IBM Unica Marketing

134
IBM Unica Marketing 9 0 2012 12 4

Transcript of IBM Unica Marketing

Page 1: IBM Unica Marketing

IBM Unica Marketing ���

�� 9 ��� 0

2012� 12� 4�

�� � �� ���

���

Page 2: IBM Unica Marketing

��

� ��� � ��� ���� ��� ���� ��, ��� 127 ���� ������� ��� �� ��� �����.

� ��� � ����� ��� ���� �� �, IBM Unica Marketing Platform �� 9, ��� 0, �� 0 � �� �� �

��� ��� ����.

© Copyright IBM Corporation 1999, 2012.

Page 3: IBM Unica Marketing

��

� 1 � ��� ��. . . . . . . . . . . . 1

�� �� ��� . . . . . . . . . . . . . 1

�� ���� �� . . . . . . . . . . . . 3

��: ReportsSystem ��� �� ��� ��(�

�� �) . . . . . . . . . . . . . . 3

��: IBM Unica Marketing ���� �� ��

� �� . . . . . . . . . . . . . . . 4

��: IBM Unica Marketing ����� ��

SQL ��� �� . . . . . . . . . . . . 5

��: JDBC ��� �� �� . . . . . . . 6

�� � �� ��� �� . . . . . . . . . . 6

��: ��� SQL ���� ���� �� . . . 7

��: � �� ��� �� ��� ��. . . . 7

��: �� � �� ��� �� . . . . . . 8

��� � ���� �� �� ��: ��� �

� ��. . . . . . . . . . . . . . . 13

IBM Cognos BI �� � ��� . . . . . . . 13

IBM Cognos BI, IBM Unica �� � �� 13

IBM Cognos BI ������ . . . . . . . 13

IBM Cognos BI �� � . . . . . . . . 14

IBM Cognos BI � ������ � � �� 14

IBM Cognos BI � ��� . . . . . . . . 15

IBM Cognos BI �� ��� . . . . . . . 15

Cognos ���� IBM Unica Marketing � ��

�� � ��� � �� . . . . . . . . . 16

�� �����: IBM Cognos � . . . . . 16

��: Marketing Platform ��� ���� ��

JDBC ���� �� . . . . . . . . . . 17

��: IBM Cognos ���� �� � � �

���� �� . . . . . . . . . . . . 17

��: IBM Unica Marketing ������ ��

����� �� IBM Cognos ��� �� �� . 18

� �� ��: ��� �� �� . . . . . . 19

��: IBM Cognos ������� ��� . . . 20

��: Cognos Connection�� ��� �� ��

�� . . . . . . . . . . . . . . . . 20

��: ��� � �� � ��(��� �) . . 21

��: ����� �� � �� . . . . . . 22

��: ��� �� �� � � ��. . . . . 23

��: IBM Unica Marketing�� �� �� �� 23

��: �� ���� �� �� ��� . . . 24

IBM Unica Marketing �� ����� IBM

Cognos �� . . . . . . . . . . . . . 25

��: �� ��� �� �� ���. . . . . 30

��: ��� �� �� �� . . . . . . . . 31

��� �� �� ��. . . . . . . . . . . 31

��� �� �� . . . . . . . . . . . . 32

� 2 � ��� ����� . . . . . . . . . 33

�� ���� ����� . . . . . . . . 34

��: ReportsSystem ��� �� ���� ��

� � . . . . . . . . . . . . . . . 34

Cognos � � ��� ��� �� �� . . 34

IBM Cognos BI �����(��� �) . . . 34

�� 7.5.1�� ��� ����� . . . . . . . 35

�� ��� � �� � ��� Marketing

Platform�� �������� � . . . . . 35

��: �� ��� � � �� �� ��� ��

��� . . . . . . . . . . . . . . . 35

��: �� ��� �� � IBM Unica

Marketing � ���� ����� . . . . . 36

��: 7.5.1 � ����� � � ��� �� 37

��: �� � �� �� ��� ���� 41

��: �� �� � �� �� �� ���

���� . . . . . . . . . . . . . . 44

�� 8.x�� ��� ����� . . . . . . . 48

�� ��� � �� � ��� Marketing

Platform�� �������� � . . . . . 48

��: 8.x � ����� � � ��� �� . . 48

� 3 � �� �� . . . . . . . . . . . . 55

IBM Unica Marketing ������ �� �� . . 55

�� � �� �� . . . . . . . . . . . 56

�� ��� �� . . . . . . . . . . . 60

���� �� ��� � �� . . . . . 62

Report Studio ��� �� . . . . . . . . 63

�� ��� ��� �� . . . . . . . . . . 65

�� ��� . . . . . . . . . . . . . 65

�� �� � ��� �� �� . . . . . . 65

��� �� �� �� �� . . . . . . . . 66

� �� �� �� . . . . . . . . . . 67

�� � ��� ���� �� . . . . . . 67

�� ���� �� � �� �� . . . . . 68

© Copyright IBM Corp. 1999, 2012 iii

Page 4: IBM Unica Marketing

�� ��� � � ��� �� ��� ���

� ��. . . . . . . . . . . . . . . 68

�� �� �� �� ��� �� �� ��� �

� . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

�� �� � �� ��� �� �� . . . 69

�� �� �� � �� ���� ����

�� . . . . . . . . . . . . . . . . 70

�� �� ��� �� �� . . . . . . . . 71

�� �� ��� �� �� . . . . . . . 72

�� ��� �� �� ��� �� �� . . . 72

Interact �� ��� �� . . . . . . . . 73

����� �� �� ��� �� ��� �� . . 74

�� �� �� ���� ������ �� . . 74

�� �� �� ���� � ����� SQL

��� �� . . . . . . . . . . . . 74

�� �� �� ��� ���� . . . . . . 75

��� ��� SQL ��� . . . . . . . 76

��� SQL ��� ��� � . . . . . . 76

IBM Cognos � ��� �� . . . . . . . 77

�: ��� �� �� �� �� �� ����

�� �� . . . . . . . . . . . . . . 78

�: IBM Cognos ��� �� � �� �� 79

IBM Unica Marketing ������� ��

Cognos ��� ��� �� �� �� �� . . . 80

� Campaign ��� �� ���� . . . . 81

���� �� �� ���� �� �� . . . 81

� ��� �� ���� ��� ��� �� �

��� . . . . . . . . . . . . . . 82

� 4 � �� ���� �� �� �� . . . . . 83

� ��� �� IBM Cognos ��� �� . . 83

���� �� . . . . . . . . . . . . . 83

�� �� ��� ��� ��� ��� .zip

��� �� �� . . . . . . . . . . . . 84

Campaign� �� Cognos �� �� �� . . . 85

eMessage� �� Cognos �� �� �� . . . 86

IBM Unica Marketing �� ����� ���

��� �� ���� . . . . . . . . . . . 87

��� ��� �� ���� . . . . . . . 87

�� A. ��� �� �� . . . . . . . . . 89

Reports | Integrations | Cognos [version] . . . 89

��� | ��� | [��] | [��� ��] | SQL �

� . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

��� | ��� | �� . . . . . . . . . . 94

��� | ��� | �� | �� �� . . . . . . 95

��� | ��� | �� | [��� ��] | � | [�

� ���]. . . . . . . . . . . . . . . 96

��� | ��� | �� | [��� ��] | � | [�

���]. . . . . . . . . . . . . . . 97

��� | ��� | �� | �� . . . . . . . 99

��� | ��� | �� | �� � �� . . . 100

��� | ��� | �� | �� � �� | [�

��] . . . . . . . . . . . . . . . . 100

��� | ��� | �� | �� �� �� �

�� . . . . . . . . . . . . . . . . 102

��� | ��� | �� | �� �� �� �

�� | [�� � ��] . . . . . . . . . . 102

��� | ��� | �� | ��� �� �� | � |

[�� ��� �� �]. . . . . . . . . . 103

��� | ��� | �� | ��� �� �� | � |

[�� ��� �� �] . . . . . . . . . . 104

��� | ��� | �� | ��� �� �� | � |

[ ��� �� �] . . . . . . . . . . . 105

��� | ��� | Interact . . . . . . . . . 106

��� | ��� | Interact | Interact ��. . . . 107

��� | ��� | eMessage . . . . . . . . 108

Campaign | partitions | partition[n] | reports 108

�� B. Cognos ��� �� �� . . . . . . 113

��� ��� ��. . . . . . . . . . . 113

��� ��� ��. . . . . . . . . . . 115

�� ��� �� . . . . . . . . . . . 116

�� � ��� �� . . . . . . . . . . 117

�� �� . . . . . . . . . . . . . . 118

���� ��� �� . . . . . . . . . . 120

�� C. ��� ��� � �� ��� . . . . . 121

eMessage ��� � �� ��� . . . . . . 122

Interact ��� � �� ��� . . . . . . . 123

IBM Unica �� �� ����� �� . . . . 125

���� . . . . . . . . . . . . . . . 127

�� . . . . . . . . . . . . . . . . 129

iv IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 5: IBM Unica Marketing

� 1 � ��� ��

� ���� IBM® Unica Marketing ������� �� ��� ���� ����

��� � ����. ��� ��� ��� ����� � ��� �� ��� �

���� �� � �� �����.

�� ��� � IBM Unica Marketing ��� ���� ������ IBM

Cognos® BI� ����. ��� ��� � ����� ����.

v IBM Cognos BI� ��

v IBM Cognos ��� ��� IBM Unica Marketing ���� ��

v Campaign, eMessage � Interact� � ������� ��� ����� ��

� �� ���� ��� � �� �� �� ���

v IBM Cognos Report Studio� ��� ��� IBM Unica Marketing ����

��� �� �� ���

��� ����� ��� ������.

v IBM Unica Marketing � ���� � ��� �� IBM Cognos ���� �

�����.

v Marketing Platform� ���� ���� ������ ��� ���� �� ��

�� ������.

v �� � �� ���� ������.

�� �� ���

�� ��� ��� ����� �� �� ��� �� �� � �� ��� ��

�� ��� �� IBM Unica Marketing ��� �� ���� �� �� ���

����. ������ � ���� ������ �� �� �����.

�� �� ����� �� ��

�� ���� ��

IBM Unica Marketing ���

������.

����� ��� ���� ���� ��� ������. �� �� �� ���� ��

���.

IBM Unica® Cognos� ���

���.

��� IBM Unica Marketing ����� ���� ���� �

��� � IBM Unica Cognos� ���� ��� �����

�.

IBM Unica Cognos �� �

����.

��� ���� ������. �� ���� ���� � ���� SQL� ���� �� ��

� �� �� � � ���� �� � � ��� �� >

�� � �� > ��� SQL ��� ���� �� �� ��

� �� ���� ������.

3 ���� ���:

ReportsSystem ��� ��

��� ��(��� �)��

��� �����.

© Copyright IBM Corp. 1999, 2012 1

Page 6: IBM Unica Marketing

�� �� ����� �� ��

Marketing Platform� ��� �

���� �� ���� ���

���.

IBM Unica ��� �� ��� � ��� �� ����

�� ���� ��� ��� �� ���� ������.

4 ���� ���: IBM Unica

Marketing ���� �� ���

��� �

Marketing Platform� ��� �

���� �� SQL ���� �

�����.

�� Marketing Platform �� � ���� � � IBM

Unica ��� �� ��� � Marketing Platform �� ��

�� �� ���� ��� ��� �� ���� ���

���.

5 ���� ���: IBM Unica

Marketing ����� ��

SQL ��� ��� �

JDBC ��� ��� �����

�.

Marketing Platform� � ������ ���� ��� �

����� �� � Marketing Platform� �� ��� ��� �

������ JDBC ��� �� � � ������.

6 ���� ���: JDBC ���

�� ���� ��� ����

�.

�� � �� ��� ��

��� SQL ���� �� ��

��� ������.

Campaign, eMessage � Interact� �� ��� ����� ��

�� �� ��� ���� ���� �� � �� ���� ��

����. ��� ��� SQL ���� �� �� �

�� ��� � SQL ���� ��� � ���� ����

� ���. � ���� ����� Marketing Platform

��� ��� ������� ����.

7 ���� ���: ��� SQL

���� ���� ���� ��

� �����.

�� �� ��� �� ���

� ������.

��� SQL ���� ��� �� �� �� ��� ��� �

� SQL� ������.

7 ���� ���: � �� ��

� �� ��� ���� ��

� �����.

�� �� �� ���� ���

���.

IBM Unica Marketing �� ��� ��� �������� �

� �� ���� ������.

8 ���� ���: �� � ��

��� ���� ��� ��

���.

��� ��� ������. ���� �� ���� �� �� ���� ��� � ����

�� � ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

�.

13 ���� ���� � ���

� �� �� ��: ��� �

� ���� ��� �����.

IBM Cognos BI �� � ���

IBM Cognos BI �� IBM Cognos �� ��� ��� ��� � ���� ���

����.

15 ���� �IBM Cognos BI

�� ����� ��� ���

��.

Cognos ����� IBM EMM �� ���� � ��� �� ��

Marketing Platform ��� �

��� ��� JDBC ����

��

Marketing Platform� ��� JDBC ����� Cognos Content

Manager� ��� ���� ������. IBM Unica �� �

��� Cognos� ��� ��� ��� � �� ����.

17 ���� ���: Marketing

Platform ��� ���� ��

JDBC ���� ���� ���

�����.

Cognos ����� �� �

� � ����� �����

�.

IBM Unica Marketing ��� �� ���, Marketing Platform

�� ���, �� ��� �� ���� Cognos Content

Manager� ��� ���� �� ���� ��� ��� �

� ���� ������.

1 7 ���� �� � : I B M

Cognos ���� �� � �

� ���� ���� ���

�����.

IBM Unica Marketing ���

��� ��� ���� � �

Cognos ��� ��� ����

��.

Cognos ������ ���� �� IBM Unica Marketing �

����� ��� ��� � ��. Cognos � � ��

� �� ��� ��� ��� ������.

18 ���� ���: IBM Unica

Marketing ������ ���

���� �� IBM Cognos �

�� �� ���� ��� �

����.

��� ��� ������(�

��).

���� ��� �� ��� ���� �� �� ���� ��

��� � Cognos Configuration�� ��� ������.

19 ���� �� �� ��:

��� �� ���� ��� �

����.

2 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 7: IBM Unica Marketing

�� �� ����� �� ��

Cognos ���� ������. Cognos Configuration�� IBM Unica Marketing ���� �

�� �� �� ���� ������.

2 0 ���� �� � : I B M

Cognos ������� ����

� ��� �����.

��� ��� ������. Cognos Connection�� ���� �� �� ��� ������. 20 ���� ���: Cognos

Connection�� ��� �� �

����� ��� �����.

��� � ��� �� ��

�� ������.

Cognos ��� ��� ��� � ��� ��� �� �� �

IBM Unica Marketing ��� ���� ���� �� � �

��� ������.

21 ���� ���: ��� �

�� � ��(��� �)�� �

�� �����.

����� �� �� ���

� ������.

IBM Unica Marketing ���� � �� ����. �� �

��� ����� Cognos ��� ��� �� ��� URL�

�� ��.

22 ���� ���: �����

�� � ���� ��� �

����.

��� �� ��� � �� �

�����.

���� ��� �� � ��� Cognos Connection�� �

� ��� �� ��� ����� �� �� �����.

23 ���� ���: ��� ��

�� � � ���� ��� �

����.

IBM Unica Marketing�� �

� ��� ������.

IBM Unica Marketing� �� �� �� ��� ������. 23 ���� ���: IBM Unica

Marketing�� �� �� ���

� ��� �����.

�� ���� �� ��� �

������.

���� ���� ��� � �� ���� ���� �� ��

���� ��� ��� �������.

24 ���� ���: �� ��

�� �� �� ����� ��

� �����.

IBM Unica Marketing ��

����� Cognos� ����

��.

IBM Unica Marketing � ���� ���� �� �����

�� ��� �� �� Cognos �������� IBM Unica

Marketing �� ��� Marketing Platform� �����

��. � ���� � �� ��� ����.

25 ���� � IBM Unica

Marketing �� �����

IBM Cognos ���� ���

�����.

��� �� ��� ���

�������.

IBM Unica Marketing �� ����� Cognos� ��� �

� ���� �� �������.

30 ���� ���: �� ��

� �� �� ����� ��

� �����.

��� �� ��� �����

�.

IBM Unica Marketing ������ ��� ���� ��� �

�� ����� ����� �� ReportsUser ��� �� �

�� � �� ����� ������.

31 ���� ���: ��� ��

�� ���� ��� ����

�.

��� �� ��� �����

�.

� ����� ��� ��� ��� �� ���� �� ��

����. Campaign, Interact �� Marketing Operations� �

� ��� �� �� ���� ��� �� � � ����.

32 ���� ���� �� ���

� ��� �����.

�� ���� ��

IBM Unica Marketing �� ��� ��� �� � �� ��� ������. �

�� ��� ��� ��� ������.

��: ReportsSystem ��� �� ��� ��(��� ��)

�� ���� ���� � ���� SQL� ���� �� ��� �� �� �

� ���� �� � � ��� IBM Unica Marketing �� > �� � �� >

��� SQL ��� ���� �� �� ��� �� ���� ������.

� 1 � ��� �� 3

Page 8: IBM Unica Marketing

�� ���� �� �� �� ReportSystem ��� platform_admin ����

���� ����. � �� ��� �� � �� ���� ��� > PartitionN �

� ����.

� �� ��� �� �� ��� ������ �� �� �� ������ �� �

��� ��� �����.

����� �� �� �� ������ �� ��

1. �� > ���� �����.

��� ���� �����.

2. ��� ��� ��� ��� �����.

��� ���� ���� ���� ��, ��, � � ��� ��� ��� �

����.

3. �� ��� �����.

�� �� ���� �����. ����� ���� � �� �� ��� �

� ��� ��� �����. ����� �� ��� �� ���� �� ��

� �����.

4. �� ��� �� ���� �� ��� �� �����.

�� �� ��� � �����.

5. �� �� ��� �� � ���� �� ��� �� ��� �����.

6. �� �� ��� �� �� ��� ������.

� �� ����� ���� �����.

7. �� �����.

�� ��� ��� �� ��� �� ��� ����� ��� �� ���

��.

��: IBM Unica Marketing ���� �� ��� ��

IBM Unica Marketing ��� ��� �� ��� � ��� ��� �� ���

� ��� ��� �� ���� Marketing Platform� ��� ���� ����

��.

��� ��� �� ���� ��� � ��� � ���� � �����.

1. ReportsPackProduct ���� �� �� ���� �����.

4 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 9: IBM Unica Marketing

2. ��� � � � � ��� �� ���� ��� IBM Unica ����

��� �� �� ��� �� ��� �� ����. �� ��� ����

��.

a. ��� �� ��� ��� �� ���� ����� ��� ��� ��

���. �� � �� ���� ��� �� ��� ����� �����. �

�� Campaign ��� ���� ���� � �� ���� ���� �

��� � �� � ��.

b. ��� �� ��� ��� �� �� ���� ����� ��� ���

��.

�� ��� �� ���� �� ���� ���� ���� Marketing

Platform� ����.

3. ��� �� �� ���� Marketing Platform� ���� ��� � ����.

a. IBM Unica Marketing ���� platform_admin ���� �� ����.

b. �� > ��� �����.

c. ��� > ��� > ProductName� �����.

������� �� ��� �� ��� ���� ��� ��� ����.

������� �� ��� �� ��� � ��� ��� ���� ����

��� � �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��.

4. ��� �� ��� �� ���� ��� �� ��� ��� �����

�.

a. import_all ���� �� ��� �� ������.

� ���� ��� ��� �� �� tools ���� ����.

MANAGER_TOOLS_BIN_DIR ��� �� Marketing Platform �� �� ��

tools/bin ���� ��� ������.

b. � ���� ������.

� ���� Marketing PlatformconfigTool ���� ���� ����

����.

c. ��� �� ��� ��� � ����.

��: IBM Unica Marketing ����� �� SQL ��� ��

�� Marketing Platform �� � ���� � � ��� �� �� SQL ��

�� ������.

1. Marketing Platform� ��� ���� �� ����� IBM Unica Marketing

��� �� ��� � Marketing Platform �� ���� �����.

� 1 � ��� �� 5

Page 10: IBM Unica Marketing

2. IBM Unica Marketing ��� �� ���� ������.

3. Marketing Platform �� ���� ���� �� ����� �� � ���

� ����� �� ��� ������.

��: JDBC ��� �� ��

IBM Unica Marketing ��� SQL ��� ��� IBM Unica Marketing ����

�� ������� � � �� ���� ���� SQL ���� ��� � �

� ��. SQL ���� ��� ������ ������� �� �� � �

�� ���� �� ���� SQL ���� ��� � �� ��� �� �

� SQL� ��� ��� �� ���.

Marketing Platform� ����� ������ ���� ��� ��� ��� IBM

Unica Marketing ������� �� JDBC ��� ��� ������. �� �

�� �� JNDI ��� ������. ��� � ���� ��� �� JNDI ��

� ���� �� ��� SQL ��� ��� ��� � ��� ��� ��� ��

� ��� � ��� ��� �� ����.

IBM ������ �� JNDI ��

Campaign campaignPartition1DS

��� ��� �� � � ��� �� ��� ��� ���

���.

eMessage campaignPartition1DS(��� ���� �)

eMessagePartition1TrackingDS(� ���� �)

Interact campaignPartition1DS( � � ������� �)

InteractRTDS(�� ������� �)

InteractLearningDS(�� ���� �)

� ��� �� �� ���� ��� ��� ������ �� �� ����

�.

�� � �� ��� ��

Campaign, eMessage � Interact� �� ��� ����� ���� �� ��� �

��� ���� �� � �� ���� ������. � ���� �� ���� �

�� � �� ��� �� ���� ���� ��� SQL ���� ���� �

�� � ����. �� �� IBM Unica ������ �������� �

��� ��� � �� ���� ������.

6 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 11: IBM Unica Marketing

��: ��� SQL ���� ���� ��

�� ���� �� IBM Unica Marketing ������� �� ��� �����

���� SQL select� uar_common_sql ���� ���� SQL ���� �

�� ����. ��� SQL ���� �� � �� ��� ��� � SQL ��

�� ��� � ��� ����� ����. � ����� ����� ���� �

��� ����.

1. ��� �� �� schema ���� �� templates_sql_load.sql

���� �����.

2. Marketing Platform �������� templates_sql_load.sql ���� �

�����.

��: � �� ��� �� ���� ��

��� � ��� ������.

1. platform_admin ���(�� ��� SQL ��� � ��� �� �� ��

� �� ��� ���)� IBM Unica Marketing� �� ����.

2. �� ���� ��� JDBC ��� ��� �� JNDI ��� ��� � �

��� ��� ������.

a. �� | �� | ��� | ��� | ProductName� �����.

b. �� ���� JDBC � � ��� JNDI ��� ����� JNDI ���

���� ������.

3. �� | ��� SQL ���� �����.

4. �� ���� �� IBM ������� �����.

5. ��� ��� �� ��� �� ���� �����.

6. ����� �� �����.

7. � �� ���� �(��, ���� �� �� ���)� �����.

����� �� MS SQL Server� ��� � ���� ��� �� �

���.

JNDI ��� �� ��� ���� ��� ���� � � SQL ���� �

��� ���� SQL.scripts� ��� ��� � ���.

8. Drop� ��� No� ���� ��� � ����.

� �� ��� �� ���� ��� ���� � � �� � �� ���

� � � �� ���� ���� ��� ���.

9. (���) ��� SQL� ���� ��� �����. SQL ���� ��

�� ���� �� � ����.

� 1 � ��� �� 7

Page 12: IBM Unica Marketing

10. ����� �����.

SQL ���� ���� ��� � ��� ��� ��� �����

��� ����. ��� ���� �� �� ���� �� � ���

�� ���� ��(�: eMessage_Mailing_Performance.sql)� ����.

� ��� �� ���� �� �, ��� �� �� �� ����

(�: Campaign.sql). ��� �� �� ���� ��� SQL ����� �

�� �����.

