CxO Magazine 83

68
August – September 2010 – Issue 83 www.cxonet.be CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans, 8e jaargang, August – September 2010 – Issue 83, afgiftekantoor Leuven X – P106 176, toelating gesloten verpakking; PB-België – B-7, Prijs lidmaatschap 110,00 (excl. BTW) Partners: Business magazine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CMOs, CCOs and other executives Management Human Resources ICT Logistics Manufacturing Sales Marketing Finance “We zitten in de cabine naast de bestuurder” IT lanceert strategische initiatieven bij Wabco - p. 32-33 Peter Bal, CIO bij Wabco Vehicle Control Creatieve oplossingen en ingrijpen waar nodig Balta Industries leed onder drastische vermindering van kredieten - p. 48 Johan Blauwblomme, credit control, risk and tax manager bij Balta Industries Jaguar introduceert fiscaalvriendelijke dieselmotor XF-model nu ook met een verlaagd vermogen - p. 59 Serge Fautré: (Cofinimmo) “Opleidingsbeleid belangrijk voor ontplooiing van de medewerkers” - p. 10 Serge Fautré: (Cofinimmo) “Opleidingsbeleid belangrijk voor ontplooiing van de medewerkers” - p. 10

description

CxO Magazine 83

Transcript of CxO Magazine 83

Page 1: CxO Magazine 83

August – September 2010 – Issue 83 www.cxonet.beCx

O v

ersc

hijn

t tw

eem

aand

elijk

s N

eder

land

s/Fr

ans,

8e

jaar

gang

, Aug

ust –

Sep

tem

ber 2

010

– Is

sue

83, a

fgift

ekan

toor

Leu

ven

X –

P106

176

, to

elat

ing

gesl

oten

ver

pakk

ing;

PB

-Bel

gië

– B

-7, P

rijs

lidm

aats

chap

€ 1

10,0

0 (e

xcl.

BTW

)

Partners:

Business magazine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CMOs, CCOs and other executives

Management

Human Resources

ICT

Logistics

Manufacturing

Sales

Marketing

Finance

“We zitten in de cabine naast de bestuurder”

IT lanceert strategische initiatieven bij Wabco - p. 32-33

Peter Bal, CIO bij Wabco Vehicle Control

Creatieve oplossingen en ingrijpen waar nodigBalta Industries leed onder drastische vermindering van

kredieten - p. 48

Johan Blauwblomme, credit control, risk and tax manager

bij Balta Industries

Jaguar introduceert

fi scaalvriendelijke dieselmotorXF-model nu ook met een verlaagd vermogen - p. 59

Serge Fautré: (Cofinimmo)“Opleidingsbeleid belangrijk voor ontplooiing van de medewerkers” - p. 10

Serge Fautré:(Cofinimmo) “Opleidingsbeleid belangrijk voor ontplooiing van de medewerkers” - p. 10

Page 2: CxO Magazine 83
Page 3: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 3

Stimulating an international mindset

26 & 27 October 2010

www.cxoleadershipforum.com

✔ Venue: Committee of the Regions (Brussels)

✔ A premium CxO Expert Group EventInspired by the CxO Board of the Wise & the CxO Expert Groups

✔ Het CxO Leadership Forum vindt plaats onder auspiciën van het Belgische Voorzitterschap van de EU

Nieuwe partners:

✔ Accord • Speaker:

Fabiaan Van Vrekhem Managing Director

• Subject: Capability meets Complexity

(concept & logistisc)

(partners)

Newsletter

Stimulating an internation mindsetHet potentieel van uw onderneming reikt vaak veel verder dan u denkt. Toch heerst er bij de meeste Belgische ondernemin-gen al snel een gevoel van voldoening als de regionale markt onder controle is. De zongenaamde onder-de-kerktoren-mentaliteit. En dat is jammer, zeker als u weet dat er over de grens nog een enorm groeipotentieel ligt.

Interne analyse van bestaande divisies‘Stimulating an international mindset’ kruipt in de huid van uw organisatie en analyseert wat er intern nodig is om extern succesvol te zijn. Boeiende spre-kers tonen via spraakmakende case-studies aan hoe u de cruciale divisies binnen uw onderneming - IT, Sales & Marketing, HR, Finance en Logistiek -

(her)organiseert om succesvol naar het buitenland te lonken.

Decision makers only‘Stimulating an international mindset’ garandeert een vruchtbare ontmoetings-plaats tussen decision makers, beleid-smakers en de CxO Expert Groups. Wij

gaan net als u voor een maximale Return on Investment. Gelooft u in de kracht van internationaal ondernemerschap? Word partner en geniet mee van een ongeken-de exposure bij uw doelgroep.

“50% van de Belgische export is in handen van 1% van de

Belgische bedrijven.” Urbain Vandeurzen

Page 4: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 4

Multimediale partnerwerking‘Stimulating an international mindset’ is geen klassiek congres. Het vormt het hoogtepunt van een multimediale aan-pak waar partners gedurende een hele periode intensief en via diverse media-kanalen in beeld komen. Die multimedi-ale aanpak is net het verschil met talrijke andere vakcongressen.

5 redenen waarom u als partner niet mag ontbreken

1. De CxO Expertgroep bestaande uit de crème de la crème van de Belgische ondernemerswereld wil u graag ont-moeten.

2. Aanhoudend multimediaal exposure-plan van juli 2010 tot en met januari 2011 met in totaal 500.000 doelgerich-te contactmomenten.

3. Reportage en advertentieruimte in CxO Magazine.

4. Netwerking met 100% decision makers. Toegang tot het congres is enkel op uit-nodiging waardoor u onmiddellijk met beleidsmakers in contact komt.

5. Uitgelezen kans om via een spreek-beurt, stand, logo in de aandacht van uw doelpubliek te komen.

Committee of the Regions

CxO wil het internationale gedachtegoed laten plaatsvinden in uw organisatie. En welke locatie kan deze gedachte beter illustreren dan het prestigieuze Commit-tee of the Regions, een instituut van de Europese Unie enkel voorbehouden voor events die een grenzeloze samenwerking voor ogen houden?

Interesse?

Heeft u interesse om als partner het congres ‘Stimulating an international mindset’ te ondersteunen en te ge-nieten van de vele voordelen.

Geef ons een seintje op 03/889.52.59 of via e-mail ([email protected]).

We nemen spoedig contact met u op.

www.cxoleadershipforum.com

One of the keynote speakersJef Staes

Exposure plan

Aug 2010 Sept 2010 Okt 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011

Cxo Magazine ✔ ✔ ✔

CxO WebZine ✔ ✔ ✔

CxOnet.be ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CxO Congres ✔

ModeratorsPaul Muys en Sylvie Verleye

Newsletter

Page 5: CxO Magazine 83

5CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be

Editoriaal / Editorial

Dirk Vermantuitgever / éditeur & directeur

Adverteerderslijst

Accord 1, 23AMS 19Atradius 51Conba 41Deloitte 2Delsey 49, 62Edding Legamaster 41Elia 57emailGarage 61Euler Hermes Credit Insurance 61Exqi 13Interxion 1

Iomega (advertorial) 34Iptor 38OPT 67PwC 15Quintessence Consulting 19SAS 37Securex 11Volvo V70 68Westtoer 1Bright ideasThe Coaching Square 17Phi Data 47

Editie Medium Verschijningsdatum Edition Média Date de parution

83 CxO Magazine 30-07-2010

84 CxO Webzine 31-08-2010

85 CxO Magazine 30-09-2010

86 CxO Webzine 29-10-2010

87 CxO Magazine 30-11-2010

88 CxO Webzine 31-12-2010

89 CxO Magazine 31-01-2010

90 CxO Webzine 28-02-2010

De 6 inspirerende maanden van het CxO Leadership ForumWelke bedrijfscultuur zorgt voor duurzame groei? Wat heb je langs de binnenkant van je organisatie nodig om langs de bui-tenkant succesvol te zijn? En hoe kom je als management los van de onder-de-kerktorenmentaliteit?

Op die vragen biedt het multimediale CxO Leadership Forum - print, online en event - een bruikbaar antwoord.

Zes maanden lang (augustus 2010 – januari 2011) brengen inspire-rende bedrijven cutting edge voorbeelden op gebied van ICT, logis-tiek, fi nance, personeelsbeleid en marketing & sales. Die vind je terug in CxO Magazine, CxO Webzine en op CxOnet.be, maar ook op het praktijkgerichte congres van 26 en 27 oktober 2010 in Brussel.

Een forum over leiderschap dat 6 maanden duurt, dat is pas vernieuwend. Iets in beweging zetten doe je niet in een dag. Ze-ker niet als je een internationale mindset op gang wil brengen. Het multimediale exposure plan van het CxO Leadership Forum zorgt dan ook voor meer dan 500.000 contactmomenten tussen vraag en aanbod.

Kmo’s stellen zich vaak te bescheiden op en hebben meer po-tentieel dan ze denken. Daar zit nu juist de missie van dit CxO Leadership Forum: Het management bewust maken van de noodzakelijke internationale mindset.

En de puzzelstukjes passen perfect in elkaar. Tijdens de twee-de helft van dit jaar neemt België het Europese voorzitterschap waar. Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, stelde hiervoor een interessant programma samen. Hij gaf het CxO Leadership Forum het prestigieuze label van het Belgische voorzitterschap. We zijn trots dat dit unieke CxO-initiatief on-der auspiciën van de federale overheid plaatsvindt.

Wil je dit 6 maanden durende forum volgen, neem dan regelma-tig een kijkje op www.cxoleadershipforum.com. Aan het inter-actieve congres op 26 en 27 oktober 2010 kan je (enkel) koste-loos deelnemen als je voldoet aan de selectiecriteria. Die kan je verkrijgen door ons een mailtje te sturen ([email protected]).

CxO Leadership Forum: 6 mois d’inspiration

Qu’avez-vous besoin à l’intérieur de votre entreprise pour qu’elle réussisse à l’extérieur? Et comment échapper en tant que dirigeant à l’esprit de clocher stérile? Voilà le genre de questions auxquelles l’initiative multimédia CxO Leadership Forum - print, en ligne et évé-nementiel – apporte des réponses concrètes.

Jouant le rôle d’inspiratrice, des entreprises vont pendant six mois (août 2010 – janvier 2011), apporter des exemples probants en ma-tière d’ICT, de logistique, de fi nance, de gestion du personnel et de vente & marketing. Les nombreux cas de fi gure seront traités à la fois dans CxO Magazine, CxO Webzine et sur CxOnet.be, ainsi qu’au cours d’un congrès axé sur la pratique qui se tiendra les 26 et 27 octobre 2010 à Bruxelles.

Un forum de 6 mois sur le leadership, voilà qui est innovant. Faire bou-ger les choses demande du temps. Surtout si vous avez l’ambition d’animer une réfl exion internationale. Le plan d’exposition multi-média du CxO Leadership Forum prévoit par conséquent plus de 500.000 moments de contact entre l’offre et la demande.

Bien souvent, les PME détiennent plus de potentiel qu’elles ne le pensent. C’est précisément ce qui constitue la mission de CxO Lea-dership Forum: faire prendre conscience au management de la né-cessité de donner une dimension internationale à leur organisation.

Et toutes les pièces du puzzle s’assemblent parfaitement. Au cours de la seconde moitié de cette année, la Belgique occupe la prési-dence européenne. Olivier Chastel, Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes, a élaboré un programme très intéressant. Il a décidé en outre d’accorder le prestigieux label de cette présidence au CxO Leadership Forum qui se déroule sous les auspices du gouverne-ment fédéral.

Si vous souhaitez suivre ce forum qui dure 6 mois, rendez-vous ré-gulièrement sur www.cxoleadershipforum.com. Il vous est possible de participer gratuitement au congrès interactif du 26 et 27 octobre 2010 si vous répondez aux critères de sélection. Vous pouvez les obtenir en nous envoyant un mail à [email protected].

Page 6: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 6

inhoud

Sales & Marketing

|25| De parabel van de minirokDe Amerikaanse communicatiegoeroe J.D. Ragsdale had een treffende manier van spreken. “Een goede speech,” zo zei hij, “is als een minirok. Kort genoeg om de aandacht te trekken, lang genoeg om er de essentie in te krijgen”|26| Expert Group Sales & Marketing: Internet werkt effi ciënt en is kostenbe-sparend KIA genereert leads via digitale marke-ting|28| Manage de overchoiceDeel 22: Merkenstrategie|30| Commercieel of niet commercieel?De ene vindt dat het niet commercieel genoeg kan zijn en gooit alle technische informatie overboord. De andere ergert zich aan die oppervlakkige marketing en wil klanten overtuigen met objec-tieve informatie. Wie heeft gelijk?

ICT

|31| Performant datawarehouse kri-tieke succesfactor in fi nanciële sectorDe hogere klantentevredenheid is voor-namelijk, maar niet uitsluitend, het gevolg van de opmerkelijk snellere ver-werkingstijden|32| Expert Group ICT:We zitten in de cabine naast de bestuur-der|35| Thema-artikel: IT StorageVituele opslag zonder grenzen in de cloud|39| Klantentevredenheid maximalise-ren met online-oplossingVoor een internationaal technologiebe-drijf als Barco met activiteiten in meer dan 90 landen over heel de wereld is een effi ciënte klantenservice en –sup-port van cruciaal belang|40| Bi-Monthly Headlines

Human Resources|20| Thema-artikel: Competentie-managementVoor een geslaagd competentiebeleid is het cruciaal om zowel de CEO als de mensen van HR mee te krijgen. De CEO moet mee in het verhaal stappen omdat het project anders gedoemd is om te mislukken|22| Expert Group HR: Competentie-management bij FrieslandCampinaIn functie van de missie, de ambitie en de bedrijfsdoelstellingen kijken we naar competenties en proberen we die te erkennen, te ontwikkelen en in te zet-ten. Die defi nitie heeft een strategische dimensie. Een ander insteek is om com-petentiemanagement te beschouwen als een tool om bijvoorbeeld een sol-licitant te beoordelen. Dat is een meer down-to-earth-benadering.|24| Bi-Monthly Headlines

|10| Opleidingsbeleid belangrijk voor ontplooiing van de medewerkersCofi nimmo gaat voor langetermijnpart-nership… ook met haar personeel|12| Thema-artikel: Opleidingen voor executivesBegeleiden van individuen in functie

van relevante parameters, en hen er toe brengen zélf antwoorden te vinden op vragen of oplossingen voor proble-men die zich stellen|14| Gestion de performance Web: 10 bougies pour Key PerformanceEntrepreneurs wallons

|20|

Competentie-

management

|35|

Opslag in de cloud

|25|

Hou het kort,

kort, kort

General

|12|

Executive coaching

Page 7: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 7

Logistics& Manufacturing

|42| Wereldwijde containeropvolging mogelijk dankzij VeLP+Enige tijd geleden vertrok het eerste schip in de haven van Durban met aan boord de eerste volle container die dankzij de bevestiging van een device feilloos opgevolgd kan worden tot op de plaats van bestemming|43| Thema-artikel: Integratie van RFID in de logistiekNu de hype rond RFID over is gaan veel ondernemingen op zoek naar echte waardetoevoegende toepassingen in de logistieke keten|44| Expert Group Logistics & Ma-nufacturing: Voor Asco Industries is facility management geen strategische prioriteit|46| Les 4 phases de ‘l’integrated faci-lity management’ |47| Bi-Monthly Headlines

innovation, leadership, strategy and vision

Extra

|54| If you take the fl oor, you’re on the stage…Patrick De Greve over presentaties en Po-werPoint|55| Thema-artikel: Slimme en her-nieuwbare energieDe toekomst is aan de smart grids, slimme elektriciteitsnetwerken waarin energie-verbruikende toestellen worden aange-stuurd op het moment dat er veel energie beschikbaar is|58| Autorubriek: Grandis, nieuwe MPV van Mitsubishi, Mitsubishi Colt Clear Tec, geen diesel meer, Jaguar, nu ook fi scaalluw XF-model, Volkswagen Touareg, nu ook fi scaalluw|60| Hoe snel je netwerk opbouwen op LinkedIn – deel 2Fase 2: oud-collega’s en oud-klasgenoten, Fase 3: contacten die geen lid zijn van Lin-kedIn|63| BoekbesprekingenDe kracht van witEssence van 10 ondernemende vrouwen|64| Executive summaries

Finance & Legal

|48| Expert Group Finance: Creatieve oplossingen en ingrijpen waar nodigEr is ondertussen al heel wat gesproken en geschreven over de gevolgen van de crisis. Hoog tijd om ook eens een eva-luatie te maken van al deze bezorgdhe-den en handelingen|50| Bi-Monthly Headlines |52| Het tekeningen- en modellenrecht De bescherming van intellectuele ei-gendom is voor vele bedrijven en on-dernemers een belangrijk gegeven en daartoe bestaan heel wat verschillende mogelijkheden.|53| Wie zijn de 50 snelste groeiers uit de technologiesector?In tijden van crisis zijn een dynamische aanpak en creativiteit noodzakelijk om te groeien

|16| De groeiende noodzaak om labels op hun geloofwaardigheid te testenLabels garanderen, of zouden moeten garanderen, dat een product gepro-duceerd werd rekening houdend met specifi eke sociale en/of ecologische standaarden

|17| Bi-Monthly Headlines|18| Lean administratie geeft gepaste aandacht en bijstandHet papieren dossier zal echt verdwij-nen

