Ghid DZ Model

download Ghid DZ Model

of 12

 • date post

  07-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ghid DZ Model

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  1/31

  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

  GHID MEDICAL PENTRU INGRIJIREAPACIENTILOR CU DIABET ZAHARAT

  1

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  2/31

  1. INTRODUCERE

  Diabetul zaharat defineşte o

  tulburare metabolică care oate a!eaetioato"enie multilă# caracterizată rin

  modificări ale metaboli$mului "lucidic# liidic

  şi roteic# rezultate din deficien%a &n

  in$ulino$ecre%ie# in$ulinorezi$ten%ă $au

  ambele şi care are ca element de definire

  'nă &n rezent !aloarea "licemiei ()*+

   ,ntrea"a lume $e confruntă cu o

  andemie de diabet zaharat ti -# datorată

  occidentalizării modului de !ia%ă# &mbătr'niriioula%iei# urbanizării# care au dret

  con$ecin%e modificări ale alimenta%iei#

  adotarea unui $til de !ia%ă $edentar şi

  dez!oltarea obezită%ii+ .re!alenta diabetului

  zaharat diferă $emnificati! &n func%ie de

  oula%ia $tudiată# !'r$tă# $e/# $tatutul $ocio0

  economic şi $tilul de !ia%ă+ .redic%iile entru

  anul -1-2 $unt &n"ri3orătoare şi conform

  arecierilor 4$ociatiei 4mericane de Diabet#

  re!alen%a diabetului zaharat !a atin"e 56+

  Un element imortant# care a du$ &n ultimii

  ani la creşterea inciden%ei bolii# a fo$t

  rerezentat de urmărirea mai atentă a

  oula%iei şi de &mbunătă%irea metodelor de

  dia"no$tic+ 7u toate ace$tea# e/i$tă cel u%in

  816 din cazuri cu diabet zaharat ti -

  nedia"no$ticat (-*+

  Imactul diabetului zaharat a$ura

  oula%iei e$te enorm din cauza comlica%iilor 

  cronice (&n rincial cardio!a$culare* e care

  ace$ta le oate "enera+ 7onform $tudiului

  E.IDI49 ace$tea $unt rezente &n cazul

  diabetului zaharat de ti - &ntr0un rocent de

  216 &n momentul dia"no$ticării afec%iunii (8*+

  7omlica%iile cronice odată aărute $cad

  calitatea !ie%ii# caacitatea func%ională#autonomia acien%ilor# cre$c numărul zilelor 

  de $italizare# a con$ulturilor medicale şi a

  cheltuielilor entru medica%ie+ In acelaşi tim

  acientul diabetic de!ine tretat dezintere$at

  familial# rofe$ional+ Se &nre"i$trează de

  a$emenea dublarea ratei mortalită%ii care &n

  rocent de :10;16 e$te determinată de

  comlica%iile cardio!a$culare+ Reducerea

  ace$tor "ra!e con$ecin%e ale diabetuluizaharat e$te o$ibilă rin< dei$tarea recoce

  acti!ă a er$oanelor cu diabet zaharat &n

  "ruurile oula%ionale cu ri$c# tratarea

  acien%ilor odată dia"no$tica%i conform

  rotocoalelor teraeutice bazate e e!iden%e

  interna%ionale# re!enirea in$talării

  comlica%iilor cronice şi a a"ra!ării lor rin

  $creenin"0ul $i$tematic al comlica%iilor şi

  tratamente $ecifice &n cazul a"ra!ăriicomlica%iilor cronice# &n colaborare cu

  $ecialiştii cardiolo"i# nefrolo"i# neurolo"i#

  oftalmolo"i+ In"ri3irea acien%ilor diabetici

  imune de a$emenea a$i$ten%ă $iholo"ică#

  ameliorarea in$er%iei familiale# $ociale#

  rofe$ionale+ In"ri3irea acien%ilor diabetici

  trebuie $ă fie efectuată de o echiă

  multidi$cilinară &n care coordonarea

  ace$teia re!ine $eciali$tului diabetolo" dar  &n care un rol imortant &l are acientul

  diabetic care trebuie $ă articie acti! la

  toate deciziile le"ate de &n"ri3irea $a şi a

  $ub"ruului oula%ional e care &l rerezintă+

  2

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  3/31

  7o$tul diabetului# direct şi indirect

  e$te e/trem de ridicat# atin"'nd 'nă la )16

  din bu"etele de $ănătate ale multor %ări (=# 2*+

  7o$tul diabetului creşte de 802 ori dacă aar 

  comlica%iile cronice micro şi>$aumacroan"ioate+ 7oncluzia e$te că

  re!enirea comlica%iilor cronice ale

  diabetului zaharat ameliorează imactul

  clinico0teraeutic şi $iho0$ocial şi reduce

  co$tul bolii+

  ?hidul clinic entru conduita &n

  diabetul zaharat recizează $tandardele#

  rinciiile şi a$ectele fundamentale ale

  mana"ementului acientilor cu diabetzaharat+

  2. SCOP

  .rezentul ?hid clinic i$i roune $a

  comunice clinicienilor# acientilor#

  cercetatorilor# a$i"uratorilor obiecti!ele

  teraeutice $i in$trumentele de e!aluare a

  calitatii a$i$tentei medicale+ .referintele

  indi!iduale# comorbiditatile ot imunemodificarea obiecti!elor teraeutice# dar 

  ace$t "hid recizeaza !alorile tinta dezirabile

  entru ma3oritatea acientilor cu diabet

  zaharat+

  .rezentul ?hid clinic e$te elaborat entru

  $ati$facerea următoarelor deziderate<

  • creşterea calită%ii unui $er!iciu medical# a

  unei roceduri medicale

  • referirea la o roblemă cu mare imact

  entru $tarea de $ănătate

  • reducerea !aria%iilor &n ractica medicală

  (cele care nu $unt nece$are*

  • reducerea unui ri$c $au eliminarea unei

  incertitudini teraeutice

  • alicarea e!iden%elor &n ractica

  medicală@ di$eminarea unor noută%i

  ştiin%ifice

  • inte"rarea unor $er!icii $au roceduri

  (chiar interdi$cilinare*• "hidul con$tituie un in$trument de

  con$en$ &ntre clinicieni

  • "hidul rote3ează racticianul din unctul

  de !edere al malra/i$ului

  • "hidul a$i"ură continuitatea &ntre

  $er!iciile oferite de medici şi de a$i$tente

  • "hidul ermite $tructurarea documenta%iei

  medicale

  • "hidul ermite oferirea unei baze de

  informa%ie entru analize şi comara%ii

  • armonizarea racticii medicale rom'neşti

  cu rinciiile medicale interna%ional

  accetate

  3. METODOLOGIE DE ELABORARE

  3.1 Etapele proe!"l"# $e ela%orare

  7a urmare a $olicitării Mini$teruluiSănătă%ii de a $ri3ini roce$ul de elaborare a

  "hidurilor clinice 7oordonatorul ?hidului de

  Diabet Aaharat rofe$or dr+7on$tantin

  Ione$cu0Tir"o!i$te a de$emnat membrii

  ?ruului Tehnic de Elaborare a "hidului+ 4u

  fo$t rezentate# di$cutate şi a"reate

  rinciiile# metodolo"ia de elaborare şi

  formatul "hidului+ Dua !erificarea din

  unctual de !edere al $tructurii $i formatului#"hidul a fo$t trimi$ entru re!izie la e/erti

  $electati+ 7oordonatorul $i ?ruului Tehnic de

  Elaborare au luat in con$iderare $i incororat

  dua caz comentariile $i rounerile de

  modificare tran$mi$e de e/erti+

  3.2 Pr#&#p##

  3

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  4/31

  Biecare recomandare $0a &ncercat a fi

  bazată e do!ezi ştiin%ifice# iar entru fiecare

  afirma%ie a fo$t furnizată o e/lica%ie bazată

  e ni!elul do!ezilor şi a fo$t recizată uterea

  ştiin%ifică (acolo unde e/i$tă date*+ .entrufiecare afirma%ie a fo$t recizată alăturat tăria

  afirma%iei (Standard# Recomandare $au

  C%iune* conform defini%iilor din 4ne/a )+

  3.3 D#!la#'er

  ?hidul clinic Diabet e$te elaborat cu

  $coul de a a$i$ta er$onalul medical entru

  a lua decizii &n &n"ri3irea acientilor cu diabet

  zaharat+ El rezintă recomandări de bună

  ractică medicală clinică bazate e do!eziublicate# entru a fi luate &n con$iderare de

  către medicii diabetolo"i $i alte $ecialită%i#

  recum şi de celelalte cadre medicale

  imlicate &n &n"ri3irea acientilor diabetici+

  Deşi "hidurile rerezintă o fundamentare a

  bunei ractici medicale bazate e cele mai

  recente do!ezi di$onibile# ele nu

  inten%ionează $ă &nlocuia$că ra%ionamentul

  racticianului &n fiecare caz indi!idual+Decizia medicală e$te un roce$ inte"rati!