11. ��� �� ��� ����. ��� ��� ���� ��� �� ��

�� ���� ���� ��� ������. �� �� ��� �����.

12. �� �� � ���� � 5 - 12��� ������.

��: Interact �� ���� � ��� ��� ��� ���. � ��� �

�� � ��� SQL ���� ������.

��� ��� ��� ������ �� �� � ����. �� ��,

Marketing Platform� IBM ������ ������� ��� � � �

��� ���� ����� �� ����. ��� ��� ������ �

�� �� ���� ��� �� ��� ����(� 3�� �). ����

���� SQL ���� ��� ��� � � � �� ��� ������

�� SQL ���� ����.

��: �� � �� ��� ���

� �� ���� ��� �� � ���� ��� �� ���� �� � �

��� ��� ����. �� � � �� Interact� �� � � ��� �� �

�� ��� ����.

��� �� �� �� ��� ������.

��� �� ���� ��� SQL ����� ��� �����.

v 9 ���� �Campaign �� eMessage� �� � � ���� �� ���

v 10 ���� �Interact� �� �� �� ���� �� ���

v 11 ���� �Campaign �� eMessage� �� �� ��� �� � ���

v 12 ���� �Interact� �� �� ��� �� � ���

��� ��� SQL ����

�� ������ � ��� ��� � �� �� ���, � ��� �

� � (�� �� ���� ��� ����� �) �� IBM Unica Marketing �

����� ������� � �� ���� �� ���� ����. ��

��� ������.

8 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 13: IBM Unica Marketing

v ������ ��� �� � ��� ���� �� ��� ����, � ��

���� �� ����.

v Interact �� ���� � ��� ��� ��� ���. � ��� ��� �

��� SQL ���� ����.

�� ��� ��� ��(�� ��) ���� ��(�� ��)

�� Campaign �� ��� Campaign ��� ���

(campaignPartition1DS)

Campaign.sql(� �� ���� � ��

� ���� ���� �� �). � �

� ��� �� � ���� ���

�����.

eMessage �� �� eMessage � ���, Campaign ���

���� ��

(campaignPartition1DS)

eMessage_Mailing_ Performance.sql

Interact ��, Interact �� � Interact

��

Interact � � ������

(campaignPartition1DS)

Interact.sql

Interact �� Interact �� ���

(InteractLearningDS)

Interact_Learning.sql

Interact �� Interact �� ������

(InteractRTDS)

Interact_Runtime.sql

Campaign �� eMessage� �� � � ���� �� ���

1. ��� ���� ��� SQL ���� �����. ��� � 8 ���� ��

�� ��� SQL ����� ��� �����.

2. ������ � ��� ��� ���� ��� ���� � �����

� ������� � �� ���� ������.

��: DB2® ������� �� ���� ��� ���� ���� ����

������� "SQL20059W ���� �� ��� ��� �� �� ���

� � ���� �� � ����." ��� ��� � ����. �� ����

��� ���� �����.

3. DB2 ������ ��� Campaign� ���� DB2 ��� 10240 ��

�� �����. (�� ��� 2048���.) �� ��� ������.

db2 update db cfg for databasename using stmtheap 10240

�� databasename Campaign ������� �����.

� 1 � ��� �� 9

Page 14: IBM Unica Marketing

��� ��� ���� �� �� ���� � ��� �� � �� ��

� ��� � IBM Cognos� SQL �� ���� ���� ����.

Interact� �� �� �� ���� �� ��

1. lookup_create SQL ���� ��� ����� �� ��� UTF-8 � �

����.

Oracle � DB2� � �� ���� ��� �� �� �Oracle � DB2�� �

� ���� ��� �����.

2. ��� ���� ��� SQL ���� �����. ��� � 8 ���� ��

�� ��� SQL ����� ��� �����.

3. ������ � ��� ��� ���� ��� ���� � �����

� ������� � �� ���� ������.

��: DB2 ������� �� ���� ��� ���� ���� ���� �

������ "SQL20059W ���� �� ��� ��� �� �� ����

� ���� �� � ����." ��� ��� � ����. �� ���� ��

� ���� �����.

4. ��� ��� �� ����� tools � ���� � � ������ �

�� � lookup_create ���� �����. �� ��, SQL� �� �

��� �� uari_lookup_create_MSSQL.sql� �����.

Interact � � �������� � ���� ������. �� �

����� ��� �� ��� ���� � ����. �� ��, ������

� � � �� true� �� � � ����.

5. Marketing Platform �� ����� db/calendar � ���� � � �

����� ��� � ReportsCalendarPopulate ���� �����. �

���� UA_Calendar� UA_Time��� � �� ���� ��� ����.

6. Interact �� ������(InteractRTDS)�� � ���� ������.

DB2� ���� �� ��� ������.

v db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql ��� ��� ���

�� ���� �����

v Statement termination character ���� �� �� @ �� ���

���(DB2 ���� ����� ���� �).

Oracle � DB2�� �� ��:

Oracle �

�� ��, Windows � Oracle� �:

1. �� �� Oracle ��� �� �����.

10 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 15: IBM Unica Marketing

2. ����� ���� ���.

3. HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ORACLE� �� Oracle

� ��(�: KEY_OraDb10g_home1)� ���.

4. NLS_LANG ��� ������.

5. ��� �� ��� � � UTF8 � � ����.

�: AMERICAN_AMERICA.UTF8.

DB2

�� ��, DB2� � ���� �� �� DB2 ����� ��� ����

� DB2 �� � ������. �� �� �� ��� ������.

db2set

���� ��/� DB2CODEPAGE=1208� �����.

� ��� ���� � � �� ��� ������.

db2 db2set db2codepage=1208

�� �� �� ��� �� � ��� �� � �����.

Campaign �� eMessage� �� �� ��� �� � ���

1. � �� ������� ������.

2. ��� ���� ��� SQL ���� �����. ��� � 8 ���� ��

�� ��� SQL ����� ��� �����.

3. ������ � ��� ��� � �������� ��� ���� ��

����.

4. Campaign � DB2 �� ������ ���� DB2 ��� 10240 ���

� �����. (�� ��� 2048���.) �� ��� ������.

db2 update db cfg for databasename using stmtheap 10240

�� databasename �� ������� �����.

��� ��� ���� �� �� ���� � ��� �� � �� ��

� ��� � Cognos� SQL �� ���� ���� ����.

5. Marketing Platform ��� db/calendar � ���� � � ������

��� � ReportsCalendarPopulate ���� ��� �����. � �

��� UA_Calendar� UA_Time��� � �� ���� ��� ����.

6. ��� �� ���� ��� � �������� ReportsCalendarPopulate

���� ������.

� 1 � ��� �� 11

Page 16: IBM Unica Marketing

DB2� ���� �� ��� ������.

v db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql ��� ��� ���

�� ���� �����

v Statement termination character ���� �� �� @ �� ���

���(DB2 ���� ����� ���� �).

7. ������ � ��� ��� � ���� �� ��� ������� �

� ���� ����.

��: � ���� �� ��� �� ��. SQL ���� � SQL� ��

�� ����.

Interact� �� �� ��� �� � ���

1. � �� ������� ������.

2. ��� ���� ��� SQL ���� �����. ��� � 8 ���� ��

�� ��� SQL ����� ��� �����.

3. ������ � ��� ��� � �������� ��� ���� ��

����.

4. Marketing Platform �� ����� db/calendar � ���� � � �

����� ��� � lookup_create ���� �����. �� ��, SQL

Server� �� ���� �� uari_lookup_create_MSSQL.sql� �����.

Interact � � ������� ���� ����� � ���� ����

��. �� ������ ��� �� ��� ���� � ����. ��

��, ������� � � �� true� �� � � ����.

5. Marketing Platform �� ����� db/calendar � ���� � � �

����� ��� � ReportsCalendarPopulate ���� �����. �

���� UA_Calendar� UA_Time��� � �� ���� ��� ����.

6. Interact � � ������� ���� ��� �� Interact �� ��

����� ���� ��� � ��� � ���� ������.

DB2� ���� �� ��� ������.

v db2 -td@ -vf ReportsCalendarPopulate_DB2.sql ��� ��� ���

�� ���� �����

v Statement termination character ���� �� �� @ �� ���

���(DB2 ���� ����� ���� �).

7. ������ � ��� ��� � ���� �� ��� ������� �

� ���� ����.

12 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 17: IBM Unica Marketing

��: � ���� �� ��� �� ��. SQL ���� � SQL� ��

�� ����.

��� � ���� �� �� ��: ��� ��� ��

���� ��� ��� �, ������ � ��� ��� IBM Unica

Marketing ������� �� ������� ���� �� ���� �� �

�� ��� ��� ��.

�� ���� ��� �, ���� ETL(��, �� � ��) �� ��� �� �

��� ��� IBM Unica Marketing ������� �� ������� � �

� ��� ���� �� ��� ��� ��� ��.

IBM Cognos BI �� � ���

IBM Unica �� ���� ���� IBM Cognos BI ����� � �� ���

IBM Unica Customer Central � ����� IBM Cognos BI �� � �� ��

��� � ����.

IBM Cognos BI, IBM Unica �� � ���

���� �� IBM Cognos BI� IBM Unica Marketing �� �� �� � �

���� �� ������. �� ���� IBM Cognos � IBM Unica Marketing

���� �� �� � ����� �����. �� �� � ���� �� �

�� IBM Cognos� IBM Unica Marketing � � SSL� ����� ��

��.

��: IBM Cognos BI� ��� ��� Cognos Configuration� ��� Cognos

URL� ��� �� ��. Windows ���� � ��� URL� ���

"localhost"�� ��� ��� ����. "localhost" ������� �� � �

� ��� ��� ���� �� ��.

IBM Cognos BI ������

IBM Cognos BI� � � ���� ��� � ������, �� � ��

� �����. IBM Cognos BI� IBM Unica Marketing �� �� ����

��� ��� � Cognos BI ������� ���� ����.

v IBM Cognos BI ��(��� � ��� �� � ���� �� �� �� �

� ���), Content Manager �

v IBM Cognos Connection(���� ���� ���� ���� � ���� � �

�����). � ������ ��� � �� ����� �� ��� ��

��.

� 1 � ��� �� 13

Page 18: IBM Unica Marketing

– Cognos Viewer: ���� ���� � �����. Cognos Viewer� IBM Unica

Marketing �������� ���� ���� �����.

– Report Studio: ���� ��� ���� � ���� ���� � �����.

– Cognos Administration: ��� �� �� ���� � �����.

v IBM Cognos ���� ��(IBM Unica Marketing ������� IBM Cognos

BI ���� ���� Cognos ��� �� ���� ��� ���� � ���

� ���� � ��).

v IBM Cognos Configuration(�� Cognos BI ����� ���� � ���� �

� ��)

IBM Cognos BI �� ��

IBM Cognos BI� ���� �� IBM Cognos BI ��� � ���� ��

� IBM Cognos�� ���� ��� ����, �� �, �� � �� �

������.

IBM Cognos ���� � ��� ��� � ���� �� ���� ����

� �� �� ����� ��� ��� � ����. ��� �� ���

� �� ��� �� ���� �� ��� �� �, � ���� �� ����� �

��� ����.

IBM Unica ���� ���� IBM Cognos BI ������� ���� ���

�� � �� IBM Cognos �� ���� �� ��. � �� ��� IBM

Cognos BI ��, Content Manager, Cognos Configuration � � �� ��� �

���� ����. ���� ��(���� � ��)� Windows ���

� ���� �� � � ���� ��� �� ���� ��� ����

��� ����.

�� �� ���� Cognos �� �����.

IBM Cognos BI ������ � ��

IBM Unica � Cognos Connection� ����� � ��� � IBM Cognos BI

� ������� ���� ����. Windows� � IBM Cognos ���� �

��� Microsoft IIS(Internet Information Services)� ���� �� Apache HTTP

� ��� � ��� ����.

Apache HTTP ��� ���� ��� Apache httpd.conf ��� VirtualHost

�� ���� Cognos � ������� � ��� ���� ����� ����

�� �� ��(��� ��)� �� �� � � ��� �� ��� ���

������.

� httpd.conf �� ��

14 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 19: IBM Unica Marketing

�� Windows ���� Apache ���� ���� �����. Apache ��� �

� � 80�� �� ���.

<VirtualHost *:80>ScriptAlias /cognos10/cgi-bin "C:/cognos/cgi-bin"

<Directory "C:/cognos/cgi-bin">Order allow,denyAllow from all

</Directory>Alias /cognos10 "C:/cognos/webcontent"

<Directory "C:/cognos/webcontent">Order allow,denyAllow from all

</Directory></VirtualHost>

��: � httpd.conf �� ��� ��� ���. ���� �� ��� � �

�� ������.

IBM Cognos BI � ��

IBM Unica Marketing ������ ��� ���� ���� ��(�� ��)� �

���� ��� ������ ��� ���� ��� ����� �� ���� �

� ��.

Cognos Content Manager� �� ����� IBM Cognos Configuration� �

� �� > ��� �� ��� �� � IBM Cognos BI ���� ���� ���

���. ��� ��� �� ��� ��� � �� �� ��� IBM Cognos

Configuration ��� ���� �����.

IBM Cognos BI �� ���

��� � ���� � ��� IBM Cognos ��� �������.

v Cognos BI ��� �� � �� ��� cogserver.log ���� ��� �

�����. �� Cognos ��� logs ���� ����.

v ������ ���� Cognos ��� ���� ��� � ����. � 134��

���� �� ��.

����� ��� ���� ��� � Cognos ��� �� �(�: Windows �

��� ��� ���� �� � UNIX ���� Cognos BI ��) ��� ��

����.

v ������ ���� ����� Content Manager� �� � �� ���

������ � ��� � ����. ��� ����� ��� �� � ��

��� ������ ��� �� ��� ����� URI� ������.

Cognos ���� ��� �����.

� 1 � ��� �� 15

Page 20: IBM Unica Marketing

v ���� ��� �� ��� ��� ������. � ���� ���� �

��� �� � � �� ���. �� ���� �� ��� ������.

Cognos ���� IBM Unica Marketing �� ���� � ��� �� ��

IBM Unica Marketing �� Cognos� ���� ��� � �� ���� �

���.

v IBM Unica Marketing ��� �� ��� - �� �� ���� �����

� �� � �� ��� ��

v Marketing Platform �� ��� - � �� ����� Cognos � ����

��

v ��� ��� ��� �� ��� �� ��� - � �� ����� �

� �� ���� �� ��� ��� �� ��

��� ��� � � �� ��� � � ��� �� ��� � �� ��� �

���.

v Marketing Platform ������ IBM Unica Marketing � Cognos �� ��

��

v Cognos Connection�� ��� ����

v IBM Unica Marketing �� ����� Cognos ��

�� �����: IBM Cognos ��

�� ����� IBM Unica ���� � ���� IBM Cognos ���� ����

���� ��� �� �� �� ��� ����. � ��� � �� � ���

��� ��� ����.

1. 17 ���� ���: Marketing Platform ��� ���� �� JDBC ����

���.

2. 17 ���� ���: IBM Cognos ���� �� � � � ���� ���.

3. 18 ���� ���: IBM Unica Marketing ������ ������� �� IBM

Cognos ��� �� ���.

4. 19 ���� �� �� ��: ��� �� ���.

5. 20 ���� ���: IBM Cognos ������� ����.

6. 20 ���� ���: Cognos Connection�� ��� �� �����.

7. 21 ���� ���: ��� � �� � ��(��� �)�.

8. 22 ���� ���: ����� �� � ���.

9. 23 ���� ���: ��� �� �� � � ���.

10. 23 ���� ���: IBM Unica Marketing�� �� �� ���.

16 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 21: IBM Unica Marketing

11. 24 ���� ���: �� ���� �� �� ����.

12. 25 ���� �IBM Unica Marketing �� ����� IBM Cognos ���.

13. 30 ���� ���: �� ��� �� �� ����.

��: Marketing Platform ��� ���� �� JDBC ���� ��

IBM Unica Marketing ���� ��� � Marketing Platform� ��� ����

�� JDBC ��� ��� ���� � ��� JDBC ���� � ��� �� �

�� ������. � �� �� ���� IBM Unica Marketing �� �����

Cognos� ����. Cognos� IBM Unica Marketing �� ��� � Marketing

Platform ��� ����� ��� ��� ��� � ��� JDBC ����� ��

��.

Cognos Content Manager� ���� ���� �� Cognos �� ��

webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib ���� JDBC ����� ������.

��: IBM Cognos ���� �� �� � �� ���� ��

� Cognos �� � � ����� IBM Unica Marketing �� ����

��� � ��� Cognos Content Manager� �� ���� ������.

1. IBM Cognos ��� �����.

2. Cognos Content Manager� ���� ���� �� ���� ��� � IBM

Unica Marketing �� ���� ������.

v IBM Unica Marketing ��� �� ���

v Marketing Platform

v ��� ��� ��� �� ��� �� ���

3. IBM Unica Marketing ��� �� ���� ��� � ��� Marketing

Platform � ��� ���� �����.

4. ��� �� Marketing Platform ��� ��� ������� �� � �

�� ������.

5. Marketing Platform �� ���� ���� �� �� ���� � ���

� IBM Cognos 10 BI� ��� �� ��� � �� ����.

6. Marketing Platform �� ��� JDBC ����� ��� ����� �

�� ���� ���: Marketing Platform ��� ���� �� JDBC ���

� ��� �� � Cognos ���� ��� JDBC ����� ��� ��� �

�����.

7. Marketing Platform �� ���� IBM Cognos ��� ��� �� � IBM

Cognos �� ���� ��� ��� ����� ������.

� 1 � ��� �� 17

Page 22: IBM Unica Marketing

� ��� ���� ��� IBM Cognos ���� �� �� �� ����

�� �� � ����.

8. ��� �� ���� �� �� ���� Product� IBM Cognos �

�� �� � �� ���� �� �� ����.

� � ��� ��� ��� Cognos ���� ����. � ��� �

� � � ����.

9. IBM Cognos ��� �� ������.

��: IBM Unica Marketing ������ ������� �� IBMCognos ��� �� ��

IBM Cognos �������� IBM Unica Marketing ������ �������

��� ��� ��� ��(�, ���� ��� ��)� ����. IBM Unica

Marketing ��� ����� ���� IBM Cognos ��� � �� ��� �

� ��� ����� �����.

� 1. Cognos ��� ��

IBM Unica Marketing ����

�� Cognos ��� �� ��

Campaign CampaignDS

eMessage eMessageTrackDS

Interact � � ������� �� InteractDTDS

�� ������� �� InteractRTDS

������ ��� ��� InteractLearningDS

Marketing Operations MarketingOperationsDS

Leads ��� �� ���� �� LeadsDS

��� � ���� � ��� IBM ������ ������� �� Cognos

��� ��� ������.

v Cognos Connection� � �� ������.

v Cognos ��� �� ���� ���� �� ��� �� ��� ������.

���� ��� � ��� �� � ����.

v ��� ������ �� IBM ������ ������� ������ �

�� �� ��. Cognos � � ��� ��� ��� ������� �

�� �� ��� ������.

v Cognos ��� ���� ��� IBM Unica Marketing ������ �����

�� � ��.

v �� �� ��� � ��� � �� ��� ��� ��� �� ��

�� �� �����.

18 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 23: IBM Unica Marketing

v �� ��� IBM Unica Marketing ������ ������ ���� ��

��� �� ��� ������.

v Cognos ��� �� ���� �� ���� ���� �� ��� �� �

�� �� ��� ��� ����� � ����. �� ��, Interact� �� �

� ���� � �� ������� �� � ��� ������� � ���

Cognos ��� ��� �� ��.

v Campaign ���� � ��� ��� �� � � ��� � ��� ��

� ��� ������. �� ��, � ��� � Campaign� ���� �

� � � ��� � ��� Campaign ��� ��� ������.

v � ��� ��� ��� � ��� ��� ���� ���� ��� � ��

��.

Cognos ��� �� ��� �� �� �� � IBM Cognos � � �� ��

�, "� 6 �: ��� �� � � " � Cognos �� ���� �����.

�� �� ��: �� �� ��

IBM Cognos ���� IBM Unica Marketing ����� ���� � Cognos

Viewer �� ��� ���� ���� �� ��� ��� �� ��� ���

�. IBM Cognos�� IBM Unica Marketing ���� ��� �� ��� ��� �

��� ��� Cognos Configuration�� ��� ������.

��� � ���� � ��� IBM Unica Marketing ������ ���� �

� ��� ��� ������.

�� ��� ����.

v SMTP ��� ��� �� �� IP ��

v ��� �� ��� ��� �� � ���

v �� �� ���� ��� ��

Cognos Configuration�� ��� ��� > �� ��� ��� ������.

v ��� �� �� IP ��� ��� SMTP �� ��� ���� host:port �

� IPAddress:port �� ��� �� ������. �: serverX:25 ��

192.168.1.101:25. (�� SMTP �� ���� 25���.)

v ��� ��� �� � ���� ����� �� �� � �� ����

�� �� ��� ���.

v [email protected] ��� ��� �� �� � ������.

��� ��� �� �� �� ��� Cognos Connection �� ���� �

����.

� 1 � ��� �� 19

Page 24: IBM Unica Marketing

��: IBM Cognos ������� ���

IBM Cognos ���� ����� IBM Unica Marketing ���� ��� �� �

� ���� ���� ��� ��� �� ���� ������.

1. Cognos ���� �� > IBM Cognos ������ ���� �����.

2. ��� �� �� ��� ��� Marketing Platform� �� ���� �

�� ��� ��� ��(�� � � �)� ������.

����: � IBM Unica Marketing ��� �� ��� Cognos ����

�� �� IBM Unica Marketing ��� ���� �� ���(�: ����� �

� Marketing Platform, Campaign � Marketing Operations)� � �� ��

��.

�: serverXYZ.mycompany.com:7001

3. ��� ������.

4. IBM Cognos ��� �� ������.

��: Cognos Connection�� ��� �� ����

IBM Unica Marketing ������ ���� ��� ��� �� ���� IBM

Cognos ���� ��� ��(.zip) ��� ����. � ���� ���� � �

�� ���� �� �� ��� Cognos Connection�� ������.

1. IBM Cognos ����� ��� ��� �� �� Cognosnn ���� �

����. �� nn �� ��� ����.

2. ��� ��� ��� ��(�: IBM Unica Marketing Reports for

Campaign.zip)� Cognos ���� ��� ���� ������.

� IBM Cognos ����� � ��� Content Manager� ���� ���

� ����.

�� ��� IBM Cognos �� �� deployment ����� Cognos Content

Manager� �� ��� Cognos Configuration ���� �����.

�: cognos\deployment.

3. Cognos ���� ��� ��� �� ��� Cognosnn\ProductNameModel �

���� �����.

4. �� � ���� Cognos ���� ��� ��� � �� ����

��� ���� ���� ��� ��� ������.

5. Cognos Connection� ���.

6. �� ����� Cognos �� �� �����.

20 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 25: IBM Unica Marketing

�� ���� ��� Cognos Connection ��� �� ���� ����

�� ���.

7. �� �� �����.

8. �� �� �����.

9. �� ���� (� ����)� �����.

10. � ���� ���� ��� ��� � ��� � ���� � �����.

a. �� ����� ��� ��� ��� ��� �����.

b. �� �� ��� ���� ��� ��(��� ��)� �� �� ��

�����.

c. ���� ��� � ���� ��� �� ��� ��� �� ���

���� � ���� �����. ���� IBM Unica Marketing ��

���� ���� ��� � �� �� �� ���� ������ � �

��� ������.

��: ��� �� �� � �(��� ��)

18 ���� ���: IBM Unica Marketing ������ ������� �� IBM

Cognos ��� �� ����� IBM Unica Marketing ��� ���� Cognos �

�� ��� ����. ��� ��� �� �� � IBM Unica Marketing ���

��� ��� ���� ���� �� ��� �� ��� ��� ������.

