni i voda se preliva. Ovo je na-jblagotvorniji aspekt vode.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karta ukazuje na period dobrog stanja,

zadovoljstva i velike sre}e u kome }e se puno li~nih `elja ostvariti.Kreativnost je tako|e povoljna u ovo vreme i prethodni napori sada}e doneti nagrade kako se projekti pribli`avaju uspe{nom zavr{etku.Osoba ima u ~emu da u`iva i `eli to da podeli sa drugima.

Glavna zna~enja: Sre}a, zadovoljstvo, velikodu{nost.

Obrnuto postavljena: Karta sada ukazuje na uobra`enost isamozadovoljstvo. Mada je povr{no sre}na i sigurna, nije sve tako kakose ~ini jer osoba ignori{e neki problem, zbog ~ega mo`e kasnije za`al-iti. Tako|e se ukazuje da se na sada{nju dobru sre}u gleda sa ta{tin-om, ~estitaju}i sebi {to u o~ima drugih umanjujemo vrednost onoga{to je postignuto.

Glavna zna~enja: Uobra`enost, povr{nost, nedostatakskromnosti.

Pehari - Male Karte

67

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Yesod 4 u $

Page 70: Tot Prirucnik

Desetka Pehara - Zasi}enostDesetka Pehara - Zasi}enost

Opis karteMalkuth u boji vode. Mars u Ribama. Pe-

hari su raspore|eni kao na Drvetu @ivota, alisu nestabilni i voda se prosipa iz velikog Lo-tusa koji visi iznad njih. Ovo ozna~ava ometa-ju}u i jaku silu koja, neizbe`no, napada svakotobo`nje savr{enstvo.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karta ozna~ava kona~no postignu}e nekog

dugo tra`enog cilja {to donosi veliku sre}u i ispunjenje. Jako je naz-na~eno emotivno posve}enje. Razli~iti stavovi su pomireni, porodi~neodnosi su skladni, a za skoro ven~ane ili one koji razmi{ljaju o tomeovo je najpovoljniji period za dugo i sre}no ujedinjenje.

Glavna zna~enja: Postignu}e, porodi~na sre}a, dobarbrak.

Obrnuto postavljena: Karta ukazuje na tenziju i poreme}aj sre}nezajednice. Odnosi osobe }e verovatno biti prili~no burni unutarporodice, sa prijateljima i partnerima. Osoba se opravdano mo`eose}ati depresivno i iznevereno.

Glavna zna~enja: Napeti odnosi, poreme}aj, tuga.

Pehari - Male Karte

68

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucijeMalkuth 5 u +

Page 71: Tot Prirucnik

Vitez Pehara - Gospodar Talasa i Voda,Vitez Pehara - Gospodar Talasa i Voda,Kralj Morskih TrupaKralj Morskih Trupa

Opis karte(Vlada od 20 ° Vodolije do 20 ° Riba,

uklju~uju}i ve}i deo Pegaza) - vatreni deovode, ili mo} rastvaranja. Karta ga predstavljakao ratnika u crnom oklopu, sa belim krilima,na belom konju. U ruci nosi Pehar iz kogaizlazi Rak, znak vode u napadu. Paun sim-bolizuje blistavost vode.

Tuma~enjeUspravno postavljena: On je ljubak, dile-

tant, prijatan je na jedan trpeljiv na~in. Brzoreaguje kada ga ne{ to privla~i, i lako se odu{ evljava takvim pod-strecima; no ne krasi ga istrajnost. Izvanredno je senzitivan na spol-ja nje uticaje, ali bez stvarne dubine karaktera. @ ustrina i ` estinaneprimerene su li~nosti po prirodi blagoj i spokojnoj; retkost je, za-ista, sresti osobu koja je uspe{ no uskladila te me|usobno sukobljeneelemente.

Glavna zna~enja: Intuicija, duhovnost, inspiracija, razu-man savet.

Obrnuto postavljena: Prikazuje putenu, dokonu i neiskrenu os-obu. No, uprkos tome, krase ga bezazlenost i ~istota koje su sama sr` njegove prirode. U celini uzev{ i, u tolikoj je meri povr{ an da je veo-ma te{ ko proniknuti u tu dubinu. Sklon je neve{ tom, pogre {nomna~inu re{ avanja svih sopstvenih problema i ukoliko ga ne bude utome stalno pratila dobra sre}a, ~itav }e mu ̀ ivot biti jedan nepreki-dan niz neuspeha i krahova. Zloupotrebom raznovrsnih stimulanatai narkotika mo` e da ubrza srljanje u propast.

Glavna zna~enja: Obmana, nepo{tenje, opomena.

Pehari - Dvorske Karte

69

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Hokmah 20º_ - 20º+

Page 72: Tot Prirucnik

Kraljica Pehara - Kraljica Tronova VodaKraljica Pehara - Kraljica Tronova Voda

Opis karte(Vlada od 20 ° Blizanaca do 20 ° Raka) -

vodeni deo vode, ili njena mo} refleksije iprimanja. Njen presto je mirna voda i nosiPehar nalik {koljki u kome je jastog. U drugojruci dr`i Lotos Izide.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Osobine koje se vezuju uz ovu kartu su

prevashodno sanjarenje, privi|anje, spokojstvo. Ona ima savr{ endar za posredovanje i strpljivo podno {enje, kadra je da primi i pre-nese sve a da to na njoj ne ostavi ni najmanje traga. Najve}e zado-voljstvo ljudi ovog tipa je da predvode i privla~e druge. Takvi susamim tim ({ to se dovoljno ~esto vi|a) neverovatno omiljeni.

Glavna zna~enja: Senzitivnost, zrelost, intuicija.

Obrnuto postavljena: Sve gornje osobine se izvitoperuju. Sve { tokroz nju pro|e se prelama i izobli~uje. Ali uop {teno govore}i, njeneosobine uglavnom zavise od uticaja kojima je izlo`ena. Mo` e se zaistare}i da, obi~no, ljudi ovog tipa uop{ te nemaju sopstvenu li~nost, uko-liko li~no {}u ne nazovemo stajanje na vetrometini slu~ajnih utisakai uticaja.

Glavna zna~enja: Nepouzdanost, nestabilnost.

Pehari - Dvorske Karte

70

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Binah 20º# - 20º$

Page 73: Tot Prirucnik

Princ Pehara - Princ Ko~ije VodaPrinc Pehara - Princ Ko~ije Voda

Opis karte(Vlada od 20 ° Vage do 20 ° [korpije) -

vazdu{ni deo vode, ili njena elasti~nost inepostojanost, i energija pare. Na ovoj kartion sedi na ko~iji okru`enoj oblacima kojuvu~e orao. On nosi Lotos i Pehar iz koga izlazispiralna zmija.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karakteristike os-

obe su prefinjenost, skrivena ̀ estina i znala{ t-vo. On je krajnje tajanstven, umetnik u sve-mu ~ega se lati. Spolja izgleda miran i hlad-nokrvan, no to je samo maska najsilovitijestrasti. Povr{ no posmatrano, podlo ̀an je spol-

ja{ njim uticajima, no prihvata ih samo zato da bi ih prilagodio,izvla~e}i iz njih korist, sopstvenim tajnim zamislima. Osoba je punaizvanredne, aktivne, kriti~ke energije i te ̀ ine. Takvim ljudima su do-bra volja, iskrenost i nala ̀enje pravog partnera bitni preduslovi za us-peh.