|43|

Integratie RFID

in logistiek

|58|

Made in South Korea

|53|

Dynamische aanpak

en creativiteit

Management

|14|

Entrepreneurs

wallons

Page 8: CxO Magazine 83

CxO’s Raad der Wijzen – Conseil des Sages – Board of the Wise

Ondernemers Grote ondernemingen

Henri Renmans gedelegeerd bestuurder Renmans Quality Meat

Algemene directie Communities

Lutgart Van den Bergheexecutive director

GUBERNA

Herman Reyndersgouverneur

Provincie Limburg

Bernard Caprassegouverneur

Provincie Luxemburg

Lodewijk De Wittegouverneur

Provincie Vlaams-Brabant

Cathy Berxgouverneur

Provincie Antwerpen

Wouter De Geestgedelegeerd bestuurder

BASF Antwerpen

Vincent de ClippeleCEO

Nestlé

Kris Clootscountry manager

ISS

Eddy de Mûelenaeremanaging director

Vandemoortele

Jean-Claude Delengeneral manager

DHL Global Forwarding

Luc Defl emCEO

Securex

Alexander Dewulfmanaging director

Cebeo

Expert Group HR

Georges AnthoonHR managerAxa Belgium

Prof dr. Peggy De PrinsDocente en academisch verantwoordelijke HRM

UAMS

Astrid De LathauwerHRD

Belgacom

Koen DescheemaekerHR manager

Gosselin Group

Koenraad D’Helftchief human resourcesHansen Transmissions

Groep

Denise LarosHR senior manager

Isabel

Patrick MuylleDirecteur personeel en

organisatieCampina België

Wim RoefHR Director Benelux

Tech Data

Kristian VandenhoudtHR managerAtlas Copco

Michel VandermeulenHR-directeur

IWT

Marc Van HoeckeHR director

KPMG

Geert Van HootegemHoogleraarKULeuven

foto

graf

e A

nnab

el B

oon

Els DruytsHR manager

Shell Belgium

Expert Group ICT

Peter BalCIO

Wabco Vehicle Control Systems

Alain GrijseelsICT manager

RIZIV

Prof. dr. Bart SijnaveICT manager

UZ Gent

Geert ChristiaensManager IT Services and

Business ProcessesTiense Suikerraffi naderij

Christiaan PeetersIT Manager

Johnson Controls

Kalman TiboldiCIO

TVH Forklift Parts

Catherine HellebautEMEA IT,

Lead Lean Six SigmaBlack Belt3M Europe

Joost RommelaereIT Manager

Tessenderlo Group

Christiaan De BackerCIO

Tom Tom Groep

Els BlatonCIO

Axa Belgium

Christophe Cherrycountry directorAtradius Belux

Johan Bosschaertsmanaging directorNorthgate Arinso

Eddy BonneDirecteur

Gosselin Group

Hadelin D’Hoopafgevaardigd bestuurder

AC Brussels

Patrick Beselaeremanaging director

ING Commercial Finance Belux

Ondernemers KMO’s

Nicolas Saverysgedelegeerd bestuurder

Exmar

Inge GeerdensCEO

CV Warehouse

Gabriël FehervariCEO

Alfacam & Euro1080

Bestuurders Communities

Antoon De Proftvoorzitter raad van

bestuurIMEC

Eddy Bruyninckxafgevaardigd bestuurderHavenbedrijf Antwerpen

Dirk Fransaerafgevaardigd bestuurder

Vito

Philippe NaertDecaan

Antwerp Management School

Koen Allaertgedelegeerd bestuurder

Flanders Investment & Trade

Ingrid LietenViceminister-president

van de Vlaamse Regering

Erel

id

Vincent Van QuickenborneMinister voor Ondernemen

en Vereenvoudiging

Erel

id

Expert Group Sales & Marketing

Lieven Beylmarketing manager

Athlon Car Lease Belgium

Tim Claessensmarketing directorDHL Express Belux

Gert Jacobsmarketing en trade marke-

ting managerCadbury Belgium

Ursula Quadpeersmarketing managerMazda Motors Belux

Anne Van Gilsmarketing manager

Gosselin Group

Joris Vanholmemarketing manager

Attentia

Jan Vroemansmarketing manager

Jaguar Land Rover Belux

Michel De Bollemarketing manager

Citibank Belgium

Johan Vanden Berghmarketing managerKIA Motors Belgium

Ward Van RijckeghemBrand manager

Volvo Cars Europe

Piet De Grauwemarketing manager

Cofely Services

Patrick Van der Avertmanager Corporate

Communications & Marketing Belux

Atradius Credit Insurance

Paul VermeylenCommercieel Manager

Marsh

Dirk HendrickxVice President EMEA

Barco

Sven Verresen Alfacam Group

Corporate Communications & Media Relations

Jo Benoitgeneral manager

Baxter

Rece

nt to

eget

rede

n lid

Page 9: CxO Magazine 83

Expert Group Finance

Ann Cools Finance & Administration

DirectorG4S Security Services

Kris CoppensFinance DirectorBosal Benelux

Luc D’HoineFinance Director Belgium

Fujitsu Technology Solutions

Werner De LaetCFO

Mobistar

Patrick DescampsCFO

EOC Belgium

Rudi De WinterCFO

Van Laere

Joost GietelinkCFO - Randstad GroupBelgium & Luxemburg

Johan MaesCFO

Aquafi n

Dave Vander HeydeFinancieel ManagerOndernemingen Jan

De Nul

Jean VoldersCFO

Topcom

CxO’s Raad der Wijzen – Conseil des Sages – Board of the Wise

Bestuurders Grote ondernemingen

Jannie Haek gedelegeerd bestuurder

NMBS

Noë Deneckerbestuurder

Honda Europe

Marc Haelemeerschgedelegeerd bestuurder

Centea

Roger Heijensvoorzitter

PwC

Karel Plasmangedelegeerd bestuurder

Acerta

Emmanuel Mottriegedelegeerd bestuurder

Altran

Luc Van den Bosschegedelegeerd bestuurder

BAC

Eric VerreptAdministrateur-generaalVlaamse Gemeenschaps-

commissie

Marc Lambottegedelegeerd bestuurder

Unisys

Bestuurders KMO’s

Koert Damveldgedelegeerd bestuurder

Fiege

Norbert Verkimpevoorzitter raad van

bestuurWDM Belgium

Serge Fautréafgevaardigd bestuurder

Cofi nimmo

Luc De Bruyckeregedelegeerd bestuurder

Ter Beke

voor

zitt

er V

oka

Algemene directie Grote ondernemingen

Pol Vanbiervlietgeneral manager

Cisco

Ronnie Letenpresident & CEO

Atlas Copco

Stéphane Thierydirecteur

TEC

Rik VanpeteghemCEO

Deloitte België

Jo Van Onsemgeneral manager

Xerox Belux en Nederland

Urbain Vandeurzenvoorzitter en

ged. bestuurderLMS International

erev

oorz

itte

r Vok

a

Rudy Hulsmanalgemeen directeur

Quick Belux

Chris BorremansGeneral Manager,

European ITKomatsu Europe

Prof. dr. Steven De HaesDirector Knowledge &

ResearchUAMS

Jan DobbenieCIO

Nuon

Jos KayaertsIT Manager

Siemens

Wim SchollaertICT ManagerGates Europe

Geert SinnaeveIT Manager

Thomas Cook Belgium

Jan BuysIT Manager

Accor Hotels-Belgium

Freddy Van den WyngaertCIO Agfa-Gevaert group

Jan HeylenICT Manager

Sanoma Magazines Belgium

Algemene directie KMO’s

Peter RyckaertCEO

DigiPoint

Jan Heiremansmanaging director

StepStone

Jukka Tiitugeneral manager

Nokia Belgium

Bart Van Coppenolleondernemer

Danny Vanden Herrewegen

managing directorDun & Bradstreet

Phillip Vandervoortgeneral managerMicrosoft BeLux

Pascale Van Dammegeneral manager

Dell

Mathieu Verwilghenalgemeen directeur Century 21 Benelux

Saskia Van Uffelen CEOBull

Jean-Paul Van Avermaetmanaging director

G4S Security Services

Expert Group Logistics

Erik ChabotBusiness Unit Manager

LogisticsHonda Europe

Oliver CorluyPresident

PICS Belgium

Suzy CostersDirector

SC2 Supply Chain Square

Luc PeetersSupply Chain Director

Nutricia-Milupa Belgium

Alex Van BreedamProf. KU Leuven en

Universiteit Antwerpen

Nico VandaeleProf. dr. KU Leuven

Johan VandenbroeckSupply Chain and

Purchasing Director

Nathalie ViersetManager logistiek

Tiense Suikerraffi naderij

Isabelle DeroLogistiek manager

Hubo België

Sonja De WolfLogistiek Manager

Eternit

Geert SwinnenBusiness Services Manager Chevron Phillips Chemical

Company

Nik DelmeireNationaal voorzitter

O.T.M.

Paul Masschelein Procurement Director

Asco Industries

Marc SlegersVP Telenet

Procurement & Supply Chain

Rece

nt

toeg

etre

den

lid

Jean-Luc Van DoninckHead of Data & Development

Fortis Investment Management

Johan BlauwblommeCredit Control, Risk and

Tax ManagerBalta Industries

Eduard Schaepmanalgemeen directeur

Regus Benelux

Mike CallensVice President sourcing

Atlas Copco Airpower nv

Rece

nt

toeg

etre

den

lid

Luc Janssens Financieel directeur

Aveve

Rece

nt

toeg

etre

den

lid

Page 10: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 10

General Management

Stijn Dom

Cofinimmo gaat voor langetermijnpartnership… ook met haar personeel

“Opleidingsbeleid belangrijk voor ontplooiing van de medewerkers”

gemene beleid op het gebied van HR. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om bij te dragen tot de persoonlijke ontwikke-ling van onze medewerkers heel ernstig. Zo kunnen ze zich ontplooien, voelen ze zich geapprecieerd en dat zal ons bedrijf en de goede sfeer alleen maar ten goede komen.”

Er wordt gezegd dat opleidingen te veel focussen op kapitaal en te weinig op de soft skills. Bent u het daarmee eens?“Ik vraag me af hoe je ethiek echt kan aan-leren tijdens een opleiding. Het is eigenlijk een materie die je moet bijbrengen vanaf de geboorte. Het is een maatschappelijke aangelegenheid. Het heeft te maken met de waarden van een maatschappij en hoe die is georganiseerd. Maar ook de waar-den die aan de jongeren worden meegege-ven. Bij Cofi nimmo zijn de soft skills altijd belangrijk geweest. Dat sluit natuurlijk aan bij het management van onze orga-nisatie. In onze raad van bestuur neemt ethiek en deontologie een belangrijke plaats in, ook bij het aanstellen van de be-stuursleden. Ik denk dat het nog te weinig in het bedrijfsleven aanwezig is, maar het is zeker geen zwart-wit verhaal.”

U wilt reageren? [email protected]

Wat is uw persoonlijke ervaring op het gebied van management opleidingen?“In samenspraak met ons HR-departe-ment sta ik in voor het opleidingsplan van mijn rechtstreekse medewerkers. Binnen het bedrijf gaat veel aandacht naar dit HR-aspect. omdat het in mijn ogen een van de grootste verantwoordelijkheden van een fi rma is. Zo kan je een langetermijnont-plooiing van je medewerkers waarborgen. Die zijn op hun 55ste niet aan het eind van hun carrière, maar beschikken over de nodige bagage om tot de verplichte 65 te werken. Je moet als werknemer tussen 25 en 60 regelmatig ‘bijscholen’, zowel voor dingen die meteen in de job toegepast kunnen worden als voor vakken die min-der direct verbonden zijn aan de dagda-gelijkse uitvoering van de job. Die laatste zijn bijvoorbeeld negocation skills, pre-sentation skills of people management.”

Volgt u zelf ook opleidingen?“Absoluut. Soms specifi eke, soms meer algemene. In oktober vorig jaar heb ik een leadership opleiding gevolgd in New Hampshire. Onze mensen volgen opleidin-gen in zowel België als het buitenland. We zoeken altijd naar oplossingen op maat.”

Samenwerking met opleidings-institutenHebben jullie een vaste opleidingspart-ner?“Nee. We werken met verschillende par-tijen samen. We doen regelmatig markt-analyses om ons beleid af te stemmen op de behoeften van onze medewerkers en

de meest kwalitatieve of innovatieve op-leidingen op te sporen.”

Wat vindt u van het niveau van de oplei-dingen in België?“Er is een ruime waaier aan opleidingen. Soms is er sprake van een overaanbod. Qua vastgoed zijn er programma’s in Leuven, Kortrijk, Antwerpen en Brussel. Ik ben een voorstander van samenwer-king en fusies. Ook in het buitenland is men heel actief. Denk maar aan de uni-versiteit van Maastricht. Die bereidt een programma van drie weken voor waarvan één week in samenwerking met de univer-siteiten van Boston en Singapore.”

Werken jullie ook samen met opleidings-instituten om gestalte te geven aan pro-gramma’s?“We doen dat inderdaad. Zo ben ik ver-antwoordelijk voor de module fi nanciën bij de universiteit van Louvain-La-Neuve. Soms treden wij op als gastspreker bij an-dere instituten.”

Maatschappelijke waarden doorgevenEen opleiding kost dikwijls heel wat geld. Op welke manier meten jullie de ROI? “We merken dat er minder verloop is. We hebben een heel laag verloop; slechts zo’n drie à vier vertrekkers per jaar. We proberen om een zo aantrekkelijk moge-lijke werkgever te zijn. En dat lukt ons de voorbije jaren. We ontvangen ook spon-taan heel wat cv’s. Dat heeft niet alleen te maken met opleidingen, maar met het al-

Serge Fautré, CEO van Cofi nimmo: “Wij nemen onze verantwoordelijkheid om bij te dragen tot de persoonlijke ontwikke-ling van onze medewerkers heel ernstig.”

Opleidingen nemen binnen het personeelsbeleid van Cofi -nimmo een belangrijke plaats in. Daarbij wordt de nodige aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling. “Je moet als werknemer tussen 25 en 60 regelmatig ‘naar school gaan’, zowel voor het opdoen van job-gerelateerde kennis (hard skills) als van indirect verbonden vaardigheden (soft skills)”, zegt Serge Fautré, CEO van Cofi nimmo.

Page 11: CxO Magazine 83

Toute organisation pour rester effi cace doit pouvoir mesurer ses performances. C’est pourquoi les experts de Securex vous proposent les meilleurs instruments et conseils pour défi nir votre stratégie RH sur base des résultats d’analyse. Que vous soyez une grande entreprise, locale ou internationale, Securex est votre partenaire idéal pour tout ce qui touche au management de votre capital humain.

Plus d’infos sur www.securex.be

Securex vous off re les outils et conseils adéquats pour mesurer votre capital humain

et vous conseiller dans votre plan d’action.

HR RESEARCH

HR SERVICES HEALTH & SAFETY HR INSURANCE HR CONSULTING SOCIAL ADMIN HR RESEARCH

JWT

Gro

up

Page 12: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 12

Executive coaching, investering op lange termijn

Are people still our most important asset?

zien”, aldus Willy Vochten, Partner bij Accord Group. Executive Coaching is een zaak van vertrouwen tussen coach en coachee. Samen delen zij immers (soms harde) waarheden waarop de coachee zal moeten werken. In hoofde van de coach, is het in vele gevallen tevens een zaak van psychologisch en pragmatisch doorzicht. Executive Coach word je dus niet zo maar; er komt heel wat vorming en opleiding bij kijken, bovenop een ste-vige basisvorming en pakken bedrijfser-varing op topniveau.

Duurzaam ontwikkelingstrajectZich door een persoonlijke coach laten bijstaan is niet langer een beslissing die men verlegenheidshalve voor anderen verzwijgt. Vandaag is het eerder een intelligent bewijs van moed en inzicht. Bedrijfsleiders die zichzelf respecteren

kunnen samen met een Executive Coach een persoonlijk ontwikkelingstraject uit-zetten dat niet alleen rekening houdt met zijn kwaliteiten en capaciteiten, en zelfs met zijn (diep) persoonlijke problemen, maar ook met de bedrijfscultuur, het on-dernemingsklimaat, en andere relevante elementen die het bedrijfsbeleid positief of negatief beïnvloeden. Men zou kun-nen gewagen van een motivatietraining op basis van een erg vertrouwelijke SWOT-analyse waarbij beiden op zoek gaan blokkades en naar een diagnose om hindernissen te overwinnen. Een

MultinationalsHet zijn vooral de fi lialen van ondermeer Amerikaanse multinationals en andere internatonale ondernemingen die Exe-cutive Coaching naar Europa brachten. Zij hadden begrepen hoe Executive Coaching topmanagers de weg kon to-nen naar een nieuw evenwicht tussen business en privébestaan, en hoe het mogelijk was high potentials stevig te omkaderen en te begeleiden in een groeiproces naar topfuncties waarin zij een lange carrière konden uitbouwen in plaats van zich al jobhoppend een weg te banen naar hogerop in de bedrijfswereld.

België, kmo-landIn België, het land van kmo’s en familie-bedrijven, is het begrip pas rond de jaren negentig boven komen drijven. Uitein-delijk deed de nood aan begeleiding in een snel globaliserend ondernemings-klimaat zich ook hier bij ons voelen. Al is Executive Coaching voor heel wat be-drijfsleiders nog een dure term en den-ken velen dat bij Executive Coaching een buitenstaander hen komt zeggen hoe zij hun business moeten runnen. Niets is minder waar.

Het leiden van een bedrijf behelst tegen-woordig duidelijk meer dan het beheer-

sen van een aantal disciplines. De fi nan-ciële crisis heeft de onzekerheid over de toekomst nog uitvergroot. In vele kmo’s en familiebedrijven stelt zich zowel de vraag van de juiste overdracht van de macht als die van het behoud van kennis en ervaring. Dikwijls nog beschouwen personeelsleden de baas niet als een mens van vlees en bloed, met fouten en gebreken, maar als een soort onbereik-baar iemand van wie verwacht wordt dat hij/zij onder alle omstandigheden alle problemen oplost. Executive Coaching is dus een helpende hand die een top-manager kan grijpen wanneer hij op een punt is aangekomen waar hij de maat moet nemen van het vertrouwen in eigen kunnen of dreigt zichzelf tegen te komen door een gebrek aan kennis of ervaring.

VertrouwenDe eenzaamheid aan de top kan ver-schroeiend zijn. Wie aan de top staat ziet zich met méér problemen gecon-fronteerd dan wie ook in de organisatie en er zijn zoveel méér parameters waar-mee men rekening dient te houden. “Een van de moeilijkste opdrachten is allicht het feit dat topmensen vandaag strate-gisch belangrijke beslissingen moeten nemen waarvan zij misschien pas over een jaar, of langer, het resultaat zullen

Executive Coaching, alweer een angelsaksisch fenomeen dat zowat 20 jaar geleden ook bij ons is komen aanwaaien. Vandaag heeft Executive Coaching het statusniveau ‘onvol-doende bekend maar in feite onmisbaar’ bereikt. Een poging tot defi nitie leidt vooreerst tot het inzicht dat Executive Coa-ching verschilt van elke andere vorm van consulting en ver-volgens tot de omschrijving dat het gaat om ‘het begeleiden van individuen in functie van relevante parameters, en hen er toe te brengen zélf antwoorden te vinden op vragen of oplos-singen voor problemen die zich stellen.’

General Management

Erwin De Weerdt

“Executive Coaching biedt een helpende hand die een topma-

nager kan grijpen wanneer hij op een punt is aangekomen waar hij de maat moet nemen van het ver-trouwen in eigen kunnen of dreigt zichzelf tegen te komen door een

gebrek aan kennis of ervaring.”

thema-artikel

Page 13: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 13

je daarmee leegloop en het verlies van investeringen in vorming en opleiding. Als er als gevolg van een head hunting-opdracht dan toch van bedrijf gewis-seld wordt, bieden de betere Executive Search bedrijven een specifi eke integra-tiecoaching of transitiebegeleidingsser-vice aan waarbij nieuwkomer en bedrijf zichzelf een zekere tijd gunnen om onder begeleiding elkaar snel en effi ciënt beter te leren kennen.

Iedereen wil verandering, niemand wil veranderenElke transitieperiode veroorzaakt veran-deringen en roept spanningen op vanwe-ge de confrontatie met het onbekende. In tijden van verandering worden mensen sneller onzeker en dat zijn momenten waarop executives zich bijvoorbeeld op een MBA storten of naar het buitenland

vertrekken. Executive Coaching helpt managers, en dus bedrijven, de proble-men die zich op zulke scharniermomen-ten stellen om te zetten in carrière-op-portuniteiten. Wie geen beroep wil doen op buitenstaanders kan de Executive Coaching overlaten aan de general ma-nager of aan een opgeleide specialist binnen HR. Uit een aantal surveys blijkt trouwens dat vele bedrijven betere resul-taten boeken dankzij interne doorgroei en niet door op zoek te gaan naar equiva-lente plaatsvervangers extra muros.

topmanager moet weten waar hij naar toe wil en waarom. Vervolgens is het aan hem/haar om, onder begeleiding van de Executive Coach, zelf met een coherent ‘to do or not to do’ actieplan te komen dat het beleid afstemt op de realiteit. Die aanpak leidt zondermeer tot een beter en duurzaam management.

Een baas kan wel nooit een Executive Coach zijn van iemand binnen zijn be-drijf. Het volstaat dat je als coachee geen goede verstandhouding hebt met je baas, opdat het binnen de kortst moge-lijke tijd verkeerd loopt. Een baas daar-entegen kan wel een steengoede mentor zijn, iemand die je waardeert en van wie je best wil leren. Zoals een junior van een senior. Een Executive Coaching opdracht hoeft niet eindeloos aan te slepen. Als een topman of –vrouw er na zes maan-den nog niet uit is waar hij/zij met het bedrijf naar toe wil dan is het misschien beter een paar andere vragen te stel-len. Wat vaststaat is dat een geslaagde Executive Coachingopdracht iemands leven helemaal kan veranderen, zowel privé als professioneel. Het verbreedt iemands horizon.

GlobaliseringEen tweede vorm van Executive Coa-ching heeft alles te maken met het ada-gio dat mensen nog altijd de belangrijk-ste meerwaarde vormen voor een bedrijf. Of zouden moeten vormen. Bedrijven missen echter nog te dikwijls de ‘déclic’, het besef dat het economisch belangrijk is niet alleen goede mensen aan te trek-ken maar wie goed is ook voor lange tijd aan het bedrijf te binden. Toen de gren-zen van Europa opengingen zorgde de snelle globalisering ervoor dat wie van-daag niet veel weet over veel, snel in de problemen komt. En met hem/haar, het

bedrijf waar hij/zij verantwoordelijk voor is. Daarom zal het investeren in het con-tinu opsnorren, vormen en opleiden van ontzettend goede medewerkers het suc-ces van elke organisatie op lange termijn bepalen. Niet alleen om de concurrentie voor te blijven maar omdat het argument ‘permanente vorming’ vandaag nadruk-kelijk deel uitmaakt van het sollicitatie-gesprek.

IntegratiecoachingZoals gezonde bedrijven evolueren, zo groeien ook individuen in hun verant-woordelijkheden. Voor een bedrijf kan het essentieel zijn stevig te investeren in de begeleiding en de vorming van high potentials die in hun carrière onvermij-delijk stoten op een aantal scharnier-punten, zeg maar potentiële promotie- of demotiekansen. Het is bekend dat over-stappers bij het veranderen van bedrijf onder grote spanning komen staan. Wie het bekende achter zich laat voelt zich al-tijd een beetje verloren. Het onbekende tegemoet gaan is allicht een beetje een avontuur. Daarom is het niet slecht dat je als bedrijf van bij aanvang coaching in-bouwt in het samenwerkingstraject met high potentials. In vele gevallen voorkom

Executive Coaching is een zaak van ver-trouwen tussen coach en coachee. Sa-men delen zij waarheden waarop de coa-chee zal moeten werken.

“Een geslaagde Executive Coa-chingopdracht kan iemands leven helemaal veranderen, zowel privé

als professioneel. Het verbreedt iemands horizon.”

General Management

Erwin De Weerdt

Page 14: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 14

Entrepreneurs wallons

Gestion de performance Web: 10 bougies pour Key Performance

telles que KLM, Sony, Swift, la SNCB ou encore la RTBF.

MonitoringL’activité principale de Key Performance est le monitoring de bout en bout de sites Web e-business. Pour ce faire, elle simule et contrôle des processus d’achat sur l’ensemble des pages du site, ce à partir de différents points de mesure (plus de 1.500). La société propose en-core des services de tests de charge et de performance en mode SaaS ainsi que des solutions de mesures de perfor-mance pour environnement IT (serveurs, .net, Java, bases de données,...). En com-plément du monitoring, le portefeuille de Key Performance note reprend enfi n des solutions d’accélération avec des four-nisseurs comme F5 ou Kemp Technolo-gies, et des services comme Level 3 CDN ou encore Content Delivery Network.