��� ��� �� �� � IBM Unica Marketing ������ ��� ����

��� ��� � ��� ��� � ����.

1. ��� ��� ���� Model ���� �����. � Model ���� ��

�� ��� Cognos ���� �� �� ��� � ��� ��� ����

��. �� �� ������� ��� �� ����.

2. ���� ���� ��� ��� ���. ��� ��� ���� .cpf

�� �� �� IBM Unica Marketing ������ ��

(�: ProductNameModel.cpf)� ���.

3. ������� ��� �� �� ��� ������.

a. ��� ���� ��� ��� �����.

b. ������� ��� ��� �����.

c. �� �� ��� �� ��� ��� ��������.

� 1 � ��� �� 21

Page 26: IBM Unica Marketing

����� �

SQL Server v ����: IBM Unica Marketing ������ ������� ��� ���

���.

v ���: IBM Unica Marketing ������ ������ ���� ��� �

�����. �: dbo

Oracle v ���: IBM Unica Marketing ������ ������ ���� ��� �

�����.

DB2 v ���: IBM Unica Marketing ������ ������ ���� ��� �

�����.

4. ���� ��� � �� ������.

IBM Cognos�� ��� ��� �� �� ����� ��� � Cognos �

��� �� ��� ���� �����.

��: ����� �� � ��

IBM Unica Marketing ������ ����� � �� ��� ����. �

�� �� ��� ��� ��� 20 ���� ���: IBM Cognos ������

� ����� ��� �� Cognos ���� ���� ��� �� IBM Unica

Marketing ������ ���� �� �� ��� URL� Cognos ��� �(.cpf

��)�� �� ��.

��: � ��� eMessage ���� ���� ����.

1. Cognos ���� ���� ���� �� ��� �� ���

<productName>Model � ���� � � .cpf ��� �����.

�: CampaignModel.cpf.

2. �� � > ��� �����.

3. ��� �� ��� �� �� � �� ��� �����.

4. �� ��� URL ��� ��� �����. IBM Unica Marketing ��

�� � ����� �� �� � � ��� ���� ��� URL� ���

����. ��� �� ��� ���� �� ��� ��� ����.

�� ��, Campaign� �:

http://serverX.ABCompany.com:7001/Campaign/

redirectToSummary.do?external=true&

�� ��, Marketing Operations� �:

http://serverX.ABCompany.com:7001/plan/callback.jsp?

5. �� ���� ���� ������.

22 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 27: IBM Unica Marketing

a. �� ���� �� �� ��� �����.

b. ��� ���� �� ��� �� �� � �� ��� �����.

��: ��� �� � �� � �

���� ��� �� Cognos ��� ���� ���� ��� �� ��

���� �� ��� ��� ��� ��� Cognos Connection�� ��� ���

��� ��� �� ��. 18 ���� ���: IBM Unica Marketing ����

�� ������� �� IBM Cognos ��� �� ���� ��� �� �� ��

� �� ��� ��� � ��� �� ��� ����. ��� � ��� �

�� ��� ��� ��� �� ��.

1. Cognos Connection�� ��� ��� ��� ��� ������.

2. ���� ���� ��� �� �� �����.

3. ���� �� ��� �� ��� <productName>Model � ����

�� .cpf ��� �����. �: CampaignModel.cpf.

4. ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ������. ��� �� �

�� Cognos Connection�� ��� ��� ����� � ����.

a. ��� ���� ��� � ���� ��� ����.

b. ��� ���� ��� ��� �� ���� �� � �� ��� ��

� ������. �� ��� ������.

5. ���� Cognos ��� ���� ������.

��: IBM Unica Marketing�� �� �� ��

IBM Unica Marketing�� ��� ���� � ��� � �� �� �� ���

�. �� � Marketing Platform�� �� ����� ���� �� ���� �

� � IBM Cognos BI ���� URL � � ����� ����.

1. platform_admin ���� ReportsSystem ��� �� ��� ���� IBM Unica

Marketing� �� ����.

2. �� > �� > ��� > �� > Cognos version� �����.

3. ��� ���� True� ������.

4. � ���� IBM Cognos ���� �� � �� � ���� ��

����.

�: xyzCompany.com.

��� �� �� � ���� � � ��� �� � � �� � ��

�� � � ��.

� 1 � ��� �� 23

Page 28: IBM Unica Marketing

5. � URL ���� Cognos Connection �� URL� ������. � �

�� ��� �� � �� �� � �� ��� ��� ��� ������.

�: http://MyCognosServer.xyzCompany.com/cognos10/cgi-bin/

cognos.cgi

Cognos Configuration ���� �� �� > ���� � URL� �� � �

���.

6. � URL ���� �� Cognos Content Manager ��� URL� ���

���. � ��� ��� �� � �� �� � �� ��� ��� �

�� ������.

�: http://MyCognosServer.xyzCompany.com:9300/p2pd/servlet/

dispatch

Cognos Configuration ���� �� �� > ���� � URL� �� � �

���.

7. �� ��� anonymous �� ����.

8. ��� ������.

��: ��� ���� �� �� ���

���� ���� ��� � �� ���� �� �� ���� ��� ��� �

������.

1. IBM Unica Marketing� �� �� IBM Cognos BI ��� �� � �

����.

2. ������ �� ��� �� ���� IBM Unica Marketing� �� � �

�� ���� ������. (��� ��� ���� ��� ��� ���.)

3. Cognos Connection� ���.

4. ��� ��� ��� �� �� ���� �� �����. �� ��,

Campaign� � �� � > �� > �� > �� �� �����.

���� ���� IBM Unica Marketing ������ ������� ��

Cognos ��� ��� ���� ����� � ����. 18 ���� ���: IBM

Unica Marketing ������ ������� �� IBM Cognos ��� �� �

��� ��� �����.

5. ���� �� �� �����.

���� �� �� ��� ��� �� ��� URL� ���� ���� �

����. 22 ���� ���: ����� �� � ���� ��� ���

��.

24 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 29: IBM Unica Marketing

6. ������ �� ��� �� ���� IBM Unica Marketing ������

� �� � � �� ���� �����.

IBM Unica Marketing ������� URL� ��� �� � �� � �

�( �� ��� �� �� � �) ��� ��� ��� �� ��.

�: http://serverX.ABCompany.com:7001/unica

7. Cognos�� ���� �� ���� �� �����.

���� � � � ��� IBM Cognos ���� ���� ���� �� �

� � ����. 20 ���� ���: IBM Cognos ������� ����� �

�� �����.

8. ���� �� �� �����.

���� �� �� ��� ��� �� ��� URL� ���� ���� �

����. 22 ���� ���: ����� �� � ���� ��� ���

��.

9. �� ��� �� �� �� �� ���� ���� � ����.

IBM Unica Marketing ��� ����� IBM Cognos ��

IBM Unica Marketing � ���� ���� �� IBM Unica Marketing ���

���� ��� �� �� Cognos �������� IBM Unica Marketing ��

��� IBM Unica Marketing ���� ����� ��.

� �� ���� ���� �� ����� � ��(" ��" �� "�����

��")� �� �� ��. ��� ��� ��� ��� ���: ��� � �

� ���� ��� �����.

��: ��� �� �� ��

IBM Unica Marketing � ���� IBM Cognos ��� ���� ���� IBM

Unica Marketing� ��� ���� �����. � ����� ���� IBM

Cognos BI ������ ���� �� IBM Unica Marketing ������� �

� IBM �� ��� IBM Unica Marketing ���� ��� � ����.

��, ��, ���� ����� � �� � �� ����.

v �� �� ����� ����. � ��� � ���� �� �� ���

������ � ��� ����.

v IBM Unica Marketing ���� IBM Cognos ��� � ��� ��

� ���� �� ���� ����. �� ��� ���� ��� � ��

�� ��� ��� ���� ����. ��� �� � ���� ��

"cognos_admin"�� �����.

� 1 � ��� �� 25

Page 30: IBM Unica Marketing

v ���� ���� � ��� �� ��� ���� ����.

�� � � ��� ������. �� �� �� �� 56 ���� ��

� � �� ���� ��� �����.

��: �� ��� ��� ��(��� ��)

��: � ��� "���� ��"�� ���� � � ���� ���� ��

�: IBM Unica Marketing�� Cognos � �� ����� �� ������.

�� ��� ���� ���� ��� ���� ���� IBM Cognos BI�

�� �� ��� ���� ��� �� �� ��� ����� ����.

� ��� �� ���� � � �� �� �� ����.

v IBM Unica ���� �� � ��: �� ��� ���(cognos_admin)� �

��� ��� �� � ���

v IBM Cognos BI� �� � ��: �� ��� ���� �� ��� �� ��

��� ��� ��� �� � ���

1. platform_admin ���� IBM Unica Marketing� �� ����.

2. �� > ���� �����.

3. ��� � ��� �� IBM Unica ���� ������.

a. ��� ��: cognos_admin

b. ���: admin

4. ��� � ��� �� ���� �� � ��� ��� ������.

a. ��� ��: Cognos

b. ��� �� ���: cognos_admin

��� ��� �� ��� ��� 3���� ��� IBM Unica ���� �

�� ���� ����� � ����.

c. ��� �� ���: admin

5. �� ��� ��� ����� ������.

6. IBM Unica Marketing� ��� ���� ���� ��� ��� ���

�� � �� ��� ���(cognos_admin)� �� �� ����. � ��� �

��� �� ���� � ���� IBM Cognos� �� �� �� IBM Unica

�� "��� ��" � � � ������ ���� �����.

��: IBM Unica Marketing�� Cognos �� �� ��

1. platform_admin ���� IBM Unica Marketing� �� ����.

2. �� > ��� �����.

3. ��� > �� > Cognos version� �����.

26 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 31: IBM Unica Marketing

4. ���� �� �� authenticatedPerUser� �� �� ���

� ������.

5. ""� ����. ��� �� � ��� �� �� ��� �� �

� �� �� 26 ���� ���: �� ��� ��� ��(��� �)��� �

�� ��� � ��� ��� �� ����� � ����.

6. �� ���� ������.

� �� IBM Unica Marketing ���� �� �� � �� �� ����

����. �� ��� �� � � ��� True� ����.

v IBM Unica Marketing� Cognos ������� �� ���� �� � �

��� �� �

v IBM Unica Marketing ������� Cognos ��� �� ���� ��

��� ��� ��� ��(IBM Unica Marketing ������� ���

� � �� �) �� �� ���� �� �� IP ��� ��� Cognos

� ���� �

�� �� True�� Cognos Connection� �� �� ���� �� ��

�� �� �� � ���� ��� � Cognos � IBM Unica Marketing�

SSL ������ ����� ��� �� ��� ���� ����.

SSL� ����� ��� ��� ��� ����� "�� ��"� ��� �

��� �� � ���� HTML �� ���� �� ���� �����. ��

Cognos � IBM Unica Marketing� �� ���� �� � ��

��.

�� ��� True� ��� � �� �� ��� ��

��� �� �� � 26 ���� ���: �� ��� ��� ��(��� �

)�� ��� �� � ��� ��� ��� �� ��.

7. � ��� ������.

8. "authenticatedPeruser"� ���� ReportUser ��� �� asm_admin ��

��� ������. � ��� ���� ���� ���� � ����. IBM

Unica Marketing ������� ��� ��� � �� �� �� ��� �

� ���� ����. platform_admin ������ IBM Unica Marketing �

����� ��� �� �� ��� ���.

��: IBM Unica Marketing �� ���� ����� IBM Cognos

��

� ����� Cognos Configuration � Cognos Connection ������� ���

, IBM Unica Marketing � ���� ����� IBM Cognos BI ������

� ����.

� 1 � ��� �� 27

Page 32: IBM Unica Marketing

1. Cognos Content Manager� ���� ����� Cognos Configuration�

���.

2. �� �� > �� > � �����.

3. � �� ��� �� �� � � �� > ������� �����.

4. ��� �� ��� ��� � � � �����.

a. ��: Unica

b. �: Custom Java Provider.

5. �� �� ����� ��� �� ��� ��� � �� ��� ������.

a. ������ ID: Unica

b. Java ��� ��:

com.unica.report.adapter.UnicaAuthenticationProvider

6. IBM Cognos BI ��� �� � �� ������.

Windows ������ Cognos ����� ��� ��� ��� � �

���� ���� �� ����. ��� ��� ����� � ���

Windows � ��� ��� ��� �����.

7. �� �� > �� > �� Unica� �� ��� �� �� � ����

�����.

Cognos Connection� ��� ���� Cognos ��� logs ���� ��

cogserver.log ��� �� ��� ������.

8. ��� �� Cognos Connection� �� � IBM Unica Marketing � �

��� ���� ���� ��� � ����.

v IBM Unica Marketing �� ���� Cognos � ��� �� ��

� � cognos_admin(�� ���) ���� �� ����.

v IBM Unica Marketing �� ���� � ��� authenticatedPerUser�

��� ��� asm_admin ���� �� ����.

IBM Cognos�� "� ���� ��� � � ��� ����" ��� ��

�� �� ���� �����. "���� � �� ��"� ���� ���

��� �� ��� ��� � ��� ��� ����. �� ������. ��

"���� ��"� ���� ��� IBM Unica Marketing� ���

� �� ����. �� ��� ���� IBM Unica Marketing ������

� �� � � ���� �������. �� �� Cognos Connection� �

� �� ����.

�� Cognos Connection� �� � � � ��� Cognos ��� logs

���� �� cogserver.log ��� �� ��� ������.

28 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 33: IBM Unica Marketing

9. Cognos Connection� ���� �� � � �� ��� Cognos

Configuration� �� ���.

10. �� �� > �� > > Cognos� �����.

11. �� ��� � �� false� ��� IBM Cognos BI� �� �� �

�� �������.

12. �� ��� ������.

13. IBM Cognos ��� �� � �� ������.

IBM Cognos ��� � ���� ���� ������ � � �

�� ��� � ���. IBM Cognos ��� ���� � ��� ���

� ���� ��� �� ��� ��� ��� � ����.

14. �� ��� ��. IBM Cognos ���� �� �� ��� � ��� ��

Content Manager� �� ��� Content Manager� ��� �� ���� �

���� ������.

� ���� Cognos ���� ������� �� �� �� ���� IBM Unica

Marketing� � ��� ��. �� �� � ������ Unica� ���

� �� � ��� �� IBM Cognos ��� ����� �����.

IBM Unica Marketing Platform� LDAP �� �� ��� �� �

�� ��� �� ��� ��

IBM Unica Marketing Platform� LDAP ��, Windows Active Directory(Windows

� �� ) �� � �� �� ���(�: Tivoli® �� SiteMinder)� ���

��� ��� � �� ��� �� ��.

1. Cognos Configuration�� Unica � ������� � � �� � �

� ��� false� ������.

� ��� false� ���� Cognos Connection � Cognos Administration�

�� � Unica ������� ��� � ���. �� IBM Unica

Marketing ������ Cognos SDK API� � Unica ������� ��

��� � ����(�: ���� IBM Unica Marketing ��������

Cognos ���� �� �).

2. Cognos URL� �� �� ��� ��� � ��� ������.

a. Cognos Configuration�� �� �� � ���� ��� ������

� ������.

b. � �� � ��� true� ������.

c. Cognos URL� � � � ������� ������.

� 1 � ��� �� 29

Page 34: IBM Unica Marketing

��: ��� ��� ��� �� ���

IBM Unica �� ����� IBM Cognos� ��� � ���� �� �����

��.

1. IBM Unica Marketing� �� �� IBM Cognos ��� �� � �

����.

2. Cognos Connection� ���.

3. ��� ��� ��� �� �� ���� �� �����. �� ��,

Campaign� � �� � > �� > �� > �� �� �����.

���� ���� IBM Unica ������ ������� �� IBM Cognos

��� ��� ���� ����� � ����. 18 ���� ���: IBM Unica

Marketing ������ ������� �� IBM Cognos ��� �� ����

��� �����.

4. ���� �� �� �����.

���� �� �� ��� ��� �� ��� URL� ���� ���� �

����. 22 ���� ���: ����� �� � ���� ��� ���

��.

5. IBM Unica Marketing� �� � � �� ���� �����.

IBM Unica ������� URL� ��� �� � �� � ��( �� �

�� �� �� � �) ��� ��� ��� �� ��.

�: http://serverX.ABCompany.com:7001/unica

6. IBM Cognos�� ���� �� ���� �� �����.

��� �� �� ���� ���� IBM Unica � ���� ���� ���

� ��� � ����. 25 ���� �IBM Unica Marketing �� �����

IBM Cognos ���� ��� �����.

�� �� �� ��� ����� ��� ���� URL ���� ��

��� ����� � ����. �� ��� �� ���� IBM Unica

Marketing� �� ����. �� �� �� > ��� ��� ��� � �

�� �� URL� �� �� � �� �� ��� ���� � ��

��.

v ��� > �� > Cognos > � URL � � URL

v IBM Unica ������� URL ��. �: �� > �� > serverURL

7. ���� �� �� �����.

30 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 35: IBM Unica Marketing

�� �� �� ��� ����� ��� ���� URL ���� ��

��� ����� � ����.

8. �� ��� �� �� �� �� ���� ���� � ����.

��� �� �� ���� ���� IBM Unica ������ ���� ����

���� ��� � ����.

��: ��� �� �� ��

"���� ��" ��� ����� ���� ��� ��� �� IBM ���

� IBM EMM ������� ���� ��� � ��� � ����. �� ���

� �� �� �� ���� �� �� ���� ��� �� �� ReportsUser ��

� �� ��� � �� ����� ���� ����.

��� �� �� ��

��� ��(�: �� � ��)� �� � � �� � ��� �� ��� �

��� � ��� IBM Cognos ���� ���� ���� �� �� �� ��

� �� �� ��� ��� � ����.

1. ReportSystem ��� �� Campaign ��� �� ����.

2. �� > ��� � �� ���� �����.

��� �� ��� � IBM Cognos ���� �� ��� ��� ��

��. (�� ��� �� �� ��� ����� ��� ��� �� ��

� �� �� ��� �� �� ����.)

3. �� > ��� �� > ��� �����.

4. �� �� ��� � �� ��� �����.

5. �� �� � �� ��� �����.

6. �� �� � ��� �����.

7. �� ��� ���� �����.

�� ��� � �� ��� �� ��� �� ��� ��� �����.

8. ��� ��� �� ��� ��� ��� � �� ��� ������.

9. � ��� � 4 - 8��� ������.

� 1 � ��� �� 31

Page 36: IBM Unica Marketing

��� �� ��

� ����� ��� ��� ��� �� ���� �� �� ����. IBM Unica

Marketing ������� �� ��� � (�� ��, ��� �� �� ��,

� ��� �) ��� ��� ��� ��� �� �� ���� ��� ��

� � �� �� ��� ����.

v Interact �� Campaign� ���� � IBM Unica Marketing Platform �

� ���� "�� ��" �� �����.

v Marketing Operations� ���� ��� IBM Unica Marketing Operations

�� ���� "��� ��" �� �����.

v eMessage� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ����.

32 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 37: IBM Unica Marketing

� 2 � ��� �����

IBM Unica Marketing�� ��� Marketing Platform�� ���� ���� �

����. IBM Unica Marketing ��� � �� Affinium Reports 7.5.x��� �

� ��� � �������� ���� ����.

����� � �� ��� � ������ ���� �� ��� �������

Campaign � Interact �� ���� �� �� �� ����. � ���� �

�� ����� ������� ���� ��� � ����.

�� 7.5.1�� ����� ��

��� ���� IBM Cognos ��� ��� ��� ���� ��� Cognos �

�� �� �� ��� ��� ���� ����� ���� ���� 7.5.1 �

��� � ���� �� ��. �� � �� ���� ������ Cognos �

� �� ���� � ��� ���� � ���� ��� ���� ��� ��

� ���� ���� ���� ���. � ��� �� ��� ���� ���

� ��� �� � ��� ���� ���� ��� �� ���� �� ����

������.

��� � �� �� � ���� ������ � ����.

v �� ���� ���� � ���� ��� � �� ���� ���� ���

��� ��� �� ������.

v �� ���� ��� � � ���� ������. � ���� �� ����

��� ��� ��� �����. ��� ��� ���� � ��� ��� �

�� �� ���� ���� ��� ��� ��� ���� �� ��� ���

������.

�� � �� �� �� ��� � � �� �� ���� 7.5.1 �� �

��� �� �� �� ��� ����. �� �� ��� ��� � ����

��� �� � � �� ����� ��� ����. � ��� �� � �

� �� ���� �� � �� �� �� ���� � ��� ���� �

� ���� ��� ���� ��� � ���� ���� ��� ����.

� ���� ��� �� � � ����� �� 7.5.1 ���� ��� ���

��� � �� ���� ����. ��� �� ��� ����� ���� � ��

� �� ��.

© Copyright IBM Corp. 1999, 2012 33

Page 38: IBM Unica Marketing

����� ����

�� �� ����� ��

7.5.1 �� 7.5.1 �� ���� IBM Unica Marketing ������� ������� �

�� ��� ����� ��� ���. �� 1 ���� � 1 � ���� �

��� ��� �����.

7.5.1 7.5.1 ���� IBM Unica Marketing ������� ������� ���

��� � ��� ������.

v ��� ���� ����� �

v 35 ���� ��� 7.5.1�� ��� ������

��: eMessage� �� 7.5.x�� �� 8.x ���� ������� �� ��

� � � eMessage ���� ����� ��� ���.

8.x 8.x ���� IBM Unica Marketing ������� ������� ��� �

�� ��� ��� ������.

v ��� ���� ����� �

v 48 ���� ��� 8.x�� ��� ������

�� ���� ����� ��

��� ������� ���� �� � ��� ��� ������.

��: ReportsSystem ��� �� ���� ��� ��

�� 7.x�� ������� ��� ��� �� ��� ��� � �� �� �

�� �� IBM Unica Marketing ���� �� ��. 8.x�� �������

��� � ���� �� �� � ����.

� �� ���� �� �� ��� 3 ���� ���: ReportsSystem ���

�� ��� ��(��� �)��� ����� �����.

Cognos �� � ��� �� � ��

IBM Cognos BI ����� ��� � ��� ������.

v � � ���� �� ��� ������. �, IBM Unica Marketing ���

��� �� ����� ��� ������ �� �� �� � �� ��

�� ��� ��� ������.

v Cognos Connection� ���� �� ��� ��� ������� ���

��� ��� ������. �� ��� ���� ������.

IBM Cognos BI �����(��� ��)

��� � IBM Cognos BI� ��� ���� ��� � � ���� ����

���������.

34 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 39: IBM Unica Marketing

� ��� �� ��� IBM Cognos BI �� �����.

�� 7.5.1�� ��� �����

IBM Unica Marketing ������� �� 7.5.1�� ������� � � �

� ��� ������.

�� ��� � �� �� ��� Marketing Platform�� �������

��

Marketing Platform� ������� � ���� � � IBM Unica Marketing

��� �� ���� ��� �� ���� �� ��� �� ���� ��

��� ��.

��� � ��� ��� ������ �� ��� � �� � �� ���

Marketing Platform� ��� � ����.

1. IBM Unica Marketing ���� platform_admin ���� �� ����.

2. �� > ��� �����.

3. ��� > ��� > ProductName� �����.

������� ��� �� ����� ������� � ��� � IBM

Unica Marketing ���� ��� ���� �� ���� � ����. ��

��� ��� �� ���� ��� ��� � IBM Unica Marketing ��

�� ��� �� �� �����.

��: Marketing Operations� ������� ��� � ��� ������

(Marketing Operations�� �� ���� �).

4. ��� > ��� �����.

��� �� ����� ������� �� ��� ��� 8.6.0 �� �

Cognos 10 ��� �� � ����� �����. Cognos 8 ����� ��

��� Cognos 10� �� �� �� ��� ���� � ���� ���

�. �� ������ ��� ���� ���� ��� ��� �� �� �

�� Cognos 8 �� ����� �� ��.

��: �� ��� � � �� �� ��� �����

��: Marketing Operations� ������� � � ��� ���� 17 ����

���: Marketing Platform ��� ���� �� JDBC ���� ���� �� ��

����. (Marketing Operations�� �� ���� ���.)

