Telangana Festivals

of 2 /2
©çí¬ù Æ  çÆæ\%A Åçõ  °æ C >™«x©Íé °æ JN’ûª ¢Á’i  çC é¬ü¿’. 1850 üé¬ û ©çí¬ù Íéçvü¿çí¬Ø  Ç® ’ ®ï´ç ¨»©’ ƒ °œ ûª ´’ߪ÷u®·. ûÁ ©çí¬ù Íéçvü¿çí¬ °æ J§ƒ©† ƒTçC. Å™« §ƒ©† ƒT† v§ƒçûª´’çûª öÀ™†÷ ûÁ ©ç í¬ù Ææ  çÆæ\%A éπE°œ Ææ’hçC. ÉC ¨»Æ‘  Y ߪ’ ü¿%éπ ¿çûÓ Ç™ *çîLq† Å稡ç. ü¿éπ˛ °‘ ®∏Ω ¶µ  º÷N’ °æ JÆæ ® v§ƒçû©ûÓ èπÿúø  ’èπ◊†oC ûÁ ©çí¬ù ÆæçÆæ\%A. DEo û ©çí¬ù Åêçúø Ææ  çÆæ\%A ÅØÌa. áçü¿’éπçõ‰ Ééπ\úÕ ƒçÆæ\% π ® ÷§ƒ©’ N’TL† v§ƒçûx †÷ éπE°œ Ææ  ’hØo®·. 1956 ûª ®yûª ØË  Éûª ®v§ƒçû© Ææ  çÆæ\%A ûÁ ©çí¬ù O’CéÌ *açC. ´’£æ  …®√≠æ  Z  v§ƒçûª  ç™E <®éπô’ , °æ ü©’, ¶  «ƒ°æ ®¢Á’i ƒ®÷°æuûª  ûÁ ©çí¬ù™ éπE°œ Ææ  ’hçö«®·. Å™«Íí éπ†oúø  v§ƒçûEéÀ , ûª N’¡Øúø  ’éÀ  ´©Ææ  ¢Á Rx † ñ«†° ü¿ éπ∞« 鬮’™x î™«´’çC û ©çí¬ù¢Í®. ¢J ü¿í _ ®®T°ævû©’çö«®·. Ç®’ôx  ®çîª  çÈ®úÕ  f  §ƒô©’ ¢√∞¡Ÿ  §ƒúø  ’ûª’ç ö«® ’. £æ  «ÙÆæ÷®°æ éπ\† 50 °æ ™„  x x †÷, éÓߪ’çûª  ÷h® v§ƒçûª  ç†÷ •ûª’éπ´’t Çúø’ûª’çö«® ’. ¢√∞¡Ÿ  §ƒúË ûÁ ©’í’ §ƒô ¢JéÀ  Å® n  çé¬ü¿’.. Å®·ØûÁ ©’í’™ØË  §ƒúø’ û® ’. ´ u´£æ  …® @Nûªç ûªN’¡¢Á’iØ¢J §ƒô ´÷vûª  ç ûÁ ©’í’™ØË  Öçô’çC. Åçü¿’Íé ûÁ ©çí¬ù Ææ  çÆæ\%A ã  .. . Æ  çÆæ\%A áèπ◊\´ § ƒ¡x™ Ééπ\úø  éπE°œ Ææ  ’hçC. ûÁ ©çí¬ù Æ  çÆæ\%ûª  çõ  v°æï© Ææ  çÆæ\%A, v¨¡´’ @´¤© Ææ  çÆæ\%A.  ÉüÓ v   ¨¡ ´’Í   é~  v   ûª ç  Íé´©ç ©Lûª  éπ∞¡©’ ´÷vûª¢Ë  ’ Æ  çÆæ\%A é¬ü¿’. Ç£æ  …®°æ  ¤ Å©¢ô’x  îª÷ÊÆh û ©çí¬ù Ææ  çÆæ\%A ûÁ©’Ææ  ’hçC. Ééπ\úø éÌEo °æ ü®©’ v°æûË  πçí¬ ´çúø  ’û®’. Éé𠶵  ˜íÓRéπ, Ø  j Ææ J éπ Ææ   ÷§ƒEéÀ  Å†’í’ùçí¬ Ç£  …®°æ  ¤ Å©¢ô’x  ç ö«®·. ñÔ†o©’ ûª Cûª ®’üµ  ∆Øu© ¢úøéπç áèπ◊\´. •ûª’éπ´’t °æçúø í áèπ◊\´í¬ ÖçúË N *® ’ü  ∆Øu©ûÓ î Æœ † Ç£æ  …® °æ ü®n ™‰ . *® ’üµ  ∆Øu©†’ íı®îªúø  ç, °æ‹>çîª úø  ç, ¢öÀ E í’Jhçîª úø  ç èπÿúáèπ◊\´. Çߪ÷ °æçúø íx , Æ  çü¿®x  OöÀ ØË ¢ú û®’. Ééπ\úø  ®ï ´ç¨»© °  ¤ô’ éπ – ®ï ´ç¨»©’ ÅçûªJçîªúø  ç èπÿúáèπ◊\¢Ë . ÉC ߪ  ·ü¿l¥  Íé~vûª  ç. v¨¡´’ Íé~vû  ç. ÆæçÆæ\% AE á°  ¤púø  ÷ v°æ   Ææ  %œ  d ƒh® ’. üEéÀ  Pæ  fld ©’ v¶«çú˛ ¢Ë Ææ’èπ◊ç ö«®’. ¢ö éÀ Ç£æ  ®u©†’ éπLpƒh® ’. ûª L ¢Ë ®’ ´÷vû  ç ï™x ØË  Öçô’çC. ®ÓéπL NÆœ  Í®ô°æ  ¤púø  ’ ã © ߪ’, ã ¨¡•l  ç, ã íA Öçö«®·. Ææ’Ny – Åçü¿’™ç* ´*açüË . ®ÓéπL §Úô’ é  çCéÀ  ÅØË ô°æ  ¤púø  'Ææ —, °j éÀ  ™‰ Ê°ô°  ¤púø   «— Åçö«®’. Åçõ‰  ¨¡K® ç î ÊÆ v¨¡´’E Öîa¥yÆ , E¨»yƒ©’ ¨¡¶«l Eo, Ææ  çUûEo Ææ ´’èπÿJa §ƒôEîa®·.  ¢Á çú  ´Ø  o©’ ¶µ  ˜íÓRéπ Å´Ææ ®©èπ◊, QûÓÆœ  A, ¢û´®ù«EéÀ  Å´Ææ ®¢Á  ’i † KA™ Ééπ Å©çéπ®ù, ¢Ë æ üµ  ∆®ù ®÷§Òçü®·. °æ¤®æ  fl©’ üµ  ÓBE °j éÀ  üÓ°æ  ¤û® ’. Æ‘Y©’ èπÿú†’ Å™«Íí (íÓ<™«í¬) °æ  ¤®æ  fl© B®’™ éπ úøû® ’. ÉC íÓçúø  x †÷ ÖçC. ÇC¢Æ‘  Ææ  çÆæ\%A, íÓ<éπô’  ÆæçÆæ\%A †’çîË  †%ûª  uç, v¨¡´’, v¨¡´’Nüµ  ∆†ç Öçö«®·. ߪ  ·ül  ¥ EÈéj Ø, v¨¡´’Èéj ØíÓ<éπõ‰d . ¶«£æ  ›•L Æœ E´÷™ èπÿúíÓ*éπõ‰  d éπÆæ’hçC. ´·Æœ  x  ç© ®ïuçØÁ  j ØíÓ<éπõ  d  éπö« ®’. ûª© O’ü¿ §ƒí¬ ô’ éÓ´úø  ç ûª°æpEÆæ J. áçü¿’éπçõ‰  Ééπ¢û´®ùç™ °æ EîË ÊÆ°æ  ¤púø  ’ áçúø  †’ç* ûª ô’déÓ´úûª ©§ƒí¬ ûª °æ  pEÆæ J. ¢  çúÕ  ¢úø éπç ûÁ ©çí¬ù™ áèπ◊\´. ´’£æ  … NPæ  d  Ææ çÆæ  \%A ´’£æ  … ®ï´ç¨»©’, ´’£æ  …†í®Ææ  çÆæ\%A Ééπ\úø  ¢ Lx N Jƒ®·. éÓöÀ Lçí¬© Å™«çöÀ üË . ¶˜ül  ¥ †çûª ®é¬©ç™ éÌçú°æ  ‹®˝, °ü¿ •çèπÿ®’™x †÷ ´’£  …†í® Ææ  çÆæ\%A éπE°œ Æ  ’hçC. Åéπ\úø  ôçé𨻩©’Øo®·. à ¶˜ü¿  l  ¥  Íé~vûEéÀ  ¢Á R îª÷Æœ ØÅçü¿¢Á’i † í¬V©’ É°æ  éà  éπE°œ ƒh®·. ¢Á’ü¿é˙ >™«  éÌçú°  ‹®˝†’ ´çü¿ áéπ®© ƒçÆæ\ %Aéπ í®  Å† ´îª’a. ¨»ûª ¢£æ  «†’©èπ◊ °æ  ‹®yç èπÿ úÅçvü  ¿ ®ö«d ©’Øo®·. ®ôd  ç Åçõ‰  ®√≠æ  Z  ç. Å™«çöÀ  ®√≥ƒZ π\úÁ èπ◊\´. ¢öÀ üµ  ∆†¢Á’i  çC éÓö Lçí¬©. Ééπ\úø  Øù‰ ©’, éπô ú©’ ûË  πç. Øù © ûªßª  ÷K Íéçvü¿  ç ÖçC. ´u´ƒßª’ Íé~vû©’Øo®·. ÍéçvDéπ%ûª¢Á  ’i† ®ïu´u´Ææ   ´‚©® ÷§ƒ©’ Øo®·. ¨»ûª ¢£  «†’© é¬©ç™ èπÿú¶˜ü¿ l  ¥  Íé~vû©èπ◊ ÉC Æœ Cl  ¥ . ¶˜ül  ¥  éÓöÀ Lçí¬© ´ü¿  Ö†o ü¿Ê£«í¬ç™ ¶˜ü¿  l  ¥ Æ  ÷h°æ  ç™«çöÀ  tùç ÖçC. üEo°æ  ¤púø  ’ éπKç†í ®˝ ´‚u> ߪ  ’ç™ Â°ö«d ® ’. ñ„  j †ç èπÿúÉéπ\úÕ †’ç* v°æ ¢Ë Pç* Éûª ®v§ƒçû©èπ◊ NÆæ  hJç*çC. Öûª  , ü¿éÀ  ~ù ¶µ  «®ûª  ¶µ  º÷¶µ  «í¬©èπ◊ ¢Ë ¨¡ü ç (Ííö¸¢Ë ) ü¿éπ˛ °‘ ®  Ω¶µ  º÷N’ . Ææ  çÆæ\%A, ®ïuç, ¢u§ƒ®ç ûª ®L ®´úEéÀ  ÉüË  