Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

download Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

of 124

Transcript of Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  1/124

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  2/124

  Defri Kuperprema scenarijima Vesa Krevena, Dejvida eskina

  i Brusa Va g nera

  KRVNIK IZ SPRINGVUDA FREDIJEVA OSVETA

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  3/124

  Naslov originala

  THE NIGHTMARES ON ELM STREET

  Parts 1 and 2

  A novel by Jeffrey Cooper based on the screenplays by WesCraven, David

  Chakin and Wes Craven and Bruce Wagner

  Copyright 1987 by The Second Elm Street Venture. Objavljenou Jugoslaviji uz saglasnost agencije Permissions and rights, Lon-

  don-Mnchen

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  4/124

  Defri Kuper

  STRAH U ULICI BRESTOVA

  1. Krvnik iz Springvuda

  2. Fredijeva osveta

  1 izdanje

  Prevod s engleskog: Marija An

  elko vi

  Politika, 1990

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  5/124

  BIBLIOTEKA PIP 13

  Strah u Ulici Brestova i izdanje , Izdaje NIP Politika Izdavakadelatnost Cetinjska 1 /IV Telefon redakcije: (011) 320-645, Generalnidirektor NIP Politika: dr ivorad Minovi, Glavni i odgovorni urednik:Milorad Danii, Urednik: Valerija Por, Likovno reenje korica: DraganAnelkovi

  Tehniki urednik: Milo Grbi, Lektor: VesnaNenadovi,vo Kraljevo

  ISBN86-7607-020-2

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  6/124

  PP rr oo lloo gg Fredi je bio mrtav.Dobri ljudi iz Ulice brestova pobrinuli su se da Springvudski

  kasapin vie nikada nikome ne smeta.Otada je prolo deset godina i tek sada su dobri ljudi u Ulici

  brestova poeli mirno da spavaju nou, uukani i be zbedni u

  svojim prijatnim spavaim sobama u pre d grau. Fredi je bio mrtav i vie ga nije bilo. Ali, najstraniji komari tek je trebalo da po nu.

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  7/124

  11 ..K K rr vv nn iik k ii zz SSpp rr iinn ggvvuu dd aa

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  8/124

  11

  Tina se probudi vritei. vrsto je stezala krevetske arave drhta-vim rukama.

  ta ti je? upita majka s pra-ga.

  Sve je u redu, mama apnuTina samo sam loe sanjala.

  Samo sam loe sanjala ponovila je Tina samoj sebi, pokuavajui na svaki nain daveruje sopstvenim reima. Zasvojih petnaest godina Tina je unekoliko navrata imala komare,ali ovo noas je bilo neto io

  nikada ranije u ivotu nije iskusila.Bilo je neeg zlog u lom snu. San je

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  9/124

  kom trenu, Tini se uini da je bezbedna. Moda mislila je moda ipak postoji nain na koji bih mogla da pobegnem odavde.

  Ba tada se iza nje pojavi oveks elinim seivima nalik na brija-e na pr stima. Podigavi visokoruku on je spusti i zapara njenulaku spavaicu uz urlik besa, aonda je zagrli i privue u smrto-nosan zagrljaj.

  Tina je kriknula i to ju je pro-

  budilo. Probudilo je i njenu majkukoja je dola iz svoje spavaesobe.

  Jesi li sigurna da je sve uredu? pitala je ponovo majka, jouvek drei ruku na bravi.

  Samo sam loe sanjala ponovila je Tina.

  To mora da je bio straan san ree gospoa Gr ej i odmahnuglavom zagledajui kerkinuspavaicu.

  Tina pogleda i sama, i odjed-nom vide duge proreze posred prednjeg dela svoje omiljene

  spavaice. Bie bolje da to pre otseenokte ili prestane da sanja takostrane snove ree joj majka. Mora odluiti, jedno ili drugo. Pogledala je jo jednom kerku, aonda je tiho zatvorila vrata zasobom.

  Instiktivno, Tina posegnu iznad

  svoje glave i uhvati ras pee koje jevisilo na zidu njene spavae sobe.Pritisnu ga uz srce, a u mislima jojodjeknu stara pesmica koju su pevali kad su preskakali konopac.

  One, two, Freddies coming for you.

  Three, four, better lock yourdoor.

  Five, six, grab your crucifix.Seven, eight, gonna stay up

  late. Nine, ten, never sleep again!

  Jedan, dva, Fredi dolazi potebe.

  Tri, etiri, bolje zakljuaj vrata.

  Pet, est, epaj raspee. Sedam, osam, bdee do kasno. Devet, deset, nikada vie nee

  zaspati!

  * * * * *

  Setila sam se stare pesmice priala je ujutro Tina svojoj najbo-ljoj prijateljici Nensi Tompson. Zna one to smo pevale dok smo preskakale konopac. Bio je tonajgori komar u mom ivotu.

  Devojke su iskoile iz starog,crvenog automobila Glena Lanca.On je nosio Nensine knjige i njih

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  10/124

  troje je ilo prema kolskoj zgradi. Pravo da ti kaem ree

  Nensi i jasam prole noi imalakomar.

  Tina je ba htela da pita Nensita je ona sanjala, kad se iza njihstvori Rod Stjuart i zagrli je okoramena.

  A ja sam imao stranu erek-ciju kad sam se jutros probudio,Tina ree on bezobrazno anjegovom celom duinom bilo je

  ispisano tvoje ime.Tina pogleda mladia i zbacinjegovu ruku s ramena.

  U mom imenu su etiri slova,Rode ree kako bi sve to stalona tvoj opuak?

  Nensi i Glen vrisnue od sme-ha. Uprkos Tininom drskom ponaanju prema mladiu, Nensi jeznala da se on njenoj prijateljiciustvari dopada. Uvek je mogla dase oseti velika seksualna napetostu vazduhu kad bi Tina i Rod bilizajedno. injenica da Tinina ma j-ka nije mogla da smisli mladia,

  samo je doprinosila njegovoj privlanosti. Rod nikada nijeizgledao kao ostali. Nosio je izmei crnu konu jaknu i govorio bezo- brazne re

  Ponekad je bio akko dase Nensi osealaak, ona jeznaladaje

  mladi, aznala jei toGre j devojka koja e

  jednog dana obuzdat i uvenogRodaLejna.

  Rod nikadanije umeo ovako briljantno da odgovori na blistavuTininuprovokaciju.

  Odjebite! zaurlao je dok suTina, Nensi i Glen ili premakoli. Moeteda mi popuitesvi troje!

  Rod imaobiaj dagovori takoljupke stvari reeTinaposmat-rajui mladia kakoprelazi trav-njak.

  On je lud za tobom ree Nensi osmehujui seprijateljici.

  Da,lud je. U svakom sluajusuviesam umornadabih brinulao tome.Nisam spavalacelu proluno Tinazastade i zagleda se u Nensi. A tasi ti sanjala?

  Ne govorimo o tome ree Nensi. Zadrhtala je kad se setilakomarazbogkojegje bilabudnaskoro itave noi. injenicajedasvako povremeno ima komarnesnove.Nije to nitanaroito.

  Kad sledei put bude imalakomar predloi joj Glensamoubedi samu sebeda jeto nemogu-e, da sanja. Kad to uradi,odmah e seprobuditi pogleda Nensi i slee ramenima kodmeneto barpali.

  Stigli su do stepenitakad seoglasi prvo zvono. Glen brzo poljubi Nensi u obraz i jurnu nasvoj prvi as.

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  11/124

  Hej! viknu Tina za njim dok je nestajao kroz ulazna vrata. Jesi li i ti imao komar?

  Ali, Glen je vie nije uo. Tina se okrete Nensi i duboko

  uzdahnu. Moda e nas zadesiti zem-

  ljotres ree ljudi govore da se pred zemljotres dogaaju udnestvari.

  Ali, nije se desio zemljotres, aTina je jo uvek razmiljala o

  svom snu kad se vratila kui izkole tog popodnev. Ni najmanje joj se nije dopalo kad je ula da enjena majka provesti nekoliko noivan grada sa svojim najnovijim prijateljem. Prvo to je Tina uradi-la bilo je da pozove Nensi Tomp-son da provede no s njom u kui. Nijedna devojka nije imala nita protiv kad se i Glen ponudio da im pravi drutvo.

  Ba mi je drago to moete daostanete sa mnom rekla je Tinakad su doli njeni prijatelji kad jemama rekla da odlazi na dva dana

  skoro sam umrla. Nema problema ree Nensistegnuvi Tinu za miicu Nensi iGlen su tu da te spasu.

  Devojkesu se smestile na kau,a Glen ree da mora da se javikui.

  Ne mogu da verujem da mu jemama dopustila da provede no

  van ku ree Tina. Pa, i nije mu dopustila

  osmehnu se lukavo Nensi.Devojke su posmatrale kako

  Glen ubacuje kasetu u ogromanmagnetofon koji je postavio na sto pored telefona.

  Imam roaka koji ivi krajaerodroma objasnio je dok jeekao da mu se majka javi pozajmio sam ovu traku sa zvu-nim efektima... Alo, mama?

  pritisnuo je dugme na magnetofo-nu i zvuk Boinga koji se sputa naaerodrom ispuni sobu. Da, kodBarija sam ree on i isceri sedevojkama. Nensi stavi ruku naTinina usta da bi je spreila da sekikoe.

  Da, buno je kao i uvek. Svasrea to mi ne ivimo ovde... ta?Ah, tetka Junis te pozdravlja.

  Buka aviona je sada bila neiz-driva, kao da je Glen stajao nasred piste.

  Nazvau te ujutro vikao jeGlen s usnama uz slualicu.

  Nemoj da brine, ja...Odjednom sa trake se vie nitanije ulo. Mrtva tiina. A, onda sveeksplodira od zvukova kao da suneka kola punom brzinom udarilau ogroman kamion.

  ta je to? zabrinula se Gle-nova majka.

  Ne znam zbunio se Glen

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  12/124

  izgleda da se deca igraju napolju.A, onda se zauo uasan zvuk

  kripanja konica, krik od kojeg seledila krv, zvuk sudara. Nensi jeskoila s kaua i pokuala je daugasi magnetofon, ali prstimadotaknu dugme za pojaavanjezvuka.

  Moram sada da idem, mama ree Glen buljei u Tinu koja sevaljala od smeha po kauu. Mislim da se dogodila saobraajna

  nesrea pred kuom. U meuvremenu je Nensi uspe-la da utia zvuk, ali sada su se, prema zvucima, nali usred ulinih borbi u nekom krvavom ratu. Mecisu fijukali na sve stane, a mitralje-zi su tektali i rune granate sueksplodirale.

  U redu vikao je Glen odmah u nazvati policiju. Ne, nijeto to ti misli, izgleda da se kom-ije tuku. Mama, ja sam dobro, sve je u redu. Nazvau te sutra u jutro!

  Nensi najzad pogodi dugme zazaustavljanje trake i kuom zavla-

  da tiina. Ovo je moralo da ti uspe, sada je tvoja majka vie nego izbezum-ljena ree Nensi, a onda ona iTina poee da urlaju od smeha.

  *

  Jedan sat kasnije Tina, Nensi iGlen sedeli su ispred kamina isluali tihu muziku sa sterea.

  Moda bismo mogli da pozo-vemo Roda da doe ovamo ree Nensi i priblii se Glenu na kauu.

  Sa mnom i s Rodom je gotovo ree Tina. Ona se zavali unazadna kau i podie noge na sto

  i. On seponaakao manijak.

  Trebalo bi da se prijavi umarincereeGlen modabi gaoni sredili.

  Tinasenasmeja. Vidi? reeNensi. Zabo-

  ravilasi komar. Zarti nisam rekladae zabor aviti?

  Tinatunoodmahnu glavom,aosmehajoj nestades lica.

  S talno mi je p red o imaodvratno lice onogtipa reeona i stalno ujem kripanje seiva po met alnim cevima. On je na prstimai mao ogromnaseiva, kaonokte...

  Kao nokte? ponovi Nensi izagleda sezaprepaeno u prijate-ljicu. udno jeto tokae. Tome potsetilo na san koji sam jasanjalaprole noi.

  tasi sanjala? Sanjala sam tog tipa u prlja-

  vozelenom demperu Nensi seodjednom oseti neprijatno imao je ogromna seiva, kao noktekojimajepovlaio po stvarima. U

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  13/124

  stvari, ti nokti su bili vie nalik na brijae ili neto slino, kao da ih jesam nainio. U svakom sluajustvarali su nepodnoljiv zvuk Nensi je pokuavala da imitira jeziv zvuk iz svog sna kad metaldotie metal. Tina odjednom sede iispravi se.

  Sanjala si istog kretena kao i ja ree ona.