� 2 � ��� ����� 35

Page 40: IBM Unica Marketing

Affinium Manager� Marketing Platform�� �����(Marketing Platform ��

� ��� ��� �� ��� �� �)� � ��� � ��� �����

�.

1. Unica\[product]ReportsPack\schema ���� ��

templates_sql_load.sql ���� �����.

2. Marketing Platform ��� ��� �������� ���� ������.

3. Marketing Platform� �� � � ����.

4. �� ��� �� ���� IBM Unica Marketing� �� ����.

5. �� > ����� ��� ���� ReportsSystem ��� � ����. �� �

� ����� � �� �� ����.

6. Campaign ��. Campaign 8.0.0�� ��� � �� ��� ���� � �

�� ������ ������. ��� �� ��� ��� ��� �� ��

��� �� � ��� ������.

a. ������ � ��� ��� UA_CampAttribute ���� �� � �

�� AttributeID ��� �� ������.

b. IBM Unica Marketing�� �� > ��� �� � ��� > ��� > �

� > �� ��� �� � > � > ��� �����.

c. � ��� � ��� �� ��� �� �� �� ���� � ���

�� �� �� ���� ����. (� ��� �� �� �� ��

���� � ����������.)

d. ��� ��� �� ������. � ID ��� ��� ID� ������.

7. 74 ���� ��� �� �� ���� � ����� SQL ��� �����

� ���� ��� ��� ���� � ��� ������.

8. 75 ���� ��� �� �� ��� ����� �� ���� ��� ��

� �� ���� � ��� ������.

��: �� ���� � � IBM Unica Marketing �� ���� ���

��

� Cognos �� ��� Cognos Content Manager� �� ���� �

�����.

1. IBM Cognos ��� �����.

2. Cognos Content Manager� ���� IBM Cognos BI ����� �� IBM

Unica Marketing �� ���� �� ���� ������� ������.

v IBM Unica Marketing ��� �� ���

v Marketing Platform �� ���

v IBM Unica Marketing ������ ��� ��� �� ���

36 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 41: IBM Unica Marketing

3. IBM Unica Marketing ��� �� ���� ������. (Marketing Platform

� ��� ���� �� �� ���� ���� ����.)

4. � �� �� �� Marketing Platform� ��� ��� �� � � ��

� ��� � ����.

5. �� ����� � �� Marketing Platform ��� ���� � ��

� ��� ��� ������.

6. �� ���� Affinium Manager� ������ ���� ��� �� �

�����.

7. �� �� ���� � ���� IBM Cognos� ��� �� ��� �

�� ����.

8. Marketing Platform �� ��� JDBC ����� ��� ����� �

�� ���� 17 ���� ���: Marketing Platform ��� ���� ��

JDBC ���� ��� �� � Cognos ���� ��� JDBC ����� �

�� ��� ������.

9. Marketing Platform �� ���� IBM Cognos ��� ��� �� � IBM

Cognos �� ���� ��� ��� ����� ������.

� ��� ���� ��� IBM Cognos ���� �� �� �� ����

�� �� � ����.

10. ��� ��� �� ���� �� �� ��� ���� � IBM

Unica Marketing [product]� IBM Cognos �� �� ��� �� �

��� �� �� ����. � �� � ��� ��� ��� Cognos

���� ����. � ��� �� � � ��� ����.

11. �� ���� ���� Marketing Platform ������� JDBC �����

IBM Cognos webapps\p2pd\WEB-INF\AAA\lib ���� ������. ��

��� � ��. ����� ���� � � ����.

12. IBM Cognos ��� �� ������.

��: 7.5.1 �� ����� � � ��� ��

� ��� ���� � ��� � ��� ���� �� � IBM Unica Marketing

������� �� ���� ���� ���. � ������ � ��

7.5.1 ���� ������ � ���. �� � ���� ��� � 7.5.1 ���

� ��� �� ��� ��� �� ����� �� ���� ��� �� ��

��.

1. � � �� ���� ����� � ����.

2. IBM Unica Marketing �� �� �� ProductNameReportsPack\CognosN

���� �����.

� 2 � ��� ����� 37

Page 42: IBM Unica Marketing

��� �� N Cognos �� ��� ����.

3. ��� ��� .zip ��(�: Unica Reports for Campaign.zip)� Cognos

���� ��� ���� ������.

�� ��� IBM Unica Marketing Cognos �� �� �����

Cognos Content Manager� �� ��� Cognos Configuration ���� ��

���.

�: cognosN\deployment.

��� �� N Cognos �� ��� ����.

� IBM Cognos ����� � ��� Content Manager� ���� ��

�� ����.

4. IBM Unica Marketing ��� �� ���(Windows� � C:\Unica)� �

��� � �� � ��� ��� �� �� ����� ���� ���

� ��.

�� ��� ���� ���� ��. ���� �� ���� �

� ��� �� ��� ���� �� ����.

Campaign

v upgrade80to81.xml

v upgrade81to85.xml

v upgrade85to86.xml

v upgrade86to90.xml

eMessage

v upgrade86to90.xml

Interact

v upgrade80to81.xml

v upgrade81to85.xml

v upgrade85to86.xml

v upgrade86to90.xml

Leads

v upgrade81to85.xml

v upgrade86to90.xml

Marketing Operations� Campaign

38 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 43: IBM Unica Marketing

v upgrade80to81.xml

v upgrade82to85.xml

v upgrade86to90.xml

Marketing Operations

v upgrade80to81.xml

v upgrade82to85.xml

v upgrade85to86.xml

v upgrade86to90_DB2.xml(DB2 ������ ��)

v upgrade86to90_Oracle.xml(Oracle ������ ��)

v upgrade86to90_Sqlserver.xml(SQLServer ������ ��)

���� �� IBM Unica Marketing �� �� ��

ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel ���� ����.

��� �� N Cognos �� ��� ����.

� ����� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� �

� ��� ��� �� �� ��� ������. ����� ��� �� �

�� � � �� ��� ������.

�: install_directory \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\

translations\L\translations.txt

��� �� N Cognos �� ��� ����.

��� �� L �� �� ��� ��� ����.

v fr

v de

v es

v it

v ja

v ko

v pt

v ru

v zh

5. Cognos Connection� ���.

6. Cognos �� � > �� > �� �� �����.

� 2 � ��� ����� 39

Page 44: IBM Unica Marketing

7. �� ��� � ���� �� � �� ��� ��� ������.

8. Cognos ���� ��� ���.

9. ��� > ���� ��� �����.

10. ��� � ���� ������.

�� ��� ���� �� ��. �� �� ���� �� �

�� �� ��� ���� �� ����.

Campaign

v preUpgrade_86_fromanyversion.xml

v upgrade75to751.xml

v upgrade751to80.xml

v upgrade80to81.xml

v upgrade81to85.xml

v upgrade85to86.xml

v upgrade86to90.xml

eMessage

v upgrade86to90.xml

Interact

v preUpgrade_86_fromanyversion.xml

v upgrade75to751.xml

v upgrade751to80.xml

v upgrade80to81.xml

v upgrade81to85.xml

v upgrade85to86.xml

v upgrade86to90.xml

Leads

v upgrade75to80.xml

v upgrade81to85.xml

v upgrade86to90.xml

Marketing Operations� Campaign

v upgrade80to81.xml

v upgrade81to82.xml

40 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 45: IBM Unica Marketing

v upgrade82to85.xml

v upgrade86to90.xml

Marketing Operations

v upgrade75to80.xml

v upgrade80to81.xml

v upgrade81to82.xml

v upgrade82to85.xml

v upgrade85to86.xml

v upgrade86to90_DB2.xml(DB2 ������ ��)

v upgrade86to90_Oracle.xml(Oracle ������ ��)

v upgrade86to90_Sqlserver.xml(SQLServer ������ ��)

���� �� IBM Unica Marketing �� �� ��

ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel ���� ����.

��� �� N Cognos �� ��� ����.

11. ���� Cognos ��� ���� ������.

12. ���� ��� ��� ���� � ����.

13. 7.5.1 ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� ������.

�� �� ���� ������ ��� ��� ��� ��� � �� �

�� �� ���� �� ������.

� ��� �� � ����� �� � �� �� ���� �� ��

� �� �� �� ���� ���� �� �� ��� � �� ���

���� �����.

14. � ��� � ��� ���� �� � � ��� ���� ��� �

��� �� ����� ��� �� ��� �� ��� ���� ����

��.

15. ���. � � ��("���� �")� �� ��� 25 ���� �IBM Unica

Marketing �� ����� IBM Cognos ���� ��� �����.

��: �� �� ��� � ��� ����

Campaign �� 7.5.1�� 8.x� ������� �� �� � �� �� �

��� ��� ��� ����. �� � �� �� ���� � ��� ��

����� ���� ��� ���� ��.

� 2 � ��� ����� 41

Page 46: IBM Unica Marketing

�� � �� � ��� � ��

� ���� ��� � ��� �� ���� ��� � ��� ��

�� �� ��� ������.

v � �� �� ��

v � �� �� ��(�� �)

v ���� � �� �� ��

��� � ��� ������.

1. IBM Cognos Report Studio�� ���� ���.

2. �� ��� �� ���� �� ���� �� �����.

3. � ���� ��� ���� �� �� �� ��� ��� �� ��� �

� ���.

4. � ��� ��� � ��� �� �� ��� �� ������.

� � ��

��� �� � [Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with

Controls Summary].[Number of Offers Given]

� ���� � [Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with

Controls Summary].[Response Transactions]

�� �� � [Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with

Controls Summary].[Unique Recipients]

�� �� � [Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with

Controls Summary].[Unique Responders]

�� �� �� � [Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with

Controls Summary].[Unique Recipients Control Group]

�� �� �� � [Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with

Controls Summary].[Unique Responders Control Group]

5. ��� �� ���� � ��� �� � � ��� � �� �����

�.

[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls

Summary].[Gross Revenue]

6. ��� �� ��� ��� � �� ��� �� ��������.

IF(([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group]* 1.00)) is missing)

THEN (0)ELSE(([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group]

* 1.00)))

7. �� � ���� � �� �� ��� �� ��� �� ������.

[Campaign Performance Summary] . [Campaign] . [Campaign ID] in

(?CampaignIds?)

42 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 47: IBM Unica Marketing

8. �� � ���� ��� � � �� �� ��� ������.

[Campaign Performance Summary].[Responder Rate Control Group at Cell

Level].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)

9. ���� �����.

10. � ���� � Report Studio�� ��� ������.

a. �� > ��� ��� �����.

b. Unica �� ��� ��� �� �����.

c. ��� �� ���� ��� ����.

d. ���� ��� ��� � ��� �� � �� ��� �����.

11. ���� ��� � ������.

��� �� � ��� � ��

� ���� ��� � ��� �� ���� ��� � ���� ���

� �� ��� ������.

v � �� �� ��

v � �� �� ��(�� �)

��� � ��� ������.

1. IBM Cognos Report Studio�� ���� ���.

2. �� ��� �� ���� �� ���� �� �����.

3. � ���� ��� ���� �� �� �� ��� ��� �� ��� �

� ���.

4. � ��� ��� � ��� �� �� �� ��� �� ������.

� � ��

��� �� � [Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with

Controls Summary].[Number of Offers Given]

� ���� � [Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with

Controls Summary].[Response Transactions

�� �� � [Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with

Controls Summary].[Unique Recipients]

�� �� � [Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with

Controls Summary].[Unique Responders]

�� �� �� � [Campaign Performance Summary].[Campaign Cell CH with

Controls Summary].[Unique Recipients Control Group]

�� �� �� � [Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with

Controls Summary].[Unique Responders Control Group]

� 2 � ��� ����� 43

Page 48: IBM Unica Marketing

5. ��� �� ���� � ��� �� � � �� ��� �� �����

�.

[Campaign Performance Summary].[Campaign Cell RH with Controls

Summary].[Gross Revenue]

6. ��� �� ��� �� � �� �� �� ��������.

IF(([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group]* 1.00)) is missing)

THEN (0)ELSE(([Unique Responders Control Group]/([Unique Recipients Control Group]* 1.00)))

7. �� � ���� � �� �� ��� �� ��� �� ������.

[Campaign Performance Summary].[Campaign].[Campaign ID] in

(?CampaignIds?)

8. ��� � � �� �� ��� ������.

[Campaign Performance Summary].[Responder Rate Control Group at Cell

Level].[Campaign ID] in (?CampaignIds?)

9. ���� �����.

10. � ���� � Report Studio�� ��� ������.

a. �� > ��� ��� �����.

b. Unica �� ��� ��� �� �����.

c. ��� �� ���� ��� ����.

d. ���� ��� ��� � ��� �� � �� ��� �����.

11. ���� ��� � ������.

��: �� ��� �� �� � � ��� ����

Campaign �� 7.5.1�� 8.x� ������� �� �� �� � �� ��

�� ���� ��� ��� ����. �� �� � �� �� �� ����

� ��� �� ����� ���� ��� ���� ��.

��� �� �� � � �� � ��� � ��

� ���� ��� � ��� ��� ���� ��� �� � �

� �� �� ���� �� ��� ������.

1. IBM Cognos Report Studio�� ���� ���.

2. � ���� ��� ���� �� �� �� ��� ��� �� ��� �

� ���.

3. �� �� �� �� �� ��� � ��� �� ��� ������.

44 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 49: IBM Unica Marketing

� � �� � �� �� �

��� �� � � �

� ���� � � �

�� �� � � �

�� �� � � �

���� � �� � � �

� � � � � �

�� �� �� � � �

�� �� �� � � �

4. �� �� �� �� �� ��� � ��� �� ��� ������.

� � �� � �� �� �

� � � �

�� � � �

�� � �� � � �

�� �� �� �� �� � �

�� ��� �� �� � �

�� �� �� �� � �

5. �� �� �� �� �� ��� � ��� �� ��� ������.

� � �� � �� �� �

��� �� � - �� � �

�� �� � - �� � �

���� � �� � - �� � �

� � � � - �� � �

�� �� �� � - �� � �

6. �� ��� - � �� ��� �� ��� ��� �� ������.

[Offer Performance Summary].[Offer Response History Summary].[Response Transactions] / count([Campaign Name] for [Offer ID])

7. �� �� �� �� �� ��� � ��� �� ��� ������.

� � �� � �� �� �

� ���� � - �� � �

�� �� � - �� � �

�� �� �� � - �� � �

8. �� �� �� �� �� ��� � ��� �� ��� ������.

� � �� � �� �� �

� � - �� � �

�� � - �� � �

� 2 � ��� ����� 45

Page 50: IBM Unica Marketing

� � �� � �� �� �

�� � �� � - �� � �

�� �� �� �� - �� � �

9. ��� �� �� ��� � � �� ��� � �� ��� ��� ��

������.

total ([Response Transactions-Offer])

10. �� � �� ��� � � �� �� ���� ���� �� �� �

� �� ���� ���� ��� � ����.

11. ���� �����.

12. � ���� � Report Studio�� ��� ������.

a. �� > ��� ��� �����.

b. Unica �� ��� ��� �� �����.

c. ��� �� ���� ��� ����.

d. ���� ��� ��� � ��� �� � �� ��� �����.

13. ���� ��� � ������.

� �� ��� �� �� � � ���� ��� ��

� ���� ��� � ��� ��� ���� �� ��� �� � �

� �� �� ���� �� ��� ������.

1. IBM Cognos Report Studio�� ���� ���.

2. � ���� ��� ���� �� �� �� ��� ��� �� ��� �

� ���.

3. �� �� �� �� �� ��� � ��� �� ��� ������.

� � �� � �� �� �

��� �� � � �

� ���� � � �

�� �� � � �

�� �� � � �

���� � �� � � �

� � � � � �

�� �� �� � � �

�� �� �� � � �

4. �� �� �� �� �� ��� � ��� �� ��� ������.

� � �� � �� �� �

� � � �

46 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 51: IBM Unica Marketing

� � �� � �� �� �

�� � � �

�� � �� � � �

�� �� �� �� �� � �

�� ��� �� �� � �

�� �� �� �� � �

5. �� �� �� �� �� ��� � ��� �� ��� ������.

� � �� � �� �� �

��� �� � - �� � �

�� �� � - �� � �

���� � �� � - �� � �

� � � � - �� � �

�� �� �� � - �� � �

6. �� ��� - � �� ��� �� ��� ��� �� ������.

[Offer Performance Summary].[Offer Response History Summary].[Response Transactions] / count([Campaign Name] for [Offer ID])

7. �� �� �� �� �� ��� � ��� �� ��� ������.

� � �� � �� �� �

� ���� � - �� � �

�� �� � - �� � �

�� �� �� � - �� � �

8. �� �� �� �� �� ��� � ��� �� ��� ������.

� � �� � �� �� �

� � - �� � �

�� � - �� � �

�� � �� � - �� � �

�� �� �� �� - �� � �

9. ���� �����.

10. � ���� � Report Studio�� ��� ������.

a. �� > ��� ��� �����.

b. Unica �� ��� ��� �� �����.

c. ��� �� ���� ��� ����.

d. ���� ��� ��� � ��� �� � �� ��� �����.

11. ���� ��� � ������.

� 2 � ��� ����� 47

Page 52: IBM Unica Marketing

�� 8.x�� ��� �����

IBM Unica Marketing ������� �� 8.x�� ������� � � ��

��� ������.

eMessage ���� � �� 8.6��� ����� �����.

�� ��� � �� �� ��� Marketing Platform�� �������

��

Marketing Platform� ������� � ���� � � IBM Unica Marketing

��� �� ���� ��� �� ���� �� ��� �� ���� ��

��� ��.

��� � ��� ��� ������ �� ��� � �� � �� ���

Marketing Platform� ��� � ����.

1. IBM Unica Marketing ���� platform_admin ���� �� ����.

2. �� > ��� �����.

3. ��� > ��� > ProductName� �����.

������� ��� �� ����� ������� � ��� � IBM

Unica Marketing ���� ��� ���� �� ���� � ����. ��

��� ��� �� ���� ��� ��� � IBM Unica Marketing ��

�� ��� �� �� �����.

��: Marketing Operations� ������� ��� � ��� ������

(Marketing Operations�� �� ���� �).

4. ��� > ��� �����.

��� �� ����� ������� �� ��� ��� 8.6.0 �� �

Cognos 10 ��� �� � ����� �����. Cognos 8 ����� ��

��� Cognos 10� �� �� �� ��� ���� � ���� ���

�. �� ������ ��� ���� ���� ��� ��� �� �� �

�� Cognos 8 �� ����� �� ��.

��: 8.x �� ����� � � ��� ��

1. IBM Cognos ��� �����.

2. Cognos Content Manager� ���� IBM Cognos BI ����� �� IBM

Unica Marketing �� ���� �� ���� ������� ������.

v IBM Unica Marketing ��� �� ���

v Marketing Platform �� ���

48 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 53: IBM Unica Marketing

v IBM Unica Marketing ������ ��� ��� �� ���

3. Unica\[product]ReportsPack\schema ���� ��

templates_sql_load.sql ���� �����.

4. Marketing Platform ��� ��� �������� ���� ������.

5. Unica\ProductNameReportsPack\CognosN ���� �����. �� N

Cognos ��� �����.

6. ��� ��� .zip ��(�: Unica Reports for Campaign.zip)� Cognos

��� ��� ���� ���� ������.

�� ��� IBM Cognos �� �� deployment ����� Cognos Content

Manager� �� ��� Cognos Configuration ���� �����.

�: cognos\deployment

� IBM Cognos ����� � ��� Content Manager� ���� ��

�� ����.

7. IBM Unica Marketing ��� �� ���(Windows� C:\Unica)� ���

� � �� � ��� ��� �� �� ����� ���� ����

��.

�� ��� ���� ���� ��. ���� �� ���� �

� ��� �� ��� ���� �� ����.

�� ������ 8.x ��� �� ��. �� ��� ��� ���

� ����� ��� ���. �� ��, �� 8.5.0�� Campaign ����

������� � upgrade80to81.xml � upgrade81to85.xml ���� �

���� ��� ���.

Campaign

v upgrade80to81.xml

v upgrade81to85.xml

v upgrade85to86.xml

v upgrade86to90.xml

eMessage

v upgrade86to90.xml

Interact

v upgrade80to81.xml

v upgrade81to85.xml

v upgrade85to86.xml

� 2 � ��� ����� 49

Page 54: IBM Unica Marketing

v upgrade86to90.xml

Leads

v upgrade81to85.xml

v upgrade86to90.xml

Marketing Operations� �� Campaign

v upgrade80to81.xml

v upgrade82to85.xml

v upgrade86to90.xml

Marketing Operations

v upgrade80to81.xml

v upgrade82to85.xml

v upgrade85to86.xml

v upgrade86to90_DB2.xml(DB2 ������ ��)

v upgrade86to90_Oracle.xml(Oracle ������ ��)

v upgrade86to90_Sqlserver.xml(SQLServer ������ ��)

Distributed Marketing

v upgrade86to90.xml

������ �� 8.6�� �����.

Interaction History

v �� 9.0��� ������ ���� ����.

Attribution Modeler

v �� 9.0��� ������ ���� ����.

���� �� IBM Unica Marketing �� �� ��

ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel ���� ����.

��� �� N Cognos �� ��� ����.

� ����� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� �

� ��� ��� �� �� ��� ������. ����� ��� �� �

�� � � �� ��� ������.

�: install_directory \ReportsPackCampaign\cognosN\CampaignModel\

translations\L\translations.txt

50 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 55: IBM Unica Marketing

��� �� N Cognos �� ��� ����.

��� �� L �� �� ��� ��� ����.

v fr

v de

v es

v it

v ja

v ko

v pt

v ru

v zh

8. Cognos Connection� ���.

9. Cognos �� � > �� > �� �� �����.

10. �� ��� � ���� �� � �� ��� ��� ������.

11. Cognos ���� ��� ���.

12. Unica\[product]ReportsPack\schema ���� ��

templates_sql_load.sql ���� �����.

13. Marketing Platform ��� ��� �������� ���� ������.

14. ��� > ���� ��� �����.

15. ��� � ���� ������.

�� ��� ���� �� ��. �� �� ���� �� �

�� �� ��� ���� �� ����.

�� ��� ��, ������ 8.x ��� �� ��.

v �� ��� ��� ���� ��� ��� ���. �� ��, �� 8.5.0

�� Campaign ���� ������� � upgrade80to81.xml �

upgrade81to85.xml ���� ��� ��� ���.

v 8.6� ��� �� ���� ������ ��

preUpgrade_86_fromanyversion.xml ���� �� ��.

Campaign

v preUpgrade_86_fromanyversion.xml

v upgrade80to81.xml

v upgrade81to85.xml

� 2 � ��� ����� 51

Page 56: IBM Unica Marketing

v upgrade85to86.xml

v upgrade86to90.xml

eMessage

v upgrade86to90.xml

Interact

v preUpgrade_86_fromanyversion.xml

v upgrade80to81.xml

v upgrade81to85.xml

v upgrade85to86.xml

v upgrade86to90.xml

Leads

v upgrade81to85.xml

v upgrade86to90.xml

Marketing Operations� �� Campaign

v upgrade80to81.xml

v upgrade81to82.xml

v upgrade82to85.xml

v upgrade86to90.xml

Marketing Operations

v upgrade80to81.xml

v upgrade81to82.xml

v upgrade82to85.xml

v upgrade85to86.xml

v upgrade86to90_DB2.xml(DB2 ������ ��)

v upgrade86to90_Oracle.xml(Oracle ������ ��)

v upgrade86to90_Sqlserver.xml(SQLServer ������ ��)

Distributed Marketing

v upgrade86to90.xml

������ �� 8.6�� �����.

Interaction History

v �� 9.0��� ������ ���� ����.

52 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 57: IBM Unica Marketing

Attribution Modeler

v �� 9.0��� ������ ���� ����.

���� �� IBM Unica Marketing �� �� ��

ProductNameReportsPack\cognosN\ProductNameModel ���� ����.