v°æ ¢Ë ¨¡üç. éπ†oúø , ®ßª’ ©Æ ´’, ûª N’¡Øúø  ’èπ◊ ÉC ®£  «üJ. ÅEo Ææ  çÆæ\%ûª  ’© Æ ¢Ë  ’t¡†ç Ééπ\úø  ïJTçC. Åçü¿  ’Íé ûÁ©çí¬ù ¶µ  «æ Åûª  uCµ éπ µ «æ ©’ éπE°œ ƒh®·. v§ƒéπ%ûª  ç, Å®˙, °æJ{ ߪ’Ø˛, Ö®÷l  (Ééπ\úø  °  ¤öÀ  d  çüË ) Ææ  çÆæ\%û  ç éπƒh®·. ÉEo ¶µ  «æ © Ææ ´÷£æ  …®ç ûÁ ©çí¬ù û ©’í’. Éçûª  ¢Á  j Nüµ  ∆uEo Éûª ®’©’ í’Jhçîª úø  ç éπ≠æ  d  ç. ÉEo Ææ  çÆæ\%ûª’©†’ ûª ô’d éÌE E©•úø í©íúø  ç û ©çí¬ù v°æ ï© íÌ°æ  pûª †ç. Ééπ °æ  çúø íx †÷ v°æ éπ%A Ç®ü  ¿†, Ææ´’œ  d ûª ûª  yç éπEpƒh®·. Ææ ç v   é¬ç A ´® èπ  ◊.. Ææ  ç´ûª  ç §Òúø ´¤Ø°æ †’©’ îËÆæ  ’èπ◊çô÷ ÖçúË  v°æ ï©’ ûª ´’ Å´Æ ®© Kûu éÌEo °æ çúø í©†’, ñ«ûª ®©†’, ÇôN úø  ’°æ  ¤ ®ÓV©†’ à®pô’ îË Æ  ’èπ◊Ø ’. ´uèπ◊h©èπ◊, èπ◊ô’綫 ©èπ◊ Ææ  ç•çCµ  ç*†¢  é¬èπ◊çúÜJ Ææ  çÍé~´÷Eo ü¿%œ  d Öçèπ◊†o °æ  çúø í©’ Ééπ ø  áèπ◊\´. ´®{ é¬©ç †’ç* Æ  çvé¬çA üé ¬ ´îË  a °æ  çúø í©’ v° üµ  ∆†¢Á’i †N. v°æ A °æ  çúø íèπÿ ã §ƒô, Çô Öçö«®·. ¢Á  ·ü¿öÀ  ´® {  ç ° úø í¬Ø  ´îË  aC ÖÆ ¡x  °æ  çúø í. ûÌ©éπJûÓ •ßª’ôéÀ  ´îË  a ©éπ~™«C ÖÆœ ¡x †’ ¢Á  ·ü¿ öÀ  °æ  çô Åçö«®’. °æ  çô °æ  çúÕ † ûª ®yûª  Öûª  q´ç îË Æœ à® ’¢éπ ᙫ î ƒh®Ó.. ÖÆœ ¡x †’ ¶µ  º’> çîª úø  ç èπÿúÅ™«ç öÀ üË . ÅüË  ¢Á  ·ü¿öÀ  °æ  çúø í. ÖÆ ¡x  éÓÆæ ¢Ë  ’ §ƒçú ´¤©’, éı®´¤© ´’üµ  ¿u ߪ  ·ü¿l   ç ïJTçü¿E ÇC¢Æ‘  ¶µ  «®ûª  ç™ ÖçC. °æ çúø  í©’.. °  ‹ï©’ ¢†©ûÓ §ƒõ‰  ï•’s©’ èπÿú´ƒh®·. Åçô’ ¢uüµ  ¿’©’ v°æ •L§Úû®·. ¢öÀ E ûª T_  çéÓ´úøç éÓÆ ´’E ÇØöÀ  v°æ ï©’ éÌçûª ´’çC üË ´ûª ©†’ °æ  ‹>çîª úø  ç Å© ¢ô’ îË Ææ  ’èπ◊Ø’. ¨¡K®ç°  ´·ûu™«x  §ÒçÍí îª ®u üµ  ¿’©’ áèπ◊\´í¬ ´îË  aN. DEo ´·ûu©´ ’t üË´ûª èπ◊ ǧƒ Cçèπ◊Ø ’. Ç¢Á’†’ ¨»çAç°æ ñ‰ ÊÆh Ñ ï•’s©’ èπÿú¨»çAƒh ߪ’†’èπ◊Ø’. îJvûª éπ éπü ¿ Ø©’, ƒ£œ  «ûªuç v°æé¬®ç – v° û° ®’vü¿’úÕ Â°  ü¿çúø ߪ÷vûª  îË Æœ † ´÷´¤®© á©x ´’t 'F ü ¨¡ç™ v°æ ï©çû´·ûu© ï¶Ôs*a ¶«ü  ¿ °æ úø  ’ü¿’®í¬éπÅE ¨¡°œ  ç*çC. Å™«Íí ï®’í’ûª’çC.. ûª®yûª v°æ û°æ ®’vü¿’ú  ’ Ç¢Á’†’ ¨¡®ù’ ¢Ë úø  ’ûúø  ’. – ´’¯"é𠃣œ  «ûª  uç™ ¶„  j  çúø  x  éπü¿ x  É°  pöÀé  îÁ •’ûJC. Åçõ  Ü®Ü®çûÅØ®Ó í uvíÆæ  é¬´úøç ÖçúË C. ü ï©’ ¶µºßª’°æ úË ¢® ’. üEE ûªT  çîª úø  ç éÓÆæ  ç üË´ ûªèπ◊ ÇC´’ ¶µ  «´† v°æ 鬮 ç °æ  ‹ï©’ îË ÊÆ¢®’. Ç véπ´’çØ  Ç®Óí∫ uÆæ÷ ©’ ÉN’úÕ  ÖØo®·. ¶Ø© °æ  çúø í É™«çöÀ üË . Ñ °æçúø í V™„  j ØË  ´Ææ’hçC. Åçõ  ¢†©’ ¢Á  ·ü¿ ™„  j † ®ÓV™  ´Ææ’hçC. Ü® ’Ü®çûéπ LÆœ îËÆæ’èπ◊çö«®’. ÉC ÜJ °æ  çúø í. ü ´¤¡Ÿx , ü  j ¢©èπ◊ Ææ ç•çC  ç *† °æ  çúø íx  Ñ ÜJ °æ  çúø í éπ~ù¢Á’i  çC. Ç®Óí uç DE ° ®´÷®n  ç. Eñ«EéÀ  î™« °  çúø íx  Ç®Óí  Åçûª K †¢Á’i† Å稡ç. °æ  çúø í °æ ®´÷®n  ç °æJ¨¡Ÿü¿l  ¥ ûª ! ´ué  ûªçí¬, ÉçöÀ °æ JÆæ ®x , ¢ú éπô’d , ví¬´’ç™.. É™« v°æ AîÓö« °æ J¨¡Ÿv¶µ  ºûª ØÁ ©éÌ ©púø  ç. É™« ÅEoçö F ° J¨¡Ÿv¶µºçí¬ Öçîª úø  ç éÓÆæ  ç Ñ °æ  çúø 톒 à®pô’ îË Æ  ’èπ◊Ø ’. v°æ A °æ  çúø í Çô, §ƒô, Ææ  ç¶µ  «æ ù, ¶µ  ï†ç Öçö«®·. OöÀ´™‰x  ûÁ ©çí¬ùE °æçúø í v°æû  π Ç£æ  …®Æ  çÆæ\%A éπE°œÆæ  ’hçC. DçûÓ §ƒô’ ǣ慮uç èπÿúGµ†o¢  ’!  ¢uüµ  ¿’©’ ®èπ  ◊çú.. 1868™ Ê°xí ´*a†°æ  ¤púø  Öƒt Eߪ÷ ÇÆæ  p vA™ Eñ«ç ®V Ö®÷l ã ¨»Ææ †° æ ©éπç ¢Ë®·çîúø  ’. 'Ê° í’ ´*a† Ææ  çü¿®  çí¬ ÊÆ´ îË Æœ v°æ ï©èπ◊.. ví¬´’ü ´ûª ©†’ ¨»çAç° ñ‰ ߪ’ú ¢®Ω ’ îË Æœ πûª’´¤©’, §ƒö  ç*† °æ J¨¡Ÿv¶µ  ºûª  Eߪ  ’´÷©’ ¶  ≠ˇ . Éçü¿’™ §ƒ©’°æ  çèπ◊†o ¢® çü¿JF ÅGµ †çCÆæ’hØo†’.— ÅE Åçü¿  ’™ Eñ«ç ®V ®®·çîúø  ’. Å™«çöÀ  ¶µ  «´†ûÓ èπÿú † ®A °∂ æ©éπ¢Ë  ’ ÆœéÀ  çvü¶«ü˛E Öïb ®·E ´’£æ  «çé¬R üË ¢©ßª’ç™ èπÿúÖçC. Åçõ  NCµ Nüµ  ∆Ø™‰  é¬èπ◊çúÅçô’ ¢uüµ  ¿’©’ ®èπ◊çúÖçúË  îË ÊÆ véπûª  ’´¤ ÉC. üÌçA °õ‰  d  ° æ’ö«™x  π◊çúø x ) F®’, Ç£æ  …® ç Öçô’çC. Å´’t ¢JéÀ  ØÁ  j ¢ ü¿  uç °ôd úEo ®A§Úߪ  ’úø  ç, èπ◊綵 ºç §Úߪ’úø  ç, §Òçí¡Ÿ  Â°ôd úø  ç.. ÅE èπÿúÅçö«® ’. Éçü¿’™  ’üµ  ∆ Øu©’ áèπ◊\´í¬ ÖçúË N. Ñ ¢Á  ·ûª  hç véπûª  ’´¤™ Æ‘  Y  v°æ üµ  ∆Gçü¿’´¤. °æ  ¤®æ  flú  ’ Ææ £æ  …ߪ’é¬Jí¬ Öçö«úø  ’. ûª † Gúø  f ©’, èπ◊ô’ç• Ç®Óí¬uEo éÓ® ’èπ◊çô’çC ûª L . Åçû  é¬èπ◊çú°œ ©x ©’ éπ©í¬©E èπÿúü ´ûª †’ éÌ©’ƒh® ’. Åçü¿’éÓÆæ  ç ûÌõ„  d © ® ÷°æ  ç™ v°æ ¶µ  º©’ éπúø û® ’. Åçõ‰  Ææ  çû†ç éÓÆ  ç îË ÊÆ Ç¢£æ  «† ÉC. ÇC™«¶«ü˛ Ææ J£æ  «ü¿’l x E ´’£æ  …®√≠æ  Z ´÷£  «Ù®˝ ÖçúË  üË ´ûª †’ ´÷´‹J á©x ´’t, ´÷´¤®© á©x ´’tí¬ °œ ©’ƒh® ’. Åéπ\úø  Ææ’q ´÷vûª ¢Ë  Öçô’çC. éÀ  çC¶µ  «í ç éπ®g ôéπ Öçô’çC. ñ«†°æ üx  OöÀ éÀ  Æ  ç•ç  ç*† §ƒô©Fo ÖØo®·.  §Ò™«© Å´÷¢Æ æ  u ÉC °æ ¨¡Ÿ§Úù °æ  çúø í. °æ¨¡Ÿ Ææç°æü¿†’ íı®Nçîª úø  ç, °æ ¨¡Ÿ´¤©èπ◊, ´’†’æ  fl©èπ◊ Öçúˠņ’•çüµEo ûÁ Lߪ’ñ‰ÊÆ °æ  çúø í ÉC. °æ ¨¡Ÿ´¤©†’ Å©çéπJç* íı®Nƒh®’. *†o°œ ©x ©’ •çéπ´’ö  ûÓ ÅEo ®é¬© °æ¨¡Ÿ´¤©†’ ûª ߪ÷® îËÆœ ¢öÀ é  ’üµ  ∆†u°æ  ¤ Tç渚’ ÅAéÀ  ç* Å©çéπJƒh®’.  x  . éπçí¬ Å©çéπJƒh® ’. éÌ´·t©èπ◊ ® çí ’©’, Å©çéπ®ù©’ v°æ û  πçí¬ îË ƒh®’. àúü¿çûéπ≠æ  d°æúÕ  v°æûË  uéπçí¬ ° ¨¡Ÿ´¤ ©èπ◊ ü¿’Ææ  ’h©†’ èπ◊öÀ  d  çîªúø  ç, îË ûª’©ûÓ Å© úø  ç.. Éü¿çû°æ ¨¡ŸÆæ  ç°æ ü¿ ° ôx  ´’†èπ◊†o íı®¢Eo, ņ’•çü  ∆Eo îõ‰ ¢Ë . Ñ Ææ  çü¿® çí¬ ûª ´’ ´ü¿l  °æ ÊÆ¢JéÀ  éÌûª  hü¿’Ææ  ’h©’ °úø û®’. Éçöx  Ñ¨»†u Cèπ◊\† §Ú’t í÷ú  ’ °ú û®’. í÷úø  ’ ™ EîÓô íÓúø  Íé ¶Ô´’t UÆœ  °  ‹ï îË ƒh® ’. ÅEo °æ ¨¡Ÿ ´¤©†’ Å©çéπJç* Ü®çû†©’¢Á  j °æ  ¤™« A°æ  ¤pû®’. ãîÓô Öô’x éπöÀ  d  éÌúø û®’. éÓ™«ö«™«úø  ’û®’. Éçü¿’™†÷ ™„ úø  çûª ƒ£œ  «ûª  uç.  ¶Ôú  f ´’t ÉC •ûª éπ´’tèπ◊ ´·çü¿’ ï® ’í’ûª  ’çC. ¶ÔúÕ  f  Åçõ‰  *†o °œ ©x  ÅE Å® n  ç. DEo *†o°œ ©x ©’ ´÷vûª ¢Ë  ’ Çú û® ’. ¶µ  «vü¿ °æ ü¿  °æ  ¤†oN’Ø  ¶ÔúÁ  f ´’t© °  ¤†o´’ Åçö«® ’. ¢úø ¢úø ´‚úø  üÌçûª ®x  íüÁ  l  à®pô’ î Ææ ’éÌE Ñ ¶ÔúÁ f ´’t†’ ûª ߪ  ÷® î ƒh®’. ° Ææ  ’°æ  ¤¶ öÀ  d üË ´û® ÷§ƒEo ¶ÔúÁ  f ´’t Åçö«® ’. Åéπ\úË  ¢Á  ç°æ L îÁ ô’d  ¢Á  ·éπ\  °ú û® ’. (鬩 çí¬E é¬©ç™ ¢Á  ç°æ L îÁ ô’d èπ◊ Á  a† ¢Ë ƒh®E ã ƒ¢Á  ’ûª  èπÿúÖçC. ÉC ã ´%éπ~ñ«A ¢Á  ·éπ\.) üEô÷  ≤ƒßª’çvûª  ç ûª °æ  ¤èπ◊x  (*†o Ê°x ô’) ™‰ üûª úÕ éπ©’ Å™  x ¢®’ îË ÊÆ Æœ Gs™x °æ  ‹©†’ Ê°® ’aéÌE ´*a Çö«ú ø  ’û®’. OJéÀ  èπÿú§ƒô©’ç ö«®·. ¶ÔúÁ  f ´’t†’ èπÿúF¡ Ø  Å†’°æ  ¤û® ’.  % .. , j áü¿  ’®Ì\ØË  Ö†oûª  ¶µ  «´ç.. Öûª   , Çî® ´u´£  …®  Öüûª  h  ¢Á’i   ¶µ  «´†©’, džçü¿  üߪ  ’éπ  ¢Á  ’i  † ņ’¶µ  º  ÷û  ’© Ææçí´’ç.. v   ¨¡ ´’†’ †´·tèπ  ◊E,  v  °æ  éπ  %AûÓ ´’¢Ë  ’é  ¢Á  ’i  ≤ƒT§ÚßË  ’ Ñ NP d  Ææ çÆæ\%A äéπ\ ° C >™«x  x ØË  é¬ü¿  ’,  ü  éÀ  ~ ù ¶µ  «® ûª ç™E áØÓo v   §ƒçû  éπ  †’o© °æ çú  í  îË Ææ  ’h çC. Éçûª öÀ  Öûª  \%æ  d  ¢Á  ’i  † ûÁ ©çí¬ù Ææ çÆæ  \%A  °j Çî®  u ïߪ  D  ®˝  ’´’© ®´¤  N¨Ï  x  ≠æ ù 'ÑØúø  ’ v  °æ  A¶µ  º—èπ  ◊ v  °æ  ûË  π ç   û ¶Ôú  f ´’t ûª ®yûª  ´îË  aC •ûª  ’éπ´’t. ´’£  …©ßª  ’ Å´÷¢Ææ  u †’ç* ûÌN’tC ®ÓV© §ƒô’ ï® ’í ’ûª’çC. ÉC °æ  ‹©ûÓ èπÿúÕ † v°æ éπ %A °æ  çúø í. Ç é¬©ç™ ´îË  a ÅEo®é¬© °æ  ‹©†’ à® ’éÌE ´*a •ûª  ’éπ´’t†’ éπ∞«ûª πçí¬ (°œ ®N’ú˛ ® ÷°æ  ç™) Ê°® ƒh® ’. ÉC °æ  ‹Jhí¬ ÜJ °æ  çúø í. v°æ ú éπ ô’ †÷ •ûª  ’éπ´’t éπE°œ Æ  ’hçC. °  ¤´¤y©’, F®’, v° éπ %A Éçü¿  ’™ v°æ ü  ∆† Å稻©’. Æ‘  Y  îª  ’ô÷d  Ñ ´‚úø  ÷, Ñ ´‚úÕ  çöÀ  îª’ô÷d  Æ‘  Y  Öçô’çC. §˘≠œ  d éπ ûª †’ éπLTçîË  ¨¡éÀ  h... °æ  çô™  Ñ °æ  ¤´¤y© ü´Ææ  ’hçC. Fö E ¨¡ŸCl  ¥  î ÊÆ vé ߪ  ’í¬ èπÿú•ûª’éπ ´’t†’ í’JhçîÌîª  ’a. v°æ éπ %A °æ ®u´®ù«Eo í’Jhç*† °æ  çúø í. Åçûéπ©Æ  ≤ƒ´‚ £œ  «éπçí¬ îËÆæ  ’èπ◊ØË  °æ  çúø í. Çô, ´÷ô, §ƒô éπ©íL°œ  Öçö«®·. Æ  çUûª  ç, ƒ£œ  «ûª  È®çúø  ÷ ÖØo®·. ƒ´’®Ææ  u ü  Ó®ùÀ E °çîË ™« §ƒô©’çö«®·. ®ïƒ Ø˛ ™«çöÀ  îÓôx èπ ÿú°æ  ‹© °æ  çúø í ’çC. é¬F °æ  ‹©†’ Ê° ®aúø  çûÓ §ƒô’ Çô, §ƒô ÅØË N ûÁ ©çí¬ù v°æ ûË  u éπ ûª . Éçü¿’™ Eœü¿  l  ¥ ¢Á’i † °  ‹´çô÷ (Næ °æ  ¤°æ  ‹©’ ûª °æ  p) ™‰ ü¿’. ví¬´’ç ¢Á ©’°æ ©, ví¬´’ç °æ © ÖçúË  °æ  ¤´¤y©Fo Éçü¿  ’™ ¶µ  «í¢Ë  ’. v°æ A °æ  ¤´¤y™E í ’ù«©’ FöÀE ¨¡ŸC  ¥  °æ J* FöÀ éÀ  ¨¡é  hEƒh®·. Ñ ¨¡é  h´’çûª ¢Á  ’i † F® ’ §Ò™«™ éÀ  §ƒJ °æ  çô©’ °æ îª  aí¬ Öçö«ßª  ’ØË C ¶µ  «´†. á® ’´¤©’ ûª Cûª ®©’ ™‰ Eé¬©ç™ éÀ  ¨¡éÀ  hE´yúEéÀ  Â°ô’d èπ◊†o à®À C. íúÕ  f °æ  ‹©’, °œ *a°æ  ‹©’ ņ’èπ◊ØË  ¢öÀ E åæ üµ  ¿  í ’ù«©’ §Ò™«EéÀ  <úø  °æ ôd èπ◊çú鬧ƒúø û®·. í ’†’í’ °  ‹´¤, ûª  çÍíúø  ’, í ’´’túÕ  °æ  ‹©’ v° æüµ  ∆†ç. ® ’vüéπ~, îª  çvü¿ é¬çûª  °æ  ‹©’ èπ ÿúÖçö«®·. §Òôx é¬ßª  ’ °æ  ‹©’, H®é¬ßª ’© °  ¤´¤y©†’ è πÿú°úø û® ’. í ’†’í ’ °  ‹´¤™«çöÀ ¢öÀ åæ üµ  ¿  í ’ù«©’†oô’x  Â°ü¿  l ©’ îÁ •’ûª  ’çö«®’. Åçü¿  ’Íé üEo î ® ƒh® ’. ®çí ’© ü¿l úø  ç ´îπ áèπ◊\´ ¢Á  ·ûª  hç™ ¢úø  ’ûª’Ø ’. ûª  çÍíúø  ’ ™ EC •ûª  ’éπ´’t ™ ü¿  ’. ü¿úø  ’©’, Åúø ´¤© ¢  çô AJT OôEoçöÀ F ´’í¢® ’ à®éÌE ´ƒh® ’. Å™« ƒßª  ’ç îË ƒh® ’. •ûª’ éπ ´’t™ úø  çûª  ≤ƒ£œ  «ûª  uç ÖçC. ´‚u>é˙ é¬E ´‚u>é˙.. îª °æ  pôx ûÓ §ƒô§ƒúø ôç ´’®Ó v°æ ûË  πûª . ´® ’h™«é¬®ç™ °æ  ¤´¤y†’ v°æ AGçGçîË ™« Ñ é¬® uvéπ´’ç Åçûƒí ûª  ’çC. ´’üµ  ¿u™ Ñ •ûª’éπ´’t©†’ °ö  d  ´çí∫ ’ûª÷ ™‰ Ææ÷h ´’çí¡éπ ®¢Á i † ¨¡¶«l ©’ î ƒh® ’. v¶µ  º´’®©’ ´*a ® ó’´’tE î ÊÆ ® ó«ç鬮癫 Ñ îª °æ  pô’x  çö«®·. °æ  ¤´¤y©’ ´·úø  ’éÌE ª ’aèπ◊†oô’x í¬ O® ’ ´çT ™‰ Ææ’hçö«® ’. °æ  ¤´¤y™E °æ  ¤§Òpú  Ææ  çûƒ° æ ™«uEé  π . •ûª’éπ´’t™ ´’Sx  °æ Ææ  ’°  ¤ Öçô’çC. ÅEo ®é¬© *® ’ üµ  ∆Øu©†’ Ñ °æ  çúø í ¢úø û® ’. ®ÓVéÓ®éπç *®’ü  ∆†uçûÓ v° ƒü¿  ç îË ƒh® ’. *´J ®ÓV îË ÊÆ Ææü¿’l ©Fo Ñ *® üµ  ∆Øu©ûÓ ûª ߪ÷®ßË  ’u¢Ë . ÉC °æ  ¤œ  éπ ®¢  ’i † Ç£æ  …® ç. •ûª éπ´’tèπ◊ ûª  çÍíúø  ’ °æ  ‹´¤ v°æ ü  ∆†¢Á’  çC. °æ  ‹©™  v¨Ïæ  d ¢Á’  çC ´÷vûª  ç í’´’túÕ  °æ¤´yE Åçö«® ’. áçü¿’éπçõ‰  í ’´’tú E ÍéÆæ ®©’ ° Ææ  ’°æ  ¤™«çöÀ íı®´’tèπ◊ v°æ π. í’´’túÕ é¬ß  ’, °æ  ¤´¤y†’ Æ  çûƒ° æ ©uûª èπ◊ v°æπí¬ îª  ÷ƒh®’. •ûª’éπ´’t §ƒô™x  èπÿú´®èπ◊ Ææ çûƒ° æ©uç, éπLT† Ææ çûØEo 鬧ƒúø  ’èπ◊Ø  ¶µ  «´†©’ éπƒh®·. üÁ  j ´*çûª † Ö†o°æ  pöÀéà  î™« §ƒô™x  ≤ƒ´÷>éπ°æ®¢Á’ † Ǚ©’ éπE°œ ƒh®·. ´÷†´Oߪ’¢Á’i † Ǩ¡©’, Ǩ¡ßª÷©èπ◊ ü¿í _ ®í¬ Öçö«®·.  v  °æ  éπ  %A °æçúø  í •ûª’éπ ´’t Ç®Óí u '¶Ø©’— Ø© °æ  çúø í Å´’t¢J v° A´’ Ö†o ° æ  ’ôç Ü®Óx E ÅEo É¡x èπ◊ ´Ææ  ’hçC. Å°æ  ¤púø  ’ v°æ A äéπ ÷ ¶µ  ºéÀ  hûÓ ° æ  ’ôç ´·çü¿’ F¡x †’ §Úƒh®’. Åçõ‰  A É©’x  ¨¡Ÿv¶µ  º ¢Á  ’i ûË  ¢ú  ¨¡Ÿv¶µ  º¢  ’i †ô’x .. ¢úø ©Fo ¨¡Ÿv¶  º¢Á  ’i û  Ü® çû¨¡Ÿv¶µ  º´’´¤ûª  ’çC.. Ü® çû¨¡Ÿv¶  º¢  ’i ûË ØË  Ç®Óí uç °æ Júµ  N©’ ûª  ’çC. üÁ ´¶µ  «´† Ææ  çíA Å™« Öç* – Å°æ J¨¡Ÿ  ºûª  ´©  ´îË  a ®Óí¬© †’ç* 鬧ƒúø  ’éÓ´úø  ç Åçûª Ææ  ÷q vûª  çí¬ éπE°œ Ææ  ’hçC. üµ  ∆ØuEo ƒ´‚£œ  «éπçí¬ ÊÆéπîª úø  ç èπÿúÉçü¿’™ ¶µ  «í¢  ’. Ü® ’Ü®çûéπ©Æœ éπ ô’d í¬ ÅØ®Óí¬uEo áü¿’®Ì\çô’çC. ÉC Æ  Y  °æ  ¤® æ  fl©’ éπ©Æ  îË ÊÆ °æ  çúø í. ´·ûu©´’tèπ◊ ûª ´·túÁ  j † §Úûª ®V ƒ®ü ¿uç™ Ñ °æ  çúø í ï® ’í ’ûª  ’çC. §Úûª ®V Æ  çÆæ\%A ´’®K, îªBhÆˇ íúµ  ˛ †÷ ÖçC. Æ  Y  üÁ  j ¢À Åçí®éπ π◊ú í¬ §Úûª ®V Öçö«úø  ’. §Úûª ®V ü  ´ç é¬ü¿  ’. Åô’ Æ  Y ©ûÓ §ƒô’ °æ  ¤L ¢Ë æ üµ  ∆®ùûÓ §Úûª ®V©’ èπÿúä¡x çû°æ Ææ  ’°  ¤ ®Ææ’éÓ´ú ø  ç™ØË  îª ® u üµ  ¿  ’©’ ®èπ◊çúÖçú©ØË  ¶µ  «´† ÖçC. Ñ °æ  çúø í èπ◊´’tJ v° üµ  ∆† °æ  ‹ñ«J. ¶„  j  çúø  x ¢® ’ ™‰ †°  ¤púø  ’ èπ◊´’tÍ® Ééπ °æ  ‹ñ«J. èπ◊çúø  ™‰ èπ◊çú´’† Ææ ´÷ïç ™‰ ü¿  ’. èπ◊çúø  í®EéÀ  èπÿúÆæ  çÍéûª  ç. èπ◊çúø  üØË  ví¬´’ç ¨¡ŸCl  ¥ ! ¶«N™E FöÀ éÀ , ÜJ Å´Æ ®©èπ◊ èπ◊çúË  Çü  ∆® ç. †ç °ôdúø  ç – Å´’t¢JE ¨»çA ç°æ ñ ߪ  ’úø ´’ØË  Å™˜ éÀ éπ µ «´†™ Åçûéπ©Æœ  ¢uüµ  ¿  ’©†’ áü¿  ’®Ì\ØË  ≤˘£æ   l ûª  üí ’çC. ´‚úÓ®Ó V °õ  d  ° æ©£æ  …® ®ü ¿  ç™ °õ‰  °æ ü®©’ èπÿúÇ®Óí¬uEo °çî ¢ ! *® ’ü  ∆Øu©ûÓ îË ÊÆ¢Ë . ´’Jçûª  Ç®Óí u´çûª  çí¬ ûª ߪ÷®ß  ’u™«, °  ¤œ  d E îË  a™«, ®ÓíE®Óüµ  ¿ éπ ¨¡éÀ  hE °çî ™« v°æ ƒü©’çö«®·. Øx  ´’®Ó éà ©é¬ç¨¡ç '® çí ç—. ®ßË  ’ ®ÓV™ éπ≠æ  ƒd ©’, Ææ  ’ë«©’, ´u´ƒßª’ç, ´®{ ©’ ᙫ Öçö«ßÁ  ÷ û ©’Ææ  ’éÓ´úø  ç éÓÆ  ç  çí ç— îË ƒh®’. °æ  ‹†éπç ´*a† Æ‘  Y  Ñ '®çí ç—™ ¶µ  ºNæ  ùÀ  îÁ •’ ûª’çC. £j  «ü¿ ®¶«ü˛ v°æ üµ  ∆†çí¬ éπE°œ  çûÁ ©çí¬ù Åçûª ö« àüÓ ® ÷°æ  ç™ Ñ Ø©’ ÖçC. v°æ ï© ´÷ô©’, §ƒô©’, ´u´£æ  …®x .. áçûÓ Ö†oûª ¢Á’ † ¶µ «´†, ´’ç* ï®í¬©†o Çé¬çéπ~ Ñ °æ  çúø í éπE°œÆæ’hçô’çC. Åçü¿ ®÷ Ææ’ê Æ  çûÓ ƒ©ûÓ @Nçî©E.. Åçü¿ Jéà  ¨¡Ÿ¶µ  ºç ï®í¬©ØË ƒ´‚£œ  «éπ Çé¬çéπ~©’ éπE°œ ƒh®·.  ¨¡  Ÿ¶µ  «EéÀ  çíç— Åêçúø  Ææ  çÆæ\%A (Éûª ® v§ƒçû  °æ J¢Ë œ  dûª ¢Á’i ƒçÆæ\% π ´‚™« ©†’ éπ©’ °æ  ¤éÌE..). Åçü¿’™†÷ v°æ ñ« Æ  çÆ A áèπ◊ ´ §ƒ¡™ éπ úø éπE°œ Ææ  ’çC. ûÁ ©çí¬ù Öûª  ûÁ ©çí¬ù™ ´·êuçí¬ ÇC™«¶«ü˛ØÁ   Ç®ÓV °æ ¨¡Ÿ´¤©†’ îª÷úø ö«EéÀ È®çúø  ’ éπ∞¡Ÿx  î©´¤. Åçûª  éπ∞«ûª  t éπ ç í¬ Å©ç éπ J ƒ® ’. éÌ ´·©è π ®  çí ’©’, Å©çéπ®ù©’ Ç®Óí π  ®ç.. v¨¡  ¢Á  ’i  éπ  u @´†ç  v  °æ  éπ  %AûÓ ´’¢Ë  ’éπ ç Ææ  ’êÆæ ç ûÓƒ™‰  Çé¬ç  éπ  ~ ©’ °æ çúø  í ¢û ¢® ùç Åêçúø  Ææ çÆæ  \ A ûÁ©çí¬ù Òçûª ç.. éπ ƒ ™„  j Ø, Æ  ’ë«™„  j Øéπ ©Æœ  éπ ô’í¬ Åêçú  Æ  çÆæ  \ %Aé  Ø  ©  ´¤ û  ©çí¬ù