  care trebuie $ă ia &n con$iderare

  circum$tan%ele indi!iduale şi o%iunea

  acientului# recum şi re$ur$ele şi limitările

  in$titu%iilor de ractică medicală+ Se aşteată

  ca fiecare ractician care alică

  recomandările &n $coul dia"no$ticării#

  definirii unui lan teraeutic $au de urmărire#

  $au al efectuării unei roceduri clinicearticulare $ă utilizeze roriul ra%ionament

  medical indeendent# &n conte/tul

  circum$tan%ial clinic indi!idual# entru a

  decide orice &n"ri3ire $au tratament al

  acientilor &n func%ie de articularită%ile

  ace$ora# o%iunile dia"no$tice şi curati!e

  di$onibile+ In$titu%iile şi er$oanele care au

  elaborat ace$t "hid au deu$ eforturi entru

  ca informa%ia con%inută &n "hid $ă fie corectă#redată cu acurate%e şi $u$%inută de do!ezi+

  Dată fiind o$ibilitatea erorii umane şi>$au

  ro"re$ele cunoştin%elor medicale# ele nu ot

  şi nu "arantează că informa%ia con%inută &n

  "hid e$te &n totalitate corectă şi comletă+

  3.( Data re)#*#e#

   4ce$t "hid clinic !a fi re!izuit &n &n

  momentul &n care aar do!ezi ştiin%ifice noicare modifică recomandările făcute+

  (. CLASI+ICAREA DIABETULUI ZAHARAT7la$ificarea diabetului zaharat curinde

  atru cate"orii clinice<

  • Diabetul zaharat ti ) (rezultat rin

  di$tru"erea celulelor beta ancreatice

  care conduce de obicei la un deficit

  ab$olut de in$ulina*

  • Diabetul zaharat ti - (caracterizat rin

  deficit ro"re$i! al $ecretiei de in$ulina

  e fondul rezi$tentei la in$ulina*

  •  4lte tiuri $ecifice de diabet# datorate

  altor cauze (de e/emlu anomaliile

  "enetice ale functiei celulelor beta

  ancreatice# anomalii "enetice in

  actiunea in$ulinei# afectiunile

  ancrea$ului e/ocrine# afectiuniendocrine# $au diabetul indu$

  medicamento$ $au cauzat de $ub$tante

  chimice*+

  • Diabetul "e$tational

  4

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  5/31

  Cla!#,#area et#olo-# a $#a%et"l"# *a/arat 0DZ

  D#a%et Za/arat t#p1 a"to#'"& #$#opat#D#a%et Za/arat t#p2

  " pre$o'#&a&a #&!"l#&ore*#!te&te# a!o#at " $e,##t !eretor relat#) $e #&!"l#& " pre$o'#&a&a $e,##t"l"# !eretor $e #&!"l#& a!o#at " #&!"l#&ore*#!te&Alte t#p"r# !pe#,#e $e $#a%et *a/arat 0rareD#a%et Ge!ta#o&al 0" $e%"t !a" $#a-&o!t#at 4& "r!"l !ar##

  Stadiile clinice reflectă fatul că

  afec%iunea arcur"e mai multe etae

  re$ecti!<

  )+ Stadiul normo"licemic+ 7la$ificarea

  rou$ă de Cr"anizatia Mondiala a Sanatatii

  ()555* include $tadiul normo"licemic ca

  rimă etaă &n e!olu%ia diabetului zaharat la

  er$oanele la care e/i$tă e!iden%e ale

  roce$ului atolo"ic+ Toleran%a normală la

  "lucoză e$te definită de o !aloare a "licemiei

  a 3eun ))1 m">dl şi la - ore duă

  admini$trarea a :2 " "lucoză )=1 m">dl+

  -+ .rediabet 0 alterarea toleran%ei la

  "lucoză şi alterarea "licemiei bazale0

  rerezintă un $tadiu intermediar &ntre

  toleran%a normală la "lucoză şi diabetul

  zaharat+ C !aloare a "licemiei a 3eun ))1

  m">dl dar )-F m">dl e$te con$iderată

  alterarea "licemiei bazale şi o !aloare a

  "licemiei a 3eun )-F m">dl şi la - ore duă

  admini$trarea a :2 " "lucoză &ntre )=1 m">dl

  şi )55 m">dl defineşte alterarea toleran%ei la

  "lucoză+

  8+ Diabetul zaharat+ 7riteriile dedia"no$tic (CMS* ale DA $unt<

  • $imtome de DA G "licemiela$matică &n orice moment al zilei≥-11 m>dl ())#) mmol>l*

  $au• "licemie la$matică H 3eun ≥)-F m"

  6 (: mmol>l*$au

  • "licemie la$matică ≥-11 m">dl ())#)mmol>l* la - ore duă &ncărcareaorală cu :2 " de "lucoză

  C !aloare a b4)c JF+26 uate fi utilizată caşi criteriu de dia"no$tic a DA+ Utilizareab4)c entru dia"no$ticul DA &n Rom'niacon$iderăm că nu e$te oortună# cel u%in &nrezent# datorită li$ei de $tandardizare a

  metodei şi a co$tului relati! ridicat+.acien%ii dia"no$tica%i cu diabet

  zaharat# din unct de !edere clinic $unt

  cla$ifica%i &n< cei care au ne!oie de

  in$ulinoteraie &n !ederea $ura!ie%uirii# cei

  care nece$ită in$ulinoteraie &n !ederea

  ob%inerii unui control metabolic şi cei ce nu

  nece$ită in$ulinoteraie ()*+

  5

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  6/31

  Sta$## l#e e)ol"t#)e

  Sta$## e)ol"t#)e Nor'o-l#e'#e H#per-l#e'#eTiuri dediabet

  ?licore"larenormală

   4lterareatoleran%ei

  la "luc+?licemiebazalămodificată

  Diabet zaharat

  Nunece$ităin$ulină

  Nece$ităin$ulinăentrucontrol

  Nece$ităin$ulinăentru$ura!ie%uire

  DZ t#p 1

  DZ t#p 2

  Alte t#p"r#!pe#,#e

  D#a%et-e!ta#o&al

  5. SCREENING6UL DIABETULUI ZAHARAT

  5.1 Sree&-6"l $#a%et"l"# *a/arat t#p 2.

  Rolul metodelor de $creenin" &n

  dia"no$ticul diabetului zaharat ti - la

  er$oanele a$imtomatice e$te contro!er$at+

  Nu e/i$tă $tudii ro$ecti!e randomizate care

  $ă do!edea$că beneficiile ro"ramelor de

  $creenin"+ .e de altă arte e$te e!ident

  fatul că dia"no$ticul recoce al ace$tei

  afec%iuni are oten%ialul de a reduce frec!en%a

  comlica%iilor care &n ace$t moment $unt

  rezente la aro/imati! 216 dintre acien%i &n

  momentul dia"no$ticării+

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$7R 1.  Se recomandă efectuarea

  "licemiei bazale (din la$mă !enoa$ă*< !'r$tă

  =2 ani# $edentari$m# ra$ă>etnicitate

  caracterizată rintr0o frec!en%ă cre$cută a

  ace$tei afec%iuni# rude de "radul ) cu diabet

  zaharat# naşterea unui coil =K" $au

  dia"no$tic de diabet "e$ta%ional# dia"no$tic

  anterior de $cădere a toleran%ei la "lucoză

  $au "licemie bazală modificată# er$oane

  $uraonderale $au obeze# $indromul

  o!arelor olichi$tice# hierten$iune (!alori ale

  ten$iunii arteriale )=1>51 mm"*# i$toric de

  $uferin%ă !a$culară# !alori ale DL0cole$terol

  82 m">dl şi>$au tri"liceride J-21 m">dl 0B.

  R 2.  La er$oanele fără factori de ri$c

  $e recomandă efectuarea "licemiei bazale

  (din la$mă !enoa$ă* o dată la cinci ani duă

  !'r$ta de ); ani şi o dată la 8 ani duă !a$ta

  de =2 ani 0C.

  R 3. Dacă er$oana rezintă unul $au

  - factori de ri$c marca%i cu $i "licemia

  bazala )-F m" $e recomandă efectuarea

  te$tului toleran%ei orale la "lucoză (TTC?* cu

  :2 "r "lucoză 0C.