Glavna zna~enja: Povodljivost, jaka volja, ambicija.

Obrnuto postavljena: Predstavlja osobu bez savesti, u uobi~ajenomsmislu te re~i, zbog ~ega ne u ̀ iva poverenje svojih bli` njih. Oni veru-ju da nisu kadri da je shvate i da to nikada ne}e biti u stanju. Stogaizaziva bezrazlo ̀an strah. U stvari je savr{ eno nemilosrdan. Neizmer-no mu je stalo do mo}i, mudrosti i sopstvenih ciljeva. Ne ose}anikakvu odgovornost za druge i, mada obdaren izvanrednim sposob-nostima, nepouzdan je i nepodesan za osobu od koje se o~ekuje da do-bro potegne pod jarmom. Opasnost im preti od preterane ambicije.

Glavna zna~enja: Obmana, tajnovitost, neodgovornost,nepouzdanost.

Pehari - Dvorske Karte

71

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Tiphareth 20º& - 20º*

Page 74: Tot Prirucnik

Princeza Pehara - Princeza Voda, LotusPrinceza Pehara - Princeza Voda, LotusPalate PotopaPalate Potopa

Opis karte(Vlada drugim kvadrantom) - zemljani

deo vode, ili njena sposobnost kristalizacije,tako|e njena mo} da da sadr`inu ideji, da po-dr`i @ivot, i da tako formira osnovu hemijskekombinacije. Ona je prestavljena kao figurakoja igra, i ima krunu labuda sa ra{irenimkrilima. Ona nosi Pehar sa kornja~om. Delfinsimbolizuje mo} stvaranja.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Princezin karakter je beskrajno umilan. Sva

ljubaznost, sva sladostrast, blagost, milostivost i ne` nost krase njenkarakter. @ ivi u svetu Romantike, u neprekidnom snovi|enju zanosa.Pri povr {nom posmatranju moglo bi se pomisliti da je sebi~na i ne-marna, no to je potpuno la` an utisak; tiho i bez naprezanja ona seposvetila svom poslu. Kao pomo}nici su neprevazi|eni.

Glavna zna~enja: Sentimentalnost, romanti~nost.

Obrnuto postavljena: Ljudi opisani ovom kartom veoma su zav-isni od drugih, no istovremeno su im i od velike pomo}i. Retko, u na-jboljem slu~aju, imaju individualan zna~aj.

Glavna zna~enja: Pomo}nik, zavisnost, dokonost.

Pehari - Dvorske Karte

72

Drvo @ivota

Malkuth

Page 75: Tot Prirucnik

Ma~evi

Ma~eviMa~evi

a~evi predstavljaju na{e intelektualne sposobnosti i men-talne aspekte na{eg ̀ ivota. Pozitivne karakteristike vezaneza ove karte su snaga, autoritet, hrabrost i ambicija. Ali

po{to su povezani sa mu{kim astrolo{kim elementom Vazduha, karteu boji Ma~eva predstavljaju konflikt i neprijateljstvo pa proizvode neg-ativne karakteristike bola, ljutnje i agresije. Iznad svega Ma~eviukazuju na `elju da se tra`i istina. Ali istina se ne svi|a uvek svima ineumorno traganje za njom mo`e da dovede do neprijateljstva i ljut-nje.

Onda nije iznena|uju}e da ve}ina ovih karata u otvaranju ukazu-je na lo{e doga|aje. Ipak po{to oni predstavljaju elemente ljudskoguma, pre nego ~vrste ~injenice, Ma~eve treba pa`ljivo tuma~iti.

U astrologiji ma~evi predstavljaju element Vazduha i tri vazdu{naznaka Blizance, Vagu i Vodoliju.

Ma~evi su suprotni Diskovima a dobro se sla`u sa Peharima i[tapovima.

73

M

Page 76: Tot Prirucnik

As Ma~eva As Ma~eva

Opis karteOva karta predstavlja prvi od izme{anih

elemenata i rezultat je Jedinstva Vode i Vatre.U centru je ma~ koji nagove{tava kraljevskodostojanstvo i koji probada krunu sa dvanaestta~aka za dvanaest znakova Zodijaka.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Asovi su tradicionalno shva}eni kao ap-

solutno otelovljenje astrolo{kog elementa povezanog sa svakom bo-jom. Kod Ma~eva, uspravni As ukazuje na visok nivo mentalne jas-no}e i intelektualnog fokusa. U prakti~nom smislu, ovo obi~no zna~ida je osoba, najvi{e snagom volje, prevazi{la prepreke na putu i da ulaziu novi period `ivota koji }e doneti puno priznanja.

Glavna zna~enja: Mentalni fokus, novi po~eci, uspeh.

Obrnuto postavljena: Karta pokazuje da je osoba mo`da previ{eracionalna i da gazi tu|a ose}anja da bi ostvarila svoje ciljeve. Tako|emo`e da uka`e na situaciju u kojoj osoba zloupotrebljava svoju in-telektualnu superiornost pribegavaju}i potajnom i nepo{tenompona{anju. Ukazuje se na pravne probleme ili probleme sa vlastima.

Glavna zna~enja: Zloupotreba mo}i, nepravda.

Ma~evi - Male Karte

74

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Kether Izvor Mo}i Vazduha

Page 77: Tot Prirucnik

Dvojka Ma~eva - MirDvojka Ma~eva - Mir

Opis karteChokmah u boji vazduha. Mesec u Vagi.

Na ovoj karti su dva ukr{tena ma~a sjedinje-na plavom ru`om sa pet latica, koja emitujebele zrake koji proizvode geometrijski uzorakkoji ukazuje na energiju iznad napada razbi-janja intelekta.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Iako su ma~evi vezani sa neskladom, sma-

tra se da dvojka ma~eva predstavlja harmoniju i pomirenje,uravnote`avanje dveju suprotnih sila ili problema. Izvor konfliktamo`e da bude spolja{nji i tu osoba deluje kao posrednik ili poku{avada dovede do ~asne nagodbe. S druge strane, mo`e da bude u pitan-ju unutra{nja borba u kojoj se srce i razum razilaze. Koji god biouzrok nesklada, njegovo razre{enje donosi istinski ose}aj mira iolak{anja.

Glavna zna~enja: Ravnote`a, mir uma, razre{enje kon-flikta.

Obrnuto postavljena: Obrnuti aspekti karte vra}aju se pravojprirodi Ma~eva. Razli~ite ta~ke gledi{ta su nepomirljive. Njihovaravnote`a ili obuzdavanje se prekida i sledi konflikt.

Glavna zna~enja: Nepomirljive razlike, disharmonija.

Ma~evi - Male Karte

75

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Chokmah 9 u &

Page 78: Tot Prirucnik

Trojka Ma~eva - Tuga Trojka Ma~eva - Tuga

Opis karteBinah u boji vazduha. Saturn u Vagi. Kar-

ta predstavlja Veliki Ma~ Magi~ara, najvi{uta~ku, kako se~e spoj dva kratka ma~a. Pozad-ina pokazuje kristalizaciju i oluju. Ovo je mrakVelikog Mora.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karta ukazuje na ose}aj dubokog bola.