Embed Size (px)

description

-

Transcript of Telangana Festivals

Page 1: Telangana Festivals

7/18/2019 Telangana Festivals

http://slidepdf.com/reader/full/telangana-festivals 1/1

©çí¬ù Ææ çÆæ\%A Åçõ‰ °æC >™«x©Íé °æJN’ûª¢Á’i çCé¬ü¿’. 1850 ü∆é¬ ûÁ©çí¬ù Íéçvü¿çí¬ØË Ç®Ω ’ ®√ï´ç

¨»©’ ≤ƒn°œûª’ߪ÷u®·. ûÁ©çí¬ù Íéçvü¿çí¬ °æJ§ƒ©†≤ƒTçC. Å™« §ƒ©† ≤ƒT† v§ƒçûª´’çûªöÀ™ †÷ ûÁ©çí¬ù Ææ çÆæ\%A éπE°œÆæ’hçC. ÉC ¨»Æ‘ Yߪ’ ü¿%éπpü∑ ¿çûÓ Ç™*çî√Lq† Å稡ç. ü¿éπ\Ø˛ °‘®∏Ω¶µ º÷N’ °æJÆæ®Ω v§ƒçû√©ûÓèπÿúø ’èπ◊†oC ûÁ©çí¬ù ÆæçÆæ\%A. DEo ûÁ©çí¬ù ÅêçúøÆæ çÆæ\%A ÅØÌa. áçü¿’éπçõ‰ Ééπ\úÕ ≤ƒçÆæ\%Aéπ®Ω ÷§ƒ©’ N’TL† v§ƒçû√™ x†÷ éπE°œÆæ ’hØ√o®·. 1956ûª®√yûªØË Éûª®Ω v§ƒçû√© Ææ çÆæ\%A ûÁ©çí¬ù O’CéÌ*açC. ´’£æ …®√≠æ Z v§ƒçûª ç™ E <®Ωéπô’d, °æü∆©’, ¶µ «≥ƒ°æ®Ω¢Á’i† ≤ƒ®Ω÷°æuûª ûÁ©çí¬ù™ éπE°œÆæ ’hçö«®·. Å™«Ííéπ†oúø v§ƒçû√EéÀ, ûªN’∞¡Ø√úø ’éÀ ´©Ææ ¢ÁRx† ñ«†°æü¿ éπ∞«

é¬®Ω’™ x î√™«´’çC ûÁ©çí¬ù¢√Í®. ¢√J ü¿í∫ _®Ω ®√T°ævû√©’çö«®·. Ç®Ω’ôx ®√çîª çvü∆È®úÕ f §ƒô©’ ¢√∞¡Ÿx §ƒúø ’ûª’çö«®Ω ’. £æ «ÙÆæ÷®Ω’ °æéπ\† 50 °æ™„ x™ x†÷, éÓߪ’ç•ûª ÷h®Ω ’v§ƒçûª ç™ †÷ •ûª’éπ´’t Çúø’ûª’çö«®Ω ’. ¢√∞¡Ÿx §ƒúËûÁ©’í∫’ §ƒô ¢√JéÀ Å®Ω n çé¬ü¿’.. Å®·Ø√ ûÁ©’í∫’™ ØË §ƒúø’û√®Ω ’. ´u´£æ …®Ω @Nûªç ûªN’∞¡¢Á’iØ√ ¢√J §ƒô ´÷vûª çûÁ©’í∫’™ ØË Öçô’çC. Åçü¿’Íé ûÁ©çí¬ù Ææ çÆæ\%A ã

.. .Ææ çÆæ\%A áèπ◊\´ §ƒ∞¡x™ Ééπ\úø éπE°œÆæ ’hçC. ûÁ©çí¬ùÆæ çÆæ\%ûª çõ‰ v°æï© Ææ çÆæ\%A, v¨¡´’ @´¤© Ææ çÆæ\%A. ÉüÓ v ¨¡’Í é~ v ûªç

Íé´©ç ©Lûª éπ∞¡©’ ´÷vûª¢Ë ’ Ææ çÆæ\%A é¬ü¿’. Ç£æ …®Ω°æ ¤Å©¢√ô’x îª÷ÊÆh ûÁ©çí¬ù Ææ çÆæ\%A ûÁ©’Ææ ’hçC. Ééπ\úøéÌEo °æü∆®√n©’ v°æûË uéπçí¬ ´çúø ’û√®Ω’. Ééπ\úÕ ¶µ ˜íÓRéπ,ØÁ jÆæJ_éπ Ææ y®Ω ÷§ƒEéÀ ņ’í∫’ùçí¬ Ç£æ …®Ω°æ ¤ Å©¢√ô’x çö«®·. ñÔ†o©’ ûªCûª®Ω *®Ω’üµ ∆Ø√u© ¢√úøéπç áèπ◊\´.•ûª’éπ´’t °æçúøí∫™ áèπ◊\´í¬ ÖçúËN *®Ω ’üµ ∆Ø√u©ûÓîËÆœ† Ç£æ …®Ω °æü∆®√n™‰. *®Ω ’üµ ∆Ø√u©†’ íı®ΩNçîªúø ç,°æ‹>çîªúø ç, ¢√öÀE í∫’Jhçîªúø ç èπÿú≈ áèπ◊\´. Çߪ÷°æçúøí∫™ x, Ææ çü¿®√s¥™ x OöÀØË ¢√úøû√®Ω’. Ééπ\úø ®√ï´ç¨»© °æ ¤ô’déπ – ®√ï ´ç¨»©’ ÅçûªJçîªúø ç èπÿú≈

áèπ◊\¢Ë. ÉC ߪ ·ü¿l¥ Íé~vûª ç. v¨¡´’ Íé~vûª ç. ÆæçÆæ\%AEá°æ ¤púø ÷ v°æ Ææ %≠œ d≤ƒh®Ω ’. ü∆EéÀ P≠æ d©’ v¶«çú˛ ¢ËÆæ’èπ◊çö«®Ω’. ¢√öÀéÀ Ç£æ …®√u©†’ éπLp≤ƒh®Ω ’. ûªLx¢Ë®Ω’ ´÷vûª çv°æï™ xØË Öçô’çC. ®ÓéπL NÆœ Í®ô°æ ¤púø ’ 㠩ߪ’, ã ¨¡•l ç,ã í∫A Öçö«®·. Ææ’Ny – Åçü¿’™ ç* ´*açüË. ®ÓéπL§Úô’ éÀ çCéÀ ÅØËô°æ ¤púø ’ 'Ææ—, °jéÀ ™‰Ê°ô°æ ¤púø ’ '£æ «—Åçö«®Ω’. Åçõ‰ ¨¡K®Ω ç îËÊÆ v¨¡´’™ E Öî√a¥yÆæ,E¨»y≤ƒ©’ ¨¡¶«lEo, Ææ çUû√Eo Ææ´’èπÿJa §ƒôEî√a®·. ¢ÁçúÕ ´ØÁ o©’

¶µ ˜íÓRéπ Å´Ææ®√©èπ◊, QûÓ≠ægÆœ nA, ¢√û√´®Ωù«EéÀ Å´Ææ®Ω¢Á ’i† KA™ Ééπ\úÕ Å©çéπ®Ωù, ¢Ë≠æüµ ∆®Ωù ®Ω÷§Òçü∆®·.°æ¤®Ω’≠æ ©’ üµ ÓBE °jéÀ üÓ°æ ¤û√®Ω ’. Æ‘Y©’ èπÿú≈ <®Ω†’Å™«Íí (íÓ<™«í¬) °æ ¤®Ω’≠æ © B®Ω’™ éπúøû√®Ω ’. ÉC íÓçúø ’™ x†÷ ÖçC. ÇC¢√Æ‘ Ææ çÆæ\%A, íÓ<éπô’d ÆæçÆæ\%A

†’çîË †%ûª uç, v¨¡´’, v¨¡´’Nüµ ∆†ç Öçö«®·. ߪ ·ü∆l ¥EÈéjØ√,v¨¡´’ÈéjØ√ íÓ<éπõ‰d. ¶«£æ ›•L ÆœE´÷™ èπÿú≈ íÓ*éπõ‰ déπE°œÆæ’hçC. ´·Æœ x ç© ®√ïuç™ ØÁ jØ√ íÓ<éπõ‰ d éπö«d®Ω’. ûª©O’ü¿ §ƒí¬ ô’déÓ´úø ç ûª°æpEÆæJ. áçü¿’éπçõ‰ Ééπ\úÕ¢√û√´®Ωùç™ °æEîËÊÆ°æ ¤púø ’ áçúø †’ç* ûªô’déÓ´ú≈EéÀûª©§ƒí¬ ûª°æ pEÆæJ. ¢Á çúÕ ¢√úøéπç ûÁ©çí¬ù™ áèπ◊\´.´’£æ … NP≠æ d ÆæçÆæ \%A

´’£æ … ®√ï´ç¨»©’, ´’£æ …†í∫®Ω Ææ çÆæ\%A Ééπ\úø ¢ÁLxNJ≤ƒ®·. éÓöÀLçí¬© Å™«çöÀüË. ¶˜ü∆l ¥†çûª®Ω 鬩ç™éÌçú≈°æ ‹®˝, °ü¿•çèπÿ®Ω’™ x†÷ ´’£æ …†í∫®Ω Ææ çÆæ\%A éπE°œÆæ ’hçC. Åéπ\úø ôçé𨻩©’Ø√o®·. à ¶˜ü¿ l ¥ Íé~vû√EéÀ ¢ÁRxîª÷ÆœØ√ Åçü¿¢Á’i† í¬V©’ É°æ pöÀéà éπE°œ≤ƒh®·. ¢Á’ü¿é˙>™«x éÌçú≈°æ ‹®˝†’ ´çü¿ áéπ®√© ≤ƒçÆæ\%Aéπ í∫®Ω s¥ ņ´îª’a. »ûª¢√£æ «†’©èπ◊ °æ ‹®Ωyç èπÿú≈ Åçvüµ ¿ ®Ωö«d©’Ø√o®·.®Ωôd ç Åçõ‰ ®√≠æ Z ç. Å™«çöÀ ®√≥ƒZLéπ\úÁèπ◊\´. ¢√öÀ™v°æüµ ∆†¢Á’i çC éÓöÀLçí¬©. Ééπ\úø Ø√ù‰©’, éπôdú≈©’v°æûË uéπç. Ø√ù‰© ûªßª ÷K Íéçvü¿ ç ÖçC. ´u´≤ƒßª’ Íé~vû√©’Ø√o®·. ÍéçvDéπ%ûª¢Á ’i† ®√ïu´u´Ææ n ´‚©®Ω ÷§ƒ©’Ø√o®·. ¨»ûª¢√£æ «†’© é¬©ç™ èπÿú≈ ¶˜ü¿ l ¥ Íé~vû√©èπ◊ ÉCv°æÆœCl ¥. ¶˜ü∆l ¥EéÀ éÓöÀLçí¬© ´ü¿l Ö†o ü¿Ê£«í¬ç™ ¶˜ü¿ l ¥Ææ ÷h°æ 癫çöÀ E®√tùç ÖçC. ü∆Eo°æ ¤púø ’ éπKç†í∫®˝ ‚u>ߪ ’ç™ Â°ö«d®Ω ’. ñ„ j†ç èπÿú≈ Ééπ\úÕ †’ç* v°æ¢ËPç* Éûª®Ωv§ƒçû√©èπ◊ NÆæ hJç*çC. Öûª h®Ω, ü¿éÀ ~ù ¶µ «®Ωûª ¶µ º÷¶µ «í¬©èπ◊v°æ¢Ë¡ü∆y®Ω ç (Ííö¸¢Ë) ü¿éπ\Ø˛ °‘®∏ Ω¶µ º÷N’. Ææ çÆæ\%A, ®√ïuç,¢√u§ƒ®Ωç ûª®ΩL ®√´ú≈EéÀ ÉüË v°æ¢Ë¡ü∆y®Ωç. éπ†oúø, ®√ߪ’

©Æ‘´’, ûªN’∞¡Ø√úø ’èπ◊ ÉC ®Ω£æ «ü∆J. ÅEo Ææ çÆæ\%ûª ’©Ææ¢Ë ’t∞¡†ç Ééπ\úø ïJTçC. Åçü¿ ’Íé ûÁ©çí¬ù ¶µ «≠æ™Åûª uCµé𠶵 «≠æ©’ éπE°œ≤ƒh®·. v§ƒéπ%ûª ç, Å®ΩGé˙, °æJߪ’Ø˛,Ö®Ω÷l (Ééπ\úø °æ ¤öÀ d çüË) Ææ çÆæ\%ûª ç éπE°œ≤ƒh®·. ÉEo ¶µ «≠æ© Ææ´÷£æ …®Ωç ûÁ©çí¬ù ûÁ©’í∫’. Éçûª ¢Á jNüµ ∆uEo Éûª®Ω’©’ í∫’Jhçîªúø ç éπ≠æ d ç. ÉEo Ææ çÆæ\%ûª’©†’ ûªô’déÌEE©•úøí∫©í∫úø ç ûÁ©çí¬ù v°æï© íÌ°æ pûª†ç. Ééπ\úÕ °æ çúøí∫™ x†÷ v°æéπ%A Ç®√üµ ¿†, Ææ´’≠œ dûªûª yç éπEp≤ƒh®·.Ææç v é¬ç A ´®Ω èπ ◊..

