Praktani Varta - January 2013

of 8 /8
n(tqqq to)s -S miVivekananda q-anrfr{ qffi qotrea qp qffiafr$ rffi saft ?tffiffi {<t wga6q:{w{qs]-sR <-6n w+qtq 1 ffiaffi a6-a "tffi wftT om.Tr ErE\e em qftsms F-{t q|T qT | {€{ qftaffi cqcs frR qFq-{t qlnw-< qe ma|Co tR ffi< e<( d|sft cRwnr fr-rs I qrfrflK ffi 65a ffi-< frrsrrs nco|famtft o-r< fizirq-qtTR-s RtriF6R efrrfg?r{ firgTT ep-6,9 6q6a6qquq$bR I etffi em(q dlsfr cena<+{q|tr|R r{E{ s.trqa€fq"t s "If,r{f T'fqAF efqfm ftR6s @ q<qn rarc;frq6n <Kqt'tqtrcs "tffi{ qmRftST rftt'orq fiSt s EssR {m d{f{ :r@tttrrs-< klfr\- 'ilq-{ s-dR ?Et q(q6rrn {q T\g=rqG frs]RRqd Tq Tqt"lT €t{ qtRq 6e1-56 w$ffi fir3rs I \i,f6$ qNrffir rrdr-{tn else-stvffir q5a56 q1ffit +-GFr, dffi n6m a|gfoC< ffi' e1-56 a1 6eg1 1 qQ qTRIrt "5*q$ wfron oR + r qtq*t ft-e w{qlT-cs-dwt qq* <t6r* qmR s-Gr\e NT{ qM 4t\3{t slFfi r qmtma 1q"retrr+ vn-o qffiQa a-s13 qrql arc5ftffi< {Er<tr{sllo etcrFq-{ rupiitcn<qmfe\e rqf"itsR d|sfu q Rr6r \olrrrqWnl-{Els<tGur -E{14 q-ffi-S qtet{|-{ "tRfu csF{qd qfr eq{s qffi[hir qrpuem .trq"t om dt ?tfrs-{ ERTE Src w{rflt{s3Ft qm]"m eR.t o-+re t qffi-fi qrrryefrn-< q-q] ffi-T )ooo.oo (e+ qW{) b|s.t e<(v6 fr \o.oo G&) DfO flq r -$frG<

Transcript of Praktani Varta - January 2013

Page 1: Praktani Varta - January 2013

n(tqqqto)s

-S miVivekananda

q-anrfr{qffi qotrea qp qffiafr$ r ffi saft ?tffiffi {<t wga6q:{w{qs]-sR <-6n w+qtq 1 ffiaffi a6-a

"tffi wftT om.Tr ErE\e em qftsms F-{t q|T qT | {€{ qftaffi cqcs frR qFq-{t qlnw-< qe ma|Co tRffi< e<( d|sft cRwnr fr-rs I qrfrflK ffi 65a ffi-< frrsrrs nco|famtft o-r< fizirq-qtTR-s RtriF6Refrrfg?r{ firgTT ep-6,9 6q6a6qquq$bR I etffi em(q dlsfr cena< +{q|tr|R r {E{ s.trqa €fq"t s "If,r{f T'fqAFefqfm ftR6s @ q<qn r arc;frq6n <Kqt'tqtrcs "tffi{ qmRftST r ftt'orq fiSt s E ssR {m d{f{ :r@tttrrs-<

klfr\- 'ilq-{ s-dR ?Et q(q6rrn {q T\g=rqG frs]RRqd Tq Tqt"lT €t{ qtRq 6e1-56 w$ffi fir3rs I \i,f6$ qNrffir rrdr-{tnelse-stvffir

q5a56 q1ffit +-GFr, dffi n6m a|gfoC< ffi' e1-56 a1 6eg1 1 qQ qTRIrt "5*q$ wfron oR + r qtq*t ft-ew{qlT-cs-dwt qq* <t6r* qmR s-Gr\e NT{ qM 4t\3{t slF fi r qmtma 1q"retrr+ vn-o qffiQa a-s13 qrql arc5ftffi<

{Er<tr{sllo etcrFq-{ rupiitcn<qmfe\e rqf"itsR d|sfu q Rr6r \olrrrqWnl-{Els<tGur-E{14 q-ffi-S

qtet{|-{ "tRfu csF {qd qfr eq{s qffi[hir qrpuem .trq"t om dt ?tfrs-{ ERTE Src w{rflt{ s3Ft qm]"m eR.t o-+re tqffi-fi qrrryefrn-< q-q] ffi-T )ooo.oo (e+ qW{) b|s.t e<( v6 fr \o.oo G&) DfO flq r -$frG<

Page 2: Praktani Varta - January 2013

st. Name Post held Address Occupation Phone No.