Puno je bola i konflikta u ̀ ivotu {to je ili uzrok ili rezultat kraja part-nerstva, profesionalnog ili li~nog. Kao i kod XIII Atu-a, ovaj zavr{etakmo`e da ozna~i novi po~etak za osobu - posebno ako odabere dapristupi problemu iskreno - ali }e prelaz nesumnjivo doneti bol iose}aj otu|enosti.

Glavna zna~enja: Odvajanje, nesre}a, novi po~etak.

Obrnuto postavljena: Kada je karta obrnuta, negativne crte us-prvane trojke su pogor{ane. Tako }e povreda biti jo{ dublja, odvajanjejo{ bolnije i ogor~enije, i ~itava `alosna situacija traja}e du`i vre-menski period.

Glavna zna~enja: Bol, gor~ina, produ`ena oja|enost.

Ma~evi - Male Karte

76

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Binah 3 u &

Page 79: Tot Prirucnik

^etvorka Ma~eva - Primirje ^etvorka Ma~eva - Primirje

Opis karteChesed u boji vazduha. Jupiter u Vagi.

^etiri ma~a na ovoj karti su u uglu Krsta Sve-tog Andreje. Njihovi vrhovi su u ru`i sa~etrdeset devet latica. Ovo predstavlja us-postavljanje dogme i konvencije u oblasti in-telekta.

Tuma~enjeUspravno postavljena: ^etvorke tradicionalno predstavljaju red

i stabilnost pa, primenjeno na svojstva ma~eva, karta ukazuje da }eosoba uskoro predahnuti od problema, makar privremeno. Osoba }eimati priliku da se odmori i oporavi, mo`da tako {to }e se povu}i nausamljeno mesto da bi se oslobodila stresa i tenzija koji je optere}uju.Specifi~no tuma~enje ^etvorke ma~eva mo`e biti i oporavak odbolesti.

Glavna zna~enja: Odmor, povla~enje, izle~enje.

Obrnuto postavljena: Obrnuti aspekti karte ukazuju da se osobaprevi{e povukla u sebe i ta izolacija mo`e da uti~e negativno: umestoda obnavlja svoje mentalne i fizi~ke energije, ona se ose}a isklju~enoili odba~eno. Mogu}e je da je ova izolacija nametnuta osobi i da jeona, prirodno, odbija.

Glavna zna~enja: Izolacija, odba~enost, isklju~ivanje.

Ma~evi - Male Karte

77

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Chesed 4 u &

Page 80: Tot Prirucnik

Petica ma~eva - PorazPetica ma~eva - Poraz

Opis karteGeburah u boji Vazduha. Venera u

Vodoliji. Dr{ci ma~eva formiraju obrnuti pen-tagram i razli~iti su, slomljenih i iskrivljeniho{trica, ozna~avaju}i intelekt oslabljenose}ajno{}u.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Ovo je karta konflikta i poraza. U{av{i u

raspravu s nekim, osoba je izgubila bitku i primorana je da se povu~eda le~i rane. Usled toga, njen ponos i samopo{tovanje su vrlo niski ipostoji opasnost da se upadne u zamku ciklusa negativnih misli istavova. Me|utim, ako mo`e da prihvati poraz dostojanstveno, bi}eu stanju da prevazi|e ose}aj poni`enja i da krene u nove izazove.

Glavna zna~enja: Poraz, nisko samopo{tovanje.

Obrnuto postavljena: Obrnuta petica ma~eva ukazuje na mali-ciozno, razdorno ili ne-eti~ko pona{anje bilo same osobe ili prema njoj.Ako je `rtva, onda }e ose}aj poraza biti veliki; ako je ona podstreka~ove intrige, onda }e njena pobeda biti nalik Pirovoj pobedi.

Glavna zna~enja: Obmana, zloba.

Ma~evi - Male Karte

78

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Geburah 7 u _

Page 81: Tot Prirucnik

[estica Ma~eva - U~enost[estica Ma~eva - U~enost

Opis karteTiphareth u boji vazduha. Merkur u

Vodoliji. Ukrasni dr{ci Ma~eva formiraju hek-sagon na karti. Njihovi vrhovi dodirujuspoljne latice crvene ru`e na Zlatnom Krstuod {est kvadrata. Savr{ena ravnote`a men-talnih i moralnih sposobnosti, te{ko ste~enai nemogu}a za dr`anje, tuma~i ideju U~enos-ti.

Tuma~enjeUspravno postavljena: [estica predstavlja perspektivu boljih vre-

mena koja dolaze. Osoba }e mo}i da ostavi za sobom sada{nje prob-leme i te{ko}e, vi{e anga`uju}i se mentalno nego fizi~ki. Jo{ }e bitiproblema i prolaz u novi `ivot ne}e biti lak. Me|utim, najgore jepro{lo i osoba }e posti}i mir uma.Tako|e se ukazuje na dugo puto-vanje, mo`da preko vode.

Glavna zna~enja: Bolja budu}nost, zaostale te{ko}e,putovanje.

Obrnuto postavljena: Obrnuta, karta ukazuje da osoba odbija dase sasvim suo~i sa problemima. Povremeno, polovi~na re{enja done}esamo privremeno olak{anje, a izvor problema ostaje. Osoba mora dare{i koren problema da bi krenula dalje.

Glavna zna~enja: Odugovla~enje, ograni~eno olak{anje.

Ma~evi - Male Karte

79

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Tiphareth 8 u _

Page 82: Tot Prirucnik

Sedmica Ma~eva - Uzaludnost Sedmica Ma~eva - Uzaludnost

Opis karteNetzach u boji vazduha. Mesec u Vodoliji.

Karta pokazuje {est Ma~eva sa dr{cima u for-maciji polumeseca. Njihovi vrhovi udaraju umnogo ve}i uzdi`u}i ma~. Ovde su naslikanikolebanje i kompromis.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Sedmica ukazuje

da je osoba suo~ena sa stalnim protivljenjem s odre|ene strane, ma-da jo{ nije jasno ko je pokreta~ka sila toga. Planovi su poreme}eni inapredak ometen, zbog ~ega osoba mo`e da se ose}a osuje}eno i dasmatra da }e nastavljanje biti uzaludno. Me|utim, izbegavanjemotvorenog sukobljavnja, pa`ljivim i marljivim pripremama, i in-teligentnim i ve{tim kori{}enjem talenata, ona }e mo`da ipak mo}ida savlada ovog nepoznatog ali mo}nog protivnika.

Glavna zna~enja: Neznani protivnici, izbegavanjekonfrontacije.

Obrnuto postavljena: Obrnuta sedmica slu`i kao upozorenje os-obi da ne smanjuje budnost ili napore ako stekne delimi~nu pobedunad protivnikom. Sli~no tome, slabosti njene sopstvene li~nosti, kao{to su boja`ljivost ili neodlu~nost, mogu dozvoliti protivniku da sedigne na noge, na njenu {tetu.

Glavna zna~enja: Obazrivost, trajni napor, gre{ke karak-tera.

Ma~evi - Male Karte

80

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Netzah 9 u _

Page 83: Tot Prirucnik

Osmica Ma~eva - UplitanjeOsmica Ma~eva - Uplitanje

Opis karteHod u boji Vazduha, Jupiter u Blizancima.

