The Kaut.il¯ıya Artha´s¯astra - SARIT...

Click here to load reader

 • date post

  15-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  822
 • download

  14

Embed Size (px)

Transcript of The Kaut.il¯ıya Artha´s¯astra - SARIT...

 • The Kaut.ilya Arthasastra - SARIT transcript

  Compilation, data entry, proof correction byMuneo Tokunaga et al., Kyoto University

  Editing and conversion to Text Encoding Initiative (TEI) markup byRichard Mahoney, Indica et Buddhica

  Financial support byThe British Association for South Asian Studies

  SARIT: Search and Retrieval of Indic Texts

  London:

  2009

  http://www.tei-c.org/http://indica-et-buddhica.org/http://www.basas.org.uk/http://sarit.indology.info/

 • The Kaut.ilya Arthasastra, A critical edition with a

  glossary, R.P. Kangle - SARIT: Search and Retrieval of

  Indic Texts transcript

  Kaut.alya

  September 5, 2009

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 1

  1 Book 1: Concerning the Topic of Training1

  1.1 Chapter 1: Enumeration of Sections and Books2

  om.namah. .sukra.br.haspatibhyam |KAZ01.1.01/ pr.thivya labhe palane ca yavanty artha.sastran. i purva.acaryaih. prasthapitaniprayasas tani samhr.tya-ekam idam artha.sastram kr.tam | 1 |KAZ01.1.02/ tasya-ayam prakaran. a.adhikaran.a.samuddesah. | 2 |KAZ01.1.03a/ vidya.samuddesah., vr.ddha.samuddesah., indriya.jayah. , amatya.utpattih. ,mantri.purohita.utpattih. , upadhabhih. sauca.asauca.jnanam amatyanam, -KAZ01.1.03b/ gud.ha.purus.a.pran. idhih. , sva.vis.aye kr.tya.akr.tya.paks.a.raks.an. am, para.vis.ayekr.tya.akr.tya.paks.a.upagrahah. , -KAZ01.1.03c/ mantra.adhikarah. , duta.pran. idhih. , raja.putra.raks.an. am, aparuddha.vr.ttam,aparuddhe vr.ttih. , raja.pran. idhih. , nisanta.pran. idhih. , atma.raks.itakam - itivinaya.adhikarikam prathamam adhikaran. am | 3 |KAZ01.1.04a/ janapada.nivesah., bhumic.chidra.apidhanam, durga.vidhanam, durga.nivesah. ,samnidhatr..nicaya.karma, samahartr..samudaya.prasthapanam, aks.a.pat.alegan. anikya.adhikarah. , -KAZ01.1.04b/ samudayasya yukta.apahr.tasya pratyanayanam, upayukta.parks.a,sasana.adhikarah., kosa.pravesya.ratna.parks.a, akara.karma.anta.pravartanam, aks.a.salayamsuvarn.a.adhyaks.ah. -KAZ01.1.04c/ visikhayam sauvarn. ika.pracarah. , kos.t.ha.agara.adhyaks.ah. , pan.ya.adhyaks.ah. ,kupya.adhyaks.ah. , ayudha.adhyaks.ah. , tula.mana.pautavam, -KAZ01.1.04d/ desa.kala.manam, sulka.adhyaks.ah. , sutra.adhyaks.ah. , sta.adhyaks.ah. ,sura.adhyaks.ah. , suna.adhyaks.ah. , gan. ika.adhyaks.ah. , -KAZ01.1.04e/ nav.adhyaks.ah. , go.adhyaks.ah. , asva.adhyaks.ah. , hasty.adhyaks.ah. ,ratha.adhyaks.ah. , patty.adhyaks.ah. , sena.pati.pracarah. , mudra.adhyaks.ah. , vivta.adhyaks.ah. ,samahartr..pracarah. , -KAZ01.1.04f/ gr.ha.patika.vaidehaka.tapasa.vyanjanah. pran. idhayah. , nagarika.pran. idhih. - ityadhyaks.a.pracaro dvityam adhikaran.am | 4 |KAZ01.1.05a/ vyavahara.sthapana, vivada.pada.nibandhah., vivaha.samyuktam,daya.vibhagah., vastukam, samayasya anapakarma, r.n. a.adanam, aupanidhikam,dasa.karma.kara.kalpah. , -KAZ01.1.05b/ sambhuya samutthanam, vikrta.krta.anusayah. , dattasya anapakarma,asvami.vikrayah. , sva.svami.sambandhah., sahasam, vak.parus.yam, dan.d. a.parus.yam,dyuta.samahvayam, prakrn. akam - iti, dharma.sthyam tr.tyam adhikaran.am | 5 |KAZ01.1.06a/ karu.kara.ks.an. am, vaidehaka.raks.an. am, upanipata.pratkarah., gud.ha.ajvinamraks.a, siddha.vyanjanair man. ava.prakasanam, sanka.rupa.karma.abhigrahah., -KAZ01.1.06b/ asu.mr.taka.parks.a, vakya.karma.anuyogah., sarva.adhikaran.a.raks.an. am -KAZ01.1.06c/ eka.anga.vadha.nis.krayah. , suddhas citras ca dan.d. a kalpah. , kanya.prakarma,aticara.dan.d. ah. - iti kan. t.aka.sodhanam caturtham adhikaran.am | 6 |KAZ01.1.07/ dan.d. akarmikam, kosa.abhisamharan.am, bhr.tya.bharan. yam, anujvi.vr.ttam,samaya.acarikam, rajya.pratisandhanam, eka.aisvaryam - iti yoga.vr.ttam pancamamadhikaran.am | 7 |

  1[ K tr. 161 :: K2 tr. 1542[ K tr. 1 :: K2 tr. 1

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 2 1 BOOK 1: CONCERNING THE TOPIC OF TRAINING

  KAZ01.1.08/ prakr.ti.sampadah. , sama.vyayamikam - iti man.d. ala.yonih. s.as.t.ham adhikaran.am| 8 |KAZ01.1.09a/ s.ad. gun.ya.samuddesah., ks.aya.sthana.vr.ddhi.niscayah. , samsraya.vr.ttih. ,samahna.jyayasam gun.a.abhinivesah. , hna.sandhayah., vigr.hya asanam, sandhaya asanam,vigr.hya yanam, sandhaya yanam, -KAZ01.1.09b/ sambhuya prayan.am, yatavya.amitrayor abhigraha.cinta,ks.aya.lobha.viraga.hetavah. prakr.tnam, samavayika.viparimarsah., -KAZ01.1.09c/ samhita prayan. ikam, paripan. ita.aparipan. ita.apasr.tah. sandhayah.,dvaidh.bhavikah. sandhi.vikramah. , yatavya.vr.ttih. , anugrahya.mitra.vises.ah. , -KAZ01.1.09d/ mitra.hiran. ya.bhumi.karma.sandhayah., pars.n. i.graha.cinta,hna.sakti.puran.am, balavata vigr.hya uparodha.hetavah., dan.d. a.upanata.vr.ttam, -KAZ01.1.09e/ dan.d. a.upanayi.vr.ttam, sandhi.karma, samadhi.moks.ah. , madhyama.caritam,udasna.caritam, man.d. ala.caritam - iti s.ad. gun.yam saptamam adhikaran.am | 9 |KAZ01.1.10/ prakr.ti.vyasana.vargah., raja.rajyayor vyasana.cinta, purus.a.vyasana.vargah.,pd. ana.vargah. , stambha.vargah. , kosa.sanga.vargah., mitra.vyasana.vargah. - itivyasana.adhikarikam as.t.amam adhikaran.am | 10 |KAZ01.1.11a/ sakti.desa.kala.bala.abala.jnanam, yatra.kalah. , bala.upadana.kalah. ,samnaha.gun. ah. , pratibala.karma, pascat kopa.cinta,bahya.abhyantara.prakr.ti.kopa.pratkarah. -KAZ01.1.11b/ ks.aya.vyaya.labha.- viparimarsah. , bahya.abhyantaras ca-apadah. ,dus.ya.satru.samyuktah. , artha.anartha.samsaya.yuktah., tasam upaya.vikalpajah. siddhayah. -ity abhiyasyat karma navamam adhikaran.am | 11 |KAZ01.1.12/ skandha.avara.nivesah., skandha.avara.prayan.am,bala.vyasana.avaskanda.kala.raks.an. am, kut.a.yuddha.vikalpah., sva.sainya.utsahanam,sva.bala.anya.bala.vyayogah., yuddha.bhumayah., patty.asva.ratha.hasti.karman.i,paks.a.kaks.a.urasyanam bala.agrato vyuha.vibhagah., sara.phalgu.bala.vibhagah.,patty.asva.ratha.hasti.yuddhani, dan.d. a.bhoga.man.d. ala.asamhata.vyuha.vyuhanam, tasyaprativyuha.sthapanam - iti sangramikam dasamam adhikaran.am | 12 |KAZ01.1.13/ bheda.upadanani, upamsu.dan.d. ah. - iti sangha.vr.ttam ekadasam adhikaran. am |13 |KAZ01.1.14/ duta.karma, mantra.yuddham, sena.mukhya.vadhah., man. d. ala.protsahanam,sastra.agni.rasa.pran. idhayah. , vvadha.asara.prasara.vadhah., yoga.atisandhanam,dan.d. a.atisandhanam, eka.vijayah. - ity abalyasam dvadasam adhikaran.am | 14 |KAZ01.1.15/ upajapah., yoga.vamanam, apasarpa.pran. idhih. , paryupasana.karma,avamardah. , labdha.prasamanam - iti durga.lambha.upayas trayodasam adhikaran. am | 15 |KAZ01.1.16/ para.bala.ghata.prayogah., pralambhanam, sva.bala.upaghata.pratkarah. - ityaupanis.adikam caturdasam adhikaran.am | 16 |KAZ01.1.17/ tantra.yuktayah. - iti tantra.yuktih. pancadasam adhikaran.am | 17 |KAZ01.1.18/ sastra.samuddesah. pancadasa.adhikaran.ani sa-asti.prakaran.a.satamsa-pancasad.adhyaya.satam s.at..sloka.sahasran. i-iti | 18 |KAZ01.1.19ab/ sukha.grahan.a.vijneyam tattva.artha.pada.niscitam |KAZ01.1.19cd/ kaut.ilyena kr.tam sastram vimukta.grantha.vistaram || 19 ||

  1.2 Chapter 2 (Section 1): Enumeration of the Sciences3

  KAZ01.2.01/ anvks.ik tray vartta dan.d. a.ntis ca-iti vidyah. | 1 |KAZ01.2.02/ tray vartta dan.d. a ntis ca-iti manavah. | 2 |

  3[ K tr. 6 :: K2 tr. 5

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 1.3 Chapter 3 (Section 1): Enumeration of the Sciences (cont.) 3

  KAZ01.2.03/ tray vises.o hy anvks.ik-iti | 3 |KAZ01.2.04/ vartta dan.d. a.ntis ca-iti barhaspatyah. | 4 |KAZ01.2.05/ samvaran.a.matram hi tray loka.yatra.vida iti | 5 |KAZ01.2.06/ dan.d. a.ntir eka vidya-ity ausanasah. | 6 |KAZ01.2.07/ tasyam hi sarva.vidya.arambhah. pratibaddha iti | 7 |KAZ01.2.08/ catasra eva vidya iti kaut.ilyah. | 8 |KAZ01.2.09/ tabhir dharma.arthau yad vidyat tad vidyanam vidyatvam | 9 |KAZ01.2.10/ sankhyam yogo lokayatam ca-ity anvks.ik | 10 |KAZ01.2.11/ dharma.adharmau trayyam artha.anarthau varttayam naya.anayaudan.d. a.ntyam bala.abale ca etasam hetubhir anvks.aman. a lokasya upakaroti vyasanebhyudaye ca buddhim avasthapayati prajna.vakya.kriya.vaisaradyam ca karoti | 11 |KAZ01.2.12ab/ pradpah. sarva.vidyanam upayah. sarva.karman. am |KAZ01.2.12cd/ asrayah. sarva.dharman. am sasvad anvks.ik mata || 12 ||

  1.3 Chapter 3 (Section 1): Enumeration of the Sciences (cont.)4

  KAZ01.3.01/ sama.r.g.yajur.vedas trayas tray | 1 |KAZ01.3.02/ atharva.veda.itihasa.vedau ca vedah. | 2 |KAZ01.3.03/ siks.a kalpo vyakaran.am niruktam chando.vicitir jyotis.am iti ca-angani | 3 |KAZ01.3.04/ es.a tray.dharmas caturn. am varn. anam asraman. am ca sva.dharma.sthapanadaupakarikah. | 4 |KAZ01.3.05/ svadharmo brahman.asya adhyayanam adhyapanam yajanam yajanam danampratigrahas ca | 5 |KAZ01.3.06/ ks.atriyasya-adhyayanam yajanam danam sastra.ajvo bhuta.raks.an. am ca | 6 |KAZ01.3.07/ vaisyasya-adhyayanam yajanam danam kr.s.i.pasupalye van. ijya ca | 7 |KAZ01.3.08/ sudrasya dvijati.susrus.a vartta karu.kuslava.karma ca | 8 |KAZ01.3.09/ gr.hasthasya svadharma.ajvas tulyair asamana.r.s.ibhir vaivahyam r.tu.gamitvamdeva.pitr.atithi.puja bhr.tyes.u tyagah. ses.a.bhojanam ca | 9 |KAZ01.3.10/ brahma.carin. ah. svadhyayo agni.karya.abhis.ekau bhaiks.a.vratitvam acaryepran. a.antik vr.ttis tad.abhave guru.putre sa-brahma.carin. i va | 10 |KAZ01.3.11/ vanaprasthasya brahmacaryam bhumau sayya jat.a.ajina.dharan.amagni.hotra.abhis.ekau devata.pitr.atithi.puja vanyas ca-aharah. | 11 |KAZ01.3.12/ parivrajakasya jita.indriyatvam anarambho nis.kincanatvam sanga.tyagobhaiks.avratam anekatra-aran.ye ca vaso bahya.abhyantaram ca saucam | 12 |KAZ01.3.13/ sarves.am ahimsa satyam saucam anasuya anr.samsyam ks.ama ca | 13 |KAZ01.3.14/ svadharmah. svargaya-anantyaya ca | 14 |KAZ01.3.15/ tasya-atikrame lokah. sankarad ucchidyeta | 15 |KAZ01.3.16ab/ tasmat svadharmam bhutanam raja na vyabhicarayet |KAZ01.3.16cd/ svadharmam sandadhano hi pretya ca-iha ca nandati || 16 ||KAZ01.3.17ab/ vyavasthita.arya.maryadah. kr.ta.varn. a.asrama.sthitih. |KAZ01.3.17cd/ trayya-abhiraks.ito lokah. prasdati na sdati || 17 ||

  1.4 Chapter 4 (Section 1): Enumeration of the Sciences (cont.)5

  KAZ01.4.01/ kr.s.i.pasupalye van. ijya ca varta, dhanya.pasu.hiran.ya.kupya.vis.t.i.pradanadaupakarik | 1 |

  4[ K tr. 8 :: K2 tr. 75[ K tr. 10 :: K2 tr. 9

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 4 1 BOOK 1: CONCERNING THE TOPIC OF TRAINING

  KAZ01.4.02/ taya sva.paks.am para.paks.am ca vas.karoti kosa.dan.d. abhyam | 2 |KAZ01.4.03/ anvks.ik tray varttanam yoga.ks.ema.sadhano dan.d. ah. , tasya ntir dan.d. a ntih. ,alabdha.labha.artha labdha.pariraks.an. raks.ita.vivardhan vr.ddhasya trthe pratipadan ca | 3|KAZ01.4.04/ tasyam ayatta loka.yatra | 4 |KAZ01.4.05/ "tasmal loka.yatra.arth nityam udyata.dan.d. ah. syat | 5 |KAZ01.4.06/ na hy evamvidham vasa.upanayanam asti bhutanam yatha dan.d. ah. |" ityacaryah. | 6 |KAZ01.4.07/ na-iti kaut.ilyah. | 7 |KAZ01.4.08/ tks.n. a.dan.d.o hi bhutanam udvejanyo bhavati | 8 |KAZ01.4.09/ mr.du.dan.d. ah. paribhuyate | 9 |KAZ01.4.10/ yatha.arha.dan.d. ah. pujyate | 10 |KAZ01.4.11/ suvijnata.pran. to hi dan.d. ah. praja dharma.artha.kamair yojayati | 11 |KAZ01.4.12/ dus.pran. tah. kama.krodhabhyam avajnanad va vanaprastha.parivrajakan apikopayati, kim.anga punar gr.hasthan | 12 |KAZ01.4.13/ apran. tas tu matsya.nyayam udbhavayati | 13 |KAZ01.4.14/ balyan abalam hi grasate dan.d. a.dhara.abhave | 14 |KAZ01.4.15/ sa tena guptah. prabhavati iti | 15 |KAZ01.4.16ab/ catur.varn. a.asramo loko rajna dan.d. ena palitah. |KAZ01.4.16cd/ svadharma.karma.abhirato vartate sves.u vartmasu || 16 ||