1 . Swami Divyanandaji Patron Ramakrishna Mission SaradaoithaBelur Math, Howrah

Monk 2654 589294340 52479

2. Swami Tyagarupanandaji Patron Ramakrishna Mission VidvamandiraBelur Math, Howrah

Monk i 94334 22418

3. Swami Shastrajnananda Patron Ramakrishna Mission VidyamandiraBelur Math, Howrah

Monk :94320 90889I

+- Dr. Satchidananda Dhar Patron 95143, Bosepukur RoadKolkata-7}} 042

Retired 24420453

5. SriAsish Ray Patron 67 1313, College Road, Howrah-7 1 1 103 Retired 93397 959976. Dr. Biswanath Das President 'Bholanath Dham'

41 11 lK, Hazrapara Lane, Bally, HowrahRetired 98305 20695

7. Sri Nityaniranjan Kundu Vice President 'Sreemati Kutir'41 11 I J, Hazrapara Lane, Bally, Howrah

Retired 2654 3916

8. SriTapan Kumar Ghosh Vice President Ramakrishna Mission VidyamandiraBelur Math. Howrah

Service 2654373398366 18143

9. Sri Manoj KumarBhattacharyya

Secretarv 39, Harakumar TagoreStrand, Baranagore, Kolkata-7O0 036

Lawyer 98314 646602558 7558

1 0 . Sri Kalyan BandyopadhyayJoint Secretary43/J, Mukherjee Para,Chatra (Serampore), Hooghly-7 12204

Retired 2622003294322 47257

1 1 . SriShuvendu Majumder Joint SecretaryVill. Moyna, NabagramBarddhaman-713 166

Service 94345 7412403451-276216

1 2 . Sri Suvojit Dutta Treasurer 831 1 ll, Santiram Rasta,Ba l ly , Howrah-711201

Service 2654 466994334 51591

1 3 . Sri Udayan GangopadhyayMember Prantik Apartment,2nd Floor, Flat No. 205,41 12, Laxmi Narayantala Road,PO-Botanical Garden. Howrah-71 1 1 03

Retired 2668 601898301 14101

1 4 . Sri Gautam Goswami Member SBI Officers'ComplexFlat No. 4-301, 19, Convent Road,Kolkata-700 014

Service 98304 206,24

1 5 . Sri Tulsidas BandyopadhyeMember Chowdhury Para, HaripalP.O. Khamar ChandiDist. Hooghly-712 405

Service 94333 19828

1 6 . SriAnup Kumar Das Member 3313311, Peary Mohan MukherjeeStreet, Belur Math, Howray

Service 94331 794.66

1 7 . Sri Susanta Dey Member 1, Shibnath MukherjeeLane, Block-B, Flat No.401Bhadrakal i , Hooghly

Service 94333 463532664 9919

1 8 . Sri Goutam MukhopadhyayMember Ramakrishna Mission VidvamandiraBalur Math, Howrah

Service 9830188805

1 9 . Sri Sanjit Dey Member FD-273, Sector- l l l ,Salt Lake City, Kolkata-700 106

Service 98830 2688090883 19269

20. Bratin Das Member 'Bholanath Dham'41 | 1 lK, Hazrapara Lane, Bally, Howrah

Service 98309 19012

2 1 . Sri Sandip Bose PermanentInvitee

2M, Block l, Space TownHousing Complex, VIP Road,Kolkata-700 052

Business98312209't3

22. Sri Subash Chandra Bhatt Permanentlnvitee

301611, Thakur Ramakrishna Lane,Howrah-711 104

Service 9433476776

qI:

g<

q=

g

R'\9'

