Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year...

of 56 /56
Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year Eligibility No 1 8984 CHAUDHARI ANUJA LAXMAN SANGITA 1 12019164034 2 42814 REYAN NAZIR NAZIR AHMAD DAR JAMEELA BEGUM 1 12019026527 3 8978 ABHICHANDANI TARUNA JETHANAND RAKHI 1 12019164131 4 9021 ABHILASHA BHARTI . RUKHMANI DEVI 1 12019164231 5 43492 ACHARYA SAKSHI NAGESH SELVI 1 12019026744 6 40818 ADAGALE RUPALI SUNIL LAXMI 1 12019026846 7 8997 ADARSH PAL . ASHA 1 12019164252 8 40722 ADAWADE MAKARAND DINESH SADHANA 1 12019026710 9 40966 ADE SHREECHAND CHARAN SINDHUBAI 1 12019061917 10 41011 ADEP AUMKAR RAVINDRA LATA 1 12019026545 11 8900 ADHAV ROHIT ANIL RANI 1 12019164277 12 41004 ADITYA ANIL SHAH VAISHALI 1 12019026761 13 42819 ADNAN AZIM KHAN MOKASHI ANJUM 1 12019026464 14 44965 ADNAN NABI . ZAREENA BEGUM 1 12019026838 15 40785 AGARKAR ADITYA KRISHNA SHARDA 1 12019026775 16 9522 AGARWAL SANJANA SURESH SUMITRA 1 12019164331 17 9044 AGARWAL SANKET MANOJ ARCHANA 1 12019164021 18 41098 AGRESAR DEEP VINAY NAMRATA 1 12019026481 19 8881 AHIRRAO CHETANA GIRISH MANALI 1 12019164137 20 9065 AJEET SUTAR . ASHA SUTAR 1 12019164118 21 8843 AKSA JOSE . BLESSY 1 12019164216 22 8991 AKSHAY KUMAR . VAISHALI 1 12019164014 23 40995 ALHAT SAKSHI VITHAL JAYSHRI 1 12019026847 24 40961 ALKUNTE MEGHANA BABU SHOBHANA 1 12019026574 25 9077 AMATE ANJALI DEEPAK ANURADHA 1 12019164139 26 10069 AMRALE SWAPNIL POPAT JAYSHRI 1 12019164334 27 10132 ANIKET PRASHANT BHOSALE PRATIMA 1 12019164213 28 8985 ANKAIKAR NIKHIL PRADEEP ASHWINI 1 12019164145 29 8936 ANKAM GAUTAM DAYANAND GEETA 1 12019164194 30 8901 ANKIT MEHTA . PUSHPA 1 12019164009 31 42266 ANSARI HAZRA MOHAMMAD KAYAMUDDIN NOORJAHAN 1 12019026661

Embed Size (px)

Transcript of Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year...

