Prinsip Prinsip 5e

download Prinsip Prinsip 5e

of 19

Transcript of Prinsip Prinsip 5e

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  1/19

  APLIKASI PRINSIP 5E DALAM P

  Kumpulan 7

  HAMIZAH BT AB KARIMHANAN BT ARSAD

  RIMI B SAIMAN

  MOHD RAMZI B SIDIK

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  2/19

  Model pengajaran dan pembelajaran in

  adalah dicadangkan dalam `Children's

  Learning in Science Project' (Needham,Dalam model ini, murid - murid digalak

  bertukar-tukar fikiran.

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  3/19

  PRINSIP-PRINSIP

  5E

  ENGAGE

  ELABORATE

  EVALUATEEXPLORE

  EXPLAIN

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  4/19

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  5/19

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  6/19

  Ciri ciri p & p Konstruktivis

  Guru memainkan peranan sebagaipembimbing, pemantau, jurulatih, tuto

  pemudahcara .

  Aktiviti, kesempatan, alat dan persekitadibekalkan untuk menggalakkan metak

  anlisis-, kawalan-, refleksi- dan penyeda

  kendiri.

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  7/19

  Pelajar memainkan peranan utama dala

  pengantaraan dan mengawalkan

  pembelajaran. Situasi pembelajaran, persekitaran,

  kemahiran, isi kandungan dan tugasan

  relevan, realistik, autentik dan mewakilkompleksiti semula jadi dunia sebenar

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  8/19

  Sumber-sumber data primer digunakan

  memastikan ketulenan dan kompleksiti

  sebenar . Pembinaan pengetahuan dan bukan

  reproduksi fakta diutamakan .

  Proses pengetahuan ini berlaku dalam individu dan melalui rundingan, kolabo

  dan pengalaman sosial.

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  9/19

  Sikap, kepercayaan dan pembinaan

  pengetahuan yang lalu diambilkira dala

  proses pembinaan pengetahuan. Semasa Penyelesaian masalah, kemahi

  berfikir aras tinggi dan pemahaman

  mendalam ditegaskan Kesilapan pelajamerupakan peluang untuk memahami

  pembinaan pengetahuannya yang lalu

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  10/19

  Penerokaan adalah pendekatan pilihan

  menggalakkan pelajar mencari pengeta

  secara berdikari dan mengurus.

  Pelajar diberi peluang untuk pembelaja

  bersifat latihan perantisan; di mana tug

  kemahiran dan pengetahuan bertambakompleks.

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  11/19

  Kompleksiti pengetahuan dicerminkan

  saling hubungan konsep dan pembelaja

  antara disiplin Pembelajaran koperatif dkolaboratif.

  Ia diketengahkan agar pelajar didedahk

  kepada pandangan alternatif (scaffoldindigunakan untuk membantu pelajar me

  had kebolehannya.

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  12/19

  Penilaian adalah autentik dan dianyamdengan pengajaran

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  13/19

  APLIKASI PRINSIP 5DALAM PENGAJARA

  DAN PEMBELAJARA

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  14/19

  TOPIK :

  BENDA HIDUP

  DAN

  BENDA BUKAN HIDUP

  TAHUN 2

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  15/19

  Rancangan Pengajaran HarTajuk: HIDUP ATAU BUKAN HIDUP?

  Ringkasan Di dalam tajuk ini, murid diperkenalkan dengan benda hi

  benda bukan hidup.Murid-murid dapat mengenal pastib

  dan benda bukan hidup.

  Kandungan

  Standard:

  Sains Hayat

  1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup

  Standard

  pembelajaran

  1.1 .1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hid

  1.1.3 Menjelaskan pemerhatian secara lakaran, TMK,pen

  lisan

  Tempoh masa 2 waktu

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  16/19

  Sumber kad bergambar

  lembaran kerja

  Aktiviti Fasa Orentasi ( engage hubungkait )

  Guru membimbing murid menamakan semua benda disekeliling be

  pemerhatian dan pengetahuansedia ada. Aktiviti kajian lapangan (lu1.1 Menama dan menyenaraikan benda-benda yangterdapat di kaw

  Murid memilih dan melakar satu benda berdasarkanpemerhatian m

  Fasa Pencetusan Idea ( explore meneroka )

  Kembali ke bilik darjah

  2.1 Guru menampal 2 contoh gambar bagi benda hidup dan 2 conto

  benda bukan hidup di dalamruangan yang disediakan pada papan tu

  2.2 Murid menampal hasil lakaran ke dalam ruangan yang disediaka

  Guru membimbing murid sambil menanya soalan.

  i.Kenapa saya kumpulkan gambar gambar ini?

  ii. Apakah yang sama dalam gambar ini?

  iii. Apakah beza pada gambar ini?

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  17/19

  Aktiviti Fasa Penstrukturan Semula

  (Explain menerangkan )

  Murid menerangkan kenapa lakaran merekaditempatka

  ruangan tersebut.

  Pembetulan/pengelasan semula akan dibuat

  selepasperbincangan.(Guru membimbing murid mengen

  kriteria yang digunakan untuk pengelasan)

  Fasa Aplikasi Idea

  ( Elaborate menghuraikan )

  Guru memperkenalkan istilah benda hidup dan bendabudengan menggunakan kad imbasan.

  Murid menampal kad imbasan ke ruanganpengelasan y

  dibuat.

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  18/19

  Aktiviti Refleksi

  ( Evaluate menilai )

  Pengelasan benda hidup dan benda bukan hidup.

  Guru membekalkan kotak/sampul yang mengandungi gambkepada kumpulan murid.

  Murid mengelaskan gambar-gambar mengikutkumpulan be

  dan benda bukan hidup.

  Pembentangan hasil kerja kumpulan.

 • 7/28/2019 Prinsip Prinsip 5e

  19/19

  Sekian terima kasih

  Masa depan itu dibeli oleh masa sekar

  ~ Samuel Johnson