  1.5 Chapter 5 (Section 2): Association with Elders6

  KAZ01.5.01/ tasmad dan.d. a.mulas tisro vidyah. | 1 |KAZ01.5.02/ vinaya.mulo dan.d. ah. pran. abhr.tam yoga.ks.ema.avahah. | 2 |KAZ01.5.03/ kr.takah. svabhavikas ca vinayah. | 3 |KAZ01.5.04/ kriya hi dravyam vinayati na-adravyam | 4 |KAZ01.5.05/ susrus.a sravan.a.grahan.a.dharan.a.vijnana.uha.apoha.tattva.abhinivis.t.a.buddhimvidya vinayati na-itaram | 5 |KAZ01.5.06/ vidyanam tu yathasvam acarya.praman.yad vinayo niyamas ca | 6 |KAZ01.5.07/ vr.tta.caula.karma lipim sankhyanam ca-upayunjta | 7 |KAZ01.5.08/ vr.tta.upanayanas traym anvks.ikm ca sis.t.ebhyo varttam adhyaks.ebhyodan.d. a.ntim vaktr..prayoktr.bhyah. | 8 |KAZ01.5.09/ brahmacaryam ca s.od. asad vars.at | 9 |KAZ01.5.10/ ato go.danam dara.karma ca-asya | 10 |KAZ01.5.11/ nityas ca vidya.vr.ddha.samyogo vinaya.vr.ddhy.artham, tan.mulatvad vinayasya| 11 |KAZ01.5.12/ purvam ahar.bhagam hasty.asva.ratha.praharan.a.vidyasu vinayam gacchet | 12|KAZ01.5.13/ pascimam itihasa.sravan.e | 13 |KAZ01.5.14/ puran.am itivr.ttam akhyayika.udaharan.am dharma.sastram artha.sastramca-iti-itihasah. | 14 |KAZ01.5.15/ ses.am ahoratra.bhagam apurva.grahan.am gr.hta.paricayam ca kuryat,agr.htanam abhks.n. ya.sravan.am ca | 15 |KAZ01.5.16/ srutadd hi prajna-upajayate prajnaya yogo yogad atmavatta-iti vidyanamsamarthyam | 16 |KAZ01.5.17ab/ vidya.vinto raja hi prajanam vinaye ratah. |

  6[ K tr. 11 :: K2 tr. 10

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 1.6 Chapter 6 (Section 3): Control over the Senses 5

  KAZ01.5.17cd/ ananyam pr.thivm bhunkte sarva.bhuta.hite ratah. || 17 ||

  1.6 Chapter 6 (Section 3): Control over the Senses7

  KAZ01.6.01/ vidya vinaya.hetur indriya.jayah. kama.krodha.lobha.mana.mada.hars.a.tyagatkaryah. | 1 |KAZ01.6.02/ karn. a.tvag.aks.i.jihva.ghran.a.indriyan. am sabda.sparsa.rupa.rasa.gandhes.vavipratipattir indriya.jayah. , sastra.anus.t.hanam va | 2 |KAZ01.6.03/ kr.tsnam hi sastram idam indriya.jayah. | 3 |KAZ01.6.04/ tad viruddha.vr.ttir avasya.indriyas caturanto api raja sadyo vinasyati | 4 |KAZ01.6.05/ yatha dan.d. akyo nama bhojah. kamad brahman.a.kanyam abhimanyamanah.sa-bandhu.ras.t.ro vinanasa, karalas ca vaidehah. | 5 |KAZ01.6.06/ kopaj janamejayo brahman.es.u vikrantah. , tala.janghas ca bhr.gus.u | 6 |KAZ01.6.07/ lobhad ailas caturvarn.yam atyaharayaman.ah. , sauvras ca-ajabinduh. | 7 |KAZ01.6.08/ manad ravan. ah. para.daran aprayacchan, duryodhano rajyad amsam ca | 8 |KAZ01.6.09/ madad dambhodbhavo bhuta.avaman, haihayas ca-arjunah. | 9 |KAZ01.6.10/ hars.ad vatapir agastyam atyasadayan, vr.s.n. i.sanghas ca dvaipayanam iti | 10 |KAZ01.6.11ab/ ete ca-anye ca bahavah. satru.s.ad. .vargam asritah. |KAZ01.6.11cd/ sa-bandhu.ras.t.ra rajano vinesur ajita.indriyah. || 11 ||KAZ01.6.12ab/ satru.s.ad. .vargam utsr.jya jamadagnyo jita.indriyah. |KAZ01.6.12cd/ ambars.as ca nabhago bubhujate ciram mahm || 12 ||

  1.7 Chapter 7 (Section 3): Control over the Senses (cont.)8

  KAZ01.7.01/ tasmad ari.s.ad. .varga.tyagena-indriya.jayam kurvta, vr.ddha.samyogenaprajnam, caren. a caks.uh. , utthanena yoga.ks.ema.sadhanam, karya.anusasanenasvadharma.sthapanam, vinayam vidya.upadesena, loka.priyatvam artha.samyogena vr.ttim |1 |KAZ01.7.02/ evam vasya.indriyah. para.str.dravya.himsas ca varjayet, svapnam laulyamanr.tam uddhata.ves.atvam anarthya.samyogam adharma.samyuktam anartha.samyuktam cavyavaharam | 2 |KAZ01.7.03/ dharma.artha.avirodhena kamam seveta, na nihsukhah. syat | 3 |KAZ01.7.04/ samam va trivargam anyonya.anubaddham | 4 |KAZ01.7.05/ eko hy atyasevito dharma.artha.kamanam atmanam itarau ca pd. ayati | 5 |KAZ01.7.06/ artha-eva pradhana-iti kaut.ilyah. | 6 |KAZ01.7.07/ artha.mulau hi dharma.kamav iti | 7 |KAZ01.7.08/ maryadam sthapayed acaryan amatyan va, ya-enam apaya sthanebhyovarayeyuh. , chaya.nalika.pratodena va rahasi pramadyantam abhitudeyuh. | 8 |KAZ01.7.09ab/ sahaya.sadhyam rajatvam cakram ekam na vartate |KAZ01.7.09cd/ kurvta sacivams tasmat tes.am ca sr.n. uyan matam || 9 ||

  1.8 Chapter 8 (Section 5): Appointment of Ministers9

  KAZ01.8.01/ "saha.adhyayino amatyan kurvta, dr.s.t.a.sauca.samarthyatvat" iti bharadvajah. |1 |

  7[ K tr. 13 :: K2 tr. 128[ K tr. 14 :: K2 tr. 139[ K tr. 16 :: K2 tr. 15

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 6 1 BOOK 1: CONCERNING THE TOPIC OF TRAINING

  KAZ01.8.02/ "te hy asya visvasya bhavanti" iti | 2 |KAZ01.8.03/ na-iti visala.aks.ah. | 3 |KAZ01.8.04/ "saha.krd. itatvat paribhavanty enam | 4 |KAZ01.8.05/ ye hy asya guhya.sadharman.as tan amatyan kurvta, samana.sla.vyasanatvat |5 |KAZ01.8.06/ te hy asya marmajna.bhayan na-aparadhyanti" iti | 6 |KAZ01.8.07/ "sadharan.a-es.a dos.ah. " iti parasarah. | 7 |KAZ01.8.08/ "tes.am api marmajna.bhayat kr.ta.akr.tany anuvarteta | 8 |KAZ01.8.09ab/ yavadbhyo guhyam acas.t.e janebhyah. purus.a.adhipah. |KAZ01.8.09cd/ avasah. karman. a tena vasyo bhavati tavatam || 9 ||KAZ01.8.10/ ya-enam apatsu pran. a.abadha.yuktasv anugr.hn. yus tan amatyan kurvta,dr.s.t.a.anuragatvat" iti | 10 |KAZ01.8.11/ na-iti pisunah. | 11 |KAZ01.8.12/ "bhaktir es.a na buddhi.gun.ah. | 12 |KAZ01.8.13/ sankhyata.arthes.u karmasu niyukta ye yatha.adis.t.am artham savises.am vakuryus tan amatyan kurvta, dr.s.t.a.gun.atvat" iti | 13 |KAZ01.8.14/ na-iti kaun.apadantah. | 14 |KAZ01.8.15/ "anyair amatya.gun.air ayukta hy ete | 15 |KAZ01.8.16/ pitr..paitamahan amatyan kurvta, dr.s.t.a.avadanatvat | 16 |KAZ01.8.17/ te hy enam apacarantam api na tyajanti, sagandhatvat | 17 |KAZ01.8.18/ amanus.es.v api ca-etad dr.syate | 18 |KAZ01.8.19/ gavo hy asagandham go.gan.am atikramya sagandhes.v eva-avatis.t.hante" iti | 19|KAZ01.8.20/ na-iti vatavyadhih. | 20 |KAZ01.8.21/ "te hy asya sarvam avagr.hya svamivat pracaranti | 21 |KAZ01.8.22/ tasman ntivido navan amatyan kurvta | 22 |KAZ01.8.23/ navas tu yama.sthane dan.d. a.dharam manyamana na-aparadhyanti" iti | 23 |KAZ01.8.24/ na-iti bahu.dant putrah. | 24 |KAZ01.8.25/ "sastravid adr.s.t.a.karma karmasu vis.adam gacchet | 25 |KAZ01.8.26/ tasmad abhijana.prajna.sauca.saurya.anuraga.yuktan amatyan kurvta,gun.a.pradhanyat" iti | 26 |KAZ01.8.27/ sarvam upapannam iti kaut.ilyah. | 27 |KAZ01.8.28/ karya.samarthyadd hi purus.a.samarthyam kalpyate | 28 | samarthyas ca KAZ01.8.29ab/ vibhajya-amatya.vibhavam desa.kalau ca karma ca |KAZ01.8.29cd/ amatyah. sarva eva-ete karyah. syur na tu mantrin. ah. || 29 ||

  1.9 Chapter 9 (Section 5): Appointment of Counsellors andChaplain

  10

  KAZ01.9.01/ janapado abhijatah. svavagrahah. kr.ta.silpas caks.us.man prajno dharayis.n. urdaks.o vagm pragalbhah. pratipattiman utsaha.prabhava.yuktah. klesa.sahah. sucir maitrodr.d.ha.bhaktih. sla.bala.arogya.sattva.yuktah. stambha.capala.hnah. sampriyo vairan. amakarta-ity amatya.sampat | 1 |KAZ01.9.02/ atah. pada.argha.gun.a.hnau madhyama.avarau | 2 |KAZ01.9.03/ tes.am janapad.abhijanam avagraham ca-aptatah. parks.eta, samana.vidyebhyah.silpam sastra.caks.us.mattam ca, karma.arambhes.u prajnam dharayis.n. utam daks.yam ca,katha.yoges.u vagmitvam pragalbhyam pratibhanavattvam ca, samvasibhyah.

  10[ K tr. 18 :: K2 tr. 17

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 1.10 Chapter 10 (Section 6): Ascertainment of the Integrity of Ministers by Meansof Secret Tests 7

  sla.bala.arogya.sattva.yogam astambham acapalam ca, pratyaks.atah. sampriyatvamavairatvam ca | 3 |KAZ01.9.04/ pratyaks.a.paroks.a.anumeya hi raja.vr.ttih. | 4 |KAZ01.9.05/ svayam drs.t.am pratyaks.am | 5 |KAZ01.9.06/ para.upadis.t.am paroks.am | 6 |KAZ01.9.07/ karmasu kr.tena-akr.ta.aveks.an. am anumeyam | 7 |KAZ01.9.08/ yaugapadyat tu karman. am anekatvad anekasthatvac ca desa.kala.atyayo mabhud iti paroks.am amatyaih. karayet | 8 | ity amatya.karma |KAZ01.9.09/ purohitam udita.udita.kula.slam sa-ange vede daive nimitte dan.d. a.ntyamca-abhivintam apadam daiva.manus.n. am atharvabhir upayais ca pratikartaram kurvta | 9 |KAZ01.9.10/ tam acaryam sis.yah. pitaram putro bhr.tyah. svaminam iva ca-anuvarteta | 10 |KAZ01.9.11ab/ brahman.ena-edhitam ks.atram mantri.mantra.abhimantritam |KAZ01.9.11cd/ jayaty ajitam atyantam sastra.anugama.sastritam || 11 ||

  1.10 Chapter 10 (Section 6): Ascertainment of the Integrity ofMinisters by Means of Secret Tests

  11

  KAZ01.10.01/ mantri.purohita.sakhah. samanyes.v adhikaran.es.u sthapayitva-amatyanupadhabhih. sodhayet | 1 |KAZ01.10.02/ purohitam ayajya.yajana.adhyapane niyuktam amr.s.yaman. am raja-avaks.ipet |2 |KAZ01.10.03/ sa sattribhih. sapatha.purvam ekaikam amatyam upajapayet - "adharmikoayam raja, sadhu dharmikam anyam asya tat.kulnam aparuddham kulyam eka.pragrahamsamantam at.avikam aupapadikam va pratipadayamah., sarves.am etad rocate, katham va tava"iti | 3 |KAZ01.10.04/ pratyakhyane sucih. | iti dharma.upadha | 4 |KAZ01.10.05/ sena.patir asat.pragrahen.a-avaks.iptah. sattribhir ekaikam amatyam upajapayetlobhanyena-arthena raja.vinasaya, "sarves.am etad rocate, katham va tava" iti | 5 |KAZ01.10.06/ pratyakhyane sucih. | ity artha.upadha | 6 |KAZ01.10.07/ parivrajika labdha.visvasa-antah.pure kr.ta.satkara maha.matram ekaikamupajapet - "raja.mahis. tvam kamayate kr.ta.samagama.upaya, mahan arthas ca te bhavis.yati"iti | 7 |KAZ01.10.08/ pratyakhyane sucih. | iti kama.upadha | 8 |KAZ01.10.09/ prahavan.a.nimittam eko amatyah. sarvan amatyan avahayet | 9 |KAZ01.10.10/ tena-udvegena raja tan avarundhyat | 10 |KAZ01.10.11/ kapat.ikas ca-atra purva.avaruddhas tes.am artha.mana.avaks.iptam ekaikamamatyam upajapet - "asat pravr.tto ayam raja, sadhv enam hatva-anyam pratipadayamah. ,sarves.am etad rocate, katham va tava" iti | 11 |KAZ01.10.12/ pratyakhyane sucih. | iti bhaya.upadha | 12 |KAZ01.10.13/ tatra dharma.upadha.suddhan dharma.sthya.kan.t.aka.sodhanes.u karmasusthapayet, artha.upadha.suddhan samahartr..samnidhatr..nicaya.karmasu, kama.upadhasuddhan bahya.abhyantara.vihara.raks.asu, bhaya.upadha.suddhan asanna.karyes.u rajnah. |13 |KAZ01.10.14/ sarva.upadha.suddhan mantrin. ah. kuryat | 14 |KAZ01.10.15/ sarvatra-asucn khani.dravya.hasti.vana.karma.antes.u upayojayet | 15 |KAZ01.10.16ab/ trivarga.bhaya.samsuddhan amatyan sves.u karmasu |KAZ01.10.16cd/ adhikuryad yatha saucam ity acarya vyavasthitah. || 16 ||

  11[ K tr. 20 :: K2 tr. 18

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 8 1 BOOK 1: CONCERNING THE TOPIC OF TRAINING

  KAZ01.10.17ab/ na tv eva kuryad atmanam devm va laks.yam svarah. |KAZ01.10.17cd/ sauca.hetor amatyanam etat kaut.ilya.darsanam || 17 ||KAZ01.10.18ab/ na dus.an. am adus.t.asya vis.en. a-iva-ambhasas caret |KAZ01.10.18cd/ kadacidd hi pradus.t.asya na-adhigamyeta bhes.ajam || 18 ||KAZ01.10.19ab/ kr.ta ca kalus.a.buddhir upadhabhis caturvidha |KAZ01.10.19cd/ na-agatva-antam nivarteta sthita sattvavatam dhr.tau || 19 ||KAZ01.10.20ab/ tasmad bahyam adhis.t.hanam kr.tva karye caturvidhe |KAZ01.10.20cd/ sauca.asaucam amatyanam raja margeta sattribhih. || 20 ||