  To je nemogue ree Glendok su dve devojke buljile jedna u

  drugu dve osobe ne mogu...Zastao je i pogledao kroz pro-zor.

  ta je? apnu Tina. Nita ree Glen. Nisam nita ula ree Nensi. Ali, onda su svi uli ono to

  nisu elelida uju tanak, otarzvuk kao grebanje, ba ispod prozora.

  Isuse apnu Tina.Glen se prvi pokrenuo. Otklju-

  ao je vrata i izaao u tamu. Nauiu te pameti ma ko da si

  zaurlao je u mrak, ali jedini

  odgovor bilo je pomicanje bunja.Glen se odmah okrenuo i hteo daue u kuu, ali devojke ga ohra b-rieda zae dublje u tamu.

  Bila je to samo neka blesavamaka ree Glen neto glasnijenego to je bilo potrebno dok jeiao prema bunju. Zastao je kaoukopan kad onaj uasni zvuk

  ponovo odjeknu kroz vazduh, sadamnogo jasniji.

  Mac, mac ree Glen i naininekoliko koraka doi da papa.

  Nita se nije ulo. Tiina je bilazastraujua. Glense okrete premadevojkama i slee ramenima. Ba je hteo neto da kae kad se odje-dnom ogromna figura pojavi izabunja i baci ga svom silinom natlo. Pri tom je monstrum takostrano kriknuo da se Glenu uini-

  lo da se svet rui na njega.Tina se okrete da bei i potrai pomo kad odjednom u monstr u-mu prepozna snanu figuru RodaLejna.

  Glen se s olakanjem die sazemlje i poe da otresa pr ainu sodee.

  Rod se divlje cerio dok je grlioTinu oko ramena.

  ta e ti ovde, doavola? upita Tina.

  Doao sam da se naem nausluzi ree Rod i baci pogled prema kui. Je li ti mama kod

  kue? Jeste laga devojka. Prime-tila je metalni predmet u Rodovojruci. ta ti je to?

  Rod podie komad starih gra- bulja koje je naao u travi i kojima je malopre vukao po zidu kue.Tina zadrhta kad je opet ula tajstraan zvuk koji je najpre bio

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  14/124

  privukao Glenovu panju. Grozno, a? ree Rod i

  odbaci grabulje. Dakle, ta sezbiva? Pripremate orgiju ili netoslino?

  Moda pogreb, budalo! reeGlen i pogleda besno mladia kojiga je preplaio i ponizio preddvema devojkama.

  Rod se otro okrete premaGlenu i u njegovim rukama pojavise opasna sedmica. Nensi bez

  oklevanja stade izmeu dva mla-dia. Trebalo je da ja spavam kod

  Tine ree ona Rodu Glen je bakrenuokui.

  Rod se zagleda u Glena, a onda polako sklopi no i vrati ga u dep.Glen odahnu s olakanjem kad seRod nasmeja i zagrli Tinu.

  Vidi li mu lice? ree on iisceri se kao da je nainio dobrualu. Onda opet baci pogled nakuu i proceni situaciju. Mama tinije kod kue, je li? Ne ekajuina odgovor, on epa Tinu za ruku

  i poe da je vue prema kui. Tina i ja treba da porazgovaramo oneemu ree on. Uzeemomamin krevet, a vas dvoje imateostatak kue.

  Nensi je ekala nekoliko trenu-taka, a onda se okrenula Glenu.

  Treba da odemo odavde ree.

  Pre nego to je Glen mogao bilota da odgovori, Tina se pojavi naulazu. Prva dugmeta njene bluzeve su bila otko pana.

  Deco, nemojte da odete zavapila je ne ostavljajte mesamu s ovim manijakom.

  Nensi je gledala kako joj prija-teljica nestaje u kui... Ona jeznala da je Tina odavno resila da provede no s Rodom, ali ipak...

  uvaemo je zajedno ree

  Glen prekinuvi njene misli. Ostaemo itavu no uz nju. Nensi pogleda Glena i klimnu

  glavom. Ovde smo zbog Tine, a ne

  zbog nas, tako je ree ona. Dali se i ti slae s tim?

  Drugim reima pomislituno Glen dok je klimao glavom ja u spavati na kauu. Pone-kad je zaalio to Nensi nije slo- bodnija, kao njena prijateljicaTina.

  Zato je bila toliko izbezum-ljena tim glupim komarom?

  pitao je dok su ili prema kui. Zato to to nije bio obiankomar, bio je to pravi uas. Zarne misli da je udno to smo i onai ja sanjale o istom lu

  aku? Nensi odjednom uhvati Glenakako krijepogled od nje.Osetineku udnu jezu. I ti si prolenoi sanjao isti san,je li?

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  15/124

  Glen slee ramenima. Ne seam se nikada svojih

  snova ree on jedino to znamto je da e me majka sigurno ubitikad bude videla ta sam uradio sa posteljinom. R azderao sam aravna pola.

  Nensi je elela da nastavi darazgovara, ali je odjednom osetilauasan umor. Ula je u kuu i poljubila Glena za laku no.

  Nensi pouri prema Ti ni noj

  spavaoj sobi i zak ljua vrata zasobom. Glen je ostao u dnevnojsobi gde se potrudio da se toudobnije smesti na kauu. Bio jeisto strahovito umoran, i odmah bizaspao da ga u tome nisu ometali

  divlji zvuci koji su dolazili izspavae sobe. Bilo je sasvim jasnoda su se Rod i Tina prepustilidivljem voenju ljubavi i da tonisu hteli da kriju ni od koga. Glen je zamiljao kako se Tina i Rodvole, video je sasvim jasno njihovanaga, prepletena tela i sasvimotvoreno im je zavideo. Eto, doknjih dvoje uivaju, on se gri nakauu u dnevnoj sobi, a Nensispava sama u Tininoj sobi.

  Lepo vaspitanje je ponekadgrozno, a moral mi je odvratan ree on samom sebi, navue pokrivae preko glave i pokua dautone u san.

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  16/124

  22

  Tina je imala reputaciju lakeenske.

  Nije to bilo neto na ta je bila ponosna, ali nije ni izgubila sanzbog toga. Tina je znala da ona ustvari ne zasluuje tu reputaciju.Tano, spavala je sa nekolikomladia, ali to ne znaci da je ona bila neka kurvica. Ona je uivala useksu i znala je kako da se zatiti.Ako je ponekad elela da se zabaviTina je smatrala da je to njenalina stvar i da o tome ne trebaniko da brine.

  Znala sam da ima neto kodtebe to mi sesvia rekla je dokse pri bijala uz Roda te noi uvelikom krevetu svoje majke.

  Sada to to si elela valjda iosea? pitao je i zadovoljno seiscerio ponosan na svoj mladi,nabrekli ud.

  Divljak tuca Dejn rekla jeTina.Rod je bio grubijan, ali u dubini

  due bio je veoma osetljiv i ranjiv.To je bilo ono to je privuklo Tinu.

  Nema vie svae? ree Roda njegova aka pokri Tininu vrstu,malu dojku.

  Nema vie svae ree ona iodjednom oseti uasnu pospanost.Bila je zadovoljna.

  Odjednom se seti Nensi koja jespavala sasvim sama na drugomkraju hodnika. Tina nije mogla darazume kako je njena prijateljicamogla toliko dugo da se zabavljasa tako privlanim deakom kaoto je Glen, a da mu ne dopustinita vie od poljupca.

  Laku no ree Rod, zevnu-vi jako i povukavi pokrivae preko glave. Nee vie biti ko-

  mara za nas dvoje.Tina odjednom oseti jezu kako joj sesputa niz kimu.

  Kad si imao komar? upitaiznenada.

  Zna i momci imaju komare ree Rod nije to privilegijasamo vas devojaka.

  Tina se zagleda u mladia krajsebe, a onda duboko uzdahnu. Bila je zadovoljna to je tu, sa Rodom inee dopustiti da joj neki glupikomar pokvari uivanje. Semtoga oseala se bezbednom sRodom kraj sebe. Posmatrala ga jeneko vreme kako spava, a onda je

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  17/124

  ugasila svetlost.Noas u se najzad naspavati

  po-i mislila je ak ako me to bude stajala ivota.

  Nije dugo spavala kad je zaulaneke umove.

  U prvi mah je mislila da tosamo esma kaplje. Tr udila se dane obrati panju, ali ta buka je bilasuvie uporna i zvuci su bili sve prodorniji tako da nije mogla, a dane slua.

  Rode pozvala ga je, ali jedeak blaeno spavao uz nju. Sela je u krevetu i pitala se da li bi Rodovako spavao i da ih napadnu.Ponovo se zaue zvuci iTin;shvati da oni dolaze spolja. Obula je papue i stigla do prozora ba utrenutku kad kameni udari ostaklo.

  Isuse apnu ona. Vetar jeduvao napolju i drvee se divlje povijalo pod njegovim naletima.

  Odjednom, jedan krupnijikamen uda ri u staklo i Tina pre-mre od straha. N staklu se pojavi

  pukotina.Neko baca kamenie pomisli Tina iznenada ljuta na togako joj ometa dragoceni san. Nerazmiljajui, sjuri se nistepenice iizae u tamu.

  Ko si ti? pitala je a glas joj je bio slabaan, noen urlicimavetra. Na tren pomisli da ue

  unutra i obue kunu haljinu,ali

  kao da ju jeneto nagovaralo dazaedaljeu tamu.

  Stiglaje vedo kapije, aprenego to eizai naulicu okr enulaseda jo jednom pogledapremakui. Samo sadanije videlaonustaru, poznatukuu u Ulici bres-tova. Sadaje ulicabilaveomatiha,ulosesamozavijanjevetra. Ondase ulicom uz tandrkanje dokotrljameta lni poklopac od kante zaubrei zaustavi se ispredTininihnogu.

  Buljilaje neko vremeu poklo- pac, aonda duboko udahnu vazduhdabi se smirila.

  Jo uvek je ubeivala samusebeda je sveu redu kad zau jezivokripanje metalapo kanti zaubre.

  Itadau tami ugledamonstrumaiz svojih snova. Imao je metalnenoevenaprstimai utevarnicesuiskakale s njihovih vrhovadok jenjimapovlaio po zidukue. Tinase osvrteoko sebe. Htelaje da jurne prema drugom kraju ulicekad uasni ovek isprui rukuitavom duinom ulice i prese

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  18/124

  zveckao ispred Tininog lica.Tina poe da bei. Pojma nije

  imala kako je uspela da se provue pored oveka u prljavom crve-no-zelenom demperu. Nije imalavremena da zastane i razmisli otome. Tina je jurila da bi spaslaivot, bre nego to je trala ikadau ivotu. Ali bez obzira koliko je jurila, ovek s metalnim brijaimana prstima bio je stalno na samonekoliko koraka iza nje. Tina je

  gubila dah, obarala je kante saubr etom i bacala ih iza sebe, ne bili onemoguila progonitelja. Alinjemu to kao da nije smetalo. Kadgod bi bacila pogled preko ramena,on je bio iza nje, a njegovo groznolice bi joj se cerilo ispod trulogeira, dok bi metalni bri jai jezivosijali na meseini.

  Onda odjednom, Tina vie nije bila na gradskim ulicama, umestotoga jurila je preko negovanihtravnjaka u predgrau. Tina je poela da zove u pomo. Nadala seda e je neko uti i da e joj pris-

  koiti u pomo i spasti je odmanijaka koji ju je progonio sasasvim oiglednom namerom da jeubije. Nije bilo odgovora na njeneoajnike krike i jedino to je Tinamogla da uje bilo je sopstvenoteko disanje i udaranje sopstve-nog srca.

  Zastala je na tren da povrati dah

  i osvrne se oko sebe.Iza nje nije nikoga bilo.Hvala bogu pomislila je, a

  plua su je bolela od dugog tra-nja. Pogledala je jo jednom malo bolje oko sebe i odjednom jeshvatila da je opet u svom kraju.Stara, dosadna Ulica brestovanikada joj nije izgledala privlani- jom. Tina duboko uzdahnu izagleda se s ljubavlju u stari,ogroman brest koji je stajao na

  uglu ulice otkako se ona seala. A ispod tog starog, dragogdrveta stajao je ovek u prljavomdemperu s licem koje je slavodo- bitno sijalo. Tina nije znala kako jeuspeo da se sakrije iza drveta kad je ona gledala u tom pravcu, ali usvakom sluaju on je bio tamo,ogroman kao ivot i hiljadu putastrasniji. Tina se okrete i poe da bei, nesigurna koja je od kuanjena jer su sve bile skoro identi-ne. Tada ugleda nizak zid od ope-ke, koji je njen otac sazidao nepo-sredno pre nego to e se razvesti s

  njenom majkom. Jurila je premakui, oseajui ludakov vreli dahna vratu. inilo joj se da nikadanee prei put do ulaznih vrata, ali je najzad stigla i doepala se br a-ve. Zakljuano!