  TT?C $e efectuează diminea%a# &n

  reau$# duă minim ; ore de reau$ caloric

  (o$t nocturn* şi &n condi%iile &n care er$oana

  6

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  7/31

  a con$umat cel u%in -21" hidra%i de

  carbon>zi &n cele 8 zile recedente+

  .rocedura con$tă &n recoltarea unei "licemii

  bazale şi aoi# in"e$tia &n 802min+ a :2"

  "lucoză anhidră dizol!ată &n 811ml aă+ La -ore duă acea$ta $e recoltează a doua

  "licemie+

  In!e$ti"atiile entru diabet zaharat ti -

  la coii (F*

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$7

  R (.  Se !or in!e$ti"a coiii

  $uraonderali (indicele de ma$a cororala

  ercentila ;2 entru !ar$ta $i $e/# "reutate

  a3u$tata dua inaltime ercentila ;2 $au"reutate )-16 din "reutatea ideala* care

  au doi din urmatorii factori de ri$c< i$toric

  familial de diabet zaharat ti - la rudele de

  "radul unu $au doi# i$toric matern de diabet

  zaharat $au diabet "e$tational# ra$ă>etnicitate

  caracterizată rintr0o frec!en%ă cre$cută a

  ace$tei afec%iuni# $emne de in$ulinorezi$tenta

  $au afectiuni a$ociate cu in$ulinorezi$tenta#

  i$toric matern de diabet "e$tational 0C.R 5.  Te$tarea trebuie $a inceaa la

  !ar$ta de )1 ani $au la ubertate# daca

  ubertatea aare mai de!reme $i $e !a

  reeta la fiecare - ani 0C. 

  R 8+ ?licemia bazala e$te te$tul

  referat 0C. 

  5.2 Sree&-6"l $#a%et"l"# *a/arat t#p 1.

  In "eneral diabetul zaharat ti )debuteaza cu $imtome marcate $i !alori

  ridicate ale "licemiei# cele mai multe cazuri

  fiind dia"no$ticate curand dua in$talarea

  hier"licemiei+ C te$tare curinzatoare entru

  dei$tarea autoanticorilor $ecifici la toti

  acientii a$imtomatici nu oate fi

  recomandata in rezent ca modalitate de

  dei$tare a acientilor cu ri$c (F*+

  5.3 Sree&-6"l 9# $#a-&o!t#"l $#a%et"l"#

  -e!tat#o&al+

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$7

  R:.  E!aluarea ri$cului diabetului

  "e$tational $e !a efectua cu ocazia rimului

  con$ult renatal 0C.

  R ;. ?ra!idele cu ri$c cre$cut de diabet

  "e$tational !or fi $uu$e $creenin"0ului

  entru diabet zaharat cat mai curand o$ibil

  dua confirmarea e/i$tentei $arcinii+ 7riteriile

  entru ri$cul foarte ridicat $unt< obezitatea

  $e!era# dia"no$tic anterior de diabet

  "e$ta%ional $au na$terea unor feti cu

  macro$omie entru !ar$ta "e$tationala#

  "licozurie er$i$tentă# dia"no$ticul de

  $indrom al o!arelor olichi$tice# antecedente

  heredocolaterale $emnificati!e de diabet

  zaharat ti - 0C.

  R

  i$toricului familial de diabet zaharat# $au cel

  er$onal de intoleranta la "lucoza $au

  robleme ob$tetricale 0C.

  7

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  8/31

  R 11. Bemeile cu diabet "e$tational !or 

  fi ree!aluate la F0)- $atamani o$tartum

  entru dei$tarea diabetului zaharat $au re0

  diabetului 0C.

  Dia"no$ticul $e oate $tabili &ntr0oetaă 0 rin efectuarea TT?C la femeile cu

  ri$c cre$cut+

  Dia"no$ticul &n două etae curinde

  $creenin" ini%ial cu 21" "lucoză admini$trate

  oral şi determinarea "licemiei la )oră@ la

  femeile cu "licemie )=1m">dl $e face

  confirmare rin TT?C+ Dia"no$ticul de diabet"e$tational re$uune doua !alori ale

  "licemiei e$te limitele următoare<

  TTGO " 1==- -l"o*

  Gl#e'#e > ?e"&

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  9/31

  medicamentoa$ă+ ,n condi%iile &n care

  otimizarea $tilului de !ia%ă nu antrenează

  $căderea &n "reutate# şi>$au ameliorarea

  !alorilor "licemice $e admini$trează

  metformin &n articular la acien%ii cu indicede ma$a cororala (IM7* 81 K">m- şi !alori

  ale "licemiei bazale ))1 m">dl &n ab$en%a

  contraindica%iilor+

  .ro"ramul de .re!en%ie a Diabetului

  (D..* a e!iden%iat că teraia cu metformin la

  acien%ii cu rediabet oate re!eni $au

   &ntarzia aari%ia diabetului zaharat &n tim ce

  alte $tudii $u"erează că tiazolidindionele#

  acarboza $au orli$tat0ul &nt'rzie aari%iadiabetului zaharat ti - la oula%ia cu

  toleran%ă inadec!ată la "lucoză (;*+

   ,n anul -11: un "ru de e/er%i ai

   4$ocia%iei 4mericane de Diabet (4D4*# e

  baza $tudiilor clinice şi a ri$cului cuno$cut de

  ro"re$ie a rediabetului la diabet zaharat a

  a3un$ la concluzia că er$oanele cu toleran%ă

  inadec!ată la "lucoză $au alterarea "licemiei

  bazale trebuie $ă rimea$că con$iliere curi!ire la modificarea $tilului de !ia%ă#

  obiecti!ele %intă fiind o $cădere onderală de

  20)16 şi acti!itate fizică moderată (5*+ ,n

  ceea ce ri!eşte farmacoteraia &n re!en%ia

  diabetului zaharat# acelaşi "ru de e/er%i a

  recizat că doar metformin trebuie a!ut &n

  !edere ca antidiabetic rofilactic+ .entru

  ceilal%i a"en%i# roblemele le"ate de co$turi#

  reac%iile ad!er$e şi ab$en%a unui efect dedurată &n unele $tudii au făcut ca "ruul de

  e/er%i $ă nu &i recomande &n re!en%ia

  diabetului zaharat (;# )1# ))# )-# )8*+

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$7

  R 12. .er$oanele cu ri$c cre$cut de a

  dez!olta diabet zaharat ti - nece$ita

  includerea in ro"rame care !izeaza

  modificarea $tilului de !iata incluzand

  $caderea moderata in "reutate $i acti!itatefizica re"ulata 0A.

  .acien%ii dia"no$tica%i cu diabet

  zaharat $unt incluşi &ntr0un ro"ram $ecial

  de urmărire şi tratament+ C urmărire corectă

  a acientului cu diabet $e oate realiza doar 

   &ntr0o echiă multidi$cilinară+

  :. EDUCATIA TERAPEUTICAEducatia teraeutică a acientului face

  arte inte"rantă din mana"ementul diabetului

  zaharat+ .roce$ul educa%ional $e de$făşoară

  continuu# $ub diferite forme şi e$te ab$olut

  nece$ar entru ob%inerea unui bun control

  metabolic şi ameliorarea calită%ii !ie%ii+ Scoul

  ace$tui efort e$te acela de a a3uta er$oana

  cu diabet $ă $e adateze c't mai bine la

  noua $a condi%ie de !ia%ă şi de a &miedica

  aari%ia comlica%iillor+

  Educa%ia oate fi indi!iduală $au &n

  "ru şi e$te $u$%inută de er$oane $ecial

  in$truite (diabetolo"ul# a$i$tente medicale

  educatoare# dieteticiană# cadrul medical

  antrenat &n &n"ri3irea iciorului# e!entual

  $iholo"ul*+

  Trebuie $ă ne a$i"urăm că educa%ia

  teraeutică e$te acce$ibilă tuturor acien%ilor 

  cu diabet zaharat# %in'nd cont de aartenen%aculturală# etnică# $iho$ocială etc+

  :.1 Ma&a-e'e&t"l !t#l"l"# $e )#a.acien%ii cu diabet zaharat ti - $unt &n

  ma3oritate $uraonderali $au obezi şi au# &n

  "eneral# un $til de !ia%ă ne$ănăto$ (obiceiuri

  9

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  10/31

  alimentare ne$ănătoa$e# $edentari$m* care a

  contribuit# alături de al%i factori# la aari%ia

  afec%iunii+ De aceea# $e imune ca imediat

  duă dia"no$ticare $ă $e identifice

  modalită%ile de inter!en%ie a$ura $tilului de!ia%ă+ .rin ameliorarea $tilului de !ia%ă $e

  urmăreşte atin"erea şi men%inerea "reută%ii

  cororale ideale# $căderea !alorilor 

  "licemice# normalizarea !alorilor liidelor 

  $erice $i a acidului uric ($au aducerea c't mai

  aroae de normal*# men%inerea unor !alori

  otime ale ten$iunii arteriale# uneori &n

  a$ociere cu medica%ia $ecifică ();0-:*+

  Bumatul rerezintă un factor de ri$ccardio!a$cular indeendent ()=# )2# )F# ):*#

  de aceea $e !a in$i$ta entru renun%are la

  fumat şi la con$umul de etanol+

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$7R 13  Se recomandă modificarea

  obiceiurilor alimentare anterioare şi $ea$i"ură acce$ul la un dietetician 0A.

  R 1( Se indi!idualizează dieta &n func%ie

  de !'r$tă# $e/# &năl%ime# "reutate# "radul de

  efort fizic# referin%e# tradi%ia locală# ni!elul de

  cultură 0E.