  1.11 Chapter 11 (Section 7): Appointment of Persons in SecretService

  12

  KAZ01.11.01/ upadhabhih. suddha.amatya.vargo gud.ha.purus.an utpadayetkapat.ika.udasthita.gr.ha.patika.vaidehaka.tapasa.vyanjanan sattri.ts.kn. a.rasada.bhiks.uks ca |1 |KAZ01.11.02/ para.marmajnah. pragalbhas chatrah. kapat.ikah. | 2 |KAZ01.11.03/ tam artha.manabhyam protsahya mantr bruyat - "rajanam mam ca praman. amkr.tva yasya yad akusalam pasyasi tat tadanm eva pratyadisa" iti | 3 |KAZ01.11.04/ pravrajya pratyavasitah. prajna.sauca.yukta udasthitah. | 4 |KAZ01.11.05/ sa vartta.karma.pradis.t.ayam bhumau prabhuta.hiran.ya.antevas karmakarayet | 5 |KAZ01.11.06/ karma.phalac ca sarva.pravrajitanam grasa.acchadana.avasathanpratividadhyat | 6 |KAZ01.11.07/ vr.tti.kamams ca-upajapet - "etena-eva ves.en. a raja.arthas caritavyobhakta.vetana.kale ca-upasthatavyam" iti | 7 |KAZ01.11.08/ sarva.pravrajitas ca svam svam vargam evam upajapeyuh. | 8 |KAZ01.11.09/ kars.ako vr.tti.ks.n. ah. prajna.sauca.yukto gr.ha.patika.vyanjanah. | 9 |KAZ01.11.10/ sa kr.s.i.karma.pradis.t.ayam bhumau - iti samanam purven. a | 10 |KAZ01.11.11/ van. ijako vr.tti.ks.n. ah. prajna.sauca.yukto vaidehaka.vyanjanah. | 11 |KAZ01.11.12/ sa van. ik.karma.pradis.t.ayam bhumau - iti samanam purven. a | 12 |KAZ01.11.13/ mun. d. o jat.ilo va vr.tti.kamas tapasa.vyanjanah. | 13 |KAZ01.11.14/ sa nagara.abhyase prabhuta.mun.d. a.jat.ila.antevas sakam yava.mus.t.im vamasa.dvimasa.antaram prakasam asnyat, gud.ham is.t.am aharam | 14 |KAZ01.11.15/ vaidehaka.antevasinas ca-enam samiddha.yogair arcayeyuh. | 15 |KAZ01.11.16/ sis.yas ca-asya-avedayeyuh. - "asau siddhah. samedhikah. " iti | 16 |KAZ01.11.17/ samedha.asastibhis ca-abhigatanam anga.vidyaya sis.ya.sanjnabhis ca karman.yabhijane avasitany adiset - alpa.labham agni.daham cora.bhayam dus.ya.vadham tus.t.i.danamvidesa.pravr.tti.jnanam, "idam adya svo va bhavis.yati, idam va raja karis.yati" iti | 17 |KAZ01.11.18/ tad asya gud.hah. sattrin. as ca sampadayeyuh. | 18 |KAZ01.11.19/ sattva.prajna.vakya.sakti.sampannanam raja.bhagyam anuvyaharet,mantri.samyogam ca bruyat | 19 |KAZ01.11.20/ mantr ca-es.am vr.tti.karmabhyam viyateta | 20 |KAZ01.11.21/ ye ca karan. ad abhikruddhas tan artha.manabhyam samayet,akaran. a.kruddhams tus.n. m dan.d. ena, raja.dvis.t.a.karin. as ca | 21 |KAZ01.11.22ab/ pujitas ca-artha.manabhyam rajna raja.upajvinam |KAZ01.11.22cd/ janyuh. saucam ity etah. panca.samsthah. prakrtitah. || 22 ||

  12[ K tr. 23 :: K2 tr. 21

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 1.12 Chapter 12 (Sections 7; 8): Appointment of Persons in Secret Service (cont.);Rules for Secret Servants 9

  1.12 Chapter 12 (Sections 7; 8): Appointment of Persons in SecretService (cont.); Rules for Secret Servants

  13

  KAZ01.12.01/ ye ca-apy asmabandhino avasya.bhartavyas te laks.an. am anga.vidyamjambhaka.vidyam maya.gatam asrama.dharmam nimittam antara.cakram ity adhyanah.sattrin. ah. , samsarga.vidyam ca | 1 |KAZ01.12.02/ ye janapade suras tyakta.atmano hastinam vyalam va dravya.hetoh.pratiyodhayeyus te tks.n. ah. | 2 |KAZ01.12.03/ ye bandhus.u nihsnehah. krura alasas ca te rasadah. | 3 |KAZ01.12.04/ parivrajika vr.tti.kama daridra vidhava pragalbha brahman.y antah.purekr.ta.satkara maha.matra.kulany abhigacchet | 4 |KAZ01.12.05/ etaya mun. d. a vr.s.alyo vyakhyatah. | 5 | iti sancarah. |KAZ01.12.06/ tan raja sva.vis.ayemantri.purohita.sena.pati.yuva.raja.dauvarika.antarvamsika.prasastr..-samahartr..samnidhatr..prades.t.r..nayaka.paura.vyavaharika.karmantika.-mantri.paris.ad.adhyaks.a.dan.d. a.durga.antapala.at.avikes.usraddheya.desa.ves.a.silpa.bhas.a.abhijana.apadesan bhaktitah. samarthya.yogac ca-apasarpayet| 6 |KAZ01.12.07/ tes.am bahyam caramchatra.bhr.ngara.vyajana.paduka.asana.yana.vahana.upagrahin.as tks.n. a vidyuh. | 7 |KAZ01.12.08/ tam sattrin. ah. samsthasv arpayeyuh. | 8 |KAZ01.12.09/ suda.aralika.snapaka.samvahaka.astaraka.kalpaka.prasadhaka.udaka.-paricaraka rasadah. kubja.vamana.kirata.muka.badhira.jad.a.andhac.chadmanonat.a.nartaka.gayana.vadaka.vag.jvana.kuslavah. striyas ca-abhyantaram caram vidyuh. | 9 |KAZ01.12.10/ tam bhiks.kyah. samsthasv aprayeyuh. | 10 |KAZ01.12.11/ samsthanam antevasinah. sanjna.lipibhis cara.sancaram kuryuh. | 11 |KAZ01.12.12/ na ca-anyonyam samsthas te va vidyuh. | 12 |KAZ01.12.13/ bhiks.uk.pratis.edhe dvahstha.parampara mata.pitr..vyanjanah. silpa.karikah.kuslava dasyo va gta.pat.hya.vadya.bhan.d. a.gud.ha.lekhya.sanjnabhir va caram nirhareyuh. .|13 |KAZ01.12.14/ drgha.roga.unmada.agni.rasa.visargen.a va gud.ha.nirgamanam | 14 |KAZ01.12.15/ trayan. am eka.vakye sampratyayah. | 15 |KAZ01.12.16/ tes.am abhks.n. a.vinipate tus.n. m.dan. d. ah. pratis.edhah. | 16 |KAZ01.12.17/ kan. t.aka.sodhana.uktas ca-apasarpah. pares.u kr.ta.vetana vaseyur asampatinascara.artham | 17 |KAZ01.12.18/ ta ubhaya.vetanah. | 18 |KAZ01.12.19ab/ gr.hta.putra.darams ca kuryad ubhaya.vetanan |KAZ01.12.19cd/ tams ca-ari.prahitan vidyat tes.am saucam ca tadvidhaih. || 19 ||KAZ01.12.20ab/ evam satrau ca mitre ca madhyame ca-avapec caran |KAZ01.12.20cd/ udasne ca tes.am ca trthes.v as.t.adasasv api || 20 ||KAZ01.12.21ab/ antar.gr.ha.caras tes.am kubja.vamana.pan.d. akah. |KAZ01.12.21cd/ silpavatyah. striyo mukas citras ca mleccha.jatayah. || 21 ||KAZ01.12.22ab/ durges.u van. ijah. samstha durga.ante siddha.tapasah. |KAZ01.12.22cd/ kars.aka.udasthita ras.t.re ras.t.ra.ante vraja.vasinah. || 22 ||KAZ01.12.23ab/ vane vana.carah. karyah. sraman.a.at.avika.adayah. |KAZ01.12.23cd/ para.pravr.tti.jnana.arthah. sghras.cara.paramparah. || 23 ||KAZ01.12.24ab/ parasya ca-ete boddhavyas tadr.sair eva tadr.sah. |

  13[ K tr. 26 :: K2 tr. 23

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 10 1 BOOK 1: CONCERNING THE TOPIC OF TRAINING

  KAZ01.12.24cd/ cara.sancarin. ah. samstha gud.has ca-agud.ha.sanjnitah. || 24 ||KAZ01.12.25ab/ akr.tyan kr.tya.paks.yair darsitan karya.hetubhih. |KAZ01.12.25cd/ para.apasarpa.jnana.artham mukhyan antes.u vasayet || 25 ||

  1.13 Chapter 13 (Section 9): Keeping a Watch over Ones Seducible

  and Non-seducible Parties14

  KAZ01.13.01/ kr.ta.maha.matra.apasarpah. paura.janapadan apasarpayet | 1 |KAZ01.13.02/ sattrin. o dvandvinas trtha.sabha.puga.jana.samavayes.u vivadam kuryuh. | 2 |KAZ01.13.03/ "sarva.gun.a.sampannas ca-ayam raja sruyate, na ca-asya kascid gun.o dr.syateyah. paura.janapadan dan.d. a.karabhyam pd. ayati" iti | 3 |KAZ01.13.04/ tatra ye nuprasamseyus tan itaras tam ca pratis.edhayet | 4 |KAZ01.13.05/ "matsya.nyaya.abhibhutah. praja manum vaivasvatam rajanam cakrire | 5 |KAZ01.13.06/ dhanya.s.ad. .bhagam pan.ya.dasa.bhagam hiran. yam ca-asya bhaga.dheyamprakalpayam-asuh. | 6 |KAZ01.13.07/ tena bhr.ta rajanah. prajanam yoga.ks.ema.avahah. | 7 |KAZ01.13.08/ tes.am kilbis.am adan.d. a.kara haranty ayoga.ks.ema.avahas ca prajanam | 8 |KAZ01.13.09/ tasmad uncha.s.ad. .bhagam aran.yaka-api nirvapanti - "tasya-etadbhaga.dheyam yo sman gopayati" iti | 9 |KAZ01.13.10/ indra.yama.sthanam etad rajanah. pratyaks.a.hed.a.prasadah. | 10 |KAZ01.13.11/ tan avamanyamanan daivo pi dan.d. ah. spr.sati | 11 |KAZ01.13.12/ tasmad rajano na-avamantavyah. | 12 |KAZ01.13.13/ ity evam ks.udrakan pratis.edhayet | 13 |KAZ01.13.14/ kim.vadantm ca vidyuh. | 14 |KAZ01.13.15/ ye ca-asya dhanya.pasu.hiran.yany ajvanti, tair upakurvanti vyasanebhyudaye va, kupitam bandhum ras.t.ram va vyavartayanti, amitram at.avikam vapratis.edhayanti, tes.am mun.d. a.jat.ila.vyanjanas tus.t.a.atus.t.atvam vidyuh. | 15 |KAZ01.13.16/ tus.t.an bhuyo rtha.manabhyam pujayet | 16 |KAZ01.13.17/ atus.t.ams tus.t.i.hetos tyagena samna ca prasadayet | 17 |KAZ01.13.18/ parasparad va bhedayed enan, samanta.at.avika.tat.kulna.aparuddhebhyas ca| 18 |KAZ01.13.19/ tatha-apy atus.yato dan.d. a.kara.sadhana.adhikaren.a janapada.vidves.amgrahayet | 19 |KAZ01.13.20/ vivis.t.an upamsu.dan.d. ena janapada.kopena va sadhayet | 20 |KAZ01.13.21/ gupta.putra.daran akara.karma.antes.u va vasayet pares.am aspada.bhayat | 21|KAZ01.13.22/ kruddha.lubdha.bhta.maninas tu pares.am kr.tyah. | 22 |KAZ01.13.23/ tes.am kartantika.naimittika.mauhurtika.vyanjanah.paraspara.abhisambandham amitra.at.avika.sambandham va vidyuh. | 23 |KAZ01.13.24/ tus.t.an artha.manabhyam pujayet | 24 |KAZ01.13.25/ atus.t.an sama.dana.bheda.dan.d. aih. sadhayet | 25 |KAZ01.13.26ab/ evam sva.vis.aye kr.tyan akr.tyams ca vicaks.an. ah. |KAZ01.13.26cd/ para.upajapat samraks.et pradhanan ks.udrakan api || 26 ||

  14[ K tr. 31 :: K2 tr. 28

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 1.14 Chapter 14 (Section 10): Winning over the Enemys Seducible andNon-seducible Parties 11

  1.14 Chapter 14 (Section 10): Winning over the Enemys Seducibleand Non-seducible Parties

  15

  KAZ01.14.01/ kr.tya.akr.tya.paks.a.upagrahah. sva.vis.aye vyakhyatah. , para.vis.aye vacyah. | 1 |KAZ01.14.02/ samsrutya-arthan vipralabdhah. , tulya.karin.oh. silpe va-upakare va vimanitah. ,vallabha.avaruddhah., samahuya parajitah. , pravasa.upataptah., kr.tva vyayam alabdha.karyah. ,svadharmad dayadyad va-uparuddhah., mana.adhikarabhyam bhras.t.ah. , kulyair antarhitah. ,prasabha.abhimr.s.t.a.strkah. , kara.abhinyastah. , para.ukta.dan.d. itah. , mithya.acara.varitah. ,sarva.svam aharitah. , bandhana.pariklis.t.ah. , pravasita.bandhuh. - iti kruddha.vargah. | 2 |KAZ01.14.03/ svayam upahatah. , viprakr.tah. , papa.karma.abhikhyatah.,tulya.dos.a.dan.d. ena-udvignah. , paryatta.bhumih. , dan.d. ena-upanatah., sarva.adhikaran.asthah. ,sahasa.upacita.arthah., tat.kulna.upasamsuh., pradvis.t.o rajna, raja.dves. ca - iti bhta.vargah. |3 |KAZ01.14.04/ pariks.n. ah. , anya.atta.svah. , kadaryah. , vyasan, atyahita.vyavaharas ca - itilubdha.vargah. | 4 |KAZ01.14.05/ atma.sambhavitah. , mana.kamah. , satru.puja.amars.itah. , ncair upahitah. ,tks.n. ah. , sahasikah. , bhogena-asantus.t.ah. - iti mani.vargah. | 5 |KAZ01.14.06/ tes.am mun.d. a.jat.ila.vyanjanair yo yad.bhaktih. kr.tya.paks.yas tamtena-upajapayet | 6 |KAZ01.14.07/ "yatha mada.andho hast mattena-adhis.t.hito yad yad asadayati tat sarvampramr.dnati, evam ayam asastra.caks.ur andho raja paura.janapada.vadhaya-abhyutthitah.,sakyam asya pratihasti.protsahanena-apakartum, amars.ah. kriyatam" iti kruddha.vargamupajapayet | 7 |KAZ01.14.08/ "yatha lnah. sarpo yasmad bhayam pasyati tatra vis.am utsr.jati, evam ayamraja jata.dos.a.asankas tvayi pura krodha.vis.am utsr.jati, anyatra gamyatam" itibhta.vargam.upajapayet | 8 |KAZ01.14.09/ "yatha sva.gan. inam dhenuh. svabhyo duhyate na brahman.ebhyah. , evam ayamraja sattva.prajna.vakya.sakti.hnebhyo duhyate na-atma.gun.a.sampannebhyah., asau rajapurus.a.vises.ajnah. , tatra gamyatam" iti lubdha.vargam.upajapayet | 9 |KAZ01.14.10/ "yatha can.d. ala.uda.panas can.d. alanam eva-upabhogyo na-anyes.am, evamayam raja nco ncanam eva-upabhogyo na tvadvidhanam aryan. am, asau rajapurus.a.vises.ajnah. , tatra gamyatam" iti mani.vargam upajapayet | 10 |KAZ01.14.11ab/ tatha-iti pratipannams tan samhitan pan.a.karman. a |KAZ01.14.11cd/ yojayeta yatha.sakti sa-apasarpan sva.karmasu || 11 ||KAZ01.14.12ab/ labheta sama.danabhyam kr.tyams ca para.bhumis.u |KAZ01.14.12cd/ akr.tyan bheda.dan.d. abhyam para.dos.ams ca darsayan || 12 ||