Centar karte sadr`i dva duga~ka Ma~a us-merena na dole, dok ih preseca {est manjihma~eva koji podse}aju na isto~nja~ko oru`je,tri sa svake strane. Karta ukazuje na ne-dostatak upornosti u intelektualnim stvari-ma i slu~ajno uplitanje.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Blokirana energija je glavni putokaz ove

karte. Osoba }e se verovatno na}i u situaciji gde bi htela da sledi nizuzbudljivih prilika i ideja, ali sile van njene kontrole ograni~avajunjene opcije i kretanja. Rezultiraju}a frustracija mo`e da dovede donemira ili gubitka vere u ono {to polu{ava da postigne, ali je za soobunajbolje da strpljivo prihvati odlaganja i da sa~eka da se situacijapromeni.

Glavna zna~enja: Frustracija, ograni~enje, razo~aranje.

Obrnuto postavljena: Kod obrnute karte, ose}aj osobe da je u zam-ci je intenzivniji i pesimizam je poja~an sve ve}im ose}ajem izo-lacije, mo`da nakon out|enja od porodice ili prijatelja nakon sva|e.Neophodno je da se osoba oslobodi ovog negativnog ciklusa i da sesuo~i sa problemima koji je opsedaju.

Glavna zna~enja: Izolacija, zamka.

Ma~evi - Male Karte

81

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Hod 4 u #

Page 84: Tot Prirucnik

Devetka Ma~eva - OkrutnostDevetka Ma~eva - Okrutnost

Opis karteYesod u boji Vazduha. Mars u Blizanci-

ma. Devet ma~eva su razli~itih du`ina, us-mereni nadole; otrovna krv kaplje sa njihovihzup~astih vrhova. Pozadina je pro{arana suza-ma i kristalnim oblicima. Na ovoj karti in-telekt je zamenjen bezdu{nom stra{}u.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Devetka ozna~ava da osoba ose}a ekstre-

man mentalni bol i patnju. Previ{e spremno se poni`ava i boji se {ta}e drugi misliti ili re}i o njoj iza le|a. Takve brige - mo`da neosno-vane ali ipak stvarne - stvaraju veliku zabrinutost, depresiju i nervnutenziju. Tradicionalno, ova karta je povezana sa nezgodama i boles-tima, a tako|e i sa nasiljem i okrutno{}u.

Glavna zna~enja: Mentalni bol, samo-osu|ivanje,nezgode.

Obrnuto postavljena: Osoba }e verovatno biti uhva}ena u zamkuza~aranog kruga o~aja i poti{tenosti koji ~esto pogor{ava probleme itako ih ~ini trajnim. Paralisana sumnjom u sebe, ne}e biti u stanju daiza|e iz tog negativnog kruga bez pomo}i spolja.

Glavna zna~enja: Duboki o~aj, sumnja u sebe.

Ma~evi - Male Karte

82

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Yesod 5 u #

Page 85: Tot Prirucnik

Desetka Ma~eva - PropastDesetka Ma~eva - Propast

Opis karteMalkuth u boji vazduha. Sunce u Blizanci-

ma. Ma~evi su raspore|eni na Drvetu @iv-ota, ali vrhovi jedan do pet, i sedam do devet,razbijaju centralni Ma~ koji predstavlja Sunce,Srce. Pozadina plamti sa eksplozivnimrazaranjem. Ova karta pokazuje pobesnelirazum i pobunu bezdu{nog mehanizma.

Tuma~enje

Uspravno postavljena: Tradicionalno, karta predstavlja neizbe`nunesre}u i propast, situaciju koja }e doneti puno bola i usamljenosti.Prakti~no, mo`e da predstavlja potpuni neuspeh planova ili poduh-vata, mo`da kao rezultat podmuklih poteza neprijatelja. Jedina ute-ha je da je re{enje problema blizu i da }e iz ru{evina osoba mo}i dakrene iznova.

Glavna zna~enja: Propast, neuspeh, nova nada.

Obrnuto postavljena: Obrnuta, desetka ukazuje da }e se te{kasituacija u kojoj se osoba nalazi jo{ vi{e pogor{ati. Tradicionalno,smatra se da ov karta predstavlja smrt, zavisno od oklonih karata.

Glavna zna~enja: Pogor{anje uslova, veliki problemi.

Ma~evi - Male Karte

83

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Malkuth 6 u #

Page 86: Tot Prirucnik

Vitez Ma~eva - Gospodar Vetrova i LahoVitez Ma~eva - Gospodar Vetrova i Laho--ra, Kralj Duhova Vazduhara, Kralj Duhova Vazduha

Opis karte (Vlada od 20 ° Bika do 20 ° Blizanaca) - va-

treni deo vazduha, vetar i oluja; silovita sna-ga pokreta primenjenog na povodljivi ele-ment. On je predstavljen kao ratnik sa{lemom koji nosi krilo koje se okre}e i sedi napobesnelom konju. On nosi Ma~ i Kamu.

Tuma~enjeUspravno postavljena: On predstavlja ideju napadanja. Moralne

osobine ovako naslikane osobe su delatnost i ve {tina, prefinjenost irazboritost. On je vatren, ne` an i sr~an, ali sve u svemu ̀rtva sopstveneideje, koja mu se name}e kao nadahnu}e bez razmi{ ljanja.

Glavna zna~enja: Zrelost, aktivnost, komunikativnost,inteligencija.

Obrnuto postavljena: Ako je pod lo{ im uticajem, sve su ove os-obine li {ene krepkosti, nesposoban je da donosi odluke i postavi se-bi cilj. [ to god da preduzme, protivnici lako osuje}uju. Ne uliti do-voljno ̀ estine zna~i uzaludno poku {avati.

Glavna zna~enja: Nasilni{tvo, sebi~nost, sadizam.

Ma~evi - Dvorske Karte

84

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Chokmah 20º@ - 20º#

Page 87: Tot Prirucnik

Kraljica Ma~eva - Kraljica Tronova VazKraljica Ma~eva - Kraljica Tronova Vaz--duhaduha

Opis karte(Vlada od 20 ° Device do 20 ° Vage) - vo-

deni deo vazduha, to jest njegova elasti~nosti mo} preno{enja. Njen presto su oblaci, anjen {lem nosi glavu deteta. U jednoj rucima~, u drugoj glava ~oveka. Ona predstavljajasnu percepciju ideje, Oslobodioca uma.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Prikazuje osobu koja je izvanredno per-

ceptivna, o{ trouman posmatra~, prefinjen tuma~, izrazit individual-ist, koji brzo i ta~no pamti ideje; u delovanju pouzdana, u duhumilostiva i pravi~na. Kretnje su graciozne, a dar za ples i ravnote` uje izuzetan. Takvi ljudi sti~u sna` nu ljubav i odanost sa najneo~eki-vanijih strana. Ovaj karakter, po sebi izvrstan, ne mo` e da podneseuplitanje. Predvi|anje i obazrivost, bri` ljivost pri pripremanju dela,neke su od predostro ̀nosti.

Glavna zna~enja: Zrelost, o{tra percepcija, nezavisnost.

Obrnuto postavljena: Ako je pod lo{ im uticajem, sve osobine us-meri}e ka nedostojnim ciljevima. Bi}e okrutna, podmukla, prevrtlji-va i nepouzdana; usled toga i veoma opasna, zbog povr {ne lepote iprivla~nosti koje je odlikuju. Mo` e se javiti isku {enje da se preduz-mu prenagljeni poduhvati, koji su unapred osu|eni na neuspeh.