  R 15  Monitorizarea aortului de

  carbohidrati e$te o comonenta e$entiala a

  $trate"iei de obtinere a controlului "licemic

  otim 0A.

  R 18  Se re$tric%ionează con$umul de

  alcool 0C.

  R 1: 4ortul de "ra$imi $aturate trebuie

  $a rerezinte :6 din aortul caloric total

  0A.

  R1; 4ortul de liide tran$ !a fi redu$ la

  minimum 0C.

  R1

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  11/31

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$7

  R 22.  Tintele ideale recomandate# &n

  "eneral# entru adulti in afara $arcinii $unt

  b4)c :6# "licemie rerandriala din

  $an"e cailar ;1 )81 m">dl# "licemieo$trandriala din $an"e cailar )=1 m">dl

  0A. Cbiecti!ele teraeutice !or fi

  indi!idualizate %in'nd cont de< !'r$ta

  acientului# $eran%a de !ia%ă# comlica%ii

  micro şi macro!a$culare rezente# ri$cul

  cardio!a$cular# ni!elul de &n%ele"ere# factori

  $ocio0economici etc+

  R 23.  In ceea ce ri!e$te controlul

  "licemic la femeile cu diabet "e$tational# $erecomanda reducerea concentratiilor de

  "lucoza in $an"ele cailar inte"ral matern

  ana la < rerandraial 52 m">dl $i )=1

  m">dl la ) ora dua ma$a $i )-1 m">dl la -

  ore dua ma$a (=-# =8* 0C. 

  R 2(. Se monitorizează controlul "licemic

  cu a3utorul b4)c efectuată de cel utin doua

  ori e an la acientii care indeline$c

  obiecti!ele teraeutice $i au control metabolic$tabil 0C.

  R 25. b4)c $e !a determina trime$trial

  la acientii a caror teraie a fo$t modificata

  $au care nu indeline$c obiecti!ele

  controlului "licemic 0C.

  R 28. Oalori tinta mai utin $tricte ale b

   4)c !or utea fi admi$e la er$oanele

  !'r$tnice# cu frec!ente hio"licemi $au cu

  tulburări $ihice 0E.

  R 2:+ Se recomandă !alori ale

  LDL0cole$terol

  )11 m">[email protected]

  DL0cole$terol =1

  m">dl la barbati $i 21 m">dl la

  [email protected]

  Tri"liceride )21 m">dl 0C.

  R 2;.  Men%inerea ten$iunii arteriale$i$tolice )81 mm" $i dia$tolice ;1 mm

  " 0C.

  R 2

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  12/31

  "licemice datorate modific%rilor de medica%ie

  $au ale $tilului de !ia%ă şi oate monitoriza

  $chimbările $ur!enite &n cur$ul afec%iunilor 

  intercurente 0E.

  R 32+ 4utomonitorizarea e$te beneficadaca er$oanele cu diabet $unt in$truite $ă

  efectueze autote$tarea# $ă &nre"i$treze

  datele# $ă &n%elea"ă $emnifica%ia ace$tora şi

  $ă inter!ină &n $chema teraeutică $au $ă $e

  adre$eze unui $eciali$t 0C.

  ;. STRATEGII TERAPEUTICE

  ;.1 Trata'e&t"l $#a%et"l"# *a/arat t#p 1Studiul D77T (Trialul comlicatiilor $i

  controlul in diabetul zaharat* a e!identiat ca

  in$ulinoteraia inten$i!a (trei $au mai multe

  in3ectii de in$ulina e zi $au teraia cu oma

  de in$ulina a rerezentat o comonenta cheie

  a ro"ramului de ameliorare a "licemiei $i in

  acela$i tim de imbunatatire a ro"no$ticului

  (2-*+

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$7

  R 33. 4dmini$trarea de in$ulina in doze

  in3ectabile multile $au rin erfuzie

  $ubcutanata continua de in$ulina (oma de

  in$ulină* 0C.

  R 3(+ 7orelarea dozei de in$ulina

  randiala cu aortul de carbohidrati# "licemia

  rerandiala $i acti!itatea fizica anticiata

  0C.

  R 35. Teraie nutritionala 0A.

  R 38+ 4utomonitorizarea "licemiilor 0A.

  ;.2 Trata'e&t"l $#a%et"l"# *a/arat t#p 2

  Diabetul zaharat ti - e$te caracterizat

  rin in$uficien%a beta0celulară ro"re$i!ă#

  rezi$ten%ă la in$ulină $i cre$terea roductiei

  heatice de "lucoza+ Diferitele modalită%i

  teraeutice reflectă at't ace$t caracter ro"re$i! c't şi hetero"enitatea bolii

  rezultată# &ntre altele# din a$ocierea &n cote0

  ăr%i diferite ale ace$tor defecte ato"enetice

  rinciale+ 4$ociatia 4mericana de Diabet

  (4D4* $i 4$ociatia Euroeana entru Studiul

  Diabetului (E4SD* au ublicat in $etembrie

  -11F $i re!izuit in anul -11; o declaratie de

  con$en$ ri!ind abordarea teraeutica in

  hier"licemia din diabetul zaharat ti - (F*+Elementele e$entiale ale ace$tei $trate"ii

  $unt<

  • inter!entia teraeutica inca din

  momentul dia"no$ticului cu metformin

  combinat cu ma$uri de modificare a $tilului de

  !iata

  • inten$ificarea continua a teraiei rin

  adau"area de alti a"enti farmacolo"ici

  (inclu$i! initierea recoce a in$ulinoteraiei*ca modalitate de obtinere $i mentinere a

  ni!elurilor recomandate entru controlul

  "licemic+

  .rincialele cla$e teraeutice utilizate in

  teraia diabetului zaharat ti - $unt<

  bi"uanidele# $ulfonilureicele# "linidele#

  inhibitorii de Q "lucozidaza# a"oni$tii

  ..4R# inhibitorii dietidil etidazei =

  (D..0=*# a"oniştii recetorului "luca"on0liKe

  etid )# in$ulina+ Barmacoteraia controlului

  "licemic e baza con$en$ului 4D4>E4SD

  alica rinciiul fundamental conform caruia

  diabetul zaharat e$te o boala ro"re$i!a $i ca

  atare farmacoteraia !a fi $i ea ro"re$i!a#

  12

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  13/31

  raortata ermanent la

  realizarea>nerealizarea controlului "licemic+

  7on$en$ul 4D4>E4SD recomanda ca

  momentul care obli"a la actiune in $en$ul

  initierii $au $chimbarii teraiei $a fie rezentaunei b4)c :6+ Realitatea ne arata ca

  ace$t obiecti! nu e$te realizabil entru toate

  er$oanele cu diabet zaharat $i 3udecata

  clinica trebuie $a una in balanta beneficiile

  $i ri$curile initierii unui re"im inten$ificat de

  teraie+ 4$ecte le"ate de $eranta de !iata

  $i de ri$cul entru hio"licemii trebuie $a fie

  luate in con$ideratie entru fiecare acient

  inainte de inten$ificarea re"imului teraeutic+9i"uanidele (Metformin $i 9uformin*

  rerezinta rima linie teraeutica alaturi de

  otimizarea $tilului de !iata Efectul ma3or al

  bi"uanidelor con$ta in reducerea roductiei

  heatice de "lucoza $i $caderea "licemiei

  bazale+ In monoteraie bi"uanidele reduc

  b4)c cu )#26 $i nu "enereaza

  hio"licemie+ In "eneral bi"uanidele $unt

  bine tolerate# cele mai frec!ente reactiiad!er$e fiind cele "a$trointe$tinale+ Un alt

  beneficiu al bi"uanidelor e$te fatul ca nu

  roduc cre$tere in "reutate# ci# dimotri!a# in

  a$ociere cu un $til de !iata core$unzator#

  determina o reducere onderala+ .er$oanele

  cu intoleranta $au contraindicatii la bi"uanide

  !or utiliza ca rima linie teraeutica

  $ecreta"o"ele# inhibitorii de Q "lucozidaza#

  tiazolidindionele $au chiar in$ulina in diferitere"imuri teraeutice+

   4 doua linie teraeutica con$ta in

  a$ocierea la bi"uanide a $ecreta"o"elor 

  ($ulfonilureicele $i "linidele*# inhibitoriilor de Q

    "lucozidaza# tiazolidindionelor# a"oni$ti ai

  recetorului "luca"on0liKe etid ) (?L.0)*#

  inhibitorii dietidil etidazei = (D..0=* $au

  a in$ulinei in functie de $e!eritatea

  hier"licemiei+

  Se"retao"ele ($ulfonilureicele $i"linidele*+ Sulfonilureicele reduc

  hier"licemia rin $timularea $ecretiei de

  in$ulina# a!and un efect $imilar cu

  metforminul in ceea ce ri!e$te $caderea

  b4)c+ 7ea mai imortanta reactie ad!er$a

  e$te o$ibilitatea aaritiei ei$oadelor de

  hio"licemie# indeo$ebi la er$oanele in

  !ar$ta+ Un alt incon!enient al $ulfonilureicelor 

  e$te lu$ul onderal+ ?linidele aartin cla$eide $ecreta"o"e# a!and o durata de actiune

  mult mai redu$a comarati! cu

  $ulfonilureicele+ Determina o cre$tere

  onderala $imilara cu $ulfonilureicele+

  Inhibitorii de Q0"lucozidaza reduc di"e$tia

  olizaharidelor la ni!elul inte$tinului $ubtire#

  actionand in rincial e reducerea

  hier"licemiei o$t0randiale# fara a roduce

  hio"licemii+ Sunt mai utin eficiente in$caderea "licemiei comarati! cu cla$ele

  anterioare# reducand b4)c doar cu 1#20

  1#;6+ .rincialele efecte ad!er$e ale

  inhibitorilor de Q0"lucozidaza $unt cele

  "a$trointe$tinale+

  Tiazolidindionele (a"oni$tii ..4R*# cre$c

  in$ulino$en$ibilitatea la ni!elul mu$culaturii

  $cheletice# al te$utului adio$ $i al ficatului+

  E/erienta utilizarii lor in monoteraie e$telimitata# ducand la o reducere a b4)c cu