  1.15 Chapter 15 (Section 11): The Topic of Counsel16

  KAZ01.15.01/ kr.ta.sva.paks.a.para.paks.a.upagrahah. karya.arambhams cintayet | 1 |KAZ01.15.02/ mantra.purvah. sarva.arambhah. | 2 |KAZ01.15.03/ tad.uddesah. samvr.tah. kathanam anihsrav paks.ibhir apy analokyah. syat | 3 |KAZ01.15.04/ sruyate hi suka.sarikabhir mantro bhinnah. , svabhir apy anyais catiryag.yonibhir iti | 4 |KAZ01.15.05/ tasman mantra.uddesam anayukto na-upagacchet | 5 |KAZ01.15.06/ ucchidyeta mantra.bhed | 6 |

  15[ K tr. 33 :: K2 tr. 3016[ K tr. 36 :: K2 tr. 32

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 12 1 BOOK 1: CONCERNING THE TOPIC OF TRAINING

  KAZ01.15.07/ mantra.bhedo hi duta.amatya.svaminam ingita.akarabhyam | 7 |KAZ01.15.08/ ingitam anyatha.vr.ttih. | 8 |KAZ01.15.09/ akr.ti.grahan.am akarah. | 9 |KAZ01.15.10/ tasya samvaran.am ayukta.purus.a.raks.an. am a.karya.kalad iti | 10 |KAZ01.15.11/ tes.am hi pramada.mada.supta.pralapah., kama.adir utsekah. , pracchannovamato va mantram bhinatti | 11 |KAZ01.15.12/ tasmad adraks.en mantram | 12 |KAZ01.15.13/ "mantra.bhedo hy ayoga.ks.ema.karo rajnas tad.ayukta.purus.an. am ca | 13 |KAZ01.15.14/ tasmad guhyam eko mantrayeta" iti bharadvajah. | 14 |KAZ01.15.15/ "mantrin. am api hi mantrin. o bhavanti, tes.am apy anye | 15 |KAZ01.15.16/ sa-es.a mantri.parampara mantram bhinatti | 16 |KAZ01.15.17ab/ "tasman na-asya pare vidyuh. karma kincic cikrs.itam |KAZ01.15.17cd/ arabdharas tu janyur arabdham kr.tam eva va || 17 ||KAZ01.15.18/ "na-ekasya mantra.siddhir asti" iti visala.aks.ah. | 18 |KAZ01.15.19/ "pratyaks.a.paroks.a.anumeya hi raja.vr.ttih. | 19 |KAZ01.15.20/ anupalabdhasya jnanam upalabdhasya niscita.bala.adhanam artha.dvaidhasyasamsayac.chedanam eka.desa.dr.s.t.asya ses.a.upalabdhir iti mantri.sadhyam etat | 20 |KAZ01.15.21/ tasmad buddhi.vr.ddhaih. sardham adhyasta mantram | 21 |KAZ01.15.22ab/ "na kancid avamanyeta sarvasya sr.n. uyan matam |KAZ01.15.22cd/ balasya-apy arthavad.vakyam upayunjta pan.d. itah. || 22 ||"KAZ01.15.23/ "etan mantra.jnanam, na-etan mantra.raks.an. am" iti parasarah. | 23 |KAZ01.15.24/ "yad asya karyam abhipretam tat.pratirupakam mantrin. ah. pr.cchet - "karyamidam evam ast, evam va yadi bhavet, tat katham kartavyam" iti | 24 |KAZ01.15.25/ te yatha bruyus tat kuryat | 25 |KAZ01.15.26/ evam mantra.upalabdhih. samvr.tis ca bhavati" iti | 26 |KAZ01.15.27/ na-iti pisunah. | 27 |KAZ01.15.28/ "mantrin. o hi vyavahitam artham vr.ttam avr.ttam va pr.s.t.a anadaren.a bruvantiprakasayanti va | 28 |KAZ01.15.29/ sa dos.ah. | 29 |KAZ01.15.30/ tasmat karmasu ye yes.v abhipretas taih. saha mantrayeta | 30 |KAZ01.15.31/ tair mantrayaman.o hi mantra.siddhim guptim ca labhate" iti | 31 |KAZ01.15.32/ na-iti kaut.ilyah. | 32 |KAZ01.15.33/ anavastha hy es.a | 33 |KAZ01.15.34/ mantribhis tribhis caturbhir va saha mantrayeta | 34 |KAZ01.15.35/ mantrayaman.o hy ekena-artha.kr.cchres.u niscayam na-adhigacchet | 35 |KAZ01.15.36/ ekas ca mantr yatha.is.t.am anavagrahas carati | 36 |KAZ01.15.37/ dvabhyam mantrayaman.o dvabhyam samhatabhyam avagr.hyate,vigr.htabhyam vinasyate | 37 |KAZ01.15.38/ tat tris.u catus.u va kr.cchren. a-upapadyate | 38 |KAZ01.15.39/ maha.dos.am upapannam tu bhavati | 39 |KAZ01.15.40/ tatah. pares.u kr.cchren. a-artha.niscayo gamyate, mantro va raks.yate | 40 |KAZ01.15.41/ desa.kala.karya.vasena tv ekena saha dvabhyam eko va yatha.samarthyammantrayeta | 41 |KAZ01.15.42/ karman. am arambha.upayah. purus.a.dravya.sampad desa.kala.vibhagovinipata.pratkarah. karya.siddhir iti panca.ango mantrah. | 42 |KAZ01.15.43/ tan ekaikasah. pr.cchet samastams ca | 43 |KAZ01.15.44/ hetubhis ca-es.am mati.pravivekan vidyat | 44 |KAZ01.15.45/ avapta.arthah. kalam na-atikramayet | 45 |KAZ01.15.46/ na drgha.kalam mantrayeta, na tes.am paks.yair yes.am apakuryat | 46 |

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 1.16 Chapter 16 (Section 12): Rules for the Envoy 13

  KAZ01.15.47/ "mantri.paris.adam dvadasa.amatyan kurvta" iti manavah. | 47 |KAZ01.15.48/ "s.od. asa" iti barhaspatyah. | 48 |KAZ01.15.49/ "vimsatim" ity ausanasah. | 49 |KAZ01.15.50/ yatha.samarthyam iti kaut.ilyah. | 50 |KAZ01.15.51/ te hy asya sva.paks.am para.paks.am ca cintayeyuh. | 51 |KAZ01.15.52/ akr.ta.arambham arabdha.anus.t.hanam anus.t.hita.vises.am niyoga.sampadam cakarman. am kuryuh. | 52 |KAZ01.15.53/ asannaih. saha karman. i pasyet | 53 |KAZ01.15.54/ anasannaih. saha pattra.sampres.an. ena mantrayeta | 54 |KAZ01.15.55/ indrasya hi mantri.paris.ad.r.s.n. am sahasram | 55 |KAZ01.15.56/ sa tac caks.uh. | 56 |KAZ01.15.57/ tasmad imam dvy.aks.am sahasra.aks.am ahuh. | 57 |KAZ01.15.58/ atyayike karye mantrin.o mantri.paris.adam ca-ahuya bruyat | 58 |KAZ01.15.59/ tatra yad.bhuyis.t.ha bruyuh. karya.siddhi.karam va tat kuryat | 59 | kurvatasca KAZ01.15.60ab/ na-asya guhyam pare vidyus chidram vidyat parasya ca |KAZ01.15.60cd/ guhet kurma-iva-angani yat syad vivr.tam atmanah. || 60 ||KAZ01.15.61ab/ yatha hy asrotriyah. sraddham na satam bhoktum arhati |KAZ01.15.61cd/ evam asruta.sastra.artho na mantram srotum arhati || 61 ||

  1.16 Chapter 16 (Section 12): Rules for the Envoy17

  KAZ01.16.01/ udvr.tta.mantro duta.pran. idhih. | 1 |KAZ01.16.02/ amatya.sampada-upeto nisr.s.t.a.arthah. | 2 |KAZ01.16.03/ pada.gun.a.hnah. parimita.arthah. | 3 |KAZ01.16.04/ ardha.gun.a.hnah. sasana.harah. | 4 |KAZ01.16.05/ suprativihita.yana.vahana.purus.a.parivapah. pratis.t.heta | 5 |KAZ01.16.06/ sasanam evam vacyah. parah. , sa vaks.yaty evam, tasya-idam prativakyam, evamatisandhatavyam, ity adhyano gacchet | 6 |KAZ01.16.07/ at.avy.anta.pala.pura.ras.t.ra.mukhyais ca pratisamsargam gacchet | 7 |KAZ01.16.08/ anka.sthana.yuddha.pratigraha.apasara.bhumr atmanah. parasya ca-aveks.eta| 8 |KAZ01.16.09/ durga.ras.t.ra.praman. am sara.vr.tti.guptic.chidran. i ca-upalabheta | 9 |KAZ01.16.10/ para.adhis.t.hanam anujnatah. praviset | 10 |KAZ01.16.11/ sasanam ca yatha.uktam bruyat, pran. a.abadhe pi dr.s.t.e | 11 |KAZ01.16.12/ parasya vaci vaktre dr.s.t.yam ca prasadam vakya.pujanam is.t.a.pariprasnamgun.a.katha.sangam asannam asanam satkaram is.t.es.u smaran.am visvasa.gamanam ca laks.ayettus.t.asya, vipartam atus.t.asya | 12 |KAZ01.16.13/ tam bruyat - "duta.mukha hi rajanah. , tvam ca-anye ca | 13 |KAZ01.16.14/ tasmad udyates.v api sastres.u yatha.uktam vaktaro dutah. | 14 |KAZ01.16.15/ tes.am anta.avasayino py avadhyah., kim anga punar brahman. ah. | 15 |KAZ01.16.16/ parasya-etad vakyam | 16 |KAZ01.16.17/ es.a duta.dharmah." iti | 17 |KAZ01.16.18/ vased avisr.s.t.ah. pujaya na-utsiktah. | 18 |KAZ01.16.19/ pares.u balitvam na manyeta | 19 |KAZ01.16.20/ vakyam anis.t.am saheta | 20 |KAZ01.16.21/ striyah. panam ca varjayet | 21 |

  17[ K tr. 41 :: K2 tr. 36

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 14 1 BOOK 1: CONCERNING THE TOPIC OF TRAINING

  KAZ01.16.22/ ekah. sayta | 22 |KAZ01.16.23/ supta.mattayor hi bhava.jnanam dr.s.t.am | 23 |KAZ01.16.24/ kr.tya.paks.a.upajapam akr.tya.paks.e gud. ha.pran. idhanam raga.aparagaubhartari randhram ca prakr.tnam tapasa.vaidehaka.vyanjanabhyam upalabheta, tayorantevasibhis cikitsaka.pas.an.d. a.vyanjana.ubhaya.vetanair va | 24 |KAZ01.16.25/ tes.am asambhas.ayam yacaka.matta.unmatta.supta.pralapaih.pun.ya.sthana.deva.gr.ha.citra.lekhya.sanjnabhir va caram upalabheta | 25 |KAZ01.16.26/ upalabdhasya-upajapam upeyat | 26 |KAZ01.16.27/ paren. a ca-uktah. svasam prakr.tnam praman.am na-acaks.ta | 27 |KAZ01.16.28/ "sarvam veda bhavan" iti bruyat, karya.siddhi.karam va | 28 |KAZ01.16.29/ karyasya-asiddhav uparudhyamanas tarkayet - "kim bhartur me vyasanamasannam pasyan, svam va vyasanam pratikartu.kamah. , pars.n. i.graham asaram antah. .kopamat.avikam va samutthapayitu.kamah., mitram akrandam va vyaghatayitu.kamah., svam vaparato vigraham antah. .kopam at.avikam va pratikartu.kamah. , samsiddham va me bharturyatra.kalam abhihantu.kamah. , sasya.pan.ya.kupya.sangraham durga.karma bala.samuddanamva kartu.kamah. , sva.sainyanam va vyayamasya desa.kalav akanks.aman. ah. ,paribhava.pramadabhyam va, samsarga.anubandha.arth va, mam uparun.addhi" iti | 29 |KAZ01.16.30/ jnatva vased apasared va | 30 |KAZ01.16.31/ prayojanam is.t.am aveks.eta va | 31 |KAZ01.16.32/ sasanam anis.t.am uktva bandha.vadha.bhayad avisr.s.t.o py apagacchet, anyathaniyamyeta | 32 |KAZ01.16.33ab/ pres.an. am sandhi.palatvam pratapo mitra.sangrahah. |KAZ01.16.33cd/ upajapah. suhr.d.bhedo gud.ha.dan.d. a.atisaran.am || 33 ||KAZ01.16.34ab/ bandhu.ratna.apaharan.am cara.jnanam parakramah. |KAZ01.16.34cd/ samadhi.moks.o dutasya karma yogasya ca-asrayah. || 34 ||KAZ01.16.35ab/ sva.dutaih. karayed etat para.dutams ca raks.ayet |KAZ01.16.35cd/ pratiduta.apasarpabhyam dr.sya.adr.syais ca raks.ibhih. || 35 ||

  1.17 Chapter 17 (Section 13): Guarding against Princes18

  KAZ01.17.01/ raks.ito raja rajyam raks.aty asannebhyah. parebhyas ca, purvam darebhyah.putrebhyas ca | 1 |KAZ01.17.02/ dara.raks.an. am nisanta.pran. idhau vaks.yamah. | 2 |KAZ01.17.03/ "putra.raks.an. am tu | 3 |KAZ01.17.04/ "janma.prabhr.ti raja.putran raks.et | 4 |KAZ01.17.05/ karkat.aka.sadharman.o hi janaka.bhaks.a raja.putrah. | 5 |KAZ01.17.06/ tes.am ajata.snehe pitary upamsu.dan.d. ah. sreyan" iti bharadvajah. | 6 |KAZ01.17.07/ "nr.samsam adus.t.a.vadhah. ks.atra.bja.vinasas ca" iti visala.aks.ah. | 7 |KAZ01.17.08/ "tasmad eka.sthana.avarodhah. sreyan" iti | 8 |KAZ01.17.09/ ahi.bhayam etad" iti parasarah. | 9 |KAZ01.17.10/ "kumaro hi "vikrama.bhayan mam pita-avarun.addhi" iti jnatva tam eva-ankekuryat | 10 |KAZ01.17.11/ tasmad anta.pala.durge vasah. sreyan" iti | 11 |KAZ01.17.12/ "aurabhram bhayam etad" iti pisunah. | 12 |KAZ01.17.13/ "pratyapatter hi tad eva karan. am jnatva-anta.pala.sakhah. syat | 13 |KAZ01.17.14/ tasmat sva.vis.ayad apakr.s.t.e samanta.durge vasah. sreyan" iti | 14 |KAZ01.17.15/ "vatsa.sthanam etad" iti kaun.apadantah. | 15 |

  18[ K tr. 44 :: K2 tr. 39

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 1.17 Chapter 17 (Section 13): Guarding against Princes 15