  Vrata su bila zakljuana. Nensi! urlikala je setivi se

  odjednom da joj je prijateljica u

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  19/124

  kui. Nensi! Otvori mi vrata! Nensi ne moe da ti pomogne

  ree monstrum, koji je sadastajao iza nje i cerio se jezivimosmehom na deformisanom licu Nensi je jo budna.

  Jo je budna? pomisli Tinai oseti kako joj bri jai seku tankuspavaicu i dodiruju meku kou.

  I odjednom je bila u kui, leala je bezbedno uz Roda u udobnommaminom krevetu.

  Bio je to samo san rekla jesamoj sebi osmehujui se dok joj je glava tonula u mek jastuk. Sada e sve biti u redu.

  Tada ga je ugledala i shvatila danita nikada vie nee biti u redu.

  Rod je osetio kako se krevettrese. Otvorio je oi.

  Tina? ree on polako se priseajui gde je i sa kim je.Meutim, uo je samo priguenekrike i jeanje koji kao da sudolazili od negde duboko iz due-ka. Dok mu je srce tuklo kao ludo,Rod stre pokrivae s kreveta. S

  uasom se zagleda u Tinu koja sedivlje izvijala i tresla u snu. Aonda joj se telo smiri kao da ju jeneko prikovao za krevet, a njenaspavaica se razdera. Rod je bes- pomono posmatrao kako se na beloj koi Tininog trbuha pojav-ljuju etiri krvavetrafte, za koji-ma su usledile jo etiri sve dok

  Tina nije bila oblivena krvlju. Krv je poela da natapa krevet.

  Rod kriknu i posegnu premanonoj lampi da je upali. Odjed-nom, Tinino telo se podie s kre-veta kao da ga podiu nevidljiveruke i poe da leti kroz vazduhnalik na ljudsku polugu koja oboriRoda na pod. On je leao na podu iuasnuto posmatao kako Tininookrvavljeno telo klizi s nogama uvis po zidu ostavljajui za sobom

  krvavi trag. ta se to dogaa? zaurlao jeRod trudei se da ne povrati i nezajeca dok je posmatrao krvavumasu koja je nekada bila TinaGrej, a koja je sada visila s plafo-na, kao prikovana nekom sadisti-kom i ludom snagom. Njegovikrici postadoe jo jai kad devo j-ini krvavi ostaci padoe s uas-nim zvukom na krevet kao krvavdak i poprskae krvlju Roda i sve predmete u sobi.

  Nensi je sela u krevetu u trenu-tku kad je Tinino telo palo na

  krevet. Stigla je do vrata od spa-vae sobe nekoliko trenutaka preGlena.

  ta je bilo? pitao je Glen. Pojma nemam ree Nensi i

  htede da otvori vrata ali shvati dasu zak ljuana. Mogla je da ujekako Rod oajniki jeca s drugestrane vrata.

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  20/124

  Ko je to uradio? vritao jeRod osvrui se bespomono okosebe traei ko je ili ta je to ubiloTinu. Kunem se da u vasdokrajiti zbog ovoga...

  Rode? viknu Nensi i zakucana vrata. Nemoj da dira Tinu!

  Tada su se uli grozni zvuci izsobe koje Nensi nikada neezaboraviti. Njoj nije bilo jasno dali to Rod plae ili se kida od sme-ha. Glen, ne oklevajui, zalete se i

  svom snagom ragbi igraa zvezdetima, kakav je bio, udari o vrata iizvali ih iz arki. Vrata se iromotvorie i Nensi jurnu u sobu.

  Tada ugleda krv.Tininu krv.Krv je natopila svaki deo u

  sobi. Krevet je bio crn od krvi,zidovi su bili krvavi, plafon. Krvse slivala niz zavese kraj otvore-nog prozora kroz koji je Rod pobegao.

  Tada Nensi ugleda raskomada-ne, krvave ostatke tela svoje prija-teljice.

  Htela je da zaplae, ali nijemogla. Njene suze nee vratitiTinu natrag u ivot, ni ti e pomoida se uhvati sadista koji je ovouinio.

  Neko e platiti za ovo zaklela se Nensi i oseti kako joj jemuka. Znala je da e povratiti.Ovaj uasni prizor bio je neto to

  nije mogla da podnese.

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  21/124

  33

  Don Tompson nije nikada nitadrugo eleo nego da bude polica- jac.

  Dok su njegovi drugari prolazilikroz razne faze sanjajui o tome da postanu vatrogasci ili igrai ragbi- ja, zadovoljavajui se kasnije uzrelim godinama mnogo obinijimkarijerama slubenika i profesora,Don Tomson je sledio svoj san izdetinjstva. Prikljuio se PolicijiSpringvuda im je diplomirao usrednjoj koli i brzo se uspinjaolestvicama uspeha. U trenutku kad

  je postao narednik, Don Tompson je bio sreno oenjen svojomdevojkom iz kole i otac lepedevojice. Na alost, MardTompson je uskoro otkrila da ivotene policijskog narednika nijetako uzbudljiv ni sjajan kako jeona zamiljala. Kad je Tompson postao porunik, bio je razvedenod ene koja se opijala, a svojulepu devojicu, koja je sad bilatinejderka, nije viao onolikoesto koliko je eleo.

  Tompson je ba razmiljao odanima kad su on i Mard jo bilisposobni da vode pristojan razgo-

  vor, kad ga tre telefon. Brzo seobukao, srknuo na brzinu kafu iodvezao se u policijsku stanicu. Navratima ga je saekao Deri Par-ker, jedan od novih policajaca.

  ta je bilo? pitao je Tomp-son prelazei odmah na posao. Nikada to ne bi priznao ali ovo je bio sluaj o kome je sanjao jo izdeakih dana.

  Ubistva se ne dogaaju svakogdana u mirnim predgraima kakav je Springvud. Tu se najee posvaaju mu i ena zbog nek a-

  kvog izmiljenog neverstva. Sve sezavri sa nekoliko amara. Ubistvo je izvreno brijaem

  ree Parker bacivi pogled naizvetaj koji je drao u ruci ili brijaima, vie bi odgovarao tajizraz, izgleda da je rtvu isekaomladi s kojim je spavala ikoji jeinae bio njen deko. Preziva seLejn.

  Lejn ponovi Tompson kaoodjek, a kao da nije bio ba mnogoiznenaen.

  Tip muziara. Ve je bilonekoliko prijava protiv njega zbog pia i stvaranja nereda. Pravi

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  22/124

  izaziva nevolja. Nema roditeljakoje bismo obavestili o nesrei.Prema izjavama dece, otac jeotiao pre nekoliko godina, amajka je negde u Las Vegasu.Pokuavamo da stupimo u vezu snjom.

  Sjajno ree porunik ulazeiu sobu za ispitivanje ta radi ovatamo?

  Ona tamo ivi ree polica- jac pomalo zbunjen.

  Ne mislim na majku ubijenedevojke ree porunik a u glasumu se oseti dosada, a onda seokrete prema devojci koja je sede-la uz majku mislio sam na ovuovde.

  Nensi Tompson pogleda svogoca.

  ta e ona ovde? zapita porunik i besno se zagleda usvoju bivu enu.

  Dobro jutro, Donalde reeMard Tompson dok joj je cigareta podrhtavala u ruci.

  Mard odgovori on trudei

  se da obuzda bes, a onda dubokoudahnu vazduh i pogleda Nensi. Kako si, duo? prisili samogsebe na osmeh.

  Ja sam dobro, tata ree Nensi uznemirena zbog ovakvogoevog reagovanja. Pitala se da liizgleda tako loe kao to se osea-la.

  Dobro ree porunik i raz-meni zabrinut pogled sa svojim bivom enom. A onda se zagledaduboko u Nensine oi i ponovoduboko uzdahnu. Kao policajac,znao je da mora da bude taktian iobazriv da bi uspeo da izvuekljune informacije od devojke.Ali, kao otac, eleo je da dobijeodgovore na neka druga pitanja.

  Nensi ga je posmatrala pita jui se kako e se otacdalje ponaati.

  Meutim, on mirno ree: Ne elim sada da se uputamu sve to poeo je mirno znamda ti je potrebno vremena da sesmiri i sve to shvati... zastao jena tren, a onda njegov bes i strah preplaenog oca izbie punomsilinom i probie mirni oklop policajca ali doavola, voleo bihda znam ta si radila s tri drugadeteta usred noi. Nar oito kad sezna da je jedno od njih delikvent po imenu Rod Lejn.

  Nensi se zanese kao da ju jeoamario.

  Rod nije delikvent ree onaa shvatila je koliko apsur dno zvuenjene re

  i u samom trenu kad ihjeizgovorila.

  Ima li onda neko razumnoobjanjenjeza ono to jeon uradi-o.

  Ispriaj mu kako jeRod bioljubomoran ree Mard stavivi

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  23/124

  ruku na kerkino uzdrhtalo rame ispriaj im o tome kako su sesvaali.

  Nije to bilo previe ozbiljno ree tiho Nensi i potonu dublje ustolicu dok je pokuavala da naeneko razumno objanjenje za uaskoji se dogodio prole noi.

  Nije bilo ozbiljno! iznenadise njena majka. Zar ti smatra daubistvo nije ozbiljno?

  Nensi se odjednom uspravi u

  stolici, a oi su joj sevale od neo-dobravanja. Tina mi je bila najbolja prija-

  teljica na itavom svetu! viknula je. Kako moe da kae danjenu smrt ne shvatam ozbiljno?

  Mard klimnu glavom, traeida joj oprosti. Nensi vide ovaj gest pa nastavi blaim tonom.

  Htela sam samo da kaem danisu njihove svae bile tolikoozbiljne utala je neko vreme, aonda se iznenada setila zato ju jeTina u stvari pozvala da provedeno sa njom. Tina je sanjala da

  e se to dogoditi apnula je viesebi nego sa eljom da je ujumajka i otac.

  ta? Imala je komar u kome je

  neko pokuavao da je ubije. Zatosmo i doli kod nje, kui. Bila je preplaena, plaila se da spavasama.

  Zato ba ti od sve dece... poe porunik ali ga Mard prese-e u pola reenice.

  Nensi je dosta preivela za jednu no rekla je ima njenuizjavu.

  A onda, ne obazirui se na bunjenje svog biveg mua, uzekerku za ruku i ustade.Tompsonhtede da im naredi da sednu, alikad je razmislio odluio je da to neradi.

  Morae da. porazgovara saMard o tome kako vaspitavanjihovu kerku, ali jasno je bilo daovo nije ni vreme ni mesto zadiskusiju.

  *

  Don Tompson je razgovaraotelefonom sa svojom bivomenom, rano u jutro narednog danakad Nensi zastade skamenjenaispred televizora. Upravo su emi-tovali lokalne vesti.

  Glavna vest dana je ubistvotinejderke u Springvudu javljao je spiker devojka je brutalnoubijena za vreme celonone urke.Policija kae da se 15-godinjaTina posvaala sa svojim dekomneposredno pre krvavog ubistva.Rod Lejn je u bekstvu i svi ga

  trae. Prema reima policajaca

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  24/124

  ubistvo je izvr eno brijaem ilislinim predmetom...

  Moram da idem ree Mard,spusti slualicu i jurnu prematelevizoru da ga ugasi.

  Meutim, stigla je prekasno. Nensi je videla snimak kako izno-se vreu s telom njene drugarice iunose je u ambulantna kola. Mardse pitala koliko se njen mu zalo-io da zadri novinare dalje odnjihove kue i da se na vestima ne

  pojavi Nensino ime. Nemoj da ide danas u kolu, bebo rekla je Mard i zagrlila Nensi. Mora da se naspava.ula sam te kako se prevreitavu no.

  Moram da idem u kolu,mama ree Nensi i oslobodi seneno iz majinog zagrljaja. Akoostanem ovde naisto u poludeti.

  Da li si bar malo spavala? Odspavau malo u pauzi

  obeala je Nensi vie volim da budem zaposlena.

  Mard klimnu glavom i poljubi

  Nensi u elo. Ponekad je poelelada bude vrsta kao njena kerk akad su u pitanju tekoe. Ali,Mard je mislila da je alkohol prava stvar i da on jedino pomaeda nestanu sve nedae.

  Doi e pravo kui poslekole? pitala je.

  Pravo kui obeala je Nensi,

  zagrlila je majku jo jednom, aonda je uzela knjige i krenula prema koli.

  Nensi je prola tek nekoliko blokova zgrada kad joj se uini da je neko posmatra.

  Okrenula se i primetila visokogoveka s tamnim naoarama.Stajao je s druge strane ulice. Natren joj se uini da ovek bulji unju.

  Ubijena mi je najbolja prijate-ljica pomislila je ini mi seda mi je doputeno da budem pomalo histerina.

  Nainila je nekoliko koraka iopet se osvrnula preko ramena.

  ovek s tamnim naoarima jenestao.

  Ne budi paranoina rekla jesamoj sebi, mada nije mogla daobjasni kako je ovek tako brzonestao. Onda je udahnula sve jutarnji vazduh i krenula je malo bre prema Srednjoj koli Sprin-gvuda.