��� �� N Cognos �� ��� ����.

16. ���� Cognos ��� ���� ������.

17. ��� ��� � �� � ���� � �� ���� �

Cognos Report Studio�� ��� ������.

a. �� > ��� ��� �����.

b. Unica �� ��� ��� �� �����.

c. ��� �� ���� ��� ����.

d. ���� ��� ��� � ��� �� � �� ��� �����.

�� Attribution Modeler�� ���� ����.

18. 74 ���� ��� �� �� ���� � ����� SQL ��� ����

�� ���� ��� ��� ���� � ��� ������.

19. 75 ���� ��� �� �� ��� ����� �� ���� ��� �

� � �� ���� � ��� ������.

� 2 � ��� ����� 53

Page 58: IBM Unica Marketing

54 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 59: IBM Unica Marketing

� 3 � �� ��

� ���� �� ���� ��� � ���� �� � �� ��� �� ��� �

���. �� � ����� ��� �� ��� � ���� �� � �� ��

��.

�� ��� � IBM Unica Marketing� � ��� ���� ������

IBM Cognos� ����. ��� ��� � ����� ����.

v IBM Cognos ��

v IBM ����� ������� IBM Cognos ��� ��� IBM Unica

Marketing ���� ��

v � IBM Unica Marketing ������� �, ������� IBM ��� �

���� �� �� �� ���� ��� � �� �� ���

v IBM Cognos Report Studio� ��� IBM Unica Marketing ������� �

� �� ���

IBM Unica Marketing ������ �� ��

IBM Unica Marketing ������� ����, � ������ Marketing Platform

� �����. � �� ��� � , �� � ��� ��� ����.

������� ��� ���� ��� ��� �� ��� �����.

v ������� �� � ����� ��� �� ���� �� ��� ��

��.

v ��� �� ��� ���� ���� �� �� �����.

v ������� �� ���� ���� ���� ���� ����� ��� � �

���.

���� IBM Unica Marketing ������� ��� � IBM Unica Marketing

������� ��� ���� �����. �� ��� ���� �� ����

��� � ��� ��� �� IBM Cognos BI ����� ����.

v IBM Unica Marketing ������ ���� � ��� ��� � �� IBM

Cognos �� ���� �

v IBM Cognos BI Report Studio� ��� ��� ��� � �� IBM Unica

Marketing ������ ���

v �� ��� � � ���� ���� � �

© Copyright IBM Corp. 1999, 2012 55

Page 60: IBM Unica Marketing

IBM Cognos � IBM Unica Marketing ������ ������� �� ��

��(���)� ���, IBM Unica Marketing ��� ������ ���� IBM

Cognos ����� ���� ��� � ����.

�� �� ���� �� ��� �� ���� ����. ��� � IBM Unica

Marketing ������� �� �� ��� ��� � �� ���, �� �� �

�� ��� �� ����. �� �� Campaign� ���� � ��, ��� �

� �� ��, �� �� �� �� ��� � ����. ���� ��� � �

��� �� ���� �� �� �� ���� ��� ���� � ���� �

�� � ����.

��� ��� � �� �� ���� ���� �� IBM Unica Marketing �

��� ��� IBM Unica Marketing ������� �� ����.

v Campaign � Interact� �, �� ���� ��� ���� �� � ��� �

�� �� ���� ������. � � Cognos ��� �� �� �����

�� ��� ��� � ��� �� Cognos ��� ���� ����. ��

� ��� �� �� Report Studio�� ��� � ���, �� ���� ��

� ����� ��� ���� � ���� ��� � ����.

v �� ���� ���� �� IBM Unica Marketing ������ � eMessage(�

�� ��� � � ���� ���)� �, Cognos IBM ���� ���

�.

� ���� �� �, ���, ��� � � ���� � ����.

�� � �� ��

�� �� �� �� �� ����� ����.

v IBM Unica Marketing ������ ���� ���� ��� � ��� �

� IBM Unica Marketing ������ �� ���� � � ��� �� ��

��. ��� Campaign, eMessage � Interact� �, IBM Cognos ���

��� �� �� �� ��� �� �� ��� � ��� ��� � ��

��. (� �� � ���� ��� � ���.)

v ��� ���� ��� ��� � ��� �� ��� SQL ���� ��� �

��� �� Marketing Platform� � ��� ��� �� ����.

v IBM Unica Marketing �� ����� IBM Cognos BI� ��� �� ��

� IBM Cognos ����� IBM Unica ������ ���� �� ��� �

���.

56 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 61: IBM Unica Marketing

��� �� �� ��

IBM Cognos ���� ���� IBM Cognos ��� ����� IBM Unica ��

����� �� ��� ��� ��� ��� �����. �� �� Interact� �

�� "Interact Reports"��, ��� �� �� IBM Cognos ���� ���

����.

Campaign, eMessage � Interact� �, IBM Cognos ���� �� ��� ��

�� ���� ��� �� ��� ��� � ����.

IBM Cognos � �� ���

��� ��� � IBM Unica ���� IBM Cognos ���� ��� ��� �

�� �� � IBM Unica ����� �� � � �� ��� � �� ���

�� ����. � � IBM Cognos ���� � � ���� ��� �

��. �� �� Campaign ��� ��� �� ���� ��� ����. ��

� �� �� ���� �� � ��� ��� �� ��� �����. �� ���

��� �� ��� ���� ��� ��� ����.

� ��� �� �� "� �� ��"���. �� � ��� � �� ���

�� ��� � ��� ��� ��� �� ��. ��� ��� ��� IBM

Cognos ���� ��� � ���.

�� � �� ��

�� �� ���� �� ��� � Cognos ���� �� �� �� ���

����. �� ��� ��� �� ��� ����� �� ��� ��� ��

��.

IBM Cognos BI ��� �� �� ��

IBM Unica Marketing ���� IBM Cognos BI ���� ��� � IBM

Cognos ��� � �� ��� IBM Unica Marketing ������ ���� �

� ��� ����.

v IBM Unica Marketing ��������� � � IBM Unica Marketing ��

����� ���� ����, IBM Unica Marketing ��� �� �� �� �

��� ���� ���� �� IBM Unica Marketing ����� ���� IBM

Cognos ���� ����.

v IBM Cognos ��������: Report Studio� ��� �� ���� ��

� IBM Unica Marketing ������ ��� �� � ���� � IBM

Unica Marketing ������� ������� � ��.

� 3 � �� �� 57

Page 62: IBM Unica Marketing

�� ��� Cognos ��� �� ���, �� IBM Cognos �������

���� ���� IBM Unica Marketing ������ ������� ����

��� � ��� ����.

IBM Unica Marketing �� ���

IBM Cognos� IBM Unica Marketing �� ����� ���� IBM Cognos BI

���� ��� IBM Unica Marketing � ���� Marketing Platform� ��

���� ��� ���� ���. ��� � , ���� ��� IBM Unica

Marketing ��� �� �� �� ��� � �� ��� ��� ��

��.

v report_system - IBM Unica Marketing ����� �� �� �� �� �

� ��� � ��. �� �� ReportsSystem�� � ��� � ��.

v report_user - ���� �� ��� � �� IBM Unica Marketing �

���� �� �� �� �� �� ��� � �� ����. �� ��

ReportsUser�� � ��� � ��.

� �� � � � ��� ����� ��� ����.

�� = ���

� ��� " ��"�� ����, IBM Unica Marketing ���� IBM Cognos

��� ��� ����� ��� ���� �� ����.

�� ��� ��� ���� ���� �� �� ���� �� ���. ��� �

�� ���� ����� ��� ������.

v ���� ���� ReportsSystem ��� ����. � ����� �� �� �

�� �� ��� � ��.

v ��� ��� ��� IBM Cognos ���� �� �� ��� ����.

v ���(��� ��� � ��) cognos_admin�� �� ����.

��� IBM Unica Marketing � ���� ��� �� ���� ���.

v IBM Unica Marketing ���� ���� ��� ���, Marketing Platform

Cognos ����� ������� ��� ��� ��� ���� ��� ��

��� ����. � ���� ��� �� ��� � ��.

v ��� ���� IBM Cognos ������� �� � �, ��� ��� ��

� cognos_admin�� �� �� � ���� ��� �� ��� � ��.

�� = � ����� ���

� ��� "����� ��"�� ��� �, ��� ��� ��� ����

���� ����. �� � ���� ��� �� ��� ����.

58 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 63: IBM Unica Marketing

v IBM Unica Marketing ���� ���� ���� � ���, Marketing Platform

�� Cognos ����� ������� ��� �� ��� ����.

� ���� ��� �� ��� � ��.

v ��� ���� IBM Cognos ������� �� � �, � �� �� ��

� ���� ��� �� ��� � ��.

� ����� �� ���� ���� � � ��� ReportsUser �� ReportsSystem

��� ��� �� ��. ���� ReportsSystem ��� �� �� � ��

���� ���� ReportsUser ��� IBM Unica Marketing ����� ��

���� ��� � �� IBM Unica Marketing ��� �� ����.

�� � �� �

�� ��� ���� � ��� � ���� �� � � ���� ����. Cognos

������� �� �� ��� ���� IBM Unica Marketing ����� ��

� �� ��� ���� ��� � � Cognos ���� �� �� ���� �

���.

��� �� �

�� �� �� � ��� ��� �� ��� �� ���� ����.

��� ���� � ��� ��

�� � � �� �(�� ����� �� ���� ���) ��� �� ��� �� ��� (�� > ��� �� & �� >

��� ��)

�� � � ��� SQL ��� � ��� � �� ���

��� �� report_system(�� > ��� �� & �� > ��

�� ��)

� ReportsSystem ���� �� ��� ����.

� � ��� �� ��� �� �� ������ �� ��

v Campaign, eMessage � Interact� � �� > ��� ��

& ��� �� �� ��� �� � > ��� �� �

��.

v Marketing Operations � Distributed Marketing� � ��

����� � ��.

� � � ���� �� �� ����� � ��.

����� ���� ��� Cognos ���� � ��� "� � �" �, ���� �

� ���� ��� ���� ReportsSystem �� ReportsUser

��� ��� �� ��.

� 3 � �� �� 59

Page 64: IBM Unica Marketing

�� ��� ��

Campaign, Interact � eMessage� �� ��� ���� � , �� �� �� ��

�� ���� ��� ���� ����� ��� � �� ���� ��� � ���

�. � ������� �� ��� ����� �� SQL ���� �� �� �� �

��� ���� SQL ���� ���� � ���� �� ���� ����.

Campaign � Interact� � ���� ����� �� ���� ��� � ���

��� ����� ��� ����. �� �� �� SQL ���� ����, �

� ���� ��� ������ �������� ����.

eMessage �� ���� ��� ��� � � ���, ��� �� �� � �

� � �� �� �� ���� ��� � eMessage �������� ���� �

��� SQL� �� ��.

�� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� IBM Unica ���

��� ���� ����� �����. ��� IBM Unica Marketing ��� �

����� ���� ����� � ��� IBM Cognos BI� � ��.

�� SQL ��� ��

��� SQL ���� �� ���� ��� IBM Unica Marketing ������

�������� ���� ���� � ��� � ��� ���. �� ��

��� ���� �� �� �� ���� ���� ��� ���� ��� �

�� � �� ���� ��� � ��� �� SQL� ����.

�� � �� � , ��� ���� IBM Unica Marketing ������ �����

�� ��� ��� �� ��� ������. �� SQL ���� ��� �� �

����� ������� � ���.

v �� �� ���� ��� ���� ���� ���� ����.

v �� ���� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ���.

JNDI ��� �� ��� ���� ��� ���� � �� SQL ���� ��

���� ���� ���� ��� ��� � ���.

�� � �� ��

��� SQL ��� ��� ��� �, ����� ��, ���� �� �� ���

� ����� �� ����. ���� � ���� �� ��� ��

�� ����.

v �� ��� �, �� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��� �

�� � � ��� � ����. ��� ��� ���� ��� ������.

v �� ��� �, ��� ��� ������� ���� ��� ����

� ��� �������� �� ���� ������.

60 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 65: IBM Unica Marketing

v �� ��� �, ��� �� ������� ������.

�� ���� Cognos Connection �� ��� ���� ���� ���� �

��� �� � ����� ��� � � ����.

���� �� � MS SQL Server

�� �� MS SQL Server� ���� ��� ���� ����.

SQL Server�� ���� ��� "� �� ��"� ��. ��� SQL Server� �

��� ��� ���� ����� �� ��� ��� �� ��, �� � �

� ��� � ���. �� � SQL Server ������� �� �, ��

�� �� ���� ����.

eMessage � Oracle

��� eMessage� ��� ������� Oracle �, ���� �� �� ��

���� ���� �� ����.

��� ���

���� �� �� �� ���� �� �� � ���� �� ��� ����

���� ��� ���. �� �� ������ � ��� ��� �� ��

�� ���� �� ��� ��� �� ���� ��� ��.

���� �� �� �� � �� �� ��

��� ���� �� �� IBM Cognos BI ����� �� � � �� � �

�� ���� ����. � ���� ���� � , �� ����� �� �� �

� �� ���� �� � �� ��� �� � �� ����. � � �� �

� �� ��� �� � �� �� �� ����.

�� ���� ����� ��� � ���� ����� �, ���� �� � �

� � ��� � ��� ��� �� ���. �� ��� ��� ��

� ��� ���� �, �� ����� ��� � � �� ����.

��� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ����. �� ��� �,

��� �� �� ����� �� � � ����.

�� � � ��� ��

�� ���, �� ���� Campaign� �� ��� �� ��� �� �� ��

��� �� ��� ���� ���. �� �� ��� � � ���� ��

�� �� �� ��� ��� ����.

�� � � ���� ��� ���� �� ��� ���� ��� �� ���

�� ��� ���� �� � ����.

� 3 � �� �� 61

Page 66: IBM Unica Marketing

��� Campaign � Interact� � �� �� ��� �� �� ���� �

�� � ����. Marketing Platform �� ���� �� ������ �� ���

� ����. Cognos ��� �� �� ��� ��� ��, �� �� ���

��� Cognos ���� ������..

��� ��� � �� � �� �� � �� ��� ����.

�� ����� �� �� �� ��

�� ��� � � ��� �� ��� ����� �� �� ��� �� � ��

���� ���� �, �� ��� �� �� �� ����. �� � ��� �

����� �(�� �� ���� �)� ��� �, � �� ��� �� �

���. ��: ColumnX,ColumnY.

�� ���� Audience Key ��� ��� � �� �� �� �� 255���

�. �� �� 255� ����, ��� SQL�� � ����� ��� ��� �

����. Audience Key ��� �� � 255�� ���� ���� �� SQL �

��� ����. �� �� ����� ��� ���� �� �� � ����

��� ��� �� � � ��� �� ��� �����.

�� � �� ��� ��

Campaign� � ��� ��� �� �, ��� ���� � ��� �� ��

� ���� Cognos ����� ������. ��� ���� ��� � � ��

� ��� � ��� �� �� �� �� ���� �� � ��.

� ��� �� �� ���� ��� � ����. ��� �� ���� �� ��

���� �� ���� ����.

����� �� ��� �� ��

Cognos � �� ������ ����, �� �� � �� ��� �� ���

�� � ���� ����� � ����. IBM Cognos 8 BI Report Studio

�� ���� ���� �, ��� ���� �� � �� ���� ���� �

���.

IBM Unica Marketing ������� ��� � IBM Unica Marketing ��

���� ������� �� ��� ��� IBM Unica Marketing ��� ���

��� ���� Cognos 8 ���� ���� ����� ��.

�� ��, ���, � �� �� ���� �� ��� ���� �, IBM Cognos

�� �� �� ��� ���� ��� �� Cognos ��� ���� ��

��. � �, ��� � �� Report Studio�� ��� � �� �� ��� IBM

Unica Marketing ���� ��� � ����.

62 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 67: IBM Unica Marketing

IBM Unica Marketing ��� ���� IBM Cognos 8 � �� � ����(�

�)� IBM Unica Marketing ������ ����� ����.

v ���� ��. � �� IBM Unica Marketing ������ ������� �

� �� ���� ���� ����. � ��� ��� ��� �� � � �

��� �� IBM Unica Marketing ������ ��, ���� �� ��

�� ���� ����.

v � ��. �� ���� ��� ���� �� �����. �� ���� �

��� ��� � ��� �� ����, ��� ���� ��� � ��

�� ��� ����.

v ��� ��. � ����� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��

� ��� �����. �� Report Studio�� IBM Unica Marketing ���

��� ���� � � ���� �����.

Campaign � eMessage ��� � ���� ��� ���� �� ��� �

�� ����. Interact ���� �� �� ��� � ��� ��� �� �� �

�� ��� �� ��� ���� ����.

Report Studio ��� ��

� IBM Unica Marketing ��� ���� IBM Cognos Report Studio� ��� �

������ �� � ���� ���. ���� ��� �, IBM Unica

Marketing ��� �� ��� ����� �� ���� �� ���� ��� �

�� � ����.

v � ��� ���� �� � �� ��� � ����.

v �� ��� ���� �� �� ��� � ��� � �� �����.

v �� Campaign, Marketing Operations, eMessage, Interact� � ��� ���

� IBM Unica Marketing ����� ��� �� ��� ��(���)� �

��. ����� ���� ��� �� ��� IBM Unica Marketing Platform

�� ���� �����.

��, � �� � ��� �� ��

�� � ��� ���� IBM Unica Marketing ������� ��� ����

Cognos Connection�� �� �� ���� ����. IBM Unica Marketing �

������ � ���� �� �� ���� ���� � � ������ � ��

� ��� ��� �� �� � �� ��� �����.

�� � �� ��� Campaign, Interact � eMessage� �� �� �� �� �

��� ����, ��� ��� ���� �� ��� ����. �, ��

����� �� ����� ����� ��� �� �� ���� �� ��� �

� 3 � �� �� 63

Page 68: IBM Unica Marketing

��. Marketing Operations� �� �� �� ���� � ��� ���

���� ����. Marketing Operations��� ��� ��� ����� �� �

���� ���� ����.

IBM Cognos Connection ������ �� �� �� ��� ��� ��� ��

�� ����. ���, ��� �� ��� � � ��� IBM Unica �����

�� ����� � ����.

v Campaign, eMessage � Interact� � �� > ��� ��� ��� �� �

�� ����� �� > ��� > [partition name] > ����� �� �� �

� �� ������.

v Marketing Operations� � plan_config.xml ��� ��

reportsAnalysisSectionHome � reportsAnalysisTabHome �� �� �� �

���.

��� � � �� ��

�� � ������ ��� ���� GlobalReportStyles.css� ���

�. � ����� �� IBM Unica Marketing ������� �� ����� �

� ��� ��� ����. ��� �� ��� �� 113 ���� �� B

�Cognos ��� � ���� ��� �����. � ����� ��� ��� �

��� � �� ��� ����.

v GlobalReportStyles.css ���� ���� �����.

v ����� ��� � � �� ��� �� � ���� ��� � �� �

� �� �� ����.

�� �("-")� IBM Unica Marketing ����� ��� ��� ����. ��

� �� �� ����. �� �� ��� ���� � �� �� ��� ��

� � �, "-"� ���� � ��� ����.

�� ���� ����� ���� �� ��� � ��� �� ���� ���

�. �� �� ��� ��� ��� �� �� � ��� � � � �

��� � �� ����. ��� �� ���� �� �� ����� �

��� � ��� ��� �� �� �� ���� ����. �� �� ����

�� �� �� ��� ���� �, ���� �� ����.

����� ���� � �� � ��� �� �� � ��� ����� �

��� ��� ��� � ����.

��� ��� � ��� �� ��

IBM Cognos Connection��� ��� ���� � ��� ��� � � ���

�. � �����, �� ��, � �, �� ��, �� �� �� �� � ���

�.

64 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 69: IBM Unica Marketing

�� �� �� ��� �� 9�� ���� ����, � ��� ���� ���

��� �� ��� ���� ��� ��� � � ����.

��� ��� � � �� ���� IBM Cognos Connection ��� ���

� �� ��� �� �����.

�� ��� �� ��

� ���� ���� ��� � ��� ��� �� ���� ��� �� ���

� ��� ���� ��� � ����. � ��� � �� ��� ��� ���

� ��� ����. �� �� ��� ���� �� �� ���� � �� �

� ��� ��� ����.

v ��� ����

v ��� �� � ��� �� ���

v 66 ���� ���� �� �� �� ���

v 67 ���� �� �� �� ���

v 67 ���� ��� � ��� ���� ���

v 68 ���� ��� ���� �� � �� ���

v 68 ���� ��� ��� � � ��� �� ��� ���� ���

�� ���

�� �� �� ���� ��� ����� ���� �� ����. "��� �

�� � �� ���" ����� ��� �� ���� �� ���� �� �� �

���� ����� ���� ���� ����. ��� ����� ���� �

�� ��� � �� ��� �� ���.

v 121 ���� �� C ���� ��� � �� ����

v 123 ���� �Interact ��� � �� ����

v 122 ���� �eMessage ��� � �� ����

��: eMessage �� ���� ��� ��� � �, eMessage ���� ���

� �� ��� � ����.

�� �� �� ��� �� ��

�� �� � �� �� �� ���� �� �� � ���� ��� � ���

�. ���� �� �� ��� ���.

v ���� ����� ���� ���� �� ���. ��� ��� �� 121 ��

�� �� C ���� ��� � �� ����� ��� �����.

� 3 � �� �� 65

Page 70: IBM Unica Marketing

v �� � ��� �� �� �� �� ���� �� �� ��� �. 61

���� ����� �� �� � � �� � ���� ��� �����.

v ��� � ��. �� �� ���, ��� ���� � ����.

�� ��� ����.

1. �� > ��� ��� ��� > ��� > �� > name of the appropriate

reporting schema� ����.

2. � ��� ��� �� ��� �� �� ���� ���.

3. ��� ��� � ��� ��� �� � �� �� � ���� ���

����.

4. � ���� �� ����� ��� � ����� ��� ����. ��

� �� ��� ����.

5. ��� �, ���� � �� ��� ��� ����.

6. � � ����� IBM Unica ������ ������� �� ����

� � ��� �� � ��� ����. �� � ����� ���� � �

��.

7. �� �� ������ �� 0(�)� ��� �� ���� �� � �� ��

�� ����� ����.

8. �� �� ��� ���.

9. ��� �, � ���� ��� �� ���� �� � �� ����.

� ��� �� 1(�)� ��� � �� �� �� ��� ����.

��� �� �� �� ��

��� �� �� �� �� ���� ��� �� �� , �� � ��� ��

� � ����. ���� �� �� ��� ���.

v UA_CampAttribute, UA_CellAttribute �� UA_OfferAttribute ���( �

� �)� �� ��� AttributeID � ����.

v ��� ��� ��: �� �, �� � �� ��/� �

�� ��� ����.

1. �� > ��� ��� ��� > ��� > �� > �� ��� �� � >

�� ����.

2. ����� �� ��� ���� � ��� ���.

3. ��� ��� � ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��

��.

4. � ���� �� ����� ��� � ����� ��� ����. ��

� �� ��� ����.

66 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 71: IBM Unica Marketing

5. � ID� � � ��� ID� ����.

6. �� � ��� ��� ��� ����.

��: �� �� �� �� ��� ���� � � ���� NumberValue

� ����. �� �� �� Campaign�� Select Box - String�� ��

� ��� ���� � � ���� StringValue� ���.

7. �� �� ��� ���.

�� � �� ��

�� �� � �� ���� � ��� ��� � ����. ���� �� ��

��� ���.

v �� � ��� �� �� �� �� ���� �� �� ��� �. 61

���� ����� �� �� � � �� � ���� ��� �����.

v UA_UsrResponseType ���� � �� �����.

�� ��� ����.

1. �� > ��� ��� ��� > ��� > �� > �� � �� �� >

� > �� �� ����.

2. ��� ��� � ��� ��� ��� � ��� ��� ����.

3. � ���� �� ����� � ��� � ����� ��� ����.