  1#20)#=6+ 7ele mai comune efecte ad!er$e

  $unt cre$terea onderala# retentia hidrica $i

  inciden%ă cre$cută a fracturilor (la ni!elul

  iciorului# m'nii şi bra%ului* la acien%ii de $e/

  13

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  14/31

  feminin+ Tiazolidindionele roduc cre$terea

  te$utului adio$ $ubcutanat $i reducerea

  te$utului adio$ !i$ceral# in $ecial a celui

  heatic# care e$te una din cele imortante

  cauze de in$ulinorezi$tenta la er$oanele cudiabet zaharat ti -+

   4"oniştii recetorului "luca"on0liKe

  etid ) (?L.0)* $unt o cla$a noua de a"enti

  antihier"licemianti+ Determina o reducere a

  b4)c de 1#20)6# in $ecial rin $caderea

  hier"licemiei o$t0randiale+ Se

  admini$treaza in in3ectii $ubcutanate o data

  $au de doua ori e zi+ Nu roduc

  hio"licemie# in $chimb $e in$ote$c de$tul defrec!ent de reactii "a$trointe$tinale (810=26

  dintre cazuri*+ Reduc "reutatea cororala cu

  -08 K" in F luni+

  Inhibitorii dietidil etidazei = (D..0=*

  inhiba de"radarea hormonilor incretinici#

  determinand $timularea $intezei $i $ecretiei

  de in$ulina# modularea aetitului rin actiune

  la ni!elul $i$temului ner!o$ central# e/i$tand

  in$a $i o $erie de e!idente caredemon$treaza caacitatea lor de rezer!are

  a celulei ancreatice+ Reduc b4)c cu 1#20

  )6+

   4"oni$tii de amilina $unt utilizati ca

  ad3u!ant al in$ulinoteraiei+ Se admini$treaza

  $ubcutanat# rerandial# a!and efect in

  $ecial in controlul hier"licemiei o$t0

  randiale $i reduc b4)c cu 1#201#:6+

  .rincialul deza!anta3 il rerezintă efectele$ecundare "a$trointe$tinale (ana la 816 din

  cazuri*# efecte re$on$abile robabil de o

  reducere in "reutate de )0)#2 K" in F luni+

  In$ulina e$te cea mai eficienta medicatie

  hio"licemianta+ Bolo$ita in doze adec!ate#

  oate reduce b4)c ana la atin"erea tintei

  teraeutice+ De a$emenea# in$ulinoteraia

  are efecte benefice a$ura ni!elurilor $erice

  de tri"liceride $i DL cole$terol# dar $e

  in$ote$te de un ca$ti" onderal dearo/imati! -0= K"# roortional cu reducerea

  "licozuriei $i corectarea hier"licemiei+ Un alt

  incon!enient al teraiei cu in$ulina e$te ri$cul

  aaritiei hio"licemiilor+ 4nalo"ii de in$ulina#

  atat cei cu actiune lenta# cat $i cei raizi#

  imlica un ri$c de hio"licemie mult mai

  redu$ comarati! cu in$ulinele intermediare

  $i re"ulare# şi multe $tudii au indicat o

  ameliorare a controlului metabolic incomara%ie cu tratamentul cu in$ulina umana

  cla$ică+

  7ea de0a treia treata teraeutica $e

  adre$eaza initierii $au inten$ificarii

  in$ulinoteraiei+

  In cazul in care b4)c e$te e$te ;6# $e

  are in !edere $i o$ibilitatea trilei teraii

  orale# dar care din unct de !edere al

  raortului co$t0eficienta e$te inferioarainitierii>inten$ificarii in$ulinoteraiei+

  Cbiecti!ul tratamentului

  antihier"licemiant e$te atin"erea $i

  mentinerea tintelor "licemice+ in conditii de

  $i"uranta+

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$

  R 3;+ .acientul !a fi monitorizat# eficien%a

  $chemei teraeutice !a fi areciată e baza"licemiei H 3eun şi o$trandială iar &n cazuri

  $elec%ionate cu a3utorul b4)c 0C.

  R 3

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  15/31

  %intelor teraeutice şi $e in$i$tă a$ura

  modificării $tilului de !ia%ă 0C.

  R (=+ 4$ocierile medicamentoa$e şi

  trecerea la o treată $uerioară de tratament

  $unt nece$are atunci c'nd nu $e atin" %intele"licemice 0C.

  R (1+ In$ulinoteraia oate fi ini%iată la

  acientul cu diabet zaharat ti - inca din

  momentul dia"no$ticului &n următoarele

  condi%ii< acienti cu $cadere onderala $au

  alte $emne $au $imtome de hier"licemie

  $e!era# $arcină şi lacta%ie# inter!en%ii

  chirur"icale# infec%ii $e!ere# infarct miocardic#

  accident !a$cular cerebral# afec%iuni heaticeşi renale &ntr0o fază e!oluti!ă a!an$ată 0C.

  < . HIPOGLICEMIA

  io"licemia rerezintă rincialul factor 

  limitati! in mana"ementul "licemic al

  diabetului zaharat ti ) $i al diabetului

  zaharat ti - in tratament hio"licemiant oral

  $au cu in$ulină+

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$7

  R (2.  ?lucoza ()2 0 -1 "r* e$tetratamentul referat la er$oanele con$tiente

  cu hio"licemie+ Tratamentul trebuie reetat

  daca la )2 minute de la admini$trarea

  "lucozei !alorile "licemiei $e mentin $cazute+

  Cdata ce !alorile "licemice re!in la normal

  er$oana trebuie $a con$ume o "u$tare $au

  o ma$a entru a reduce ri$cul aaritiei unei

  hio"licemii 0C. La acien%ii cu comă

  hio"licemică $e indică "luca"on im $au"lucoză hiertonă (886* i!+

  R (3. ?luca"onul $e recomanda a fi

  re$cri$ tuturor acientilor cu ri$c $emnificati!

  de hio"licemie $e!era 0C.

  1=. PREENTIA SCREENINGUL SI

  MANAGEMENTUL COMPLICATIILOR

  1=.1 Boala ar$#o)a!"lara

  9oala cardio!a$culara rerezinta

  rinciala cauza de morbiditate $i mortalitate

  la acientii cu diabet+ 4fectiunile frec!ente

  care coe/i$ta cu diabetul zaharat ti -

  (hierten$iunea arteriala $i di$liidemia* $unt

  factori de ri$c recuno$cuti entru boala

  cardio!a$culara iar diabetul rerezinta un ri$cindeendent in $ine+ Numeroa$e $tudii au

  e!identiat eficacitatea controlului factorilor de

  ri$c cardio!a$culari entru re!enirea $au

  incetinirea bolii cardio!a$culare la acientii

  diabetici (F# 280F)*+

  Co&trol"l /#prte&!#"#@te&!#"# arter#ale

  ierten$iunea arterială (T4* e$te o

  afec%iune deo$ebit de frec!entă# comlica%iilee care le oate determina $unt multile $i

  "ra!e# iar tratamentul dificil de condu$ şi de

  urmat# &n ciuda e/i$ten%ei unui număr 

  imre$ionant de medicamente

  antihierten$i!e+

  ierten$iunea arterială e$te &nt'lnită

  la 810216 din acien%ii cu diabet zaharat ti -

  şi e$te frec!ent a$ociată cu alte comlica%ii

  macro şi micro!a$culare+ In $tudiul U.DS#e$te =16 dintre acien%i erau de3a $ub

  tratament hioten$or &n momentul

  de$coeririi diabetului zaharat (F# 2F0F1*+

  T4 e$te a$ociată cu in$ulinorezi$ten%a şi

  alte elemente ale $indromului metabolic

  (obezitate abdominală# di$liidemie# boli

  15

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  16/31

  cardio!a$culare*+ T4 e$te con$iderată unul

  dintre cei mai imortan%i factori de ri$c

  cardio!a$cular# iar rezen%a diabetului

  zaharat &i a"ra!ează ro"no$ticul şi ri$cul de

  dece$ rin e!enimente cardio!a$culare+

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$7

  R ((. Screenin" $i dia"no$tic+ Mă$urarea

  ten$iunii arteriale $e efectuează la fiecare

  con$ultatie de rutina duă reau$ de minim 2

  minute# in ozitie $ezanda+ La acientii la

  care $e de$coera o ten$iune arteriala

  $i$tolica J )81 mm" $au o ten$iune arteriala

  dia$tolica J ;1 mm" !alorile trebuieconfirmate in alta zi+ Reetarea unei !alori J

  )81 mm" entru ten$iunea arteriala

  $i$tolica $au J ;1 mm" entru ten$iunea

  arteriala dia$tolica confirma dia"no$ticul de

  hierten$iune arteriala 0C.

