Divider FULL

25
1.0 Biodata Guru Pelatih

description

Praktikum Divider

Transcript of Divider FULL

1.0

Biodata

Guru

Pelatih

2.0

PENYATA PROFESIONAL

2.1 Apa yang akan dilaksanakan semasa praktikum.

2.2 Apa yang telah dilalui dan dilaksanakan sepanjang praktikum.

2.3 Apa yang telah dicapai sepanjang praktikum.

3.0

Pengetahuan Baru

3.1 Hasil Pembacaan

3.2 Hasil Perbincangan

3.3 Hasil Kajian Kes

3.4 Hasil Pemerhatian

4.0

Refleksi Bagi Setiap Aktiviti/Tugas Yang Telah Dijalankan

4.1 Pengajaran dan Pembelajaran

4.2 Tugas-tugas khas

4.3 Peristiwa Yang Terlibat

4.4 Pengalaman Tertentu

5.0

Tindakan-tindakan Hasil Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal

5.1 Pelan / langkah tindakan untuk penambahbaikan

4.1 Pelaksanaan penambahbaikan

4.2 Peristiwa Yang Terlibat

4.3 Pengalaman Tertentu

6.0

Hasil Kerja Harian Guru Pelatih

6.1 Catatan, Lakaran, draf awal

6.2 Koleksi Hasil Kerja Akhir

6.2.1 Bahan Bantu Mengajar

6.2.2 Modul

6.2.3 Perisian Digital, Video, dan Audio

6.2.4 Pengurusan Grafik

6.3 Koleksi Hasil Terbaik Guru Pelatih

7.0

Inovasi Pedagogi

7.1 Kaedah/Teknik/Strategi

7.2 Bahan Bantu Mengajar

8.0

Teori Sendiri Yang Dibina Hasil Pengalaman Yang Dilalui Sepanjang Praktikum

9.0

Ilmu Binaan Sendiri Yang Terbentuk Hasil Teori Yang Diuji Dan Dibuktikan Secara Saintifik

10.0

Bukti-bukti/Dokumen Yang Menunjukkan Proses Melaksanakan Sesuatu Tugas

6.1 Surat Lantikan/Arahan

6.2 Proses Kolaborasi/Bimbingan

6.3 Senarai Semak/Soal Selidik

6.4 Laporan Pencapaian/Prestasi

6.5 Surat/Sijil Penghargaan

6.6 Artikel/Esei

6.7 Jadual Kerja

6.8 Gambar/Foto Aktiviti/Tugas Yang Telah Dijalankan

11.0

Pengajaran Berpasangan

6.1 Perancangan

6.2 Pelaksanaan

6.3 Refleksi/Laporan

12.0

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran

6.4 Formatif Bersifat Diagnostik

6.5 Sumatif

6.6 Jadual Penentuan Ujian (JPU)

6.7 Panduan Memberi Markah (PMM)

13.0

Salinan Borang Penyeliaan dan Bimbingan Pensyarah & Guru Pembimbing (Borang PR1)

14.0

Penglibatan Kokurikulum

6.8 Surat Lantikan

6.9 Jadual Kerja/Rancangan Aktiviti Sepanjang Praktikum

6.10 Refleksi Setiap Kali Tugas

6.11 Penilaian

Maklumat Sekolah

SJK(c) Sam Yoke

Visi dan Misi Sekolah

Piagam Sekolah

Sejarah Sekolah

Carta Organisasi

Takwim

Pelan Sekolah dan Bilik Darjah

Senarai Tugas Guru dan Kakitangan Sekolah