Page 1: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year Eligibility No

1 8984 CHAUDHARI ANUJA LAXMAN SANGITA 1 12019164034

2 42814 REYAN NAZIR NAZIR AHMAD DAR JAMEELA BEGUM 1 12019026527

3 8978 ABHICHANDANI TARUNA JETHANAND RAKHI 1 12019164131

4 9021 ABHILASHA BHARTI . RUKHMANI DEVI 1 12019164231

5 43492 ACHARYA SAKSHI NAGESH SELVI 1 12019026744

6 40818 ADAGALE RUPALI SUNIL LAXMI 1 12019026846

7 8997 ADARSH PAL . ASHA 1 12019164252

8 40722 ADAWADE MAKARAND DINESH SADHANA 1 12019026710

9 40966 ADE SHREECHAND CHARAN SINDHUBAI 1 12019061917

10 41011 ADEP AUMKAR RAVINDRA LATA 1 12019026545

11 8900 ADHAV ROHIT ANIL RANI 1 12019164277

12 41004 ADITYA ANIL SHAH VAISHALI 1 12019026761

13 42819 ADNAN AZIM KHAN MOKASHI ANJUM 1 12019026464

14 44965 ADNAN NABI . ZAREENA BEGUM 1 12019026838

15 40785 AGARKAR ADITYA KRISHNA SHARDA 1 12019026775

16 9522 AGARWAL SANJANA SURESH SUMITRA 1 12019164331

17 9044 AGARWAL SANKET MANOJ ARCHANA 1 12019164021

18 41098 AGRESAR DEEP VINAY NAMRATA 1 12019026481

19 8881 AHIRRAO CHETANA GIRISH MANALI 1 12019164137

20 9065 AJEET SUTAR . ASHA SUTAR 1 12019164118

21 8843 AKSA JOSE . BLESSY 1 12019164216

22 8991 AKSHAY KUMAR . VAISHALI 1 12019164014

23 40995 ALHAT SAKSHI VITHAL JAYSHRI 1 12019026847

24 40961 ALKUNTE MEGHANA BABU SHOBHANA 1 12019026574

25 9077 AMATE ANJALI DEEPAK ANURADHA 1 12019164139

26 10069 AMRALE SWAPNIL POPAT JAYSHRI 1 12019164334

27 10132 ANIKET PRASHANT BHOSALE PRATIMA 1 12019164213

28 8985 ANKAIKAR NIKHIL PRADEEP ASHWINI 1 12019164145

29 8936 ANKAM GAUTAM DAYANAND GEETA 1 12019164194

30 8901 ANKIT MEHTA . PUSHPA 1 12019164009

31 42266 ANSARI HAZRA MOHAMMAD

KAYAMUDDIN

NOORJAHAN 1 12019026661

Page 2: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

32 9066 ANSHU PRASAD SINHA SHOBHA SINHA 1 12019164290

33 9030 ANUJEET PANWAR . RENU 1 12019164133

34 9130 AOUTE ANUSHKA NAGESH SUCHETA 1 12019164247

35 40735 APTE VAIBHAV CHAGAN MANJU 1 12019026635

36 8974 ARYAN SHAH . MANJULA 1 12019164028

37 9069 ATHARV LAXMAN SAWANT ASHWINI

SAWANT

1 12019164022

38 ATTAR AYESHA SALIM GULSHAN 1 12019026827

39 8880 AUSARAMAL AMRAPALI ANIL VANITA 1 12019164174

40 8879 AUSARAMAL JAYA SUNIL SAVITA 1 12019164211

41 41014 AWJEKAR TANIYA SUNIL PUSHPA 1 12019061892

42 40924 AYYALI ADITYA RAJU SUNITA 1 12019026791

43 9000 BABSHET AKSHATA AMOL ANAGHA 1 12019164018

44 45360 BACHE ANUSHKA DEEPAK JYOTI 1 12019026891

45 42270 BADAVE ADITYA DILIP ANAMIKA 1 12019026892

46 40929 BADGUJAR GAURAV GORAKH MANISHA 1 12019026874

47 40984 BAGADE ASHWINI CHANDRAKANT SANJIVANI 1 12019026834

48 8842 BAGDE RAHUL RAJESH USHA 1 12019164233

49 41022 BAGELLU PRAKASH SUBHASH LAXMI 1 12019026686

50 41023 BAGUL PRIYANKA GOKUL JIJABAI 1 12019164249

51 40920 BAHIRAT DIPIKA SANTOSH RUPALI 1 12019026504

52 41110 BAHIRAT MANGESH GANESH JYOTI 1 12019026724

53 9888 BAHIRAT OM BHARAT MANISHA 1 12019164365

54 41112 BAHOT SAHIL SUNIL ANITA 1 12019026807

55 41164 BAIKALU AJEET ANIL RUKMINI 1 12019026688

56 41099 BAIKALU JEET ANIL RUKMINI 1 12019026546

57 8861 BAMBOLE ARPITA SUBHASH PRATIBHA 1 12019164227

58 42487 BANDAL YASH GAJANAN SAVITA 1 12019026720

59 40836 BANDGAR SHUBHAM DATTATRAY SUMAN 1 12019026837

60 43690 BANORE PIYUSH DEVIDAS MEENA 1 12019001224

61 8830 BANSODE ABHISHEK ANIL ANJALI 1 12019164001

62 42599 BARGE ADITYA RAJENDRA SHOBHA 1 12019026705

63 42583 BATHE KEDAR NITIN VAISHALI 1 12019026609

Page 3: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

64 42453 BATHE PRATHMESH DYANESHWAR SANGEETA 1 12019026683

65 9514 BAVALE SAURABH RAMDAS SAVITA 1 12019164047

66 40927 BAWANE ATHARVA SURESH BHARTI 1 12019061907

67 9115 BELLAMKONDA AISHWARYA SAIRAM B SUBBALAKSHMI 1 12019164256

68 40851 BENDBHARE KETAN SUNIL JAYASHRI 1 12019061904

69 40741 BHAGANE ANIKET SHANKAR MAYA 1 12019026887

70 41118 BHAGAT AARTI BRIJBIHARI RAJWANTI 1 12019026491

71 40956 BHALEKAR PRATIKSHA SANTOSH SUNITA 1 12019026451

72 10020 BHALEKAR VAISHNAVI KALURAM SHARMILA 1 12019164326

73 41091 BHALERAO ISHIKA RAMESH JAYASHREE 1 12019026836

74 43782 BHALERAO TUSHAR BALASAHEB VAISHALI 1 12019026708

75 8831 BHALERAO VISHANT PRASHANT VAISHALI 1 12019164002

76 10056 BHANDAGE SONALI CHATTUSA PRABHAVATI 1 12019164350

77 40962 BHANDALKAR AKANSHA ANAND VARSHA 1 12019026777

78 9432 BHANDARE SAYALI MAHENDRA SAPANA 1 12019164306

79 41113 BHANDARI NIKHIL SHAMSUNDER SUMEDHA 1 12019026725

80 9154 BHANDARI POOJA GANESH GEETA 1 12019164171

81 41093 BHAREKAR AANKASHA SHANKAR SUSHMA 1 12019061898

82 9007 BHASME ROHAN DATTATRAY URMILA 1 12019164259

83 41152 BHAVSAR KALYANI TUSHAR GAURI 1 12019026916

84 40813 BHINGARE PRANALI NITIN SANGITA 1 12019026682

85 9513 BHISE SIDDHANT YASHWANT SUNANDA 1 12019164235

86 40747 BHOI SHWETA ASHOK SHOBHA 1 12019026755

87 8990 BHOJANE RIYA RATNADEEP KIRAN 1 12019164015

88 40728 BHOKARE AMEY RAJENDRA VIDYA 1 12019026479

89 42454 BHOLE CHINMAY VAIBHAV SUBHANGI 1 12019026629

90 41012 BHONDE SUYOG UDAY JAYASHREE 1 12019026801

91 9164 BHOOMIKA BIJESH . MITHUNA 1 12019164005

92 8897 BHOPATE MIHIR SANDESH SANGEETA 1 12019164069

93 9584 BHORDE TEJAS RAJENDRA SMITA 1 12019164344

94 8846 BHOSALE AKASH ARUN INDUU 1 12019164299

95 9068 BHOSALE AMRUTA DHANAJI ANITA 1 12019164147

Page 4: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

96 BHOSALE ANIKET AVINASH ASHA 1 12019026825

97 9681 BHOSALE GAYATRI GOVERDHAN GEETA 1 12019164325

98 40834 BHOSALE KRUTIKA ANAND YOGITA 1 12019061909

99 40820 BHOSALE PALLAVI RAJU MANISHA 1 12019026737

100 8869 BHOSALE PRITI BALKRISHNA NILAM 1 12019164251

101 9088 BHOSALE SAGAR ASHOK ASHWINI 1 12019164152

102 8868 BHOSALE SONAM KUMAR SHARADA 1 12019164267

103 41122 BHOSALE VAISHNAVI AJAY AISHWARYA 1 12019026559

104 42643 BHOSALE YOGITA MANOJ SHAKUNTALA 1 12019026802

105 BHOYE JALENDAR MOHAN REKHABAI 1 12019026567

106 40825 BHUJBAL SAURABH RAMESH VANDANA 1 12019026496

107 41044 BHURSE OMKAR SIDHAPPA IRAMMABAI 1 12019026790

108 8935 BIBAVE TANAYA MANOJ ASHA 1 12019164308

109 42884 BIRADAR VAISHNAVI DHANRAJ BABITA 1 12019026630

110 10018 BIRADAR VAISHNAVI MAHADEV INDU 1 12019164345

111 9772 BIRAJDAR AKASH KASHINATH SANGITA 1 12019164156

112 10026 BISHT RAKESHSINGH PURANSINGH GEETA 1 12019164335

113 10019 BISWAS SHARMILA DILIP SULEKHA 1 12019164340

114 10017 BISWAS SUSHMA DILIP SULEKHA 1 12019164332

115 9061 BOBADE SHRADHA SUDAM DAIVASHALA 1 12019164250

116 9086 BODAKE NIKHIL JAGADIS SUVARNA 1 12019164044

117 BODHARE CHJAITRALI SANTOSH SADHANA 1 12019026701

118 9894 BODKE AKANKSHA PRAKASH APARNA 1 12019164323

119 40877 BODKE RUSHIKESH ANKUSH ARCHANA 1 12019061918

120 42379 BODRE RATAN MARUTI SHAILAJA 1 12019004510

121 41017 BOKIL KAUSTUBH MANDAR PRAJAKTA 1 12019026524

122 40949 BORADE YASH NARAYAN ANITA 1 12019026523

123 42648 BORATE OMKAR DAGADU SUREKHA 1 12019026480

124 40843 BUSHETT VARUN VISHWANATH SUJATA 1 12019026552

125 8922 CHALGERI SACHINKUMAR KALLAPPA JAYSHRI 1 12019164122

126 9148 CHANDELWAL NEHA WILSON PURVA 1 12019164049

127 8975 CHANDOK GURLEENKAUR ARVINDER

SINGH

JASMEET 1 12019164195

Page 5: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

128 42817 CHAUDHARI INDRA KUNDAN SAYRI 1 12019026656

129 40917 CHAUDHARY DHANSHRI GANESH SAVITA 1 12019026662

130 40734 CHAUDHARY DISHA DINESH VIJAYALAXMI 1 12019026843

131 9150 CHAUDHARY DURGA KANARAM HULKIDEVI 1 12019164115

132 40987 CHAVAN AISHWARYA VINOD GEETA 1 12019026702

133 42627 CHAVAN ANUSHKA SANJAY USHA 1 12019026821

134 40768 CHAVAN GAJANAN JITENDRA VANDANA 1 12019026458

135 10102 CHAVAN KOMAL SATISH ANITA 1 12019164360

136 8855 CHAVAN KUNAL RAJU ASHA 1 12019164263

137 9748 CHAVAN PARAG GOPAL ANITA 1 12019164077

138 8847 CHAVAN PRADNYA SHIVAJI RUPALI 1 12019164190

139 CHAVAN PRATIK PRAMOD SUSHAMA 1 12019026607

140 10035 CHAVAN SANIL SANTOSH SANGITA 1 12019164321

141 40745 CHAVAN SHIVANI SATISH SUNITA 1 12019026506

142 9745 CHAVAN VAISHNAVI GANESH SHRADDHA 1 12019164283

143 8963 CHAVAN VAISHNAVI PRABHUDAS GAYATRI 1 12019164033

144 40999 CHAVARE KUNAL MANDAR RESHMA 1 12019026745

145 8856 CHAVHAN NIKHITA SAHEBRAO USHA 1 12019164143

146 9004 CHETTIYAR LEESHA SUBRAMANIYAN MEENAKSHI 1 12019164070

147 8853 CHIKHALE CHANDRAKANT BALAJI SUNANDA 1 12019164102

148 40979 CHINCHOLKAR GAURAV MOHAN VIDYA 1 12019026709

149 9751 CHINTAL PRAVEENA RAJU PADMA 1 12019164104