  R (5+ Cbiecti!e+ 7ontrolul ten$iunii

  arteriale# cu men%inerea !alorilor T4 )81>;1

  mm" rerezintă una din %intele teraeutice

  urmărite la acientul cu diabet zaharat 0C. R (8+ Tratament+ .acientii cu o ten$iune

  arteriala $i$tolica de )81 0 )85 mm" $au cu

  o ten$iune arteriala dia$tolica de ;1 0 ;5

  mm" ot beneficia de inter!entii ce !izeaza

  modificarea $tilului de !ia%ă ($cădere

  onderală# dietă hio$odată# reducerea

  con$umului de alcool# combaterea

  $edentari$mului* tim de ma/im 8 luni iar 

  ulterior daca !alorile tinta nu $e atin" trebuieadau"ati a"enti farmacolo"ici+ .acientii cu

  !alori ale ten$iunii arteriale J )=1>51 mm"

  trebiuie $a rimea$ca teraie farmacolo"ica

  alaturi de inter!entii ce !izeaza modificarea

  $tilului de !ia%ă+ Ini%ierea teraiei

  hioten$oare la acientii diabetici $e

  recomanda a fi efectuata cu cu inhibitori ai

  enzimei de con!er$ie a an"ioten$inei $au un

  blocant al recetorilor entru an"ioten$ina+

  Daca una din cla$e nu e$te tolerata !a fiinlocuita cu cealalta+ Daca e$te nece$ar 

  entru atin"erea !alorilor tinta ale ten$iunii

  arteriale# $e !or adau"a alte cla$e

  hioten$oare# din care $unt referate cele

  neutre din unct de !edere metabolic

  (blocantele canalelor de caciu# diuretice

  tiazidice etc*+ 0C. 

  R (:.  Utilizarea inhibitorilor enzimei de

  con!er$ie a an"ioten$inei# a blocantilor recetorilor entru an"ioten$ina# diureticelor 

  imun monitorizarea atenta a functiei renale

  $i a ni!elurilor $erice de ota$iu 0C. 

  Ma&a-e'e&t"l $#!l#p#$e'#e#@l#p#$elor 

  .acientii cu diabet zaharat au o

  re!alenta cre$cuta a anomaliilor liidelor+

  Numeroa$e $tudii clinice au e!identiat

  efectele benefice ale teraiei farmacolo"icea$ura e!enimentelor cardio!a$culare la

  $ubiectii cu boala cardiaca i$chemica $au in

  re!entia rimara a bolii cardio!a$culare+

   4naliza $ub"ruurilor de acienti diabetici $i

  $tudiile $ecifice $ubiectilor cu diabet au

  demon$trat beneficiile in ceea ce ri!e$te

  re!entia rimara $i $ecundara a

  e!enimentelor cardio!a$culare (F# F-0 :2*+

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$7

  R (;+ Screenin"+ La ma3oritatea

  acientilor adulti rofilul liidic a 3eun !a fi

  e!aluat cel utin o data e an 0C.

  16

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  17/31

  R (dl ()+1mmol>l* la barbati $i 21 m">dl ()+8 mmol>l*

  la femei 0C. 

  R 5=+ Recomandari teraeutice+

  Inter!entiile ce !izeaza modificarea $tilului de

  !ia%ă ($cădere onderală# reducerea aortului

  de "ra$imi $aturate de ti tran$ $i de

  cole$terol# cre$terea acti!itatii fizice* $unt

  nece$are entru imbunatatirea rofilului

  liidic al acientilor cu diabet zaharat+ Teraiacu $tatine trebuie adau"ata modificarilor 

  $tilului de !iata idiferent de !alorile initiale ale

  liidelor la acientii diabetici cu boala

  cardio!a$culara manife$ta $i la cei fara boala

  cardio!a$culara dar in !ar$ta de e$te =1 de

  ani care rezinta unul $au mai multi factori de

  ri$c entru boala cardio!a$culara 0A. 

  R 51+ iertri"liceridemia $e!era oate

  nece$ita tratament imediat rin modificarea$tilului de !ia%ă $i teraie farmacolo"ica

  (deri!ati de acid fibric $i niacina* entru

  reducerea ri$cului de ancreatita acuta 0C. 

  R 8=+ Teraia combinata cu $tatine $i alti

  a"enti hioliemianti oate fi luata in

  con$iderare entru a obtine !alorile tinta ale

  liidelor 0C.

  A-e&t## a&t#pla/etar#

   4cidul acetil$alicilic a fo$t recomandat

  entru re!entia rimara $i $ecundara a

  e!enimentelor cardio!a$culare la acientii

  diabetici+ Doza utilizata in ma3orititatea

  $tudiilor a fo$t intre :2 $i 8-2 m">zi+ E/i$ta

  utine do!ezi care $a $ri3ine o anumita doza

  dar utilizarea celei mai mici doze ar utea

  reduce rata efectelor $ecundare+ Teraia cu

  cloido"rel trebuie luata in con$iderare ca

  alternati!a teraeutica la acientii cuintoleranta la acid acetil$alicilic (F# :F# ;)*+

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$ <

  R 81. Teraia cu acid acetil$alicilic $e !a

  utiliza ca $trate"ie de re!entie rimara la

  er$oanele diabetice cu ri$c cardio!a$cular 

  cre$cut (er$oanele in !ar$ta de 21 de ani

  bărba%ii şi F1 de ani femeile# care au factori

  de ri$c $ulimentari i$toric familial de boalacardio!a$culara# hierten$iune arteriala#

  fumat# di$liidemie $au albuminurie* 0A.

  R 82+ Teraia cu acid acetil$alicilic $e !a

  utiliza ca $trate"ie de re!entie $ecundara la

  toate er$oanele diabetice cu antecedente de

  boala cardio!a$culara 0A.

  R 83+ Teraia cu acid acetil$alicilic nu

  e$te recomandata er$oanelor in !ar$ta $ub

  81 de ani din cauza li$ei do!ezilor debeneficiu $i e$te contraindicata er$oanelor 

  in !ar$ta $ub -) de ani din cauza ri$cului

  a$ociat de $indrom Ree 0C.

  R 8(+ 4lti a"enti antilachetari ot fi o

  alternati!a rezonabila entru acientii cu ri$c

  inalt $i aler"ie la a$irina 0C.

  Re&"&tarea la ,"'at

  Recomandările $tandard de in"ri3iremedicală ale 4$ociației 4mericane de Diabet

  includ renunțarea la fumat+ .roblemele le"ate

  de fumat au fo$t analizate &n detaliu &n

  recenzia tehnică și declarația 4$ociației

   4mericane de Diabet e acea$tă temă+

  17

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  18/31

  Studiile eidemiolo"ice au a$i"urat o

  documentațe con!in"ătoare ri!ind le"ătura

  cauzală dintre fumat și ri$cul de $anatate+

  7ea mai mare arte a cercetarilor care

  documenteaza imactul fumatului a$ura$ănătății nu au di$cutat $earat rezultatele

  acienților cu cu diabet# $u"er'nd fatul că

  ri$cul identificat e$te cel uțin echi!alent celui

  din oulația "enerală+ 4lte $tudii e acienți

  diabetici au e!idențiat con$tant un ri$c cre$cu

  de boală cardio!a$culară $i dece$ rematur 

  la fumători+ Bumatul e$te dea$emenea

  a$ociat cu aariția rematură a comlicatiilor 

  micro!a$culare $i ar utea 3uca un rol inaariția diabetului zaharat de ti - ()=0):#

  -;*+

  Sree&-6"l !# trata'e&t"l %ol## ar$#ae

  #!/e'#e

  Bactorii de ri$c cardio!a$cular trebuie

  e!aluati cel utin anual(F*+ 4ce$ti factori de

  ri$c includ< hierten$iunea arterială#

  di$liidemia# fumatul# i$toricul familial deboala coronariana recoce $i rezenta micro0

  $au a macroalbuminuriei+

  E$te nece$ara o e/aminare cardiolo"ica

  detailiata in rezenta $imtomelor cardiace

  tiice $au atiice $i>$au a unei

  electrocardio"rame de reau$ anormale+

  Screenin"0ul acientilor a$imtomatici e$te

  contro!er$at+

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$7

  R 85+ La acientii cu boala

  cardio!a$culara cuno$cuta trebuie utilizat un

  inhibitor al enzimei de con!er$ie a

  an"ioten$inei# acid acetil$alicilic $i o $tatina

  (daca nu e/i$ta contraindicatii* entru a

  reduce mortalitatea 0A.