Ææ ç´ûª q®Ωç §Òúø´¤Ø√ °æ†’©’ îËÆæ ’èπ◊çô÷ ÖçúË v°æï©’ûª’ Å´Ææ®√© Kû√u éÌEo °æ çúøí∫©†’, ñ«ûª®Ω©†’, ÇôNúø ’°æ ¤ ®ÓV©†’ à®√pô’ îËÆæ ’èπ◊Ø√o®Ω ’. ´uèπ◊h©èπ◊, èπ◊ô’綫©èπ◊ Ææ ç•çCµ ç*†¢Ë é¬èπ◊çú≈ ÜJ Ææ çÍé~´÷Eo ü¿%≠œ d™Öçèπ◊†o °æ çúøí∫©’ Ééπ\úø áèπ◊\´. ´®√é¬©ç †’ç*

Ææ çvé¬çA ü∆é¬ ´îË a °æ çúøí∫©’ v°æüµ ∆†¢Á’i†N. v°æA °æ çúøí∫èπÿã §ƒô, Çô Öçö«®·. ¢Á ·ü¿öÀ ´®Ω ç °æúøí¬ØË ´îË aCÖÆœ∞¡x °æ çúøí∫. ûÌ©éπJûÓ •ßª’ôéÀ ´îË a ©éπ~™«C ÖÆœ∞¡x†’¢Á ·ü¿öÀ °æ çô Åçö«®Ω’. °æ çô °æ çúÕ† ûª®√yûª Öûª q´ç îËÆœà®Ω ’¢√éπ ᙫ îË≤ƒh®Ó.. ÖÆœ∞¡x†’ ¶µ º’>çîªúø ç èπÿú≈ Å™«çöÀüË. ÅüË ¢Á ·ü¿öÀ °æ çúøí∫. ÖÆœ∞¡x éÓÆæ¢Ë ’ §ƒçúø´¤©’, éı®Ω´¤© ´’üµ ¿u ߪ ·ü¿l ¥ ç ïJTçü¿E ÇC¢√Æ‘ ¶µ «®Ωûª ç™ ÖçC.°æçúø í∫©’.. °æ ‹ï©’

¢√†©ûÓ §ƒõ‰ ï•’s©’ èπÿú≈ ´≤ƒh®·. Åçô’¢√uüµ ¿’©’ v°æ•L§Úû√®·. ¢√öÀE ûªT_ çéÓ´úøç éÓÆæ´’E

ÇØ√öÀ v°æï©’ éÌçûª´’çC üË´ûª©†’ °æ ‹>çîªúø ç Å©¢√ô’ îËÆæ ’èπ◊Ø√o®Ω’. ¨¡K®Ωç°j ´·û√u™«x §ÒçÍí Ωt¢√uüµ ¿’©’ áèπ◊\´í¬ ´îË aN. DEo ´·û√u©´’t üË´ûªèπ◊ ǧƒCçèπ◊Ø√o®Ω ’. Ç¢Á’†’ ¨»çAç°æñ‰ÊÆh Ñ ï•’s©’ èπÿú≈¨»çA≤ƒhߪ’†’èπ◊Ø√o®Ω’. î√Jvûªéπ éπü∑ ¿ Ø√©’, ≤ƒ£œ «ûªuçv°æ鬮Ωç – v°æû√°æ®Ω’vü¿’úÕ°j ü¿çúøߪ÷vûª îËÆœ† ´÷´¤®√©á©x´’t 'F üË¡ç™ v°æï©çû√ ´·û√u© ï¶Ôs*a ¶«üµ ¿°æúø ’ü¿’®Ω’ í¬éπ— ÅE ¨¡°œ ç*çC. Å™«Íí ï®Ω’í∫’ûª’çC..ûª®√yûª v°æû√°æ®Ω’vü¿’úø ’ Ç¢Á’†’ ¡®Ωù’ ¢Ëúø ’û√úø ’. – ’¯"éπ≤ƒ£œ «ûª uç™ ¶„ j çúø x éπü∑¿™ x É°æ pöÀéà îÁ•’û√JC. Åçõ‰ Ü®Ω’Ü®Ωçû√ ÅØ√ ®Ó í∫ u ví∫Ææ nç 鬴úøçÖçúËC. ü∆EéÀ v°æï©’ ¶µºßª’°æúË¢√®Ω ’. ü∆EE ûªT_ çîªúø ç éÓÆæ ç üË´ûªèπ◊ ÇC´’ ¶µ «´† v°æé¬®Ω ç °æ ‹ï©’îËÊÆ¢√®Ω’. Ç véπ´’ç™ ØË Ç®Óí∫ uÆæ÷vû√©’ ÉN’úÕ ÖØ√o®·. ¶ Ø√©°æ çúøí∫ É™«çöÀüË. Ñ °æçúøí∫ V™„ j™ ØË ´Ææ’hçC. Åçõ‰ ¢√†©’ ¢Á ·ü¿™„ j† ®ÓV™ x ´Ææ’hçC. Ü®Ω ’Ü®Ωçû√éπLÆœ îËÆæ’èπ◊çö«®Ω’. ÉC ÜJ°æ çúøí∫. üˤ∞¡Ÿx, üÁ j¢√©èπ◊ Ææ ç•çCµ ç*† °æ çúøí∫™ x Ñ ÜJ °æ çúøí∫ N©éπ~ù¢Á’i çC. Ç®Óí∫ uç DE °æ®Ω´÷®Ωn ç.Eñ«EéÀ î√™« °æ çúøí∫™ x Ç®Óí∫ u¢Ë ’ÅçûªKx†¢Á’i† Å稡ç. °æ çúøí∫ °æ®Ω´÷®Ωn ç °æJ¨¡Ÿü¿l ¥ûª! ´uéÀ hí∫ûªçí¬, ÉçöÀ°æJÆæ®√™ x, ¢√úøéπô’d™ , ví¬´’ç™ ..É™« v°æAîÓö« °æJ¨¡Ÿv¶µ ºûª ØÁ©éÌ©púø ç. É™« ÅEoçöÀF °æJ¨¡Ÿv¶µºçí¬Öçîªúø ç éÓÆæ ç Ñ °æ çúøí∫†’ à®√pô’îËÆæ ’èπ◊Ø√o®Ω ’. v°æA °æ çúøí∫™ Çô,§ƒô, Ææ 綵 «≠æù, ¶µ ï†ç Öçö«®·.OöÀ´™‰x ûÁ©çí¬ù™ E °æçúøí∫™ xv°æûË uéπ Ç£æ …®Ω Ææ çÆæ\%A éπE°œÆæ ’hçC.DçûÓ §ƒô’ ǣ慮Ωuç èπÿú≈ Gµ†o¢Ë ’!

¢√uüµ ¿’©’ ®√èπ ◊çú≈..1868™ Ê°xí∫ ’ ´*a†°æ ¤púø ’ Ö≤ƒt

Eߪ÷ ÇÆæ p vA™ Eñ«ç ®√VÖ®Ω÷l™ ã ¨»Æ憰∂ æ©éπç ¢Ë®·çî√úø ’.'Ê°xí∫’ ´*a† Ææ çü¿®Ω s¥ çí¬ ÊÆ´ îËÆœ†v°æï©èπ◊.. ví¬´’üË´ûª©†’ ¨»çAç°æñ‰ßª’ú≈EéÀ ¢√®Ω ’ îËÆœ†véπûª’´¤©’, §ƒöÀ ç*† °æJ¨¡Ÿv¶µ ºûª Eߪ ’´÷©’ ¶µ ‰≠. Éçü¿’™§ƒ©’°æ çèπ◊†o ¢√®Ω çü¿JF ÅGµ†çCÆæ’hØ√o†’.— ÅEÅçü¿ ’™ Eñ«ç ®√V ®√®·çî√úø ’. Å™«çöÀ ¶µ «´†ûÓèπÿúÕ† ®√A °∂ æ©éπ¢Ë ’ ÆœéÀ çvü∆¶«ü˛™ E Öïb®·E ´’£æ «çé¬RüË¢√©ßª’ç™ èπÿú≈ ÖçC. Åçõ‰ NCµNüµ ∆Ø√™‰ é¬èπ◊çú≈Åçô’ ¢√uüµ ¿’©’ ®√èπ◊çú≈ ÖçúË îËÊÆ véπûª ’´¤ ÉC. üÌçA°õ‰ d °∂ æ’ö«™ x (èπ◊çúø™ x) F®Ω’, Ç£æ …®Ω ç Öçô’çC. Å´’t¢√JéÀ ØÁ j¢Ëü¿ uç °ôdú≈Eo ®ΩA§Úߪ ’úø ç, èπ◊綵 ºç §Úߪ’úø ç,§Òçí∫∞¡Ÿx °ôdúø ç.. ÅE èπÿú≈ Åçö«®Ω ’. Éçü¿’™ *®Ω ’üµ ∆Ø√u©’ áèπ◊\´í¬ ÖçúËN. Ñ ¢Á ·ûª hç véπûª ’´¤™ Æ‘ Y v°æüµ ∆†Gçü¿’´¤. °æ ¤®Ω’≠æ úø ’ Ææ£æ …ߪ’é¬Jí¬ Öçö«úø ’. ûª† Gúø f©’,èπ◊ô’ç• Ç®Óí¬uEo éÓ®Ω ’èπ◊çô’çC ûªLx. ÅçûË é¬èπ◊çú≈°œ©x©’ éπ©í¬©E èπÿú≈ üË´ûª†’ éÌ©’≤ƒh®Ω ’. Åçü¿’éÓÆæ çûÌõ„ d© ®Ω ÷°æ ç™ v°æ¶µ º©’ éπúøû√®Ω ’. Åçõ‰ Ææ çû√†ç éÓÆæ çîËÊÆ Ç¢√£æ «† ÉC. ÇC™«¶«ü˛ ÆæJ£æ «ü¿’l™ xE ´’£æ …®√≠æ Z´÷£æ «Ù®˝™ ÖçúË üËûª†’ ´÷´‹J á©x´’t, ´÷´¤®√©á©x´’tí¬ °œ©’≤ƒh®Ω ’. Åéπ\úø P®ΩÆæ’q ´÷vûª¢Ë ’ Öçô’çC.éÀ çC¶µ «í∫ ç éπ®√gôéπ™ Öçô’çC. ñ«†°æü∆™ x OöÀéÀ Ææ ç•çCµ ç*† §ƒô©Fo ÖØ√o®·. §Ò™«© Å´÷¢√Æ æ u