150 40955 CHORDIYA SAMYAK NILESH SAPANA 1 12019061937

151 40944 CHORKHALE RUTUJA BHARAT SUNITA 1 12019008509

152 40993 CHOUDHARI SNEHAL DATTATRAY SANGITA 1 12019026909

153 40928 CHOUDHARY KOMAL RAJENDRA KIRTI 1 12019026854

154 42030 CHOUDHARY REKHA PRABHURAM LEELA 1 12019026864

155 41001 CHOUDHARY SURESH MEGHRAJ BHAVARI 1 12019026602

156 42378 DABHADE SHRUTIKA BALU ASHA 1 12019026651

157 42291 DABHADE SIDDHARTHA PRATAP SEEMA 1 12019001221

158 9014 DAFAL PRAJAKTA GANPAT LALITA 1 12019164042

159 40951 DAGALE APEKSHA ANANT JYOTI 1 12019061926

160 DAGHA RAJ CHAPSI MEENA 1 12019061927

Page 6: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

161 40860 DAHIBHATE RAHUL DATTA MANGALA 1 12019026747

162 40780 DALVI SAKSHI SANJAY SHIVALI 1 12019026736

163 41807 DALVI SIDDHI SUDHIR SUCHITRA 1 12019026561

164 9144 DANDI SARIKA VINOD PUSHPA 1 12019164029

165 8983 DAREKAR MANSI BHALCHANDRA PRAMILA 1 12019164300

166 42823 DARWATKAR GANESH SUNIL VANDANA 1 12019026878

167 40863 DAWLE SNEHAL MADHAVRAO SUNITA 1 12019026883

168 9076 DEOKAR SAMARTH AMRUT BEBI 1 12019164056

169 43506 DEOKAR YUVRAJ KRISHNA SWATI 1 12019026779

170 9039 DESALE HARSHAL RAJENDRA ASHA 1 12019164091

171 8848 DESALE PALLAVI BHATU MANISHA 1 12019164187

172 42119 DESHMANE KANCHAN ANANT RENUKA 1 12019026859

173 40730 DESHMUKH AKANSHA AJIT ASHA 1 12019026869

174 9084 DESHMUKH ANIKET MOHAN KARUNA 1 12019164177

175 9105 DESHMUKH PIYUSH SANJAY MANISHA 1 12019164189

176 40994 DESHPANDE BHARGAV VIKAS VIPLAVI 1 12019061931

177 41087 DESHPANDE MOHIT MAHESH MANSI 1 12019026811

178 9763 DESHPANDE YOGIRAJ SHEKHAR VIDYA 1 12019164280

179 9127 DEVRUKHKAR SAKSHI SANDEEP SANGITA 1 12019164302

180 42337 DEWADE VAISHNAVI BHAU MALAN 1 12019026522

181 40874 DEWAKATE TEJAS RAJAN VAISHALI 1 12019026503

182 42577 DEWKATE DHANASHREE

YASHAVANT

SHOBHA 1 12019026530

183 10016 DHAGE ANUP DEEPAK SHUBHANGI 1 12019164342

184 9172 DHAMAL SOURABH RAVINDRA SULOCHANA 1 12019164105

185 40959 DHAMALE AAKASH PANDURANG PADMA 1 12019026680

186 40957 DHAMDHERE AMAR VIJAY VANDANA 1 12019061938

187 40757 DHAMDHERE NEHA SHRINIWAS VANADANA 1 12019026642

188 9028 DHANGAR TUSHAR GANGARAM LAXMI 1 12019164241

189 42382 DHAWALE PRATIK SUNIL SAVITA 1 12019026572

190 40921 DHAWALE ROHIT NAVNATH VAISHALI 1 12019026540

191 42626 DHAYGUDE SEJAL DATTATRAY SEEMA 1 12019026748

192 9125 DHEBE SHUBHAM DNYANDEV SULABAI 1 12019164240

193 40926 DHEMBARE POOJA BABAN ASHA 1 12019026754

Page 7: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

194 40947 DHENDE SIDDHI RAJESH USHA 1 12019026579

195 8966 DHOBALE VISHWAJEET PANDURANG KAVITA 1 12019164135

196 41114 DHOKALE SAHIL PANDITRAO ROHINI 1 12019026783

197 9727 DHOKANE ADITYA UMESH UJWALA 1 12019164087

198 41086 DHOTRE SUYOG CHANDAR KAMAL 1 12019026831

199 8912 DHOTRE VEDANT DATTATRAY MEENA 1 12019164059

200 9166 DHUMAL NIKITA RAMESH SUNITA 1 12019164010

201 40828 DHUMAL SAKSHI UTTAM MANGAL 1 12019026841

202 41077 DIGHE ISHWARI DATTATRAY MADHURI 1 12019026733

203 44966 DIGHE SAKSHI SUNIL REKHA 1 12019026539

204 40972 DIKSHIT AABHA AJIT VINITA 1 12019061903

205 9008 DIWATE AMRUTA MARUTI MANDA 1 12019164095

206 41096 DOKE YASH RAJENDRA SUMAN 1 12019026781

207 40754 DOLAS ATHARVA MAHENDRA BHARATI 1 12019026560

208 42820 DONDEKAR SHREYASH SANDEEP SONALI 1 12019026848

209 45509 DOSHI ANKUR MANGESH MANALI 1 12019061928

210 9929 DUBEY VIVEK NARENDRA BEENA 1 12019164349

211 41258 DUDHAVADE PRIYANKA SITARAM UJWALA 1 12019026531

212 41036 EDAKE AMBIKA VIVEK SUNANDA 1 12019026457

213 9678 EKHANDE KRUSHNA SHIVSHANKAR SUNITA 1 12019164206

214 40998 EKHE OM SUJIT SHILPA 1 12019026697

215 ERRAM MADHURI RAJESH PORNIMA 1 12019026794

216 10021 FARTALE JAY SANTOSH KALPANA 1 12019164339

217 41149 GADADE ASHWARIYA PARMESHWAR JAYA GADADE 1 12019026665

218 9129 GADADE TEJAS DNYANESHWAR KAVITA 1 12019164057

219 40958 GADE RUTUJA VIJAY BHARATI 1 12019026488

220 40727 GADE SAKSHI GOVIND SANGITA 1 12019026590

221 44889 GADE SAKSHI PADMAKAR RAJASHREE 1 12019026715

222 9029 GAIKWAD ADITYA BALU MALTI 1 12019164039

223 9168 GAIKWAD ADVAIT SOMNATH SHOBHA 1 12019164294

224 40724 GAIKWAD AMOL MALAPPA BHIMABAI 1 12019026557

225 GAIKWAD GAYATRI SHARAD PRIYANKA 1 12019026704

226 9082 GAIKWAD JYOTI SANJAY DEEPA 1 12019164255

Page 8: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

227 9526 GAIKWAD KAUSHAL BALU SHOBHA 1 12019164353

228 40935 GAIKWAD OMKAR MORESHWAR JAYASHRI 1 12019026726

229 40968 GAIKWAD PRATIKSHA NITIN SUVARNA 1 12019026805

230 8833 GAIKWAD PRITI SUSHIL VANDANA 1 12019164303

231 40893 GAIKWAD RUPALI LAXMAN ROHINI 1 12019026712

232 9808 GAIKWAD RUTUJA VIJAY ANITA 1 12019164363

233 40805 GAIKWAD SAMRUDDHI WAGESHWAR USHA 1 12019026890

234 9680 GAIKWAD SANDESH SANJAY SUVARNA 1 12019164341

235 41019 GAIKWAD SANSKRUTI SHIVAJI RAMA 1 12019026917

236 9750 GAIKWAD SHABDALI SUNIL MADHIVE 1 12019164103

237 41193 GAIKWAD SHANTANU SUDESH SMITA 1 12019026833

238 42450 GAIKWAD SHREYAS SATISH NEETA 1 12019026639

239 40919 GAIKWAD SHRUTI VINAYAK JYOTI 1 12019026512

240 42486 GAIKWAD SHUBHAM CHANGDEV RANJANA 1 12019026487

241 43491 GAIKWAD SHWETA SANJAY SAROJA 1 12019026611

242 40733 GAIKWAD VAISHNAVI DIGAMBAR SANGITA 1 12019026502

243 40952 GAIKWAD VAISHNAVI RAJENDRA ASHA 1 12019026663

244 40817 GAIKWAD VIDYA SUDHIR MANDAKINI 1 12019026893

245 40911 GAJMAL ATHARVA DEEPAK AARTI 1 12019061895

246 9887 GANGARAPU SAKSHI SUHAS ASHWINI 1 12019164361

247 40839 GANGOTE SAKSHI VINOD TRUPTI 1 12019026664

248 8910 GARDE PRAFULL RAJENDRA REKHA 1 12019164176

249 9768 GARG RIYA RITESH YOGITA 1 12019164295

250 41039 GARG SHUBHAMKUMAR

NIRANJANKUMAR

MANJU 1 12019061936

251 40934 GARUD SHAILESH BALU SANGEETA 1 12019026456

252 10050 GAURI SINGH . MEENA DEVI 1 12019164348

253 8996 GAWADE AMAR MACHINDRA SHITAL 1 12019164149

254 8860 GAWADE DHEERAJ RAJARAM SHITAL 1 12019164226

255 8913 GAWADE PRASAD VILAS MANDA 1 12019164094

256 41111 GAWALI ATHARVA VIJAY SHILPA 1 12019026722

257 9087 GAWALI VISHAL SANTOSH RANI 1 12019164113

258 8970 GAYAWAL CHAITANYA VIJAY VIDYA 1 12019164120

Page 9: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

259 40970 GHABADE SAKSHI AJAY MADHURI 1 12019061893

260 44345 GHANEKAR SANKET SANJU YOGITA 1 12019026678

261 41080 GHANEKAR SANSKAR SURESH SUPRIYA 1 12019026631

262 8925 GHARDE MAYUR ANIL KARUNA 1 12019164246

263 42600 GHEWARE PRANAV DATTATRYA VIJAYALAXMI 1 12019026621

264 41126 GHODKE AKSHAY SUNIL ASHA 1 12019026730

265 40726 GHOLAP PAYAL POPAT VARSHARANI 1 12019026643

266 40823 GHOLAP RUTIK MANGESH SARIKA 1 12019026633

267 9040 GHONGADE SAURABH ARUN UJJWALA 1 12019164173

268 43490 GHULE SHUBHANGI BALU SANGEETA 1 12019026768

269 40912 GHURDE SAKSHI KHUSHAL RAMESHWARI 1 12019026548

270 40982 GODASE SAYUJYA SURESH JAYASHREE 1 12019061930

271 41006 GODBOLE TANVI ATUL SHEETAL 1 12019026889

272 42586 GONDE SUBHASH RAJARAM RAJSHREE 1 12019026706

273 44419 GORANE PRAJAKTA DEVIDAS SUREKHA 1 12019026727

274 40896 GORE GANESH DAGDU KRUSHNABAI 1 12019026668

275 42447 GORE MADHURI SONABA KALPANA 1 12019026677

276 41105 GORE SAMIKHSA GANESH RUPALI 1 12019026866

277 9438 GOSAVI ANIKET SUBHASH MEENAKSHI 1 12019164088

278 40827 GOSAVI NANDINI UDAY LAKSHMI 1 12019026493

279 40721 GOTAL RUSHIKESH VIJAY VANASHREE 1 12019026911

280 40740 GOTE KUNAL VITTHAL ANITA 1 12019026515

281 42597 GUJAR PRASAD RAJESH JAYASHREE 1 12019026575

282 GULAVE NANDINI RAMCHANDRA PUSHPA 1 12019026601

283 9089 GUND PRITI PRAKASH SUJITA 1 12019164223

284 42269 GUNJAL SHREYA DINESH MANISHA 1 12019026654

285 9049 GUPTA AISHWARYA SHIVBHARAM RAJNI 1 12019164060

286 9054 GUPTA SHRUSHTI SUNIL HEMLATA 1 12019164101

287 42658 GURAV DRUSHTI DATTARAM SUNITA 1 12019026659

288 40784 GURAV MANASI SACHIN BHAGYASHREE 1 12019026632

289 41162 GURAV SHRADDHA SOMNATH SADHANA 1 12019026910

290 41156 GURAV SHREENATH SOMNATH SADHNA 1 12019026812

291 41155 GURGULE PRATHMESH DNYANDEO USHA 1 12019026692

Page 10: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

292 9147 GURRAM AKANKSHA SAGAR SAVITA 1 12019164188

293 8850 HADAWALE VAISHNAVI MOHAN SMITA 1 12019164244

294 40829 HANDE ARPITA PRAMOD RAJSHREE 1 12019026549

295 44664 HANDE BHUSHAN DIGMBAR SAVITA 1 12019026774

296 41119 HARAWADE PAYAL PRAKASH PRAMILA 1 12019026460