rl

E

e

\

Page 3: Praktani Varta - January 2013

alg > cQ qt{S, Q.o ) a. s'tR{ Rs|q o.go frffi ffirffi fu<-rlr-r qcE q-{6s qq d|Efr {erccT \aET {tr$qt{<"i qet I q(Iri qst"rG €i Rq-{q qkT{ q-st4fuT \e q;rr5T {q-{st"lF ats+q T{lK cElrr{ qs.l6F[fT qst es q-{ |s+r',? ffi6<K <6ffi Rle.{l ?<ft-s nG'twtK.t s-c{ | q-u,H €m<rmer E4&e RE drsfr q<( 1ffiK ectt qtKqtfrdKq-F"ttq-s "Frftr q.|frffi TqKrq-< rffir<< q<lq' "FrftT qtfrq.td-mcttq-qefrT{Kfq q-qT E"tfu++-q eNs-frs qffi qg.td-.grnT qttls qtff{ r ffir<< ffi'gee- qtgq qtqrm s{ffiftr Vfr-+.t cw*Er scfi frfr See{ s-c<d q<(Rtrnfrc<<<-6il{ 4RReKR+<q cnq I e;tqK{(q&-< eTilEqq{Kq-{qlqt<{tffil )frFBfrf,<Et416l{q{rE-{ tqvREqfu q1g;filrK a"q-e q-{rft {R6G c,\e{tqr I

.{<eK $rffitrQ qfreK q;ug\ qqql At eNT Tqnqt< o1u : cQ qtE$, a.o ) )stRe?t qRTf&tr \o ) o-) )qqffi<rtrs qt${"t {-eiK orffi<Kfr "fl5 sc<d I qlgfi €'lqFfi{ T{K FFql{ ersrflH e QI cftsr TTI{ c{tcr{ qncfc{ etnffirrqrl tQs s w1-mtfru q-l I qw'K \o ) )-) a, qtftrs <q{c<3r r-"ilqfiT aGr<qq qvEr c'frt $Tfi {qqn q-{In-s€'l:q-6ffq gn vffi r Rr|g qqffiqiqen s-tsr$d{ attrserfG, qfqfrqq RGn a-+rq qrsfim< q<q'Fr, elgfuefsT*Ft, TKs <qEK q|c-{fq{ q<( {c{aR Rots <q++<rtfr "Ftrql Eqq< Rdf{l q-$c{K ntryn {({ccr nq-re-s6rfiEK{tq-{-q q-€ Rq 6t-< 4fu34a3 TE Rm I ..{Wst qrq.{e a-$Cfl {<s:r q<rqGs 6t scrsF <],fuEE s qqEN w{nl4q<( qql{ntg "5tro4 Sqqr< q{R-s qlCT{ nqtte ffi Sm"f $-GFr | ffir<K <-{-{tldtt qt{ifi-s3c1 q-$cq s q't'll6dsrRKffi VR$r-t wtFfu qqrcIqto dr*efim{ atffifrr gfro< nen frfr €rncr$r<-{ r qRc"trq ffi qsR-s TEE-st wr-{ffiK +=rp"lt, mtffi{A qfrGK qqqry-{ € x{cq-< Rq]< "Rq's $-q-slEK TC{lTq{ il{ qs m't( {(Elm r aGr<nqFq"{rreqrl {Qs s w*mtfro w dtgfi €-l ftTF rflTfiK eMK{Tr rg 8l frrq-q-qrq q;mtcs{ qrcF6 r

€KaK a.o ) :-: q qqffi qH<rc-{< "Ifrfrg (Audited) Rql< q-slT c4"t $-cfl mlTt<lq' fi'1 q-ai1"t{6qila{tBr I q ewcqqlFItD-{{ qrt cfi d|sfi At fun uilTfi, €i fto|T c"tqK DrDt{t{itr rs q<rsq'|ft srtrffi4llda_sfl T{Frlq tq-q qtcilD;[Fr