4. �� � ��� � � � ��� � 3�� � ��� ����. � �

� ����� ���� � ���.

5. �� �� ������ �� 0(�)� ��� �� ���� �� � �� ��

�� ����� ����.

6. �� �� ��� ���.

7. ��� �, � ���� ��� �� ���� �� � �� ����.

� ��� �� 1(�)� ��� � �� �� �� ��� ����.

�� �� ��� ���� ��

�� �� �� � �� ���� �� � ��� ��� � ����. ����

�� UA_ContactStatus ����� �� � ��� ���.

�� ��� ����.

1. �� > ��� ��� ��� > ��� > �� > �� � �� � ��

> � > �� � � ����.

2. ��� ��� � ��� ��� ��� �� � ��� ��� ���

�.

� 3 � �� �� 67

Page 72: IBM Unica Marketing

3. � ���� �� ����� �� � ��� � ����� ��� ���

�.

4. �� � ��� � � �� �� � 3�� � ��� ����. �� �

��� ���� � ���.

5. �� �� ��� ���.

� ���� � �� �� ��

Campaign � Interact ��� � ����� �� �� ���� ���� ��

���� ����. � ����� ���� �� �� � ��� �� �� �

�� ��� �����, �� ��� ����.

1. �� > ��� ���, ��� > ���� �� � Campaign �� Interact�

���.

2. ��� �� ���� ���.

3. �� ��� ���.

4. ��� �� ���, � ��� �� �� � ��� � � �� �

��.

5. �� �� ��� ���.

� ��� � �� ��� �� �� ���� ��

���� �� ��� ���.

v �� ��, ��� �� �� � ��� �� ��� � �� ��� ����

�.

v �� �� � �� �� ���� �� ����. 62 ���� ��� ����� �

� �� �� ���� ��� �����.

�� ��, �� � �� ���� � � �� ���� ������.

v Campaign: �� ��, �� ��, �� �� � ��, �� �� �� �

��

v Interact: Interact ��

1. �� > ��� ��� ��� > ��� > ProductName > SchemaName� �

����.

2. ���� �� ��� �� ��� ���.

3. � ��� ��� �� �� � �� �� �� ��� ���� ���.

��: �� ��� � � �� �� � ��� ���. ��� ��� 62

���� ��� ����� �� �� �� ���� ��� �����.

4. �� �� ��� ���.

68 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 73: IBM Unica Marketing

�� �� �� �� ���� �� �� ��� �

�� ��� �� �� ���� ����.

v ���� � ��� �� ��� �� ���� ����. � ��� �� ���

�� ���� �� ���� ����� � �� ���� ��� �����

���� ��� ����� � � ����. ���, ���� �� �� �

� �� ��� ��� ��� ���� ����.

v � ��� �� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� � ��

��� ��� ��� �� ��.

���� �� �� ��� ���.

v ��� �� ���.

– Campaign: �� �� � ��, �� ��, �� ��, �� �� � �

� � �� ��� �� ��

– Interact: Interact ��

v � �� ��� �� �� ��� ��.

– Campaign: �� ��, �� �� �� � � �� ���

– Interact: �� �� �� � � �� ���

v � �� ��� �� �� � � ��

v ��� 2� �� 3� ��� �� �� ��� ��� ����. � �� �

��� ��� �� �� ��� ��� � � ��� ����.

��� �� �� ��� �� ���� �� ��� ����.

��� �� �� �� ��� �� ��

1. �� > ��� ��� ��� > ��� > �� > �� � �� �� �

� ���� ����.

2. � ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� �� ��

� ����. �: Campaign Offer Response Household.

3. � ��� ���, � �� ��� � �� ���� ��� ���� �� �

� ��� ���.

� ��� ���� �� ��� �����. ��� �� ��� � ���.

4. � ���� � > �� �� �� � � �� ��� � ��� ���

�.

� ��� �� ��� 67 ���� �� �� �� ��� ���� ��

���.

� 3 � �� �� 69

Page 74: IBM Unica Marketing

5. � ���� SQL �� > �� �� ��� �� � �� ��� ��

�.

6. ���� ��� �� ��� ��� ���� ���/�� �� ��� ��

��� ����. �� �� 18��� �� �� ��.

�� �� �� ��� ��� �� � UARC_CRBO_HH_� ��� � ���

�. ��� � �� �� �� ��� �� ��� ��� 93 ���� ���� |

��� | [��] | [��� ��] | SQL ���� ��� �����.

7. �� �� ��� �����.

8. � ���� SQL �� > �� � �� ��� �� � �� ��� �

��.

9. �� ��� ��� ���� ���/�� �� ��� �� ��� ����.

�� �� 18��� �� �� ��.

�: UARC_CORBO_HH_.

10. �� �� ��� �����.

��� �� �� �� �� ���� ���� ��

1. �� > ��� ��� ��� > ��� > �� > �� � �� �� �

� ���� ����.

2. � ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� �� ��

� ����. �: Campaign Offer Contact Status Household.

3. � ��� ���, � �� ��� � �� ���� ��� ���� �� �

� ��� ���.

� ��� ���� �� ��� �����. ��� �� ��� � ���.

4. � ���� � > �� � ��� �� � � �� ��� �� � ���

����.

� ��� �� ��� 67 ���� ��� � ��� ���� ��� ��

�� �����.

5. � ���� SQL �� > �� �� � �� ��� �� � �� ���

���.

6. ���� ��� �� ��� ��� ���� ���/�� �� ��� ��

��� ����. �� �� 18��� �� �� ��.

�� �� �� ��� ��� �� � UARC_CCSBO_HH_� ��� � ��

��. ��� � �� �� �� ��� �� ��� ��� 93 ���� ����

| ��� | [��] | [��� ��] | SQL ���� ��� �����.

7. �� �� ��� ���.

70 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 75: IBM Unica Marketing

8. � ���� SQL �� > �� � �� � ��� �� � �� ���

���.

9. �� ��� ��� ���� ���/�� �� ��� �� ��� ����.

�� �� 18��� �� �� ��.

�: UARC_COCSBO_HH_.

10. �� �� ��� ���.

�� � ��� �� ��

1. �� > ��� ��� ��� > ��� > �� > � �� �� ����

����.

2. � ��� ���� �� ��� ��� �� ���� �� ��� ��

��. �: Offer Performance Household.

3. � ��� ��� �� �� � �� �� ���� ���� ���.

4. ��� �� ���, ��� � ��� �� �� �� ��� �� ��

��� ���.

� ��� ���� �� ��� �����. ��� �� ��� � ���.

5. �� ��� �� � ���� � > �� ���� �� � � �� ��� �

� ���� ����.

� ��� �� ��� 65 ���� ��� �� � ��� �� ��� �

��� �����.

6. � ���� � > �� ���� �� � � �� ��� � ���� ��

��.

� ��� �� ��� 65 ���� ��� �� � ��� �� ��� �

��� �����.

7. � ���� SQL �� � ��� � ��(�� �� ��)� �� � ��

��� ���.

8. ���� ��� �� ��� ��� ���� ���/�� �� ��� ��

�� ����. �� �� 18��� �� �� ��.

�� �� �� ��� ��� �� � UARC_OCH_HH_� ��� � ���

�. ��� � �� �� �� ��� �� ��� ��� 93 ���� ���� |

��� | [��] | [��� ��] | SQL ���� ��� �����.

9. �� �� ��� �����.

10. � �� ���� SQL �� �� ���� � ��� � �� 7 - 9� ��

��.

� 3 � �� �� 71

Page 76: IBM Unica Marketing

��� � ��� �� ��

1. �� > ��� ��� ��� > ��� > �� > �� �� �� ���

� ����.

2. � ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� �� ��

� ����. �: Campaign Performance Household.

3. � ��� ��� �� �� � �� �� ���� ���� ���.

4. ��� �� ���, ��� � ��� �� �� � ��� ��� ��

�� ��� ���.

� ��� ���� �� ��� �����. ��� �� ��� � ���.

5. � ���� � > �� ���� �� � � �� ��� �� ���� ��

��.

� ��� �� ��� 65 ���� ��� �� � ��� �� ��� �

��� �����.

6. � ���� � > �� ���� �� � � �� ��� � ���� ��

��.

� ��� �� ��� 65 ���� ��� �� � ��� �� ��� �

��� �����.

7. � ���� SQL ��� �� � � �� �� �� ��� ��

�.

8. ���� ��� �� ��� ��� ���� ���/�� �� ��� ��

�� ����. �� �� 18��� �� �� ��.

�� �� �� ��� ��� �� � UARC_CCH_HH_� ��� � ���

�. ��� � �� �� �� ��� �� ��� ��� 93 ���� ���� |

��� | [��] | [��� ��] | SQL ���� ��� �����.

9. �� �� ��� �����.

10. � �� ���� SQL �� �� ���� � ��� � �� 8� 9� ��

��.

��� ��� �� �� ��� �� ��

� ��� � � ��� �� ��� �� �� ���� ����. �� ��

��� �� ���� �����.

1. �� > ��� ��� ��� > ��� > �� > �� ��� �� ��

����.

2. � ��� ���� ��� ��� �� ���� �� ��� ���

�. �: Campaign Custom Attributes Partition 2.

72 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 77: IBM Unica Marketing

3. �� ��� �� � ���� �� ��� � �� ���� ���� ���

��� ��� �� , �� � �� ��� ����.

� ��� �� ��� 66 ���� ���� �� �� �� ��� ����

�����.

4. (���) �� �� ��� ��� ��� ��� � ����. � ����

SQL ��� ��� � ��� �� � �� �� ��� ��� ����. �

�� ����� �� �, �� �� 18��� �� �� �� ���

�� � ���. ��� � �� �� �� ��� �� ��� ��� 93 �

��� ���� | ��� | [��] | [��� ��] | SQL ���� ��� ���

��.

5. �� �� ��� ���.

Interact � ��� ��

1. �� > ��� ��� ��� > ��� > Interact > Interact �� �� ��

�� ����.

2. � ��� �� ���� �� ��� ��� �� ���� �� ���

����. �: Interact Performance Household.

3. � ��� ��� �� �� � �� �� ���� ���� ���.

4. ��� �� ���, ��� � ��� �� �� � ��� ��� ��

�� ��� ���.

� ��� ���� �� ��� �����. ��� �� ��� � ���.

5. � ���� SQL ��� �� � � �� Interactive � �� �� ��

��� ���.

6. ���� ��� �� ��� ��� ���� ���/�� �� ��� ��

�� ����. �� �� 18��� �� �� ��.

�� �� �� ��� ��� �� � UARI_ICP_OCH_HH_� ��� � ��

��. ��� � �� �� �� ��� �� ��� ��� 93 ���� ����

| ��� | [��] | [��� ��] | SQL ���� ��� �����.

7. �� �� ��� ���.

8. � �� ���� SQL �� �� ���� � ��� � �� 6� 7� ��

��.

� 3 � �� �� 73

Page 78: IBM Unica Marketing

����� �� �� ��� � ���� ��

� ���� Campaign, eMessage � Interact� �� � �� � ��� �� ��

�� �� ���� ������ � ���� ���� � ����. IBM

Unica Marketing ���� �� ��� �� ���� ����, � �� �� �

��� ���� ����. �� � ���� �� � � �� �� ��� ���

��.

�� �� �� ���� ������ ��

���� �� ��� �� ��� ��� ������ � ��.

1. 8 ���� ���� ��� SQL ����� �� ���� �� �����

���� ��� ������� � ��.

2. �� > ��� ��� ��� > ��� > ProductName� ����.

3. ��� �� ���� ��� �� ��� ��� �� JNDI ��� ���

�� � ��.

�� �� �� ���� �� ����� SQL ���� ��

� ������ ��� �� �� �� ���� � ����� SQL ����

���� ��� � ����. � �� �� ���� ���� � � ��

�� ���� ����. �� � ���� �� �� �����.

����� SQL ���� ����� �� ��� �� ��.

1. �� > ��� SQL ���� ���. SQL ��� ���� ����.

2. �� ���� �� IBM Unica ������� ���.

3. ��� ��� �� ��� �� ���� ���. 8 ���� ���� �

�� SQL ����� �� ���� ��� ���� � ����

���.

4. ����� �� ���. � � ���� ���� �������

������ ��� �� ��.

5. � �� ���� �(��, ���� �� �� ���)� ���.

����� �� MS SQL Server� ��� � ���� ��� �� �

���.

JNDI ��� �� ��� ���� ��� ���� ����, SQL ���� �

��� ���� ���� ���� ��� � ���.

6. �� ��� �� ��� �� �� Yes� ����.

7. (���)SQL� ����� ��� �����. SQL ���� ���� �

��� �� � ����.

74 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 79: IBM Unica Marketing

8. ����� ���.

SQL ���� ���� ��� � ��� ��� ��� �����

��� ����. ��� ���� �� �� ���� ����, ���

��� ��� ��(�: eMessage_Mailing_Execution.sql)� ����. �

��� �� ���� �� �, ��� �� �� �� ����(�:

Campaign.sql). ��� �� �� 8 ���� ���� ��� SQL ����

� ��� �����.

9. ��� �� ��� ����. ��� ��� ���� ��� �� ��

�� ���� ���� ��� ������. �� �� ��� ���.

10. 7-10��� ����. ��� ��� �� ��� ���� No� ���.

11. �� �� � ���� � 3 - 11��� ����.

��: ��� ��� ��� ��� � �� ��� �� ����. �� �

� Marketing Platform IBM Unica ������ ������� � � �

� ���� ���� ��. ��� ��� �� ���� �����, ��

� �� ��� �� �� ��� �� �� ����. ���� ��� �,

��� SQL ���� ��� ��� � � � �� ��� ��� ���

� �� SQL ���� ����.

�� �� �� ��� ����

� ������ �� �� �� �� ���� ����� � ����. � �

� �� �� ���� ���� � � ���� ���� ����. �� IBM

Unica ������� �� ���� �� ��� �� ������.

�� �� ���� ������ SQL ���� ��� ����� �� ���

��� �������� ��� ������.

1. ���� ��� SQL ���� ����. 8 ���� ���� ��� SQL �

���� �� ���� ��� �� ������� � �� ���� �

�� � � ���.

2. ������ � ��� ��� �� ���� ����.

3. ������ � ��� ��� �� ���� ����.

4. �� ���� ��, ������ � ��� ��� ��� ��� ����

��� ���� � ���� ����.

5. �� ��� � ���� ��� ��, ������ � ��� ��� IBM

Unica ������� ��� ������� � �� ��� �� ���� �

� ����� ��� �� ���� ���� ����� ��� ��.

��: � ����� �� ��� �� �� .��� SQL ���� ���

� � � SQL� ���� ����.

� 3 � �� �� 75

Page 80: IBM Unica Marketing

��� ��� SQL ����

�� ������ � ��� ��� � �� �� ���, � ��� �

� � (�� �� ���� ��� ����� �) �� IBM Unica Marketing �

����� ������� � �� ���� �� ���� ����. ��

��� ������.

v ������ ��� �� � ��� ���� �� ��� ����, � ��

���� �� ����.

v Interact �� ���� � ��� ��� ��� ���. � ��� ��� �

��� SQL ���� ����.

�� ��� ��� ��(�� ��) ���� ��(�� ��)

�� Campaign �� ��� Campaign ��� ���

(campaignPartition1DS)

Campaign.sql(� �� ���� � ��

� ���� ���� �� �). � �

� ��� �� � ���� ���

�����.

eMessage �� �� eMessage � ���, Campaign ���

���� ��

(campaignPartition1DS)

eMessage_Mailing_ Performance.sql

Interact ��, Interact �� � Interact

��

Interact � � ������

(campaignPartition1DS)

Interact.sql

Interact �� Interact �� ���

(InteractLearningDS)

Interact_Learning.sql

Interact �� Interact �� ������

(InteractRTDS)

Interact_Runtime.sql

��� SQL ��� ��� �

��� SQL ���� ���� ���� �� ���� ��� �� � �� ��

�� ���� SQL� ����.

� ��

�� �� ��� ����� ��� ��� ����.

��� ���� �� ��� �� ���� ����. ��� ��� �� ��� �����.

v 121 ���� �� C ���� ��� � �� ����

v 122 ���� �eMessage ��� � �� ����

v 123 ���� �Interact ��� � �� ����

76 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 81: IBM Unica Marketing

� ��

������ ���� ���� ����� ������ ������� ������ ��� ����.

�� ���� ����� ��, ���� �� �� �� ���� �� ��� �� ���

�.

v ���� ��� ������ ��� MS SQL Server� ��� � �� ����.

v JNDI ��� �� ��� ���� ��� ���� ����, SQL ���� ���� ���

� ���� ���� ��� � ���.

v � �� � XML��� SQL ���� ���� ����. �� XML� ���� �� �

�� ����. ��� ��� ETL �� ���� ���� ��� �� XML ��� ��

� � ����.

60 ���� ��� � ���� �����.

Drop � ��������? ���� ���� �� ��� � �� ����. �� �� �� ���� ������

�, �� ��� � �� ���� ���� � �� ���� ���� �� �� ��

�� ���� �� ����.

���� Yes� ���, SQL ���� ��� �� DROP ��� ����.

�� � �� ��� SQL ���� ���� ���� � �� ����. �� �� ���

� �� � � � ����.

���� � �� ��� SQL ���� ���� ���� ���� ����� ����. �

�� ���� � ���� ��� �� ��� ��� �����.

8 ���� ���� ��� SQL ����.

IBM Cognos �� �� ��

IBM Unica Marketing �� ���� ��� ��� �� ���, �� �� ��

��� ��� ���� ���� �� �� �� �� ���� ���� �

�� IBM Cognos BI �� �� ��. IBM Cognos ���� �� �

�� ��� �� �� ���� ���� ��� �� �� �� ��� ��

��.

Cognos �� ������ �� IBM Unica Marketing �� �� �� ���

�� ���� ����� �� ����.

v ��, ��� �� � ��� �� �� ��� �� ��� ��� �, �

� ��� ��� �� ���� �������� � �� ����.

v �� �� �� ���� �� � ��� �� ��� ����� �� �� �

�� �� � �� ���� ��� �, � ��� ��� ����. � � �

��� �� ���� ���� ��� ��� �� ��� ������.

� 3 � �� �� 77

Page 82: IBM Unica Marketing

� ���� Cognos �� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� �

�� �� ����. ��� ��� IBM Cognos BI ���� �� ��� �

�� � ���� �� �� ���� �����.

�: ��� ��� �� �� �� �� ���� �� ��

�� �� ������ IBM Cognos �� �� �� ��� ��� ���� �

�� ����. � ��� �, Campaign ������� ��� �� �� ���

���� ���� �� �� ��� ����. �� �� ��� �����

����.

v UA_OfferAttribute ����� �� ��� ������.

v �� ��� �� �� �� ���� �� ��� ������.

v ��� SQL ���� ��� �� �� ���� ������.

v Campaign �������� ��� ���� ��� �� ��� �� �� �

� UARC_OFFEREXTATTR� ��������.

�� � �� ��� Cognos Campaign �� ���� � �� ��� ���

�.

1. Campaign �� ��� ����. � Cognos/models ���� ����

CampaignModel � ���� ����. � Cognos ���� models

���� ��� ��� ���� ������ �����.

2. ���� ����� Campaign.cpf ��(���)� �� ���� �� �

�� ����.

3. ���� ���� ��� �� ��(���� �� > �� ��� �� � >

UARC_OFFEREXTATTR)� �� �� ��� ��� �� ���� �

��.

4. � > ��� ����� ���. Cognos� ��� �� �� ����

�� �� �� Campaign �������� UARC_OFFEREXTATTR �� �

�� �� ���� �� �� ����.

5. �� ��� ��� � ���� ��� �� �� ��� ��� ��� �

��(�� �� > �� ��� �� � > � ��� �� �).

6. � ��� �� � ��� � � �� � � �� �� ��� ��

�.

7. � �� �� �� ��� ����. �� �� �� ��� �� ��� ���

����. �� �� Campaign ��� �� ���� ��� �� LASTRUNDATE

� �� ���� ��� �� ��� �����.

78 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 83: IBM Unica Marketing

��: �� ���� �� ��� �� � ��� �� � ��� �� �

� ��� ��� �� �, �� � �� �� �� ���� ��� �

� ���� ��� � ����.

8. �� ����.

9. Cognos ��� ���� ���� ����.

�� IBM Cognos Report Studio� ��� ���� ��� ��� � �

���.

�: IBM Cognos ��� ��� � �� ��

�� � ������ IBM Cognos ��� �� � �� �� ���� ���

� ��� ����. � ��� �, �� �� �� ���� � ��� ��

��� ���� �� Cognos �� ����� ��� ��� ����. �� �

� ��� ����� ����.

v � ��� �� �� �� ��� ��� �� �� ���� �����

�.

v ��� SQL ���� ��� �� �� ���� ������. � ����

� �� �� �� ��(UARC_CCCH_QU, UARC_CCH_QU, UARC_CCRH_QU,

UARC_COCH_QU, UARC_CORH_QU � UARC_CRH_QU)� ���� ��

�� �� ����.

v Campaign �������� ��� ���� ��� �� �� ��� ���

���.

�� Cognos Campaign ��� �� � �� ��� ���� � �� ��� �

���.

1. Campaign �� ��� ����.

�, Cognos/models ���� ��� CampaignModel �� ���� ��

����. � Cognos ���� models ���� ��� ��� ����

������ �����.

2. ���� ����� �� ���� �� ���� �� ��� ����.

3. �� �� ��� ��� ����� ���(�� ��� �� � ��

���)� ����.

4. ���� ���� ��� � ��� ����.

5. �� �� > �� �� ��� ��� � �� ��� ��� ��� �

��.

� 3 � �� �� 79

Page 84: IBM Unica Marketing

� ��� �� ��� �� � � ��� ������. � � ��

� �� �� ��� ��� �� � � �� ������. �� ���

�� ��� Cognos BI ���� �� ��� ���� �����.

v � ������ ��

v � ��� � ��

v ��

6. �� ��� ��� �� ��� �� ��� �� �� ���� �� �

�� ����.

7. �� ����.

8. Cognos ��� ���� ���� ����.

9. Report Studio� �� �� ��� Campaign Performance by Quarter ���

� ���� � ���� ����.

IBM Unica Marketing ������� �� Cognos ��� �� �� �

� � ��

��� �� �� ���� ��� ��� � �� � ��� �� ���� ��

� � ���� ��� � ����. Cognos Connection��, ��� �� ���

�, ���� ����� ��� �� Report Studio� ��� ��� ��� �

����.

��� �� � �� � �� ��� �����.

v IBM Unica Marketing ������� ��� ����� ��� IBM Unica

Marketing ��� ���� �� �� ���� �� �� ��� ����.

v IBM Unica Marketing ��� ������ � �� ��� ��� ��� �

���� � ��, ���� ���� ���� �� ���� �� �

���. � �� ���� ��� ���� �� � �� ������. ��

�� �� ���� ��� ��� �� ��.

v IBM Cognos BI ��� �� � ��� �� ��� �� IBM Cognos BI

�, �� IBM Cognos BI Report Studio � �� ��� ���� ����

�.

v �� �� ��� ��� �� ��� �� 113 ���� �� B �Cognos

��� � ���� ��� �����.

v Marketing Operations ��� ��� ��� �� ��� Marketing Operations

� ���� �����.

80 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 85: IBM Unica Marketing

� Campaign ��� �� �����

�� ���� � ��� IBM Cognos Report Studio�� Campaign� � ��

�� ������.

v Campaign ��� ����� �� ��� �� � ���� �� � ���

� � �� ������ . �� ��� ��� �� ����

CampaignReportPack\cognosN\docs �� ���� ����. �� N Cognos

��� �� �����.

v Report Studio� ��� � ���� ����� �� ���� �� � ���

���. ��� �� Cognos Report Studio �� �����.

v �� ��� ��(�� ��� ��)� ����� �, ���� ���� ���

� ��. �� �� Report Studio� �� �� �� � �� �� �

�� ��� �� �� � ���� ����, �� ��� ��� � ��

��� ��� � ����. Report Studio ��� �� ��� Cognos Report

Studio �� �����. �� ���� �� ��� � �� ��� �� �

�� ��� ���� � �� �����.

v � �� ���� �� ��� � ���� �, ����� ��� ��

� �� ���� ID� ������. � ���� ���� ��� �� ���

� �, �� �� ��� �� ��� �� ��� ��� �����

�. ��� �� Cognos Report Studio �� �����.

v Campaign�� ��� � ��� �� � �� ��� � ���� ��

����.