297 42642 HARISH SAHU . WUNITA KUMARI 1 12019026851

298 9103 HARSHIT SULTANA . SWEATA 1 12019164234

299 40808 HATODE SAI SUNIL DIPALI 1 12019026882

300 9003 HATTI ABHISHEK SOMASHEKHAR VIJAYLAXMI 1 12019164058

301 40983 HAWARE SHREYAS CHANDRAKNAT LEENA 1 12019026509

302 42484 HEGDE RAHUL RAMESH POORNIMA 1 12019026815

303 10120 HIMANSHU JAGDISH DAGOR SUNITA 1 12019164359

304 40933 HIRAVE MAYURI SHIVAJI CHANDRABHAG A 1 12019026453

305 40794 HIRVE GIRIJA JANU BEBI 1 12019026551

306 9081 HOGALE HARSHADA VIJAYSINHA VAISHALI 1 12019164212

307 8999 HONDE AKASH SUDAM ASHA 1 12019164119

308 8896 INDROL SEJAL PRAVIN AMBIKA 1 12019164178

309 41009 INGLE ACHAL SAHEBRAO SUNANDA 1 12019026797

310 40788 INGLE HARSHADA SURESH ASHA 1 12019026657

311 42446 ISAKAPALLI MAHENDRA KONDAYYA RAMASUBAMMA 1 12019026565

312 9171 JABARE JAY VILAS NEHA 1 12019164089

313 43512 JADHAV AKASH PRAVIN ROHINI 1 12019026758

314 43503 JADHAV AKSHAY SANTOSH NISHA 1 12019026792

315 40940 JADHAV ANJALI BABAN ARUNA 1 12019026700

316 41289 JADHAV BHIMASHANKAR

GOROBAKAKA

ANUSYA 1 12019026795

317 8919 JADHAV MRUNAL DEVIDAS DEEPALI 1 12019164166

318 40876 JADHAV NIKITA RAMDAS SANGITA 1 12019026528

319 41007 JADHAV PRATIKSHA PRAKASH NEETA 1 12019026765

320 40803 JADHAV PRIYANKA BANDU PREMA 1 12019026867

321 41108 JADHAV SAHARSH RAJENDRA MEENA 1 12019026526

322 40989 JADHAV SAMADHAN RAJKUMAR SHEELA 1 12019061943

323 8884 JADHAV SHREYA TANAJI SUNITA 1 12019164065

Page 11: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

324 40791 JADHAV SNEHANKITA SACHIN SAVITA 1 12019026517

325 43035 JADHAV TEJAS KUNDLIK SHILA 1 12019026620

326 8920 JADHAV YOGESH TANAJI SHASHIKALA 1 12019164239

327 43692 JADKAR HRUSHIKESH RAHUL CHHAYA 1 12019026580

328 8849 JADKAR SHUBHANGI AJINATH SUVARNA 1 12019164274

329 9055 JAGDALE ADITYA PRAMOD PUSHPA 1 12019164054

330 42345 JAGDALE ANKITA SUNIL RUPALI 1 12019026669

331 42644 JAGDHANE DHANASHREE VIJAY RAGINI 1 12019026507

332 44890 JAGNADE GAURI DHANRAJ JAYSHREE 1 12019026764

333 40850 JAGTAP ADITYA JAISING SUSHAMA 1 12019026532

334 9005 JAGTAP HARSHWARDHAN RAJESH ASHWINI 1 12019164013

335 41194 JAGTAP OM DHANANJAY ROHINI 1 12019026810

336 40835 JAGTAP SHREYAS MANOHAR CHHAYA 1 12019026619

337 9774 JAISWAR ANIKET SUBHEDAR SHILA 1 12019164208

338 9889 JAKHADE TEJAS SUDHAKAR VINITA 1 12019164358

339 40913 JAMODE DIPALI SANJAY ALKA 1 12019026826

340 40986 JARPULA JYOTI SAKRU CHANDI 1 12019026478

341 42289 JATHAR SHRUTI SUJIT ALPNA 1 12019026856

342 9106 JAYBHAY RUTUJA SANJAY SARIKA 1 12019164071

343 42588 JHANWAR SAMRUDDHI GIRISH REENA 1 12019026881

344 42812 JOJAWARE CHETAN SHESHARAM LEELA 1 12019026640

345 40902 JORI SHUBHAM VILAS SHAKUNTALA 1 12019026477

346 43037 JOSHI ISHAN SAMEER KALYANI 1 12019026646

347 40985 JOSHI ISHANI SANJAY MEENAL 1 12019026610

348 8926 JOSHI UPENDRA BALASAHEB SHOBHA 1 12019164154

349 8927 JOSLY JOSE . ANI LUKOSE 1 12019164209

350 8834 KACHARE SAKSHI VAIBHAV PREETI 1 12019164046

351 40731 KADAM KIMAYA VISHWANATH ASHWINI 1 12019026829

352 9006 KADAM MRUNMAYEE JAGDISH RUPALI 1 12019164275

353 9034 KADAM NAYAN BALU SAVITRA 1 12019164230

354 40865 KADAM SHREYA ASHOK VANITA 1 12019026903

355 KAJALE TRUPTI NAGURAO ANITA 1 12019026660

356 9038 KAKADE VAISHNAVI KALYAN YOGITA 1 12019164228

Page 12: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

357 42033 KAKDE PAVAN AJAY SHITAL 1 12019026858

358 41805 KALE ADITYA SANJAY KANCHAN 1 12019026571

359 40824 KALE AMRUTA SHREEDHAR VANDANA 1 12019026463

360 40848 KALE JANHAVI JAYANT LATA 1 12019026667

361 42625 KALE PRIYA KISHOR SMITA 1 12019026608

362 40775 KALE RANJEET AVEDAN SHOBHA 1 12019026465

363 9047 KALE SHREYA SHARAD SHWETA 1 12019164285

364 40855 KALE SNEHAL UMESH UJWALA 1 12019026520

365 42295 KALE SONAL BABAJI MADHURI 1 12019026861

366 41002 KALJE HIMANSHU DNYANESHWAR SHILPA 1 12019026599

367 41037 KALMITRA SHRADDHA SHRIKRISHNA SHRUTIKA 1 12019061925

368 42595 KAMAT KAUSTUBH ASHISH TANVI 1 12019026707

369 40769 KAMBLE ANAND MALLAPPA KAVITA 1 12019026800

370 42860 KAMBLE ANJALI SUNIL NISHA 1 12019026734

371 40789 KAMBLE DIVYA JANARDHAN SHAHANANDA 1 12019026673

372 40821 KAMBLE LOCHAN ASHOK MANISHA 1 12019008510

373 9012 KAMBLE SAKSHI PRAKASH SHEELA 1 12019164298

374 KAMBLE SAMIKSHA SATISH VISHAKHA 1 12019026731

375 8835 KAMBLE TEJASWI SURESH ARUNA 1 12019164032

376 40870 KAMBLE VANSHIKHA JITENDRA MADHAVI 1 12019026679

377 8994 KAMBLE YASH UMESH SUSHMA 1 12019164301

378 41025 KANOJIYA PREETI SUBHASH ASHA 1 12019061940

379 9033 KAPSE KOMAL BALIRAM SARIKA 1 12019164153

380 41032 KARANDE MEGHA RAJESH ASHWINI 1 12019061919

381 40980 KARANDE RAJAT RAJENDRA PADMA 1 12019061902

382 8851 KARMARE ADITYA SANTOSH SHOBHA 1 12019164287

383 8857 KARVE DHANASHREE RANJIT RAMA 1 12019164142

384 9725 KARWANDE MAYURI SUNIL GAYATRI 1 12019164108

385 40864 KASAR AKSHADA SANTOSH SUNITA 1 12019026880

386 8885 KASBE SWAPNIL ASHOK MANISHA 1 12019164121

387 9767 KATE ANIKET ASARAM MANGAL 1 12019164085

388 41101 KATE RESHMI UDAY RANJASHREE 1 12019061922

389 9679 KATE SHRAVANI RAJESH ANITA 1 12019164354

Page 13: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

390 9122 KATHAWADE ANISH GANESH MANJUSHA 1 12019164270

391 40854 KATIKERI PRACHITI SIDDHESWAR PARVATI 1 12019061914

392 9746 KAVATHKAR MRUNMAI RAJESH RADHIKA 1 12019164158

393 43096 KAWADE AJINKYA DILIP YOJNA 1 12019026820

394 9666 KAWADE SWARAJ KISHOR PADMA 1 12019164355

395 8987 KAZI AFIFA SAYED MUSHTAK AYESHA 1 12019164237

396 41024 KEDARI HARSHAL GANESH RUCHI 1 12019026626

397 40948 KENDRE VAIBHAV BALAJI SHOBHA 1 12019026500

398 8979 KENJALE SIDDHIKA VILAS REKHA 1 12019164296

399 40992 KHADE ATUL AMBADAS AMBIKA 1 12019026714

400 40771 KHAIRNAR GAURI DNYNESHWAR JAYASHREE 1 12019026857

401 9013 KHALADKAR RUTUJA TUSHAR RASHMI 1 12019164218

402 40815 KHAMKAR ANUJA SHAHAJI VIJAYA 1 12019026536

403 40790 KHAMKAR PRADUNYA SANTOSH RENUKA 1 12019026721

404 40814 KHAMKAR TANUJA SHAHAJI VIJAYA 1 12019026542

405 41158 KHAN ABDUL SALIM AMEENA 1 12019026732

406 43505 KHANDAGE VAISHNAV MADHUKAR MANDABAI 1 12019026799

407 8969 KHANDALE KUNAL BAHIRUNATH RENUKA 1 12019164258

408 42043 KHANDRE PRATIKSHA

HARISHCHANDRA

SANGITA 1 12019026778

409 9116 KHANDVE SIDDHESH DEEPAK POOJA 1 12019164317

410 42630 KHARAT NEHA UMESH SHAILAJA 1 12019026650

411 40746 KHARAT NIKITA BABA BAYABAI 1 12019026519

412 8932 KHARAT OMKAR SAKHARAM ASMITA 1 12019164086

413 40774 KHARAT PRATIKSHA SHAMSUNDER SUVARANA 1 12019026482

414 42452 KHARAT TANVI UMESH SHAILAJA 1 12019026582

415 41107 KHAROSE TRUPTI PRATAP VIDYA 1 12019026627

416 42575 KHATAL DIVYA YOGESH MANISHA 1 12019026648

417 40810 KHATRI ATHARVA PRAKASH NAMRATA 1 12019026863

418 9131 KHATRI MAYANK SURENDRA NIRMALA 1 12019164129

419 9133 KHATRI RISHI SANDIP SWATI 1 12019164144

420 9057 KHEDEKAR SHREEHARSHA SHANKAR SANGITA 1 12019164164

421 40804 KHEDKAR AKSHATA PRAMOD ANITA 1 12019026898

422 42818 KHENGARE SANDIP MAYURESH KALPANA 1 12019026510

Page 14: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

423 8931 KHENGRE SNEHAL HANUMANT SANGITA 1 12019164076

424 8899 KHILE AVANTIKA CHANDRAKANT PRAMILA 1 12019164269

425 40723 KHIRSAGAR SARTHAK ASHOK ASHWINI 1 12019026813

426 8909 KHUDE DIGAMBAR VILAS PARVATI 1 12019164172

427 40925 KINGE KALPESH MANOHER LATA 1 12019026753

428 9074 KIROLKAR RAVIKANT SHASHIKANT SHUBHANGI 1 12019164130

429 8839 KODRE KEDAR SHAILENDRA DAKSHINA 1 12019164245

430 40939 KOLEKAR DHANASHREE TUKARAM RESHMA 1 12019061932

431 10055 KOLTE SOURABH SANTOSH SANGEETA 1 12019164322

432 42293 KONDE SAKSHI DNYANESHWAR DEEPALI 1 12019026912

433 42578 KONDHALKAR LOKESH ASHOK REKHA 1 12019026508

434 42455 KORGAONKAR VAIBHAVI SACHIN SAILI 1 12019026556

435 42574 KOTHARI PAYAL SUMATILAL SHAILA 1 12019001220

436 8934 KOYANDE PRANALI RAMKRISHNA PUJA 1 12019164075

437 40981 KSHIRSAGAR AKSHAY ANIL CHITRA 1 12019026788

438 44888 KSHIRSAGAR ANIKET RAJENDRA SHEETAL 1 12019026818

439 41003 KSHIRSAGAR ATHARVA SUDHIR URMILA 1 12019026814

440 9120 KSHIRSAGAR MONALI MALSIDDHA KALPANA 1 12019164132

441 9521 KSHIRSAGAR SAMRUDDHI

DATTATRAY

BHARTI 1 12019164337

442 40809 KUBADE SAKSHI SUNIL KUBADE 1 12019026489

443 41082 KUDALE AYUSH BALASAHEB SUREKHA 1 12019026588

444 40905 KUDALE GAURI ANIL ASHA 1 12019026529