  Bila je jedan blok udaljena odkole kad se jedna snana rukaspusti na njena usta i neko je povue u bunje.

  Tek to je poela da se opireshvatila je da ju je u bunje uvu-kao Rod Lejn.

  Nemoj da vriti apnuo je

  on neu da te povredim.

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  25/124

  Saekao je da Nensi prestane dase otima pa je tek onda sklonioruku s njenih usta.

  Tvoj stari misli da sam to jauradio, je li?

  Jesi li? pitala je Nensi to jemirnije mogla dok joj je srceudaralo kao ludo.

  Naravno da nisam ree Rodmirno nisam je ni dotakao.

  Ti si urlao kao da si poludeo. Neko je jo bio u sobi s nama

  ree on i dok je izgovarao pomi-slio je kako to mora blesavo daizgleda.

  Nensi pogleda Roda, zadridugo pogled na njemu i odmahnuglavom. Instiktivno je osetila dagovori istinu. Pa ipak...

  Ulazna vrata su bila zaklju-ana kad je dola policija ree Nensi trudei se da shvati Rodovu priu a vrata spavae sobe bilasu zakljuana s unutranje strane.

  Ne gledaj me kao lu

  akaunem ti se danikadadio Tinu.mnu glavom i ba je

  kaeda mu veruje,daon gledapreko nje-

  jutro, Rode ree

  okrete i ugleda ocaza nje sa uperenimevolverom 38 izmeu

  Rodovih oiju. A sada se Rode lepo, polako

  skloni od nje. Pazi dase uklanjasasvim polako jerti ivotzavisi odtoga.

  Rod pogledaNensi natrenutak iondaseskloni izabunja.Nensi jes uasom posmatralakako njenotacpodierevolveru poziciju za pucanje.

  Ne! kriknula je i skoilaizmeu Rodai oca.

  Jesi l i luda? viknuo je Tomp-son, odgurnuvi Nensi u stranudok jejurio zaRodom.

  Nije gadugo jurio. Roda je veoborio natlo visok ovek s tam-nim naoarima.Dok su dvapoli-cajca grubo uguravala Roda u policijski automobil, Nensi jemogla da u je kako se mlad iopirei kako govori da nijenitauinio.Saekalaje da se vratanakolimazalupe, aonda se besnookrenulaprema ocu.

  Iskoristio si me! vrisnulaje. tasi drugo oekivala? upi-

  ta on pomalo zabrinut zbogker-kinog ponaanja a i iznenaennjime. Zato ti danas ide ukolu?

  Nensi je pomislila na hiljadustvari kojeje elela da kae, alinijedna nijebila dovoljnosnanadaizrazi ono to jeosealau srcuutom trenu. Umesto toga, onase

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  26/124

  samo jednostavno okrenula iotro zakoraila prema kolskojzgradi.

  Hej, Nensi! viknuo je poru-nik, ali njegova kerka ne obrati panju na njega i nastavi da hoda.

  On je stajao nepomino i buljio

  za njom ne shvatajuita se doga-a.

  Mislim da nikada neu razu-meti ene pomislio je DonTompson dok se okrenuo i poao polako prema kolima.

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  27/124

  44

  Teko je bilo ne zadremati naasu engleske knjievnosti koji jedrala gospoa Solomon. Posledve besane noi i ubistva najbolje prijateljice, Nensi je jedva dralaotvorene oi.

  Gospoa Solomon je italaodlomak iz Juliusa Cezara. Nensi se trudila da obuzda zeva-nje. Ona je volela englesku knji-evnost i imala je dobru ocenu, alinekako nikada nije umela da senaloi na ekspira. Da je samo pisao obinim engleskim i zabor a-

  vio na sve ukrase. U najlepoj i najotmenijojulici Rima itala je profesorka aglas joj se dramatino dizao isputao kao da je elela da podsetirazred da sluaju velikog pesnika pomalo jezivo veliki se moniJulius oseao...

  glavom jer je odjed-adasu jojseoi sklo-ak.

  vi ostaju nenaseljenidaljegospoaSolo-

  mrtvaci s pokrovimagrobovai lutaju rim-

  a...

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  28/124

  mogao bih da budem zatoen uorahovoj ljusci i da sebe smatramkraljem beskrajnog prostora samoda nemam komare...

  odjeknulo je uvi i ona tiho skliznuta. Niko nije obratiou kad je pola premaho se provukla kroz

  pet ulakako jeTina

  nu hodnikastajala jevena kesom zaleeve,m. Jedna bleda ruka delimino otvoreni

  ara. Nensi je kaoosmatrala kako bela

  nestajeiza ugla.viknula je i jurnulaizaugla. Nijeprime-

  uenicu koja sebrinu-odniku svedok se nijeom. Sudarjebiotako

  u obedevojkepalena

  oputeno tranje po reklajedeurnakojaima imala zakaened. Nensi se brzooge. Da vidim tvoju

  ledaniz hodnik i videkrovom kako zamie

  kree u neki s l aboodnik koji nije nikad

  ranijevidela. Nosi se s tvojom propusni-

  com! odbrusi Nensi.Jurnula jehodnikom,a kad se

  okrenula s uasom jevidela dadevojci lipti krv izoiju iuiju. Nadevojinim usnamasledi sekrvaviosmeh koji je vieliio nacerenje.Pogled njenihoiju bio jezverskikadjemahnulaNensi.

  Nesme dase juri hodnicima! rekla je a na vrhovima njenih prstiju pojaviese brijai.

  Nensi se s uasom okrete. Pro-laje kroz nekavrata i ugledalausko stepenite. Od dole se uloneko ritmino udaranje. Nensi jeoklevalasamo jedan tren,a ondajekrenulaniz sklisko stepenite.

  Nalase u loionici,ali ova nije bila nalik na loionice koje jeranije viala. Moda je takvuloionicu videlasamo u snu kogasesada jedva sea la. Sve jeb i loogromno u toj prostoriji odogro-mnepe

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  29/124

  jo tako dobro seala iz svog poslednjeg komara.

  Ko si ti? pitala je okreui se licem prema oveku u prljavomdem peru s brijaima na prstima.

  Ali ovek nije odgovor io. On sesamo osmehnuo i povukao svojimmetalnim otrim noktima po sops-tvenim grudima. Nensi je skoro povratila kad se koa polako raz-dvojila i kad je uta tenost poelada curi, a da ispod koe izlaze na

  stotine siunih crva i liinki. A onda je poeo lov. Nensi je jurila to je bre mogla kroz sple-tove hodnika, ali ovek s brijaimana prstima bio je uvek samo neko-liko koraka iza nje. Nensi se pro- bijala kroz lavirint, a prolazi kaoda su postajali sve ui i ui. ula je svoje teko disanje i udaranjesopstvenog srca. Znala je da nemoe vie da tri. Ispred nje je biozid od cigala, a iza nje manijak sa brijaima na prstima koji su moglida je iseku na komade. Nensioajniki pogleda na levo pa onda

  na desno, ali kao da nigde nije biloizlaza. Zastala je, leima je udarilao zid i sada vie nije imala kuda da juri. Manijak je stajao ispred nje,na njegovim usnama je titraoosmeh pobede. Grozna usta su mu bila iskreveljena dok je mahao brijaima ispred Nensinog lica.

  Mora da postoji izlaz iz ovog

  sna mislila je Nensi, odbijajuida se preda i da napusti nadu ak iu ovom stranom trenu.

  ovogsna...

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  30/124

  Ne! viknu devojka mnogoglasnije nego to je nameravala. Dobro mi je, samo u otii kui.

  epala je knjige od zapr e- paene uiteljice i jurnula premavratima.

  Tre bae ti propusnica! vik-nula je gospoa Solomon, ali Nensi je vienije ula.

  Nije se zaustavila sve dok nijeizala iz kolske zgrade. Kad jestigle do bunja iz kojeg je tog

  jutra Rod iskoio da bi joj sezakleo daje nevin, Nensi je zastala.Spustila je knjige i naslonila glavuna stablo drveta.

  Neu da plaem rekla jeglasno. Duboko je uzdahnula i prisilila je sebe da razmisli o ko-maru koji je nedavno imala. Nijese plaila kad je pokuala da zami-sli onu ogromnu loionicu s veli-kom pei zato to je sada stajala nasveem vazduhu i jer je suncesijalo. Ipak, san je bio tako neve-rovatno stvaran. I nije li to bio basan slian onom koji je Tina opi-

  sala prethodnog dana? Sve je bilotako jezivo, ali Nensi je odluilada nae neko logino objanjenje.

  Nemam ega da se plaim apnula je samoj sebi komarnisan ne moe nikome da naudi, zarne?

  Tek kad je posegnula za svojimknjigama Nensi je primetila krva-

  vu ranu na svom dlanu!

  *

  Da li mi je tu otac? pitala je Nensi krupnog deurnog narednikau policijskoj stanici.

  Uprkos tome to je rekla profe-sorki, Nensi nije otila pravo kui.Umesto toga odvezla se autobu-som direktno do policijske stanice

  u kojoj je bio pritvoren Rod Lejn pod sumnjom da je ubio Tinu. Narednik pogleda Nensi, a onda

  klimnu glavom prepoznavi ozbi-ljan ton u njenom glasu koji jetako esto uo od njenog oca. Narednik podie telefon i trenutakkasnije Don Tompsonizae izsvoje kancelarije. Ipak si odluila da uzmeslobodan dan? upita on osmeh-nuvi se Nensi. Prestao je da seosmehuje kad je video vrst izrazodlunosti na devo jinom licu.

  Tata, elela bih da vidimRoda Lejna.

  Samo je lanovima por odicedoputeno da razgovaraju s njim.Ti zna kakva su pravila ovde.

  Hou da sa njim porazgova-ram samo na tren.

  Momak je opasan reeTompson.

  Ti nisi siguran da je on to

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  31/124

  uinio. Nisam, ne znam zaista da li je

  to uinio sloi se porunik jedino to znam to je da je on bio uzakljuanoj sobi prole noi sadevojkom koja je u tu sobu ulaiva, a iz koje su je izneli u plasti-noj kesi.

  Nensi se tre kao da ju je nekoudario.

  elim samo da razgovaram sanjim ree ona, a glas joj je bio

  nean i moleiv molim te tata.PorunikTompson baci pogledna narednika. ovek iza ogromnoghrastovog pulta samo slee rame-nima i onda brzo pogleda u stranu.

  Ne moe se uvek drati pra-vila opomenu samog sebeTompson. Bio je to princip koji jeesto potrzala Mard tokom bur-nih godina njihovog braka.

  Ali neka to bude brzo, nezadravaj se kod njega reeTompson i pozva policajca da je povede prema eliji.

  Kad je ostala nasamo sa

  Rodom, Nensi ree: Ispriaj mi potanko sve ta sesino dogodilo.

  Rod joj je sve ispriao do na j-sitnijih detalja u nekoliko narednihminuta.

  To je ludilo rekla je Nensikad je on zavrio svoju priu.

  Ti misli da ja to ne znam?

  ree on pa nervozno skoi na nogei poe da koraa po maloj eliji.

  Nensi pomisli da on izgleda kaouhvaena zver, nije ni malo liiona ljudsko bie.

  Kako je mogao da se nekouvue pod pokrivae s vama, a davi to ne vidite? pitala je Nensi.

  Otkuda bih ja to doavolamogao da znam? bilo je to oi-gledno pitanje o kome je i Rodstrano dugo razmiljao. Ja

  ionako ne oekujem da mi veruje. Da li si video monstruma? Nisam. Otkuda onda zna da je neko

  bio u sobi? Jer sam video kako je se

  ezaurlao jeRod.

  Straar promoli glavu u eliju,ali mu Nensi mahnu rukom i on se povue.

  Neko je sekao Tinu dok si tigledao ponovi onatiho ali ti nezna kako taj monstrum izgleda?

  Rod se zagleda u zid ispredsebe.

  Nisam mogao da vidimnakazu reeon tihim glasom kojikaodaje dolazioiz daljinepose-kotinesu se samo pojavljivalesameod sebe.On ju je sekao ivitlao njom unaokolo, bacao je nazidove, dizao jena plafon onzastade i teko proguta knedlu, a Nensi primeti da mu u oima

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  32/124

  blistaju suze. I onda ju je samo pustio i na sve strane je bilo krvi.Krv je bila posvuda. Opet jezastao i pogledao Nensi dok sunjegove oi preklinjale da muveruje.

  Reci mi o tim posekotinama ree Nensi trudei se svim silamada smanji drhtanje svog glasa.

  Kao to sam ti rekao, poseko-tine su se pojavljivale same odsebe. Kao da ju je neko sekao sa

  etiri otra brijaa. Samo to janisam video otr ice brijaa. Ona sesamo... otvarala i krv je liptala iz posekotina...