Vous souhaitez réagir? [email protected]

C’est en 2000 que Michel Kalis est de-venu Business Unit Manager chez Ubi-zen. Il s’est rapidement spécialisé dans la gestion des performances des appli-cations e-Business. Après la reprise du spécialiste du Security Management par Cybertrust en 2004, l’élément ‘rapidité’ est devenu moins prioritaire que l’aspect ‘sécurité’, le core business de Cyber-trust. C’est dans ce contexte que Michel Kalis, avec le soutien de Stijn Bijnens, à l’époque PDG d’Ubizen, décida en 2005 de continuer les activités Key Perfor-mance en tant qu’entreprise indépen-dante. Depuis, la société a toujours été bénéfi ciaire. En 2009, Key Performance, dont siège d’exploitation est situé à Lou-vain-La-Neuve, a vu son chiffre d’affaires dépasser le million d’euros.

A la secondeL’originalité de Key Performance est d’avoir immédiatement opté pour des technologies de mesure de performance point à point, c’est à dire de se mettre à la place de l’internaute. Cela permet d’avoir une vue réelle de ce que leurs clients perçoivent comme temps de chargement des pages, ce depuis toutes les grandes villes du monde. La performance d’un site est en effet fort différente selon l’endroit d’où on l’accède. Michel Kalis: “Les visiteurs d’un site Web sont très sensibles à la vitesse de chargement des pages. De récentes études menées par Google et Yahoo ont montré que, si la vitesse de chargement d’une page di-minuait de 1 seconde, non seulement les visiteurs restaient plus longtemps sur le site mais également le chiffre d’affaire généré s’en ressentait immédiatement.” D’où l’intérêt crucial selon Michel Kalis

de solutions de mesure et d’optimali-sation. Et d’où l’importance d’avoir une exclusivité de fait sur la distribution des logiciels de Keynote Systems.

FidélitéDans un business où tout évolue très vite, le partenariat établi avec le poids lourd des solutions ‘end to end’ pour applications en ligne, Keynote Systems, fait offi ce de modèle du genre puisqu’il date également de 10 ans. Cela fait de Key Performance le plus ancien et l’un des principaux partenaires de Keynote Systems dans le monde, et le seul dis-tributeur au Benelux. La société cultive les collaborations longue durée. C’est en 2003 qu’elle a commercialisé la solution pour l’accélération des sites Web chez Redline, devenue par la suite Juniper DX). Key Performance est ensuite devenu le distributeur exclusif d’OpenLoad (outils de tests de charge) en 2005. La société compte parmi ses références de sociétés

Index Keynote Internet Performance Benelux (secondes)

Emploi Lu 0.12

Infobel 0.20

KLM 0.20

Philips 0.23

Resto.be 0.23

Shell 0.28

KPN telecom 0.40

Rabobank 0.43

Scarlet 0.44

ING Bank 0.47

KBNL 40 Index 1.41

General Management

Jean-Luc Manise

Philips et Shell ont signé cette année deux contrats mon-diaux avec la société qui fête ses 10 ans d’existence. La spé-cialité de Key Performance: mesurer la performance des sites Internet.

Michel Kalis: “Il a fallu attendre 2003 pour qu’une entreprise propose un ser-vice concurrent au nôtre.”

Page 15: CxO Magazine 83

Are youleaving risk to look afteritself?

It’s easy to overlook, butdamaging to ignore.

Learn how we can help you at www.pwc.be

© 2010 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International

Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

Page 16: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 16

De groeiende noodzaak om labels op hun geloofwaardigheid te testen

De Label Explosie

den de standaarden ontwikkeld door een organisatie, veelal een multi-stakeholder overlegorgaan waarin vertegenwoordi-gers van verschillende partijen betrokken worden bij het bepalen van standaarden. De meest geavanceerde systemen maken gebruik van stakeholdermapping sys-temen om de vertegenwoordiging van de relevante partijen te garanderen. Het vastleggen van de standaarden gebeurt in consensus na een uitgebreid consul-tatieproces. Deze organisatie accredi-teert tevens andere organisaties om een conformiteitsanalyse uit te voeren. Dit zijn veelal de grote audit fi rma’s maar kunnen ook lokale fi rma’s of NGO’s zijn. De geaccrediteerde organisaties zijn vol-

ledig onafhankelijk van de organisatie die de standaarden ontwikkelt en kent al dan niet het label toe aan een derde partij die het label aanvraagt. Dit type van systeem slaagt erin om daadwerkelijk de stan-daarden waarop het label gebaseerd is te doen naleven en heeft daardoor een hoge geloofwaardigheid.

UitleidingLabels worden een belangrijk instrument om duurzaam en maatschappelijk verant-woord te ondernemen. Het ene label is echter niet zo geloofwaardig als het ande-re label. Sommige labels hebben geen im-pact. Andere labels initiëren verandering en dragen bij tot duurzame ontwikkeling. Binnen bepaalde productmarkten zoals hout, papier, koffi e of textiel zijn verschil-lende types van labels actief die soms een gelijkaardig logo toekennen waardoor de verwarring voor consumenten en bedrij-ven toeneemt. De noodzaak groeit om hierin klaarheid te scheppen zodat consu-menten en bedrijven kunnen vertrouwen op labels. Het oprichten van een rating agency voor labels is een mogelijke optie om de markt van de labels te sturen.

U wilt reageren? [email protected]

Labels garanderen, of zouden moeten ga-randeren, dat een product geproduceerd werd rekening houdend met specifi eke sociale en/of ecologische standaarden. Enkele bekende voorbeelden zijn Max Ha-velaar (Fair Trade Labeling Organization), Forest Stewardship Council en de Rainfo-rest Alliance. Daarnaast bestaan er hon-derden andere. De systemen verschillen onderling. Kenmerkend voor de meeste systemen is dat een organisatie sociale en ecologische standaarden defi nieert en dat er een procedure bestaat die conformiteit van producten of productieprocessen met die standaarden verifi eert. Wanneer pro-ducten en/of productieprocessen voldoen wordt er een label toegekend. De geloof-waardigheid van de systemen hangt sterk samen met de wijze waarop een label wordt toegekend.

Toekennen van LabelsHet toekennen van een label is een proces dat bestaat uit verschillende stappen. De eerste stap betreft het defi niëren van stan-daarden waarop het label gebaseerd is. De standaarden hebben ondermeer betrek-king op elementaire arbeidsvoorwaarden of mensenrechten zoals een verbod op kinderarbeid of leggen normen op met betrekking tot een duurzaam beheer van het leefmilieu. Een tweede stap is het ac-crediteren van een organisatie die de con-formiteit van het product of productiepro-ces met de standaarden onderzoekt. De derde stap is het aanvragen van een label door een producent. De vierde stap is het uitvoeren van een conformiteitsanalyse door de geaccrediteerde organisatie bij de aanvrager van een label. De conformiteit

wordt meestal gecheckt aan de hand van een audit procedure en toetst of organisa-ties, systemen en producten voldoen aan de vooropgestelde standaarden. De laat-ste stap is het al dan niet toekennen van een label. In totaal kunnen er drie onafhan-kelijke partijen betrokken zijn bij het toe-kennen van een label. Bij sommige label systemen is dit het geval, bij anderen niet.

Types van Labels en hun ge-loofwaardigheidLabel systemen waarbij een organisatie standaarden ontwikkelt, zelf de confor-miteit van de standaarden verifi eert en zichzelf, of één van zijn leden, een label toekent worden veelal als weinig geloof-waardig beschouwd. Verschillende sector-gedreven initiatieven zoals bijvoorbeeld het Amerikaanse Sustainable Forestry Initiative in de hout- en papierverwerkende nijverheid vallen binnen dit type. Andere label systemen volgen wel de pro-cedure waarin drie onafhankelijke partij-en betrokken zijn. In deze systemen wor-

General Management

Axel MarxResearch Coordinator Antwerp Management School

Sociale en ecologische labels zijn in opmars. Marks & Spen-cer wil tegen 2020 al hun 2.7 miljard producten gelabeld hebben. Andere bedrijven nemen gelijkaardige initiatieven. Het aantal labels neemt dan ook sterk toe. Wereldwijd be-staan er momenteel alleen al 325 ecolabels. Daarnaast zijn er vele sociale labels. Ze claimen een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. Maar wie gelooft de labels nog?

De label explosie. Enkele van de voor-aanstaande ecolabels.Bron: ecolabel.org

Wereldwijd bestaan er momenteel alleen al 325 ecolabels.

Page 17: CxO Magazine 83

Advertorial

RIGHT IDEA

BRIGBY C

xO

Een professionele coach met garantie op succes gezocht?

Coachen is een echt beroep. Een professioneel opgeleide coach begeleidt mensen om het beste uit zichzelf te halen zonder zijn Ego of zijn oplossingen op de voorgrond te plaatsen. Dat leer je niet in een vingerknip. En dat beseft The Coaching Square maar al te goed. Het bedrijf, met een jarenlange ervaring ter zake, laat niets aan het toeval over. Hun drietalige coaches zijn diepgaand opgeleid en gesuperviseerd door The Coaching Square zelf. De executive coaches hebben minstens 750 uur ervaring als coach. De ROOT-GROW opleiding is goedgekeurd door het ICF (Interna-tional Coach Federation) waardoor onze coaches internationaal gecertifi ceerd zijn. U kan dus op uw beide oren slapen als u een beroep doet op The Coaching Square.

Coachee houdt het stuur in handenEen coach fungeert als procesbegeleider en klankbord en in twee-de instantie brengt hij pas zijn ervaring in als exploratie-materi-aal. Hij spoort de coachee aan om zelf op zoek te gaan naar eigen oplossingen passend bij de eigen voorkeuren en stijl. Belangrijk is dat de coachee het stuur in handen houdt. De coachee neemt zelf verantwoordelijkheid voor de veranderingen, maar de coach zorgt voor een doelgerichte ondersteuning tijdens het traject. Er worden verschillende stappen in het veranderingsproces doorlo-pen. Zo ontstaat er duurzame verandering die gegarandeerd zijn vruchten afwerpt. Een goede coach voldoet aan een aantal eisen. De coach is gericht op de sterktes van de andere en heeft een groot empathisch ver-mogen. Hij zorgt ervoor dat de coachee inzicht krijgt in zijn eigen functioneren. Alle TCS coaches hebben ruime management erva-ring, psychologisch doorzicht en ook een ruime levenservaring. Ze capteren wat er nodig is om de mentale hindernissen waarmee de coachee wordt geconfronteerd te overwinnen. De knopen die verhinderen dat een bepaald doel wordt bereikt, worden ontward terwijl u een oplossing vindt die bij uw waarden past. Twijfels worden gedetecteerd en uit de weg geruimd.

Coaching zorgt voor persoonlijke groei en duurzame resultatenBij het coachen van executives wordt om te beginnen een uitda-ging in een doel geconcretiseerd. Op basis van een intake ge-sprek wordt het traject en het aantal sessies bepaald. In overleg met HR bepalen we de interne strategie. Coachingthema’s kunnen gaan over het beter delegeren tot het enthousiasmeren en inspireren van jongere of oudere medewer-kers. Tijdens het traject wordt alles in het werk gesteld om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

Geef ons een seintje om vrijblijvend kennis te maken:[email protected] - Leen Lambrechts

tel: 0477 62 62 32 - web: www.coachingsquare.be

Op zoek naar een gecertificeerd professionele coach met garanties?

Eén adres: The Coaching Square

Bi-Monthly Headlines General Management

Belgian Presidency to put spotlight on innovationThe incoming Belgian EU Presidency plans to devote the au-tumn European summit to innovation policy, but a long-await-ed report by President Van Rompuy on economic governance is set to overshadow long-term strategies.EU leaders are due to debate a new ‘Research and Innovation Plan’ when they meet in Brussels in the autumn, with the focus likely to be on intellectual property, research funding, public procurement and innovation infrastructure.It will be the fi rst time an EU summit has been earmarked for innovation policy, but ongoing instability in the euro zone could relegate the issue to the bottom of the agenda – just as the Greek debt crisis took the spotlight off the ‘Europe 2020’ jobs strategy at the Spanish Presidency’s spring summit. R&D will come into sharp focus at the autumn summit as mem-ber states are due to sign off on individual national targets for research spending. The European Commission wants govern-ments to spend an average of 3% of GDP on R&D, but advanced member states will face higher targets than those with tradi-tionally lower levels of investment.

Experts: ‘EU pension proposal will hit women much harder than men’According to the European Commission, as the number of pen-sioners in Europe rises, and the relative number of people of working age declines, further reforms are needed if adequate pensions are to remain sustainable.From 2015 onwards, deaths are projected to outnumber births in the EU so that, by 2060, one in three Europeans will be aged over 65, putting a huge burden on the economy and public fi -nances. While national governments will have the fi nal say on pensions, the EU sees its role as relevant in the context of the portability of pensions. The EU’s internal market could prove useful in providing additional sources of retirement income, such as reverse mortgages, and the paper notes that funded pension schemes – hit hard by the fi nancial crisis – must be made more secure by reducing the risk of investments in pen-sion funds. Despite specifi cally claiming that reforms are need-ed to secure the future retirement of both men and women, Anne-Sophie Parent, director of AGE (an NGO working for senior citizens’ interests) argues that the proposals ‘are going to hit women much more than men’ and that the result will be a much higher risk of poverty among older women, despite the fact that the EU is supposed to mainstream gender issues in all its work.

Would you like to react? [email protected]

Page 18: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 18

General Management

Herman Van den Keybus

Het papieren dossier zal echt verdwijnen

Lean administratie geeft gepaste aandacht en bijstand

sier in stand te houden ondersteunt een ineffi ciënte werking.Alle pogingen om effi ciënter te werken heeft in document- en dossierbeheer alleen maar grotere uitdagingen doen ontstaan. Zelfs bedrijfskritische do-cumenten zitten nu volledig verspreid over een ondoorgrondelijke wirwar van persoonlijke digitale mappen en mail-boxen. Deze vormen op geen enkele wijze een geheel zodat er geen ‘volledi-ge’ dossiers meer bestaan. Het raadple-gen van een dossier wordt, tot algehele ergernis, altijd voorafgegaan door het ‘zoeken’ van documenten.Nu als gevolg van de fi nanciële en eco-nomische crisis de gigantische bedrijfs-winsten geen verworven recht meer

zijn, blijken we eindelijk oprecht aan-dacht te willen besteden aan onze ad-ministratieve werking. Terecht, want de screengeneratie leeft nu al op het inter-net, een nieuwe wereld, waar wij niets van kennen en niets van begrijpen. Het is wel nog aan ons om hen alsnog een gepast organisatiemodel ter beschik-king te stellen.

U wilt reageren? [email protected]

Administratie omvat data- en docu-mentbeheer, technische administratie, magazijn- verkoop- en alle andere ad-ministratie, met inbegrip van het voe-ren van boekhouding. Het gaat zowel over papieren als digitale, en evenzo over manueel als op computer gevoer-de administratie. Kortom, bureelwerk in al zijn vormen en in zijn meest ruime betekenis. Hierbij combineren we ver-ouderde gewoontes met een vooruit-strevende digitale omgevingen, waar-door onze werkprocessen zeer dikwijls achterhaald en ineffi ciënt zijn.

Lean AdministrationDe pientere manager heeft weliswaar ondertussen al ontdekt dat hij met de paperless offi ce, die hij realiseert door op zijn bestaande ICT de principes van lean toe te passen, een uitermate grote effi ciëntie genereert. Met dit eindpro-duct van lean administration wordt een zeer belangrijke effi ciëntiewinst behaald, zowel in de administratie zelf als in de operationele werking van uw organisatie. Lean administratie staat zelfs garant voor een volledige be-drijfsreorganisatie. U leest dit goed: u reorganiseert uw bedrijf in zijn totaliteit vanuit uw administratie. Ongekend, dat wel, maar doordat administratie elke vezel van uw onderneming raakt kan je er ook elk element van uw organi-satie mee benaderen. Administratieve vereenvoudiging, gecombineerd met

lean administration, staat niet langer model voor een theorie, maar garan-deert een continue verbetering in alle waardestromen van uw organisatie. Toen wij op 4 juni bij UAMS, Universiteit Antwerpen Management School, het excecutive programma ‘Lean Service & Administration’ afsloten kregen wij, omwille van de gloednieuwe inzichten die we bijbrachten, oprecht positieve reacties van de deelnemers. De oplei-ding voorzag nadrukkelijk in het in de praktijk brengen en invoeren van Lean Administratie en de Paperless Offi ce. Mond-tot-mondreclame doet nu al in-schrijven op het najaarsprogramma. Wat uitermate logisch is, want: “Wat een bedrijf ook doet in zijn operationele werking, het vertaalt zich altijd in admi-nistratie en mondt uiteindelijk altijd uit in boekhouding”. En welk bedrijf kampt niet met minstens een onderdeel van zijn administratieve werking?

Het papieren dossier zal echt verdwijnenMet de implementatie van de ERP’s is de focus volledig op data- en proces-beheer gelegd, documentbeheer zou vanzelf volgen. Fout, want document-beheer is nog steeds op zoek naar een duurzame oplossing. Neem het voor waarheid: het papieren dossier moet en zal verdwijnen. De screengeneratie werkt niet met papieren dossiers. Trou-wens, elke actie om het papieren dos-

Bedrijven geven absolute voorrang aan hun operationele werking en besteden steevast onvoldoende aandacht aan hun administratieve processen. In zoverre zelfs dat hun ad-ministratie een bottleneck is die de operationele werking vertraagt of zelfs doet vastlopen. Deze situatie dwingt alle bedrijven tot een kwantumsprong waarbij de eisen van de screengeneratie nu al in de focus genomen worden: met name uitsluitend digitaal kunnen werken, paperless dus.

“Wat een bedrijf ook doet in zijn operationele werking, het

vertaalt zich altijd in administratie en mondt uiteindelijk altijd uit

in boekhouding.”

Page 19: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 19

Dit is Petra. We zagen meteen haar talent.

De integratie van competentie- en talentmanagement.

www.quintessence.be consulting, opleiding, coaching, assessment, tools, boeken, competentiemanagement

UAMS wordt Antwerp Management School en stelt haar vernieuwde opleidingsaanbod voor tijdens de

11 september 2010 van 10u tot 13u10u30 Bie De Graeve, Director Executive MBA programmes, geeft u inzicht in onze kijk op Global Leadership en de implementatie binnen onze opleidingen.

11u Keynote speaker Joe Nellis (Prof. International Management Economics, School of Management Cranfi eld University en Visiting Professor Antwerp Management School) brengt een inspirerende lezing over “The Global Drivers of Change”.

Van 10u tot 13u kunt u doorlopend terecht bij onze programme managers voor persoonlijk advies bij uw opleidings- en ontwikkelings-behoeften.

Wilt u ook kennismaken met de vernieuwde Antwerp Management School tijdens onze Open House?

Registreer u via www.antwerpmanagementschool.be

Mediapartner

Knowledge connects people since 1960The autonomous management school of the University of Antwerp

Open House

Page 20: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 20

Waarderend competentiemanagement: een andere benadering

“We moeten evolueren naar een overlegmodel”

van economische en anderzijds van soci-ale aard”, legt Van Beirendonck uit. “Het economische aspect komt erop neer dat competentiemanagement een rendabele investering moet zijn. Het sociale aspect heeft betrekking op het feit dat mensen elkaar beter begrijpen en op de juiste ‘stoel’ terechtkomen.”

Twintig jaar geleden werden mensen ontslagen als ze niet voldeden en was er weinig fl exibiliteit op het gebied van competenties. “Ontslag is niet uit te slui-

Traditioneel competentiemanagement komt vooral neer op normstelling. Er wordt een competentieprofi el opgesteld dat ei-gen is aan een job. “Dat heeft een aantal gevolgen”, zegt Lou Van Beirendonck van Quintessence Consulting. “De betrokken partijen zijn vooral gebiologeerd door de afwijkingen tussen het profi el van de me-dewerker en de functie. Met het oog op de vooropgestelde doelstellingen worden er ontwikkelingsplannen opgesteld, vooral in functie van lacunes. Het resultaat is een focus op vooral zwaktes en tekorten en niet op de sterke eigenschappen van de medewerker in kwestie.”

Een andere manier van denken is de waarderende benadering. Men kijkt naar de sterkten van een individu en naar de manier om die te optimaliseren. “Zwak-kere punten worden bij wijze van spreken enkel aan een ‘upgrade’ onderworpen en – indien nodig – wordt er een ‘bypass’ gecreëerd”, aldus Van Beirendonck. “Dat komt erop neer dat iemand vooral doet waar hij geïnteresseerd en goed in is. Rollen en taken waarin deze persoon minder sterk presteert, kunnen uitgewis-seld worden, dikwijls binnen het team. Zo wordt de functie van competentiema-nagement herschreven. Het gaat vooral om het ontwikkelen van medewerkers en het herwaarderen van de manier waarop er naar de dingen gekeken wordt.”