445 42445 KUL ANKITA SUNIL SANGITA 1 12019026585

446 42444 KUL POOJA CHIMAJI ADISHA 1 12019026568

447 41021 KULKARNI AAKANSHA VIDYADHAR PRACHI 1 12019061908

448 41159 KULKARNI KALPITA YOGESH HEMANGI 1 12019026647

449 9152 KULKARNI KAUSHIK VIJAY JAYMALA 1 12019164008

450 KULKARNI MIHIR PRAVEEN RASHMI 1 12019001225

451 9525 KULKARNI MRUNMAI MANOJ MANJUSHA 1 12019164329

452 9165 KULKARNI PRAJAKTA MILIND SHUBHADA 1 12019164146

453 9518 KULKARNI PRANITA PRADEEP PRIYANKA 1 12019164333

454 41157 KULKARNI PRANJALI PRAKASH JYOTI 1 12019026641

455 41163 KULKARNI SARTHAK SACHIN JYOTI 1 12019026689

Page 15: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

456 KULKARNI SHIVAM ATUL PRITI 1 12019026819

457 9114 KULTHE ABHISHEK SUNIL CHHAYA 1 12019164052

458 8998 KUMARI MAUSAM . SUNITA 1 12019046392

459 40918 KUMBHAR BHUSHAN SHASHIKANT ANITA 1 12019061911

460 8844 KUMBHAR GEETA KRISHNA KALYANI 1 12019164198

461 9060 KUMBHAR SHUBHAM SHEKHAR SHOBHA 1 12019164020

462 40930 KUMBHARKAR PRATHAM VINAYAK RUPALI 1 12019026739

463 40777 KUSALE HARSHADA JALINDAR SUJATA 1 12019026852

464 41078 KUSALKAR ADITYA RAMESH SHAKUNTALA 1 12019026696

465 8873 KUSALKAR NILESH ANIL SANGITA 1 12019164204

466 40732 LACHEKE PURVA AJAY MANJUSHA 1 12019026873

467 9898 LADDHA RAJESHWARI VISHAL RUCHITA 1 12019164330

468 41454 LADKAT SHIVRAJ NARENDRA YOGITA 1 12019026637

469 8933 LAMBADE UTTAM YASHWANT YOGITA 1 12019164167

470 42576 LAMBE RAMESHWERI BALKRUSHNA SUNITA 1 12019026713

471 42979 LANDE ROHINI SHIVAJI SHARDA 1 12019026562

472 9167 LANDGE SANJYOT SUNIL MANISHA 1 12019164305

473 40799 LANDGE SUMIT SANJAY GEETA 1 12019026865

474 8930 LASHKARE NIKITA ARUN SANGITA 1 12019164196

475 LASHKARE SARITA DNYNESHWAR MAYA 1 12019026886

476 40903 LATAD DHANASHREE NISHIKANT NIKITA 1 12019026486

477 41033 LATE POOJA BALVANTRAO VAISHALI 1 12019026729

478 40923 LATE SUHAS JARICHAND MANISHA 1 12019061945

479 9744 LOKHANDE ANUSHKA PRAVIN RANJITA 1 12019164055

480 41008 LOKHANDE VAISHANVI SHIVAJI MAHANANDA 1 12019026538

481 10039 LONDHE NIKITA RAMESH ALKA 1 12019164346

482 8905 LONDHE SHIVANI ANIL MEENA 1 12019164006

483 41020 MADBOYNE NIMISH NITIN NEHA 1 12019026904

484 42290 MADDELA ROHAN PULLANNA PADMA 1 12019026652

485 9019 MADHALE PRAJAKTA PRAVIN PRATIBHA 1 12019164199

486 42824 MAHADIK ANKITA RAVINDRA SUSHMA 1 12019061921

487 9517 MAHADIK VRUSHABH LAXMIKANT SHAMAL 1 12019164066

Page 16: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

488 42816 MAHAJAN ABHISHEK DHANANJAY DHANASHRI 1 12019026796

489 40812 MAHAJAN MAHESH BHAGWAN SANGEETA 1 12019026849

490 42488 MAHAJAN SHREYAS KISHOR VAISHALI 1 12019026728

491 40752 MAHARNAWAR BHAVNA LALASAHEB MINAKSHI 1 12019026461

492 41095 MAKWANA SANJEEV KISHOR DIKSHA 1 12019026617

493 41150 MAL BINITA BACHU MITHU 1 12019026618

494 8917 MALAGE MAHESH SHRISHAIL ANITA 1 12019164030

495 42031 MALI MAYURI KASHINATH SUREKHA 1 12019026913

496 40787 MALI RUTUJA SUNIL SAVITA 1 12019061941

497 44225 MALIGAUDIK PALLAVI NARSAPPA SANGITA 1 12019026808

498 40773 MALUSARE AMRUTA ANANT MEENA 1 12019026822

499 41123 MALUSARE SAKSHI DATTARAM SHARMILA 1 12019026769

500 41120 MANDAL JAYANTI RAGHUNATH SHIVALI 1 12019026521

501 40845 MANDAVKAR ASMITA ARJUN APARNA 1 12019061916

502 40932 MANDHARE ANJALI SUBHASH MANISHA 1 12019061894

503 40826 MANDHARE SHIVAM PRAKASH JAYASHRI 1 12019026494

504 8903 MANDHARE SONALI DATTATRAY SANGEETA 1 12019164288

505 9818 MANE AHARVA UMESH PUSHPALATA 1 12019164364

506 9052 MANE RUNAL VILAS SUSHILA 1 12019164004

507 40842 MANGALWEDHEKAR SAMARTH

PRASAD

PREETI 1 12019026741

508 MANGRULE ATHRAV SANDEEP MAHESHWARI 1 12019001222

509 8865 MANKAR DNYANESHWAR DINKAR SHAKUNTALA 1 12019164053

510 40830 MANVAL APURVA ASHOK AISHWARYA 1 12019026855

511 42596 MANVE YASH RAVINDRA KAVITA 1 12019026738

512 42344 MARNE SHRADDHA SANTOSH MEENA 1 12019026906

513 40990 MASKE PRUTHVIRA RAJU NILAM 1 12019061920

514 MASTUD VAIBHAV ARUN SANGITA 1 12019026505

515 40914 MATOLE SANDHYA UMAKANT SUREKHA 1 12019026569

516 8968 MAURYA ASHISH RAMNAGINA MANJU 1 12019164037

517 9009 MAZIRE ATHARVA SHANTARAM VAISHALI 1 12019164320

518 44794 MEHROTRA SAMEER MANOJ POONAM 1 12019026749

519 9128 MHALASKAR NUPUR NANDAKUMAR SUNITA 1 12019164181

520 40772 MHASKE MAYURI MOHAN MAMTA 1 12019026803

Page 17: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

521 40862 MHASKE NIKITA ASHOK NUTAN 1 12019026644

522 8962 MHASKE SAKSHI SANDEEP VANDANA 1 12019164205

523 9749 MHETRE SARVESH HANMANTA MAYA 1 12019164027

524 40796 MILAWANE SHRUTI PRASHANT JAYSHREE 1 12019026767

525 41010 MIRJE SHRUTIKA DILIP HEMA 1 12019061929

526 9123 MOGEKAR VAISHNAVI BABURAO MANGAL 1 12019164278

527 42822 MOHOLKAR OMKAR KANTILAL MANISHA 1 12019026896

528 40802 MOOLYA SAGAR ANAND LATA 1 12019026471

529 45508 MORE AJAY ARUN KALABAI 1 12019061906

530 9771 MORE ANIKET ASHOK ARCHANA 1 12019164067

531 40795 MORE ATHARV SHIVAJI ANUPAMA 1 12019026553

532 40866 MORE BHARGAVI RAVINDRA RASIKA 1 12019026596

533 40942 MORE JANMEJAY PAVAN ANURADHA 1 12019026840

534 44057 MORE KAUSTUBH ARUN RAJSHREE 1 12019026860

535 9622 MORE KSHITIJ MAHENDRA PRACHI 1 12019164356

536 9027 MORE MRUNALI DATTATRAY VANDANA 1 12019164266

537 41104 MORE PAYAL SANJAY SUJATA 1 12019026584

538 43693 MORE RACHNA MANOJ MEENA 1 12019026628

539 40792 MORE RUTUJA PRADEEP ANUPAMA 1 12019026547

540 9051 MORE RUTUJA YASHWANT VAISHALI 1 12019164281

541 41031 MORE SANGRAM VIJAY MOHINI 1 12019026762

542 44093 MORE SOURABH RAGHUNATH REVATI 1 12019026698

543 9001 MOTE SAKSHI MURLIDHAR SUNITA 1 12019164159

544 42641 MUKNATH AKASH SANJAY ANJALI 1 12019026466

545 9170 MULE NEHA DNYANESHWAR SHOBHA 1 12019164184

546 40976 MULIK KRUSHNA ASHOK KAVITA 1 12019026905

547 41018 MULIK YASH CHANDRAKANT SANGITA 1 12019026674

548 40900 MUNDHE SHITAL DUNDA DHONDABAI 1 12019026718

549 8878 MURUMKAR KANCHAN SHANKARRAO SHALINI 1 12019164292

550 9515 MUTHA KASHVI NARESH VARSHA 1 12019164011

551 NAGPURE PRATHAMESH ANIL SUVARANA 1 12019026868

552 9118 NAGUL VRUNDA RAKESH LAXMI 1 12019164315

553 41256 NAIK GAURAV MAHADEV UJWALA 1 12019026564

Page 18: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

554 9056 NAIK KAJAL RAMESH SEEMA 1 12019164215

555 8894 NAIK OMSHREE RAJIVKUMAR SUPRIYA 1 12019164040

556 42032 NAIK SANIKA GOPAL MEENA 1 12019026844

557 40742 NAIKNAWARE PRATIK GANESH VANDANA 1 12019026699

558 8870 NAIR ASHUSH SURESH AJITHA 1 12019164248

559 9108 NALE SHIVANJALI RAJESH SUNITA 1 12019164279

560 NALKANDE CHINTAN DNYANESHWAR REKHA 1 12019026543

561 40756 NAMADE LAVINA SHAILESH NAMADE 1 12019026533

562 40837 NANAWARE SHUBHAM SHANKAR VIJAYA 1 12019026554

563 9058 NANDE ANISH AVINASH ANITA 1 12019164183

564 42451 NANDGUDE MANSI PRAKASH SHEELA 1 12019026666

565 8892 NANEKAR SHREYA PRAMOD MANISHA 1 12019164026

566 40857 NANGARE MAHESH ARJUN USHA 1 12019026638

567 41160 NARWADE APOORVA ANIL VANDANA 1 12019026899

568 42665 NAVALE ANIRUDDHA PRAKASH SAVITA 1 12019026636

569 41027 NAVALE MANISH AMAR AARTI 1 12019026586

570 41102 NAVGIRE SHRUTIKA SATISH SHWETA 1 12019026828

571 9053 NAWANDAR SURAJ RADHESHAM SHOBHABAI 1 12019164162

572 9045 NEHERE SWAPNIL EKNATH SAVITA 1 12019164161

573 41079 NEHETE PARAG PRAVIN HEMANGI 1 12019026793

574 40800 NIDHALKAR ANUJA SURESH SUNITA 1 12019026850

575 42377 NIGUDE SNEHAL SANTOSH SHAKUNTALA 1 12019026563

576 41257 NIKAM SAKSHI DEVIDAS SARIKA 1 12019026604

577 42707 NIMBALKAR KUNAL NAVANATH NIRMALA 1 12019026470

578 9071 NIMBALKAR SAKSHI ANIL ROHINI 1 12019164090

579 40869 NIMHAN MOHINI DATTATRAY VANDANA 1 12019026490

580 9677 NINDHANE SAKSHI MANOJ SEEMA 1 12019164328

581 9032 NINGUNE TANVI SAMBHAJI LATA 1 12019164236

582 8967 ORSE MAYUR RAM MONIKA 1 12019164314

583 41000 ORSE PRASAD LAXMAN REKHA 1 12019026694

584 43494 OSWAL AKSHATA DEVICHAND PUSHPA 1 12019026634

585 42598 OSWAL NITESH SATISH SAROJ 1 12019026789

586 41147 OVHAL AISHWARYA VASANT NANDA 1 12019026573

Page 19: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

587 41016 OVHAL KIRTI BABAN BAIDABAI 1 12019026566

588 40875 OVHAL PRERANA GAUTAM SUJATA 1 12019026742

589 8960 OVHAL TANMAY BALASAHEB SWATI 1 12019164180

590 40807 PACHARNE OMKAR VIJAY VARSHA 1 12019026578

591 41090 PAGARE PRANAY RAHUL SUREKHA 1 12019061923

592 9135 PAL SHIVANI SANTOSH VIMAL 1 12019164100