ÉC °æ¨¡Ÿ§Ú≠æù °æ çúøí∫. °æ¡Ÿ Ææç°æü¿†’ íı®ΩNçîªúø ç,°æ¡Ÿ´¤©èπ◊, ´’†’≠æ ©èπ◊ ÖçúË Å†’•çüµ∆Eo ûÁLߪ’ñ‰ÊÆ°æ çúøí∫ ÉC. °æ¨¡Ÿ¤©†’ Å©çéπJç* íı®ΩN≤ƒh®Ω’. *†o°œ©x©’ •çéπ´’öÀ dûÓ ÅEo ®Ω鬩 °æ¨¡Ÿ´¤©†’ ûªßª÷®Ω ’ îËÆœ¢√öÀéÀ *®Ω’üµ ∆†u°æ ¤ Tç渚’ ÅA éÀ ç* Å©çéπJ≤ƒh®Ω’.

x .éπçí¬ Å©çéπJ≤ƒh®Ω ’. éÌ´·t©èπ◊ ®Ω çí∫ ’©’, Å©çéπ®Ωù©v°æûË uéπçí¬ îË≤ƒh®Ω’. àú≈ü¿çû√ éπ≠æ d°æúÕ v°æûË uéπçí¬ °æ¨¡Ÿ¤©èπ◊ ü¿’Ææ ’h©†’ èπ◊öÀ d çîªúø ç, îËûª’©ûÓ Å©xúø ç.. Éü¿çû°æ¡ŸÆæ ç°æü¿ °æôx ’†èπ◊†o íı®Ω¢√Eo, ņ’•çüµ ∆Eo î√õ¢Ë.Ñ Ææ çü¿®Ωs¥ çí¬ ûª´’ ´ü¿l °æEîËÊÆ¢√JéÀ éÌûª hü¿’Ææ ’h©’ Âû√®Ω’. Éçö x Ѩ»†u Cèπ◊\† §Ú’t í∫÷úø ’ °úøû√®Ωí∫÷úø ’ ™‰EîÓô íÓúø Íé ¶Ô´’t UÆœ °æ ‹ï îË≤ƒh®Ω ’. ÅEo °æ¨¡Ÿ´¤©†’ Å©çéπJç* Ü®Ωçû√ †©’¢Á j°æ ¤™« A°æ ¤pû√ãîÓô Öô’xéπöÀ d éÌúøû√®Ω’. éÓ™«ö«™«úø ’û√®Ω’. Éçü¶ ™„úø çûª ≤ƒ£œ «ûª uç. ¶ÔúÁ f´’t

ÉC •ûªéπ´’tèπ◊ ´·çü¿’ ï®Ω ’í∫’ûª ’çC. ¶ÔúÕ f Åçõ‰ *†o °œ©x ÅE Å®Ω n ç. DEo *†o°œ©x©’ ´÷vûª¢Ë ’ Çúøû√®Ω ’. ¶µ «vü

°æü¿ °æ ¤†oN’ØË ¶ÔúÁ f´’t© °æ ¤†o´’ Åçö«®Ω ’. ¢√úø¢√úø™´‚úø ’ üÌçûª®Ω™ x í∫üÁ l à®√pô’ îËÆæ’éÌE Ñ ¶Ôú f´’t†’ûªßª ÷®Ω ’ îË≤ƒh®Ω’. °æÆæ ’°æ ¤¶„öÀ d† üËû√®Ω ÷§ƒEo ¶Ôú f´’tÅçö«®Ω ’. Åéπ\úË ¢Á ç°æL îÁô’d ¢Á ·éπ\ °úøû√®Ω ’. (鬩çíé¬©ç™ ¢Á ç°æL îÁô’dèπ◊ EîÁ a† ¢Ë≤ƒh®ΩE ã ≤ƒ¢Á ’ûª èπÿú≈ÖçC. ÉC ã ´%éπ~ñ«A ¢Á ·éπ\.) ü∆Eô÷d ≤ƒßª’çvû çûª°æ ¤èπ◊™ x (*†o Ê°xô’) ™‰ü∆ ûªúÕéπ©’ Å™‰ x¢√®Ω’ îËÊÆ ÆœGs™°æ ‹©†’ Ê°®Ω ’aéÌE ´*a Çö«úø ’û√®Ω’. OJéÀ èπÿú≈ §ƒô©ö«®·. ¶ÔúÁ f´’t†’ èπÿú≈ F∞¡x™ ØË Å†’°æ ¤û√®Ω ’.

% .. d j , j dáü¿ ’®Ì\ØË Ö†oûª ¶µ «´ç.. Öûª q¢√™ x, Çî√®Ω ´u´£æ …®√™ x Öü∆ûª h ¢Á’i † ¶µ «´†©’, džçü¿ ü∆ߪ ’éπ ¢Á ’i † ņ’¶µ º ÷ûª ’© Ææçí∫ ’ç.. v ¨¡’†’ †´·tèπ ◊E, v °æ éπ %AûÓ ´’¢Ë ’éπ ¢Á ’i ≤ƒT§ÚßË ’ Ñ NP≠æ d ÆæçÆæ\%A äéπ\ °æC >™«x ™ xØË é¬ü¿ ’,

ü¿ éÀ ~ ù ¶µ «®Ω ûªç™ E áØÓo v §ƒçû√™ x éπ †’o© °æçúø í∫ îË Ææ ’hçC. ÉçûªöÀ Öûª \%≠æ d ¢Á ’i † ûÁ©çí¬ù ÆæçÆæ \%A °jÇî√®Ω u ïߪ ’Dµ ®˝ A®Ω ’’© ®√´¤ N¨Ï x ≠æù 'ÑØ√úø ’ v °æ A¶µ º—èπ ◊ v °æ ûË uéπç

ûÁ

¶ÔúÁ f´’t ûª®√yûª ´îË aC •ûª ’éπ´’t. ´’£æ …©ßª ’ Å´÷¢√Ææ u †’ç* ûÌN’tC ®ÓV© §ƒô’ï®Ω ’í∫ ’ûª’çC. ÉC °æ ‹©ûÓ èπÿúÕ† v°æéπ%A °æ çúøí∫. Ç é¬©ç™ ´îË a ÅEo®Ω鬩 °æ ‹©†’à®Ω ’éÌE ´*a •ûª ’éπ´’t†’ éπ∞«ûª téπçí¬ (°œ®ΩN’ú˛ ®Ω ÷°æ ç™ ) Ê°®Ω ’≤ƒh®Ω ’. ÉC °æ ‹Jhí¬ÜJ °æ çúøí∫. v°æA¢√úøéπô’d™ †÷ •ûª ’éπ´’t éπE°œÆæ ’hçC. °æ ¤´¤y©’, F®Ω’, v°æéπ%A Éçü¿ ’™v°æüµ ∆† Å稻©’. Æ‘ Y îª ’ô÷d Ñ ´‚úø ÷, Ñ ´‚úÕ çöÀ ô÷d Æ‘ Y Öçô’çC. §˘≠œ déπûª†’éπLTçîË ¨¡éÀ h... °æ çô™ x Ñ °æ ¤´¤y© ü∆y®√ ´Ææ ’hçC. FöÀE ¨¡ŸCl ¥ îËÊÆ véÀߪ ’í¬ èπÿú≈•ûª’éπ´’t†’ í∫’JhçîÌîª ’a. v°æéπ%A °æ®√u´®Ωù«Eo í∫’Jhç*† °æ çúøí∫. Åçû√ éπ©Æœ ≤ƒ´‚£œ «éπçí¬ îËÆæ ’èπ◊ØË °æ çúøí∫. Çô, ´÷ô, §ƒô éπ©í∫L°œ Öçö«®·. Ææ çUûª ç, ≤ƒ£œ «ûª uçÈ®çúø ÷ ÖØ√o®·. ≤ƒ´’®ΩÆæ u üµ Ó®ΩùÀE °çîË™« §ƒô©’çö«®·. ®√ï≤ƒnØ˛ ™«çöÀ îÓôxèπÿú≈ °æ ‹© °æ çúøí∫ ’çC. é¬F °æ ‹©†’ Ê°®Ωaúø çûÓ §ƒô’ Çô, §ƒô ÅØËN ûÁ©çí¬ù v°æûË uéπûª. Éçü¿’™ E≠œü¿ l ¥¢Á’i† °æ ‹´çô÷ (N≠æ°æ ¤°æ ‹©’ ûª°æ p) ™‰ü¿’. ví¬´’ç ¢Á©’°æ©, ví¬´’ç™ °æ© ÖçúË °æ ¤´¤y©Fo Éçü¿ ’™ ¶µ «í∫¢Ë ’. v°æA °æ ¤´¤y™ E í∫ ’ù«©’ FöÀE ¨¡ŸCl ¥ °æJ*FöÀéÀ ¨¡éÀ hE≤ƒh®·. Ñ ¨¡éÀ h´’çûª¢Á ’i† F®Ω ’ §Ò™«™ xéÀ §ƒJ °æ çô©’ °æîª aí¬ Öçö«ßª ’ØËC¶µ «´†. á®Ω ’´¤©’ ûªCûª®√©’ ™‰Eé¬©ç™ FöÀéÀ ¨¡éÀ hE´yú≈EéÀ °ô’dèπ◊†o à®√pöÀC. í∫úÕ f°æ ‹©’, °œ*a°æ ‹©’ ņ’èπ◊ØË ¢√öÀ™ E å≠æüµ ¿ í∫ ’ù«©’ §Ò™«EéÀ <úø °æôdèπ◊çú≈ 鬧ƒúø

û√®·. í∫ ’†’í∫’ °æ ‹´¤, ûª çÍíúø ’, í∫ ’´’túÕ °æ ‹©’ v°æüµ ∆†ç. ®Ω ’vü∆éπ~, îª çvü¿é¬çûª °æ ‹©’ èπÿú≈Öçö«®·. §Òôxé¬ßª ’ °æ ‹©’, H®Ωé¬ßª’© °æ ¤´¤y©†’ èπÿú≈ °úøû√®Ω ’. í∫ ’†’í∫ ’ °æ ‹´¤™«çöÀ¢√öÀ™ å≠æüµ ¿ í∫ ’ù«©’†oô’x °ü¿ l©’ îÁ•’ûª ’çö«®Ω’. Åçü¿ ’Íé ü∆Eo î訽 ’≤ƒh®Ω ’. ®Ωçí∫ ’©ü¿lúø ç ´î√aéπ áèπ◊\´ ¢Á ·ûª hç™ ¢√úø ’ûª’Ø√o®Ω ’. ûª çÍíúø ’ ™‰EC •ûª ’éπ´’t ™‰ü¿ ’. ü¿úø ’©’,Åúø´¤© ¢Á çô AJT OôEoçöÀF ’í∫¢√®Ω ’ à®Ω’éÌE ´≤ƒh®Ω ’. Å™« ≤ƒßª ’ç îË≤ƒh®Ω ’. •ûª’éπ´’t™ ¶ ™„úø çûª ≤ƒ£œ «ûª uç ÖçC. ´‚u>é˙ é¬E ´‚u>é˙.. æ pôxûÓ §ƒô§ƒúøôç´’®Ó v°æûË uéπûª. ´®Ω ’h™«é¬®Ωç™ °æ ¤´¤y†’ v°æAGçGçîË™« Ñ é¬®Ω uvéπ´’ç Åçû√ ≤ƒí∫ ’ûª ’çC. ´’üµ ¿u™ Ñ •ûª’éπ´’t©†’ °öÀ d çí∫ ’ûª÷ ™‰Ææ÷h ’çí∫∞¡éπ®Ω¢Á’i† ¨¡¶«l©’ îË≤ƒh®Ω ’.v¶µ º´’®√©’ ´*a ®Ω ó’´’tE îËÊÆ ®Ω ó«ç鬮Ω癫 Ñ îª°æ pô’x çö«®·. °æ ¤´¤y©’ ´·úø ’éÌE

Naèπ◊†oô’xí¬ O®Ω ’ ´çT ™‰Ææ’hçö«®Ω ’. °æ ¤´¤y™ E °æ ¤§ÒpúÕ Ææ çû√† ≤ƒ°∂ 晫uEéÀ v°æBéπ.