  KAZ01.17.16/ "vatsena-iva hi dhenum pitaram asya samanto duhyat | 16 |KAZ01.17.17/ tasman matr..bandhus.u vasah. sreyan" iti | 17 |KAZ01.17.18/ "dhvaja.sthanam etad" iti vata.vyadhih. | 18 |KAZ01.17.19/ "tena hi dhvajena-aditi.kausikavad asya matr..bandhava bhiks.eran | 19 |KAZ01.17.20/ tasmad gramya sukhes.v enam avasr.jet | 20 |KAZ01.17.21/ sukha.uparuddha hi putrah. pitaram na-abhidruhyanti" iti | 21 |KAZ01.17.22/ jvan.maran.am etad iti kaut.ilyah. | 22 |KAZ01.17.23/ kas.t.ham iva ghun.a.jagdham raja.kulam avinta.putram abhiyukta.matrambhajyeta | 23 |KAZ01.17.24/ tasmad r.tumatyam mahis.yam r.tvijas carum aindrabarhaspatyam nirvapeyuh. |24 |KAZ01.17.25/ apanna.sattvayah. kaumara.bhr.tyo garbha.bharman. i prasave ca viyateta | 25 |KAZ01.17.26/ prajatayah. putra.samskaram purohitah. kuryat | 26 |KAZ01.17.27/ samartham tadvido vinayeyuh. | 27 |KAZ01.17.28/ "sattrin. am ekas ca-enam mr.gaya.dyuta.madya.strbhih. pralobhayet "pitarivikramya rajyam gr.han. a" iti | 28 |KAZ01.17.29/ tam anyah. sattr pratis.edhayet" ity ambhyah. | 29 |KAZ01.17.30/ maha.dos.am abuddha.bodhanam it kaut.ilyah. | 30 |KAZ01.17.31/ navam hi dravyam yena yena-artha.jatena-upadihyate tat tad acus.ati | 31 |KAZ01.17.32/ evam ayam nava.buddhir yad yad ucyate tat tat.sastra.upadesamiva-abhijanati | 32 |KAZ01.17.33/ tasmad dharmyam arthyam ca-asya-upadisen na-adharmyam anarthyam ca |33 |KAZ01.17.34/ sattrin. as tv enam "tava smah. " iti vadantah. palayeyuh. | 34 |KAZ01.17.35/ yauvana.utsekat para.strs.u manah. kurvan. am arya.vyanjanabhih. strbhiramedhyabhih. sunya.agares.u ratrav udvejayeyuh. | 35 |KAZ01.17.36/ madya.kamam yoga.panena-udvejayeyuh. | 36 |KAZ01.17.37/ dyuta.kamam kapat.ikair udvejayeyuh. | 37 |KAZ01.17.38/ mr.gaya.kamam pratirodhaka.vyanjanais trasayeyuh. | 38 |KAZ01.17.39/ pitari vikrama.buddhim "tatha" ity anupravisya bhedayeyuh. - "aprarthanyoraja, vipanne ghatah. , sampanne naraka.patah. , sankrosah. , prajabhir eka.los.t.a.vadhas ca" iti |39 |KAZ01.17.40/ viragam vedayeyuh. | 40 |KAZ01.17.41/ priyam eka.putram badhnyat | 41 |KAZ01.17.42/ bahu.putrah. pratyantam anya.vis.ayam va pres.ayed yatra garbhah. pan.yamd. imbo va na bhavet | 42 |KAZ01.17.43/ atma.sampannam sainapatye yauvarajye va sthapayet | 43 |KAZ01.17.44/ buddhiman.aharya.buddhir durbuddhir iti putra.vises.ah. | 44 |KAZ01.17.45/ sis.yaman.o dharma.arthav upalabhate ca-anutis.t.hati ca buddhiman | 45 |KAZ01.17.46/ upalabhamano na-anutis.t.haty aharya.buddhih. | 46 |KAZ01.17.47/ apaya.nityo dharma.artha.dves. ca-iti durbuddhih. | 47 |KAZ01.17.48/ sa yady eka.putrah. putra.utpattav asya prayateta | 48 |KAZ01.17.49/ putrika.putran utpadayed va | 49 |KAZ01.17.50/ vr.ddhas tu vyadhito va raja matr..bandhu.kulya.gun.avat.samantanamanyatamena ks.etre bjam utpadayet | 50 |KAZ01.17.51/ na ca-eka.putram avintam rajye sthapayet | 51 |KAZ01.17.52ab/ bahunam eka.samrodhah. pita putra.hito bhavet |KAZ01.17.52cd/ anyatra-apada aisvaryam jyes.t.ha.bhagi tu pujyate || 52 ||KAZ01.17.53ab/ kulasya va bhaved rajyam kula.sangho hi durjayah. |

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 16 1 BOOK 1: CONCERNING THE TOPIC OF TRAINING

  KAZ01.17.53cd/ araja.vyasana.abadhah. sasvad avasati ks.itim || 53 ||

  1.18 Chapter 18 (Sections 14; 15): Conduct of the Prince inDisfavour; Behaviour towards a Prince in Disfavour

  19

  KAZ01.18.01/ vinto raja.putrah. kr.cchra.vr.ttir asadr.se karman. i niyuktah. pitaram anuvarteta,anyatra pran. a.abadhaka.prakr.ti.kopaka.patakebhyah. | 1 |KAZ01.18.02/ pun.ye karman. i niyuktah. purus.am adhis.t.hataram yacet | 2 |KAZ01.18.03/ purus.a.adhis.t.hitas ca savises.am adesam anutis.t.het | 3 |KAZ01.18.04/ abhirupam ca karma.phalam aupayanikam ca labham pitur upanayayet | 4 |KAZ01.18.05/ tatha-apy atus.yantam anyasmin putre dares.u va snihyantamaran.yaya-apr.ccheta | 5 |KAZ01.18.06/ bandha.vadha.bhayad va yah. samanto nyaya.vr.ttir dharmikah.satya.vag.avisamvadakah. pratigrahta manayita ca-abhipannanam tam asrayeta | 6 |KAZ01.18.07/ tatrasthah. kosa.dan.d. a.sampannah. pravra.purus.a.kanya.sambandhamat.av.sambandham kr.tya.paks.a.upagraham ca kuryat | 7 |KAZ01.18.08/ eka.carah. suvarn. a.paka.man. i.raga.hema.rupya.pan.ya.akara.karma.antanajvet | 8 |KAZ01.18.09/ pas.an.d. a.sangha.dravyam asrotriya.upabhogyam va deva.dravyamad.hya.vidhava.dravyam va gud.ham anupravisya sartha.yana.patran. i camadana.rasa.yogena-atisandhaya-apaharet | 9 |KAZ01.18.10/ paragramikam va yogam atis.t.het | 10 |KAZ01.18.11/ matuh. parijana.upagrahen.a va ces.t.eta | 11 |KAZ01.18.12/ karu.silpi.kuslava.cikitsaka.vag.jvana.pas.an.d. ac.chadmabhir va nas.t.a.rupastad.vyanjana.sakhas.chidres.u pravisya rajnah. sastra.rasabhyam prahr.tya bruyat - "aham asaukumarah. , saha.bhogyam idam rajyam, eko na-arhati bhoktum, ye kamayante mam bhartumtan aham dvigun.ena bhakta.vetanena-upasthasyami" iti | 12 | ity aparuddha.vr.ttam |KAZ01.18.13/ aparuddham tu mukhya.putra.apasarpah. pratipadya-anayeyuh., mata vapratigr.hta | 13 |KAZ01.18.14/ tyaktam gud.ha.purus.ah. sastra.rasabhyam hanyuh. | 14 |KAZ01.18.15/ atyaktam tulya.slabhih. strbhih. panena mr.gayaya va prasanjayitva ratravupagr.hya-anayeyuh. | 15 |KAZ01.18.16ab/ upasthitam ca rajyena mad.urdhvam iti santvayet |KAZ01.18.16cd/ ekastham atha samrundhyat putravams tu pravasayet || 16 ||

  1.19 Chapter 19 (Section 16): Rules for the King20

  KAZ01.19.01/ rajanam utthitam anuttis.t.hante bhr.tyah. | 1 |KAZ01.19.02/ pramadyantam anupramadyanti | 2 |KAZ01.19.03/ karman. i ca-asya bhaks.ayanti | 3 |KAZ01.19.04/ dvis.adbhis ca-atisandhyate | 4 |KAZ01.19.05/ tasmad utthanam atmanah. kurvta | 5 |KAZ01.19.06/ nalikabhir ahar as.t.adha ratrim ca vibhajet, chaya.praman.ena va | 6 |KAZ01.19.07/ tripaurus. paurus. catur.angula nas.t.ac.chayo madhya.ahna-iti catvarah. purvedivasasya-as.t.a.bhagah. | 7 |KAZ01.19.08/ taih. pascima vyakhyatah. | 8 |

  19[ K tr. 49 :: K2 tr. 4320[ K tr. 51 :: K2 tr. 45

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 1.19 Chapter 19 (Section 16): Rules for the King 17

  KAZ01.19.09/ tatra purve divasasya-as.t.a.bhage raks.a.vidhanam aya.vyayau ca sr.n. uyat | 9 |KAZ01.19.10/ dvitye paura.janapadanam karyan. i pasyet | 10 |KAZ01.19.11/ tr.tye snana.bhojanam seveta, svadhyayam ca kurvta | 11 |KAZ01.19.12/ caturthe hiran.ya.pratigraham adhyaks.ams ca kurvta | 12 |KAZ01.19.13/ pancame mantri.paris.ada pattra.sampres.an. ena mantrayeta,cara.guhya.bodhanyani ca budhyeta | 13 |KAZ01.19.14/ s.as.t.he svaira.viharam mantram va seveta | 14 |KAZ01.19.15/ saptame hasty.asva.ratha.ayudhyan pasyet | 15 |KAZ01.19.16/ as.t.ame sena.pati.sakho vikramam cintayet | 16 |KAZ01.19.17/ pratis.t.hite hani sandhyam upasta | 17 |KAZ01.19.18/ prathame ratri.bhage gud.ha.purus.an pasyet | 18 |KAZ01.19.19/ dvitye snana.bhojanam kurvta, svadhyayam ca | 19 |KAZ01.19.20/ tr.tye turya.ghos.en. a samvis.t.as caturtha.pancamau sayta | 20 |KAZ01.19.21/ s.as.t.he turya.ghos.en. a pratibuddhah. sastram itikartavyatam ca cintayet | 21 |KAZ01.19.22/ saptame mantram adhyasta, gud.ha.purus.ams ca pres.ayet | 22 |KAZ01.19.23/ as.t.ame r.tvig.acarya.purohita.svastyayanani pratigr.hn. yat,cikitsaka.mahanasika.mauhurtikams ca pasyet | 23 |KAZ01.19.24/ savastam dhenum vr.s.abham ca pradaks.in. .kr.tya-upasthanam gacchet | 24 |KAZ01.19.25/ atma.bala.anukulyena va nisa.ahar.bhagan pravibhajya karyan. i seveta | 25 |KAZ01.19.26/ upasthana.gatah. karya.arthinam advara.asangam karayet | 26 |KAZ01.19.27/ durdarso hi raja karya.akarya.viparyasam asannaih. karyate | 27 |KAZ01.19.28/ tena prakr.ti.kopam ari.vasam va gacchet | 28 |KAZ01.19.29/ tasmad devata.asrama.pas.an.d. a.srotriya.pasu.pun.ya.sthananambala.vr.ddha.vyadhita.vyasany.anathanam strn. am ca kramen. a karyan. i pasyet, karya.gauravadatyayika.vasena va | 29 |KAZ01.19.30ab/ sarvam atyayikam karyam sr.n. uyan na-atipatayet |

  21

  KAZ01.19.30cd/ kr.cchra.sadhyam atikrantam asadhyam va-api jayate || 30 ||22

  KAZ01.19.31ab/ agny.agara.gatah. karyam pasyed vaidya.tapasvinam |23

  KAZ01.19.31cd/ purohita.acarya.sakhah. pratyutthaya-abhivadya ca || 31 ||24

  KAZ01.19.32ab/ tapasvinam tu karyan. i traividyaih. saha karayet |25

  KAZ01.19.32cd/ maya.yogavidam caiva na svayam kopa.karan. at || 32 ||26

  KAZ01.19.33ab/ rajno hi vratam utthanam yajnah. karya.anusasanam |27

  KAZ01.19.33cd/ daks.in. a vr.tti.samyam tu dks.a tasya-abhis.ecanam || 33 ||28

  KAZ01.19.34ab/ praja.sukhe sukham rajnah. prajanam ca hite hitam |29

  KAZ01.19.34cd/ na-atma.priyam hitam rajnah. prajanam tu priyam hitam || 34 ||30

  KAZ01.19.35ab/ tasman nitya.utthito raja kuryad artha.anusasanam |KAZ01.19.35cd/ arthasya mulam utthanam anarthasya viparyayah. || 35 ||

  31

  KAZ01.19.36ab/ anutthane dhruvo nasah. praptasya-anagatasya ca |32

  21KAZ01.19.30ab/ s22KAZ01.19.30cd/ s23KAZ01.19.31ab/ s24KAZ01.19.31cd/ s25KAZ01.19.32ab/ s26KAZ01.19.32cd/ s27KAZ01.19.33ab/ s28KAZ01.19.33cd/ s29KAZ01.19.34ab/ s30KAZ01.19.34cd/ s31KAZ01.19.35cd/ s32KAZ01.19.36ab/ s

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 18 1 BOOK 1: CONCERNING THE TOPIC OF TRAINING

  KAZ01.19.36cd/ prapyate phalam utthanal labhate ca-arthasampadam || 36 || 33

  1.20 Chapter 20 (Section 17): Regulations for the Royal Residence34

  KAZ01.20.01/ vastuka.prasaste dese saprakara.parikha.dvaram aneka.kaks.ya.parigatamantah.puram karayet | 1 |KA01.20.02/ kosagr.ha.vidhanena madhye vasa.gr.ham, gud.ha.bhitti.sancaram mohana.gr.hamtan.madhye va vasa.gr.ham, bhumi.gr.ham va-asanna.caitya.kas.t.ha.devata.apidhana.dvaramaneka.surunga.sancaram tasya-upari prasadam gud.ha.bhitti.sopanamsus.ira.stambha.pravesa.apasaram va vasa.gr.ham yantra.baddha.tala.avapatam karayet,apat.pratkara.artham apadi va | 2 |KAZ01.20.03/ ato nyatha va vikalpayet, saha.adhyayi.bhayat | 3 |KAZ01.20.04/ manus.en. a-agnina trir apasavyam parigatam antah.puram agnir anyo na dahati,na ca-atra-anyo gnir jvalati, vaidyutena bhasmana mr.t.samyuktena karaka.varin. a-avaliptamca | 4 |KAZ01.20.05/ jvant.sveta.mus.kaka.pus.pa.vandakabhir aks.ve jatasya-asvatthasya pratanenaguptam sarpa vis.an. i va na prabhavanti | 5 |KAZ01.20.06/ mayura.nakula.pr.s.ata.utsargah. sarpan bhaks.ayati | 6 |KAZ01.20.07/ sukah. sarika bhr.nga.rajo va sarpa.vis.a.sankayam krosati | 7 |KAZ01.20.08/ kraunco vis.a.abhyase madyati, glayati jvam.jvakah. , mriyate matta.kokilah. ,cakorasya-aks.in. virajyete | 8 |KAZ01.20.09/ ity evam agni.vis.a.sarpebhyah. pratikurvta | 9 |KAZ01.20.10/ pr.s.t.hatah. kaks.ya.vibhage str.niveso garbha.vyadhi.samsthavr.ks.a.udaka.sthanam ca | 10 |KAZ01.20.11/ bahih. kanya.kumara.puram | 11 |KAZ01.20.12/ purastad alankara.bhumir mantra.bhumir upasthanamkumara.adhyaks.a.sthanam ca | 12 |KAZ01.20.13/ kaks.ya.antares.v antarvamsika.sainyam tis.t.het | 13 |KAZ01.20.14/ antar.gr.ha.gatah. sthavira.str.parisuddham devm pasyet | 14 |KAZ01.20.15/ dev.gr.he lno hi bhrata bhadrasenam jaghana, matuh. sayya.antargatas caputrah. karus.am | 15 |KAZ01.20.16/ lajan madhuna-iti vis.en. a paryasya dev kasi.rajam, vis.a.digdhena nupren. avairantyam, mekhala.man. ina sauvram, jalutham adarsena, ven.yam gud.ham sastram kr.tvadev viduratham jaghana | 16 |KAZ01.20.17/ tasmad etany aspadani pariharet | 17 |KAZ01.20.18/ mun. d. a.jat.ila.kuhaka.pratisamsargam bahyabhis ca dasbhih. pratis.edhayet |18 |KAZ01.20.19/ na ca-enah. kulyah. pasyeyuh. , anyatra garbha.vyadhi.samsthabhyah. | 19 |KAZ01.20.20/ rupa.ajvah. snana.praghars.a.suddha.sarrah. parivartita.vastra.alankarah.pasyeyuh. | 20 |KAZ01.20.21/ astikah. purus.ah. pancasatkah. striyo va mata.pitr..vyanjanah.sthavira.vars.adhara.abhyagarikas ca-avarodhanam sauca.asaucam vidyuh. , sthapayeyus casvami.hite, | 21 |KAZ01.20.22ab/ sva.bhumau ca vaset sarvah. para.bhumau na sancaret |

  35

  KAZ01.20.22cd/ na ca bahyena samsargam kascid abhyantaro vrajet || 22 || 36

  33KAZ01.19.36cd/ s34[ K tr. 54 :: K2 tr. 4835KAZ01.20.22ab/ s36KAZ01.20.22cd/ s

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 1.21 Chapter 21 (Section 18): Protection of the Kings Person 19