"t< qtf{+ efrc<krF S4fu {.s(E ef{"t s ql3lrqr s-r+{-EvKs .g qrcfu Rrq{ {ail@-cr qtgfi €l W-qE anefi s €-lfit'{ <lHq I qffictr-< qfrc{ slcq< qffi mry Tt€{t{ q<lq' rqKlq q$-Fr qqts'rfr{ off frel.kolK et-cnrwftast< nqttqldl{ | Tst qR ersE< qqng e|Ef{$T( | qo ) ) -5s qqffi q-dr rc{Kq{ RR qs m-t( {<Elcs q<q(R-< q&tK fi-mrcE<ersK m{ dtg-fr fii sfl<+ftc tWr s qncF{ +-cf,{ €'lu+q TTIK cElT I q-\e-tr sr qffi'se(T tQs s q.*cTtfro ql | .{<qKolffi-{A {RGK qllgn qqqi AIEq-ftTiq {c{fl'tt<llT "qtuF'4r"tfroK" e-qcq s'r< qEafi € q-d-rFl qsfr6as 6q6q{(rIQE ffi qo,ooo Erotq<n'TqK[cs.?K qirc vrE cq{ | qt< qs dBfr €-l fr-qR rFlK DrDt{tflT qQ e-$-cq w{kr-d-q<i,fqffis 6ooo Em'n cu-o flqF $-cr{ | qcN <ct'< q|g-fr €l "tfi-q-{q D-q<q qerft.< {l{lK"f EqfrcE coo b[o.t a1a a-6Ea 1 ffi{({cqsl qte$rsr q-q{G s $tfr qqafi ex]g dFc$EI v<Elq {-"rda&un"t +r+.1 r q(frg <e<l'Rkqd alsfi €} <mg.<rmfi r

.{<1K "F?ft{ qlfr 1iM rEKlq 6t< q(fr$ Tscl Eqfu x+c-c+ ffif s \ercRtqtqf{ r ffi agfoq-< w{c1{qFf{ <-6il{ Wq_ffi-{ qfr+ "rcq ilfrs Esrt3r q{ceR.tt c?€{t{ q-{i q<( etlrK €i A ATc<< $-t6q dtcfo $TN (cffi {-FWqfl {Rer< Efu 4Rr<{ cqk+ frcqrq-< N stq-cs qfcn I qus'l3r q{JT Tq^Rfq \o ) q-) a qqffi qa1 s5e-fr q({oa{qE{ d{-fr-{-fr {frGK eFsfRs qlrr{ s.|R-sl c't"t +zr{ r Eqfu q<Fcc.r er w{e{q-{ $-cK{ q<( d-{fi-{Gs qrmrcr< qtNs qftaq-{q'lr'f{ I

q-q"rG< Et{c{ €i R++q a|-q ffiuKK nl(sr $Efr {({cGr ee{Ds vfr-$'lK sqft yrq a6aa I ffi €rs?r$-mr,<q drcfr fiq fisr qqfslr dFt q5-{Tqs slcqr ElKt {rtcq qmfix "rffi qracF r "lRr"ET dsft N(T fir{ln @'tq{ $-c$[q({o.{ w{fsl {t-{-"ifn-s €-i w*t T{i< n{ rffi ffic<< lqKfwfl s 4s;fr6a-E {q't s fidl-{q E't-{ sC<{ |{({cn:T qqryT{tr ffi q-{qln q^r{F <-6TF $lffi{A qfrfrK S+< qrqt nq-< q-{r I q:rc<E q.tq{ q<frre< at< +w qltR6{ftI6II$-{tq-{

--{rtfs 6F

Page 4: Praktani Varta - January 2013

ir]fr fizr$'f{rqK ) cosn qq a1fffip d.\efr q(qq 6l< <tfr wq<q o-c<glsfrfi-< qfu q<ltfism ffirr< T({i s <lRr< $t'+.rcs< grl< EDIP I

d|Bfi qfim{ fifu q'F(qf{ TC<i Dq er+qsfrK fi"|c<cfi frcs cqexr qcql' r

qfqJ'elsH 36aqv erffi qqqfslcffi qkx q<fftreH dtsfr q<q&-< qg aTaF

mt 4T54K {fi qft6{ Dm5qlqqft, \o)\-€ el-a1Fp dg;fr-{66 "K ce'zc

eQ d&r<nq cqqil "I.q,s m|E >.r wq mfr-6s e,too lrfi )TRi3i cRs{T qE<

qcrcqt qqllsl ffir<K <-6TF :q{ Wqrs ffi 56,ooo B+t ffiqqr< u"u

CT\9TI {€Kq(-{-(q.l

Rfqffr efsc1 s)bvts-)lq: qc{< 4g;fiTl eR erqaq q{ds fibqiar{r-< qiz= F- ::' st' :": :a -t-; -z-:-:z;t t qWgl )blv-

lb. )bb-b-b), \oo.\-oC, \ooc-obrfiM< dlgdqlEfl.{<('q;Ti;T Z''=f-f'': <i "--=-?-<- =-= FiqlI{K qlg