  R 88. La acientii cu un infarct miocardic

  in antecedente $e recomanda a$ocierea unui

  beta blocant cardio$electi! (daca nu e/i$tacontraindicatii* entru a reduce mortalitatea

  0A.

  R 8:+ La acientii in !ar$ta de =1 de ani

  fara alt factor de ri$c cardio!a$cular trebuie

  utilizat un inhibitor al enzimei de con!er$ie a

  an"ioten$inei# acid acetil$alicilic $i o $tatina

  (daca nu e/i$ta contraindicatii* entru a

  reduce ri$cul de e!enimente cardio!a$culare

  0B.R 8;. La acientii cu in$uficienta cardiaca

  con"e$ti!a tratata# utilizarea metforminului $i

  a tiazolindionelor e$te contraindicata 0C.

  1=.2 Sree&-"l !# trata'e&t"l

  ret#&opat#e#

  Retinoatia diabetica e$te o comlicatie

  $ecifica diabetului zaharat# re!alenta $a

  fiind a$ociata cu durata de e!olutie adiabetului+ .e lan"a durata diabetului alti

  factori de ri$c $unt rerezentati de

  hier"licemia cronica# rezenta nefroatiei $i

  hierten$iunea arteriala (F# ;-# ;8*+

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$ 7

  R 8

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  19/31

  de la debutul diabetului+ .acientii cu diabet

  zaharat ti - trebuie $a beneficieze de un

  e/amen oftalmolo"ic initial minutio$# cu

  midriaza indu$a farmacolo"ic la $curt tim

  dua $tabilirea dia"no$ticului+ Ulterior acientii cu diabet zaharat ti ) $i ti - !or fi

  ree/aminati anual+ E/aminarile trebuie $a fie

  mai frec!ente daca retinoatia ro"re$eaza+

  Bemeile cu diabet zaharat re e/i$tent care

  i$i roun $a ramana in$arcinate $au care

  $unt de3a in$arcinate trebuie $a beneficieze

  de un e/amen oftalmolo"ic minutio$ $i $a fie

  con$iliate cu ri!ire la ri$cul aaritiei $i>$au

  ro"re$iei retinoatiei diabetice+ E/aminareaoftalmolo"ica trebuie efectuata in rimul

  trime$tru de $arcina# cu urmarire atenta e

  toata durata $arcinii $i inca ) an o$t0artum

  0B.

  R :1+ Tratament+ .acientii cu orice "rad

  de edem macular# retinoatie diabetica

  neroliferati!a $e!era $au retinoatie

  diabetica roliferati!a indiferent de $tadiul

  e!oluti! trebuie $a beneficieze de un e/amenoftalmolo"ic efectuat de un oftalmolo"

  informat $i cu e/erienta in mana"ementul $i

  tratamentul retinoatiei diabetice+ Teraia rin

  fotocoa"ulare la$er e$te indicata entru a

  reduce ri$cul de cecitate la acientii edem

  macular $emnificati! clinic# retinoatie

  diabetica neroliferati!a $e!era $au

  retinoatie diabetica roliferati!a+ .rezenta

  retinoatiei nu rerezinta o contraindicatieentru teraia cu acid acetil$alicilic# deoarece

  acea$ta teraie nu cre$te ri$cul de hemora"ii

  retiniene 0A. 

  1=.3 Sree&-"l !# trata'e&t"l

  &e"ropat#e#

   4fectarea $i$temului ner!o$ eriferic#

  $omatic şi !e"etati!# e$te una dintre cele mai

  frec!ente comlica%ii cronice ale diabetuluizaharat+ Neuroatiile diabetice $unt

  hetero"ene# cu manife$tari clinice di!er$e+

  7ele mai frec!ente $unt olineuroatia

  diabetică eriferică $imetrică# $enziti!o0

  motorie $i neuroatia autonoma+

  7on$ecin%ele clinice ma3ore ale

  olineuroatiei $e referă la o $imtomatolo"ie

  tiică &n cadrul căreia formele hieral"ice ot

  fi uneori in!alidante entru acient# e de oarte# iar ierderea $en$ibilită%ii rotecti!e a

  icioarelor creşte ri$cul entru ulcera%ii şi

  amuta%ii+ 4ro/imati! F10:16 din acien%ii

  cu diabet zaharat rezintă forme medii $au

  $e!ere de neuroatie+

  Recunoa$terea recoce $i

  mana"ementul neuroatiei la acientii

  diabetici $unt imortante deoarece<

  • neuroatiile non0diabetice ot firezente la acientii cu diabet zaharat $i ot

  fi tratabile

  • e/i$ta o $erie de otiuni teraeutice

  entru neuroatia diabetica $imtomatica

  • ana la 216 dintre olineuroatiile

  diabetice ot fi a$imtomatice $i acientii

  re$ecti!i rezinta un ri$c cre$cut de a nu

  con$tientiza leziunile la ni!elul iciorelor 

  • neroatia autonoma oate intere$a

  toate aaratele $i $i$temele or"ani$mului

  • neuroatia autonoma

  cardio!a$culara cauzeaza morbiditate $i

  mortalitate $ub$tantiale (F*+

  19

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  20/31

  In momentul de fata nu e/i$ta un

  tratament $ecific al leziunilor ner!oa$e

  $ubiacente # altul decat imbunatatirea

  controlului "licemic# care oate incetini

  ro"re$ia# dar care nu anuleaza di$tructianeuronala de3a rezenta (;=05)*+

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$ 7

  R :2+ Toti acientii diabetici trebuie

  in!e$ti"ati entru olineuroatie di$tala

  $imetrica in momentul dia"no$ticului $i

  ulterior cel utin anual+ Se urmare$te<

  te$tarea $en$ibilitati i dureroa$e# a

  $en$ibilitatii !ibratorii (utilizand un diaazonde )-; z*# a $en$ibilitatii re$ionale cu un

  monofilament de )1 "r la$at e fata lantara

  a ambelor haluce $i a articulatiilor  

  metatar$iene# recum $i e!aluarea refle/ului

  ahilian+ Di$aritia ercetiei monofilamentului

  $i reducerea $en$ibilitatii !ibratorii au !aloare

  redicti!a entru ulcerele iciorului 0C.

  R :3+ Screenin"0ul $emnelor $i

  $imtomelor de neuroatie autonoma trebuiein$tituit in momentul dia"no$ticului la acientii

  cu diabet zaharat ti - $i la 2 ani dua

  dia"no$ticul diabetului zaharat ti)+

  Manife$tarile clinice ma3ore ale neuroatiei

  diabetice autonome includ< tahicardia de

  reau$# intoleranta la efort# hioten$iunea

  orto$tatica# con$tiatia# "a$troareza#

  di$functia erectila# di$functia $udo motorie#

  di$functia neuro!a$culara# diabetul zaharatlabil $i in$uficienta autonoma hio"licemica

  0C.

  R :(+ Se recomanda teraie

  farmacolo"ica entru ameliorarea

  $imtomelor $ecifice deoarece ace$tea

  amelioreaza calitatea !ietii acientilor 0C. 

  1=.( Sree&-"l !# trata'e&t"l &e,ropat#e#

  9oala renală diabetică (9RD* e$te

  rezentă la -10=16 din acien%ii cu o durată

  de e!olu%ie a diabetului )2 ani şi rerezintă

  cauza rincială de dece$ &n diabetul zaharat

  ti )+ S0a con$tatat că mai mult de =16 din

  cazurile noi de in$uficienta renala cronica

  e!iden%iate anual $unt datorate diabetului (F#

  5-0)1)*Dez!oltarea ini%ială a nefroatiei

  diabetice e$te a$imtomatică şi e!iden%ierea

  $ă $e oate face $trict rin $creenin" de

  laborator+

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$7

  R :5+ Recomandari "enerale < entru a

  reduce ri$cul $au ro"re$iunea nefroatiei

  diabetice $e recomanda otimizarea controlui"licemic $i a ten$iunii arteriale 0A.

  R :8+ Screenin"+ E/cretia urinara de

  albumina !a fi e!aluata anual la acientii cu

  diabet zaharat ti ) in e!olutie J 2 ani $i la toti

  acientii cu diabet zaharat ti - din momentul

  $tabilirii dia"no$ticului+ 7reatinina $erica !a fi

  ree!aluata cel utin anual la toti adultii cu

  diabet zaharat# indiferent de "radul e/cretiei

  urinare de albumina+ 7reatinina $erica trebuiefolo$ita entru a e$tima rata filtrarii

  "lomerulare (RB?* $i entru a $tadializa

  "radul bolii renale cronice daca e/i$ta 0C. 