Glavna zna~enja: Kriti~ar, intrige, la`, zloba.

Ma~evi - Dvorske Karte

85

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Binah 20º^ - 20º&

Page 88: Tot Prirucnik

Princ Ma~eva - Princ Ko~ije VazduhaPrinc Ma~eva - Princ Ko~ije Vazduha

Opis karte(Vlada od 20 ° Jarca do 20 ° Vodolije) -

vazdu{ni deo vazduha. Ova karta simbolizu-je intelekt. Princ sedi u ko~iji koju vuku vilede~jeg izgleda.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Prikazuje ~isto in-

telektualnu osobu, punu ideja i planova kojise jedan o drugi spoti~u. Ona je mno {tvo lep-ih ideala nepovezanih sa prakti~nim nasto-janjima. Poseduje sve ono { to krasi Misao na-

jvi {eg stepena, izvanredno britak um, hvale vrednu racionalnost,nepostojana u ostvarenju cilja, u stvarnosti ravnodu {na ~ak i premasopstvenim idejama, znaju}i da je svaka od njih podjednako dobra.Ono { to ispoljavaju poseduje samo po sebi neizmernu mo}: na takavna~in mogu da dospeju na dobar glas po dubini i { irini misli.

Glavna zna~enja: Jaka li~nost, dominacija, racionalnost.

Obrnuto postavljena: Osoba sve svodi na nestvarno, li {avaju}istvari onog telesnog i preobra ̀avaju}i ih u idealan svet rasu|ivanjakoje je potpuno formalno i ne~injeni~no, bez veze i sa onim ~in-jenicama na kojima je utemeljeno. Pod ovu grupu ~esto spadaju lju-di odani pi}u, opojnim drogama, humanisti, posve}enici muzike ilireligije; no kada je i to slu~aj, ni tada nema postojanosti. Tumarajuod jednog do drugog kulta ili poroka, uvek briljantno podr a`vaju}i fa-natizmom nepokolebljivog ube|enja ono { to je puki prolazni hir.

Glavna zna~enja: Nesigurnost, poro~nost, neodlu~nost.

Ma~evi - Dvorske Karte

86

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Tiphareth 20º) - 20º_

Page 89: Tot Prirucnik

Princeza Ma~eva - Princeza SilovitihPrinceza Ma~eva - Princeza SilovitihVetrova, Lotos Palate VazduhaVetrova, Lotos Palate Vazduha

Opis karte(Vlada tre}im kvadrantom) - zemljani

deo vazduha; fiksacija isparljivog, ili materi-jalizacija Ideje. Ona se javlja na ovoj karti is-pred golog oltara i ima {lem Meduze na glavi.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karakter Princeze

je nepopustljiv i osvetoljubiv. Njena logika jedestruktivna. ^vrsta je i agresivna, obdarenaizda {nom prakti~nom mudro{} u i prefin-

jeno{}u u materijalnim stvarima. Ispoljava veliku razboritost i brzinupri sre|ivanju prakti~nih problema, naro~ito ako su protivre~neprirode. Vrlo je ve{ ta u re{ avanju protivre~nosti. Osoba uvek mo` eda se odlu~i da sve baci niz vetar, "di` u}i sve u vazduh, nebu podoblake". Uprkos tome, u~inila je pravilan izbor i u dogledno vremeubra}e plodove.

Glavna zna~enja: O{tra inteligencija, sigurnost, prome-na, obazrivost.

Obrnuto postavljena: Ako je pod lo{ im uticajem, sve se ove os-obine rasipaju; postaje neuravnote ̀ena i svi njeni priro|eni daroviskloni su da obrazuju neku vrstu niske prepredenosti ~iji je cilj ne-dostojan primenjenih sredstava. Ovako okarakterisani ljudi su men-talno tromi, ̀rtve stalne uznemirenosti, napetosti, zgromljeni pred bi-lo kakvom odgovorno{} u, ali naro~ito u porodi~nim stvarima. Jedanili oba roditelja su ~esto uzrok tome.

Glavna zna~enja: Nesigurnost, nezahvalnost,nepouzdanost.

Ma~evi - Dvorske Karte

87

Drvo @ivota

Malkuth

Page 90: Tot Prirucnik

DiskoviDiskovi

isk ili Pentakl simbolizuje materijalni svet. Fizi~ki ose}aji,na{e materijalno okru`enje i ekonomska situacija spadaju uovu kategoriju. Diskovi su identifikovani sa materijalnim

aspektima na{eg `ivota: bogatstvo, posedovanja i novac. Tako|e semo`e smatrati da predstavljaju probleme vezane za status i vrednostosobe.

U astrologiji Diskovi su povezani sa elementom Zemlje i tri ze-maljska znaka: Bik, Devica i Jarac.

Diskovi su suprotni Ma~evima a sla`u se sa [tapovima i Pehari-ma.

Diskovi

88

D

Page 91: Tot Prirucnik

As DiskovaAs Diskova

Opis kartePredstavlja poslednji od `enskih simbola;

to je sestra bliznakinja Vazduha i njegovanevesta. To nije samo Zemlja, ve} materijakao takva. Per contra, disk je uskovitlani sim-bol Svemira. Disk je krilat da bi se ukazalo nanjegovo duhovno poreklo.

Tuma~enjeUspravno postavljena: As diskova ukazuje na po~etak izuzetno

produktivnog i ispunjavaju}eg perioda za osobu. Verovatno }e do}ido finansijskog dobitka, mo`da u vidu nasledstva ili nagrade za do-bro ura|en posao. Nagla{eno je i unutra{nje i spolja{nje zadovoljst-vo: uz postizanje materijalnog komfora, emotivna sigurnost i stabil-nost odnosa osobe dove{}e do dubokog ose}aja satisfakcije.

Glavna zna~enja: Finansijski dobitak, priznanje, emotiv-na sigurnost.

Obrnuto postavljena: Obrnuto, As diskova slu`i kao upozorenjeda osoba ne postane previ{e zaokupljena sticanjem bogatstva. Kartaukazuje na pohlepu, posesivnost i slabu duhovna svesnost. Takvekarakteristike neizbe`no }e kod osobe izazvati ose}aj nezadovoljstva,strepnje i nesigurnosti.

Glavna zna~enja: Materijalizam, zadubljenost u sebe,strepnja.

Diskovi - Male Karte

89

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Kether Izvor Mo}i Zemlje

Page 92: Tot Prirucnik

Dvojka Diskova - PromenaDvojka Diskova - Promena

Opis karteChokmah u elementu Zemlje. Jupiter u

Jarcu. Karta predstavlja dva pentakla, jedaniznad drugog, koji su kineski simboli yang iyin. Oko njih je zelena Zmija; ona formirafiguru 8. Ova karta simbolizuje doktrinu:Promena je podr{ka stabilnosti.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Primarno tuma~enje ove karte je prome-

na, ali ne uvek na bolje. Promena materijalne i emotivne sre}e osobena koju se ukazuje mo`e da osciluje izme|u pozitivnih i negativnihstanja. Problemi i prepreke su verovatni ali }e snaga karaktera i pri-lagodljivost osobe omogu}iti da ih uspe{no re{i i da uspostaviravnote`u izme|u razli~itih zahteva. Ovo je dobra karta za finasije,ali se preporu~uje oprezno raspolaganje novcem.

Glavna zna~enja: Promenljiva sre}a, razboritost.