Draagvlak voor dialoogIngeval van een reorganisatie worden rollen en functies opgemaakt en bijge-stuurd in functie van aanwezige compe-tenties. Er wordt uitgegaan van interes-ses van mensen en in welke mate welke competenties aanwezig zijn. “Het gaat om een optimalisatie van het beleid en dat gebeurt bijna à la tête du client”, aldus Van Beirendonck. “Rollen of func-ties krijgen geen dogmatische dimensie. Anders is het beleid gedoemd te misluk-ken.”

Het is ook belangrijk dat er een draag-vlak aanwezig is om naar overleg en dialoog te evolueren. Van Beirendonck: “Belangrijk is ook dat een goed beleid op het gebied van competentie tot effi -ciënte communicatie leidt. Zo wordt het duidelijk welke jobwijzigingen er plaats-vinden en welke verwachtingen daarmee gepaard gaan. Competentiemanagement is een gevolg van of ligt in de slipstream van change management.”

Economische en sociale drijfverenDe aanleiding voor competentiemanage-ment kan divers zijn: vacatures, her-schikking van functies ofveranderingstrajecten. Ook de drijfveren zijn niet onbelangrijk. “Die zijn enerzijds

Lou Van Beirendonck van Quintessence Consulting: “Een aangewezen oplossing als een medewerker niet functioneert, is het herschikken van de taken die hij/zij uitvoert, uitgaande van talenten.”

Voor een geslaagd competentiebeleid is het cruciaal om zowel de CEO als de mensen van HR mee te krijgen. De CEO moet mee in het verhaal stappen omdat het project anders gedoemd is om te mislukken. Dat past in het stakeholders-model waarbij overleg en dialoog centraal staat. Meer en meer CEO’s geraken ervan overtuigd dat competentiema-nagement een soort infrastructuur biedt om zicht te krij-gen op hun medewerkers. Het is een soort steun waarop zij kunnen terugvallen.

Human Resources

Stijn Dom

thema-artikel

Page 21: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 21

ten en kan zich voordoen als de ‘basics’ niet goed meer zitten. Maar tegenwoor-dig is het een laatste redmiddel”, aldus nog Van Beirendonck. “Een aangewezen oplossing als een medewerker niet func-tioneert, is het herschikken van de taken die hij/zij uitvoert, uitgaande van talen-ten en sterktes. Zo komt men tot een win-win-situatie.”

‘Waarderende’ aanpak past in tijdsgeestDe tijdsgeest is de laatste jaren fel veran-derd. “Er wordt meer en meer aandacht besteed aan het ‘mens-zijn’ en daarin past waarderend competentiemanage-ment”, verduidelijkt Van Beirendonck. “Het top-down-denken is aan het ver-dwijnen en er wordt gepraat mét mede-werkers. Wat hen motiveert, drijft, ener-gie geeft,… is belangrijk. Een voorbeeld is het oudercontact op scholen. Vroe-ger was het een onderonsje tussen de leerkracht en de ouders. Tegenwoordig wordt de leerling er actief bij betrokken.

Op die manier ontstaat er een gesprek tussen de drie partijen. Bovendien is de arbeidsmarkt onder druk komen te staan en zijn ondernemin-gen meer en meer genoodzaakt om voor de waarderende aanpak te kiezen. On-dernemingen vragen zich af welke relatie ze met hun medewerkers hebben. Ze zijn verplicht om de dialoog aan te gaan. Het gaat ten slotte over mensen en niet over functiebeschrijvingen.”

Human Resources

Stijn Dom

Competentiemanagement komt terug in elk HR-proces

Competentiemanagement vormt een kader om het personeelsbeleid be-heersbaar te houden en de juiste focus te bewaren. Het hoeft niet per se groot en ingewikkeld te zijn. Voor kleinere bedrijven kan een eenvoudig model volstaan. Maar het is wel aangewezen om het aan bod te laten komen.

Competentiemanagement is een ma-nier om processen te verduidelijken en te stroomlijnen. Het maakt het gemak-kelijker om de juiste man op de juiste plaats te zetten. En de evaluatie van medewerkers wordt geobjectiveerd. Het uiteindelijke doel is uiteraard be-tere prestaties en een beter bedrijfsre-sultaat. Maar als je meer betrokkenheid creëert volgt enthousiasme automa-tisch en dat leidt tot een dynamiek die op zijn beurt de omzet zal doen stijgen. Het is belangrijk dat je het implemen-teert in elk HR-proces zodat het con-sequent toegepast kan worden. Een competentiebeleid vraagt tijd en ener-gie en het management moet erachter staan om het te doen slagen. Als je

geen doorgedreven beleid voert, ver-richt je half werk en zullen de resulta-ten navenant zijn.

Het model van Lominger

Competentiemanagement wordt ook gebruikt om te bekijken wie in de toe-komst in welke rol kan passen. Als er bijvoorbeeld een functie vrijkomt, wordt er bekeken wie er in aanmer-king komt om die in te vullen en welke competenties hij/zij nodig heeft om de functie naar behoren uit te voeren. Op basis daarvan wordt een ontwikke-lingsplan opgesteld. Ingrid Coremans is sinds vorig jaar ac-tief als coach, maar heeft zich in haar functie als HR manager van Mars in het verleden actief beziggehouden met competentiemanagement. “Wij hebben het model van Lominger gekozen”, vertelt ze. “Het is een uitge-breid model met zeer goed materiaal, waaronder een online 360 ° feedback instrument. Voordien werden er bij Mars verschillende modellen in ver-schillende vestigingen door elkaar gebruikt. En dat werkte verre van ef-fi ciënt.”

Role profi ling

In het model van Lominger zijn er 67

competenties beschreven. Coremans:

“Daaruit hebben we er 16 geselecteerd

die voor ons het meest relevant waren.

Het ging om people skills, technische

vaardigheden maar ook gedrag en at-

titude. Competentiemanagement werd

bij Mars vooral toegepast voor het ma-

nagement.”

“Elke manager bepaalt elk jaar op-

nieuw een aantal functionele, per-

soonlijke en team doelstellingen”,

gaat Coremans verder. “Voor de per-

soonlijke doelstellingen werden tel-

kens een drietal competenties geko-

zen waaraan men het volgende jaar

wil werken als deel van de persoonlij-

ke ontwikkeling. Wij pasten ook ‘role

profi ling’ toe. Dat vergde heel wat

werk, maar het was bijzonder nuttig.

Voor elke rol/functie werd er bepaald

welke competenties nodig waren. Die

werden getoetst aan het profi el van

de betrokken medewerker en aan de

hand daarvan werd er een ontwikke-

lingsplan uitgewerkt.”

Mentale kracht

Volgens het BIOSS-model is één factor in het bijzonder doorslaggevend in het al dan niet succesvol invullen van een opdracht: de mentale kracht om met toe-nemende complexiteit om te gaan. Het model is wetenschappelijk onderbouwd.BIOSS geeft inzicht in de motieven waarom organisaties én individuen slagen of falen. Zo zijn leidinggevenden in staat om hun capaciteiten verder te ontwikkelen. De professionals beschikken over een scherpe analytische geest en projectma-nagementvaardigheden. Ze bezitten de gave om op de vereiste complexiteitsni-veaus te functioneren en realiseren strategische consultancy opdrachten, change management en turnaround opdrachten. Ze denken out-of-the-box en durven van mening te verschillen. Dat is een voorwaarde om de juiste praktische aanbevelin-gen te kunnen voorstellen, en die vervolgens te implementeren.

Page 22: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 22

Human Resources

CxO Redactie

Georges AnthoonHR managerAxa Belgium

Denise LarosHR senior managerIsabel

Astrid De LathauwerHRD Belgacom

Koenraad D’Helftchief human resourcesHansen Transmissions Groep

Patrick MuylleDirecteur personeel en organisatieCampina België

Geert Van HootegemHoogleraar KULeuven

Wim RoefHR Director BeneluxTech Data

Kristian VandenhoudtHR managerAtlas Copco

Michel VandermeulenHR-directeurIWT

Marc Van HoeckeHR directorKPMG

Expert Group HR

Koen DescheemaekerHR managerGosselin Group

fotografe: Annabel Boon

Prof dr. Peggy De PrinsDocente en academisch verantwoordelijke HRM UAMS

Els DruytsHR managerShell Belgium

Competentiemanagement bij FrieslandCampina

“Bij evaluaties is er ruimte voor overleg en inspraak”

volgt er een evaluatie. Dat is een corpo-rate procedure.

In veel bedrijven bestaat ofwel het top-down denken binnen HR ofwel het over-leg-model waarbij de medewerker veel inspraak krijgt. Waar situeert Campina zich tussen die twee?“De inhoud van de competenties is bij ons een top-down-benadering. Als een bedrijf links wil varen, kan je geen oor hebben voor de medewerker die een rechtse koers wil varen. In de manier van het vertalen van de competenties is er wel ruimte voor overleg en inspraak.”

Wat is uw defi nitie van competentiema-nagement?“Ik heb eigenlijk twee defi nities. De eer-ste is een ‘hoogdravende’. In functie van de missie, de ambitie en de bedrijfsdoel-stellingen kijken we naar competenties en proberen we die te erkennen, te ont-wikkelen en in te zetten. Die defi nitie heeft een strategische dimensie. Een ander insteek is om competentiema-nagement te beschouwen als een tool om bijvoorbeeld een sollicitant te beoordelen.

stellingen. Verder stellen we ook te beha-len resultaten voorop (omzet, marges,…). Zo verkrijgen we een fi nale beoordeling op basis van de combinatie van de twee. En dat heeft een impact op het salaris.”

Bij de evaluatie worden er doelstellingen vooropgesteld die door de manager wor-den bepaald, in samenspraak met de me-dewerker. De doelstellingen worden ook concreet vertaald naar de functie en de afdeling van de medewerker. Na een jaar

“Om onze missie te realiseren vinden we het belangrijk dat mensen drie groepen van kerncompetenties hebben: embrace challenge, grow together en feel accoun-table”, zegt Patrick Muylle, HR-directeur van FrieslandCampina België. “Die zijn op hun beurt onderverdeeld in twee andere die geoperationaliseerd zijn in gedrags-competenties. Die ‘waarden’ gebruiken we bij de evaluatie van het management. Voor België komt dat neer op zo’n 100 mensen. Daarvoor krijgen ze drie doel-

FrieslandCampina is een coöperatie op concern-niveau en eigendom van duizenden boeren uit Nederland, Duitsland en een klein stukje België. En die hebben geïnvesteerd in de coöperatie. Zij ontvangen geen dividend maar wel een prestatietoeslag op de prijs van de melk die zij leveren. De opdracht van de coöperatie is dus om de ledenmelk met de hoogste valorisatie te vermarkten zodat de return voor de coöperanten maximaal is.

Page 23: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 23

Dat is een meer down-to-earth-benade-ring. Op die manier kan je een sollicitant evalueren aan de hand objectieve criteria. Voor bedienden hebben we de klassieke functiebeschrijving met daaraan gekop-peld kennis, kunde en attitudes. Ik noem dat het hoofd, de benen en de buik. Aan de hand van de beschrijving van de com-petenties kennen we sollicitanten een score toe.”

Hoe meten jullie de resultaten van het beleid op het gebied van competentie-management?“We stellen een competentiematrix op die we heel visueel per medewerker voorstel-len. We geven de vakken een kleur van rood naar groen en het is de bedoeling dat de matrices regelmatig van kleur ver-anderen; in de juiste richting uiteraard. Zo kunnen we dat opvolgen. We merken dat chefs er actiever in participeren sinds het systeem twee jaar geleden is ingevoerd. Er wordt ook vooruitgang geboekt wat het bedrijfsresultaat ten goede komt.”

Programma voor jonge wolvenDe laatste tijd wordt er meer aandacht besteed aan softe waarden. Is dat bij jullie ook het geval?“In de generieke waarden van ons beleid komt dat grotendeels terug. ‘Grow toge-ther’ bijvoorbeeld is één van onze waar-den: Medewerkers voelen zich bij het bedrijf betrokken en werken vanuit een coöperatieve gedachte. We proberen daar een evolutie in te krijgen, maar dat is bijzonder moeilijk te meten. Het feit al-leen al dat je er aandacht aan besteedt, zal z’n effect hebben maar het exact me-ten is niet evident.”

Wat is de procedure voor de medewer-kers?“Voor bedienden en arbeiders werken we met matrices waarbij medewerkers geëvalueerd worden ten opzichte van de competenties die de functie verei-sen. Dat wordt met hen besproken. Voor productiemedewerkers hebben we een evaluatie op het gebied van kennis en kunde, maar ook op het gebied van kwa-liteit, rendement, fl exibiliteit en samen-werking. Daaraan wordt dan een score gekoppeld. En die wordt in aanmerking genomen voor een eventuele promotie.”

Wordt er dan ook een opleidingsplan op-gesteld?“We werken met een aantal codes. Van een bepaalde competentie heeft iemand de basiskennis, bezit hij een acceptabele kennis of is hij specialist of trainer. Voor elk niveau hebben we een aantal mede-werkers nodig per afdeling. In functie daarvan wordt er een opleidingsplan opgesteld. We bekijken dat per individu en per afdeling. Zo kunnen we meteen de sterke en zwakke plekken detecteren. De resultaten van het opleidingsplan wor-den opgenomen in de matrix.”

Zijn er veel interne verschuivingen?“Als wij vacatures hebben, zullen we die per defi nitie eerst voor ons personeel openstellen. We proberen opleidings-programma’s te maken die niet alleen op de actuele maar ook op toekomstige behoeften en op loopbaan- en carrière-planning inspelen. We zijn met een pro-gramma gestart dat we ‘jonge wolven’ noemen. Aan een aantal medewerkers die in de productie werken, hebben we gevraagd of ze ambitie hebben om

door te groeien. Ze doen een assesment en als de resultaten positief zijn, volgen ze een opleidingstraject van twee jaar.”

Medewerkers krijgen zoveel mogelijk verantwoordelijkheidAls iemand niet voldoet, wordt er dan gezocht naar een andere functie of wordt er snel tot ontslag overgegaan?“We ontslaan niet veel mensen. Produc-tiemedewerkers werven we met een tij-delijk contract aan. Op het eind daarvan volgt een evaluatie om te kijken of we verder samenwerken. We hebben geen ontslagcultuur. Ik vind dat niet altijd goed. We zouden moeten komen tot een ‘volwassen’ cultuur waarbij we objectief vaststellen of iemand voldoet of niet. In het laatste geval wordt er – als er geen alternatief voorhanden is – afscheid ge-nomen.”

In hoeverre hebben de medewerkers de mogelijkheid om zelf met ideeën naar voren te komen of projecten op te star-ten?“Wij proberen door middel van cultuur-veranderingprogramma’s verantwoorde-lijkheden zo veel mogelijk bij medewer-kers te leggen. De operatoren begrijpen bepaalde issues het best omdat ze er elke dag mee bezig zijn. Zo werken arbei-ders samen om bijvoorbeeld de werking van een machine te optimaliseren. Dat gebeurt onder begeleiding van een faci-litator. En daar komen dingen uit die heel nuttig en bruikbaar zijn.”

Patrick Muylle, HR-directeur van Fries-landCampina België: “Aan de hand van de beschrijving van de competenties ken-nen we sollicitanten een score toe.”

BIOSS PREFERRED PARTNER

Executive Search | BIOSS Professionals

Leadership & Organization Development

Board & Management Review | Compensation Consulting

+32 (0)9 221 53 10 | +32 (0)2 474 03 90 | www.accordgroup.be

Page 24: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 24

Bi-Monthly Headlines

Human Resources

Bedrijven moeten vooral inves-teren in fi nancieel toptalentDe arbeidsmarkt komt voorzichtig terug in beweging en dit creëert optimisme en verwachtingen naar meer salaris en car-rièremogelijkheden bij werknemers, al-dus een analyse van de jaarlijkse salaris-gids voor fi nanciële functies van Robert Half.

Het huidige herstel is echter nog broos. Bedrijven ondervinden nog steeds de

negatieve impact van de econo-mische crisis en beschikken nog niet over voldoende zekerheid om aan de snel groeiende verwach-tingen van hun werknemers te beantwoorden. Het hernieuwde vertrouwen in de arbeidsmarkt bij fi nanciële professionals heeft bo-vendien een positieve impact op hun mobiliteit waardoor investeren in een effectief retentiebeleid om toptalent aan boord te houden een belangrijke uitdaging wordt, aldus Robert Half.De verhoogde intentie tot mobili-teit gecombineerd met een toege-nomen ontevredenheid over het salaris is een signaal voor werkge-vers om meer inspanningen te le-veren. Uit de studie blijkt dat werk-gevers momenteel vooral inzetten op aanvullende voordelen als een goedkoper alternatief voor een salarisverhoging. Bijna de helft (47%) van de fi nanciële professio-

nals geniet in 2010 één of meer aanvul-lende voordelen dan het jaar daarvoor. Omdat werknemers de aanvullende voordelen onvoldoende als onderdeel van hun salarispakket percipiëren zijn de effecten hiervan op de tevredenheid over dat salaris gering. Werkgevers doen er dus goed aan om meer en beter te communiceren over het volledige sala-rispakket.www.roberthalf.be

U wilt reageren? [email protected]

Levenspartners delen beter niet de leiding over een bedrijfLevenspartners die samen een bedrijf runnen én de verantwoordelijkheden thuis delen, benadelen prestaties en groei van hun onderneming. Deze co-on-dernemers zijn beiden eigenaar en ma-nager, maar nemen ook allebei de leiding thuis. Dat blijkt niet effectief te combine-ren. Daar kwamen de Nederlandse hoge-school Windesheim en het Centrum van het Familiebedrijf achter in een gemeen-schappelijk onderzoek.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het succes van deze specifi eke vorm van familie-bedrijven afhangt van de manier waarop taken en verantwoorde-lijkheden worden verdeeld thuis en op het werk, van de betrokkenheid van niet-familieleden in het bedrijf en van de kwaliteit van de privére-latie.Een gelijke status en gedeelde verantwoordelijkheid thuis zijn in toenemende mate de maatschap-pelijke trend in de veranderende verhoudingen tussen man en vrouw. Het onderzoek wijst echter uit dat deze ontwikkeling kwaliteit en expansie van het bedrijf onder-mijnt. Relevant is niet dat de vrouw per defi nitie de taken thuis op zich neemt en de man die in het bedrijf: de rollen kunnen ook omgekeerd zijn. Maar het is wel raadzaam om ze uit elkaar te halen.www.cfb.nl/nieuwsbrief/

Afspraken rond de gsm, inter-net en e-mail Beltug, de gebruikersgroep voor bedrij-ven en publieke diensten die ICT gebrui-ken, heeft een update uit van zijn paper ‘Corporate Policy rond de communicatie-tools van de werkgever’.

Goede afspraken rond de communicatie-middelen van de werkgever krijg je door met IT, aankoop, human resources en ju-risten rond de tafel te zitten, aldus Beltug.

De organisatie bundelde in de paper de in-zichten van leden en specialisten. De paper brengt alle organisatorische, juridische en fi scale aspecten samen. Onder meer de volgende aspecten komen aan bod:• De gsm, smartphone en pc vormen

een interessant extralegaal voordeel. Smartphones zijn aan een ware op-mars bezig; meer en meer werknemers willen slechts één toestel met internet, e-mail of foto’s op zak hebben. Hoe vermijd je ‘bill shocks’?

• Hoe ga je als bedrijf om met werkne-mers die hun eigen privételefoon willen gebruiken op het werk en met nieuwe applicaties zoals facebook, twitter?

• Er is nood aan een grotere mobiliteit, on-the-road, van thuis uit: hoe en wan-neer is wie beschikbaar? Hoe maak je best afspraken? Zijn deze juridisch bin-dend?

De paper telt 90 pagina’s met tips en voorbeeldclausules. 295 voor niet leden.www.beltug.be

Human Resources

Bruno Koninckx

Smartphones zijn aan een ware opmars bezig; meer en meer werknemers willen slechts één toestel met internet, e-mail of foto’s op zak hebben.

Page 25: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 25

Hou het kort, kort, kort

De parabel van de minirok

De Amerikaanse communicatiegoeroe J.D. Ragsdale had een treffende manier van spreken. “Een goede speech,” zo zei hij, “is als een minirok. Kort genoeg om de aandacht te trekken, lang genoeg om er de essentie in te krijgen.” Gelijk had hij. En niet alleen als het om speeches gaat: elke tekst moet kort, kort, kort.

SchaakmatKent u de legende van de uitvinder van het schaakspel? De Indische koning Sheram was zo opgezet met het nieuwe spel dat hij de uitvinder ervan, ene Sessa ebn Da-her, zelf zijn beloning liet kiezen. De slim-merik zette de koning meteen schaakmat: hij vroeg 1 rijstkorrel op het 1ste veld van het schaakbord, 2 op het 2de veld, 4 op het 3de, en zo telkens het dubbele, 64 vel-den lang. Op die manier schonk de niets-vermoedende koning hem een rijststapel, groter dan de totale wereldproductie van een heel jaar. Ik rekende het even voor u uit: de wijze man ging naar huis met liefst 9,22 miljard miljard rijstkorrels – en de tweemaal “miljard” is geen tikfout.