  Iznenada je ustao i udario pes-nicom o zid dok su mu se oiispunile suzama.

  Mogao sam da je spasem ree on trudei se da uhvati tovie vazduha.

  Trebalo je da se kreem bre.Samo, ja sam bio siguran da je to jo jedan komar.

  Komar? ponovi Nensi kaoeho.

  Da. Kao onaj koji sam imaoranije. Sanjao sam tog tipa s brija-ima na prstima...

  Nensi se okrete, uhvati se obe-ma rukama za reetke, stee ihvrsto tako da su joj lanci pobele-li. Jedva se uzdrala da ne zajecaglasno. Vladala je duga tiina prenego to je Rod opet progovorio.

  Misli da sam ja to uradio? pitao je tiho.

  Ne ree ona sada sasvimubeena u svoje re

  i.Kad bih samo moglada mu

  pomognem misl ila je dok jestraarotkljuavaovrata elijeda jepusti napolje.

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  33/124

  55

  Nensi Tompson je uivala ukadi punoj tople vode. Drala jezatvorene oi i elela da topla vodaotkloni sve njene brige.

  Poslednjih nekoliko dana bili sunajdui i najudniji dani u njenomivotu. Nije mogla da spava, a to joj je uticalo na ivce. Bila jenapeta i do kraja razdraena.

  Bilo je prijatno leati u kadi. Nensi se inilo kao da bi mogla dazaboravi na Tinu i Roda i naoveka iz svog komara samo kad bi mogla da se dobro ispava. Ve

  je poinjala da osea kako se polako gubi dok je klizila u blaen,lak san...

  Nensi? Nensi irom otvori oi na zvuk

  majinog glasa. Majka je stajala na pragu kupatila i zvala je.

  ta je? pitala je pomalonezadovoljna to je tako iznenada probuena.

  Nemoj da zaspi u kadi reemajka ljudi se stalno dave ukupatilima. To bar zna.

  O, mama! ree Nensi. Nisam zaspala ubeivala jesamu sebe. Velika je razlika

  izmeu spavanja i odmaranjaoiju.

  Imam toplo mleko za tebe nastavila je majka zato ne iza-e iz te kade i ne uskoi u kr e-vet?

  Ostau jo nekoliko minuta ree Nensi. Saekala je da majkaode, a onda se stresla i dodala. Toplo mleko! Grozno.

  Mislim da bi trebalo da iza-em pomisli Nensi dok seudobnije zavaljivala unazad ne bili se jo malo odmorila u kadi.

  Ponovo je zatvorila oi i poelatiho da peva pesmicu koju su decaiz komiluka pevala kad su bilamala:

  Jedan, dva, Fredi dolazi potebe. Tri, etiri, bolje zakljuajvrata ustala je iz kade i zevnula.Bilo je tako ugodno u toploj vodi.

  Odjednom, neto ju je uvuklo pod vodu. Pokuala je da se uhvatiza strane kade, ali sada to kao danije bila kada nego neki zdenac bez dna. Sputala se sve nie i niesve dok vie nije mogla da vidiivice kade. Sputala se i dalje udubinu. Udarajui divlje nogama,

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  34/124

  trudila se da se oslobodi odavoljske sile koja je vukla udubinu, koja je oigledno elela da je udavi u hladnim, tamnim voda-ma. elela je da krikne, da zove u pomo, ali znala je da joj je jedinaansa da zadri dah to due moei da se na neki nain vrati na svet-lost. Plua su je bolela, izvila jelea, povila ramena u napred,odluna da se spase po svaku cenu.

  Ovo se nedogaa rekla je

  samoj sebi ovo ne moe da bude stvarnost.Bila je ubeena da e samo

  njeno verovanje da je ovo samosan pomoi da se spasi iz vrtloga.

  Onda je ula majin glas. Zvala ju je po imenu. Glas je bio prigu-en i udaljen, ali bio je ipak dovo-ljno ujan da naini vezu izmeu Nensi i spoljneg sveta, da je iupaiz njenog komara. Poslednjomsnagom volje, Nensi izvue glavu iramena iznad povrine vode iirom otvori oi.

  Mama! kriknula je dok je

  grcala i kaljala punei bolna pluavazduhom. Mama je kleala krajkade, milovala je kerku po glavi iistovremeno je uvijala ogromnim pekirom.

  ta ti je? pitala je Mardneno briui kerku pek irom.

  Nensi je odmahivala glavom, suasom i nevericom je gledala u

  kadu koja joj se samo trenutakranijeinila da je zdenac bez dna.

  Vreme je da poe u krevet,mlada damo rekla je majka i neelim da ujem bilo kakvu raspr a-vu.

  U redu, mama ree Nensi, borei se jo uvek da povrati dah daj da seizbriem do kraja, izaiu za tren iz kupatila.

  Obeava? Obeavam ree Nensi.

  Majka je zastala na trenutak, aonda je izala. Nensi je oblaila bade-mantil

  kad primeti tamnu ogrebotinu nadesnoj miici. Gledala je ogrebo-tinu nekoliko trenutaka, a onda seuputila prema ormariu sa lekovi-ma. Trebao joj je samo sekund danade pilile protiv sna. Sakrila ih jeu dep bademantila.

  I da zna da mi sutra nee iiu kolu rekla je majka dok ju je pratila do spavae sobe hou dase opusti i dobro odmori.

  U redu, mama ree Nensi

  pomislivi kako divno zvui reodmor. Uzmi ovo rekla je majka i

  dala joj malu utu pilulu i auvode toe ti pomoi da boljespava.

  Nensi je pogledala majku natren, onda je uzela tabletu. Stavila ju je u usta i onda je progutala uz

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  35/124

  gutljaj vode. Dobro spavaj rekla je

  Mard sada ve sasvim smirena.Poljubila je ker u elo. U jutroe stvari izgledati bolje.

  Nensi joj poeli laku no.Saekala je da majka ode iz njenesobe. im su se vrata zatvorila zamajkom ona je ispljunula utu pilulu u dlan i bacila je kroz pro-zor. Onda je stavila nekolikotableta protiv sna u usta, progutala

  ih, ugasila svetlost i pripremila seza neto to je pretilo da e bitistrana i duga no bez sna.

  *

  Neto posle ponoi Nensi jeula buku. Polako, kao u snu ona je sila sakreveta i prila je prozoru. No je bila vetrovita i Nensi je ulautanje zavesa koje su udarale o prozorska okna u susedstvu, pomicane laganim nonim povetarcem.

  A onda se neko pojavio iz tame,ruka joj pritisnu usne i prigui njenuasni krik. Ba je htela da zagrizeiz sve snage u tu groznu aku kad prepozna poznato kolsko zvonokoje je oglaavalo kraj asa.

  To sam ja apnu Glen ski-

  nuvi joj aku sa usana video

  sam da gori svetlost u tvojoj sobi pa sam pomislio da bi bilo dobroda doem da vidim ta radi.

  Nensi duboko udahnu vazduhne bi li se smirila, pa onda odma-hnu glavom s jedne na drugustranu.

  Ponekad zaalim to stanujetu preko puta rekla je. Ustvari, bilo joj je veoma drago da u tomtrenutku vidi Glena.

  Umukni i pusti me da uem

  ree Glen, popevi se kroz prozor. Da li si nekada pokuala da balansira na drau za rue uvetrovitoj noi kao to je ova?

  Uao je u sobu i bacio se nakrevet.

  Ako nema nita protiv ree Nensi i pokaza mu stolicu s lakimosmehom na licu.

  Pa ree Glen i prie brzostolici.

  uo sam da si klisnula sengleskog danas.

  Nensi baci pogled prema vrati-ma da proveri da sluajno majka

  nije to ula. Da, to sam uradila priznala je.

  Nisi bila zaspala, je li? Pa, nisam ba spavala. ta si uradila s rukom? zab-

  rinuto zapita Glen. Povredila sam se na asu

  engleskog odgovorila je. Nensi

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  36/124

  se pogleda u ogledalo i namrti se. Boe ree kao da sam osta-rela za dvadeset godina.

  Tada joj odjednom sinu sjajnamisao i plan poe sam od sebe dase oblikuje u njenoj glavi.

  Sluaj ree ona moram date zamolim neto strano ludo.

  Ah-a ree Glen. Nije nita strano. Ja u samo

  krenuti da nekoga potraim, a tie mi drati str au. Vai?

  Svakako ree Glen sumnji-avo mislim da e to biti u redu. Sluaj ree Nensi i prie

  blie ovo je veoma vano; neelim da zeznemo stvar. Mnogotoga u naoj budunosti zavisi odovoga.

  Neu da zeznem stvar reeGlen kada sam ja neto zeznuo?

  Obratu panju i sluaj ree Nensi ne obraajui panju nanjegovo pitanje. Vratila se u kreveti ugasila svetlost. Vidi, radiemoovo...

  Kako je mrano ovde ree

  Glen, a na licu mu se pojavi nesi-guran osmeh. Neemo raditi ono to ti mis-

  li ree Nensi i poe da muobjanjava svoj plan.

  *

  Nensi hoda Ulicom brestova uspavaici. Vetar zavija kao lud, ali Nensi neosea hladnou. Ona je pomalo uzbuena kao lovac koji jeosetio da je na tragu divljai. Ali Nensi osea i strah od diljvai kojugoni. Na svakom koraku oek ivala je da je lu

  akzaskoi sa straneizanekog drveta ili buna, ali onajedoslovcebila suvie premorenada bi mogla i dalje da se krije. Semtogaznalajedanijesama.

  Jesi li tu Glene? apnulaje.ulaje njegov glas koji joj je

  ulivaosigurnost, ali kao da jedolazio iz velikedaljine.

  Ila jesve dalje u no i uskoro je ostavila za sobom uredno pot-k resane t ravn jake predgraaSpringvuda.Sada jebilo jo tam-nije, apred njom je bio neki sokak.Oklevalaje zatrenutak, aonda jeu la u dubl j e senke i poe ladasledi svoj plen.Oekivalaje da usvakom trenutku vidi otrice bri- jaa. Molila je bogada joj pomo-gne dauini ono to je potrebno prenego to budeprekasno.

  Ali,nitase nijedogodilo i natrenutak Nensi jepomislilada toekanjenije nitamanje zastrau- jue od suoenja s monstrumomkoji naseljavanjenesnove.elela je da se suoi s monstrumom iokona s tim zauvek, ali istovr e-menose i strahovito plaila.

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  37/124

  Glene? apnula je. Niko jojse nije javio. Glene! ponovila je sada malo glasnije. Kapljiceznoja sakupile su joj se na gornjojusni.

  Ovde sam uo se Glenovglas, ali sada je njegovo javljanje pratilo uasno zevanje.

  Nemoj da zaspi naredi mu Nensi, ali Glen joj nije odgovorio.

  Odjednom se nala pred poli-cijskom stanicom. U podrumu je

  gorela svetlost. Nensi prie blieda bi provirila unutra. Na prozorusu bile reetke. Ugledala je RodaLejna. Spavao je na tvrdom leaj uu eliji. Okretao se i stenjao kao daima neki grozan komar. Nensi ga pozva po imenu, pokua da ga probudi, ali nita nije pomagalo. Nije mogao da je uje.

  Odjednom neto se nalo u eli- ji s njim.

  Nensi je odmah shvatila ta jeto.

  Glene! pozvala ga je pono-vo, ali joj on nije odgovorio.

  Ponovo ga je pozvala po imenu aliu odgovor se ulo samo njegovotiho hrkanje.

  U eliji, ovek u prljavomdemperu s izguvanim eirom naglavi drao je Rodov arav mo-nim rukama i paljivo ga uvrtao, pravei od njega instrument smrtidok se polako pribliavao usnulom

  mladiu. Nensi poe da udara po staklu

  prozora. uvaj se! urlala je.Rod seokrete uz jeanje, a oi

  lu

  aka se zaustavie na devojciizvan elije. Imao je odvratne,svinjskeoi i u njimase ogledalanesluenamrnja, neto to Nensinijemoglada zamisli dapostoji.Dok jemonstrum koraao prema Nensi, Rod sede nakrevet i iromotvori oi. Odjednom manijakanestade. Nensi ponovo vrisnuRodovo ime,ali mladi nikako da pogledau njenom pravcu.Umestotogaponovo sebaci na leaj inavue tanak pokriva preko i rok ih ramena. I ponovo se usenkama pojavi ovek u crve-no-zelenom prljavom demperu.Uvijeni arav jevrsto stezao urukama.

  Iznenada Nensi se okrete iugleda Tinukako buljiu nju iz plastine vree za leeve. Mrtvadevojka otvori usne da bi netorekla, ali iz njenih ustapoe samodagmie ogromna, crnastonoga. Nensi pogleda prema tlu da biizbegla pogled mrtvih oiju svoje prijateljice i ugleda ljigavo klupkozmijai crva koji su sepreplitalioko devojinih nogu.