eq1fi\o $1a6q4 t cirq-< {$qrS {qq&.j 'N cqf6q q'ER-S q&I-{4 s 4{JaF Et-r-r? I

:qffiqq\o:ig

1s : cQ qlrle, qo 5 q-utfteq RKrf;m wi{e< Tifr KErfE qKs <qelK ql-cl.fw{ q{i <TRE I q<rz< 13;= <r-<rd

qe(sm +-rqrq< q<rTf+$'tilhqE qt{eg | 6K <gulK Rq'{ Rf,:-"€-l AIil 4<kTcqfr s ffi Rr{rFm l" =tJ'fiFI

qttss< scrqTh rc;{f@ <qEt {$q-cs qTE $-6< |qRtgt r5o )se qebK{, qo 5 q-vlRcq qiqq $\fs qmf cerfitr +a-rptcsq qrq qlfr csqnWq nIKs {QEIF< ql(-{'fqd

$-Rt q-{ I q<fc${ q-S'trl {..s.t futc< tr d{ mS +q{ +irfaMte fr.qa q6a&T< <lwt Rs[col< q<]l"fs fi1nT{f, $ IgKTEEK Rir Rq : 'fif3614144 s tryE"E <{'r

<ttrs{tql<"tqst c1s : cE qin6, \o ) \ qRcq $gfi {iq(43 qa-isr affi a$-{"f {siK qml-qq $-{i qL{RE I uf\elT qsi4frq qcsq

ffi q<qn;Nr-t4G fi-tRq-+q RH I RkTfr qqqq q-"ilq-s fi-I v(d]q TTr< vffi Q.o ) )-Q.o ) q qffi <qK< q({ck.< +t'<t<t<

ffi e&e<qq c'|"t oe<{ | fufi FFi<ls' q a-qrt.t <mit"tt<ll{ \o ) )-\o 5 q qcF{ct'< qirl<tcr< "Rfrs Rq'r< c"l"i

$T<4 r{(frg ql_c]b-dR 'l-{ q({ck< <|trs efu<nq € qI{-TJTTK "rfrRs Qaia asp q-ffi\r@rl q-srtfu e Te\5

E-{ I ,q<et-< ffiK q<ls:r-ql<jq q1fi E1urfi4ffi \o)\-\o:a qqffi +pq s]frftft {RG< fi-{GElzqr-(rK;||n

6ql{"il $TT{ I qs-t q&K {s-ECs q.tr|E qt4K r qe<|ffs ql{|<qqgi< ffi R-+<q esF 1qr+ Efrt<za to€{i qq I

fr"{-+.l-ff{F454 s

=f fe-*-;e Tf{'S n-re.EiF q<itelQ C.t{!?F<F a.iF.:

fi&Gq rqq|l ,4 <qrfiT (lo>\->.:) Rraslffi qmq-q w{fr\o

EsxK qqtt q(?tlcR | {cqq454 qrF]{Rtr ffiK q-di qr\9-6{ FtRst&tr

crfsq1qq qREiRs fiS1K ffitErqK qRTltFMr q<( "ll-{|@qt&G(.iEc< c{b n<ffi xrq< qez Fltilcriat +-<} <seq t

qlsfiqq{cq-< RGw srru< fi\efi-{rfirsrcq< {(<r q(tifts {c-Twcr< <ll(tr< {trq RGs qrcTi q({cq-< qlF q.|fts qq|Tsf 9ro frcqa t

, e< +r4 q(q-ck-< $rq$It'{ q& q<lfN clr$(q t q"&-< tl-{t<m | €-qlv[

1 siwf, q(Tck.< aft16g ef-sls € "fmjq5el-6< {g ercqs anefi st ^

1 evn<irfr q'qqcs {(q&-< qw cqrc+ qruR+ qM.{q € Ts@et qFR I

ffi <FN|E $<T reut-q qqlTP|oi {R$Tq qFlsg -.r[f{l6Tl{Rsffi

Page 5: Praktani Varta - January 2013

qfrfi ca-s'F s {nqtat ffirrfiT|E {lflA <qE|{

X{jI,r qF-s|g RijRfi$i REe {lTr grq ftcqr

Ff+-€ qr{(lrfi qDttaF qTitel-s cq-{frR D-4-{q

was chaired by samik Bandopadhyay, renowned critic of Indianart, theatre and films.Foundation Day Lecture : swamipurnatmananda, secretary,Ramakrishna Mission swami Vivekanandars Ancestral Houseand cultural centre delivered the said lecture on zJuly 2012.He spoke on 'swami Vivekananda's concept of Educ-ation.'other lectures and seminars : some other irnportant lectures& seminars organised during the period are enlisted below :