Obrnuto postavljena: Obrnuta, ova karta ukazuje na nedostatakfokusa, neodlu~nost i neorganizovanost osobe kada poku{ava da seizbori sa promenljivim stanjem sre}e. Usled toga, ona mo`e da ose}ada je izgubila kontrolu nad aspektom svog `ivota i mo`e da previ{elako napusti planove za razre{enje te{ko}a sa kojima je suo~ena.

Glavna zna~enja: Gubitak fokusa, slabo samopouzdanje.

Diskovi - Male Karte

90

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Chokmah 4 u )

Page 93: Tot Prirucnik

Trojka Diskova - RadTrojka Diskova - Rad

Opis karteBinah u elementu Zemlje. Mars u Jarcu.

Ova karta predstavlja piramidu gledanu odoz-go. Osnova je formirana od tri to~ka koji sim-bolizuju Merkur, Sumpor i So; sattva, rajas, itamas; aleph, shin i mem. Ovo zna~i materi-jalno uspostavljanje ideje univerzuma.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Ova karta se uglavnom odnosi na posao,

uspeh i zaslu`eno priznanje. Posao }e biti naporan, ~esto timski, i bi}eura|en u ime drugih, pre nego kao li~ni poduhvat. Jasno}a svrheudru`ena sa li~nim ve{tinama i posve}eno{}u, na kraju }e dovesti douspeha i velikog ose}aja zadovoljstva.

Glavna zna~enja: Timski rad, uspeh, zadovoljstvo.

Obrnuto postavljena: ^ak i kada je obrnuta, ova karta ukazuje nanaporan rad, samo {to sada ishod ne}e biti toliko povoljan niti koristanza osobu. Do`ive}e probleme i odlaganja, mo`da zbog lo{eg planiranja,slabe primene ve{tina ili nedostatka iskustva. Osoba }e biti kritiko-vana i usled ose}aja da se neko grubo pona{a prema njoj bi}euvre|ena.

Glavna zna~enja: Problemi u radu, nezadovoljstvo,ogor~enost.

Diskovi - Male Karte

91

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Binah 5 u )

Page 94: Tot Prirucnik

^etvorka Diskova - Mo}^etvorka Diskova - Mo}

Opis karteChesed u boji Zemlje. Sunce u Jarcu.

Diskovi su veoma veliki i ~vrsti i nagove{tava-ju tvr|avu. Ova karta simbolizuje Zakon iRed, odr`ane stalnom budno{}u.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Uspravna, ova karta ozna~ava period fi-

nansijske i materijalne sigurnosti. To mo`e da bude usled poklona ilinasle|a, ali i posledica uspe{nog komercijalnog poslovanja, gde na-poran rad i poslovna spretnost rezultuju pobolj{anjem statusa i mo}ii materijalnim nagradama. Osoba }e ose}ati da su zadovoljene njeneduhovne i materijalne potrebe.

Glavna zna~enja: Sigurnost, obaveza.

Obrnuto postavljena: Karta ukazuje na probleme prevelikog vezi-vanja za materijalno bogatstvo i posede: pohlepu, gramzivost i {krtost.Strah od gubitka (i mo}i i bogatstva) je glavna briga osobe i to jespre~ava da u~ini neophodne promene u `ivotu. Okolne karte }eodrediti oblasti na koje ovo uti~e.

Glavna zna~enja: [krtost, strah od gubitka, neodlu~nost.

Diskovi - Male Karte

92

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Chesed 6 u )

Page 95: Tot Prirucnik

Petica Diskova - ZabrinutostPetica Diskova - Zabrinutost

Opis karteGeburah u boji Zemlje. Merkur u Biku.

Ovo predstavlja pet Diskova u obrnutom pen-tagramu. Op{ti efekat je naprezanje, pa ipaksimbol je dugo-produ`ena neaktivnost. Njenoprirodno zna~enje je inteligencija primenjenana trud.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karta je nepovoljna jer ukazuje na nevolju.

Nagove{tavaju se finansijske te{ko}e, mo`da usled nezaposlenosti.Tako|e preovla|uju problemi u odnosima, a njihov koren mogu dabudu nedopu{tene afere, nezadovoljavaju}e veze, ili jednostavnoop{te odsustvo ljubavi u `ivotu osobe. Takvi uslovi neizbe`no vode doose}aja nesigurnosti i strepnje, ali ako osoba odredi prioritete svojihposlova, mo`e da preduzme positivne korake kojima }e ograni~itiobim ovih problema.

Glavna zna~enja: Emotivne i finansijske te{ko}e, briga.

Obrnuto postavljena: Problemi vezani za ovu kartu bi}e jo{ te`ii traja}e du`e, kada je karta obrnuta. Kao rezultat, zdravlje osobemo`e biti ugro`eno. Prvi va`an korak u re{avanju problema jerazumevanje i priznavanje veli~ine samog problema.

Glavna zna~enja: Velike nevolje, zdravstveni problemi.

Diskovi - Male Karte

93

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Geburah 8 u @

Page 96: Tot Prirucnik

[estica Diskova - Uspeh[estica Diskova - Uspeh

Opis karteTiphareth u boji Zemlje. Mesec u Biku.

Diskovi su u heksagramu. Planete su ras-pore|ene u uobi~ajenoj atribuciji, u centruje Sunce kao Ru`a i Krst. Ovo simbolizujeharmoni~no uspostavljanje energije eleme-nata.

Tuma~enjeUspravno postavljena: [estica ukazuje na uspeh i prosperitet ko-

ji ide uz velikodu{nost i dobrotu. Karta nagove{tava da }e osobaposti}i puno uspeha i priznanja na polju trgovine, {to }e joj donetizadovoljstvo i sigurnost. Karta tako|e isti~e velikodu{nost i fi-lantropsku crtu osobe koja }e dovesti do dobro~instva ili pokroviteljst-va. Druga alternativa je da }e neko biti velikodu{an prema njoj.

Glavna zna~enja: Prosperitet, Solventnost, delamilosr|a.

Obrnuto postavljena: Pozitivne strane velikodu{nosti su trans-formisane u nemar i bacanje novca. Nagove{ten je gubitak, ne samomaterijalnih stvari ve} mo`da i emotivnih veza. Ovo mo`e biti posled-ica kra|e ili nepa`nje od strane osobe, ali mo`e da se desi i zbogljubomornih, potajnih dela drugih.

Glavna zna~enja: Nemarno tro{enje novca, gubitak,neprijateljstvo.

Diskovi - Male Karte

94

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Tiphareth 9 u @

Page 97: Tot Prirucnik

Sedmica Diskova - NeuspehSedmica Diskova - Neuspeh

Opis karteNetzach u boji Zemlje. Saturn u Biku.

Diskovi su raspore|eni kao u geomacijskojfigure Rubeus. Ova karta predstavlja iznuri-vanje i uni{tenje.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Uspravno, ova kar-

ta ozna~ava ograni~eni uspeh. Naporan rad iprodu`eni napori na krahu }e doneti `eljenu nadoknadu osobi, ali tose sada ~ini dosta daleko. Osoba }e nai}i na prepreke i {pekulacije ko-je su rezultat preterane predostro`nosti. Strepnja i strah od neuspe-ha su posledica, a tako|e i pogor{avaju, ovaj oprezan pristup. Ipak,ako osoba istraje, njen naporan rad bi}e nagra|en posle du`eg vre-mena.

