IF Hindu Temple of Oklahoma Welcomes You All To Sri · PDF fileIF Hindu Temple of Oklahoma...

of 2 /2
ICF Hindu Temple of Oklahoma Welcomes You All To Sri Durga Maata Prana Prashta Mahotsav 7 th to 10 th April, 2011 Om Dum Durgayai Namah Sarva swaroope sarveshe, Sarva shakthi samanvithe, Bhayebhyasthrahino devi, Durge devi namosthuthe. Oh goddess who takes all forms, who is the goddess of every thing and who is having all types of strengths, please save us from fears, Our salutaons to you, Goddess Durga! ICF Hindu Temple of Oklahoma 7200 N.Coltrane Oklahoma City OK - 73121 www.hindutempleokc.org Ph: (405) 478-0787

Embed Size (px)

Transcript of IF Hindu Temple of Oklahoma Welcomes You All To Sri · PDF fileIF Hindu Temple of Oklahoma...

Page 1: IF Hindu Temple of Oklahoma Welcomes You All To Sri · PDF fileIF Hindu Temple of Oklahoma Welcomes You All To Sri Durga Maata Prana Pratishta Mahotsav ... Lalitha Trisathi Pooja,

ICF Hindu Temple of Oklahoma Welcomes You All To

Sri Durga Maata Prana Pratishta Mahotsav 7th to 10th April, 2011

Om Dum Durgayai Namah

Sarva swaroope sarveshe, Sarva shakthi samanvithe, Bhayebhyasthrahino devi, Durge devi namosthuthe.

Oh goddess who takes all forms, who is the goddess of every thing and who is having all types of strengths, please save us from fears, Our salutations to you, Goddess Durga!

ICF Hindu Temple of Oklahoma 7200 N.Coltrane

Oklahoma City OK - 73121 www.hindutempleokc.org

Ph: (405) 478-0787

Page 2: IF Hindu Temple of Oklahoma Welcomes You All To Sri · PDF fileIF Hindu Temple of Oklahoma Welcomes You All To Sri Durga Maata Prana Pratishta Mahotsav ... Lalitha Trisathi Pooja,

Day 1

Thursday, 7th Apr, 2011 Evening

5:30 PM - 8:30 PM

Ganapati Pooja, Punyahavaachana,

Panchagavya Prashana, Rakshabhandhana, Shaivastra Pooja, Mrithsangrahana, Ankuraaropana,

Aarati, Mantra Pushpam, Teertha Prasada Viniyogam

Sponsorship: $51

Day 2

Friday, 8th Apr, 2011 9:00 AM - 1:00 PM

Ganapati Pooja,

Punyahavaachana, Vaastu Homam, Bali,

Paryagnikaranam, Agni Pratishta, Moorti Homam,

Nava Chandi Moola Mantra Homam,

Poornahuti, Pradhana Kalasha Sthapana, Aarati, Mantra Pushpam,

Teertha Prasada Viniyogam Sponsorship: $51

5:30 PM - 8:00 PM

Kalasha Aaradhana, Nitya Homam,

Moorti Homam, Durga Homam, Lalitha Trisathi Pooja, Sumangali

Pooja, Poornahuti, Jaladhivaasam, Aarati, Mantra Pushpam,

Teertha Prasada Viniyogam

Sponsorship: $101

Day 3

Saturday, 9th Apr, 2011 8:00 AM - 1:00 PM

Ganapati Pooja,

Punyahavaachana, Kalasha-Aaradhana, Nitya Homam,

Chandi Homam, Poornahuti, Ksheeradhi Vaasam (devotee participation), Naivedyam, Aarati, Mantra Pushpam,

Teertha Prasada Viniyogam Sponsorship: $101

4:00 PM - 7:00 PM

Ganapati Pooja, Punyahavaachana, Dhanyadhi -Vaasam(devotee participation)

Pancha Sayyadhi Vaasam, Pooja, Moolamantra Homam,

Ratnanyasam, Garta Pooja, Yantra Sthapana,

Poornahuti, Naivedyam, Aarati, Mantra Pushpam,

Teertha Prasada Viniyogam

7:00 PM - 8:30 PM Devi Bhajans

Sponsorship: $101

ICF Hindu Temple of Oklahoma

Sri Durga Maata Prana Pratishta Mahothsav 7th to 10th April, 2011

Day 4

Sunday, 10th Apr, 2011 7:00 AM - 1:00 PM

Ganapati Pooja,

Punyahavaachana, Ashtottara Shata Kalasha Pooja, Nitya Homam, Shanti Homam,

Prayaschitta Homam, Maha Poornahuti,

Pradhana Kalasha Aalaya-Pravesham,

Kalanyasam, Prana Pratishta, Ashtottara Shata Kalasha Snapanam, Alankaram,

Maha Kumbha Samprokshana, Mangala Vastu Darshanam,

Shiva Parvati Kalyana- Mahotsavam, Procession,

Archana, Aarati, Mantra Pushpam,

Mahadasheervachanam, Teertha Prasada Viniyogam

Sponsorship: $201

All four days of Prana Prathistha April 7th to 10th $501.00 Mahaprasadam is sponsored by temple on all four days.