Information aidsNee, ik ga u niet vervelen met verhalen over rijst of schaken. Maar ik wil graag de vergelijking maken met de hoeveel-heid informatie op de wereld en de snel-heid waarmee die aangroeit. Onderzoek leert dat de informatie op aarde verdub-belde tussen 1800 en 1900. Dat gebeurde opnieuw tussen 1900 en 1950, nog eens tussen 1950 en 1960 én nog eens tussen 1960 en 1966. Momenteel, zo zeggen de onderzoekers, verdubbelt de informatie op de wereld elke 2 à 3 jaar. Andere we-tenschappers toonden al in 2003 aan dat we toen met z’n allen jaarlijks 5 miljard gigabyte aan informatie produceerden. Dat komt overeen met een rij boeken van 57 miljoen kilometer – 1.400 keer de aar-de rond. Waar gaat dat heen? De hele maatschap-pij kreunt onder een steeds erger wor-dende information overload – of, voor wie het liever iets plastischer heeft, informa-tion aids. En wij kreunen mee. Hoeveel pagina’s krijgt u per dag voorgeschoteld? Hoeveel nieuwe mails zitten er in uw inbox

na een dag op de baan? En op hoeveel van die mails zit u werkelijk te wachten?

Sound bite Van het ene onderzoek naar het andere. Wetenschappers aan de Universiteit Ant-werpen bekeken de verkiezingsprogram-ma’s van de VRT in 2009. Ze berekenden hoeveel tijd de gemiddelde politicus daar kreeg om zijn zaak uit te leggen. Het resul-taat is even verrassend als beschamend: 12 seconden – u leest het goed. In de jour-nalistiek noemen ze zo’n interventie een “sound bite”. Politici moeten dus in staat zijn om hun kernboodschap te verwoor-den in luttele seconden. Wie dat niet kan, komt gewoon niet op de buis.

Murder mysteryOok in de verkoop bestaat zoiets als de sound bite: de “elevator pitch”, het “ver-

koopgesprek in de lift”. Stel, u gaat naar een klant om uw offerte te verdedigen. Maar toevallig staat u in de lift al samen met de dame die u bezoekt. Zij vraagt: wat zult u me straks vertellen? Dan be-gint u toch niet over de problematiek van de klant, over de historiek van uw bedrijf, of over de kwaliteit van uw team. Nee, u haalt meteen uw kernboodschap boven, hét argument waar de dame zeker voor zal vallen, haar grootste voordeel. Of zo-als mijn onvolprezen Amerikaanse collega Gerry McGovern het stelt: “It’s not a mur-der mystery you’re writing. Tell them who did it in the fi rst few words.”

Hou het kort Iedereen die schrijft – of het nu gaat om externe of interne communicatie, om wer-vende, zakelijke of informatieve teksten – kan op dat gebied nog iets leren van de journalistiek of de verkoop: ook wij moe-ten kort blijven. Lange teksten schrikken de lezer af om te beginnen lezen en hou-den hem vervolgens meestal nodeloos aan het lijntje. Zo maakt u het de lezer extra lastig. Met alle gevolgen voor de impact van uw tekst.Gooi dus alle ballast uit je tekst overboord, zowel tekstueel als inhoudelijk. Wist u dat u, door puur in uw taal te snoeien, al gauw 20 tot 25% tekstvolume bespaart? Maar hou het ook kort qua inhoud. Wat moet de lezer weten en vooral: wat niet? Denk vóór het schrijven na over uw elevator pitch, doe de sound-biteproef, en begin uw tekst met de kern van de zaak. Bekijk bij het na-lezen welke argumenten u kunt schrappen. Wees daarbij niet bang om aan duidelijk-heid of impact in te boeten. Integendeel: door uw tekst in te korten, maakt u hem zondermeer duidelijker en doeltreffender.

U wilt reageren? [email protected]

Hoeveel pagina’s moet u op een werkdag doornemen? Hoe-veel mails ontvangt u? En op hoeveel daarvan zit u echt te wachten? Bij uw lezers is het net zo. Hou daarom uw teksten kort en kernachtig. Zo maakt u ze bovendien duidelijker en doeltreffender.

Sales & Marketing

Wim Vandenberghe Copywriter en schrijftrainer

Wimberg.be

Een goede speech is als een minirok. Kort genoeg om de aandacht te trekken, lang genoeg om er de essentie in te krijgen.

Page 26: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 26

KIA genereert leads via digitale marketing

“Internet werkt efficiënt en is kostenbesparend”

welke manier bij ons binnenkomt (via e-mailcampagnes, via onze site of via een evenement) komt in ons programma te-recht. Die persoon doorloopt een aantal voorgeprogrammeerde stappen zodat hij op regelmatige basis van ons iets te horen krijgt. Op basis van het tijdstip dat een klant van wagen verandert, worden er op vooraf bepaalde tijdstippen een aantal acties uitgevoerd. Daarmee wil-len we het contact warm houden. Als er een nieuw model wordt gelanceerd, zal die persoon er ook van op de hoogte gebracht worden. Daarmee counteren we het feit dat sommige prospecten gedurende een lange periode niets van ons horen. Dat is niet de bedoeling. Min-stens drie keer per jaar zullen ze van ons iets ontvangen.”

Voor KIA Belgium is digitale marketing belangrijk. Niet al-leen om nieuwe klanten te werven, maar ook om bestaan-de te houden. “Alles verloopt via digitale kanalen”, vertelt Johan Vanden Bergh, marketing manager bij KIA. “Ook naar bestaande klanten toe wordt het digitale gebeuren almaar belangrijker. We hebben nog wel papieren uitgaven, maar we proberen klanten te sensibiliseren om naar het digitale kanaal over te schakelen.”

Wat is jullie beleid op het gebied van digitale marketing? Maakt dat een we-zenlijk onderdeel uit van de marketing-strategie?“We proberen zo effi ciënt mogelijk

nieuwe prospecten aan te trekken. In-ternet is een effi ciënt medium dat kos-tenbesparend is. We hebben een pros-pectie-database die voortdurend wordt geüpdatet. Een prospect die op eender

Lieven Beylmarketing managerAthlon Car Lease Belgium

Tim Claessensmarketing directorDHL Express Belux

Michel De Bollemarketing managerCitibank Belgium

Ludovic GillesManager of MarketingIBM Belux

Ward Van RijckeghemBrand managerVolvo Cars Europe

Expert Group Sales & Marketing

Piet De Grauwemarketing managerCofely Services

Gert Jacobsmarketing en trade marketing managerCadbury Belgium

Joris Vanholmemarketing managerAttentia

Ursula Quadpeersmarketing managerMazda Motors Belux

Patrick Van der Avertmanager Corporate Communications & Marketing BeluxAtradius Credit Insurance

Anne Van Gilsmarketing managerGosselin Group

Johan Vanden Berghmarketing managerKIA Motors Belgium

Sales & Marketing

CxO Redactie

Jan Vroemansmarketing managerJaguar Land Rover Belux

Paul VermeylenCommercieel ManagerMarsh

Dirk HendrickxVice President EMEABarco

Page 27: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 27

Werken jullie daarvoor samen met IT-leveranciers?“Ons programma is uitgebouwd samen met Citobi en zij onderhouden dat nog atijd. Citobi heeft voor ons een program-ma op maat gemaakt om onze digitale marketing te orchestreren. De modules die daarnaast uitgebouwd worden, wor-den ook dat programma gekoppeld. Het gaat om een framework. Zo hebben we een overzicht wat er met welke prospect gebeurt. Hij kan bijvoorbeeld nooit twee keer op twee dagen tijd van ons horen. Het basisprogramma wordt aangepast in functie van de cruciale communicatie-momenten. Als er belangrijker nieuws voorhanden is, krijgt dat prioriteit.”

LeugendetectortestWat is procentueel het aandeel van digi-tale marketing binnen het totale marke-ting-budget?“De grootste uitgave qua marketing zit bij ons nog altijd in het klassieke luik. Het digitale gedeelte gebruiken we op een effi ciënte manier en neemt zo’n 10% van het budget in beslag. Het database-programma heeft twee jaar geleden een opstartkost gehad, maar inmiddels is dat in grote mate zelfbedruipend.”

Werken jullie nog met andere bureaus samen?“Voor campagnes werken we samen met het communicatiebureau LDV United. Zij verzorgen het creatieve luik.”

Hebben jullie recent nog campagnes ge-lanceerd?“We hebben net in kranten de campagne met de leugendetectortest gelanceerd. KIA biedt zeven jaar waarborg. Sommige concurrerende merkdealers maken er een sport van om die waarborg bij hun

prospecten te decredibiliseren; en ook het publiek verbaast zich er nog altijd over. We hebben dan besloten om onze CEO Benoît Morrenne aan een leugen-detectortest te onderwerpen. Hij krijgt een hele hoop vragen voorgeschoteld die met de waarborg te maken hebben. Dat is opgenomen door een erkend la-boratorium met een wetenschappelijke know-how. De video staat online (www.degarantievankia.be). De campagne is onlangs gelanceerd dus we moeten nog afwachten wat de respons zal zijn, maar de dealers waren alvast laaiend enthou-siast.”

SEM & SEOHoe belangrijk is jullie site binnen de communicatie?“Die wordt almaar belangrijker. We heb-ben sinds twee jaar een algoritme dat op de site draait dat we gebruiken om het surfgedrag van de bezoeker te mo-nitoren. Als die voldoende interesse toont, heeft hij de mogelijkheid om een brochure te ontvangen of een proefrit te doen. Het werkt ook echt. Als we het on-derbreken, zien we dat het aantal infor-matie-aanvragen drastisch verlaagd. We gebruiken onze site daadwerkelijk om leads te genereren. We spelen de contac-ten door naar onze dealer en die wordt geacht binnen de 48 uur met de prospect contact op te nemen. Als die dat niet doet, zal ons call center dat doen. De operatoren kunnen meteen in de agenda van de dealer een afspraak plannen.”

Doen jullie speciale acties om leads te genereren?“Daarin speelt SEM een grote rol. De zoektermen passen we aan in functie van de nieuwigheden en de belangrijk-ste modellen. Dat zorgt voor een stabiele stroom aan prospecten het hele jaar door. Daarbovenop komt bijvoorbeeld de nieuwe contacten naar aanleiding van het autosalon zonder dat je er iets voor moet doen.”

Doen jullie ook SEO?“SEO doen we al een paar jaar en dat blijven we doen. Het is het belangrijkste instrument om mensen naar onze site te krijgen. Het werkt heel effi cient. SEO is de grootste en meest effi cient generator voor bezoekers aan de site. Google Ad-words gebruiken we ook en daar zijn we heel tevreden over.”

Social networksGebruiken jullie ook social networks?“Het is geen ver-van-ons-bedshow. Maar het is niet zo dat we een strategie heb-ben die specifi ek op sociale networks gericht is. We streven geen continue aan-wezigheid na op Facebook of Netlog. We willen het eigenlijk vooral gebruiken als verlengstuk voor een leuke campagne die we hebben lopen. Als het thema zich leent om sociale networks te gebruiken, dan wordt het in overweging genomen. Het mediumtype is ondergeschikt aan het doel van de champagne. Soms ko-men we bij sociale media terecht, soms ook niet.Facebook is voor ons de belangrijkste. Netlog is voor ons te jong (geen autorij-dend publiek). Via Twitter of blogs met onze klanten communiceren, doen we niet. Wat wel gebeurt, is dat we berich-ten via Twitter of blogs de wereld instu-ren ter ondersteuning van een campag-ne. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan voor de KIA AGER-campagne waarbij je een foto van jezelf kon opladen en dan kon zien hoe je er binnen 5, 10 of 20 jaar uitziet. Uiteraard ter ondersteuning van het 7 jaar waarborg-thema. Dat is via sociale networks verspreid. Je moet met de ‘bekende bloggers’ een goede relatie opbouwen. Reclamebureaus weten hoe ze dat moeten doen en welke mensen ze moeten bespelen. Als de bloggers het voldoende interessant vinden, zullen ze dat lanceren. Zo begint dat een eigen leven te leiden en komt het bij de juiste mensen terecht.”

Gemiddeld hebben we wekelijks 16.290 unieke bezoekers op www.kia.be

55% = Direct verkeer

• 41% = Via zoekmachines- 34% Google (organisch, SEO)- 5% Google (cpc, SEA)

• 4% = Verwijzende websites (cam-pagnewebsites, ed...)

Johan Vanden Bergh, marketing manager bij KIA: “Op basis van het tijdstip dat een klant van wagen verandert, worden er op vooraf bepaalde tijdstippen een aantal acties uitgevoerd.”

Page 28: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 28

Deel 22: Merkenstrategie

Manage de overchoice

Leve de variatieZowel in B-to-B als in B-to-C is de keuze aan producten op 30 jaar tijd exponenti-eel gegroeid. Op die tijd zijn we geëvo-lueerd van nul naar meer dan vijf miljoen websites die ons producten laten vergelijken. Het internet heeft intussen twee keer zoveel invloed als televisie en tien keer meer im-pact dan gedrukte media volgens het onderzoeksbureau Fleishman-Hillard. Wat een heerlijke over-vloed! “Humans now have to make more decisions in a single day than a caveman did in a lifetime”, aldus Aric Sigman. Maar is dat alles wel zo heerlijk? En is het managen van ‘overchoice’ niet één van de meest belangrijke uitdagingen van merk-management geworden?

Het superindustriële di-lemma: overchoiceVan supermarkten met bijvoor-beeld 20 soorten tandpastas, 100 soorten koekjes en 30 soorten ontbijtgranen mag je verwachten dat zij de consument gelukkig ma-ken – mensen houden immers van variatie. Maar onderzoek toont ons de paradox van ‘keuze’: ‘Choice is good, overchoice is bad’. Of volgens Barry Schwartz: “Choice is freedom and happiness, but too much choice equals paralysis and depression”. Hoe meer keuze, hoe meer het ons

aanspreekt, maar bij elke extra keuze is er een ‘cognitieve kost’ om die extra in-formatie te verwerken en meer beslissin-gen te nemen. Op een bepaald moment

zijn die cognitieve inspanningen zo hoog dat we stoppen met kiezen of dat keuzes ontevredenheid opleveren.

Niet kiezenHet eerste negatieve effect van te veel keuze is dat mensen stoppen met kiezen. Ze hebben geen tijd om te vergelijken of weten met de veelheid van informatie geen blijf - cognitive overload - en stellen hun beslissing uit. Van uitstel komt vaak afstel. Als je in een winkelsituatie men-sen laat proeven uit zes jamsoorten, dan proeven ze er één of twee waarna 30% de aankoopcoupon benut en een pot jam mee naar huis neemt. Als men in dezelfde winkelsituatie 24 jamsoorten voorstelt, dan blijken er ook één of twee te worden

geproefd, maar enkel 3% koopt een pot met de aankoopcoupon. De veel-heid doet mensen niet-kiezen.

Te veel keuze geeft onte-vredenheidKlanten die een grote keuze krijgen, zijn uiteindelijk minder tevreden dan zij die kiezen uit een beperkt aanbod. Barry Schwartz verklaart die choice uncertainty op basis van diverse psychologische processen waarbij spijt, onrealistische ver-wachtingen en zelfverwijt de meest belangrijke zijn. Bij erg veel keuzes, zijn er veel opties waarvan men spijt kan hebben dat men die niet heeft gekozen. De klant is dan zowel voor als na de keuze minder tevreden. Te hoge verwachtingen is een tweede reden tot ontevredenheid want wie een bijna grenzeloze keuze heeft, verwacht dat hij voor zichzelf wel de meest optimale en perfecte keuze zal vinden. Maar perfecte keuzes bestaan niet. Bij een grote keuze is de kans groot dat de mens iets vindt dat beter beantwoordt aan zijn no-den, maar zelden zal het een per-fecte keuze zijn. De escalatie van verwachtingen maakt dat klanten

met een betere oplossing toch minder

“In de drie luttele decennia die ons scheiden van de 21ste eeuw,” schreef Alvin Toffl er in 1970, “zullen miljoenen gewo-ne, psychisch gezonde mensen in onzachte aanraking komen met de toekomst”. Toffl er doelde op ‘overchoice’. Tropicana had 10 jaar geleden twee soorten fruitsap, vandaag meer dan 20. In de jaren 70 vond je maar één soort contactlenzen, nu 36. Er waren toen vijf soorten sportschoenen, nu meer dan 300. De vier soorten melk van toen zijn er vandaag meer dan 20. En zo kunnen we nog een poosje doorgaan.

Sales & Marketing

Geert Vanhees

Geert Vanhees: ‘Een belangrijke wet van simplicity marketing is dat mensen eenvoud vertrouwen.’

Page 29: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 29

tevreden zijn. Het derde psychologisch proces heeft met zelfverwijt te maken. Als er zoveel keuze is, zien mensen zich-zelf als de enige verantwoordelijke voor de juiste keuze. Als die keuze dan toch fout blijkt, zal men zich makkelijker zelf verwijten maken dan wanneer er weinig keuze was.

Het managen van keuzestressMarketing managers moeten keuzeblok-kage en de negatieve psychologische effecten opvangen om te voorkomen dat een grote keuze een negatieve brand experience en een lager verkoopscijfer geeft. Het categoriseren van het produc-tengamma, het kwalifi ceren met ratings en het gebruik van ‘peer reviews’ zijn goede ingrepen om ‘overchoice’ te mana-gen. Maar op de eerste plaats staat het reduceren van het assortiment.

Reductie verhoogt verkoopToen P&G het aantal Head & Shoulders shampoos terugbracht van 26 naar 15, steeg de verkoop met 10%. Toen de re-tailer Boatwright and Nunes in 94% van de productgroepen radicaal rationali-seerde en vooral alle low-selling produc-ten verwijderde, steeg de verkoop met meer dan 10%. Veel retailers en elek-tronicaspecialisten hebben intussen die rationalisatie reeds doorgevoerd. Col-ruyt doet dat al haar hele bestaan suc-cesvol. Delhaize, een productleider met grote variatie, zet tegenwoordig nieuwe winkels neer, de RED Market, waarbij de 18.000 producten van een doorsnee Delhaize winkel worden teruggebracht tot 5.400 of zelfs minder. Overaanbod maakt dat keuzes worden uitgesteld. Begin met reductie.

Maak producten en services eenvoudigMeer en meer merken zoals Apple, Phi-lips (Sense & Simplicity) en TomTom focussen op eenvoud als kernvoordeel voor haar klanten. “Subtracting the ob-vious, adding the meaningful.’ Klanten rebelleren tegen 75MB “Read me” manu-als. Apple kent deze les. Bij het ontwerp van de iPod werd nauwlettend gecontro-leerd of het toestel niet te veel features meekreeg. De 100% ready-to-go gsm van BIC en Proximus is de eenvoud zelve. Telefoneren en SMS - meer noch minder doet het ding dat prepaid en pre-charged

wordt verkocht in krantenzaken en su-permarkten. BMW leerde de les op de harde manier toen het vijf jaar geleden de verkoop van de 7-reeks in de US met 10% zag dalen door een veel te complex iDrive system.

Structureer uw assortimentNegatieve gevoelens bij te veel keuze kunnen weggenomen worden door het aanbod te structureren. Een assorti-ment dat ‘aligned’ is, is gestructureerd volgens verschillende gradaties van éénzelfde eigenschap. Bijvoorbeeld een computer met een 1.60, 2.40, 2.80, 3.00 processor. Een assortiment dat non-alig-ned is, combineert verschillende eigen-schappen waaruit consumenten moeten kiezen, bijvoorbeeld een computer met een DVD of een computer met een prin-ter. Assortimenten die non-alignable zijn, leveren lagere marktaandelen op dan die gestructureerd volgens één en-kel attribuut. Omdat zuivere alignable gamma’s zelden voorkomen, wordt ge-bruik gemaakt van ‘pseudo-alignability’, waardoor productkeuzes worden her-benoemd. Zo herbenoemde American Express zijn kaarten tot ‘regular’, gold’ en ‘platinum’ en vermeed hierdoor een vergelijking van de kaarten op basis van de verschillende eigenschappen en voor-delen. De labels gidsen de klant op een gemakkelijke manier door een complexi-teit aan eigenschappen.

Help klanten beslissenBij uitgebreide assortimenten is het zinvol de klant niet te confronteren met alle keuzes, maar eerst op basis van een productfi nder - een soort vragenlijst - het assortiment sterk te verkleinen zodat het product dat het meest aan de behoefte beantwoord, wordt voorgesteld. De car confi guration toepassing op de website van de meeste wagenfabrikanten is zo’n ‘customer decision support system’.