Glavna zna~enja: Istrajnost, uspeh nakon du`eg vreme-na.

Obrnuto postavljena: Karta ukazuje ne propu{tene prilike, frus-traciju i poti{tenost. Osoba }e klonuti duhom zbog sporog napretkatrenutnih projekata ili }e podle}i problemima sa kojima je suo~ena.Odusta}e od poduhvata, {to }e nesumnjivo dovesti do finansijskoggubitka. Karta upozorava osobu da ne donosi takve brzoplete poslovneodluke.

Glavna zna~enja: Propu{tanje prilika, nepromi{ljene od-luke.

Diskovi - Male Karte

95

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Netzah 3 u @

Page 98: Tot Prirucnik

Osmica Diskova - RazboritostOsmica Diskova - Razboritost

Opis karteHod u boji Zemlje. Sunce u Devici.

Diskovi su raspore|eni kao geomancijska figu-ra Populus i predstavljaju plodove velikogdrveta. To ozna~ava inteligenciju primenjenuna materijalne stvari.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Karta ozna~ava uspe{nu primenu

kreativnih ili zanatskih ve{tina koje su mo`da skoro nau~ene imo`danisu glavno zanimanje osobe, ali zadovoljstvo koje joj pri~injavaju pre-vazilazi svaki finansijski dobitak. Karta ukazuje na oprez sa finansi-jama, kao i da }e organizacija, obra}anje pa`nje na detalje i pripremedati `eljeni rezultat.

Glavna zna~enja: Majstorstvo, nove ve{tine, razboritost.

Obrnuto postavljena: Karta pokazuje nedostatk ambicije i pro-ma{ene prilike za li~ni razvoj. Osoba je previ{e zaokupljena svakod-nevnim brigama da bi mogla pravilno da proceni {ta treba da se ura-di da bi se postigla dugoro~na sigurnost. Energija i prilike bi}e pro-tra}eni na kratkoro~ne ciljeve i brze ali male naknade za napor.

Glavna zna~enja: Proma{ene prilike, zaokupljenostsobom.

Diskovi - Male Karte

96

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Hod 6 u ^

Page 99: Tot Prirucnik

Devetka Diskova - DobitakDevetka Diskova - Dobitak

Opis karteYesod u boji Zemlje. Venera u Devici.

Diskovi su raspore|eni kao jednakostani~nitrougao od tri, sa vrhom nagore, okru`eniprstenom. [est ve}ih Diskova formiraju hek-sagon. Ovo ozna~ava umno`avanje originalneRe~i, kombinaciju dobre sre}e i dobrog up-ravljanja.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Uspravna karta ozna~ava znatan materi-

jalni uspeh, finansijsku sigurnost i postignu}e. Ovi su mo`da ste~enikao rezultat mnogo napora i slede nakon perioda muka, pa su zato jo{vi{e cenjeni. Me|utim, ova karta ukazuje tako|e na samo}u, pa os-oba mo`da sama u`iva u plodovima svoga rada. Ovo mu je mo`da do-brodo{lo, ali mo`da to zna~i da ona jo{ uvek tra`i nedose`nu emotivnusigurnost.

Glavna zna~enja: Materijalna sigurnost, samo}a.

Obrnuto postavljena: Obrnuta karta nosi opomenu da su trenut-na materijalna sigurnost i komfor mo`da ugro`eni. To je mo`da zato{to su osnove na kojima se temelji ta sigurnost prolazne i uskoro }ese promeniti, ili zbog posledica pona{anja osobe u pro{losti (koje jemo`da bilo nezakonito ili bar moralno sumnjivo).

Glavna zna~enja: Ugro`ena materijalna sigurnost, sumn-jive radnje.

Diskovi - Male Karte

97

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Yesod 7 u ^

Page 100: Tot Prirucnik

Desetka Diskova - BogatstvoDesetka Diskova - Bogatstvo

Opis karteMalkuth u boji Zemlje. Merkur u Devici.

Diskovi su postali nov~i}i i raspore|eni su naDrvetu @ivota, a deseti disk je ve}i. Slikaukazuje na uzaludnost materijalnog dobitka.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Uspravna desetka ukazuje i na materijal-

ni prosperitet i na emotivnu sigurnost. Ovde je, me|utim, sigurnostbli`e vezana za porodi~ne odnose ili bliske prijatelje. Mo`da su temel-je sada{njeg napretka osobe postavili prethodni ~lanovi njeneporodice, ili je dobila (ili }e dobiti) nasledstvo. Te veze }e biti jake ido}i }e do uzajamno korisne razmene saveta i finansijske pomo}ime|u njima.

Glavna zna~enja: Blagostanje, bliski odnosi. nasledstvo.

Obrnuto postavljena: Porodi~ne veze koje su bile snaga uspravnekarte sada postaju slabost. Porodica ili bliski prijatelji mo`da name}uosobi ograni~enja ili odgovornosti (svesno ili ne) ili su mo`da izvorfinansijskih sporova i problema za osobu.

Glavna zna~enja: Porodi~ne sva|e, finsijske te{ko}e.

Diskovi - Male Karte

98

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Malkuth 8 u ^

Page 101: Tot Prirucnik

Vitez Diskova - Gospodar Prostrane iVitez Diskova - Gospodar Prostrane iPlodne Zemlje, Kralj Duhova ZemljePlodne Zemlje, Kralj Duhova Zemlje

Opis karte(Vlada od 20 ° Lava do 20 ° Device) - va-

treni deo Zemlje. Planine, zemljotresi, tako|egravitacija i aktivnost Zemlje kao proizvo|a~a@ivota. Obu~en je kao ratnik, a njegov {lemna vrhu ima rogove jelena. Naoru`an jemlatilom, nosi izuzetno jak disk i ja{e na ple-menitom konju za vu~u.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Oni koje ovaj Vitez

simboli~no prikazuje skloni su tuposti, tro-mosti i zaokupljenosti materijalnim stvarima.Marljivi su i strpljivi, ali intelektom ne mogu

da pojme ~ak ni ono { to ih se najneposrednije ti~e. Njihova uspe {nostu takvim stvarima je posledica instinkta, opona{ anja Prirode. Ne-dostaje im preduzimljivost. Lik koji prikazuje ova karta je zato iz-vanredno slo ̀ en, a ipak zadivljuju}e dobro satkan. U najsre}nijimslu~ajevima, tako iskazane osobine bi}e romanti~nost i ma{ tovitost.

Glavna zna~enja: Pouzdanost, uspeh, instinkt.

Obrnuto postavljena: Prikazuje ljude beznade` no glupe, ropskenaravi, sasvim nesposobne da predvide ~ak i ono { to su njihove li~nestvari, ili da poka` u inteligentno zanimanje za bilo {ta sem sebe samih.Neotesani su, mrzovoljni i ljubomorno-zavidni (na jedan tupav na~in)prema onome { to instinktivno ose}aju kao nadmo} drugih; no ne-dostaje im hrabrosti i inteligencije da sebe u~ine boljim. Uprkostome, neprestano se upli}u i trpaju u bezna~ajne, sitne stvari; svudaguraju nos i nepovratno kvare sve { to im se zadesi na putu.

Glavna zna~enja: Neosetljivost, nesposobnost, preteranimaterijalizam.