  KAZ01.20.23ab/ sarvam ca-aveks.itam dravyam nibaddha.agama.nirgamam |37

  KAZ01.20.23cd/ nirgacched abhigacched va mudra.sankranta.bhumikam || 23 || 38

  1.21 Chapter 21 (Section 18): Protection of the Kings Person39

  KAZ01.21.01/ sayanad utthitah. str.gan. air dhanvibhih. parigr.hyate, dvityasyam kaks.yayamkancuka.us.n. s.ibhir vars.a.dhara.abhyagarikaih. , tr.tyasyam kubja.vamana.kirataih. , caturthyammantribhih. sambandhibhir dauvarikais ca prasa.pan. ibhih. | 1 |KAZ01.21.02/ pitr..paitamaham sambandha.anubaddham siks.itam anuraktamkr.ta.karman. am ca janam asannam kurvta, na-anyato.desyam akr.ta.artha.manamsva.desyam va-apy apakr.tya-upagr.htam | 2 |KAZ01.21.03/ antar.vamsika.sainyam rajanam antah.puram ca raks.et | 3 |KAZ01.21.04/ gupte dese mahanasikah. sarvam asvada.bahulyena karma karayet | 4 |KAZ01.21.05/ tad raja tathaiva pratibhunjta purvam agnaye vayobhyas ca balim kr.tva | 5 |KAZ01.21.06/ agner jvala.dhuma.nlata sabda.sphot.anam ca vis.a.yuktasya, vayasam vipattisca | 6 |KAZ01.21.07a/ annasya us.ma mayura.grva.abhah. saityam asu klis.t.asya-iva vaivarn.yamsa-udakatvam aklinnatvam ca -KAZ01.21.07b/ vyanjananam asu sus.katvam cakvatha.dhyama.phena.pat.ala.vicchinna.bhavo gandha.sparsa.rasa.vadhas ca -KAZ01.21.07c/ draves.u hna.atiriktac.chaya.darsanamphena.pat.ala.smanta.urdhva.raj.darsanam ca -KAZ01.21.07d/ rasasya madhye nla raj, payasas tamra, madya.toyayoh. kal, dadhnah.syama, madhunah. sveta, dravyan. am ardran. am asu pramlanatvam utpakva.bhavah.kvatha.nla.syavata ca -KAZ01.21.07e/ sus.kan. am asu satanam vaivarn.yam ca, -KAZ01.21.07f/ kat.hinanam mr.dutvam mr.dunam ca kat.hinatvam, tad.abhyaseks.udra.sattva.vadhas ca, -KAZ01.21.07g/ astaran.a.pravaran. anam dhyama.man.d. alata tanturoma.paks.ma.satanam ca, -KAZ01.21.07h/ loha.man. imayanam pankama.lopadehatasneha.raga.gaurava.prabhava.varn.a.sparsavadhas ca - iti vis.ayuktasya lingani | 7 |KAZ01.21.08/ vis.a.pradasya tu sus.ka.syava.vaktrata vak.sangah. svedo vijr.mbhan.amca-atimatram vepathuh. praskhalanam vakya.vipreks.an. am avegah. karman. i sva.bhumauca-anavasthanam iti | 8 |KAZ01.21.09/ tasmad asya jangulvido bhis.ajas ca-asannah. syuh. | 9 |KAZ01.21.10/ bhis.ag.bhais.ajya.agarad asvada.visuddham aus.adham gr.htvapacaka.pes.akabhyam atmana ca pratisvadya rajne prayacchet | 10 |KAZ01.21.11/ panam panyam ca-aus.adhena vyakhyatam | 11 |KAZ01.21.12/ kalpaka.prasadhakah. snana.suddha.vastra.hastah. samudram upakaran.amantarvamsika.hastad adaya paricareyuh. | 12 |KAZ01.21.13/ snapaka.samvahaka.astaraka.rajaka.mala.kara.karma dasyah. prasiddha.saucah.kuryuh. , tabhir adhis.t.hita va silpinah. | 13 |KAZ01.21.14/ atma.caks.us.i nivesya vastra.malyam dadyuh. ,snana.anulepana.praghars.a.curn. a.vasa.snanyani ca sva.vaks.o.bahus.u ca | 14 |KAZ01.21.15/ etena parasmad agatakam vyakhyatam | 15 |

  37KAZ01.20.23ab/ s38KAZ01.20.23cd/ s39[ K tr. 58 :: K2 tr. 51

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 20 2 BOOK 2: THE ACTIVITY OF THE HEADS OF DEPARTMENTS

  KAZ01.21.16/ kuslavah. sastra.agni.rasa.krd. a.varjam narmayeyuh. | 16 |KAZ01.21.17/ atodyani ca-es.am antas tis.t.heyuh. , asva.ratha.dvipa.alankaras ca | 17 |KAZ01.21.18/ apta.purus.a.adhis.t.hitam yana.vahanam arohet, navamca-apta.navika.adhis.t.hitam | 18 |KAZ01.21.19/ anya.nau.pratibaddham vata.vega.vasam ca na-upeyat | 19 |KAZ01.21.20/ udaka.ante sainyam asta | 20 |KAZ01.21.21/ matsya.graha.visuddham udakam avagaheta | 21 |KAZ01.21.22/ vyala.graha.visuddham udyanam gacchet | 22 |KAZ01.21.23/ lubdhaka.sva.gan. ibhir apasta.stena.vyala.para.abadha.bhayamcala.laks.ya.paricaya.artham mr.ga.aran.yam gacchet | 23 |KAZ01.21.24/ apta.sastra.graha.adhis.t.hitah. siddha.tapasam pasyet, mantri.paris.ada sahasamanta.dutam | 24 |KAZ01.21.25/ samnaddho svam hastinam va-arud.hah. samnaddham ankam pasyet | 25 |KAZ01.21.26/ niryan. e bhiyane ca raja.margam ubhayatah. kr.ta.araks.am sastribhir dan.d. ibhisca-apasta.sastra.hasta.pravrajita.vyangam gacchet | 26 |KAZ01.21.27/ na purus.a.sambadham avagaheta | 27 |KAZ01.21.28/ yatra.samaja.utsava.prahavan.ani ca dasa.vargika.adhis.t.hitani gacchet | 28 |KAZ01.21.29ab/ yatha ca yoga.purus.air anyan raja-adhitis.t.hati |

  40

  KAZ01.21.29cd/ tatha-ayam anya.abadhebhyo raks.ed atmanam atmavan || 29 ||41

  2 Book 2: The Activity of the Heads of Departments42

  2.1 Chapter 1 (Section 19): Settlement of the Countryside43

  KAZ02.01.01/ bhuta.purvam abhuta.purvam va jana.padam para.desa.apavahanenasva.desa.abhis.yanda.vamanena va nivesayet | 1 |KAZ02.01.02/ sudra.kars.aka.prayam kula.sata.avaram panca.kula.sata.param gramamkrosad.vikrosa.smanam anyonya.araks.am nivesayet | 2 |KAZ02.01.03/ nal.saila.vana.bhr.s.t.i.dar.setu.bandha.sam.salmal.ks.ra.vr.ks.an antes.usmnam sthapayet | 3 |KAZ02.01.04/ as.t.asata.gramya madhye sthanyam, catuhsata.gramya dron.a.mukham,dvisata.gramyah. karvat.ikam, dasa.gram.sangrahen.a sangraham sthapayet | 4 |KAZ02.01.05/ antes.v anta.pala.durgan. i jana.pada.dvaran.y anta.pala.adhis.t.hitani sthapayet |5 |KAZ02.01.06/ tes.am antaran. i vagurika.sabara.pulinda.can.d. ala.aran.ya.cara raks.eyuh. | 6 |KAZ02.01.07a/ r.tvig.acarya.purohita.srotriyebhyo brahma.deyany adan.d. a.karan. yabhirupa.dayadakani prayacchet -KAZ02.01.07b/ adhyaks.a.sankhyayaka.adibhyogopa.sthanika.ankastha.cikitsaka.asva.damaka.janghakarikebhyas ca vikraya.adhana.varjani| 7 |KAZ02.01.08/ karadebhyah. kr.ta.ks.etran. y aikapurus.ikan. i prayacchet | 8 |KAZ02.01.09/ akr.tani kartr.bhyo na-adeyani | 9 |KAZ02.01.10/ akr.s.atam achidya-anyebhyah. prayacchet | 10 |

  40KAZ01.21.29ab/ s41KAZ01.21.29cd/ s42[ K tr. 62218 :: K2 tr. 5518943[ K tr. 62 :: K2 tr. 55

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 2.1 Chapter 1 (Section 19): Settlement of the Countryside 21

  KAZ02.01.11/ grama.bhr.taka.vaidehaka va kr.s.eyuh. | 11 |KAZ02.01.12/ akr.s.anto va-avahnam dadyuh. | 12 |KAZ02.01.13/ dhanya.pasu.hiran.yais ca-etan anugr.hn. yat | 13 |KAZ02.01.14/ tany anu sukhena dadyuh. | 14 |KAZ02.01.15/ anugraha.pariharau ca-etebbhyah. kosa.vr.ddhi.karau dadyat,kosa.upaghatakau varjayet | 15 |KAZ02.01.16/ alpa.koso hi raja paura.janapadan eva grasate | 16 |KAZ02.01.17/ nivesa.sama.kalam yatha.agatakam va pariharam dadyat | 17 |KAZ02.01.18/ nivr.tta.pariharan pita-iva-anugr.hn. yat | 18 |KAZ02.01.19/ akara.karma.anta.dravya.hasti.vana.vraja.van.ik.patha.pracaranvari.sthala.patha.pan.ya.pattanani ca nivesayet | 19 |KAZ02.01.20/ saha.udakam aharya-udakam va setum bandhayet | 20 |KAZ02.01.21/ anyes.am va badhnatam bhumi.marga.vr.ks.a.upakaran.a.anugraham kuryat,pun.ya.sthana.araman. am ca | 21 |KAZ02.01.22/ sambhuya.setu.bandhad apakramatah. karmakara.balvardah. karma kuryuh. |22 |KAZ02.01.23/ vyayakarman. i ca bhag syat, na ca-amsam labheta | 23 |KAZ02.01.24/ matsya.plava.hari.tapan.yanam setus.u raja svamyam gacchet | 24 |KAZ02.01.25/ dasa.ahitaka.bandhun asr.n. vato raja vinayam grahayet | 25 |KAZ02.01.26/ bala.vr.ddha.vyasany.anathams ca raja bibhr.yat, striyam aprajatam prajatayasca putran | 26 |KAZ02.01.27/ bala.dravyam grama.vr.ddha vardhayeyur a vyavahara.prapan. at,deva.dravyam ca | 27 |KAZ02.01.28/ apatya.daram mata.pitarau bhratr.n aprapta.vyavaharan bhaginh. kanyavidhavas ca-abibhratah. saktimato dvadasa.pan.o dan.d. ah. , anyatra patitebhyah. , anyatra matuh.| 28 |KAZ02.01.29/ putra.daram apratividhaya pravrajatah. purvah. sahasa.dan.d. ah. , striyam capravrajayatah. | 29 |KAZ02.01.30/ lupta.vyayamah. pravrajed apr.cchya dharmasthan | 30 |KAZ02.01.31/ anyatha niyamyeta | 31 |KAZ02.01.32/ vanaprasthad anyah. pravrajita.bhavah., sajatad anyah. sanghah. , samutthayikadanyah. samaya.anubandho va na-asya jana.padam upaniviseta | 32 |KAZ02.01.33/ na ca tatra-arama vihara.artha va salah. syuh. | 33 |KAZ02.01.34/ nat.a.nartaka.gayana.vadaka.vag.jvana.kuslava na karma.vighnam kuryuh. |34 |KAZ02.01.35/ nirasrayatvad graman. am ks.etra.abhiratatvac ca purus.an. amkosa.vis.t.i.dravya.dhanya.rasa.vr.ddhir bhavati | 35 |KAZ02.01.36ab/ para.cakra.at.av.grastam vyadhi.durbhiks.a.pd. itam |

  44

  KAZ02.01.36cd/ desam parihared raja vyaya.krd. as ca varayet || 36 ||45

  KAZ02.01.37ab/ dan.d. a.vis.t.i.kara.abadhai raks.ed upahatam kr.s.im |46

  KAZ02.01.37cd/ stena.vyala.vis.a.grahair vyadhibhis ca pasu.vrajan || 37 ||47

  KAZ02.01.38ab/ vallabhaih. karmikaih. stenair anta.palais ca pd. itam |48

  KAZ02.01.38cd/ sodhayet pasu.sanghais ca ks.yaman.am van. ik.patham || 38 ||49

  44KAZ02.01.36ab/ s45KAZ02.01.36cd/ s46KAZ02.01.37ab/ s47KAZ02.01.37cd/ s48KAZ02.01.38ab/ s49KAZ02.01.38cd/ s

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 22 2 BOOK 2: THE ACTIVITY OF THE HEADS OF DEPARTMENTS

  KAZ02.01.39ab/ evam dravya.dvi.pavanam setu.bandham atha-akaran | 50

  KAZ02.01.39cd/ raks.et purva.kr.tan raja navams ca-abhipravartayet || 39 ||51

  2.2 Chapter 2 (Section 20): Disposal of Non-agricultural Land52

  KAZ02.2.01/ akr.s.yayam bhumau pasubhyo vivtani prayacchet | 1 |KAZ02.2.02/ pradis.t.a.abhaya.sthavara.jangamani ca brahma.soma.aran.yani tapasvibhyogo.ruta.paran. i prayacchet | 2 |KAZ02.2.03/ tavan.matram eka.dvaram khata.guptam svadu.phala.gulma.gucchamakan. t.aki.drumam uttana.toya.asayam danta.mr.ga.catus.padam bhagna.nakha.dams.t.ra.vyalammargayuka.hasti.hastinka.labham mr.ga.vanam vihara.artham rajnah. karayet | 3 |KAZ02.2.04/ sarva.atithi.mr.gam pratyante ca-anyan.mr.ga.vanam bhumi.vasena va nivesayet| 4 |KAZ02.2.05/ kupya.pradis.t.anam ca dravyan. am eka.ekaso vanani nivesayet,dravya.vana.karma.antan at.avs ca dravya.vana.apasrayah. | 5 |KAZ02.2.06/ pratyante hasti.vanam at.avy.araks.am nivesayet | 6 |KAZ02.2.07/ naga.vana.adhyaks.ah. parvatam na-adeyam sara.sama.anupam ca naga.vanamvidita.paryanta.pravesa.nis.kasam naga.vana.palaih. palayet | 7 |KAZ02.2.08/ hasti.ghatinam hanyuh. | 8 |KAZ02.2.09/ danta.yugam svayam.mr.tasya-aharatah. sapada.catus.pan.o labhah. | 9 |KAZ02.2.10/ naga.vana.pala hastipaka.pada.pasika.saimika.vana.caraka.parikarmika.sakhahasti.mutra.purs.ac.channa.gandha bhallatak.sakha.pracchannah. pancabhih. saptabhir vahasti.bandhakbhih. saha carantah. sayya.sthana.padya.len.d. a.kula.ghata.uddesenahasti.kula.paryagram vidyuh. | 10 |KAZ02.2.11/ yutha.caram eka.caram niryutham yutha.patim hastinam vyalam mattampotam bandha.muktam ca nibandhena vidyuh. | 11 |KAZ02.2.12/ ankastha.praman.aih. prasasta.vyanjana.acaran hastino gr.hn. yuh. | 12 |KAZ02.2.13/ hasti.pradhanam vijayo rajnah. | 13 |KAZ02.2.14/ para.anka.vyuha.durga.skandha.avara.pramardana hy atipraman. a.sarrah.pran. a.hara.karman.o hastinah. | 14 |KAZ02.2.15ab/ kalinga.angarajah. sres.t.hah. pracyas cedi.karus.ajah. |

  53

  KAZ02.2.15cd/ dasarn. as ca-apara.antas ca dvipanam madhyama matah. || 15 ||54

  KAZ02.2.16ab/ sauras.t.rikah. pancanadas tes.am pratyavarah. smr.tah. |55

  KAZ02.2.16cd/ sarves.am karman. a vryam javas tejas ca vardhate || 16 ||56

  2.3 Chapter 3 (Section 21): Construction of Forts57

  KAZ02.3.01/ caturdisam jana.pada.ante samparayikam daiva.kr.tam durgam karayet,antar.dvpam sthalam va nimna.avaruddham audakam, prastaram guham va parvatam,nirudaka.stambam irin. am va dhanvanam, khanjana.udakam stamba.gahanam vavana.durgam | 1 |

  50KAZ02.01.39ab/ s51KAZ02.01.39cd/ s52[ K tr. 67 :: K2 tr. 5953KAZ02.2.15ab/ s54KAZ02.2.15cd/ s55KAZ02.2.16ab/ s56KAZ02.2.16cd/ s57[ K tr. 69 :: K2 tr. 61

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 2.3 Chapter 3 (Section 21): Construction of Forts 23