Goal-based brandingVlerick Brand Management Centre startte onderzoek naar ‘goal-based as-sortiments’ om na te gaan op welke ma-nier hiermee keuzestress kan worden vermeden en klantentevredenheid kan worden verhoogd. Maar wat is ‘goal-based’ eigenlijk? Mensen kopen produc-ten met een doel voor ogen, namelijk wat ze precies met een product wensen te doen en wat ze hiervan verwachten, de ‘consumption goals’. Goal-based as-sortments maken een eenvoudige brug tussen enerzijds eigenschappen van een product en anderzijds het doel waarom men dit product koopt. Als ik een moun-tainbike zoek om vooral op het strand of in het bos te rijden, dan zal het aankoop-proces sneller zijn met het product label “sandy beach” of “Muddy woods”dan met ‘OKG’ of ‘THG’.

De nabije toekomstMarketeers creëerden een grote pro-ductvariatie om voorkeur te realiseren. Nu houdt die overchoice juist een voor-keur tegen. De regel ‘Use less, gain more’ zal ons brand management meer en meer gaan bepalen.

Geert Vanhees, gastdocent Vlerick Leu-ven Gent Management School. 4Growth: groeistrategie en positionering.Www.4Growth.be.

Dit artikel is schatplichtig aan het brand café van de Vlerick Brand Community, juni 2010.

U wilt reageren? [email protected]

Geert Vanhees: ‘De eenvoudigste manier om eenvoud te realiseren, is een door-dachte reductie van de portfolio’.

Page 30: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 30

Draait het in marketing nog om inhoud?

Commercieel of niet commercieel?

Inhoud of promotie? Het is een eeuwig twistpunt in B2B-mar-keting. De ene vindt dat het niet commercieel genoeg kan zijn en gooit alle technische informatie overboord. De andere ergert zich aan die oppervlakkige marketing en wil klanten overtuigen met objectieve informatie. Wie heeft gelijk?

zelden alleen. De enthousiaste techy zal de aankoopafdeling moeten overtuigen om met geld over de brug te komen. En de economical buyer zal een technisch advi-seur inschakelen om zeker te zijn.

Evenwicht zoekenDat betekent dat u een evenwicht moet zoeken. In uw nieuwsbrief wisselt u promo-tie bijvoorbeeld af met een diepgravend artikel over de innovatieve technologie die u hebt ontwikkeld. In brochures staan klantvoordelen en technische specifi ca-ties zij aan zij. Wat u ook doet, zorg ervoor dat u geloofwaardig blijft. Een commer-cieel artikel toch maar willen volproppen met technische info heeft geen zin. Dan voorziet u beter een apart kadertje met de specifi caties. Hetzelfde geldt voor uw diepgravende artikels. Durf all the way te gaan, schrap alle marketingpraat en maak er desnoods een lijvig dossier van. Op die manier bedient u iedereen op zijn wenken. En verhoogt u de kans op een geslaagde verkoop aanzienlijk.

Dit zijn maar een paar richtlijnen uit de Ef-fectree® methode, die helpt om op een effi ciënte manier effectieve B2B-commu-nicatiemedia te realiseren. Volgende keer belichten we weer een ander aspect van deze methode.www.effectree.eu

U wilt reageren? [email protected]

Een ding is duidelijk: marketingcommunica-tie dient in de eerste plaats om uw product aan de man te brengen. De doelstelling is dus per defi nitie commercieel. De vraag waar we ons vandaag over buigen, gaat echter over de toon van die communicatie. Is die commercieel, met veel wervende copy en beklijvende beelden? Of houdt u het lie-ver informatief, met veel technische spe-cifi caties en schema’s? Die keuze is geen kwestie van smaak of voorkeur. Het hangt af van twee belangrijke zaken: uw doelpu-bliek en de maturiteit van uw product.

Factor 1: technical buyer of eco-nomical buyer?Zoals steeds in marketing is het doelpu-bliek bepalend voor wat u doet. Verkoopt u aan techneuten die exact willen weten hoe uw product in elkaar zit? Aarzel niet en bezorg hen de informatie waarop ze zit-ten te wachten: whitepapers, data sheets, schema’s, tekeningen, alles wat u in huis hebt. Net zoals u bij hen niets bereikt met een aalgladde verkoper in maatpak, zo doet u hen ook geen plezier met een glan-zende brochure vol ronkende copy. Of verkoopt u aan economical buyers die in de eerste plaats willen weten of hun inves-tering zal renderen? Werk dan vooral op uw verkoopargumentatie en val hen niet lastig met technische details die ze toch niet wil-len of kunnen doorgronden. Bij hen heeft een mooie brochure overigens wel effect: het bewijst dat u een betrouwbaar en pro-fessioneel bedrijf bent en dat uw product zijn sporen al verdiend heeft.

Factor 2: innovatie of commodity?De maturiteit van uw product speelt ook een belangrijke rol. Hoe innovatiever, hoe

meer uitleg er nodig is over het hoe en waarom. Naarmate uw product naar com-modity neigt, daalt de behoefte aan pure informatie en worden vooral prijs en imago belangrijk. Om even de extremen te schet-sen: een spin-off van een universiteit die een nieuwe revolutionaire technologie in de markt zet, zal heel wat technische uitleg nodig hebben om klanten te overtuigen. Een bedrijf als SAP zal vooral zijn naambe-kendheid in de strijd gooien en hoeft bijna niet meer uit te leggen wat het product in-houdt en wat het nut ervan is.

Ergens tussenin...“Was het maar zo gemakkelijk”, hoor ik u denken. “Bij ons zit het ergens tussenin.” Troost u, u bent niet de enige. Er zijn uit-eindelijk weinig bedrijven die enkel revo-lutionaire producten verkopen. Net zoals er nauwelijks commodities bestaan zon-der enige vorm van innovatie. Bovendien beslissen technical en economical buyers

Sales & Marketing

Kristof DejonckheereSenior Copywriter Forte – www.forte.eu

Naarmate een innovatie ingeburgerd raakt, vermindert de informatiebehoefte tot uiteindelijk enkel prijs en imago nog een verschil maken. (bron: Crossing the Chasm, Geoffrey A. Moore, 2002.) Facebook mag zich sinds maart 2010 offi cieel de populairste site noemen en neemt daarbij een voorsprong op de zoekmachinegigant Google.

Page 31: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 31

Sybase IQ verhoogt prestaties van databases gevoelig

Performant datawarehouse kritieke succesfactor in financiële sectorBNP Paribas Investment Partners, dat het voormalige Fortis Investment Manage-ment op 1 april jongstleden integreerde in de bestaande structuur, is gespecialiseerd in vermogensbeheerdiensten voor institu-tionele en particuliere klanten. Ze behe-ren met 1.200 beleggingsspecialisten in een netwerk van circa 60 beleggingscen-tra, elk gespecialiseerd in een specifi eke beleggingsklasse of productcategorie, een totaal vermogen onder beheer van 542 miljard euro. Dat maakt hen wereld-wijd één van de grootste spelers in deze sector. Sinds 2006 groeit hun opslagvo-lume jaarlijks met zo’n 20%, die mede veroorzaakt werd door de verstrengde wetgeving inzake de bewaring van gege-venshistorieken. Door het gebruik van tra-ditionele databases, ging de performantie

van de gegevensbanken er aanzienlijk op achteruit en stegen de kosten van opslag en onderhoud omgekeerd evenredig. Een optimalisatie van hun datawarehousing drong zich dan ook op.

Proof of conceptJean-Luc Van Doninck, Head of Data & Development bij BNP Paribas Investment Partners: “We besloten om een drietal partijen te vragen naar een proof of con-cept. Eén speler haakte quasi meteen af omdat het datavolume van meerdere ter-rabytes voor hen al snel te groot bleek. De oplossing van een andere concurrent viel door het grote aantal benodigde servers, opslag en DBA’s veel te duur uit en was voor ons geen optie. Uiteindelijk viel onze keuze op Sybase IQ. Enerzijds zijn de pres-taties beduidend beter dan bij de traditio-nele databases, anderzijds zijn de opera-tionele kosten heel wat lager. Zo heeft de Sybase IQ oplossing tot één derde minder aan opslagruimte nodig en blijven de kos-

ten aan onderhoud eerder beperkt. Ge-specialiseerde tussenkomsten van DBA’s zijn veel minder vereist doordat tabellen automatisch geïndexeerd worden en que-ries veel sneller en effi ciënter uitgevoerd worden.”

“De kracht van Sybase IQ zit hem in het feit dat de database verticaal geïn-dexeerd wordt per kolom en de gegevens dus niet rij per rij gelezen worden”, gaat Stephane Theys, Account Manager bij Sy-base, verder. “Bovendien worden enkel de gevraagde velden van een selectie uit-gelezen en niet het hele record. Dat levert een meer dan behoorlijke tijdswinst op bij een informatieaanvraag en belast bijge-volg de database en het netwerk een heel stuk minder. Bovendien scoort Sybase IQ met volumereducties tot 75% zeer hoog wat compressie betreft, waardoor ook de storagekosten sterk gedrukt worden.”

Time is moneyHet berekenen van de volledige omzet van meer dan 2.500 portefeuilles duurde voordien meer dan een maand waarbij de verwerking van één enkele portefeuille soms een volledige dag in beslag nam. Diezelfde opdracht wordt door Sybase IQ nu in nauwelijks twee uur geklaard. Dhr. Van Doninck: “Ook de performantie en de risk indicatoren van ongeveer 1.200 benchmarks worden nu dagelijks herbe-rekend op ongeveer 4 minuten tijd. Dit was voordien zelf niet mogelijk: enkel de laatste tien dagen konden we verwerken in de cyclus.”

De hogere klantentevredenheid is voornamelijk, maar niet uitsluitend, het gevolg van de opmerkelijk snel-lere verwerkingstijden. Door de unieke datastructuur van Sybase IQ zijn er nu functies beschikbaar die voordien niet mogelijk waren zonder tussenkomst van een DBA. Zo kunnen bijvoorbeeld één of meerdere Excel bestanden, die bijzonder populair zijn in het bankwezen, zonder enige interventie in een tabel gegoten worden waar de gebruiker zoveel queries als nodig kan op uitvoeren.

U wilt reageren? [email protected]

De fi nanciële sector heeft met zijn traditioneel erg data-inten-sieve activiteiten meer dan ooit nood aan uiterst performante datawarehouses. Gebruikers eisen zeer snelle en up-to-date rapportage van hun portefeuille om in een oogwenk de juiste beslissing te kunnen nemen. BNP Paribas Investment Part-ners ging proactief op zoek naar een geschikte oplossing om hun exponentieel groeiende databases onder controle te houden en hun gebruikers tevreden te houden.

ICT

Steve Mertens

De fi nanciële sector heeft met zijn tradi-tioneel erg data-intensieve activiteiten meer dan ooit nood aan uiterst perfor-mante datawarehouses.

De performantie en risk indicatoren van ongeveer 1.200 benchmarks

worden nu dagelijks herberekend op ongeveer 4 minuten tijd.

Page 32: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 32

ICT

CxO Redactie

Geert ChristiaensManager IT Services and Business ProcessesTiense Suikerraffi naderij

Prof. dr. Steven De HaesDirector Knowledge & ResearchUAMS

Chris BorremansGeneral Manager,European ITKomatsu Europe

Jan BuysIT ManagerAccor Hotels-Belgium

Christiaan PeetersIT ManagerJohnson Controls

Jos KayaertsIT ManagerSiemens

Catherine HellebautEMEA IT, Lead Lean Six SigmaBlack Belt3M Europe

Jan HeylenICT ManagerSanoma Magazines Belgium

Alain GrijseelsICT managerRIZIV

Jan DobbenieCIONuon

Joost RommelaereIT ManagerTessenderlo Group

Wim SchollaertICT ManagerGates Europe

Geert SinnaeveIT ManagerThomas Cook Belgium

Freddy Van den WyngaertCIO Agfa-Gevaert group

Prof. dr. Bart SijnaveICT managerUZ Gent

Kalman TiboldiCIOTVH Forklift Parts

Peter BalCIOWabco Vehicle Control Systems

Expert Group ICT

Els BlatonCIOAxa Belgium

Christiaan De BackerCIOTom Tom Groep

IT lanceert strategische initiatieven bij Wabco

“We zitten in de cabine naast de bestuurder”

hoofdkantoor van Wabco is in Brussel gevestigd, waar zo’n 60 mensen werken. “Onze klanten zijn in de eerste plaats de producenten van vrachtwagens, bussen en opleggers zoals Daimler, Iveco, Volvo, Scania en DAF”, aldus Peter Bal.

Wat is jullie beleid op het gebied van kostenbesparing vanuit IT?“We hebben vanaf midden 2008 vooral de ‘recurrent’ kosten binnen IT sterk ver-minderd. Dat zijn alle support kosten, voor een deel externe activiteiten zoals ons datacenter, al onze maintenance contracten en de communicatiekosten binnen ons bedrijf. Door de crisis die we op ons voelden afkomen, hebben we de capaciteit op de nieuwe vraag moeten aligneren. Binnen IT hebben we via pro-

Bij Wabco is IT niet enkel een uitvoerende afdeling die doet wat de business units vragen. “We bekijken hoe we de wer-king van IT kunnen verbeteren, maar ook hoe we andere afdelingen kunnen optimaliseren”, zegt Peter Bal, CIO bij Wabco Vehicle Control Systems. “We hebben binnen het be-drijf een roadmap met de strategische initiatieven die het functioneren van het bedrijf moeten optimaliseren. Vanuit IT komen we ook zelf met suggesties naar voor.”

Wabco is een leverancier van veilig-heids- en controlesystemen voor ‘com-mercial vehicles’: vrachtwagens, bussen en opleggers. Het van oorsprong Ame-rikaanse bedrijf stelt 8.000 mensen te-

werk. “Vorig jaar boekten we een omzet van 1,5 miljard dollar”, vertelt Peter Bal. “Het jaar voordien was dat nog 2,6 mil-jar dollar. Dat duidt op de impact van de crisis op onze sector.” Het wereldwijde

Page 33: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 33

cesverbetering en standaardisatie onze ‘recurrent’ kosten sterk zien afnemen en op termijn zo stabiel mogelijk proberen te krijgen en op termijn te doen dalen. Zo zijn we erin geslaagd om op een structu-rele manier onze totale kost met een der-de te verminderen. In 2010 behouden we dezelfde kostenstructuur als vorig jaar. De investeringen in optimalisatie (zoals projectwerk) zijn constant gebleven of gestegen. Ook onze interne dienstverle-ning is verbeterd. Het projectwerk is on-danks de besparingen vorig jaar met zo’n 5% gestegen en dit jaar zelfs met 50%.

De down time van onze applicaties bij-voorbeeld is met 50% verminderd. Ener-zijds zijn we erin geslaagd om de kosten te doen dalen, terwijl we zijn blijven in-vesteren in zowel business projecten als de verbetering van interne processen.”

Was dat een internationale aanpak?“Heel de IT-organisatie is internationaal georganiseerd. Bijna al mijn mensen werken in het buitenland. In België is er enkel een lokale support afdeling. Bin-nen IT werken we intern in totaal met on-geveer honderd mensen. Ons datacenter wordt extern door HP beheerd. Voor het netwerk werken we samen met Verizon.”

Processen andere departementen optimaliserenWelke invloed heeft de kostenbespa-rende ingreep gehad op het bedrijf in z’n geheel?“Het heeft ons geholpen om onze credi-biliteit naar de business toe te verbete-ren. De kwaliteit van onze dienstverle-ning en ons ontwikkelingswerk zijn niet verminderd. Integendeel, we hebben die sterk verbeterd. In totaal hebben we via zowat 40 projec-ten onze kosten verminderd. Kostenverbe-tering blijft sowieso in de picture. In 2007 hebben we onze IT-strategie herbekeken. We zijn op een constante manier gaan werken aan proces verbetering en stan-daardisatie. Er kwam ook meer aandacht

voor projectwerk en innovatie. Toen de cri-sis zich aandiende, was het de bedoeling om de verhouding van kosten ten opzichte van sales terug te brengen naar het niveau van voor de daling van de marktvraag.”

Moest IT besparen door de crisis of was het een eigen initiatief?“In de eerste plaats was er de crisis die heel de sector heeft getroffen. We waren verplicht als bedrijf om te reageren en te kijken naar een verbetering van de kos-tenstructuur. We hebben binnen IT hard gewerkt om de in onze strategie voorop-gestelde doelstellingen versneld te be-reiken. We hebben onszelf de uitdaging opgelegd om onze kosten met een derde te verminderen. Verder hebben we andere afdelingen binnen het bedrijf geholpen om de crisis te lijf te gaan. En dat heeft ons heel wat credibiliteit opgeleverd. Ons is ook gevraagd om de processen van andere departementen te bekijken en optimaliseren. Het gaat dan vooral over de administratieve processen.”

Business uitdagenHoe wordt IT benaderd door het ma-nagement comité?“In de eerste plaats is er altijd een goede balans geweest tussen enerzijds de busi-ness units en anderzijds de functies bin-nen het bedrijf. Vanuit IT hebben we het bedrijf geholpen via een verbetering van de service levels en onze focus op pro-jectwerk te verhogen. We zijn niet enkel een onderdeel van de motor, we zitten in de cabine naast de bestuurder. We zijn een belangrijke ‘enabler’ van een aantal strategische initiatieven en hebben een goed zicht op wat er zich binnen het be-drijf afspeelt. Men verwacht van ons dat we onze mening geven en de business uitdagen. Soms kunnen we het stuurwiel zelf voor een stuk vasthouden. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de im-plementatie van een nieuw systeem voor het beheer van onze opslagplaatsen. IT functioneert hier als facilitator voor het introduceren van nieuwe lean logistics processen. Wat we doen gaat hand in hand met hoe we het doen. Beide aspec-ten zijn van belang. We hechten veel belang aan interactie met andere afdelingen binnen Wabco. Op maandelijkse basis hebben we een mee-ting waarin de belangrijkste projecten worden besproken, tussen onze afdeling en een andere. Ook op het management

comité evalueren wij alle projecten elk kwartaal. Verder hebben we een half-jaarlijkse business review. Met het hele management team bespreken we de plannen en de realisaties. We proberen de communicatie zowel structureel als informeel actief te houden.”

Weet de business waar jullie mee bezig zijn?“Absoluut. We hechten veel aandacht aan het uitdrukken van onze realisaties in termen die de business begrijpt. Het ontwikkelingsproces van de producten van Wabco is voor een groot deel gelijk-lopend met dat van IT. Wij gebruiken dan ook dezelfde nomenclatuur. Als we de status van de projecten overlopen met het management, stelt dat ons in staat om dezelfde taal te spreken.”

Hoe wordt de ROI van IT-projecten ge-meten?“We hanteren dezelfde maatstaven als voor andere projecten binnen het bedrijf. Voor de meerderheid van de projecten is er een cost improvement aan gelinkt. Daarnaast zijn er ook kwalitatieve as-pecten. In ieder project zijn er naast een aantal fi nanciële motieven ook andere, meer process georiënteerde KPI’s die we trachten te defi niëren. We meten bij-voorbeeld hoeveel calls de helpdesk ont-vangt naar aanleiding van de implemen-tatie van een nieuw systeem. Zo komen we te weten of het nieuwe systeem goed begrepen is door de gebruikers. Een pro-ject is pas succesvol als het IT-systeem is opgeleverd en ook wanneer de fi nanciële en andere targets gerealiseerd zijn. Een jaar na de feiten vindt er ook een review plaats van het project om te bekijken hoe het loopt.”

De IT-afdeling van Wabco daagt de business uit. Soms neemt IT zelf het stuurwiel in handen.

“Ons is ook gevraagd om de pro-cessen van andere departementen

te bekijken en optimaliseren. Het gaat dan vooral over de adminis-

tratieve processen.”

Page 34: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 34

Nieuwe NAS slaat brug naar corporate storage

Iomega biedt extra comfort bij uw netwerkopslag

Iomega, dat sinds 2008 onder de vleugels van EMC opereert, is gespecialiseerd in innovatieve opslagmogelijkheden en bijhorende veiligheidsoplossingen. In tegenstelling tot het moederbedrijf, dat zich vooral tot grote ondernemingen en dito data- en netwerkvolumes richt, dekt Iomega de markt af van de KMO’s, thuis-kantoren en particuliere consumenten. Daarmee vormt het bedrijf een perfecte aanvulling op het bestaande storage portfolio van marktleider EMC.

Filip Joly, Country Manager Benelux van Iomega: “De overname door EMC is ook op technologisch vlak een goede zaak geweest voor Iomega en onze klanten. Wij hebben nu plots een geavanceerd R&D platform ter beschikking en maken gebruik van dezelfde hoogkwalitatieve le-veranciers en opslagtechnologie als ons moederbedrijf. EMC heeft bovendien door heel wat andere overnames alles in huis om elk type klant bij te staan op het vlak van cloud computing, virtualisatie, backup en storage. Al onze NAS producten zijn ook uitgerust met de robuuste op Linux geba-seerde LifeLine management software van

EMC die instaat voor het effi ciënt opslaan, delen, beheren en beschermen van alle aanwezige data op het netwerk. Het Life-Line operating system ondersteunt volgen-de protocols: open source NFS, CIFS voor Windows maar ook Apple’s AFP.”