Diskovi - Dvorske Karte

99

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Hokmah 20º% - 20º^

Page 102: Tot Prirucnik

Kraljica Diskova - Kraljica TronovaKraljica Diskova - Kraljica TronovaZemljeZemlje

Opis karte(Vlada od 20 ° Strelca do 20 ° Jarca) - vo-

deni deo Zemlje ili plodnost. Ona sedi naprestolu usred vegetacije i krunisana je spi-ralnim rogovima himalajske koze. Njen skip-tar je natkriljen kockom, i dr`i svoj disk -sferu krugova i karika. Ona simbolizuje am-biciju materije da u~estvuje u radu stvaranja.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Osobe nazna~ene

ovom kartom krase najlep{ e me|u tihim, skromnim osobinama. Ima-ju ambicija, ali su usmerene samo u korisnom pravcu. Odlikuju seneizmernom ljubavlju i ne ̀no {}u i plemenitim srcem. Nisu intelek-tualni tipovi i ne mogu se nazvati naro~ito inteligentnim, ali instinkti intuicija vi {e su im nego dovoljni da podmire sopstvene potrebe. Tisu ljudi tihi, skromni, marljivi, prakti~ni, senzibilni, krotki.

Glavna zna~enja: Prakti~nost, pronicljivost, finansijskapomo}.

Obrnuto postavljena: Ukoliko su pod lo{im uticajem, tupi su,ponizni, budalasti; pre robovi nego radnici. @ivot im je sasvimmehani~ki; i ne mogu se vinuti, niti makar samo i pomisliti da se vinu,iznad svoje predodre|ene kobi. Skloni su prepu{ tanju alkoholnimpi}ima i narkoticima po`udi, pa ~ak i razvratu. Kao da jedino time {tobe ̀e od onoga { to jesu mogu da ostvare su {tinsku sre}u. Uop {teno sepreporu~uje da se tiho stupa napred bez hotimi~nih napada na pos-toje}e situacije.

Glavna zna~enja: Materijalizam, nesigurnost, konflikt.

Diskovi - Dvorske Karte

100

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Binah 20º( - 20º)

Page 103: Tot Prirucnik

Princ Diskova - Princ Ko~ije ZemljePrinc Diskova - Princ Ko~ije Zemlje

Opis karte(Vlada od 20 ° Ovna do 20 ° Bika) - vaz-

du{ni deo Zemlje ili cvetanje i dono{enje plo-da tog elementa. On sedi na ko~iji koju vu~ebik i dr`i disk koji podse}a na globus samatemati~kim simbolima. U drugoj ruci nosiskiptar natkriljen krstom. Karta simbolizujefunkciju ra|anja iz Zemlje vegetacije koja jesupstanca samog Duha.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Osoba poseduje

ogromnu energiju uposlenu hvatanjem uko {tac sa naj~vr{}om od prakti~nih stvari. Krcat je energijom i izdr` ljiv,sposoban upravitelj, ~vrst i nepokolebljiv, neumoran radnik. Sposobanje, dovitljiv, promi {ljen, obazriv, pouzdan, postojan; neprestano tra-ga za novim na~inom primene svakodnevnih, stvari i bri` ljivopromi {ljenim planiranjem prilago|ava okolnosti svojim ciljevimalagano i pouzdano.

Glavna zna~enja: Temeljitost, pouzdanost, izdr`ljivost,odmerenost.

Obrnuto postavljena: Predstavlja osobu gotovo potpuno li{ enuose}anja. ^esto mo` e da izgleda kao glupak, i sklon je netrpeljivostiprema duhovnim tipovima. Te{ ko ga je razljutiti, ali kada ga obuzmegnev postaje nepomirljiv. Mo` e se re}i da se, u slu~aju lo{ ih uticaja,i kvalitet i kvantitet njegovih osobenosti u nekoliko izopa~uje. Reak-cije drugih na njega zavisi}e gotovo u potpunosti od njihovih sop-stvenih temperamenata.

Glavna zna~enja: Stidljivost, stagnacija, neose}ajnost,tvrdoglavost.

Diskovi - Dvorske Karte

101

Drvo @ivota Astrolo{ke atribucije

Tiphareth 20º! - 20º@

Page 104: Tot Prirucnik

Princeza Diskova - Princeza Odjekuju}ihPrinceza Diskova - Princeza Odjekuju}ihBrda, Lotos Palate ZemljeBrda, Lotos Palate Zemlje

Opis karte(Vlada ~etvrtim kvadrantom nebesa oko

Kethera) - zemljani deo Zemlje, ili element naivici Transfiguracije. Ona stoji; njen ukras na{lemu je glava ovna.; njen skiptar se spu{ta uzemlju gde njegova glava postaje dijamant.Iza su {umarak i oltar koji podse}a na snop`ita. Ona nosi disk u ~ijem centru je kineskiideogram koji ozna~ava dvostruku spiralnusilu Stvaranja u savr{enoj ravnote`i.

Tuma~enjeUspravno postavljena: Osobine pojedinca nazna~enog ovom kar-

tom su suvi{ e raznovrsne da bismo ih navodili; mora se pribe}isa`imanju tvrdnjom da je ona ̀ enstvenost u svojoj krajnjoj projek-ciji. U njoj su sabrane sve osobine ` ene i samo je pitanje uticaja ko-jima je izlo` ena koja }e se ispoljiti.

Glavna zna~enja: Kreativnost, radoznalost, slobodoum-nost.

Obrnuto postavljena: U svakom slu~aju, njene }e osobine samepo sebi biti ~iste, ne}e nu`no biti povezane sa nekim drugim osobi-nama koje se ina~e normalno smatraju simboli~nim. U izvesnomsmislu, dakle, uop{ teno }e biti na glasu kao zbunjuju}e nedosledna.To je prili~no sli~no to~ku lutrije, s kojeg se mo` e izvu}i bilo kojibroj a da to ni najmanje ne doprinese predvidivosti ili uti~e na ishodbilo koje naknadne radnje.

Glavna zna~enja: Nelogi~nost, nesposobnost, problemi snovcem.

Diskovi - Dvorske Karte

102

Drvo @ivota

Malkuth

Page 105: Tot Prirucnik

Bibliografija:

- Crowley, Aleister: The Book of Thoth, A short essay on theTarot of the Egiptians

- Crowley, Aleister: The Thoth Tarot: A Descriptive Essay, ed-ited by Frieda Harris, with a foreword by Hymenaeus Beta, revisededition, Ordo Templi Orientis, Berlin, 1997.

- Stuart, Rowenna: Tarot, Harper Collins Publishers, Glasgow,1998.

- Case, Paul Foster: Oracle Of Tarot, http://www.tarotworks.com

- Mandi}, Maja: Klju~evi Arkana, Esotheria, Beograd, 1994.

- Cigli}, Lidija: Tarot na klasi~an na~in, Beo{tampa, Beograd,1986.

- Internet

Bibliografija

103

Page 106: Tot Prirucnik

arot je slikovno predstavljanje Sila Prirodekako su ih shvatili Drevni u skladu sa kon-

vencionalnim simbolizmom.Na prvi pogled bi se pretpostavilo da je ovaj ras-

pored proizvoljan, ali nije. Uslovljen je strukturomUniverzuma i posebno Solarnog Sistema kako ihsimbolizuje Sveta Kabala.

Aleister Crowley

104

T