  KAZ02.3.02/ tes.am nad.parvata.durgam jana.pada.araks.a.sthanam, dhanvana.vana.durgamat.av.sthanam apady apasaro va | 2 |KAZ02.3.03/ jana.pada.madhye samudaya.sthanam sthanyam nivesayet, vastuka.prasastedese nad.sangame hradasya-avisos.asya-anke sarasas tat.akasya va, vr.ttam drghamcatur.asram va vastu.vasena va pradaks.in. a.udakam pan.ya.put.a.bhedanamamsapatha.vari.pathabhyam upetam | 3 |KAZ02.3.04/ tasya parikhas tisro dan.d. a.antarah. karayet caturdasa dvadasa dasa-iti dan.d. anvistrn. ah. , vistarad avagad.hah. pada.unam ardham va, tribhaga.mulah. , mula.catur.asra va,pas.an. a.upahitah. pas.an. a.is.t.aka.baddha.parsva va, toya.antikr agantu.toya.purn. a vasaparivahah. padma.grahavats ca | 4 |KAZ02.3.05/ caturdan.d. a.apakr.s.t.am parikhayah. s.ad.dan.d. a.ucchritam avaruddhamtad.dvigun.a.vis.kambham khatad vapram karayed urdhva.cayam manca.pr.s.t.hamkumbha.kuks.ikam va hastibhir gobhis ca ks.un. n. am kan. t.aki.gulma.vis.a.vall.pratanavantam |5 |KAZ02.3.06/ pamsu.ses.en. a vastuc.chidram raja.bhavanam va purayet | 6 |KAZ02.3.07a/ vaprasya-upari prakaram vis.kambha.dvigun.a.utsedham ais.t.akamdvadasa.hastad urdhvam ojam yugmam va a caturvimsati.hastad iti karayet -KAZ02.3.07b/ ratha.carya.sancaram tala.mulam murajakaih. kapi.srs.akais ca-acita.agram | 7|KAZ02.3.08/ pr.thu.sila.samhatam va sailam karayet, na tv eva kas.t.amayam | 8 |KAZ02.3.09/ agnir avahito hi tasmin vasati | 9 |KAZ02.3.10/ vis.kambha.catur.asram at.t.alakam utsedha.sama.avaks.epa.sopanam karayettrimsad.dan.d. a.antaram ca | 10 |KAZ02.3.11/ dvayor at.t.alakayor madhye saharmya.dvi.talam adhyardhaya.ayamam pratolmkarayet | 11 |KAZ02.3.12/ at.t.alaka.pratol.madhye tri.dhanus.ka.adhis.t.hanamsa-apidhanac.chidra.phalaka.samhatam indra.kosam karayet | 12 |KAZ02.3.13/ antares.u dvihasta.vis.kambham parsve catur.gun.a.ayamam deva.patham karayet| 13 |KAZ02.3.14/ dan.d. a.antara dvi.dan.d. a.antara va caryah. karayet, agrahye dese pradhavanikamnis.kira.dvaram ca | 14 |KAZ02.3.15/ bahir.janu.bhanjan.sula.prakara.kupa.kut.a.avapata.kan.t.aka.pratisara.ahi.-pr.s.t.ha.tala.pattra.sr.nga.at.aka.sva.dams.t.ra.argala.upaskandana.paduka.-ambars.a.uda.panakaih. praticchannam channa.patham karayet | 15 |KAZ02.3.16/ prakaram ubhayato men. d. hakam adhyardha.dan.d. am kr.tvapratol.s.at..tula.antaram dvaram nivesayet panca.dan.d. ad eka.uttaram a.as.t.a.dan.d. ad iticatur.asram s.ad. .bhagam ayamad.adhikam as.t.a.bhagam va | 16 |KAZ02.3.17/ panca.dasa.hastad eka.uttaram a.as.t.adasa.hastad iti tala.utsedhah. | 17 |KAZ02.3.18/ stambhasya pariks.epah. s.ad. .ayamo, dvigun.o nikhatah. , culikayas catur.bhagah. |18 |KAZ02.3.19/ adi.talasya panca.bhagah. sala vap sma.gr.ham ca | 19 |KAZ02.3.20/ dasa.bhagikau dvau pratimancau, antaram an. .harmyam ca | 20 |KAZ02.3.21/ samucchrayad ardha.tale sthun. a.bandhas ca | 21 |KAZ02.3.22/ ardha.vastukam uttama.agaram, tribhaga.antaram va,is.t.aka.avabaddha.parsvam, vamatah. pradaks.in. a.sopanam gud.ha.bhitti.sopanam itaratah. | 22|KAZ02.3.23/ dvi.hastam toran. a.sirah. | 23 |KAZ02.3.24/ tri.panca.bhagikau dvau kapat.a.yogau | 24 |KAZ02.3.25/ dvau parighau | 25 |

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 24 2 BOOK 2: THE ACTIVITY OF THE HEADS OF DEPARTMENTS

  KAZ02.3.26/ aratnir indra.klah. | 26 |KAZ02.3.27/ panca.hastam an. i.dvaram | 27 |KAZ02.3.28/ catvaro hasti.parighah. | 28 |KAZ02.3.29/ nivesa.ardham hasti.nakham | 29 |KAZ02.3.30/ mukha.samah. sankramah. samharyo bhumimayo va nirudake | 30 |KAZ02.3.31/ prakara.samam mukham avasthapya tri.bhaga.godha.mukham gopuramkarayet | 31 |KAZ02.3.32/ prakara.madhye vapm kr.tva pus.karin. .dvaram, catuh. .salamadhyardha.antaram san. ikam kumar.puram, mun. d. a.harmya.dvi.talam mun.d. aka.dvaram,bhumi.dravya.vasena va nivesayet | 32 |KAZ02.3.33/ tri.bhaga.adhika.ayama bhan.d. a.vahinh. kulyah. karayet | 33 |KAZ02.3.34ab/ tasu pas.an. a.kuddalah. kut.har.kan.d. a.kalpanah. |

  58

  KAZ02.3.34cd/ mus.un.d. h.mudgara dan.d. as cakra.yantra.sataghnayah. || 34 ||59

  KAZ02.3.35ab/ karyah. karmarikah. sula vedhana.agras ca ven.avah. |60

  KAZ02.3.35cd/ us.t.ra.grvyo gni.samyogah. kupya.kalpe ca yo vidhih. || 35 ||61

  2.4 Chapter 4 (Section 22): Lay-out of the Fortified City62

  KAZ02.4.01/ trayah. pracna raja.margas traya udcna iti vastu.vibhagah. | 1 |KAZ02.4.02/ sa dvadasa.dvaro yukta.udaka.bhramac.channa.pathah. | 2 |KAZ02.4.03/ catur.dan.d. a.antara rathyah. | 3 |KAZ02.4.04/ raja.marga.dron.a.mukha.sthanya.ras.t.ra.vivta.pathah.samyanya.vyuha.smasana.grama.pathas ca-as.t.a.dan.d. ah. | 4 |KAZ02.4.05/ catur.dan.d. ah. setu.vana.pathah., dvi.dan.d. o hasti.ks.etra.pathah. , panca.aratnayoratha.pathah. , catvarah. pasu.pathah., dvau ks.udra.pasu.manus.ya.pathah. | 5 |KAZ02.4.06/ pravre vastuni raja.nivesas caturvarn.ya.samajve | 6 |KAZ02.4.07/ vastu.hr.dayad uttare nava.bhage yatha.ukta.vidhanam antah.purampran.mukham udan.mukham va karayet | 7 |KAZ02.4.08/ tasya purva.uttaram bhagam acarya.purohita.ijya.toya.sthanam mantrin. asca-avaseyuh. , purva.daks.in. am bhagm mahanasam hasti.sala kos.t.ha.agaram ca | 8 |KAZ02.4.09/ tatah. param gandha.malya.rasa.pan.yah. prasadhana.karavah. ks.atriyas capurvam disam adhivaseyuh. | 9 |KAZ02.4.10/ daks.in. a.purvam bhagam bhan.d. a.agaram aks.a.pat.alam karma.nis.adyas ca,daks.in. a.pascimam bhagam kupya.gr.ham ayudha.agaram ca | 10 |KAZ02.4.11/ tatah. param nagara.dhanya.vyavaharika.karmantika.bala.adhyaks.ah.pakva.anna.sura.mamsa.pan.ya rupajvas talavacara vaisyas ca daks.in. am disam adhivaseyuh. |11 |KAZ02.4.12/ pascima.daks.in. am bhagam khara.us.t.ra.gupti.sthanam karma.gr.ham ca,pascima.uttaram bhagam yana.ratha.salah. | 12 |KAZ02.4.13/ tatah. param urn. a.sutra.ven.u.carma.varma.sastra.avaran.a.karavah. sudras capascimam disam adhivaseyuh. | 13 |KAZ02.4.14/ uttara.pascimam bhagam pan.ya.bhais.ajya.gr.ham, uttara.purvam bhagam kosogava.asvam ca | 14 |

  58KAZ02.3.34ab/ s59KAZ02.3.34cd/ s60KAZ02.3.35ab/ s61KAZ02.3.35cd/ s62[ K tr. 77 :: K2 tr. 67

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 2.5 Chapter 5 (Section 23): Duties of the Director of Stores 25

  KAZ02.4.15/ tatah. param nagara.raja.devata.loha.man.i.karavo brahman. as ca-uttaram disamadhivaseyuh. | 15 |KAZ02.4.16/ vastuc.chidra.anusales.u sren. .prapan. i.nikaya avaseyuh. | 16 |KAZ02.4.17/ apara.ajita.apratihata.jayanta.vaijayanta.kos.t.hansiva.vaisravan.a.asvi.sr.madira.gr.han. i ca pura.madhye karayet | 17 |KAZ02.4.18/ yatha.uddesam vastu.devatah. sthapayet | 18 |KAZ02.4.19/ brahma.aindra.yamya.sainapatyani dvaran. i | 19 |KAZ02.4.20/ bahih. parikhaya dhanuh. .sata.apakr.s.t.as caitya.pun.ya.sthana.vana.setu.bandhah.karyah. , yatha.disam ca dig.devatah. | 20 |KAZ02.4.21/ uttarah. purvo va smasana.bhago varn. a.uttamanam, daks.in. ena smasanamvarn. a.avaran. am | 21 |KAZ02.4.22/ tasya-atikrame purvah. sahasa.dan.d. ah. | 22 |KAZ02.4.23/ pas.an.d. a.can.d. alanam smasana.ante vasah. | 23 |KAZ02.4.24/ karma.anta.ks.etra.vasena kut.umbinam smanam sthapayet | 24 |KAZ02.4.25/ tes.u pus.pa.phala.vat.an dhanya.pan.ya.nicayams ca-anujnatah. kuryuh. | 25 |KAZ02.4.26/ dasa.kul.vat.am kupa.sthanam | 26 |KAZ02.4.27/ sarva.sneha.dhanya.ks.ara.lavan.a.gandha.bhais.ajya.sus.ka.saka.yavasa.-vallura.tr.n. a.kas.t.ha.loha.carma.angara.snayu.vis.a.vis.an. a.ven.u.valkala.-sara.daru.praharan.a.avaran.a.asma.nicayan aneka.vars.a.upabhoga.sahan karayet | 27 |KAZ02.4.28/ navena-anavam sodhayet | 28 |KAZ02.4.29/ hasti.asva.ratha.padatam aneka.mukhyam avasthapayet | 29 |KAZ02.4.30/ aneka.mukhyam hi paraspara.bhayat para.upajapam na-upaiti | 30 |KAZ02.4.31/ etena-anta.pala.durga.samskara vyakhyatah. | 31 |KAZ02.4.32ab/ na ca bahirikan kuryat pure ras.t.ra.upaghatakan |

  63

  KAZ02.4.32cd/ ks.ipej jana.pade ca-etan sarvan va dapayet karan || 32 ||64

  2.5 Chapter 5 (Section 23): Duties of the Director of Stores65

  KAZ02.5.01/ samnidhata kosa.gr.ham pan.ya.gr.ham kos.t.ha.agaram kupya.gr.hamayudha.agaram bandhana.agaram ca karayet | 1 |KAZ02.5.02/ catur.asram vapm an-udaka.upasneham khanayitva pr.thu.silabhir ubhayatah.parsvam mulam ca pracitya sara.daru.panjaram bhumi.samam tri.talam aneka.vidhanamkut.t.ima.desa.sthana.talam eka.dvaram yantra.yukta.sopanam bhumi.gr.ham karayet | 2 |KAZ02.5.03/ tasya-upari-ubhayato.nis.edham sa-pragrvam ais.t.akambhan.d. a.vahin.pariks.iptam kosa.gr.ham karayet, prasadam va | 3 |KAZ02.5.04/ jana.pada.ante dhruva.nidhim apad.artham abhityaktaih. karayet | 4 |KAZ02.5.05a/ pakva.is.t.aka.stambham catuh. .salam eka.dvaram aneka.sthana.talamvivr.ta.stambha.apasaram ubhayatah. pan.ya.gr.ham kos.t.ha.agaram ca -KAZ02.5.05b/ drgha.bahu.salam kaks.ya.avr.ta.kud.yam antah. kupya.gr.ham, tad evabhumi.gr.ha.yuktam ayudha.agaram -KAZ02.5.05c/ pr.thag.dharma.sthyam maha.matryam vibhakta.str.purus.a.sthanamapasaratah. sugupta.kaks.yam bandhana.agaram karayet | 5 |KAZ02.5.06/ sarves.am salah.khata.uda.pana.varca.snana.gr.ha.agni.vis.a.tran. a.marjara.nakula.-araks.a.sva.daivata.pujana.yuktah. karayet | 6 |

  63KAZ02.4.32ab/ s64KAZ02.4.32cd/ s65[ K tr. 82 :: K2 tr. 72

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 26 2 BOOK 2: THE ACTIVITY OF THE HEADS OF DEPARTMENTS

  KAZ02.5.07/ kos.t.ha.agare vars.amanam aratni.mukham kun.d. am sthapayet | 7 |KAZ02.5.08/ tat.jata.karan.a.adhis.t.hitah. puran. am navam ca ratnam saram phalgu kupyam vapratigr.hn. yat | 8 |KAZ02.5.09/ tatra ratna.upadhav uttamo dan.d. ah. kartuh. karayitus ca sara.upadhaumadhyamah. , phalgu.kupya.upadhau tat-ca tavat-ca dan.d. ah. | 9 |KAZ02.5.10/ rupa.darsaka.visuddham hiran.yam pratigr.hn. yat | 10 |KAZ02.5.11/ asuddham chedayet | 11 |KAZ02.5.12/ ahartuh. purvah. sahasa.dan.d. ah. | 12 |KAZ02.5.13/ suddham purn. am abhinavam ca dhanyam pratigr.hn. yat | 13 |KAZ02.5.14/ viparyaye mulya.dvigun.o dan.d. ah. | 14 |KAZ02.5.15/ tena pan.yam kupyam ayudham ca vyakhyatam | 15 |KAZ02.5.16/ sarva.adhikaran.es.u yukta.upayukta.tatpurus.an. ampan.a.adi.catus..pan. a.parama.apahares.u purva.madhyama.uttama.vadha dan.d. ah. | 16 |KAZ02.5.17/ kosa.adhis.t.hitasya kosa.avacchede ghatah. | 17 |KAZ02.5.18/ tad.vaiyavr.tya.karan. am ardha.dan.d. ah. | 18 |KAZ02.5.19/ paribhas.an. am avijnate | 19 |KAZ02.5.20/ coran. am abhipradhars.an. e citro ghatah. | 20 |KAZ02.5.21/ tasmad apta.puruWa.adhis.t.hitah. samnidhata nicayan anutis.t.het | 21 |KAZ02.5.22a/ bahyam abhyantaram cayam vidyad vars.a.satad api |