– �� �� ���� �� �, Campaign - Object Specific Reports ��

� ������.

– �� ���� ���� �� �, Campaign ��� ������.

– ���� ��� ����� �, Unica Dashboards\Campaign ��� �

�����.

���� � � ���� � ��

Interact�� ��� IBM Cognos ���� ���(���� �� ��)� ����.

���� ���� ����� �� ����� ���� �� � ���� ��

�� ���� �� �� � � � ID� � ����. ���� � ���

� � ID� 1� �����. � ID� ��� ��� ���� ���, ����

��� ���� ���� �� ���� � ID� ��� � ����.

IBM Cognos ���� ��� ����� IBM Cognos ��� �� ��� ��

��. IBM Cognos BI ��� �� � ��� �� ���� �� �� Cognos

��� �� IBM Cognos BI �, ��, IBM Cognos BI Report Studio Professional

Authoring ��� ���� �����.

� 3 � �� �� 81

Page 86: IBM Unica Marketing

���� �� �� ����� �� � ��� ��� �� ��� Interact ��� �

���� ���� � �� �����.

������ � ��� �� � � �� ��� �� �� �, ���� �

� �� ����� ��� ���� � ID� ������. �� �� � ����

� ���� ��� ��� � ����� ������.

� ��� �� ���� ��� ��� � �����

Campaign, Interact, eMessage, Marketing Operations� �� IBM Unica Marketing

�� ���� ��� IBM Unica Marketing ����� ���� � ��� �

� ��� ���(��)� ���. ����� �� � �� ��� �� ��

� �� ���� IBM Unica Marketing Platform �� ���� �����.

Cognos Report Studio�� � ��� ���� ���� ����� � �� ��

�� � ������.

v ��� ���� �� ��� �� � ���� �� � ���� � �

� ����. �� ��� ��� �� ����

ProductNameReportPack\cognosN\docs �� ���� ����. �� N

Cognos ��� �� �����.

v �� Unica ���� �� �� �� �� �� ���� �� ���� �

��� ������.

v ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��. �

� �� �� �� �� "IBM Cognos BI ���� �� ���" ��

� �� 120 ���� ����� ��� ���� ��� �����.

v ���� ���� ��� ���� ����. ���� ��� ���� ���

����.

v ���� ���� ��� �� ���� ����.

v ���� ���� ��� ��� ���� ����.

� ���� ��� ���� �� ���� ����� IBM Unica Marketing

Marketing Platform �� ���� �����.

82 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 87: IBM Unica Marketing

� 4 � �� ���� �� �� ��

Campaign � eMessage�� � ��� ��� � � �� ����� �� �

�� ������.

Campaign � eMessage�� �� ��� �� ���� IBM Unica Campaign

�� ���� �����.

�� ���� �� IBM Cognos ��� ��

Campaign, eMessage �/�� Interact� � ��� ��� �� ���� �, IBM

Cognos ��� ���� � ��� � �� ��. partition_tool.sh �

��� � ���� � �����.

partition_tool.sh ���� ���� � ��� ������.

v �� ��� ZIP ����� xml ��� ����.

v ���� � �� �� � ���� ���� xml ��� ��� �� ��

��.

v � �� ��� �� ��� �� ��� � ��� � ���� ����.

partition_tool.sh ���� ��� �� ��� ��� ��� Cognos

Connection�� ��� ���� � ���� ��� ����. �����

� ��� ����� ��� ��� ��� � ��� �� ��� � ��

� ��� ��� � �� � ��� ����.

� ���� � ��� �� IBM Cognos ���� ���� ��� ����.

��� ��

�� �� ��� partition_tool.sh� UNIX � ������. � ���

� ���� �� ��� ������.

�� ��� � ��

�� �� ���� � �� �� ����� ����. ��� Cognos�� ���

�� �� ��� ���� �� ��� ��� ��� ���� �����.

v Cognos�� ����� ��� �� �� ��� ��� �����. � ��

��� �� � Cognos�� �����. �� ��, "Partition2"���.

© Copyright IBM Corp. 1999, 2012 83

Page 88: IBM Unica Marketing

v �� ��� ���� ��� �����. �� ��, IBM\Unica\

ReportsPacksCampaign\cognos<version>\IBM EMM Reports for Campaign.zip

���.

Windows ��: � ���� ����� ����

Cognos� Windows�� �� �, � ��� ������� ���� �

� ��(�: Cygwin).

Cognos Content Manager� ���� �� ���� � ��� ������ ��

�� �� � � �� ����� ������.

zip ���� �� �� ��

�� �� ��� � �� ���� � zip ���� ����. � ���

����� zip ���� Cognos ���� ���� ��.

Cognos Content Manager� ���� �� ���� zip ���� ���� �� �

� �� ����� ������.

�� ��� ��� ���� ��� ���� .zip ��� �� �

���� � ��� � � ���� ������.

1. � �� � ������� IBM\Unica\Platform\tools\cognos<version>\bin

���� �����.

2. �� �� � ��� �� ����� �� �� ��� partition_tool.sh

���� ������.

Campaign ��� ��� ��

partition_tool.sh Partition2 "IBM\Unica\ReportsPacksCampaign\

cognos<version>\Unica Reports for Campaign.zip"

eMessage ��� ��� ��

partition_tool.sh Partition2 "IBM\Unica\ReportsPackseMessage\

cognos10\Unica Reports for eMessage.zip"

��: ��� ��� � �� ��� ��, ���� �� ��� ��� �

���� � ��� ��� �� �� ��.

3. � � zip ��� Cognos ���� ������.

84 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 89: IBM Unica Marketing

�� ��� ��� �� ��� ��� � � zip ��� ��� �� ��

�����.

v Campaign - Unica Reports for Campaign_Partition2.zip

v eMessage - Unica Reports for eMessage_Partition2.zip

4. Cognos Connection� ���.

5. �� �� ��� ��� ��� �� ��� ������.

�� ��, ��� ����. Campaign Partition 2

6. ���� ���� �� ��� 5���� ��� ��� �� � � ZIP �

��� ������.

�� �� � "�� �� 2" ��� ���� ��.

Campaign� �� Cognos ��� �� �

� ���� Campaign ���� ����� � � ��� ������.

� ���� � Campaign ���� �� IBM Unica Cognos ��� �� ���

���� �� ��� ��� �� ��� ���� � ����.

1. � ��� �� IBM Cognos ��� ��� ����� � ����. � �

�� �� ��� ��� �� ���� � � 6 ���� ���: JDBC ��

� �� ���� ��� �����.

2. ���� ��� ��� �� ���(cpf ��) CampaignModel.cpf �

�� ���.

3. �� ���� ��� ��� CampaignModel ���� ���� �� �

�� ��� ���� � ��� ������.

�� ��, ��� ����. CampaignModelPartition2

4. ��� ���� ��� �� ��� ��� CampaignDS� �����.

�� �� ���� ���� �� � �� > ��� �����.

5. �� ��� ��� �� �� ��� ��(CampaignDS)�� � �� ��

� �� ��� ��� �� ���� ������.

�� ��, ��� ����. CampaignDS_partition2

6. Content Manager ��� �� ��� ��� �� ��� ��(CampaignDS)

� �� �� ���� ��� �� �� ��� ������.

� ��� � CampaignDS_partition2���.

7. �� ��� ������.

� 4 � � ��� �� �� �� 85

Page 90: IBM Unica Marketing

8. ���� ��� ���� ���� �� ���� �� � � � ����

�� ���� Cognos Connection� ��� ���� ��� ��� ��

������.

��� ��� Campaign Partition 2���.

eMessage� �� Cognos ��� �� �

� ���� eMessage ���� ����� � � ��� ������.

� ���� � eMessage ���� �� IBM Cognos ��� �� ��� ���

� �� ��� ��� �� ��� ���� � ����.

1. � ��� �� IBM Cognos ��� ��� ����� � ����. � �

�� �� ��� ��� �� ���� � � 6 ���� ���: JDBC ��

� �� ���� ��� �����.

2. ���� ��� ��� eMessage ��� �� eMessageModel.cpf�

���.

3. �� ���� ��� ��� eMessageModel ���� ���� �� �

�� ��� ���� � ��� ������.

�� ��, ��� ����. eMessageModelPartition2

4. ��� ���� ��� �� ��� ��� eMessageTrackDS� �����.

�� �� ���� ���� �� � �� > ��� �����.

5. �� ��� ��� �� ��� ��(eMessageTrackDS)� �� � eMessage

��� �� � ��� �� ���� ������.

�� ��, ��� ����. eMessageTrackDS_partition2

6. Content Manager ��� �� ��� ��� �� ��� ��

(eMessageTrackDS)� �� �� ���� ��� �� �� ��� �����

�.

� ��� � eMessageTrackDS_partition2���.

7. �� ��� ������.

8. ���� ��� ���� ���� �� ���� �� � � � ����

�� ���� Cognos Connection� ��� ���� ��� ��� ��

������.

��� ��� Campaign Partition 2���.

86 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 91: IBM Unica Marketing

IBM Unica Marketing �� ����� ���� ��� �� ����

� ���� ��� ��� ��� ���� ��� �� ��� ����. � ��

� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� �

��� ��� �� �� ��.

Campaign

Cognos Connection� � �� ��� "�� �� 2"� �� ���� � �

� ��� ��� �� ��� �� ��� ����.

folder[@name='Campaign Partition 2']/

�� ��, offerAnalysisTabCachedFolder ��� ������� �� ��

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/

folder[@name='offer']/folder[@name='cached']

���� ����.

/content/folder[@name='Campaign Partition 2']/folder[@name='Affinium

Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='offer']/

folder[@name='cached']

eMessage

Cognos Connection� � �� ��� "�� �� 2"� �� ���� � �

� ��� ��� �� ��� �� ��� ����.

folder[@name='Campaign Partition 2']/

�� ��, campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder ��� �������

�� ��

/content/folder[@name='Affinium Campaign']/

folder[@name='eMessageReports']

���� ����.

/content/folder[@name='Campaign Partition 2']/folder[@name='Affinium

Campaign']/folder[@name='eMessage Reports']

��� ��� �� ����

1. platform_admin ���� IBM Unica Marketing� �� ����.

2. �� > ��� �����.

� 4 � � ��� �� �� �� 87

Page 92: IBM Unica Marketing

3. �� > ��� > partitionName > ���� �����.

4. �� ���� �� ��� �� �� ��� ����� � �� �� � ��

� �� ������.

5. �� ��� ������.

6. �� ��� � 3 - 5��� ������.

88 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 93: IBM Unica Marketing

� A. ��� �� ��

��� � IBM Unica Marketing ���� ��� ��� ���� ����

�� IBM Cognos� ���. Cognos ��� ��� IBM Unica ���� �

��� IBM Cognos ���� �����. �� �� Campaign, eMessage �

Interact� ��� �� ���� �� � ��� ���� � ���� �� �� �

�� ����.

Reports | Integrations | Cognos [version]

� ������ � IBM Unica ����� ���� IBM Cognos ���� URL

� � ����� ���� ��� ����.

�� �

��

�� �����. IBM Cognos� IBM Unica Marketing�� ���� ��

�� � ���� � �� �� � ���� ����.

��

Cognos

��

��

�� �����. IBM Cognos� � �� ���� ��� �������

���� �� ���� ����.

��

Cognos

��

��

�� �����. � �� ���� ��� ������� �� ��� ��

��.

��

<version>

© Copyright IBM Corp. 1999, 2012 89

Page 94: IBM Unica Marketing

���� ���

��

IBM Cognos� ����� ���� ���� �� ����.

��

False

��

True | False

�� �� �

��

�� �����. Integration Name ���� ��� ������� � �

� ���� � ����� ���� Java™ �� ��� ��� ��

��.

��

com.unica.report.integration.cognos.CognosIntegration

���

��

Cognos ��� �� ��� � �� ��� ����.

��: myCompanyDomain.com.

��� �� �� � ���� � � ��� �� ��� �� ��

�� � ��� ��.

��

[CHANGE ME]

��

1024� �� �����.

URL

��

IBM Cognos Connection �� URL� ����. Domain ���� �

�� �� ��(� �� � �� �� ��)� ��� ��� �

�� ��� ������.

�: http://MyReportServer.MyCompanyDomain.com/cognos<version>/

cgi-bin/cognos.cgi

�� �� > ��� IBM Cognos ���� URL� �� � ����.

90 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 95: IBM Unica Marketing

��

http://[CHANGE ME]/cognos<version>/cgi-bin/cognos.cgi

��

� ��� URL���.

� URL

��

IBM Cognos Content Manager� URL� ����. Domain ���� �

�� �� ��(� �� � �� �� ��)� ��� ��� �

�� ��� ������.

�: http://MyReportServer.MyCompanyDomain.com:9300/p2pd/servlet/

dispatch

�� �� > ���� Cognos ��� URL� �� � ����.

��

http://[CHANGE ME]:9300/p2pd/servlet/dispatch

9300 Cognos Content Manager� �� � �����. ��� � �

�� Cognos ��� ��� �� ����� � ����.

��

� ��� URL���.

�� ��

��

IBM Cognos ������� IBM Unica � ���� �����, �,

�� Marketing Platform� �� ����� �� ����.

��

anonymous

��

v anonymous: �� ��� � �� ����.

v authenticated: IBM Unica ���� Cognos ��� ��� ����

�� ��� ���� �� ���� ����. �� ��� ���� �

�� � �� �� ��� ��� ���� ����. ���

�� � ���� �� "cognos_admin"�� �����.

v authenticatedPerUser: ���� �� ��� �� ��� ���� �

���.

�� A. ��� �� �� 91

Page 96: IBM Unica Marketing

�� ������

��

�� �����. IBM Unica � ���� ���������.

��

Unica

�� ��� �

��

��� ��� ���� �� ��� ����. Cognos� Unica � �

��� ����� ��� � IBM Unica ������ � ����

Cognos� �� ��. � ���� IBM Unica Marketing�� ��� �

����.

� �� �� ��� �� ��� �� ����.

��

cognos_admin

�� ��� �� �

��

Cognos �� �� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��

��� ����.

��

Cognos

�� �� ��

��

� �� �� ��� � ��� �� ����. �� ��� true

� � ��� True� ������.

v IBM Unica Marketing� IBM Cognos ������� �� �� � �

��� � �

v IBM Unica Marketing ������� IBM Cognos ��� � � �

� ���� �� ���� ��� ��� ��(IBM Unica Marketing

������� ���� � ���) ��� IP ��(�� ���� �

� ���)� ��� IBM Cognos� ���� �

92 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 97: IBM Unica Marketing

��� �� True��, Cognos Connection��� �� ���� �� �

���� �� �� � ���� ��� � IBMCognos � IBM Unica

Marketing� SSL ������ ����� ��� �� ��� ����

����.

SSL� ����� ��� ��� ��� ����� "�� ��"� ���

� ��� �� � ���� HTML �� ���� �� ���� ���

��. ��� ��� IBM Cognos� IBM Unica Marketing� �� ��

� �� ��.

��

False

��

True | False

��� | ��� | [��] | [��� �] | SQL ��

���/� �

��

� �� ���� � ���� SQL ����� ��� � �� ����

��� ����. � �� �� ���/� �� �� �� ��� ��

�� �� �� �� ����. ���� �, IBM Cognos ���� �

�� �� Cognos ���� �� ��� �� ��.

� �� ��� � �� ���� ���� � � �� ���/� ��� �

�� �� ��.

��

���� �� ��

��

�� ����� �� �����.

v 18�� ��� � ���.

v �� ��� �� ��.

�� �� �� �� �� �����.

v ��� "UAR" �� ���

v 1� ��� ��� IBM Unica Marketing ������� ����. �

�� ��� �����.

v �� � ��

�� A. ��� �� �� 93

Page 98: IBM Unica Marketing

v �� ��� ��� �� �� � �� � ��� ��� ��� �

� ��

v �� �� ����.

SQL ���� �� � � �� ��� ����. � �� ��

� �����.

�� �� UARC_COPERF_DY� �� �� �� ��� �� �� �� ��

�� �����.

�� IBM Unica Marketing ������ �� �����.

v Campaign: C

v eMessage: E

v Interact: I

v Distributed Marketing: X

v Marketing Operations: P

v Leads: L

�� ����� ��� � �� ��� �����.

v �: HR

v �: DY

v �: WK

v �: MO

v �: QU

v ��: YR

��� | ��� | ���

�� ��� ��(JNDI)

��

Campaign ������� ��� JNDI ��� �� �� ��� ����

��� ����. SQL �� ��� ��� �� ���� ���� ��

�� ���� � � ��� ��� ��� �� ��. SQL ��

��� � ��� �� �� �� ��� ���� ���� ��� � �

� ��� ���� ��� �� ���.

� ��� ��� ������ �� Campaign �� �� �� ���� �

� SQL ���� ��� � ���� ��� ������� ��

��.

��

94 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 99: IBM Unica Marketing

campaignPartition1DS

��� | ��� | ��� | �� ��

�� �� ������ �� �� � �� � ��� � �� � � �� ��

�� ����. ���� ���� �� "��" ��(�� ���)� ����� �

����.

�� �

��

� �� ����� ���� �� ��� �� � � ��� ����.

��

CustomerID

��

255� �� �� �

�� � ��� �� ��� � �� ��� �� ������. ��:

ColumnX,ColumnY.

�� ���

��

� �� ����� ���� �� ��� �� ��� ��� ����.

��

UA_ContactHistory

�� �� ���

��

� �� ����� ���� �� ��� �� �� ��� ��� ���

�.

��

UA_DtlContactHist

�� �� ���

��

� �� ����� ���� �� ��� � �� ��� ��� ���

�.

��

�� A. ��� �� �� 95

Page 100: IBM Unica Marketing

UA_ResponseHistory

��� � �

��

� ���� ���� "�� �" ����� ���� �� �� ���

�.

��

Day, Month

��

Day, Week, Month, Quarter, Year

��� | ��� | ��� | [��� �] | � | [�� ��]

� �� ��� �� �� �� �� �� �� ���� �� ���� ���

���.

��

� � �� ���� ��� �� �� �� �� ����� ��� ���

����.

��

[CHANGE ME]

��

�� 18� ���, �� �� �� ��� �� � ���.

��

��

�� ���� � �� ��� ��� ����.

��

��

��

count, count distinct, sum, min, max, average

96 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 101: IBM Unica Marketing

�� �

��

� �� ���� ���� �� ���� ���� �� �����.

��

[CHANGE ME]

��

�� �� � �� ���� �� ���� �� �� �����.

�� �� ��

��

�� IBM Cognos ���� ����� �� �� ��� �� ��� �

��� ���� �, � �� ����� �� ���� �� � �� ��

��. � � �� �� ���� ��� �� � �� �� �

��� ����. �� �� ���� �� � ��� �� �� �� �

� ���� ��� �� �� ���� �� ����.

���� �� �� ���� ���� �� �� � �� �� ��

���.

��

0

��

v 0: �� �� �� ��

v 1: �� �� �� ��

��� | ��� | ��� | [��� �] | � | [ � ��]

� �� ��� ���� ����� � ���� �� �� �� �� �

� �� ���� ������.

��

� � �� ���� ��� �� �� �� �� ����� ��� ���

����.

��

[CHANGE ME]

��

�� A. ��� �� �� 97

Page 102: IBM Unica Marketing

�� 18� ���, �� �� �� ��� �� � ���.

��

��

� ���� � �� ��� ��� ����.

��

��

��

count, count distinct, sum, min, max, average

�� �

��

� �� ���� ���� � ���� ���� �� �����.

��

[CHANGE ME]

��

� �� ���� �� �� �����.

�� �� ��

��

� IBM Cognos ���� ����� �� �� ��� �� ��� �

��� ���� �, � � ����� �� ���� �� � �� ��

��. � � �� �� �� ��� �� � �� �� �

� ����. �� �� ���� �� � ��� �� �� �� ��

���� ��� �� �� ���� �� ����.

���� �� �� ���� ���� �� �� � �� �� ��

���.

��

0

��

v 0: �� �� �� ��

v 1: �� �� �� ��

98 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 103: IBM Unica Marketing

��� | ��� | ��� | ��

�� �� ���� �� , �� -�� � �� - ���� �� � � ��

���� ����.

�� �

��

� �� ����� ���� �� ��� �� � � ��� ����.

��

CustomerID

��

255� �� �� �

�� � ��� �� ��� � �� ��� �� ������. ��:

ColumnX,ColumnY.

�� ���

��

� �� ����� ���� �� ��� �� ��� ��� ����.

��

UA_ContactHistory

�� �� ���

��

� �� ����� ���� �� ��� �� �� ��� ��� ���

�.

��

UA_DtlContactHist

�� �� ���

��

� �� ����� ���� �� ��� � �� ��� ��� ���

�.

��

UA_ResponseHistory

�� A. ��� �� �� 99

Page 104: IBM Unica Marketing

��� � �

��

� ���� ���� "�� �" ����� ���� �� �� ���

�.

��

Day, Month

��

Day, Week, Month, Quarter, Year

��� | ��� | ��� | �� � ��

� ���� �� �� �� �� ���� ����, �� � �� � �� �

���� � ���. � ��� ����� �� � ��� �� � ��� ��

�� ��� �� ��� � �� � ��� ����.

�� �� ���

��

� �� ����� ���� �� ��� � �� ��� ��� ���

�.

��

UA_ResponseHistory

��� | ��� | ��� | �� � �� | [ � ��]

� �� ��� ���� ����� ��� �� � ��� �� ���� �

�����.

��

�� � �� ��� ��� �� �� �� �� ���� ��� ���

����.

��

[CHANGE ME]

��

�� 18� ���, �� �� �� ��� �� � ���.

100 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 105: IBM Unica Marketing

�� � ��

��

��� � ��� � �� �����. �� UA_UsrResponseType �

��� ResponseTypeCode �� �� ����.

��

[CHANGE ME]

��

�� � �� ��� ��� ����.

v EXP(��)

v CON(��)

v CMT(�)

v FFL(��)

v USE(��)

v USB(�� ��)

v UKN(� � �)

Campaign ���� �� ��� �� � �� ��� �� � ����.

�� �� ��

��

IBM Unica Marketing ��� �� ���� � IBM Cognos ��� �

� �� �� ��� ��� ���� ���� �, � � ���� �

� ���� �� � �� ��� ��. � � �� �� � ��

� ��� �� � �� �� � ��� ����. �� �� ��

�� �� � ��� �� �� �� �� ���� ��� �� �

� ���� �� ����.

���� �� �� ���� ���� �� �� � �� �� ��

���.

��

0

��

v 0: �� �� �� ��

v 1: �� �� �� ��

�� A. ��� �� �� 101

Page 106: IBM Unica Marketing

��� | ��� | ��� | ��� �� �� �� ��

� ���� �� �� ��� �� ���� ����, �� �� � �� � �

� ����� � ���. � ��� ����� �� �� ��� �� � ��

� � ��� �� �� � �� ��� � �� �� ��� ����.

���� �� Campaign ��� �� � ���� ���� ���� ���.

�� �

��

� �� ����� ���� �� ��� �� � � ��� ����.

��

CustomerID

��

255� �� �� �

�� � ��� �� ��� � �� ��� �� ������. ��:

ColumnX,ColumnY.

�� ���

��

� �� ����� ���� �� ��� �� ��� ��� ����.

��

UA_ContactHistory

�� �� ���

��

� �� ����� ���� �� ��� �� �� ��� ��� ���

�.