593 40748 PALANDE SIDDHESH PRAKASH SHALAKA 1 12019026475

594 9752 PALLGULLA HARITA KACHREDDY RAJESHWARI 1 12019164080

595 40767 PALVE ADITI VITTHAL SUNITA 1 12019026498

596 40758 PANCHMUKH SAKSHI ATUL MANISHA 1 12019026467

597 9819 PANDHARE SIDDHI UMESH NEHA 1 12019164366

598 40776 PANDHE ATHARVA SACHIN RANJANA 1 12019026907

599 41026 PANDIT PRAJWALA SAMEER SARITA 1 12019026587

600 41084 PANSARE ATHARVA ANIL APARNA 1 12019026615

601 8988 PARANDE KETAKI SATISH PALLAVI 1 12019164168

602 41076 PARANDKAR MAYURESHWAR

DEEPAK

PRAMILA 1 12019026824

603 42292 PARDESHI DARSHITA NILESH RADHIKA 1 12019026591

604 PARDESHI DHIRAJ SHAMLAL NANDA 1 12019026558

605 8829 PARDESHI DIVYA KISHOR BHARATI 1 12019164003

606 8995 PARDESHI OMKAR SHANKAR SANGITA 1 12019164155

607 8971 PARDESHI RACHANA RAJU ASHWINI 1 12019164200

608 42651 PARDESHI ROHIT JAGDISH LAXMI 1 12019026541

609 PARDESHI SANSKRUTI SUNIL VAISHALI 1 12019026897

610 8875 PARDESHI SNEHAL SIMON VIDYA 1 12019164084

611 43879 PARDESHI YASH RAVINDRA MANISHA 1 12019026691

612 9585 PARDHE RICHARD PRAMOD VAISHALI 1 12019164338

613 44282 PAREKH RIYA SAMIR SHILPA 1 12019026895

614 41094 PARHAD KIRTI MADHUKAR SUNITA 1 12019026525

615 40974 PARHAD SHUBHAM LAXMAN MEENAKSHI 1 12019026685

616 41083 PARIHAR GOVIND PRATAPLAL VANITA 1 12019026624

617 8976 PARIT ANUJKUMAR SHARAN ANITA 1 12019164110

618 9031 PARTE ANIKET SURESH MANGALA 1 12019164068

619 9035 PARVE MAITHILI MOHAN MEERA 1 12019164311

Page 20: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

620 8965 PASHTE KUMAR GANESH GAYATRI 1 12019164138

621 40840 PATANGE SALONI SOMNATH NEETA 1 12019061891

622 9124 PATEL SHRUSHTI ASHOK JYOTI 1 12019164099

623 8977 PATIL AKANKSHA AJITKUMAR ANITA 1 12019164017

624 8852 PATIL ANKITA ANANDA USHA 1 12019164175

625 40967 PATIL BHUSHAN AJAY SHARDA 1 12019026518

626 42582 PATIL DEEPENDRA RAJENDRA MINAKSHI 1 12019026750

627 42372 PATIL MANASI HITENDRA VARSHA 1 12019026876

628 8904 PATIL MANASI MADHUKAR GEETA 1 12019164151

629 9072 PATIL MAYUR VIKAS SUNITA 1 12019164114

630 42712 PATIL PRANJAL BHAUSAHEB ARUNA 1 12019164116

631 40904 PATIL PRIYNAK PUNJU MANISHA 1 12019061915

632 41161 PATIL SAURABH SANJAY SANGITA 1 12019026600

633 42573 PATIL SHIVRAJ VILAS VAISHALI 1 12019001223

634 40801 PATIL SOMESHWAR NARAYAN VAISHALI 1 12019026616

635 40729 PATKI ASTHA MILIND SHUBHANGI 1 12019026870

636 42271 PATKULKAR DHANANJAY SUDHAKAR CHANDRKALA 1 12019026884

637 42581 PAWALE PRATHAMESH SANJAY SHARADA 1 12019026570

638 9516 PAWAR ADVAIT RAVINDRA JAYSHREE 1 12019164109

639 9121 PAWAR AJIT MAHENDRA MANISHA 1 12019164219

640 40861 PAWAR ASHISH BALU MANGAL 1 12019026513

641 42375 PAWAR CHINMAY SACHIN ASHA 1 12019026770

642 8955 PAWAR DIVYA SANTOSH JAYASHRI 1 12019164124

643 40753 PAWAR GOURI RAOSAHEB ASHABAI 1 12019026757

644 44846 PAWAR PRANAVRAJ VINAYAK NIRMALA 1 12019026773

645 9017 PAWAR PRATHAMESH BALASAHEB PRATIMA 1 12019164307

646 9050 PAWAR RAKESH SHIVAJI KALPANA 1 12019164045

647 40744 PAWAR RASIKA SHASHIKANT KANCHAN 1 12019061905

648 45522 PAWAR RUSHAB ARVIND UJWALA 1 12019105762

649 42653 PAWAR SAKSHI SANDEEP RESHMA 1 12019026908

650 40833 PAWAR SHRADDHA KIRAN KIRTI 1 12019026877

651 42294 PAWAR SHRUTIKA HITENDRA UJWALA 1 12019026871

652 9142 PAWAR SONALI SHIVRAM LAXMI 1 12019164126

Page 21: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

653 9062 PAWAR TEJAS AMOL SHOBHA 1 12019164316

654 41092 PAWAR URMILA DATTATRAY JYOTI 1 12019061900

655 8895 PAWAR VIJAYKUMAR BALASAHEB ANJANABAI 1 12019164313

656 9111 PAYAL LAXMAN KADAM SUJATA 1 12019164024

657 8958 PEDNEKAR TANMAY PRASAD POOJA 1 12019164214

658 41041 PERDESHI YASH KRISHNA RADHA 1 12019026577

659 42587 PETKAR RAJESHWAR MANOJ NAMITA 1 12019026766

660 8980 PHULE SIDDHESH UMESH MANSI 1 12019164297

661 9063 PILLAY VAISHNAVI MANGESH MANGALESH 1 12019164127

662 9433 PINGALE SHRIYASH SURENDRA JAYASHRI 1 12019164041

663 42624 PISE VAISHNAVI SANJAY VANITA 1 12019026839

664 9109 POKALE SAI MAKARAND MANISHA 1 12019164140

665 9046 PRAJAPATI VIKRAM JAGDISH BABITA 1 12019164170

666 40811 PUNDE PRASAD BALASAHEB HEMLATA 1 12019026772

667 41192 PUROHIT GAURAV PRAVIN POONAM 1 12019026719

668 8859 PUTTI DEEPAK RAMESH CHANDRAKALA 1 12019164106

669 9927 RAHUL KUMAR . SHARDA DEVI 1 12019164221

670 8929 RAJ BHARTI . SHEELA DEVI 1 12019164079

671 41088 RAJESAB SIMRAN HASAN SHABANA 1 12019026804

672 9524 RAJGURU SHREYASH SHIVAJI VAISHALI 1 12019164343

673 8882 RAJPUT KARTIK KUSHALSINGH PADMA 1 12019164220

674 9023 RAJPUT SURBHI INDRAPALSINGH KAJAL 1 12019164036

675 9024 RANAWADE AISHWARYA GOVIND MANISHA 1 12019164197

676 41043 RANAWARE VINAY PRADEEP YOJANA 1 12019026484

677 9011 RANDIVE ANKITA RAJESH LALITA 1 12019164276

678 40915 RANDIVE RAVINA SHIVAJI SAVITA 1 12019026670

679 41015 RANDIVE SHREYASH TATYABA SHUBHANGI 1 12019026785

680 42825 RANE ASHWIN AVINASH ASHIWINI 1 12019026593

681 41035 RANPISE AADITI JANARDAN SWATI 1 12019026499

682 40943 RANPISE PRADNYA SHIRISHKUMAR MATHURA 1 12019026511

683 40738 RANSING PRANAV SACHIN YOGINI 1 12019026550

684 8908 RANSING SHRUTIKA ROHIDAS ASHWINI 1 12019164261

685 40755 RANSURE SHREYASH SHIVAJI MADHURI 1 12019026625

Page 22: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

686 42448 RATHOD MADHURI KISAN DEVIBAI 1 12019026655

687 9070 RATHORE AJAYSINGH CHHAILSINGH MITHILESHKUN

WAR

1 12019164185

688 9070 RATHORE MOHITSINGH

MANOHARSINGH

RUPKANWAR 1 12019164078

689 9510 RATKALKAR CHETAN

SANGMESHWAR

RAJESHWARI 1 12019164097

690 40953 RAUT DIVYA DNYANESHWAR KAVITA 1 12019026740

691 8893 RAUT KOMAL RAMESH SEEMA 1 12019164062

692 40941 RAUT RAHUL ANKUSH SANGEETA 1 12019026879

693 9429 RAUT VAISHNAVI AJAY ARCHANA 1 12019164073

694 8866 RAWAL PRANJAL SURESH MAMTA 1 12019164169

695 REDDY NEHA SUGRIV KAVITA 1 12019026598

696 RENDALKAR PRANJAL PREMNATH SHAKUNTALA 1 12019026914

697 9973 RENUSE ISHWARI SHIVAJI LILA 1 12019164362

698 8973 REWANE PRIYANKA DIPAK LATA 1 12019164134

699 10066 RIKIBE CHETAN MUKUND VAISHALI 1 12019164327

700 RINDHE SANCHIT SHIVDAS SANGITA 1 12019026816

701 8891 RIYA RAJESH DAREKAR RESHMA 1 12019164123

702 9002 RODRIGUES CAROL XAVIER MONICA 1 12019164265

703 9036 ROKADE RUTIKSHA RAMESH ARCHANA 1 12019164157

704 9042 RUKE HITESH SURESH ANITA 1 12019164193

705 40964 RUNWAL RISHABH GIRISH UJJWALA 1 12019026823

706 8887 SAHIL CHOUNDKAR . SHASHIKALA 1 12019164309

707 40973 SAHIL SANDEEP TIRMAL SHARMILA 1 12019061935

708 42659 SAKAT NISHANT VITTHAL KAVITA 1 12019026454

709 45054 SAKAT ROHIT DADASO VANDANA 1 12019026756

710 40975 SAKSHI ARUN AMBRE ASHWINI 1 12019026459

711 9435 SAKSHI YADAV . PREM LATA

YADAV

1 12019164141

712 9431 SALUNKE KAPIL SUNIL REKHA 1 12019164048

713 9117 SALUNKE KUNAL SHANKAR KAMAL 1 12019164273

714 41042 SALUNKE PRADYOTH RAJENDRA SANGITA 1 12019026612

715 SALUNKE PRAJAKTA PRAKASH VAISHALI 1 12019061899

716 40751 SALUNKE SAKSHI BALU ARATI 1 12019026495

717 42663 SALUNKE YASH ANAND SUNITA 1 12019026902

Page 23: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

718 40819 SALVE SONALI SANJAY POURNIMA 1 12019026760

719 40868 SALVI DHANASHREE AMIT ANISHA 1 12019026583

720 40739 SALVI SANJIVANI SUNIL SUREKHA 1 12019026717

721 8923 SAMAL KUNAL SHRINIVAS SAVITA 1 12019164165

722 8854 SAMAL SANJANA GOPI ASHA 1 12019164074

723 40783 SANJANA SUNIL VAIDYA SAVITA 1 12019026786

724 9726 SANKET SANJAY NACHANKAR PRAJAKTA 1 12019164289

725 40960 SANKPAL GANESH VILAS MANGAL 1 12019026798

726 41028 SAPKAL PRADNYA SUNIL VARSHA 1 12019026735

727 8907 SARADE SHRADDHA NANASAHEB SUVARNA 1 12019164318

728 40849 SAREKAR SUSHANT CHANDRAKANT YOGITA 1 12019061939

729 40971 SARPOTDAR RUCHA VIJAY SNEHA 1 12019061924

730 40786 SARSAR EKTA SUNIL SHARDA 1 12019026687

731 42594 SATHE SHUBHAM SATYWAN SHARADA 1 12019026784

732 42373 SATKAR HRISHIKESH BALASAHEB PRAMILA 1 12019026862

733 40878 SATPUTE SAKSHI SAMBHAJI DEEPALI 1 12019061942

734 40781 SATPUTE VAISHAVI PRAKASH VANITA 1 12019026900

735 41029 SAWANT OMKAR RAJESH SHARMILA 1 12019026658

736 8877 SAYALI RAJU KUMBHAR VIJAYA 1 12019164186

737 42649 SAYYED MISBA MOHDHANIF PARVEEN 1 12019026455

738 40997 SHAH KAUSHIK PRAVIAN SONALI 1 12019061934

739 9037 SHAH RIYA SAGAR SAPANA 1 12019164217

740 9067 SHAH SANJAL YOGESH NILIMA 1 12019164293