  66

  KAZ02.5.22b/ yatha pr.s.t.o na sajjeta vyaye ses.e ca sancaye || 22 ||67

  2.6 Chapter 6 (Section 24): The Setting up of Revenue by theAdministrator

  68

  KAZ02.6.01/ samaharta durgam ras.t.ram khanim setum vanam vrajam van. ik.pathamca-aveks.eta | 1 |KAZ02.6.02/ sulkam dan.d. ah. pautavam nagariko laks.an. a.adhyaks.o mudra.adhyaks.ah. surasuna sutram tailam ghr.tam ks.arah. sauvarn. ikah. pan.ya.samstha vesya dyutam vastukamkaru.silpi.gan.o devata.adhyaks.o dvara.bahirika.adeyam ca durgam | 2 |KAZ02.6.03/ sta bhago balih. karo van. ik nad.palas taro navah. pattanam vivicitam vartanrajjus cora.rajjus ca ras.t.ram | 3 |KAZ02.6.04/ suvarn.a.rajata.vajra.man. i.mukta.pravala.sankha.loha.lavan.a.bhumi.-prastara.rasa.dhatavah. khanih. | 4 |KAZ02.6.05/ pus.pa.phala.vat.a.s.an.d. a.kedara.mula.vapah. setuh. | 5 |KAZ02.6.06/ pasu.mr.ga.dravya.hasti.vana.parigraho vanam | 6 |KAZ02.6.07/ go.mahis.am aja.avikam khara.us.tram asva.asvataram ca vrajah. | 7 |KAZ02.6.08/ sthala.patho vari.pathas ca van. ik.pathah. | 8 |KAZ02.6.09/ ity aya.sarram | 9 |KAZ02.6.10/ mulyam bhago vyaj parighah. klr.ptam rupikam atyayas ca-aya.mukham | 10 |KAZ02.6.11/ deva.pitr..puja.dana.artham, svasti.vacanam, antah.puram, mahanasam,duta.pravartimam, kos.t.ha.agaram, ayudha.agaram, pan.ya.gr.ham, kupya.gr.ham, karma.anto,vis.t.ih. , patti.asva.ratha.dvipa.parigraho, go.man.d. alam, pasu.mr.ga.paks.i.vyala.vat.ah. ,kas.t.ha.tr.n. a.vat.as ca-iti vyaya.sarram | 11 |KAZ02.6.12/ raja.vars.am masah. paks.o divasas ca vyus.t.am, vars.a.hemanta.grs.man. amtr.tya.saptama divasa.unah. paks.ah. ses.ah. purn. ah. , pr.thag.adhimasakah., iti kalah. | 12 |

  66KAZ02.5.22a/ s67KAZ02.5.22b/ s68[ K tr. 86 :: K2 tr. 75

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 2.7 Chapter 7 (Section 25): Records and Accounts and Audit Office 27

  KAZ02.6.13/ karan. yam siddham ses.am aya.vyayau nv ca | 13 |KAZ02.6.14/ samsthanam pracarah. sarra.avasthapanam adanam sarva.samudaya.pin.d. ah.sanjatam - etat karan. yam | 14 |KAZ02.6.15/ kosa.arpitam raja.harah. pura.vyayas ca pravis.t.amparama.samvatsara.anuvr.ttam sasana.muktam mukha.ajnaptam ca-apatanyam - etat siddham| 15 |KAZ02.6.16/ siddhi.karma.yogah. dan.d. a.ses.am aharan. yam balat.kr.ta.pratis.t.abdhamavamr.s.t.am ca prasodhyam - etat-ses.am, asaram alpa.saram ca | 16 |KAZ02.6.17/ vartamanah. paryus.ito nya.jatas ca-ayah. | 17 |KAZ02.6.18/ divasa.anuvr.tto vartamanah. | 18 |KAZ02.6.19/ parama.samvatsarikah. para.pracara.sankranto va paryus.itah. | 19 |KAZ02.6.20/ nas.t.a.prasmr.tam ayukta.dan.d. ah. parsvam parihn. ikam aupayanikamd. amara.gataka.svam aputrakam nidhis ca-anya.jatah. | 20 |KAZ02.6.21/ viks.epa.vyadhita.antara.arambha.ses.am ca vyaya.pratyayah. | 21 |KAZ02.6.22/ vikriye pan.yanam argha.vr.ddhir upaja, mana.unmana.vises.o vyaj,kraya.sanghars.e vardha.vr.ddhih. - ity ayah. | 22 |KAZ02.6.23/ nityo nitya.utpadiko labho labha.utpadika iti vyayah. | 23 |KAZ02.6.24/ divasa.anuvr.tto nityah. | 24 |KAZ02.6.25/ paks.a.masa.samvatsara.labho labhah. | 25 |KAZ02.6.26/ tayor utpanno nitya.utpadiko labha.utpadika iti vyayah. | 26 |KAZ02.6.27/ sanjatad aya.vyaya.visuddha nv, prapta ca-anuvr.tta ca | 27 |KAZ02.6.28ab/ evam kuryat samudayam vr.ddhim ca-ayasya darsayet |

  69

  KAZ02.6.28cd/ hrasam vyayasya ca prajnah. sadhayec ca viparyayam || 28 ||70

  2.7 Chapter 7 (Section 25): Records and Accounts and Audit Office71

  KAZ02.7.01/ aks.a.pat.alam adhyaks.ah. pran.mukham udan.mukham va vibhakta.upasthanamnibandha.pustaka.sthanam karayet | 1 |KAZ02.7.02/ tatra-adhikaran. anam sankhya.pracara.sanjata.agram, karma.antanamdravya.prayoga.vr.ddhi.ks.aya.vyaya.prayama.vyaj.yoga.sthana.vetana.- vis.t.i.praman. am,ratna.sara.phalgu.kupyanamargha.prativarn.aka.mana.pratimana.unmana.avamana.bhan.d. am,desa.grama.jati.kula.sanghanam dharma.vyavahara.caritra.samsthanam, raja.upajvinampragraha.pradesa.bhoga.parihara.bhakta.vetana.labham, rajnas ca patn.putran. amratna.bhumi.labham nirdesa.utpatika.pratkara.labham, mitra.amitran. am casandhi.vigraha.pradana.adanam nibandha.pustakastham karayet | 2 |KAZ02.7.03/ tatah. sarva.adhikaran. anam karan. yam siddham ses.am aya.vyayau nvmupasthanam pracaram caritram samsthanam ca nibandhena prayacchet | 3 |KAZ02.7.04/ uttama.madhyama.avares.u ca karmasu taj.jatikam adhyaks.am kuryat,samudayikes.v avaklr.ptikam yam upahatya raja na-anutapyeta | 4 |KAZ02.7.05/ sahagrahin.ah. pratibhuvah. karma.upajvinah. putra bhrataro bharya duhitarobhr.tyas ca-asya karmac.chedam vaheyuh. | 5 |KAZ02.7.06/ tri.satam catuh. .pancasat-ca-ahoratran. am karma.samvatsarah. | 6 |KAZ02.7.07/ tam as.ad. h.paryavasanam unam purn. am va dadyat | 7 |KAZ02.7.08/ karan. a.adhis.t.hitam adhimasakam kuryat | 8 |

  69KAZ02.6.28ab/ s70KAZ02.6.28cd/ s71[ K tr. 92 :: K2 tr. 80

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 28 2 BOOK 2: THE ACTIVITY OF THE HEADS OF DEPARTMENTS

  KAZ02.7.09/ apasarpa.adhis.t.hitanca pracaram | 9 |KAZ02.7.10/ pracara.caritra.samsthanany anupalabhamano hi prakr.tah. samudayamajnanena parihapayati, utthana.klesa.asahatvad alasyena, sabdadis.v indriya.arthes.u prasaktah.pramadena, sankrosa.adharma.anartha.bhru.bhayena, karya.arthis.v anugraha.buddhih.kamena, himsa.buddhih. kopena, vidya.dravya.vallabha.apasrayad darpen.a,tula.mana.tarka.gan. ita.antara.upadhanat-lobhena | 10 |KAZ02.7.11/ "tes.am anupurvya yavan artha.upaghatas tavan eka.uttaro dan.d. ah. " iti manavah.| 11 |KAZ02.7.12/ "sarvatra-as.t.a.gun.ah. " iti parasarah. | 12 |KAZ02.7.13/ "dasa.gun.ah. " iti barhaspatyah. | 13 |KAZ02.7.14/ "vimsati.gun.ah. " ity ausanasah. | 14 |KAZ02.7.15/ yatha.aparadham iti kaut.ilyah. | 15 |KAZ02.7.16/ gan. anikyani as.ad. hm agaccheyuh. | 16 |KAZ02.7.17/ agatanam samudra.pustaka.bhan.d. a.nvkanam ekatra.asambhas.a.avarodhamkarayet | 17 |KAZ02.7.18/ aya.vyaya.nvnam agran. i srutva nvm avaharayet | 18 |KAZ02.7.19/ yac ca-agrad ayasya-antara.parn.e nvyam vardheta vyayasya va yat parihapayet,tad as.t.a.gun.am adhyaks.am dapayet | 19 |KAZ02.7.20/ viparyaye tam eva prati syat | 20 |KAZ02.7.21/ yatha.kalam anagatanam apustaka.bhan.d. a.nvkanam va deya.dasa.bandhodan.d. ah. | 21 |KAZ02.7.22/ karmike ca-upasthite karan. ikasya-apratibadhnatah. purvah. sahasa.dan.d. ah. | 22|KAZ02.7.23/ viparyaye karmikasya dvi.gun.ah. | 23 |KAZ02.7.24/ pracara.samam maha.matrah. samagrah. sravayeyur avis.ama.mantrah. | 24 |KAZ02.7.25/ pr.thag.bhuto mithya.vad ca-es.am uttamam dan.d. am dadyat | 25 |KAZ02.7.26/ akr.ta.aho.rupa.haram masam akanks.eta | 26 |KAZ02.7.27/ masad urdhvam masa.dvisata.uttaram dan.d. am dadyat | 27 |KAZ02.7.28/ alpa.ses.a.lekhya.nvkam panca.ratram akanks.eta | 28 |KAZ02.7.29/ tatah. param kosa.purvam aho.rupa.haramdharma.vyavahara.caritra.samsthana.sankalana.nirvartana.anumana.- cara.prayogair aveks.eta| 29 |KAZ02.7.30/ divasa.panca.ratra.paks.a.masa.caturmasya.samvatsarais ca pratisamanayet | 30|KAZ02.7.31/ vyus.t.a.desa.kala.mukha.utpatti.anuvr.tti.praman. a.dayaka.dapaka.-nibandhaka.pratigrahakais ca-ayam samanayet | 31 |KAZ02.7.32/ vyus.t.a.desa.kala.mukha.labha.karan.a.deya.yoga.praman.a.ajnapaka.-uddharaka.vidhatr.ka.pratigrahakais ca vyayam samanayet | 32 |KAZ02.7.33/ vyus.t.a.desa.kala.mukha.anuvartana.rupa.laks.an. a.praman.a.niks.epa.-bhajana.gopayakais ca nvm samanayet | 33 |KAZ02.7.34/ raja.arthe karan. ikasya-apratibadhnatah. pratis.edhayato va-ajnam nibandhadaya.vyayam anyatha nvm avalikhato dvi.gun.ah. | 34 |KAZ02.7.35/ krama.avahnam utkramam avijnatam punar.uktam va vastukam avalikhatodvadasa.pan.o dan.d. ah. | 35 |KAZ02.7.36/ nvm avalikhato dvi.gun.ah. | 36 |KAZ02.7.37/ bhaks.ayato s.t.a.gun.ah. | 37 |KAZ02.7.38/ nasayatah. panca.bandhah. pratidanam ca | 38 |KAZ02.7.39/ mithya.vade steya.dan.d. ah. | 39 |KAZ02.7.40/ pascat.pratijnate dvi.gun.ah. , prasmr.ta.utpanne ca | 40 |

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 2.8 Chapter 8 (Section 26): Misappropriation of Revenue by Officers and ItsRecovery 29

  KAZ02.7.41ab/ aparadham saheta-alpam tus.yed alpe pi ca-udaye |72

  KAZ02.7.41cd/ maha.upakaram ca-adhyaks.am pragrahen.a-abhipujayet || 41 ||73

  2.8 Chapter 8 (Section 26): Misappropriation of Revenue by

  Officers and Its Recovery74

  KAZ02.8.01/ kosa.purvah. sarva.arambhah. | 1 |KAZ02.8.02/ tasmat purvam kosam aveks.eta | 2 |KAZ02.8.03/ pracara.samr.ddhis caritra.anugrahas cora.nigraho yukta.pratis.edhah.sasya.sampat pan.ya.bahulyam upasarga.pramoks.ah. parihara.ks.ayo hiran.ya.upayanam itikosa.vr.ddhih. | 3 |KAZ02.8.04/ pratibandhah. prayogo vyavaharo vastarah. parihapan.am upabhogah.parivartanam apaharas ca-iti kosa.ks.ayah. | 4 |KAZ02.8.05/ siddhnam asadhanam anavataran.am apravesanam va pratibandhah. | 5 |KAZ02.8.06/ tatra dasa.bandho dan.d. ah. | 6 |KAZ02.8.07/ kosa.dravyan. am vr.ddhi.prayogah. prayogah. | 7 |KAZ02.8.08/ pan.ya.vyavaharo vyavaharah. | 8 |KAZ02.8.09/ tatra phala.dvi.gun.o dan.d. ah. | 9 |KAZ02.8.10/ siddham kalam apraptam karoti-apraptam praptam va-ity avastarah. | 10 |KAZ02.8.11/ tatra panca.bandho dan.d. ah. | 11 |KAZ02.8.12/ klr.ptam ayam parihapayati vyayam va vivardhayati-iti parihapan.am | 12 |KAZ02.8.13/ tatra hna.catur.gun.o dan.d. ah. | 13 |KAZ02.8.14/ svayam anyair va raja.dravyan. am upabhojanam upabhogah. | 14 |KAZ02.8.15/ tatra ratna.upabhoge ghatah. , sara.upabhoge madhyamah. sahasa.dan.d. ah. ,phalgu.kupya.upabhoge tac ca tavat-ca dan.d. ah. | 15 |KAZ02.8.16/ raja.dravyan. am anya.dravyena-adanam parivartanam | 16 |KAZ02.8.17/ tad upabhogena vyakhyatam | 17 |KAZ02.8.18/ siddham ayam na pravesayati, nibaddham vyayam na prayacchati, praptamnvm vipratijanta ity apaharah. | 18 |KAZ02.8.19/ tatra dvadasa.gun.o dan.d. ah. | 19 |KAZ02.8.20/ tes.am haran. a.upayas catvarimsat | 20 |KAZ02.8.21a/ purvam siddham pascad avataritam, pascat siddham purvam avataritam,sadhyam na siddham, asadhyam siddham, siddham asiddham kr.tam, asiddham siddhamkr.tam, alpa.siddham bahu kr.tam, bahu.siddham alpam kr.tam, anyat siddham anyat kr.tam,anyatah. siddham anyatah. kr.tam,-KAZ02.8.21b/ deyam na dattam, adeyam dattam, kale na dattam, akale dattam, alpamdattam bahu kr.tam, bahu dattam alpam kr.tam, anyad dattam anyat kr.tam, anyato dattamanyatah. kr.tam,-KAZ02.8.21c/ pravis.t.am apravis.t.am kr.tam, apravis.t.am pravis.t.am kr.tam, kupyamadatta.mulyam pravis.t.am, datta.mulyam na pravis.t.am -KAZ02.8.21d/ sanks.epo viks.epah. kr.tah. , viks.epah. sanks.epo va, maha.argham alpa.arghen.aparivartitam, alpa.argham maha.arghen.a va -KAZ02.8.21e/ samaropito rghah. , pratyavaropito va, samvatsaro masa.vis.amah. kr.tah. , masodivasa.vis.amo va, samagama.vis.amah. , mukha.vis.amah. , karmika.vis.amah. -

  72KAZ02.7.41ab/ s73KAZ02.7.41cd/ s74[ K tr. 98 :: K2 tr. 85

  Version : 0.1_005. Last updated : Fri Sep 4 14:34:58 NZST 2009.

 • 30 2 BOOK 2: THE ACTIVITY OF THE HEADS OF DEPARTMENTS

  KAZ02.8.21f/ nirvartana.vis.amah. , pin.d. a.vis.amah. , varn. a.vis.amah. , argha.vis.amah. ,mana.vis.amah. , mapana.vis.amah. , bhajana.vis.amah. - iti haran. a.upayah. | 21 |KAZ02.8.22/ tatra-upayukta.nidhayaka.nibandhaka.pratigrahaka.dayaka.dapaka.-mantri.vaiyavr.tya.karan eka.ekaso nuyunjta | 22 |KAZ02.8.23/ mithya.vade ca-es.am yukta.samo dan.d. ah. | 23 |KAZ02.8.24/ pracare ca-avaghos.ayet "amuna prakr.tena-upahatah. prajnapayantu" iti | 24 |KAZ02.8.25/ prajnapayato yatha.upaghatam dapayet | 25 |KAZ02.8.26/ anekes.u ca-abhiyoges.v apavyayamanah. sakr.d eva para.uktah. sarvam bhajeta |26 |KAZ02.8.27/ vais.amye sarvatra-anuyogam dadyat | 27 |KAZ02.8.28/ mahaty artha.apahare ca-alpena-api siddhah. sarvam bhajeta | 28 |KAZ02.8.29/ kr.ta.pratighata.avasthah. sucako nis.panna.arthah. s.as.t.ham amsam labheta,dvadasam amsam bhr.takah. | 29 |KAZ02.8.30/ prabhuta.abhiyogad alpa.nis.pattau nis.pannasya-amsam labheta | 30 |KAZ02.8.31/ a