Date ' ' ] | l \ ] ] ] ] ] ] ] . . . . . . : : : : . : : : : : . . . . . : . . . . : : . : :

t o p t c soeut"F2 1 . 7 . 1 2Ai;i""Aisii6Vi;at;i;A;;.Aili;;h;;-- safiGthleffirr,cffiryb i#dffif?xfl' t(28 ,7 .12 sriAshbtengv,hff B@

Society of India.1 2 . 8 . 1 2 Di. oeOiprosad Duaii, M. p. Birla Institute of

Fundamental Research15 .8 .12 , f11 n;tJ*"T o,

Ashutosh College2 5 . 8 . 1 2 ' Swami Sarvapriyananda, Acharyya,

(Brahmachari Training Centre, Belur Math)15 .9 .12 ranujan-Ek Bismay Prativa .Qi

Ramakrishna M ission Residential ioiiege, trtarenO riput12 iA l2 ^P6,X3 '"bo*'rffi

Mumbai (Ex-student., 79-82)13_18.12 erfi , r{aff1al(ffS,? f? ACIaE' )k) ::lafAm,D,fr,,rmA,:,.."'.,,

(Swami Tejasananda Memorial lecture) !ri,vat6.tj .[sran, ,College, Kolkata.

24-12.12J|" :low of Partictes and Interaction :The Higgs/God Particle(Ambica Sarkar and Jadunath Majumdar Memorial Lecture)

$91 $;ltava Ro-y_chowdh ury, -Palit Professor of Physics, C.U.

ffira<ennftfraq<pr<er< ffFgmr+ftm< {br$< qsF W

Page 6: Praktani Varta - January 2013

Students' Achievements : A number of students of Vidyamandira participated in W. B. State Students'Youth Fair,2012- initially at the district-level and later at the state-level. The fair was organised by the

Youth Service Deptt., Govt. of W.B., State Council of Science and Technology and Birla Industrial and

Technological Museum. At the district-level competit ions held during 25-26 July 2012,the first and thirdprizes in model (U.G level) were won by the students of Vidyamandira. At the state-level, the first prize

in the P.G. Ltevel of Rs. 25,000 in cash and a Giant Trophy was won by Argha Ghosh and Animesh

Lahiri (M. Sc. 2nd Yr.) for their model on 'Tower of Hanoi and Nim Game'.

The following students of Economies Hons. performed creditably at the'Confluence 2012'-Competitions

organised by St. Xavier's College (Kolkata) among students studying Economics :

a) Vijay Shankar Roy and Judhajit Chakraborty-Runners up ( Event - Mock-Stock)

b) Sourish Datta : Runners-up (Event : Best Statistician)

Seminar on Gareer Gonsell ing : A half-day seminar was organised on 27 September 2012 for thepurpose. The experts to guide the students in career-choice were Suparno Kanti Karati, Director,

Academics and Kaulik Ghosh, Anandabazar Patrika. Incidentaly both of the consultants are ex-students

of Vidyamandira.

Blood Donation : A voluntary blood donation camp was organised by the N.S.S. unit of the College

on 2 September, 2012 with the collaboration of Association of Voluntary Blood Donors. Studentsparticipated enthusiastically at the camp and a total of 180 units of blood was collected that day.

Saradotsava : In Sarodotsava a part from other items three plays were staged. They were : Anyarakam(Script : Prof. Asim Chowdhry/ staged by teaching and non-teaching staff of the college), Mahavidya(Script : Manoj Mitra/staged by hostel staff) and Bharate Chai (Script : Narayan Gangopadhyay / staged

by students of the Vidyamandira).

Examination result : The following -is the synopsis of the result of B.A./B.Sc. Part l l l Honours (&

Major) Examination, Published on 6 July, 2012:

Ale1reth

REjoal

cc

Jd

c

FitC

I

Subject (60%+) App.ur.o ioirr

1

2 Physics 0 (ji1"3 Ch;hGtt 1 0 ;1 7

4 7

5 Microbiology

6 7

7 Polit ical Science 8 1 ,7 (Jt), 8, 10

niliorv 0 8

Philosophy 4 2 , 8 , 1 0 , 1 2

S5nJr.lii '- 1 0 1 , 5 , 10 (J t ) , 14,En$ii96l,l,l:l:::''r : :r::'r:::

2nd' '12' eehgail 12th (Jt), 17th (Jt)

1 3':':i:d:' cnem fv)'' Only one college in C.U.