Missing linkNa de StorCenter IX2 (tot 25 users) en StorCenter IX4 (50 en 100 users) is het nu de beurt aan de StorCenter IX12 (tot 250 users). Indien een klant nog verder dan de IX12 wenst uit te breiden, kan hij naadloos overstappen op de EMC Clari-ion en Celerra producten die perfect aan-sluiten op het portfolio van Iomega.

De StorCenter IX12 maakt gebruik van de nieuwste EMC opslagtechnologie en is in een handomdraai operationeel, zonder enige tussenkomst van gespecialiseerd IT personeel. Het instapmodel beschikt over 4 terrabyte opslagruimte, maar kan zeer makkelijk en snel uitgebreid worden tot 24 terrabyte. De data wordt dubbel beveiligd door middel van replicatie van NAS naar NAS via RSynch op IX2/IX4 of

zelfs EMC’s AVAMAR op IX12. ISCSI block access op alle IX modellen zorgt voor een snelle Microsoft Exchange database opslag, zodat de toestellen ook perfect dienst kunnen doen als volwaardige en uiterst performante e-mailservers. Het volledige beheer gebeurt lokaal of kan zelfs via het internet aan de hand van een gebruiksvriendelijke webinterface. Het toestel is verder ook gecertifi eerd voor vShere van Vmware, Hyper-V van Microsoft en XenServer van Citrix.

VerkoopskanalenDe verkoop van de Iomega producten ver-loopt bewust via een indirect distributie- en resellerkanaal. Dhr. Joly legt uit: “Ons netwerk van duizenden resellers bestaat uit de gekende grote distributieketens zoals Techdata en Ingram Micro, maar omvat met Copaco ook kleinere en lokale distributeurs. Ook de EMC resellers ver-delen ondertussen de Iomega producten, voornamelijk bij klanten die ze voorheen moesten teleurstellen omdat ze geen ge-past antwoord klaar hadden voor KMO’s. De meerwaarde van dit indirect verkoops-kanaal zit hem in het feit dat een reseller dichter bij de eindklant staat en vaak ex-tra diensten kan aanbieden zoals instal-latie, onderhoud en opleiding.”

Als verkoopsondersteuning voor het re-sellernetwerk heeft Iomega een tweede informatieportal in het leven geroepen: naast www.ioclub.net bestaat er nu het nieuwe Ioclub Premier Partner Program voor Value Added Resellers.Daar vinden de resellers, naast de klas-sieke brochures, allerhande sales- en mar-ketingtools om bijvoorbeeld e-mailcam-pagnes te versturen. Maar ook promoties en rebates worden hier eerst kenbaar ge-maakt én staan er een hele resem multime-dia demo’s en opleidingen ter beschikking.

Voor meer informatie:IomegaImperiastraat 181930 Zaventemwww.iomega.com/europe

De manier waarop grote bedrijven en multinationals omgaan met hun data verschilt door hun vaak complexe structuur en omvang in grote mate van hoe KMO’s hun gegevensopslag beheren. Zo heeft een kleine of middelgrote onderneming een grote nood aan schaalbaarheid, fl exibiliteit en transparantie voor hun data- en backupbeheer. De nieuwste telg uit de NAS familie van Iomega, de StorCenter IX12, zorgt voortaan nóg beter voor gegevensbeheer volledig op maat van de KMO.

Advertorial

De nieuwste telg uit de NAS familie van Iomega, de StorCenter IX12, zorgt voortaan nóg beter voor gegevensbeheer.

Page 35: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 35

ICT

Frans Godden

VPLEX: een nieuw storage-platform

Virtuele opslag zonder grenzen in de cloudU heeft ongetwijfeld ook al wel de cij-fers over de data-explosie gezien: nog nooit groeide de gegevensberg tegen zo’n hoog tempo. Het internet, breed-bandverbindingen, video, smartphones, digitale medische gegevens - allemaal dragen ze bij tot de stijgende vraag naar opslagcapaciteit. Samen met de groei van het aantal servers begint dit voor veel bedrijven met interne datacenters een probleem te worden, zowel op het vlak van ruimte als wat de kostprijs be-treft.

In de wolkenDe oplossing volgens EMC: doorgedre-ven virtualisatie en opslag in de cloud. Het zit daarmee helemaal op de lijn van marktonderzoeker Gartner die begin dit jaar nog een onderzoek publiceerde waaruit bleek dat de twee top prioritei-ten van CIO’s voor dit jaar virtualisa-tie en cloud computing zijn. “De cloud wordt de enige manier om problemen als complexiteit, ineffi ciëntie en gebrek aan fl exibiliteit die eigen zijn aan de huidige IT-infrastructuur, op te lossen”, beklemtoonde Joe Tucci, CEO van EMC op de jongste EMC World conferentie in Boston. “Met behulp van nieuwe tech-nologieën moet het mogelijk zijn be-staande datacenters om te vormen tot private clouds die op hun beurt kunnen verbonden worden met andere private clouds elders in de wereld of met pu-blieke clouds. En met zijn nieuw VPLEX-platform kan EMC die technologie van-daag al leveren.”

Het probleem met opslag was tot nog toe dat het beperkt was tot één locatie, lees: risicovol en vaak moeilijk schaal-baar. Met VPLEX wordt dat fenomeen nu uit de wereld geholpen want je kan probleemloos grote hoeveelheden ge-gevens over verschillende datacenters gaan verdelen en beheren. Pat Gelsin-ger, president en COO bij EMC, windt er geen doekjes om: VPLEX wordt voor opslag wat servervirtualisatie voor

computing in het algemeen betekent, met een nooit geziene doeltreffendheid en fl exibiliteit. “Voor ons is de mogelijk-heid om data te delen, te verplaatsen en te consulteren ongeacht de locatie een cruciaal element van de stap naar een private cloud. Met deze technologie kan je aan een ‘follow-the-sun computing’ gaan doen, je werkbelasting verplaat-sen naar regio’s waar de energiekosten minimaal zijn of ze weghalen vooraleer een storm of andere natuurramp ze kan beschadigen. Je werkt met andere woor-den met een wereldwijd opslagnetwerk waarbinnen je onbeperkt je gegevens kan herschikken om altijd een optimale toegang te verkrijgen.”

AccessAnywhereHet mooie aan de nieuwe technologie is dat ze geen onderscheid maakt tus-sen opslagsystemen van EMC of andere fabrikanten - multi-platform, multi-vendor dus. EMC, Dell, Fujitsu, Hewlett Packard, Sun, Hitachi Data Systems, NetApp - allemaal kunnen ze vanuit het-zelfde centrale punt beheerd worden. In eerste instantie zijn twee versies van VPLEX beschikbaar, Local en Metro. Lo-cal is beperkt tot één enkele cluster op één locatie, Metro kan twee afzonder-lijke VPLEX-clusters verbinden in het-zelfde datacenter of in datacenters die tot 100 km van elkaar verwijderd mogen zijn - en toch alle gegevens behandelen alsof ze in één locaal datacenter zitten. Volgend jaar komen er nog twee andere

Nu de grenzen tussen datacenters vervagen door de vele cloud-initiatieven over heel de wereld, wordt het wel tijd om ook de opslag in de cloud onder de loep te nemen. Opslag-reus EMC doet dat met zijn VPLEX, een nieuw storageplat-form dat opslag op meerdere locaties virtualiseert en vanuit één centraal punt laat beheren.

versies, Geo en Global, die dan datacen-ters over heel de wereld zullen kunnen aanspreken. De technologie is gedeel-telijk afkomstig van ontwikkelingen van

Filip Joly, country manager Iomega Benelux.

thema-artikel

Page 36: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 36

YottaYotta die EMC aangekocht heeft, aangevuld met eigen R&D van EMC. De storageleverancier uit Hopkinton noemt zijn concept ‘AccessAnywhere’ en heeft beloofd dat het uiteindelijk in al zijn pro-ducten terug te vinden zal zijn. VPLEX zal beschikbaar zijn onder licentie of onder een abonnementsformule.

Dat virtualisatie in dit hele verhaal een centrale plaats inneemt, hoeft niet te verwonderen, het wordt immers alge-meen beschouwd als de eerste stap op weg naar de private cloud. Een gevirtu-aliseerd datacenter verhoogt niet alleen de fl exibiliteit door de processen voor server- en opslagprovisie te stroomlij-nen maar het wijzigt ook in belangrijke mate de manier waarop IT-organisaties met hun opslag omgaan. Virtualisatie verhoogt immers de snelheid waarmee capaciteit aan nieuwe toepassingen kan worden toegekend, en migratietoepas-singen zoals VMware VMotion of VMware Storage VMotion maken het mogelijk op een dynamische manier toepassingen van de ene server naar de andere over te brengen of virtuele schijven van de ene array naar de andere.

Visibiliteit erg belangrijk“Visibiliteit is voor een Storage Area Net-work altijd een grote uitdaging geweest, maar die wordt nog groter als we met vir-tuele omgevingen te maken krijgen waar toepassingen, virtuele machines en ser-vers continu verstoppertje spelen met de opslagomgeving”, zegt Bob Laliberte,

senior analist bij de Enterprise Stra-tegy Group. “Daarom is de nieuwe Ionix Storage Confi guration Advisor van EMC zo belangrijk omdat deze toepassing end-to-end visibiliteit mogelijk maakt, samen met change management en po-licy control. Hierdoor kunnen bedrijfskri-tische toepassingen met zekerheid blij-ven draaien, verhoogt de operationele doeltreffendheid en worden risico’s tot een minimum beperkt in het datacenter van vandaag.”

EMC heeft onlangs ook een ‘advisory panel’ aangekondigd dat de industrie moet helpen bij de overgang naar het private cloud model omdat het vastge-steld heeft dat lang niet alle bedrijven precies weten hoe ze die stap naar de cloud moeten zetten. Dat al deze nieuwe initiatieven uitgerekend van EMC komen, hoeft niemand te verbazen. Het bedrijf is en blijft immers de absolute nummer één onder de leveranciers van externe opslagsystemen, zoals blijkt uit recente cijfers van marktonderzoeker IDC (zie tabel), met een marktaandeel van bijna 25 procent en een ruime voorsprong op naaste achtervolgers IBM en NetApp die elk ongeveer 11 procent voor hun rekening nemen. EMC en NetApp waren overigens ook de snelste groeiers in het eerste kwartaal van dit jaar.

Perfecte aanvulling

In de lente van 2008 nam opslagreus EMC het kleinere broertje Iomega over. Op het eerste gezicht een ver-rassing maar in feite een doordachte zet van EMC dat met Iomega toegang kreeg tot het snelgroeiende kmo-segment. Filip Joly, country manager Iomega Benelux, bevestigt dat. “EMC is wereldleider in storage and back-up voor grote bedrijven, maar wat met de typische Belgische kmo? Zij ston-den voor de keuze: ofwel bouwen we alles zelf from scratch, of we nemen een bedrijf over dat hier al ervaring heeft en dat we nog succesvoller kun-nen maken. Vandaag voelen wij ons binnen EMC als een vis in het water. Wij konden meteen beschikken over een moederholding met een enorme R&D-capaciteit, en sedert EMC World dit jaar sluit de roadmap van Iomega ook naadloos aan bij de roadmap van EMC, en dat is ook ideaal voor onze partners die nu onze naamsbekend-heid kunnen uitspelen.”

Uiteraard is er ook technologisch al kruisbestuiving. Zo is Iomega voor zijn NAS-gamma begin vorig jaar al overgeschakeld op het besturings-systeem van EMC, LifeLine. Ook zijn nieuw StorCenter ix12-300r is een kruising met EMC-technologie. “En dat is ook logisch want onze R&D-mensen vormen nu een onderdeel van het grotere EMC R&D-team en ontwikkelen samen”, zegt Joly. “Onze Iomegaproducten maken ook gebruik van de EMC-managementsoftware en werken ook met het zopas aangekon-digde VPLEX van EMC. Maar let wel, er is bijzonder weinig overlapping. Neem nu NAS-apparatuur. Wij beginnen bij een paar honderd euro en gaan tot zo’n 8.000 euro met onze ix12. EMC CLARiiON begint pas boven 10.000 euro, dus eigenlijk is er geen overlap-ping. Wij brengen met Iomega typisch producten waar veel kmo’s, vooral de grotere, zaten op te wachten. Dat is de reden waarom wij zo’n perfecte aan-vulling op het EMC-gamma vormen.”

Top 5 Vendors, Worldwide External Disk Storage Systems Factory Revenue, First Quarter of 2010 (Revenues are in Millions)

Vendor1Q10

Revenue

1Q10 Market Share

1Q09 Revenue

1Q09 Market Share

1Q10/1Q09 Revenue Growth

1. EMC $1,222 24.6% $888 21.0% 37.6%

2. IBM $579 11.7% $476 11.2% 21.6%

2. NetApp $550 11.1% $373 8.8% 47.4%

4. HP $506 10.2% $482 11.4% 5.0%

4. Dell $500 10.1% $410 9.7% 21.8%

Others $1,601 32.3% $1,605 37.9% -0.3%

All Vendors $4,959 100.0% $4,235 100.0% 17.1%

Source: IDC Worldwide Disk Storage Systems Quarterly Tracker, June 3, 2010

Page 37: CxO Magazine 83

SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc.in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright © 2009, SAS Institute Inc. All rights reserved.

BELUX 2010

REGISTER NOWon www.sasforum.be

YOUR SEAT IS

You can.

By attending the SAS Forum BELUX 2010

on 7 October 2010.

What if you could discover The Power to Know ® in just one day?

The largest Business Analytics conference in Belgium.

Page 38: CxO Magazine 83

In het huidige economische klimaat wordt er van u verwacht dat u meer bereikt met minder. Om dit te kunnen doen, moet u tegemoetkomen aan technologische uitdagingen door gebruik te maken van virtualisatie, de-duplicatie, cloud computing, en vele andere oplossingen. Iptor Belgium is uniek gekwalifi ceerd om u te helpen bij het beoordelen, implementeren en optimaliseren van een van deze nieuwe IT-oplossingen binnen uw informatie-infrastructuur:

• Servers en virtualisatie • Effi ciënte storage-oplossingen • Effi ciënte dataprotectieoplossingen • Effi ciënte migratie • Effi ciënte IBM Power Systems

OP WEG NAAR EEN EFFICIËNTE INFORMATION INFRASTRUCTURE

Iptor Belgium | T. +32 9 280 2424 | E. [email protected] | I. www.iptor.be

SYSTEM INTEGRATOR SOFTWARE SERVICES BUSINESS CONSULTANCY

Werken bij Iptor Belgium?

IPTOR biedt een boeiende,

snel veranderende

werkomgeving waar klantfocus

en resultaatgerichtheid

gecombineerd worden met fun,

collegialiteit en openheid. Bent

u enthousiast over een sales- of

presales-functie bij Iptor Belgium,

neemt u dan telefonisch contact

op met onze HR-afdeling:

+32 2 755 35 11.

Page 39: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 39

ICT

Frans Godden

Barco gaat in zee met Salesforce.com

Klantentevredenheid maximaliseren met online-oplossingWe vermoeden niet dat we u Barco nog moeten voorstellen, de West-Vlaamse televisiepionier heeft in zijn 75-jarig be-staan naam en faam verworven met su-pergesofi sticeerde visualisatieproduc-ten voor een waaier van sectoren, van media en entertainment over verkeer en transport tot luchtvaart en defensie. Met zo’n 3.300 werknemers verspreid over heel de wereld realiseerde het vorig jaar een omzet van 638 miljoen euro.

Precies die grote regionale spreiding maakte het voor Barco moeilijk om een eenvormig service- en supportniveau te waarborgen. Er waren diverse systemen naast elkaar in gebruik, wat het opslaan en uitwisselen van gegevens sterk be-moeilijkte. Bovendien was er meestal geen integratie met de ERP-toepassin-gen wat heel vaak tot dubbele invoer van dezelfde gegevens leidde, en ook Web en e-mail werden nauwelijks ondersteund zodat veel aanvragen zelfs niet geregis-treerd werden. Eigenlijk was de afhande-ling van de klantenvragen en –contacten nog nooit echt in kaart gebracht.

Aangename verrassingBarco ging daarom begin 2007 op zoek naar een oplossing die al die proces-sen kon stroomlijnen om de afhande-ling van de service te optimaliseren en zodoende ook de klantentevredenheid te verbeteren. “Wij wensten wereldwijd één standaard voor het behandelen van service-aanvragen, ongeacht het kanaal dat daarbij gebruikt wordt – telefoon, fax, brief, of e-mail”, legt Geert Wauters uit, Business Domain Architect bij Barco. “Wij hadden aan een aantal leveranciers twee scenario’s gegeven waarvoor ze enkele maanden de tijd kregen om uit te werken. Uiteindelijk bleken ze maar 80 % van het gevraagde gerealiseerd te hebben. Toen kwam Salesforce.com op de proppen, dat oorspronkelijk niet op onze selectielijst stond omdat we vrees-den dat ze de integratie met ons ERP-sys-teem, Baan, niet zouden aankunnen. Zij

kregen amper vijf dagen de tijd om hun voorstel uit te werken, maar wat bleek? Zij voldeden perfect aan al wat in onze scenario’s en requirements stond – een complete verrassing.”

De keuze was dan ook snel gemaakt, want kiezen voor SaaS (Software-as-a-Service) betekende ook dat er geen oplossingen op de lokale servers meer moesten geïnstalleerd worden. En de upgrades gebeuren automatisch, ieder kwartaal, zonder dat de bedrijfsconti-nuïteit in gevaar komt. Volgens Geert Wauters kost de Salesforce-oplossing over een periode van vijf jaar niet meer dan een on-premise-oplossing, en dat ondanks bijkomende voordelen als fl exi-biliteit, tracking en rapportering.

De wereldwijde roll-out is intussen rond, Australië is onlangs als laatste site ook live gegaan. “Een van de grote voordelen is dat we nu een en hetzelfde systeem voor dezelfde functionaliteiten gebrui-ken over heel Barco”, zegt Wauters. “De lokalisaties zijn zeer snel gebeurd, en al-

Voor een internationaal technologiebedrijf als Barco met ac-tiviteiten in meer dan 90 landen over heel de wereld is een effi ciënte klantenservice en –support van cruciaal belang. De koppeling van alle systemen dwars over alle tijdzones heen, inclusief een link naar de onderliggende ERP-toepassingen, lag echter niet voor de hand. Tot Barco een beroep deed op Salesforce.com...

les staat nu online met een erg intuïtieve gebruikersinterface. Ook aanpassingen kunnen heel snel gebeuren, wat niet on-belangrijk is in een organisatie als Barco waar voortdurend wat verandert.”

Virtueel contactcenterDe toepassing telt momenteel een 350 interne gebruikers. De servicevragen van klanten via het Web, e-mail of per telefoon worden nu geregistreerd, en relevante externe gegevens uit het ERP-systeem worden toegankelijk gemaakt via Salesforce. De klant kan ook zelf via de Website de status van zijn aanvraag volgen en eventueel al zijn eerdere vra-gen bekijken. “Dit concept is ideaal voor onze contactcenters waar hightechmen-sen in meedraaien die niet altijd aan hun bureau zitten, want met deze tool kun-nen we de helpdesk virtueel maken, al wat onze medewerkers nodig hebben is Internettoegang”, legt Wauters uit.

Momenteel maken vooral de medische divisie en service & support hiervan ge-bruik, maar ook andere divisies staan volgens hem te springen om ermee te mogen starten. Geert Wauters houdt de boot nog wel even af omdat de roll-out daar wat complexer zal zijn en dus meer voorbereiding zal vergen, maar hij is vast van plan in de loop van volgend jaar ook de rest te migreren naar de Salesforce-oplossing.

U wilt reageren? [email protected]

Page 40: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 40

ICT

Jean-Luc Manise

Bi-Monthly Headlines

ICT

PME (respectivement 95 et 57%). Autre enseignement: la vente en ligne est très peu développée: 7% des TPE proposent des magasins en ligne. Les chiffres sont un peu meilleurs dans les PME (10%) et les grandes entreprises (17%). Et l’AWT de plaider pour une amélioration de la formation aux TIC, beaucoup de chefs d’entreprises, et particulièrement pour les indépendants, ayant été peu ou pas formés à l’usage des TIC, a fortiori s’ils ont plus de 40 ans. Il s’agit encore de rationaliser les dispositifs d’aide à l’adoption des TIC et de l’e-business: “Différents régimes cohabitent, parfois en se faisant concurrence. Les aides e-business et la consultance des Rentic pourraient servir de socle pour une re-défi nition générale des aides TIC en élar-gissant leur périmètre d’action, l’objectif global étant le renforcement de la visibi-lité et de l’interactivité des sites Web des entreprises wallonnes.”