741 42858 SHAIKH AFROJ RAMAJAN SHAKILA 1 12019026535

742 8989 SHAIKH ASIF JILANI SULTANA 1 12019164136

743 40822 SHAIKH FARHIN SALAUDDIN RUBINA 1 12019026645

744 42483 SHAIKH MEENAZ NAWAB SHABANA 1 12019026589

745 42631 SHAIKH MUSKAN AYYUB HASINA 1 12019026649

746 42646 SHAIKH NILOFAR IMTIYAZ SUNITA 1 12019026452

747 9075 SHAIKH SABINA SUBHEDAR HAMIDULNISA 1 12019164043

748 41034 SHAIKH SANIYA SHAMUSHUDDIN MINAJ 1 12019026483

749 9173 SHAIKH SHAHEBAJ BABULAL JAHEDA 1 12019164242

750 43509 SHARMA KARISHAMA VINOD SUNITA 1 12019026594

Page 24: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

751 43493 SHARMA RAKHI NAVAL BIVA 1 12019026746

752 9083 SHEDAPE PRADNYA DNYANESHWAR YOGITA 1 12019164264

753 40858 SHEELWANT MAYURESH YOGESH MANISHA 1 12019026606

754 9059 SHEJWAL PRAJAKTA VISHNU SUPRIYA 1 12019164179

755 41121 SHELAR NEHA SANDEEP ANJALI 1 12019026622

756 8876 SHELAR OMKAR SUBHASH ASHA 1 12019164284

757 40894 SHELAR RUTUJA RAMESH RAMJAMA 1 12019026875

758 40916 SHELAR SAYALI MANGESH ASHWINI 1 12019026776

759 9972 SHELKE ROHIT PRADIP JAYSHREE 1 12019164367

760 9113 SHEMADKAR ANKITA ANAND ASHA 1 12019164081

761 40844 SHENDKAR AARTI DILIP USHA 1 12019061896

762 8921 SHETE KUNAL MADHAV JAYSHREE 1 12019164125

763 8982 SHETTY ISHA SURESH NEETU 1 12019164111

764 9025 SHEWALE SHUBHAM TUKARAM REKHA 1 12019164286

765 41005 SHIDGANE SHRADDHA SHIVDAS SHIVANANDA 1 12019061912

766 42593 SHIMPI TRUPTI SANJAY KALPANA 1 12019026894

767 40937 SHINDE AKANKSHA AVINASH AKSHATA 1 12019026901

768 SHINDE AKANKSHA AVINASH AKSHATA 1 12019061910

769 SHINDE AKASH PANDURANG RACHANA 1 12019164203

770 8993 SHINDE ANKITA SURESH VRUSHALI 1 12019164201

771 40782 SHINDE CHETANA SANJAY SEEMA 1 12019026915

772 8918 SHINDE HEMANTKUMAR SUKHADEV BABITA 1 12019164312

773 44344 SHINDE JAYESH SURESH ALKA 1 12019026653

774 42640 SHINDE NIKHIL NANDU ROHINI 1 12019026835

775 44080 SHINDE RUSHIKESH DNYANESH SUNITA 1 12019026476

776 45061 SHINDE SAHIL SAGAR KALYANI 1 12019026597

777 9126 SHINDE SANGRAM DINESHCHANDRA MANISHA 1 12019164050

778 9090 SHINDE SEJAL ROHIDAS RAJASHRI 1 12019164253

779 8902 SHINDE SHAILESH KAILAS MANDAKINI 1 12019164191

780 9041 SHINDE SHIVAM MANOHAR ANITA 1 12019164310

781 10008 SHINDE SHREYAS SANTOSH SANDHYA 1 12019164324

782 8906 SHINDE SHWETA NETAJI MEENA 1 12019164072

783 8981 SHINDE SIDDHIKA SANTOSH RENUKA 1 12019164093

Page 25: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

784 42579 SHINDE SMRUTI RAJU RUTUJA 1 12019026581

785 9437 SHINDE TINA ASHOK MUKTA 1 12019164319

786 9719 SHINDE VIVEK SANJAY REKHA 1 12019164260

787 41254 SHINDE YOGESH PRAKASH JAYASHREE 1 12019026595

788 9073 SHIRKE KUNAL NARHARI ASHWINI 1 12019164257

789 40856 SHIRODE MANAV SANJAY MANGALA 1 12019026472

790 41038 SHIROLE GAURAV VIJAY GAURI 1 12019026780

791 8914 SHITOLE CHARUSHEELA SUNIL MANISHA 1 12019164096

792 42449 SHITOLE SHIVANI RAJESH VIDYA 1 12019026681

793 10038 SHRIPAD SAKSHI VINOD MANISHA 1 12019164357

794 9020 SHUBAM KRISHAN . ANJU DEVI 1 12019164035

795 8828 SIDDHI HANUMANT BHOSALE ANITA 1 12019163999

796 8915 SIMRAN DEVI . ROSHNI DEVI 1 12019164007

797 40946 SINALKAR MAYURI DNYANESHWAR CHHAYA 1 12019026485

798 42859 SINGH ADARSH JAYSHANKAR CHANDA 1 12019001219

799 42485 SINGH JASVINDAR INDER SUMAN 1 12019026469

800 8872 SOLANKE PRANAV GAJANAN SUREKHA 1 12019164291

801 9511 SONAWANE MAKARAND VINOD REKHA 1 12019164210

802 9022 SONAWANE RUSHIKESH SHRIKANT SUJATA 1 12019164163

803 42029 SONAWANE SHREYA BHAUSAHEB KAVITA 1 12019026675

804 9010 SONAWANE VAISHNAVI KUMAR LALITA 1 12019164272

805 41085 SONAWANE YASH SANJAY APARNA 1 12019026676

806 40831 SORATE PRATIK JAYWANT MAYA 1 12019026853

807 8972 SUBHAM KUMAR . SONI DEVI 1 12019164038

808 42042 SUDRIK SATISH SANJAY SUREKHA 1 12019026693

809 8838 SUNTALE CHETAN SATISH VAISHALI 1 12019164268

810 40910 SUPEKAR NIKHIL GANESH MANGAL 1 12019026888

811 40838 SURVE SIDDHI GANESH SHRADDHA 1 12019026468

812 41253 SURYAVANSHI JANHAVI SHAILENDRA SARIKA 1 12019012081

813 40806 SURYAWANSHI ADITYA

CHANDRAKANT

RAJESHREEE 1 12019026845

814 40793 SURYAWANSHI AKSHATA MOHAN LATA 1 12019026534

815 9015 SURYAWANSHI KETAKI MOHAN UJWALA 1 12019164238

816 9085 SURYAWANSHI SAHIL RAVINDRA VIDYA 1 12019164051

Page 26: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

817 42654 SUTAR ADITYA GANESH AMBIKA 1 12019026782

818 8836 SUTAR KUNAL KISHOR VANDANA 1 12019164207

819 41013 SUTAR RAJESHWARI NILESH PRAMILA 1 12019026809

820 41081 SWAMI MAYUR UMESH JAYASHRI 1 12019026716

821 8986 TAGARKHEDE VAISHNAVI SANTOSH SANGEETA 1 12019164128

822 40879 TAKALE NARENDRA MAHENDRA VARSHA 1 12019026473

823 40859 TAKLE SHIVANI DILIP MEENA 1 12019026817

824 TALEGAONKAR SAMRAT SUBODH RESHMA 1 12019026751

825 43510 TALMALE PALLAVI GAJANAN KALPANA 1 12019026576

826 9078 TAMANE PUSHKAR JEETENDRA RUPALI 1 12019164031

827 42272 TAMBE RUTUJA YASHWANT UJWALA 1 12019026872

828 40737 TANDALE SHUBHAM KIRAN GITA 1 12019026474

829 40770 TANKSALE ROHAN ASHOK GEETANJALI 1 12019026703

830 9153 TANNIR DIVYA SHRINIVAS GEETA 1 12019164254

831 41125 TAPASE VEENIT DEEPAK YOGITA 1 12019026684

832 41116 TAPKIR AAKANSHA SAMBHAJI SANGITA 1 12019026605

833 41115 TAPKIR ANUSHKA BAPUSAHEB SUNITA 1 12019026613

834 8924 TEGYALWAR VAIBHAV . SUNITHA 1 12019164025

835 8840 TEKAWADE RASIKA SACHIN SWATI 1 12019164150

836 40736 TELAKALLU HARSHA ANAND GEETA 1 12019026514

837 41089 TELANGI TANUSHREE RAJESH GAURI 1 12019026623

838 40797 TELI AKANKSHA ASHOK PRADNYA 1 12019026462

839 TELORE PRERANA SHIRISH MANGALA 1 12019026885

840 41109 TEMBE SAVREE RAVINDRA SHARADA 1 12019026614

841 44845 TENDULKAR AARYA AMARNATH URMILA 1 12019026759

842 8841 THAKKAR MEGHA JITENDRA NIRMALA 1 12019164098

843 42714 THAKUR ANIKET KUWAR SHANTI 1 12019026695

844 8992 THAKUR KSHITIJ HARGYANSINGH SUDHA 1 12019164192

845 8890 THANAMBIR AKSHATA ANIL POURNIMA 1 12019164107

846 9107 THENG ASHWINI ARJUNRAO SEEMA 1 12019164262

847 9016 THITE TANAYA NILESH JAYSHREE 1 12019164225

848 40936 THONGE VAISHANAVI VILAS ANITA 1 12019061913

849 42652 THOPATE RUDRA BAJIRAO JAYASHREE 1 12019004509

Page 27: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

850 9519 THOPTE SHREE PANDURANG ASHA 1 12019164347

851 44343 THORAT ANIKET BABAN SUREKHA 1 12019026771

852 44703 THORAT ANUJA DATTATRAY SWATI 1 12019026711

853 9169 THORAT SAPANA DHANARAJ PUSHPA 1 12019164304

854 9018 THUNDIYIL ALEENA JOHNSON ANIE 1 12019164232

855 41196 TILLOO HARSHADA MAKARAND VINITA 1 12019005288

856 8961 TODKAR ABHIJEET NITIN SMITA 1 12019164092

857 44662 HARSHADA RAJENDRA TODKAR REKHA 1 12019026787

858 40720 TOPE SUYESH SUDHIR VIJAYA 1 12019061897

859 9520 TOTRE SUBHASH PRAKASH SHOBHA 1 12019164352

860 9119 TRIVEDI VEDANG BHARAT MINAKSHI 1 12019164282

861 40991 TUPE BHUSHAN VINAYAK SAVITA 1 12019026497

862 9079 TUPE RIYA SUDHAKAR CHHAYA 1 12019164229

863 9132 TUPE VAISHNAVI RAJU CHETANA 1 12019164112

864 41097 TURDE SUBHASH HARIBHAU SHAILA 1 12019026752

865 42662 UBHE AISHWARYA SANTOSH NANDA 1 12019026501

866 8889 UPLENCHWAR SAHIL SACHITANAND SAVITA 1 12019164222

867 9145 VADLAKONDA SANDHYA MOHAN SANGEETA 1 12019164182

868 9583 VARE PRATIK SHRIKRUSHNA SHWETA 1 12019164351

869 8964 VAREKAR SAMEER RAJENDRA GAYATREE 1 12019164061

870 40779 VARPE PRANAV AJAY VAISHALI 1 12019026592

871 40871 VAVALE ABHISHEK NITIN ARCHANA 1 12019026555

872 8911 VEER KAJAL KALYAN SANGITA 1 12019164023

873 9064 VEER MAYURI SHANTARAM SUNITA 1 12019164016

874 8832 VELLAPPAN NIKITA PRABHAKARAN LIYA 1 12019164000

875 40816 VIDHATE UTAKARSHA MAHESH DEEPALI 1 12019026544

876 41030 VIRKAR ANIKET MADHUKAR SAIRANDA 1 12019061901

877 9436 VISHWAKARMA AKASH PANNALAL DYANMATI 1 12019164271

878 40931 VITKAR JAY RAJU LATA 1 12019026492

879 9080 WABLE TEJAS SUNIL RATAN 1 12019164243

880 8845 WAGH AISHWARYA ANIL PRATIKSHA 1 12019164117

881 8837 WAGH ASHUTOSH RAMDAS UJWALA 1 12019164063

882 43691 PRASHANT WAGH DHANANJAY ARCHANA 1 12019026690

Page 28: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

883 42376 WAGH PRASAD GANPAT SUJATA 1 12019026830

884 9149 WAGH VAIBHAV GANESH RUPALI 1 12019164012

885 40852 WAGHELA VAISHNAVI SUJIT KARUNA 1 12019026516

886 41106 WAGHMARE ADITI AMOL SARIKA 1 12019026603

887 8957 WAGHMARE NISHA BABRUWAN GAVLAN 1 12019164148