Total

Page 7: Praktani Varta - January 2013

A Sudden Demise of 'A.K.' : On 30th July,2012 Arnab Kanjilal, Asstt. Professor, Deptt. of Economics,left us suddenly, following a massive heart attack. He was a young and energetic teacher and it wil lreally be diff icult to compensate the loss. A condolence metting was organised on 2 August, 2012inthe Vidyamandira.

Resignation from Service : Dr. Nachiketa Chattopadhyay, Reader of Statistics in the Deptt. ofEconomics has resigned from his service w.e. f . 30.11 .12to jo in the l .S. l . Kolkata. Er. Chattopadhyayjoined the Deptt. in 1987 and rendered valuable service to the students. He aiso took part in variousactivities of the college very effectively and was the convenor of the IQAC (lnternal Quality AssuranceCell) of the College.

Sudden demise of a student : Anjan Kumar Mandal of 2nd year Sanskrit (H) was detected with StevensJohnson Syndrome (caused by drug/medicine reaction). He was crit ically i l l since 21 November,2012and was finally admitted to the Belle Vue Clinic on 24.11.12. In spite of sincere attempts made by allconcerned, Anjan passed away on 10 December, 2012.

Preparation for NAAC Visit : Vidyamandira is preparing for a visit by NAAC team, expected to arrivein the College this year (in 2013). The team will inspect the college for reaccreditation. Hence, variousdepartments of the college is now busy with activities-both academic and official-related to for theNAAC visit.

-Tapan Kumar Ghosh

amrF|trme=i v: frsrgA "itrilTS (>tct-v:;-q< tfffi6il{E.S el-{-'The Role of the Masses in lndia's struggle for

Freedom : Undivided Midnapur (1905-1 944)-A case study gqg'fsK Ciat-"tv+ efsT.i:T'i 6q6q affi efflFitrqnlel aqfu ?<FB qE ( ) ) vl-{cw Rtfr{si ql-.ffEcq< wdl-sr tl-<l{i qsq-qRvrc Nfrft$ rqq'ir q<qFe qfuqlrrntrK Res qq1c-T{ esq q<( (r,) d qww{ q1(q w+rirl-dc"f{ (Mass) VF-s] tqtfr{si qt-.{fqc;t< eFrqi"ruftn ceEfr +cuBt qo q-dER qa'M r elwfr-4\o<R "ls cstrs s offu3a-sa qtfr+ q&q-qa r -FlEl'rq.z1qqTq

Dkr"|K q*fc€{ 6.fR cq s-ffiFs?{ Erot <Tufft re qqf'tft lqn Cqtrt frcrQcq{ ffir<< fr"fe +'m* ri,ltn-fr.{sqr Rffi "FTfu q.RFFffi <t fr"tnvqq TE|-d-q t 8l<ta-Erqea qMef {tr QtTq$ft ffi{ s'kqB-qfuote or<Rce{ R"M\-vqq:rqRfq I Tge q? qffff'4t'& s+' @ 6t< <ttW qwfrfl r ffic<< q-qFM T{cri ftRktRF ffi q|+t w{ Ftq smk-dq | aR{q+^frE ffi rrqM xb cqr+ et-rtFm T|.rfs {cw{?<<ffto,fdp 6{qfs C1yqfrn {Fa'ftqs fr$64 stgi F6a{ | s6,t{ fifi *t*m d{q Rcqr< sT-sF <qa ofq s-rl-{ "Er 6RsqnaRom c{nfs dufr+{ 66q a5}6a RF I cq?ll-n qlqelTfumr, <f6tE .It?ilT o.lq +,rR olm >aqs qfE c?rrsEfrCs *fl''{la dt|{ mcatofq s-{F sF iFGtrr I o-Frq* qnx w$tfr RoM qo< q6]<T Q.o) r, otRc=r qffi qbt ql frfr6 qFft-si,{sF quetrs-fm ffi 6qr fia.rya qp srr{ | qaFrsTffi 6F fiq qmh b) <F r ffia"ffrqTiliTffi<<t<-<iQGR €-{wsrfi GtatEqtel-csfqrnE{FriqT$qF{iqqlNt\s frfr "flfirTr$ffiT{RqF{t Effiqq-s Firq-{ q-r+r i qf{rl orQ< qq^K {ffi T{"tffi cr, q|e ft qem erstFl.e- qR 'eilsfr ffi' s|+fr*l{q6r c{ qtft€ ERR{ qte, e15a qTq srl-n qnis ffi a6q <W qlr€t fr'Rqdql-a q;6Q5aa | €T< & drfr"tfolqe.< qRd< Effr qF afin qrqjrs ElTlrEI | \e-el-{{ Fcct qlTdl $lF ffi \s|q|-n futB Et?F{frfir