  Glene! kriknula je, skrenuv-i pogled s odvratno

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  38/124

  ga je pozvala po imenu i on joj sesada javio. Glas je dolazio direktnoiza nje, ali to nije bio glas GlenaLanca.

  Ovde sam promuklo pro-govori manijak, a Nensi osetinjegov smrdljiv dah nali

  u.tre unazad taman nabegne udaracbrijaa

  udovite zamahnuloOndajepoeladajuri,e snaga Glenovo ime,ga nepr estano. Znala

  n nee javiti.ajeGlen zeznuo stvar u kad je onanajviejega. jurila. Jurila je grad-a, niz uskesokake, aliimanaprstimabio jee. Njeno srceudaraloplua su pretila daeNensi shvati da jurigraakoje sujoj se u

  inile neverovatnoi istovremeno i veomamislila je u jednomvidi svoju kuu,alimo neka kuau kolo-u salepo odravanim

  kakvih ima na stotinemairom zemlje. Dam kue, bilabih bez-lila jeNensi, madajemalogineosnoveza

  takvo njeno miljenje. Ipak,sasmru zapetamadevojkajemor a-lada verujeuneto ako jeeleladaostaneiva.

  Odjednom, Nensi je bila nasvom travnjaku. Jurilaje premaulaznim vratima. Nemam kljue-ve mislilaje,ubeenadajoj jesadast varno doao kraj. Ali vratasu bila otkljuana,Nensi ihgurnu,o tvor i ih i rom,a onda sebac isvom teinom navrata i zakljuaobebrave.

  Glene! zaurlala je, ali onajeopet ula samo njegovo upornohrkanje.

  Nensi sezagleda u svoj odraz uogledalu u hodniku. Lice joj jebilo prljavo i proarano znojem isuzama.Jo uvek je tekodisalai puls joj je bioubrzan, aliinil ojojsedaje nakraju bezbedna.

  Aondatiinu noi prekidegla-sno kripanje metalapo prozor-skom staklu. Nensi je ugledalamanijaka kako grebe po prozoruneverovatno dugim brijaima. Nanjen uas staklo popustipo ivica-mai manijakkoji se cerio gurnuostatak prozoraunutra, ono ispadeiz okvirai razbi seu komadie.

  Isuse! ree Nensi glasnodok jejurilastepenitem dabi sedomoglabezbednosti svojespava-esobe. Ali pod ispodnjenih nogunijebio vievrst kakav je uvek

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  39/124

  bio. Meki tepih na stepenitu pretvorio se u neto mekano ilepljivo, nalik na ivi pesak to jestrano usporavalo njene koraketako da je sada praktino gmizala.Trudei se da se uspne stepenitemdok se neka nepoznata masa lepilaza njene lanke, Nensi je ula kakose manijak provlai kroz prozor ikako buno prolazi kroz dnevnusobu.

  A onda se odjednom nala u

  svojoj sobi. Zakljuala je vrata izasebe. Prislonila je uvo na vrata.Tiina.

  Ovo je samo san podsetila je samu sebe i pogledala u svojodraz u ogledalu na plakaru.

  A onda se Nensin odraz razbina hiljade komada dok se ludiubica probijao kroz ogledalo.epao ju je svom silinom za guu.

  Pali su unazad na krevet. Nensi je koristila svaki atom snage da bidrala to dalje ubiinu ruku s brijaima koji su blistali na santi-metar od njene koe. Nensi pogle-

  da u ovekovo lice, iskrivljeno odmrnje, sadistiki iscereno i osetida se on ustvari igra sa njom, damoe da se istrgne iz njene ruke i presee joj grlo kad god poeli.

  Odjednom, ona ispusti njegovuruku. Otkotrlja se dalje s kreveta ba u trenutku kad su smrtonosni blistavi brijai svom silinom uda-

  rili i rasekli njen novi, perjani jastuk. Perje je leteo na sve stranedok se Nensi valjala po krevetu,traei bezbedan ugao u sopstve-noj sobi. Manijaku kao da nijesmetala sva ova perjana meavakoja je ispunjavala sobu. epao je Nensi za lanak, prebacio je prekononog stoia kraj njenog krevetai onda su se s treskom sruili na pod. Ona je bila zakucana ispodnjega, nijemogla da se izvue, nije

  imala kuda da krene. Zagledala seu njegovo deformisano lice i ugle-dala trijumfalni izraz na njegovimunakaenim crtama koje su jeispunjavale gaenjem. Njegovasmrtonosna seiva nalik na br i jaekojima je stalno vitlao i zveckao bila su sada samo na santimetar odnjenog oka. Nensi je na brzinuodluila ta e joj biti poslednji inu ivotu i pljunula je monstrumu uoi.

  Umri! apnuo je on i Nensi je bila spremna da to uini kad seoglasi budilnik svojim prodornim

  zvukom...*

  Nensi otvori oi i vide da senalazi u krevetu. Pogledala jedivlje oko sebe, a onda brzo pre-

  kide zvonjavu budilnika. U stolici

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  40/124

  kraj kreveta Glen se uspravi iobrisa oi oteravi san iz njih.

  Barabo! viknu besno Nensii sama zaprepaena otkud moeda bude toliko besna.

  ta sam uradio? pitao jeGlen iskreno zaprepaen besom i bolom koji su se oseali u Nensi-nom glasu. Posegnuo je premanjoj, ali ona se uklonila dalje odnjega i pritisnula se uza zid.

  Zamolila sam te da mi uini

  jednu jedinu malu uslugu reeona otrim glasom besno ga gle-dajui da ostane budan i da me posmatra. Trebalo je samo da me probudi ako ti se uini da imamkomar zastala je i odmahnulaglavom zapre paena Glcnovomneodgovornou a ta si ti ura-dio? Zaspao si!

  Glen ju je posmatrao bez re

  i.siguran ta bi mogao

  voju odbranu. Ba jenedaseizvinjavakadNensinemajke. Zvala

  reeon i nestadeu trenutku kad se

  ka pojavila na pragu

  u redu? pitala jensi zastade i udahnuduh nebi li se smirila,vori:

  redu, dobro mi je

  ree samo sam malo sanjala. U redu reemajkanek ako

  sumnjiavo ako ti je neto pot-rebno, pozovi me.

  Dobro,mama. Laku no.Mard joj poele laku no i

  zatvori vrataza sobom. Nensi je saekalada se ma jini

  koraci izgube, aonda je pogledala premaprozoru.

  Glene? pozvala ga je alikako seon nijepojavio prilaje prozoru i pogledala kroz njega.Jedno belo pero plovilo je nameseini.Glen jenestao.

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  41/124

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  42/124

  Samo da baci pogled rekao je najzad a onda u te ja linoodvesti kui.

  Klimnuo je glavom narednikukoji odmah otvori prvu fioku pisaeg stola.

  Gde li sam doavola stavio te proklete kljueve? mumlao jenarednik dok je preturao po fioci.

  Dok je narednik traio kljueve,Rod Lejn je spavao u zakljuanojeliji u policijskoj stanici. San mu

  nije bio miran, Rod je u stvari biou sred komara. Samo ovaj komar je bio mnogo straniji nego bilokoji ranije koji je Rod imao.Sanjao je nekog unakaenogmanijaka odevenog u prljavicrveno-zeleni demper sa slomlje-nim eirom i sa samo jednomopsesijom u glavi:

  Manijak je eleo da Rod budemrtav.

  Rod se u snu ogoreno borio smonstrumom u crveno-zelenomdemperu. Znao je da njegovasnaga smrtnika nita neznai u

  poreenju sa silom kojim je raspo-lagao ovaj lu

  ak,koji jeoiglednoeio da mu oduzme

  unikTompson doaoko trenutaka ranije,

  o searav s Rodovoge kao

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  43/124

  bica. Otkuda si znala da e se ovo

  dogoditi? pitao je, ali Nensi jesamo tiho buljila u tamu.

  *

  Uprkos tome to su joj roditeljito zabranili, Nensi se pridruila povorci ljudi koji su pratili Rodana groblje. Jutro je bilo kiovito.

  Nensi je teko gazila kroz blato,lepilo joj se naonove cipela dok je prilazila blie raci.

  Iz nekog razloga to ju je straho-vito podsealo na san u kome su joj se noge lepile za tepih na ste- penitu...

  o pepelu, prah pra-t en ik j e b rundao i

  kao da niko nijeu veu panju nanjegaono to on govori.

  bio nikada od onihredovno iduu crkvu.a dase on nebi sloioljenjem iz Biblijei davetenik koji je ruko-vom sahranom iao na

  potre, od maaeavrio je svoje dugo

  etenik.enutku Nensi primetiu. Stajala je usamlje-

  na, izasvih. Nensi sepitalada ligospoaGrej stvarnoverujeda jeRod nat ako krvav nain okonaoivot njenelepe keri.

  ... i neka Rod Lejn poivaumiru zavrio jesvetenik.

  Nensi koraknu prema raci, uzeakuzemlje i baci je u dubokurupukojae od sadabiti Rodovoveno prebivalite.

  Ili dok secrvi ne obraunajusnjim pomisli Nensi i osmeh jojsepojavi nausnamadok sekoveg polako sputao u rupu.

  Vreme jeda krenemo kui reeMard Tompson, neno uhva-tivi kerku zaruku.

  Nensi pogleda roditelje i sauasom shvati daje bilopotrebnoda se dogodi da njena najboljadrugaricai njen dobar drugzavreivot nakrvav nain, dabi senjihtrojeokupilo na jednom mestu kao porodica.Ili su prema kolima negovorei ni rei.Tek kad jeMardotvorila vrata Nensi izgovori onoto joj jebilo na umu otkako jeugledala Rodovo beivotno telokojeje visilos visokogprozorauzatvorskoj eliji.

  Ubica je jo na slobodi, tektoliko daznate.

  O emu to govori? upitaMard , ubeena da je Nensineophodan samo dobarodmor.

  Zare datvrdi daje neko

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  44/124

  drugi ubio Tinu? upita narednikTompson. On se jo uvek trudio darazmrsi kako je mogue da jenjegova kerka naslutila Rodovosamoubistvo.

  Nensi se zagleda u daljinu islee ramenima.

  Pojma nemam ko je on reeona -ali sav je spaljen, nosi udaneir i prljav zeleno-crveni dem- per.

  Da ujem dalje ree Tomp-

  son i poblede. Na prstima ima brijae nas-tavila je Nensi samo oni su vienalik na nokte. Nensi pogleda umajku koja je sada isto prebledelakao njen mu malopre.

  I ne zaboravite da on pokua-va da ubije mene isto kao to jeubio Tinu i Roda. Nensin glas jesada bio promukao i drhtav.

  Mislim da e biti na jbolje daostane kod kue nekoliko dana ree por unik tihim glasom.

  Mard klimnu glavom u znakda se slae.

  To mi ni najmanje nee pomoi ree Nensi dok joj se nalicu pojavi udan osmeh. Janeprestano sanjam tog tipa ba kaoto ga je sanjala i Tina. A verova-tno ga je i Rod sanjao. Tina jesanjala dae je se doepati i da e je ubiti. I to se ostvarilo. On sesada nameraio na mene zastala

  je i zagledala se u oeve oi. Hoe li ga nai, tata, molim te?Molim te. On e me se doe paliako ga ti ne za ustavi.

  Porunik pogleda Mard, proi-sti grlo a onda pogleda na drugustranu. Mard zagrli Nensi i tiho joj apnu u uvo:

  Pomoi emo ti, duo rekla je.

  Niko ti vie nee pretiti. Tata? Nensi upitno pogleda

  oca dok ju je majka gurala u kolana prednje sedite.Majka upali motor. Nensi je jo

  uvek gledala oca pravo u oi doksu kola odlazila s groblja.

  *

  Katja institut za prouavanje poremeaja sna, bio je prilinonova jedinica obnovljenog medi-cinskog fakulteta. Veoma sposo- ban i mlad, njegov osniva i dir e-ktor dr Semjuel King uspeo je daod ove mlade ustanove uskoronaini instituciju na iji se ugledraunalo. Strunjaci Instituta prouavali su promene i poreme-aje sna i vrlo esto od njih setraila pomo.

  Nensi Tompson nije bila niuznemirena ni nesrena kad su je

  smestili u udoban krevet u jednu

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  45/124

  od paljivo oblikovanih sobaInstituta. Uprkos mnogim elektro-dama i senzorima koji su bili prikaeni na njenu glavu i telo, Nensi je jedva ekala da sklopi oi pod brinim pogledom ljubaznogdr Kinga. Jedva je ekala da na j-zad utone u san za kojim je tolikoeznulo njeno telo.

  Ne brini ree joj dr Kingdok je bolniarka prikainjala poslednje elektrode na njeno teme

  nee se pretvoriti u Franken-tajnovu nevestu ili nekog mons-truma.