888 44339 WAGHMARE PRATHMESH VINOD MINAKSHI 1 12019026671

889 9043 WAGHMARE RUSHIKESH KAKA SARIKA 1 12019164083

890 41255 WAGHMARE TRUPTI RAJENDRA RUPALI 1 12019026723

891 45545 WAGHMARE VAISHNAVI RAVINDRA NUTAN 1 12019258553

892 9523 WAIKAR SIDDHI KEDAR KETKI 1 12019164336

893 8864 WALHEKAR RASIKA SHISHUPAL NITA 1 12019164160

894 9110 WALKE AVANTIKA DATTATRAY SUVARNA 1 12019164064

895 41100 WALUNJ NIKITA GULAB SAVITA 1 12019061933

896 43748 WANJALE SWARAJ SANTOSH SUVARNA 1 12019026537

897 40832 YADAV AKANSHA RAJENDRA SUNITA 1 12019026842

898 8858 YADAV AMAN GANESH ASHA 1 12019164082

899 9048 YADAV SAKSHI SANJAY HEMA 1 12019164019

900 40906 YADAV VIDYA SUNIL SUREKHA 1 12019026672

901 40922 YAMGAR SANKET SHRIDHAR RAJSHRI 1 12019026743

902 42660 YEDVE SHREERAJ ASHOK VRUSHALI 1 12019026806

903 9512 YELDI MANSI PRASHANT KAVITA 1 12019164202

904 9151 YEOLE BHAVANA HARISHCHANDRA SHUBHANGI 1 12019164224

905 42629 YERABALLAM SHIRSHA RAMANAYYA RUPMINI 1 12019026763

906 40996 YEWALE AAKANSHA ANANT MANJUSHA 1 12019061946

907 43511 ZENDE ATHARVA SACHIN NUTAN 1 12019026832

908 40841 ZUNJURKE APEKSHA UTTAM VARSHA 1 12019061944

Page 29: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

List ID

T004631

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T002311

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T004631

T004631

T004631

T004631

T001152

T001152

T004631

T004631

T004631

T004631

T004631

T004631

T001152

Page 30: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T004631

T004631

T004631

T001152

T004631

T004631

T001152

T004631

T004631

T002311

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T004633

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T00177

T004631

T001152

T001152

Page 31: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T004631

T002311

T004631

T002311

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T004631

T001152

T004631

T002311

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T004631

T004631

T004631

Page 32: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T004631

T002311

T001152

T004631

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T004631

T004631

T004631

T004631

T004631

T004631

T001152

T004631

T002311

T00242

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T004631

Page 33: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T004633

T004631

T004631

T004631

T001152

T004631

T001152

T004631

T004631

T001152

T004631

T004631

T004631

T001152

T004631

T002311

T00582

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T00177

T004631

T002311

T002311

Page 34: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T004631

T004631

T002311

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T002311

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

Page 35: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T002311

T004631

T001152

T001152

T001152

T002311

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T004631

Page 36: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T004633

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T002311

T004633

T001152

T004631

T004631

T002311

T001152

T004631

T004631

T004631

T004631

T001152

T004631

T004631

Page 37: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T002311

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T002311

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

Page 38: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T004633

T001152

T001152

T004631

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T002311

T004631

Page 39: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T004631

T004633

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T004631

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T004631

Page 40: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T002311

T001152

T001152

T001152

T001152

T00582

T004631

T001152

T004631

T001152

T004631

T002311

T004631

T002311

T002311

T004631

T004631

T004631

T001152

T004631

T004631

T002311

T004631

Page 41: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T004631

T002311

T004631

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T004631

T001152

T001152

Page 42: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T004631

T004631

T001152

T004631

T001152

T004631

T004631

T002311

T004631

T001152

T001152

T001152

T00177

T004631

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T002311

T001152

T004631

T00177

T004631

T004631

T004631

T001152

T001152

Page 43: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T004631

T001755

T002311

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T002311

T004631

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T004631

T002311

T004631

Page 44: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T002311

T001152

T001152

T001152

T001152

T002311

T002311

T001152

T004631

T004633

T004631

T001152

T00177

T004631

T001152

T001152

T001152

T002311

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T004631

T001152

Page 45: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T004631

T004631

T001152

T002311

T004631

T001152

T001152

T002311

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T004631

T001152

Page 46: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T004631

T004631

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

Page 47: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T001152

T004631

T001152

T002311

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T004633

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T004631

Page 48: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T004631

T002311

T004631

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T004631

T002311

T001152

T00177

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T004631

T004631

T002311

T003136

T001152

T001152

T001152

T004631

Page 49: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T004631

T002311

T004631

T004631

T004631

T001152

T001152

T004631

T004631

T004631

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T004631

T004631

T004631

T001152

T004631

T004631

T004631

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

Page 50: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T004631

T004631

T004631

T001152

T004631

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T004633

T004631

T004631

T001152

T004631

T004631

T004631

T004631

T001152

T004631

T002311

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T004631

T001152

T002311

T001152

T001152

Page 51: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T004631

T002311

T002311

T001152

T001152

T001152

T002311

T001152

T001152

T004631

T001152

T002311

T004631

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

Page 52: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T004633

T004631

T002311

T004631

T004631

T004631

T002311

T001152

T001152

T002311

T004631

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T004631

T004631

T004631

T004631

T004631

Page 53: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T004631

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T004631

T004631

T004631

T001152

T00177

T001152

T004631

T004631

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T001152

T00716

T001152

T001152

T004631

T004631

Page 54: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T004631

T004631

T004631

T002311

T00242

Page 55: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T004631

T001152

T001152

T004631

T004631

T00407

T004631

T001152

T002311

T004631

T004631

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T004631

T004631

T004631

T004631

T001152

T001152

T004631

T004631

T004631

T001152

T002311

T004631

T001152

T004631

T004631

T004631

T001152

Page 56: Sr.No Enrollment No Student Name Mother Name Year ...moderncollegepune.edu.in/wp-content/uploads/2016/08/B.Com... · sr.no enrollment no student name mother name year eligibility

T001152

T004631

T001152

T001152

T004631

T001152

T004631

T001152

T005313

T004631

T004631

T004631

T002311

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T001152

T001152

T004631

T004631

T001152

T002311

T001152

T002311