•ûª’éπ´’t™ ´’Sx °æÆæ ’°æ ¤ Öçô’çC. ÅEo ®Ω鬩 *®Ω ’ üµ ∆Ø√u©†’ Ñ °æ çúøí∫™ ¢√úøû√®Ω ’. ®ÓVéÓ®Ωéπç *®Ω’üµ ∆†uçûÓ v°æ≤ƒü¿ ç îË≤ƒh®Ω ’. *´J ®ÓV îËÊÆ Ææü¿’l©Fo Ñ *®Ω ’üµ ∆Ø√u©ûÓ ûªßª÷®ΩßË ’u¢Ë. ÉC °æ ¤≠œ déπ®Ω¢Á ’i† Ç£æ …®Ω ç.

•ûªéπ´’tèπ◊ ûª çÍíúø ’ °æ ‹´¤ v°æüµ ∆†¢Á’i çC. °æ ‹©™ x v¨Ï≠æ d¢Á’i çC ´÷vûª ç í∫’´’túÕ °æ¤´yEÅçö«®Ω ’. áçü¿’éπçõ‰ í∫ ’´’túÕ™ E ÍéÆæ®√©’ °æÆæ ’°æ ¤™«çöÀ íı®Ω´’tèπ◊ v°æBéπ. í∫’´’túÕé¬ßª ’, °æ ¤´¤y†’ Ææ çû√† ≤ƒ°∂ æ©uûªèπ◊ v°æBéπí¬ îª ÷≤ƒh®Ω’. •ûª’éπ´’t §ƒô™ x èπÿú≈î√™«´®Ωèπ◊ Ææ çû√† ≤ƒ°∂ æ©uç, éπLT† Ææ çû√Ø√Eo 鬧ƒúø ’èπ◊ØË ¶µ «´†©’ éπE°œ≤ƒh®·.üÁ j´*çûª† Ö†o°æ pöÀéà î√™« §ƒô™ x ≤ƒ´÷>éπ°æ®Ω¢Á’i† Ç™ ©’ éπE°œ≤ƒh®·.´÷†´Oߪ’¢Á’i† Ǩ¡©’, Ǩ¡ßª÷©èπ◊ ü¿í∫ _®Ωí¬ Öçö«®·.

v °æ éπ %A °æçúø í∫ •ûª’éπ´’t

Ç®Óí∫ u '¶ Ø√©’

¶ Ø√© °æ çúøí∫™ Å´’t¢√J v°æA´’ Ö†o °∂ æ ’ôç Ü®ÓE ÅEo É∞¡xèπ◊ ´Ææ ’hçC. Å°æ ¤púø ’ v°æA äéπ\®Ω ÷ ¶µ ºéÀ hûÓ°∂ æ ’ôç ´·çü¿’ F∞¡x†’ §Ú≤ƒh®Ω’. Åçõ‰ v°æA É©’x ¡Ÿv¶µ º¢Á ’iûË ¢√úø ¨¡Ÿv¶µ º¢Á ’i†ô’x.. ¢√úø©Fo ¡Ÿv¶µ º¢Á ’iûË Ü®Ω çû√¨¡Ÿv¶µ º´’´¤ûª ’çC.. Ü®Ω çû√ ¨¡Ÿv¶µ º¢Á ’iûËØË Ç®Óí∫ uç °æJúµ øN©’xûª ’çC. üÁ j´¶µ «´† Ææ çí∫A Å™« Öç* – Å°æJ¨¡Ÿv¶µ ºûª ´©x ´îË a ®Óí¬© †’ç* 鬧ƒúø ’éÓ´úø ç ÅçûªÆæ ÷qvûª çí¬ éπE°œÆæ ’hçC. üµ ∆Ø√uEo ≤ƒ´‚£œ «éπçí¬ ÊÆîªúø ç èπÿú≈ Éçü¿’™ ¶µ «í∫¢Ë ’. Ü®Ω ’Ü®Ωçû√ éπéπô’dí¬ ÅØ√®Óí¬uEo áü¿’®Ì\çô’çC. ÉC Y °æ ¤®Ω ’≠æ ©’éπ©Æœ îËÊÆ °æ çúøí∫. ·û√u©´’tèπ◊ ûª´·túÁ j† §Úûª®√V≤ƒ®Ωü∑ ¿uç™ Ñ °æ çúøí∫ ï®Ω ’í∫ ’ûª ’çC. §Úûª®√VÆæ çÆæ\%A ´’®√K∏, îªBhÆˇí∫úµ ˛™ x†÷ ÖçC. Æ‘ Y üÁ j¢√EéÀÅçí∫®Ωéπ~èπ◊úÕí¬ §Úûª®√V Öçö«úø ’. §Úûª®√V üÁ j´çé¬ü¿ ’. Åô’ Æ‘ Y©ûÓ §ƒô’ °æ ¤L ¢Ë≠æüµ ∆®ΩùûÓ §Úûª®√V©’ èπÿú≈ ä∞¡x çû√ °æÆæ ’°æ ¤ ®√Ææ’éÓ´úø ç™ ØË îª®Ω t¢√uüµ ¿ ’©’ ®√èπ◊çú≈ Öçú≈©ØË ¶µ «´† ÖçC. Ñ °æ çúøí∫™èπ◊´’tJ v°æüµ ∆† °æ ‹ñ«J. ¶„ j çúø x¢√®Ω ’ ™‰†°æ ¤púø ’ èπ◊´’tÍÉéπ\úø °æ ‹ñ«J. èπ◊çúø ™‰èπ◊çú≈ ´’† Ææ´÷ïç ™‰ü¿ ’.èπ◊çúø í∫®√s¥EéÀ èπÿú≈ Ææ çÍéûª ç. èπ◊çúø ü∆y®√ØË ví¬´’稡ŸCl ¥! ¶«N™ E FöÀéÀ, ÜJ Å´Ææ®√©èπ◊ èπ◊çúË Çüµ ∆®Ω ç.¶ †ç °ôdúø ç – Å´’t¢√JE ¨»çAç°æñ‰ßª ’úø´’ØË Å™˜éÀé𠶵 «´†™ Åçû√ éπ©Æœ ¢√uüµ ¿ ’©†’ áü¿ ’®Ì\ØË ≤˘£æ …w®Ω lûª ü∆í∫ ’çC. ´‚úÓ®ÓV °õ‰ d °∂ æ©£æ …®Ω ®Ωü∑ ¿ ç™ Â° d°æü∆®√n©’ èπÿú≈ Ç®Óí¬uEo °çîË¢Ë! *®Ω ’üµ ∆Ø√u©îËÊÆ¢Ë. ´’Jçûª Ç®Óí∫ u´çûª çí¬ ûªßª÷®ΩßË ’u™«, °æ ¤≠œ dEîË a™«, ®Óí∫E®Óüµ ¿éπ ¨¡éÀ hE °çîË™« v°æ≤ƒü∆©’çö«®

¶ Ø√™ x ´’®Ó ééé¬ç¨¡ç '®Ω çí∫ ç—. ®√¶ ßË ’ ®ÓV™ xéπ≠æ d†≥ƒd©’, Ææ ’ë«©’, ´u´≤ƒßª’ç, ´®√©’ ᙫÖçö«ßÁ ÷ ûÁ©’Ææ ’éÓ´úø ç éÓÆæ ç '®Ω çí∫ ç— îË≤ƒh®Ω’.°æ ‹†éπç ´*a† Æ‘ Y Ñ '®Ωçí∫ ç—™ ¶µ ºN≠æ u¢√ùÀ îÁ•’ûª’çC. £j «ü¿ ®√ ¶«ü˛™ v°æüµ ∆†çí¬ éπE°œ ç*Ø√ûÁ©çí¬ù Åçûªö« àüÓ ®Ω ÷°æ ç™ Ñ ¶ Ø√©’ÖçC. v°æï© ´÷ô©’, §ƒô©’, ´u´£æ …®√™ x..áçûÓ Ö†oûª¢Á’i† ¶µ «´†, ´’ç* ï®Ωí¬©†o Çé¬çéπ~Ñ °æ çúøí∫™ éπE°œÆæ’hçô’çC. Åçü¿®Ω÷ Ææ’ê Ææ çûÓ

≥ƒ©ûÓ @Nçî√©E.. Åçü¿Jéà ¨¡Ÿ¶µ ºç ï®Ωí¬©ØË≤ƒ´‚£œ «éπ Çé¬çéπ~©’ éπE°œ≤ƒh®·.

¨¡ Ÿ¶µ «EéÀ '®Ωçí∫ç—

Åêçúø Ææ çÆæ\%A (Éûª®Ω v§ƒçû√™ x °æJ¢Ë≠œ dûª¢Á’i† ≤ƒçÆæ\%

Aéπ ´‚™« ©†’ éπ©’ °æ ¤éÌE..). Åçü¿’™ †÷ v°æñ«Ææ çÆæ A áèπ◊ ´ §ƒ∞¡™ éπ úø éπE°œÆæ ’çC. ûÁ©çí¬ù

Öûª h®Ω ûÁ©çí¬ù™ ´·êuçí¬ ÇC™«¶«ü˛™ jûË Ç®ÓV

°æ¡Ÿ´¤©†’ îª÷úøö«EéÀ È®çúø ’ éπ∞¡Ÿx î√©´¤. Åçûª éπ∞«û téπçí¬ Å©çéπJ≤ƒ®Ω ’.

éÌ ·©èπ◊ ®Ω çí∫ ’©’, Å©çéπ

Ç®Óí∫ uéπ ®Ωç.. v¨¡ ¢Á ’i éπ u @´†ç v °æ éπ %AûÓ ´’¢Ë ’éπç Ææ ’êÆæç ûÓ≥ƒ™‰ Çé¬ç éπ ~ ©’ °æçúø í∫ ¢√û√ ¢√ ®Ωùç

Åêçúø ÆæçÆæ \ A ûÁ©çí¬ù ≤Òçûªç.. éπ≥ƒ ™„ jØ√, Ææ ’ë«™„ jØ√ éπ©Æœ éπô’í¬

Åêçúø Ææ çÆæ \ %AéÀ ØÁ © ´¤ ûÁ ©çí¬ù