��

UA_DtlContactHist

��� | ��� | ��� | ��� �� �� �� �� | [�� �� ��] �

��

102 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 107: IBM Unica Marketing

�� � ��� ��� �� �� �� �� ���� ��� ��� ��

��.

��

[CHANGE ME]

��

�� 18� ���, �� �� �� ��� �� � ���.

�� ��

��

�� � ��� �����. UA_ContactStatus ����

ContactStatusCode �� �� �� ����.

��

[CHANGE ME]

��

�� �� � � ��� ����.

v CSD(�� ��)

v DLV(��)

v UNDLV(���� ��)

v CTR(��)

Campaign ���� �� ��� �� �� � ��� �� � ����.

��� | ��� | ��� | �� �� �� | � | [��� �� �� �]

� �� ��� ���� ����� ��� �� �� ��� �� ����

������.

��

� ID ���� �� ��� �� �� �� ����� ��� ��� �

���.

��

[CHANGE ME]

��

�� 18� ���, �� �� �� ��� �� � ���.

�� A. ��� �� �� 103

Page 108: IBM Unica Marketing

�� ID

��

UA_CampAttribute ���� �� ��� AttributeID �� �� ���

�.

��

0

� �

��

�� ��� ��� �����.

��

StringValue

��

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

� �� ��� �� �� ��� NumberValue� �����.

� �� ��� �� �� �� Campaign�� Select Box - String�

� ������ StringValue� �����.

��� | ��� | ��� | �� �� �� | � | [�� �� �� �]

� �� ��� ���� ����� ��� �� �� ��� �� ���� �

�����.

��

� ID ���� �� ��� �� �� �� ����� ��� ��� �

���.

��

[CHANGE ME]

��

�� 18� ���, �� �� �� ��� �� � ���.

�� ID

��

104 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 109: IBM Unica Marketing

UA_OfferAttribute ���� �� ��� AttributeID �� �� ���

�.

��

0

� �

��

�� ��� ��� �����.

��

StringValue

��

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

� �� ��� �� �� ��� NumberValue� �����.

� �� ��� �� �� �� �� �� Select Box - String�� �

����� StringValue� �����.

��� | ��� | ��� | �� �� �� | � | [� �� �� �]

� �� ��� ���� ����� ��� �� ��� �� ���� �

�����.

��

� ID ���� �� ��� �� �� �� ����� ��� ��� �

���.

��

[CHANGE ME]

��

�� 18� ���, �� �� �� ��� �� � ���.

�� ID

��

UA_CellAttribute ���� �� ��� AttributeID �� �� ����.

��

0

�� A. ��� �� �� 105

Page 110: IBM Unica Marketing

� �

��

��� ��� �����.

��

StringValue

��

StringValue, NumberValue, DatetimeValue

��� | ��� | Interact

Interact �� ������ � �� ��� ������ � � �, �� �

�� ������� ���. � ���� ��� ��� ������� �

� ��� ��� JNDI ��� ������.

��� SQL �� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���� �

� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��. SQL �� ��� � �

�� �� �� �� ��� ���� ���� ��� � �� ���� ��

�� ��� �� ���.

��� ��� ������ �� �� �� �� ���� SQL ���� ���

� ���� ��� ������� �� ��.

Interact �� ��� ��(JNDI)

��

Interact � � ������� ��� JNDI ��� ��� ��� �

���, ��� Campaign ��� ������ ��.

��

campaignPartition1DS

Interact � ��� ��(JNDI)

��

Interact �� ������� ��� JNDI ��� ��� ��� ��

��.

��

InteractRTDS

106 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 111: IBM Unica Marketing

Interact �� ��� ��(JNDI)

��

Interact �� ������� ��� JNDI ��� ��� ��� ���

�.

��

InteractLearningDS

��� | ��� | Interact | Interact ��

Interact �� ���� � , � -��, � -����, � -���� ��, �� ,

�� -��, �� -���� ��, �� ��, �� ��- � �� �

�-���� �� ���� �� � � �� ���� ����.

�� �

��

� �� ����� ���� �� ��� �� � � ��� ����.

��

CustomerID

��

255� �� �� ����.

�� � ��� �� ��� � �� ��� �� ������. ��:

ColumnX,ColumnY.

�� �� ���

��

� �� ����� ���� �� ��� �� �� ��� ��� ���

�.

��

UA_DtlContactHist

�� �� ���

��

� �� ����� ���� �� ��� � �� ��� ��� ���

�.

��

�� A. ��� �� �� 107

Page 112: IBM Unica Marketing

UA_ResponseHistory

��� � �

��

� ���� ���� "�� �" ����� ���� �� �� ���

�.

��

Hour, Day

��

Hour, Day, Week, Month, Quarter, Year

��� | ��� | eMessageeMessage Tracking Datasource(JNDI)

��

eMessage � ���� ��� JNDI ��� ��� ��� ����. �

� Campaign ��� ���� ����. ��� SQL �� ��� ���

�� ���� ���� ���� ���� ����� � � ��� �

�� ��� �� ��. SQL �� ��� � ��� �� �� ��

��� ���� ���� ��� � �� ��� ���� ��� ��

���.

� ��� ��� ������ �� �� �� �� ���� SQL ��

�� ��� � ���� ��� ������� �� ��.

��

campaignPartition1DS

Campaign | partitions | partition[n] | reports

� �� �� ��� ��� ����.

offerAnalysisTabCachedFolder

��

offerAnalysisTabCachedFolder �� �� � �� � �� ��

���� � � �� ��� ���(���) �� ���� ���

�� �� ��� ����. ��� XPath ���� ��� �����.

��

108 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 113: IBM Unica Marketing

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific

Reports']/folder[@name='offer']/folder[@name='cached']

segmentAnalysisTabOnDemandFolder

��

segmentAnalysisTabOnDemandFolder �� ����� � �� ���

� ���� ���� �� ��� ��� ����. ��� XPath ���

� ��� �����.

��

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific

Reports']/folder[@name='segment']/folder[@name='cached']

offerAnalysisTabOnDemandFolder

��

offerAnalysisTabOnDemandFolder �� ��� � �� ���� ��

���� ��� ��� ��� ����. ��� XPath ���� ���

�����.

��

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific

Reports']/folder[@name='offer']

segmentAnalysisTabCachedFolder

��

segmentAnalysisTabCachedFolder �� �� � �� � �� �

� ���� � � �� ��� ���(���) ���� ���� ��

� �� �� ��� ����. ��� XPath ���� ��� ����

�.

��

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific

Reports']/folder[@name='segment']

analysisSectionFolder

��

analysisSectionFolder �� ��� ��� ���� �� ��� ��

� ����. ��� XPath ���� ��� �����.

��

/content/folder[@name='Affinium Campaign']

�� A. ��� �� �� 109

Page 114: IBM Unica Marketing

campaignAnalysisTabOnDemandFolder

��

campaignAnalysisTabOnDemandFolder �� �� � � �� ����

�� ���� �� ��� ��� ����. ��� XPath ���� �

�� �����.

��

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific

Reports']/folder[@name='campaign']

campaignAnalysisTabCachedFolder

��

campaignAnalysisTabCachedFolder �� �� � �� � ��

�� ���� � � �� ��� ���(���) �� ���� ��

� �� �� ��� ����. ��� XPath ���� ��� ����

�.

��

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific

Reports']/folder[@name='campaign']/folder[@name='cached']

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder

��

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder �� �� � � ��

��� eMessage ���� ��� ��� ��� ����. ��� XPath

���� ��� �����.

��

/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='eMessage

Reports']

campaignAnalysisTabInteractOnDemandFolder

��

Interact� ���� ��� �� �� �����.

��

/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='Interact Reports']

���

� �� Interact� ��� �� ���.

110 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 115: IBM Unica Marketing

interactiveChannelAnalysisTabOnDemandFolder

��

�� � � � ���� ��� �� �� ��

��

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/

folder[@name='interactive channel']

���

� �� Interact� ��� �� ���.

�� A. ��� �� �� 111

Page 116: IBM Unica Marketing

112 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 117: IBM Unica Marketing

� B. Cognos ��� �� ��

IBM Cognos �� � ������ ��� ��� ����

GlobalReportStyles.css� ����. IBM Unica Marketing ������� �

� � IBM Cognos ���� ���� �, ������ ��� �� � �

�� ���� � css ��� ��� �� ��. � ���� � ����

��� IBM Unica Marketing ��� ����� ���� ����� ���� �

�� �� ��.

� ����� ��� ��� ���(��, �� �)� � �� ��� ����.

v GlobalReportStyles.css ��� ���� ��.

v �� ��� ��� ������ ��� � � �� �� � ���

� ��� � �� �� �� �����.

��� ��� ��

� CSS ��� �� ���

�� �� ��� pg, pp font-family: Arial, ...

��� �� ta font-size: 10pt;

��� - �� ph padding-bottom:10px;

font-size:8pt;

font-weight:bold;

��� - �� pf padding-top:10px;

font-size:8pt;

font-weight:bold;

�� �� ��� fs font-size:8pt;

��� tb border-collapse:collapse

© Copyright IBM Corp. 1999, 2012 113

Page 118: IBM Unica Marketing

� CSS ��� �� ���

��� - �� � �� lt text-align:left;

background-color:#F2F2F2; /*light grey*/

font-weight:bold;

border-top:1px solid silver;

border-left:1px solid silver;

border-bottom:1.5pt solid black;

border-right:1px solid silver;

padding-top: 13px;

��� - �� � � lc, lm border:1px solid silver;

��� - �� �� oh background-color:#FFFFCC; /*light yellow*/

��� - �� �� of, os border-top:1.5pt solid black;

�� �� xt border-collapse:collapse;

�� �� - �� �� xm border-top:1px solid silver;

border-left:1px solid silver;

border-bottom:1.5pt solid black;

border-right:1.5pt solid black;

�� �� - � ���

mlbackground-color: transparent;

border:1px solid silver;

�� �� - �� �� �

ol background-color:#F7F7F7; /*offwhite*/

�� �� - ���� xsbackground-color: transparent;

font-weight: bold;

�� ch border:1pt solid #E4E4E4;

�� - �� ctfont-size:10pt;

font-weight:bold;

�� - � ��� al font-size:10pt;

�� - � �� color:#939393;

�� - ��� XML ��� ���� XML ��� ��� �� �� �� �(</combinationChart>) �� ��

� � ���.

<fillEffects>

<chartGradient direction="up" fromColor="#F2F2F2" toColor="#FFFFFF"/>

</fillEffects>

114 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 119: IBM Unica Marketing

� CSS ��� �� ���

�� - �� ��� XML ��� ���� XML ��� ��� �� �� �� �(</combinationChart>) �� ��

� � ���.

<chartPalette>

<chartColor value="#00508A"/>

<chartColor value="#376C37"/>

<chartColor value="#FB9A4D"/>

<chartColor value="#B8351F"/>

<chartColor value="#69817B"/>

<chartColor value="#473E9A"/>

<chartColor value="#5384AE"/>

<chartColor value="#61C2A3"/>

<chartColor value="#FF5656"/>

<chartColor value="#A583BB"/>

<chartColor value="#506079"/>

<chartColor value="#A0A080"/>

<chartColor value="#F1EDC1"/>

<chartColor value="#A6A6A6"/>

<chartColor value="#818181"/>

</chartPalette>

��� ��� ��

� ���

��� Arial ��

��� �� ��� Arial 10 �

��� �� ��� Arial 8 �

�� �� ��� Arial 8 �

�� B. Cognos ��� � �� 115

Page 120: IBM Unica Marketing

�� ��� ��

�� ���� GlobalStyleSheet.css�� �� �� ����.

� ���

1 px � ��(��� ���� �� �)

� �� � � �����; 1.5 � � ���

���� � ��� � ��.

�� �� �(�� ��) � ��� �����

! �� �� � � � �����; 1.5 � � ���

���� �� � ��.

��� � �� ���� ��� � ��� ��� �� ���� ����� ��

��.

v �� ��(�� ��� ��)� ��� ��� ���� ��� ����.

v �� ��� ���� ��� �� ��� ����. �� ���� ��, �� �

�� �� ����� �� ����� � �� ���, ���� ���� �

�� �� ��� ����. �� � �� ��� ��� ��� � � �

��� ���� �� ��� �� ��.

v ����� � �� 1.5 � �� � ��� ����.

�� ��� ��� ���� �� �� ������.

116 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 121: IBM Unica Marketing

�� ��� ��� ���� �� ������.

�� ��� ��

�� � ���� GlobalStyleSheet.css�� �� �� ����.

� ���

�� �����: 1� � ��

�� (! � ��) 1.5 � � ��� �� ��� � �

��.

�� �� �� �/��� ��� �����

��� � �� ���� ��� � ��� ��� �� ���� �������.

v 1.5 � �� ��� ��� ��� �� � ��.

v 1.5 �� ��� ��� �� � ��� ����.

v �� ���� : �� ����� �� � ��� �� ����.

�� ��� ��� ���� �� �� � ������.

�� B. Cognos ��� � �� 117

Page 122: IBM Unica Marketing

�� ��� ��� ���� � ��� ���� � 1.5 � ��� ��

� �� � ������.

�� ��

��� GlobalStyleSheet.css�� �� �� ����.

� ���

�� 1 � � � ��

�� � ��� 10 � �� ��

��� � ��� ��� � ��� ��� �� �� ���� �������.

v ���� � ��� ��� �� �� ��� �� �� ����. �� ��

�� � ��� ��� �, �� �� 750px� ����.

v ��� � ���� ����� 113 ���� ���� ��� ���� �� ��

��� XML ��� ���� ��� ��� � � ���.

v �� ���� : ��� ��� ���� ���� ���� �� ��� ��

�.

118 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 123: IBM Unica Marketing

– ����� �� ���� ���� �� ��� �� �� ����� �

� ����.

– � ���� �� �, ����� � ���� � � ���.

– � � �� 100% �� � �� ���� �� ����. �� ��� �

� � 100%� ���� �� � �� ��� � ����.

v ��� � ��� �� Y1� Y2 � ��� ���� � � ��� ���

� ���� � � � ��� ���� ��� ��.

�� ��� ��� ���� �� �����.

�� ��� ��� ���� �� ��� ��� �����.

�� B. Cognos ��� � �� 119

Page 124: IBM Unica Marketing

���� ��� ��

���� ������ �� � ��� �� ��� ��� ����. ���

� ��� ��� ��� � ��� �� ���� � �� ������ ��� �

��� ������.

� ���

�� ��� �(16� � F2F2F2)�� ����.

�� ���� � �� ��� ��� ����. �

�� ��� ��� ��� � � �, ��

� � 323 �, �� 175 �� ����.

��� ��� ���� ����.

�� ���� ��� ����.

�� �� � �� ��� ����.

� ����� �� ����. �� ���� ����.

� �� � ���� ����.

�� �� �� �(16� � D9D9D9)�� ����.

��(���) �� 10� � ����.

120 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 125: IBM Unica Marketing

� C. ��� ��� � �� ���

Campaign ��� ���� �� �� ���� �� ��� ��� ��� � ��

��.

v �� �� � ��� ��

v ��� �� �� , �� �� �� ��

v � �� ��

v �� ���� �� �� ��

v ��� �� ��� �� ���� ����.

�� ��� Campaign ��� ����� ���� �� IBM Cognos BI ���

� �� ���� �� ���� ����.

�� �� ��

�� ��� �

� � ���

�� �� ��

� � �� ���

�� � ��

��

� � � �

��

�� � ��

��� �

X X X

�� �� ��

� ��

X X X

�� � ��,

���� ��

X X X

��� �� �

� �� ��(�

�)

X X X

�� �� ��

� �

X X X

�� �� ��

��

X X

�� �� � X X

�� ��

X X

��� ��� �

� �� �

X X

���� ��

�� �

X X

� �� ��

��

X X

��� ���

� � � � �

��

X X

© Copyright IBM Corp. 1999, 2012 121

Page 126: IBM Unica Marketing

�� �� ��

�� ��� �

� � ���

�� �� ��

� � �� ���

�� � ��

��

� � � �

��

� ���

� � � � �

��

X X

��� �� �

� ��

X X

��� ��� �

�� �� ��

��

X X

��� �� �

� �

X X

�� �� X

�� �� �� X

�� �� ��� X X

�� �� �� X X

�� 7�� �

� �

X X

�� �� � X X

�� �� � X X

�� � �� �

� ��

X X X

�� ���� Campaign�� ���� ��� �� �� � � ��� ��� �

��� ����.

v �� � �� �

v �� �� �� � ��

v ��� �� �� �� ��(��)

v ��� ��� �� �� �

v ��� ��� � �� �� ��

v ��� ��� ��� �� �� ��

eMessage ��� � �� ���

eMessage ��� ���� �� ���� ��� ��� � ���.

�� ��� eMessage ��� ����� ���� �� IBM Cognos BI ���

� �� ���� IBM Unica �� ���� ����.

��� �� ���

��� �� ��� X

� �� ��� X

122 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 127: IBM Unica Marketing

��� �� ���

� � �� ��� X

��� �� ��� X

Interact ��� � �� ���

��� � ��� Interact ��� ����� �� ���� ��� ��� � �

���.

v �� ���� �� � ��

v �� ���� �� �� ��

v �� �� ��� �� �� �� �� ��� ��

�� ���� Interact ��� ���� ��� � IBM Cognos BI ���� ��

� ���� IBM Unica �� ���� ����.

��� � ��

Interact ��

�� ���

��� ��/�

� � ��

Interact ���

�� ���

Interact ��

�� ���

�� - ��

� ��

X X

�� - ��

� � ��

��

X X X

�� - ���

�� ��

X X X

�� - ��

� � �� ��

X X X

� � - �

�� �� �

X X X

�� - ��

�� �� ��

��

X X

�� �

� �

X X X X

�� � -

� ��

X X

�� � -

� ��� �

�� ���

X X

�� � -

� � ���

�� �� ��

X X X

�� C. ��� ��� � �� ��� 123

Page 128: IBM Unica Marketing

��� � ��

Interact ��

�� ���

��� ��/�

� � ��

Interact ���

�� ���

Interact ��

�� ���

�� � -

� � ��

��

X

�� ����

�� �

X X X

� ��� � �

��

X X X

124 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 129: IBM Unica Marketing

IBM Unica � � ��� ��

�� � � ��� � � � �, �� �� �� ��� IBM Unica

�� �� ��� ��� � ����. � �� ��� ��� ��� ���

� ����.

�� �� �� ��� �� ��� IBM Unica ���� �� ��� �

� � ����.

�� �

IBM Unica �� �� ���� ��� �� �� ��� �� ��.

v ��� ��� �� �� ��

v ��� ��� � ���� ��� �� ���

v ��� ��� � �� ��� ��

v � �� ��, �� ��, �� �� � ��� ��

v "��� ��"�� ��� ��� �� �� � �� �� � ��� ��� ��

��

��� ��

IBM Unica �� �� ��� ��� � �� ��� ���� �� ����.

�� �� �� � ���� � ���, ��� IBM Unica ������� �

� ��� ���� �� �� ����� ��� �� �� � �� � ����.

�� > �� ��� �� �� �� ���� ��� � ����. �� ��

���� ��� � � ��� � ������� �� ��� �� ��

version.txt ��� ��� �� IBM Unica ������� �� ��� � �

����.

IBM Unica � �� ���� �

IBM Unica �� �� ���� ��� �� IBM Unica �� �� �� �

���(http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request)� ��

���.

© Copyright IBM Corp. 1999, 2012 125

Page 130: IBM Unica Marketing

126 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 131: IBM Unica Marketing

���

� ��� ���� ���� �� � ����� ��� ����.

IBM �� ���� � �� ��� ��, �� �� ��� ���� �� ��

����. �� ��� � �� �� � ��� �� ��� �� IBM ����

�����. � ��� IBM ��, ��� �� ��� ����� � IBM

��, ��� �� ��� ��� � ��� �� ����� ����. IBM�

� ��� � �� �� �, ����� �� ��, ��� �� ��� �

� ��� �� ����. ��� IBM ��, ��� �� ��� ��� ��

�� � �� ���� �����.

IBM � ��� ��� �� �� ��� � ��� ���� ��� �� ��

�� � � ����. � �� ����� � ��� �� ������ � ��

� ����. ����� �� ��� ���� �����.

135-700

� ��� ��� �� 467-12, �� ��

�� ��..! � �

�����

����: 080-023-8080

2���(DBCS) ��� � ���� �� �� IBM ������ ����

�� ��� �� ���� ���.

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan Ltd.

1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi

Kanagawa 242-8502 Japan

�� �� ���� ���� ���� � ����� ��� ����. IBM

� �� � , ��� � �� ��� �� �� �� ��� ��

(�, �� ��� ��) �� �� �� ��� �� � � �� "����"

����. �� ����� �� ��� �� �� �� ��� ����� �

��� �� �, � ��� ��� �� �� ����.

© Copyright IBM Corp. 1999, 2012 127

Page 132: IBM Unica Marketing

� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �� � ����. � �

�� ���� ����, ��� �� ���� ����. IBM � ��� �

�� �� �/�� ���� �� �� � ���� � �/�� ��� � ��

��.

� ���� ���� IBM� � ���� �� ��� ��� ���, � ��

�� �� � ���� "���� �� � ����. � ���� ��� �

IBM �� ��� ��� �� � � ��� ���� � �� ��� �

� �� ��.

IBM ��� ��� � �� �� �� ��� ���� ���� ��� ��

� ��� ��� ����� � � ����.

(i) ��� ��� ���� � ���(� ��� �)� �� �� �

(ii) ��� ��� �� ��� ��� � ���� � ��� ��� �� �

��� ���� �� ��� �����.

135-700

� ��� ��� �� 467-12, �� ��

�� ��..! � �

�����

��� ��� �(�� ��, ��� �� �)��� ��� � ����.

� ��� ��� ����� � � ��� � ���� � �� ��� ��

����� � � ��� IBM� IBM �� ��, IBM ��� ���� ��(IPLA)

�� �� �� ��� �� ��� ����.

� �� �� �� �� ���� ��� ���� �� ����. ��� ��

�� ���� ��� �� �� �� � ����. �� �� �� ��� ��

��� ����� � �� � ��� ���� ���� ���� �� �����

� ��� �� ����� ��� � ���. �� �� �� ��� � �

���� �� �� � �� �� �� � ����. � �� ���� ���

� � � �� ���� �� ��.

IBM ��� � ��� ��� ����, �� �� �� � �� ���

�� � ����. IBM��� ��� IBM ��� ��� ����� ��� �,

�� ��� �� ��� ���, ��� �� � ��� � �� � � � �

��. IBM ��� ��� �� ��� ��� ����� �����.

IBM� ���� �� �� ��� � �� �� ��� �� � ��� � �

���.

128 IBM Unica Marketing ���: �� � �� ���

Page 133: IBM Unica Marketing

�� ��� �� IBM� �� IBM� ���� � ����� �� � ���

� ����. �� ���� �� � ����.

� ���� ��� ��� ���� ���� �� � ���� �� ��� ��

����. �� ���� ��� ��� ���� ���� �� � , �, �� �

��� ��� ��� � ����. �� �� �� ��� ��� �� ��� ��

� ��� ������ �� ��� ����.

��� ����:

� ���� � �� ������ ��� ��� � �� ��� � �� �

����� �� ����. ��� ��� �� ���� �� �� � �� �

��� API(Application Programming Interface)� ��� ������� ��, �

�, �� �� � ��� �� � � �� �� ���� ��� ���

��, �� � � � ����. ��� �� ��� �� ���� ��� �

��� � ����. ��� IBM ��� ���� ���, �� ��� ��

��� ����� ���� ����. � �� ��� ��� �� � "��

��" �����. IBM ��� �� ��� ��� ��� � � � ���

�� ����

� ��� ����� � �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��

�� ����.

IBM, IBM �� � ibm.com ��� � ��� ��� International Business

Machines Corp.� �� �� �������. � �� �� �� �� IBM �

� �� �����. �� IBM �� �� �� ���� � �� ���

(www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)� ����.

���� 129

Page 134: IBM Unica Marketing

����