  Nensi se osmehnula, nadajuise da e skoro stii do one fazeeksperimenta kad e ona najzadmoi da zatvori oi i blaeno usne.Dr King baci pogled na nekezabeleke koje je drao u rukama pa se obrati Nensinoj majci.

  Da li je Nensi preleala nekuteku deju bolest? Da li je imalaarlah? Da li je imala visoke tem- perature? Neke kontuzije?

  Ne, nita ree Mard kao da

  se izvinjava. On bi te pitao ree Nensiosmehujui se majci da li sam tinekada pala na glavu kad sam bila beba.

  Doktor se nasmeja a Mardozbiljno odmahnu glavom, nesve-sna da se Nensi samo ali.

  Komari su obino prirodni

  nuzprodukti psiholokih trauma objasnio je dr Kingobraajui se i Nensi i njenoj majci. Vremenomnestanu.

  Ne znam zato ne moete dami date neke pilule koje bi mespreile da sanjam? ree Nensi.Ona je ve bila na pragu da pove-ruje da je spavanje bez snova netonalik na raj.

  Svima su nam potrebni snovi ree doktor pa makar bili i

  veoma udni. Ja nikada nisam mnogosanjala ree Nensi.

  Svako sanja svake noi bezobzira da li se sea svojih snova iline odgovori dr King mi jo neznamo zato je tako ali sanjanje jeneto to moramo da radimo doktor je zastao, proverio neto usvojim belekama a onda ponovo pogledao Nensi. Mislim da smosada spremni da ponemo.

  Mi emo biti kraj tebe rekla je Mard i stegla je kerkinu ruku ne trebani zbog ega da brines.

  Molim te da nam veruje. Nije to da ja vama ne verujem ree Nensi nego to je... zas-tala je u pola reenice i sleglaramenima. Nije vredelo da ponovosve objanjava. Hajde, da toobavimo ree odluno.

  Njena majka se blago osmehnui poljubi Nensi jo jednom. Onda

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  46/124

  je krenula za dr Kingom koji izaeiz sobe gde je Nensi bila smetenau krevetu i ue u prostoriju za posmatranje. Posmatrala je svojukerku kroz ogroman prozor koji je s druge strane bio ogledalo dok je doktor proveravao rezultate nakontrolnoj tabli.

  Sve izgleda-normalno za sada ree dr King popravivi malosvoje instrumente. Mard je pri-metila da je doktor sada zabrinutiji

  nego to je pokazivao kad je Nensi bila prisutna, Koliko dugo to vetraje? pitao je.

  Od ubistva ree Mard bila je sasvim dobro pre toga.Izgleda da sada misli da su njenisnovi stvarni.

  Znate li staru budistiku priuo kralju koji je sanjao da je prosjakkoji sanja da je kralj? upitadoktor oiju prikovanih na usnulu Nensi s druge strane stakla. Polovinu od onoga u ta su vero-vali nai preci mi sada smatramoordinar nom glupou. Mislili su da

  je Zemljakao pogaa. Mislili su da postoje adaje. Demoni. Ko moeda kae da deca nae dece neesmatrati da su snovi samo deostvarnosti? bacio je pogled naMard samo jedan tren a onda sevratio svojim instrumentima. Dobro. Zaspala je.

  Hvala bogu ree Mard

  pogledavi i sama prvi put nainstrumente zaspala je.

  Mard je sa strahom posmatralasve te svetiljke, grafikone, sijalii-ce koji su pokazivali vitalne funk-cije njene keri dok je spavala.

  Mi sada pratimo njene mo-dane talaseveoma tano i pedant-no ree dr King pokazavi naosvetljene kontrolne table im pone da sanja tano emo znatita se zbiva.

  Mard se zavali u stolici i izva-di paklo cigareta. Primetila je kako ju je dr King pogledao s neodob-ravanjem pa je vratila cigareta utanu.

  ta su u stvari snovi? pitala je vie da bi zabavila sebe i zabo-ravila na stranu elju za nikoti-nom.

  Tajne ree drKing istina je da mi u stvari ne znamo ta susnovi i odakle dolaze. to se tiekomara... zastao je i slegnuoramenima. U svakom sluaju nastavio je zatim za sada se ini

  da nema nekih abnormalnosti unjenim modanim talasima niti uradu srca. Rekao bih da predsobom imamo normalnu mladudevojku koja je prola kroz neko-liko dana pakla.

  Merd je gledala kroz prozor,videla je da Nensi mirno spava.Upitala se nije li samo napravila

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  47/124

  veliku zbrku ni oko ega. Evo sada poinjemo ree,

  odjednom dr King. Mard pogledatamo gde joj je on pokazivao i vidikako igla skrete sasvim na levo. Ona sada ulazi u podruje dubo-kog sna. Kucanje srca joj je maloubrzano, ali to je moda zboguzbuenosti. Ovo je ona faza sna ukojoj se sniva zastao je i osme-hnuo se. Oseam se kao davozim podmornicu po dnu nepoz-

  natog mora.Merd je posmatrala kako selice njene kerke oputa, kako jojnestaje napetosti, kako joj seramena povijaju i kako se gri u poloaj fetusa, kako dobija obliklopte.

  Sada je poela da sanja reedoktor a njegove oi su bile pr i-kovane za Nensino lice koje sevidelo na monitoru vidite li kako joj se brzo pokreu one jabuice?Oi se pomiu da bi pratile zbiva-nja u snu zastao je, pogledaoneto sa strane i nainio nekoliko

  zabeleki u belenici koju je draou rukama. Beta talasi slabe.Vidite li ovaj grafikon? Merd preko volje odvoji pogled odusnule f igure svoje keri da bi pogledala na monitor. Viditekako igla plovi izmeu plus iminus tri. To su tipini parametrisna. Da ima komar igla bi se

  kretala od plus do minus pet.Moda ak i do est u kra jnjemsluaju. Ba sada...

  Odjednom doktor zastade, lup-nu po instrumentu. Mard ponovo pogleda prema krevetu i ugleda Nensi kako sedi, kako pokuava dasedne na leaj u dok joj je vrat bioistegnut, ile nabrekle kao u ivo-tinje koja bei od lovca.

  ta to radi? upita Mard alidoktor joj nita ne odgovori. On je

  s nevericom buljio u svoje instru-mente.Igla je sada skakala oko osmice

  i pela se i dalje na plus strani.A onda uasan krik zatrese sta-

  klo koje ih je odvajalo od sobe sleajem. Na stotine zelenih i crve-nih sijalica poe da se pali i gasi nakontrolnoj tabli. Nensino telo seizvijalo i grilo kao da je tresestruja visoke voltae.

  O boe viknu Mard, ali drKing je ve izleteo kroz vrata istao je pored Nensinog kreveta.epao ju je za ruku i pokuao da

  je probudi, ali Nensi je nastavilada urla i da se kida kao da ju jesam avo drao za ruku. Odjed-nom njena slobodna ruka polete prema dr Kingu s velikom silinomi zavitla ga preko prostorije u drugikraj. Dr King udari u ogledalo nazidu koje se razbi u hiljadu koma-da. Bolniarka koja je pomagala dr

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  48/124

  Kingu da probudi devojku, sada jeodluila da e biti bolje da stane ukraj i mirno saeka dalje instruk-cije.

  Mard je sada prila leaju,uhvatila je Nensi za ramena i pokuala je na sve naine da je probudi, ali njeni napori su biliuzaludni. Nensi je psovala i vri-tala, a njene pretnje su bile okan-tne. Mard je bila zapre paenaizrazom uasa koji se ogledao na

  njenom licu, a bes je deformisaodevojino telo i crte lica. Nensi! urlala je Mard iz

  sve snage. To sam ja! Mama je stobom! Mama je ovde!

  Onda se Nensi probudila. Oisu joj bile irom otvorene, alinekako staklaste i ona je pogledom preletala sobu kao neka preplaenaivotinja. Disanje joj je bilo ubr-zano i plitko a lice joj je bilo oro-eno znojem kao da je beala odneega, kao da je jurila beei odsmrtne opasnosti. Obavila je rukeoko majke i poela je strahovito da

  jeca trzajui se snano. DrKing se polako pribliio sa pricom u ruci. Ovoe pomoi da se opusti i

  zaspi... poeo je on ali nije uspeoni da zavri reenicu, a Nensizamahnu rukom i izbaci mu priciz ruke. pric prelete preko itave prostorije i udari u zid.

  Ne! viknula je Nensi, a u

  oima joj se ogledala odlunost. Dosta mi je spavanja!

  Dr King se zagleda u njeneudno promenjene oi i klimnuglavom.

  U redu je ree on i prui prema njoj ruku, gestom kojim jeeleo da je smiri.

  Nensi je oklevala jedno vreme,a onda ipak odlui da pr ihvatinjegovu ruku i pade premorena na jastuke.

  Tada je dr King primetio krva-vu ogrebotinu na Nensinoj miici. Brzo, moju lekarsku torbu!

  viknuo je doktor i bolniarka pouri kroz vrata.

  Nensi je sada bila sasvim mir-na, bar je tako izgledalo. Na nje-nim bledim, stisnutim usnama pojavi se osmeh trijumfa dok jedoktor sreivao krvavu ogrebotinu.

  Donela sam neto iz svog sna rekla je i posegnula je ispod pokrivaa.

  Odatle je izvukla zguvan eir. Odakle ti to? Gde si to nala?

  pitala je Mard, a lice joj je bilo blee od Nensinog. Skinula sam mu to sa glave

  ree Nensi sasvim mirno jer joj seinilo da je sada prvi put u mogu-nosti da kontrolie svoju budu-nost to joj se jo pre nekolikodana inilo nemoguim.

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  49/124

  77

  Mard se naslanjala na friider,drei u rukama izguvani, starifilcani eir dok je razgovaralatelefonom sa Donom Tompsonom.

  Kae da mu je strgla s glave usnu objanjavala je Mard. Znala je kako smeno zvui to to govorii zato se ni najmanje nije ni izne-nadila ni naljutila kada joj je njen bivi mu to saoptio. Znam da je to nemogue rekla je ali jadrim tu prokletu stvar u svojojruci! Znam samo toliko... odje-dnom je prestala da govori jer je

  ula Nensine korake na stepenitu, Moram da idem rekla je brzoMard pa gurnu eir u fioku ivrati telefon na mesto.

  Nensi joj nije nazvala dobro jutro kad je ula u kuhinju. Bezrei je nasula olju crne kafe. Koa joj je bila bleda, skoro prozirna, aoi su joj bile oiviene tamnimkolutovima. Sedi pramen se prekonoi pojavio u njenoj neoeljanojkosi.

  Opet nisi spavala, je li? upita Mard gledajui s tugomkrvavi zavoj na kerkinoj ruci. Nensi je samo uzdahnula i nasta-

  vila je da srkue vrelu kafu. Doktor kae da e morati daspava ili e...

  Postati jo lua? Niko ne misli da si luda

  ree Mard. Nensi pogleda u nju islee ramenima kao da je pitanjenevano, kao da o tome ne vredivie raspravljati.

  Jesi li traila od tate da ispitaeir?

  Onaj prljavi eir? reeMard sa gaenjem i izbee pogled Nensinih oiju.

  Ja sam tu stvar jue bacila uubre. Ne znam ta pokuava dasa tim dokae, ali...

  Pokuavam da dokaam tasam doivela na klinici za san ree Nensi, a oi su joj sijale odnovonastalog ubeenja uradilasam neto pogreno, mama. Nisamsanjala budunost. Sanjala samsadanjost. Rod nije ubio Tinu.Rod se nije sam obesio. Sve je touradio izgoreli monstrum. On nasganja kroz nae snove. Najpre jeunitio Tinu, a onda Roda. Sadasam ja na redu.

  Mard odmahnu glavom.

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  50/124

  To nije sadanjost, Nensi. Tonije stvarnost insistirala je.

  Taj monstrum je dovoljnostvaran da me je posekao ree Nensi i prui ruku dovoljno jestvaran da mu stignem eir sglave. Imala sam ga u ruci kadasam se probudila.

  Mard je irom otvorila usta alinije mogla nita da kae. Bilo jestvari koje je elela da kae, da... pa, ipak...

  p la i ? p i ta l a j eajui ma jino udnotazna to nee da

  m seniegasem dasene desi slagala jevi natrenutak pogledod telefona.e uhvatila majinilaj ei irom otvorila

  nije stvarno? vik-si pobedonosno drei

  ma.to neto o emuja?tu prokletu stvar

  d.la braod nje.njegovo imena eiru

  bueno Nensi. Pogle-utranju ivicu eira. er. Zna li ko je to,eboljedami kaeda

  li zna i ako zna jeron se sadanameraio daubije mene.

  Veruj svojoj majci bar jed-nom preklinjala jeMard sipaju-i pieu au.