Page 8: Praktani Varta - January 2013

ntffiRet{tr\r<lwrffi SqF r{R ww'ffid cn t Tqr+qccfrc {s't<qtr eFFfu qr{ 5R ffi vtft<ft< qFDs{-rErilftfr qffi Rqnqfrr+n t"tffiF I foa ft< ffi Arqcetm Dt{tfftqF q*F qsE qs? F-c< <lwqwg{E qdrdEf6{-.cqefirh <|w-* qBlp qFrs qw rtFr-Wd< {sknql*$qttEqp "flffidtl

vqa TT|-< TsE elq-g T5-<(fi< {{rst-<delr{< QTE Igw{tEifrrsr el-< rquxFn-w< effEffiRE ffir{ |

FqR frRbR qfrrn wt "Iet{r|-[-t crrrtR <tGrc@qF w+E Rfrqr re t fre cq frm qqT EkGt cdfcd< frq <qr+r< r qatnfft'trqt{ qfcel{ fu celr$? w{qeF ffi"t ftr{ft< T.m srg eil-sq I Frp- ttfu r*ktt{ efrst't <fgcg efl-slRqtfir olEqfr q1.t"fitrfq s ffiflq&$f{ q61 c*f{ ffie;5qs6+-*t qE qqq'ffi c{E@ frfr6-e1s qa. > ) . > a. gtRc*t I Rr.rc fiftq{s-{t q'Ftrffi c{ Vtfcq Steven Johnsonsyndrome {1-rr qs EEfl9FF Vret elrorffi're-TFT qfFlrit qrffi'qqq:wl dT I

qn{Tcqbffitfi sFqE tqReTTs {R{R-<R "rm q?qFdffiq{k<lrv-t<aqqqq,g-{k lRlqRffrRT{flt..qftReq-qf*rr em{ q&e|+o, FfEs, FNFrtr e dfsfr*t r q+qfu TM ott€Rl 6rH ffsr< | q(€rq Eh df* qn qs bloi rdT6t"fls s-rn <tfPRr etwq-{ ffir<n q-qift<RDfft-{f I qHetlvfffi{ frrms 6'frqw+-*t csE rsG ntqRsetR tagrgc{t\il-m{ ett"tl "ffRqRsfirq{{rrq-<Rqrfrft'-+ c+tqfrtr eFT{r ffi sqfu 1

frtrqffift.sstffi{o-gRmEr{T|EcsEhqqq-crtRdE )o. )t. )rEtR'c{qorq >oh >ofrfrcbqfrr{-s{sffi-< lfr{|rrs 6rfffisq 4r3 qqd Drrr cetq r ftNr ftqg firore Ekr E3rm6q qq.t frr<m o-+e 1ffi< "tR{frfiq-q-ffit 1 qqst6f5q Rrr|.qR-< "tR{|.rfi *FFT qftcr qfi (I|sl'r{ slR qgRrs{ qfr qE-F{.s'f{ qq*ft* qril cfl-sK Iqf6 qsrR eNfN qq-ffi{-"Ifu<' -ffi <q snqfm fr^t <q q|Tfi r dqt"t qE qk ,qF<ld-N] vQ qmtqrEto,6t<r+< 6el-rs 6q;ts <-v m I

qqqnsrd-<Estqq-rclT\r-fdFnrSwsnqt[-+<nfu 'n.t

r mu fficovt wlq, Ttft $qfqq'ft, v: w rfl{fr, 8} fr<froq TF, 8} cW cqlqll, SlntqnF rtTl$T, 8Fft qTft m s

PRINTED MATTER

lf undelivered, please return to :Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association, P.O. : Belur Math, Howrah, West Bengal-711202E-mail : [email protected] :, Website : www.alumnividyamandira.inPublished by Manoj Kumar Bhattacharyya, Secretary, Ramakrishna Mission Vidyamandira AlumniAssociation