  R ::.  Tratament+ In tratamentul

  acientilor cu micro0 $au macroalbuminurie

  20

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  21/31

  (cu e/cetia "ra!idelor* $e !or utiliza inhibitori

  ai enzimei de con!er$ie a an"ioten$inei $au

  un blocant al recetorilor entru an"ioten$ina

  0A. 

  R :;.  Utilizarea inhibitorilor enzimei decon!er$ie a an"ioten$inei# a blocantilor 

  recetorilor entru an"ioten$ina# diureticelor 

  imun monitorizarea atenta a functiei renale

  $i a ni!elurilor $erice de ota$iu 0C. 

  R :zi la

  acientii cu diabet zaharat $i boala renala

  cronica in $tadii inciiente $i moderate @

  ulterior# aortul roteic !a fi redu$ in functie

  de $e!eritatea alterării functionale renale 0B.R ;=+ Se recomanda monitorizarea

  continua a e/cretiei urinare de albumina

  entru a e!alua atat ra$un$ul la teraie cat

  $i ro"re$ia bolii 0C.

  A&o'al##le eret#e# "r#&are $e al%"'#&a

  Pro%a #&ta'platoare [email protected]'- reat#&aNor'al F 3=

  M#roal%"'#&"r#e 3= 6 2

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  22/31

  Traumele minore (rodu$e de tăierea

  incorectă a un"hiilor# &ncăl%ăminte neotri!ită#

  calu$uri ulcerate*# recunoaşterea tardi!ă a

  leziunilor (de către acient $au de către

  medic*# tulburările de !edere şi de mer$#alterarea $en$ibilită%ii eriferice# izolarea

  $ocială şi li$a de comlian%ă a unor acien%i#

  $unt factori de ri$c imortan%i entru ulcera%ii

  şi amuta%ii (F*+

  Urmatoarele conditii $e a$ociaza cu ri$c

  cre$cut de amutatie<

  • Neuroatia eriferica cu ierderea

  $en$ibilitatii dureroa$e

  • 9iomecanica alterata (in rezentaneuroatiei*

  • Semne de re$iune cre$cuta (eritem#

  hemora"ie $ubiacenta unui calu$*

  • .ul$ edio$ $lab $au ab$ent

  • I$toric de ulcere $au amutatii

  • .atolo"ie un"hiala $e!era

  Reo'a&$ar# !ta&$ar$ 7

  R ;1+ Toate er$oanele cu diabet zaharat!or fi $uu$e anual unui e/amen minutio$ al

  iciorului entru a identifica factorii redicti!i

  de ulcere $au amutatii (9*+

  R ;-+ Toti acientii diabetici !or rimi

  in$tructiuni "enerale ri!ind in"ri3irea

  iciorului diabetic 0B.

  R ;3+ .acientii care fumeaza# cei cu

  $en$ibilitate $cazuta $i anomalii $tructurale$au antecedente de comlicatii la ni!elul

  e/tremitatilor inferioare !or fi indrumati la

  $eciali$tul in in"ri3irea iciorului diabetic

  entru a$i$tenta rofilactica ermanenta $i

  $ura!e"here continua 0C.

  R ;(+ Screenin" ul initial entru boala

  arterialala eriferica trebuie $a includa

  i$toricul de claudicatie $i e!aluarea ul$ului la

  ni!elul arterei edioa$e+ Se !a lua incon$iderare indicele "lezna brat# deorece

  ma3oritatea acientilor cu boala arterialala

  eriferica $unt a$imtomatici 0C.

  R ;5+ .acientii cu antecedente

  $emnificati!e de claudicatie intermitenta $au

  cu indicele "lezna brat oziti! !or urma

  in!e$ti"atii ale functiei !a$culare $i !or lua in

  con$iderare acti!itatea fizica# medicatia $i

  otiunile de tratament chirur"ical 0C.

  22

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  23/31

  11. BIBLIOGRA+IE

  )+ Vorld ealth Cr"anization+ Definition#

  dia"no$i$ and cla$$ification of diabete$

  mellitu$ and it$ comlication$+ ?ene!a# )555+-+ Diabete$ 4tla$0E/ecuti!e Summar+

  International Diabete$ Bederation# -118+

  8+ 'ncu N+ Romanian Diabete$ Eidemic$

  .ro"ramme (E.IDI49*+ 8: th E4SD

  7on"re$$# ?la$"oW# -11)+

  =+ 7hri$ten$en N# Villiam$ .# .fi$ter R+ 7o$t

  $a!in"$ and clinical effecti!ene$$ of an

  e/ten$ion $er!ice diabete$ ro"ram+

  Diabete$ Sectrum#):(8*

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  24/31

  );+ 7onnor # 4nnan B# 9unn E et al+ The

  imlementation of nutritional ad!ice for 

  eole With diabete$+ Diabetic Medicine

  -1()1*

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  25/31

  mellitu$+  Annals of "nternal Medicine,

  )=)(F*

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  26/31

  =8+ itzmiller XL et al+ Mana"in" ree/i$tin"

  diabete$ for re"nanc< $ummar of e!idence

  and con$en$u$ recommendation$ for care+

  Diabetes !are 8)< )1F1)1:5# -11;

  ==+ Sarol XN# Nicodemu$ N4# Tan M et al+Self0monitorin" of blood "luco$e a$ art of a

  multi0comonent thera amon" non0in$ulin

  re\uirin" te - diabete$ atient$< a meta0

  anal$i$ ()5FF-11=*+ !rrent   Medical 

  +esearch # Opinion -)(-*

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  27/31

  .re!ention and Rehabilitation#))(F*< 2-)

  2-;# -11=+

  2;+ ?uzder RN# ?atlin" V# Mullee M4 et al+

  .ro"no$tic !alue of the Bramin"ham

  cardio!a$cular ri$K e\uation and the U.DSri$K en"ine for coronar heart di$ea$e in

  neWl dia"no$ed te - diabete$< re$ult$

  from a United in"dom $tud+ Diabetic

  Medicine# --(2*

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  28/31

  (74RDS*+ Diabetologia  =;()-*

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  29/31

  =

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  30/31

  Kidne di$ea$e in diabete$+ Nehrolo"

  Dial$i$ Tran$lantation# -)()*

 • 8/19/2019 Ghid DZ Model

  31/31

  ANEA 1.

  Gra$e $e reo'a&$are 9# )ele ale $o)e*#lor 

   Cla!#,#area tr#e# apl#ate -ra$elor $e reo'a&$areSta&$ar$ Standardele $unt norme care trebuie alicate ri"id şi trebuie urmate &nc!a$itotalitatea cazurilor# e/ce%iile fiind rare şi "reu de 3u$tificat+Reo'a&$are Recomandările rezintă un "rad $căzut de fle/ibilitate# nu au for%a$tandardelor# iar atunci c'nd nu $unt alicate# ace$t lucru trebuie 3u$tificat ra%ional#lo"ic şi documentat+Op#"&e C%iunile $unt neutre din unct de !edere a ale"erii unei conduite#indic'nd fatul că mai multe tiuri de inter!en%ii $unt o$ibile şi că diferi%i medici ot

  lua decizii diferite+ Ele ot contribui la roce$ul de in$truire şi nu nece$ită 3u$tificare+

  Cla!#,#area p"ter## 9t##&#,#e a -ra$elor $e reo'a&$areGra$ A Nece$ită cel u%in un $tudiu randomizat şi controlat ca arte a unei li$te de$tudii de calitate ublicate e tema ace$tei recomandări (ni!ele de do!ezi Ia $auIb*+Gra$ B Nece$ită e/i$ten%a unor $tudii clinice bine controlate# dar nu randomizate#ublicate e tema ace$tei recomandări (ni!ele de do!ezi IIa# IIb $au III*+Gra$ C Nece$ită do!ezi ob%inute din raoarte $au oinii ale unor comitete de

  e/er%i $au din e/erien%a clinică a unor e/er%i recuno$cu%i ca autoritate &ndomeniu (ni!ele de do!ezi IO*+ Indică li$a unor $tudii clinice de bună calitatealicabile direct ace$tei recomandări+Gra$ E Recomandări de bună ractică bazate e e/erien%a clinică a "ruuluitehnic de elaborare a ace$tui "hid+

  Cla!#,#area )elelor $e $o)e*#N#)el Ia Do!ezi ob%inute din meta0analiza unor $tudii randomizate şi controlate+N#)el I% Do!ezi ob%inute din cel u%in un $tudiu randomizat şi controlat# bineconceut+

  N#)el IIaDo!ezi ob%inute din cel u%in un $tudiu clinic controlat# fără randomizare#

  bine conceut+N#)el II% Do!ezi ob%inute din cel u%in un $tudiu \ua$i0e/erimental bine conceut#referabil de la mai multe centre $au echie de cercetare+N#)el III Do!ezi ob%inute de la $tudii de$criti!e# bine conceute+N#)el I Do!ezi ob%inute de la comitete de e/er%i $au e/erien%ă clinică a unor e/er%i recuno$cu%i ca autoritate &n domeniu+