  Nensi je znalada je njenamaj-ka svojevremeno imala problemasaalkoholom,ali vie putamajka ju je uveravala da je to sada podkontrolom. Me

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  51/124

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  52/124

  li. A ta ako u snovima sretnu

  monstruma? pitala je Nensi. Sta tada rade?

  Samo mu okrenu lea reeGlen, sada oigledno improvizuju-i oduzmu mu svu energiju takoda on mora da nestane.

  Nensi ponovo baci pogled naknjigu. Glenu seuini da ona jorazmilja o onome ta je on rekao.

  ta se dogodi ako ne urade

  to? pitala je ona. Sta ako se neokrenu na vreme?Glen slee ramenima. Mislim

  da se ti ljudi nisu probudili da birekli ta se zbilo ree on.

  Ba ti hvala ree Nensi ivrati se svojoj knjizi.

  Glen pritvori knjigu i proitanaslov na koricama Nagaznemine i improvizovano oruje.

  Gde si doavola ovo nala? U specijalnoj knjiari u centru

  ree Nensi ne diui pogled steksta.

  Odkuda to da ti to ita?

  pitao je Glen. Nensi ga pogleda zamiljeno. Borim se za opstanak, moram

  da preivim odgovorila je ona. Poinje da me plai ree

  Glen zagrizavi jo jednom u BigMek.

  Poinjem da plaim samusebe pomislila je Nensi.

  *

  Nensino oseanje da neto nijeu redu sa njom postalo je jo sna-

  nije kada ju je jedan sat kasnijeGlen ostavio pred njenom kuom uUlici brestova.

  Svaki prozor na kui bio jeosiguran gvozdenim ipkama.

  ta se to ovde zbiva? pitala je Nensi majku koju je zatekla ukui s flaom viskija u ruk ama.

  Mard se zagledala u svojukerku pr e nego to je rekla:

  Poi sa mnom u podrum. Nensi je pola za majkom niz

  stepenite i sela je pored nje ispredstare pei.

  U redu r ee Mard gledaju-

  i Nensi pravo u oi hoe dazna ko je bio Fredi Kruger? Ja uti rei. FrediKruger je bio grozniubica koji je ubio najmanje dva-desetom dece pre nego to smouspeli da ga sedoepamo. Ubijao je decu iz susedstva,

  ecu kojusmo svi znali. Svi smobili ludizbogtoga. Nismoznali ko ubijadecu. Me

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  53/124

  Uestvovali su u tome sjajniadvokati i dobre sudije, ali je neko propustio da potpie nalog zahapenje na pravom mestu pa jeFredi ostao na slobodi. Tek tako.

  Dakle, on jo ivi?Mard polako odmahnu gla-

  vom. Nas nekoliko roditelja pratilo

  ga je kad su ga pustili. Nali smoga u naputenoj radionici

  de jeu... rekla je Nensi pos-

  loionica. e tamo u svom crve-demperu koji jeuvek ko zemlja, ana podu

  ali su ti grozni brija-mo benzin po itavojagsmo provukli ispodard jezastala i zagle-ljinu ondasmo sveedali smo kako poar

  buljila u polupijanuenu kojaje se

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  54/124

  88

  Glen je bio u postelji, gledao jesvoju omiljenu TV emisiju kad jezazvonio telefon.

  Alo? Zdravo. Nensi! Kako si? Dobro. Stani na prozor da

  mogu da te vidim. ini mi se da sikilometrima daleko.

  Glen uini kako mu je naredila iugleda Nensi kroz metalne ipkena njenom prozoru.

  Tvoja mama je stvarno polu-dela kad je u pitanju bezbednost

  ree on. Izgleda kao zatoenikdvorca Zende. Hvala ree Nensi. Od kada nisi spavala? Ne spavam ve nedelju dana.

  Ipak, to je u redu. Proverila sam uGinisu, rekord je jedanaest dana.Mogu to da postignem zatvorenihoiju Nensi se slabo nasmeja nasvoju alu sluaj Glene, ja znamko je on. Glas joj je bio smrtnoozbiljan.

  Ko? Ludi ubica. Zna? Da i ako opet krene na mene

  prilino sam ubeena da e ti bitinjegova sledea rtva.

  Ja? Glen je odjednom shva-tio ovaj razgovor veoma ozbiljno. Zato bi bilo ko eleo da meneubije?

  Nemoj da pita ree Nensi samo mi pomogni da uhvatim togtipa kad ga izvuem iz sna.

  Kad ga izvue odakle? Iz svog sna.Glen se na tren zapita da li su

  njegovi roditelji bili zaista u pravukad su govorili da se Nensi

  Tompsonu poslednje vreme udno ponaa. Kako e to da uradi?

  zapitao je posle due pauze. Kao to sam uradila sa ei-

  rom. Samo u sada drati ruke okonjegovog vrata kad me ti bude probudio.

  Samo malo ree Glen nemoe tek tako nekoga da izvueiz svog sna.

  Nee biti problema s tim ree Nensi kad bih to mogla dauradim svi bismo se smirili i omeni se ne bi vie prialo da samluda.

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  55/124

  Ti i jesi luda ree Glen iosmehnu se ali meni ne smeta, jate volim.

  Dobro, onda ti nee smetatida sledi tipa kad ga izvuem izsvog sna.

  ta? To je bar jednostavno ree

  Nensi ja u ga epati u snu. Kad bude video da se borim s njim tie me probuditi. Ja u se probudi-ti, dra

  aza guu, ti e gaglavi i stvarje gotova.i?i stvarno luda? A samaznem?si ree Nensi ajoj ovaj deko dosa-

  da ima palicu zato slino. Sastaemokapiji tano upono,tadaradi nesme da

  ekao da Nensi spustinda sebaci nakrevet. ree glasno odma-m pono. Palica za

  mpiri.Divno.sati kasnije Glenova

  pedo njegove sobe dao svom sinu. Nenona njegova vrata io imenu. Niko joj se

  eli sve u redu?

  Glene,duo?Saekalajenekolikotrenutakai

  otvorilajevrata.Glen je leao preko kreveta

  ispr ed televizora, oi su mu bilezatvorene,a na uima je imaostereoslualice,arok muzikaulase akkroz njih. GospoaLaneugasi televizori skidemu sluali-ce, aondagamunu u rebraaleise.

  Glen o tvori oi, zevnu i uzeslualice.

  Kako moe da gleda TV islua rok muziku u isto vreme? upitanjegova majkaosmehujui seneno pospanom tinejderu.

  Glen lenjo uzvrati majinosmeh i prebaci duge noge prekoivicekreveta.

  Nisam sluao ta govore naTV-u objasni on samo samgledao. Noas jetrebalo dapreno-setakmienjeza Mis Amerikebezkostima.

  Kako bi uo ta bi onagovo-rila?

  Ba mebriga taona govori. Ne budi tako mudar ree

  gospoa Lane.Udarila je Glena poglavi. Mora da spava,Glene.Veje skoro pono. Svimanam je potrebanodmor posle svegaonogato se zbivalo ovdeu poslednjevreme.

  Uskoro u daugasim, mama.

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  56/124

  Hoete li ti i tata sada da krenetena poinak?

  Uskoro emo ree ona. Hajde, sada spavaj.

  Poljubila je deaka za laku noi izala je iz sobe.

  Glen je saekao da majka zat-vori vrata spavae sobe za sobom,a onda je ponovo ukljuio televi-zor. Bacio je pogled na sat. 23:42.

  Imam jo dosta vremena do ponoi

  pomislio je, natakao je opetstereo slualice na ui i pustio jeglasnu muziku. Onda se nasloniona jastuke da samo na tren sklopioi pre nego to krene prema Nensinoj kui.

  *

  Preko puta ulice odigravala seslina scena u kui Tompsonovih. Nensi je leala u krevetu, a njenamajka je sakupljala prljave oljiceod kafe i prazne kutije od tableta protiv spavanja.

  Spavaj rekla joj je Mard jo malo pod uticajem alkohola.Sagnula se i poljubila Nensi uelo. Nema vie komara, duo. Mard pogleda na reetke i osetineko olakanje. Od sadae sve biti u redu.

  U redu, mama ree Nensi a

  oi su joj se sklapale od sna.Mard je oklevala neko vreme,

  onda je uzela vr s kafom s Nen-sinog nonog stoia i ugasilasvetlost.

  Lepo spavaj apnula je. Nensi je zatvorila oi i navukla

  pokriva preko ramena dok jemajka tiho izala iz sobe i pritvo-rila vrata za sobom.

  Pet sekundi kasnije Nensi iromotvori.

  Iskoila je iz kreveta, nekoliko puta je duboko udahnula vazduhda bi odagnala san koji se kaonekofiziko bie obavijao oko nje.Posegnula je ispod nonog stoiai izvukla pun vr svee kafe koju je ranije tu sakrila. Ispod jastukaizvue olju i nasu kafu u nju.Brzo je iskapila kafu, a onda je prila prozoru. Otvorila ga je i pritisnula je lice uz ipke. Udisala je sve noni vazduh.

  *

  U tom trenutku Glenov otac jestajao na svojoj kapiji. Puio je poslednju cigaretu pre nego to eugasiti svetlost na tremu i otii na poinak. Bacio je pogled na prozor Nensinespavae sobe i ugledao jedevojino bledo lice pre nego to

  je uspela da spusti roletne.

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  57/124

  Ne bi trebalo da bulji u nju rekla je gospoa Lane.

  Njen mu baci pikavac na tlo izgazi ga nogom.

  Ako mene pita reeTompson to dete nije normalno.

  Ne misli to to govori reegospoa Lane ako misli na tereetke, to je Mard postavila. Ona je suvie obazriva. I sam zna kako je postala nervozna i nesigurnaotkako je Don otiao. A Nensi se

  tako udno ponaala u poslednjevreme. Sve to ja znam prekide je

  njen mu je da ne elim da se taudna devojka muva oko naegsina.

  Hajdemo u krevet reegospoda Lane. Uhvatila je mua zaruku i povukla ga prema kui. Ve je skoro pono.

  *

  Nensi pogleda na sat na svomnonom ormariu i zapita se ta li je to zadralo Glena.

  A preko puta ulice, Glen je vr-sto spavao. Iz slualica se ulaglasna rok muzika, a televizor je bljetao i svim bojama osvetljavaonjegovo lice. Prespavao je izbor zaMis Amerike. Nije uo zvonjavu

  telefona.

  U prizemlju, otac je upravougasio svetlost.

  Ko sada doavola zove u ovodoba? pitao se dok je njegovaena podigla slualicu ne bi liotkrila ko je.

  Alo? ekaj malo pokrila jerukom slualicu to je ona apnula je hoe da govori sGlenom.

  O emu? upita gospodinLane, a osealo se da mu je sve to

  dosadno. Namerno je bacio pogledna sat. ta je bilo Nensi? pitala je

  Glenova majka. Sluala je nekovreme, a onda opet pokri slualicu. Kae da eli o neemu intimnomda porazgovara s Glenom. Rekla jeda je to neto lino i veoma vano.

  Daj mi slualicu ree gos- podin Lane i epa slualicu odene. Glen spava ree on razgovaraj sutra s njim. Neek a jui na njen odgovor on tresnuslualicu na mesto. S decommora da bude otsena ree

  svojoj eni. Baci pogled na telefoni skideslualicu da bi je spreio da ponovo zove. Hajdemo na spa-vanje ree on odluno osetivi prvi put tog dana da je stvar podkontrolom.

  *

 • 8/13/2019 Strah u Ulici Brestova DPefri Kuper

  58/124

  Nensi je okrenula Glenov broj ponovo, ali dobila je samo da jelinija zauzeta.

  Molim te, nemoj da spava aputala je i buljila bes pomonokroz prozor.

  Onda telefon zazvoni i Nensi pouri da digne slualicu.

  Glene? .Ali mogla je da uje samo ua-

  sno kripanje metalnih kandi kojekao da su strugale u samoj sluali-

  ci. Nensi tresnu slualicu. Puls joj je udarao k ao lud. inilo se da e joj slepoonice prsnuti. Besno, onase baci na telefon i iupa icu izzida.

  Sjajno pomislila je i bacilanekorisni aparat na svoj krevet. A ta ako sada Glen pokua dazove?

  Prila je prozoru i bes pomono je buljila u kuu preko puta.

  A onda se telefon opet oglasi. Nensi se okrete i kao izbezum-

  ljena pogleda u telefon s iupa-

  nom icom koji opet zazvoni.Polako, kao da se kree kroz vodu, Nensi podie slualicu.

  Alo? ree ona. Ja sam tvoj deko, Nensi

  ree pobedonosno Fredi Kruger.Pre nego to je Nensi mogla

  bilo ta da kae, donji deo sluali-ce odjednom se pretvori u grozna

  usta iz kojih se pojavi odvratan,vlaan, hladan jezik nalik na zmijukoji se uvue izmeu Nensinihusana.

  Nensi baci telefon na zid. Tele-fon se razbi u komade.