MIC: 5 lauréats pour le ‘boot-camp’, version 2C’est la deuxième édition d’une initiative du Microsoft Innovation Center destinée à pousser de jeunes start-ups. Cinq lau-réats ont été récompensés. WebVeille a reçu le Prix de l’Idée en Or pour sa plate-forme de surveillance des sites de discussions en ligne (lisez Twitter et Fa-cebook mais aussi les blogues et les fo-rums). A partir des données recueillies, WebVeille structure les infos ‘parlantes’ dans des tableaux de bord d’aide à la décision. Phisa est lauréat dans la caté-gorie Entrepreneur 2.0 pour une solution de réseaux coopératifs pour PME. Le prix du meiller plan d’affaires a été attribué à MediCloud pour sa plate-forme de dos-sier médical ‘in the cloud’. Les autres no-minés sont Hive the Solution (prix B2B), Gemotions (prix B2C) et Wikeo qui rem-porte le prix du Rookie of the Year pour une solution de création de site ‘pour tous’.

Vous souhaitez réagir? [email protected]

E-mails: 90% de spamsC’est la conclusion du dernier rapport MessageLabs Intelligence de Symantec. Face à ce constat, Trend Micro vient de lancer une solution SaaS de sécurisa-tion des e-mails. Steve Quane, Chief Product Offi cer de Trend Micro: “90% de tous les e-mails sont du spam. Avec la solution IMSVA (InterScan Messaging Security Virtual Appliance), les spams sont interceptés à l’extérieur du réseau de l’entreprise, ce qui réduit le trafi c d’e-mails de 90%. Cela représente une forte

économie en terme de bande passante. L’application peut en outre être pilotée via VMware, ce qui garantit également la confi dentialité des courriers sortant.” Le principe adopté par Trend pour cette ver-sion 8.0 d’IMSVA est de réunir dans une seule solution les avantages de la sécu-rité hébergée (les messages sont fi ltrés en amont) et ceux d’une solution gérée localement: le dispositif virtuel pour VM-ware permet aux utilisateurs de détermi-ner eux-mêmes les réglages et de garder le contrôle de leur politique de sécurité. Selon Osterman Research, la réduction des coûts amenée par cette externalisa-tion du contrôle de la messagerie est es-timée dans une fourchette de 55 à 70%.

Modèle SaaS à la traîne?La multiplication de solutions SaaS n’en fait pourtant pas le modèle dominant selon le Gartner. Selon les calculs du bureau d’étude, il a pesé en 2009 (seu-lement) 3,4% des dépenses des entre-prises en applications professionnelles, soit une toute petite hausse (2,8%) par rapport à 2008. Ce sont essentiellement les marchés du CRM et du collaboratif qui sont concernés. Et les utilisateurs re-prendraient également les mêmes (mau-vaises) habitudes qu’on retrouve avec les applications traditionnelles: Gartner cite des logiciels loués qui se seraient jamais utilisés, ou encore la surlocation afi n de bénéfi cier de tarifs préférentiels.

Wallonie: baromêtre 2010 de l’AWTL’Agence Wallonne des Télécommuni-cations a publié en mai dernier les prin-cipaux résultats de son enquête des ‘usages ICT en Wallonie’ effectuée fi n 2009. Le travail portait sur cinq types de publics: les entreprises, les citoyens, les écoles, les communes et le secteur du tourisme. Un constat au niveau profes-sionnel: il y a encore du chemin à parcou-rir puisque seulement 75% des TPE sont connectées à Internet et 23% disposent d’une site. Des chiffres à comparer aux

Jean-Claude Marcourt, Ministre de l’éco-nomie et des nouvelles technologies: “La Wallonie n’est pas un désert numérique mais on doit faire pace à des retards parfois signifi catifs.”

Page 41: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 41

Legamaster e-Board FLEX:Stel zelf uw ideale bord samen!

U kiest zelf:het gewenste formaat• standaard of breedbeeld • (4:3 of 16:10)korte of lange afleggoot• wandbevestiging of mobiel • vast of in hoogte verstelbaar• met of zonder zijpanelen• zijpanelen: wit, groen of raster• uitgebreide keuze uit projectoren • en beugels

tel zellff uw

••••••

www.e-legamaster.nlwww.e-le

NIEUW!verstelbaar

kolommenbord

wandmontage, in hoogte verstelbaar

met groene zijpanelen

verrijdbaar, in hoogte verstelbaar

zijpanelen met rasterindeling Interactieve

oplossingen

al vanaf

€ 1.299,-excl. BTW

Page 42: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 42

Concept ‘Green Lane’: containers worden niet gecontroleerd

Wereldwijde containeropvolging mogelijk dankzij VeLP+

Logistics & Manufacturing

Karel De Decker

Enige tijd geleden vertrok het eerste schip in de haven van Durban (Zuid-Afrika) met aan boord de eerste volle contai-ner die dankzij de bevestiging van een device (elektronisch toestel) feilloos opgevolgd kan worden tot op de plaats van bestemming.

Belangrijk is op te merken dat deze tes-ten de eerste praktijktoets zijn van de zogenaamd ‘green lanes’. Hierbij wordt het controlelicht van de douane op groen gezet vanaf het moment van het laden van de container tot het moment van de aankomst van de goederen op de uitein-delijke bestemming. Dit betekent dat de goederenstroom niet zal gestopt worden door de douane voor controledoelein-den, wat een mooie tijdswinst oplevert.

“Dankzij het VeLP+Platform kunnen de importstromen vanuit Durban naar Antwerpen vlot passeren zonder opont-houd. Dit levert een competitief voordeel op voor zowel het importerende als het exporterende land”, aldus Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie en voog-dijminister van het VIL.Deze eerste testen in het kader van het concept ‘green lane’ naar Antwerpen versterken Vlaanderen als een aantrek-kelijke, logistieke topregio in Europa, omdat containervervoer naar Vlaande-ren betrouwbaarder, effi ciënter, veiliger en sneller kan verlopen.

Sterke projectpartnersHet project kan rekenen op enkele sterke en innovatieve spelers zoals Porthus, een toonaangevende leverancier van Global Trade Management-oplossingen, Deloitte België met een sterk internati-onaal netwerk, Inno.com, een experti-secentrum gespecialiserd in de integra-tie van nieuwe technologie in complexe IT-omgevingen, EDC, pionier op het vlak van globale satellietcommunicatie, Se-quoyah, innoveert in bedrijfsprocessen en ten slotte de Algemene Administratie van de douane en accijnzen. Ook South African Revenue Service en Toyota Mo-tor Europe hebben in de startfase van de wereldwijde containeropvolging een grote rol gespeeld.

U wilt reageren? [email protected]

Deze corridor werd opgezet in samen-werking met Toyota Motor Europe en de douane om de werking van het VeLP-Platform, het Vlaamse e-Logistics plat-form, in real time uit te testen. Vlaamse havens verkrijgen hierdoor een compe-titief voordeel want de containers met groen licht worden niet langer gecontro-leerd, wat tijdswinst oplevert.In oktober 2008 startte het VIL met het uitwerken van de Proof of Con-cept (POC) van het VeLP+Platform. Het VeLP+Platform is een open en neutraal communicatieplatform voor container-opvolging en het integraal beheer van de daaraan gerelateerde informatiestro-men, zowel op niveau van beveiliging als containerinhoud, en de daaraan ge-koppelde diensten. Doel van dit door-braakproject is om het containervervoer betrouwbaarder, effi ciënter, veiliger en sneller te maken en zo Vlaanderen in de kijker te plaatsen.

Dankzij het VeLP+Platform kan Vlaan-deren zich profi leren als topregio voor het realiseren van Secured Trade Lanes door innovatief gebruik te maken van technologie op het vlak van tracking & tracing. Op de container wordt een Con-tainer Security Device (CSD) bevestigd dat, door middel van satelliettechnolo-gie, informatie naar het VeLP+Platform stuurt met betrekking tot de locatie en integriteit/status van de container. In het VeLP+Platform wordt deze informatie ge-koppeld aan de inhoud van de containers en zichtbaar gemaakt voor de verschil-lende partijen in de keten, met de dou-ane als belangrijkste partner.

‘Green lanes’: de toekomstNoël Colpin, Administrateur-Generaal Douane en Accijnzen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, ondersteunt dit VIL-project: “Het VeLP+Platform is een bron van informatie voor alle partij-en in de keten en draagt bij tot de vereen-voudiging van de douaneprocedures.”

Momenteel is de VeLP+POC in de real life testfase beland. De eerste Toyota-contai-ner met vertrek in Durban met aankomst in Diest, uitgerust met een CSD, was vier weken onderweg en kon permanent ge-test en gevolgd worden. In real-time kan vanaf nu de locatie van de container én zijn inhoud gespot worden, de status van het CSD gecontroleerd worden (verzege-ling intact dan wel gebroken) en nage-gaan worden of de container al dan niet geautoriseerd geopend wordt.

Met het VeLP+Platform kan in real-time de locatie van de container en zijn in-houd gespot worden.

Page 43: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 43

Gebruik en toepassing

Integratie van RFID in de logistiek

Dankzij de RFID-technologie kunnen goederen doorheen de hele supply chain worden gevolgd, doordat ze zijn uitge-rust met kleine transponders of tags, die met RFID-lezers communiceren. Een RFID-lezer identifi ceert het product met behulp van de transponder/tag. Er is geen vrij gezichtsveld nodig en met de recente technologie is het mogelijk om tegelijkertijd meerdere pallets of dozen in te lezen.

RFID-systemen zijn beschikbaar op ba-sis van vijf frequentiegebieden: 125KHz, 134KHz, 13,56MHz, 868MHz en 2,4GHz. Iedere radiofrequentie heeft zijn eigen karakteristieken en toepassingsgebie-den. Hoe lager de frequentie hoe korter de afstand, hoe hoger de frequentie hoe langer de afstand. 125KHz lezen in open-lucht kan over een tiental centimeters, 2,4GHz kan dit over honderden meters.

Er zijn tal van RFID-toepassingen moge-lijk zoals toegangscontrole, tracking & tracing van containers, identifi catie van personen en dieren, dossierbeheer, ba-gagesortering en lokaliseren van materi-eel op terreinen. De keuze van het type RFID-tag hangt af van de toepassing en wordt typisch ondersteund door speci-alisten in het domein. Een actieve RFID-tag heeft een batterij waarmee extra energie geleverd wordt en waarmee gro-te afstanden kunnen worden overbrugd. Ze worden dan ook vaak toegepast als bakens in een RTLS (Real Time Location System)-oplossing, waarbij de levenduur van de batterij uiteraard een aandachts-punt is. Passieve RFID-tags hebben geen batterij en krijgen hun energie van de lezer wanneer de tag zich in zijn radio-frequentieveld bevindt. Bij een passieve tag is de afstand warin de lezer en de tag kunnen communiceren beperkt. Semi-passieve RFID-tags hebben een batterij die alleen gebruikt wordt als de tag in de buurt komt van een RFID-reader en dient om geheugencapaciteit en intelligentie van de chip te verbeteren.

Goederenbewegingen controlerenRFID biedt potentieel om op een snelle en eenvoudige manier de goederenstro-men te controleren. Typisch zal men deze controles bij de in- en uitgang van een or-ganisatie opzetten. De RFID-tag laat toe om ‘in de beweging’ de goederen aan te melden en hun verwachte ontvangst te controleren. Bij verzending kan de tech-nologie gebruikt worden om de correcte lading na te gaan, en bij stockcontroles kan de aanwezigheid van goederen ge-automatiseerd opgevolgd worden. Toe-passingen zijn er bijvoorbeeld voor VMI (Vendor Managed Inventory) in retail, maar vooral voor controle van dure of (diefstal)gevoelige artikelen. Maar over het status van die goederen kan een klas-sieke RFID-tag niet veel kwijt. Hiervoor zijn tags nodig met geheugencapaciteit waarop gegevens die verkregen werden via sensoren kunnen worden opgeslagen.

Dankzij sensoren intelligentie informatieMogelijke toepassingen voor sensoren zijn temperatuurmonitoring, schok- en bewegingsregistratie, openen van ver-pakkingen, positioneringsinformatie, afstandmeting t.o.v. andere tags i.v.m. het gescheiden houden van fl ows en der-gelijke. Aan de hand van deze informatie kan een intelligent leessysteem de gege-vens uit de tag verwerken en een logica laten lopen om te bepalen of een pallet

al dan niet een gedetailleerde controle moet ondergaan. Een voorbeeld is ‘Vers Schakel’, een pilootproject in Nederland waarbij versgesneden groente door mid-del van RFID en sensortechnologie snel-ler en verser bij de klant wordt gebracht. Door de toepassing van RFID in de krat-ten met versgesneden groente te verwer-ken, is in een oogopslag duidelijk waar de groenten zich bevinden. De combi-natie met een temperatuursensor maakt het ook mogelijk om nauwkeuriger te be-palen hoe vers de groente is.

U wilt reageren? [email protected]

Barcodescanning is een klassieker als technologie om goe-deren te herkennen en op een geautomatiseerde manier ge-gevens in de systemen te verwerken in modern supply chain management. Nu de hype rond RFID over is gaan veel onder-nemingen op zoek naar echte waardetoevoegende toepas-singen in de logistieke keten. De toepassingen zijn momen-teel nog beperkt maar toekomstgericht veelbelovend.

Logistics & Manufacturing

Jan De Kimpe

thema-artikel

RFID voor herkenning van goederen bij de ingang. Maar wat met de controle van de toestand van de goederen?

Page 44: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 44

Logistics & Manufacturing

CxO Redactie

Nico VandaeleProf. dr. KU Leuven

Johan VandenbroeckSupply Chain and Purchasing Director Tessenderlo Group

Mike CallensVice President sourcing Atlas Copco Airpower nv

Suzy CostersDirectorSC2 Supply Chain Square

Paul Masschelein Procurement DirectorAsco Industries

Alex Van BreedamProf. KU Leuven enUniversiteit Antwerpen

Expert Group Logistics

Isabelle DeroLogistiek managerHubo België

Nik DelmeireNationaal voorzitterO.T.M.

Marc Slegers VP Telenet Procure-ment & Supply Chain

Oliver CorluyPresidentPICS Belgium

Geert SwinnenBusiness Services Manager Chevron Phillips Chemical Company

Sonja De WolfLogistiek ManagerEternit

Recent toegetreden lid

Nathalie ViersetManager logistiekTiense Suiker-raffi naderij

Luc PeetersSupply Chain DirectorNutricia-Milupa Belgium

Erik ChabotBusiness Unit ManagerLogisticsHonda Europe

Recent toegetreden lid

Voor Asco Industries is facility management geen strategische prioriteit

“Het hart van onze activiteiten is mechani-sche bewerking en productassemblage”

Airbus, Bombardier) ofwel hun 1ste tier

leveranciers”, verduidelijkt Masschelein.

“Die laatste integreren de componenten

in een groter geheel dat zij dan recht-

streeks aan de vliegtuigconstructeur le-

veren.”

“Ik ben verantwoordelijk voor aankoop,

leverancierskwaliteit en de volledige

Asco Industries is voor 100% actief in de vliegtuigsector, bijna uitsluitend in de burgerluchtvaart. “Wij produceren wat ‘safety critical components’ genoemd wordt”, vertelt Paul Masschelein, Procurement & Supply Chain Director bij Asco Industries. “Dat zijn mechanische onderdelen in vlieg-tuigen voor geleidingsmechanismen, voor de profi elen aan de voorkant en de achterkant van de vleugels, voor dragende structuuronderdelen voor landingsgestellen en voor struc-tuurcomponenten in de romp van vliegtuigen.”

Asco Industries is een Belgisch familie-bedrijf en telt op dit ogenblik bijna 1.200 werknemers, waarvan ongeveer 900 in België. In België heeft het bedrijf geen en-

kele klant. De klanten zijn de grote vlieg-tuigbouwers die over heel de wereld ver-spreid zitten. “Onze klanten zijn ofwel de vliegtuigconstructeurs zelf (zoals Boeing,

“Een van de belangrijkste aandachtspunten is het betrouw-

baar maken van de operaties naar onze klanten toe. Op die manier

kunnen we een hogere service level bereiken op het gebied

van de leveringsgarantie.”

Page 45: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 45

inbound logistics”, gaat Masschelein verder. “Ik leid een team van zo’n 60 medewerkers waarvan er 20 voor de aankoopafdeling werken, een tiental in kwaliteit en de rest binnen logistiek. Fa-cility management behoort ook tot mijn bevoegdheid.”

Facility management louter functioneelWat is jullie beleid op het gebied van faci-lity management?“Er wordt nogal wat geoutsourced op het gebied van facility management: schoon-maak, security en onderhoud. We heb-ben een kleine interne ploeg voor directe interventies. Wij concentreren ons op het onderhoud van onze CNC machines om-dat dat in het hart van onze activiteit zit. Onze hoofdactiviteit is eigenlijk mecha-nische bewerking. We doen een deel van het onderhoud zelf en we outsourcen een deel bij de machinebouwer zelf. Er zijn twee partijen betrokken bij het be-leid op het gebied van facility. We hebben een afdeling die opgedeeld is in enerzijds facility maintenance en anderzijds main-tenance van machines. Die bepalen wat moet gebeuren qua onderhoud en inter-venties. Verder is er general procurement dat zich bezighoudt met alles aan te kopen wat niet rechtstreeks met de productie of de bewerking te maken heeft. En dat depar-tement doet het commercieel beheer met de leveranciers.”

Heeft facility management ook een in-vloed op de business processen?“Heel weinig. Het hart van onze activi-teiten is mechanische bewerking en pro-ductassemblage. We hebben gebouwen en installaties nodig om te produceren, maar we beschouwen het niet als strate-gisch of als iets dat rechtstreeks bijdraagt aan de business van ons bedrijf. Het is ge-woon iets dat we nodig hebben en dat we zo effi ciënt mogelijk proberen in te vullen. Het is louter functioneel. Facility manage-ment heeft weinig invloed op de relatie met onze klanten.”

Interactie met de klantWat is de strategische prioriteit binnen uw departement?“Asco is gespecialiseerd in het bewerken van harde metalen (titanium, staallegerin-gen) en complexe grote aluminiumstuk-ken, speciaal voor de luchtvaartsector.

In onze markt staan we aan de top. We werken met heel gesofi stikeerde machi-nes en snijgereedschappen. Dat zit in de kern van de activiteit van het bedrijf. Als we nieuwe machines aankopen, wat heel regelmatig gebeurt, gaat het over heel aanzienlijke investeringen. Daar moet je dus de nodige aandacht aan besteden omdat dat een directe impact heeft op de performantie van de operations. In de vliegtuigindustrie heb je een be-perkt aantal ontwikkelingen. Zo is Boeing nu bezig met de introductie van een nieuw model, de 787. De introductie van het vo-rige model, de 777, dateert van 1995 en dat is inmiddels 15 jaar geleden. Als zij aan een nieuw model beginnen, spreken zij hun leveranciers aan en dat vergt dan langs onze kant nieuwe investeringen.”

Werken jullie ook echt samen met klan-ten om nieuwe dingen te ontwikkelen?“In deze wereld heb je twee types op-drachten. Ofwel komen klanten met een design en vragen ze aan ons om – in sa-menspraak met hen – de productie te doen. Bij het ontwerp zijn we dan niet be-trokken, maar wel bij de industrialisatie: het converteren van het ontwerp naar de productie.Ofwel heeft Asco ‘full design authority’. Je krijgt van de klant een functionele spe-cifi catie en op basis daarvan moet je het product ontwerpen. En daarvoor is er heel wat interactie met de klant. Zo werkt een aantal van onze ingenieurs op het plat-form van Boeing in Seattle.”

Zijn jullie bezig met energiebeheer?“Energie wordt aangekocht, zowel elek-triciteit als gas. Dat gebeurt in nauwe sa-menwerking met de maintenance groep. Er wordt uiteraard gekeken naar energie-

besparingen. Als een bewerkingsmachine 24 uur op 24 uur moet draaien, heb je na-tuurlijk 24 uur energie nodig. We bekijken dan op welke manier we de energiefac-tuur binnen de perken kunnen houden. Die gaat de laatste tijd sterk omhoog. Al-ternatieve energie is op dit ogenblik niet aan de orde. We gebruiken nog altijd de klassieke energiebronnen. Er wordt geke-ken naar hoe we dat in de toekomst kun-nen veranderen, maar op dit ogenblik is er nog niets concreets. De ligging van de gebouwen in Zaventem beperkt trouwens sterk de mogelijkheden om zelf alterna-tieve energiebronnen te installeren.”

Lean = betrouwbaarWat wordt er gedaan om de medewerkers te sensibiliseren?“Er is een meer algemene poging om onze medewerkers te sensibiliseren. We kade-ren dat in onze ‘lean-approach’ die we in de productie hebben geïntroduceerd en waar we bekijken hoe we energieverspil-ling kunnen vermijden. Als je de cyclustijd op een machine kan beperken of verbe-teren, als je intern transport kan optima-liseren of een assemblagelijn korter kan maken, dan verkrijg je meteen ook ener-giewinst. Het is dus een aandachtspunt en maakt een onderdeel uit van de pro-ductie.”

Waarop focust jullie lean-beleid?“Een van de belangrijkste aandachts-punten is het betrouwbaar maken van de operaties naar onze klanten toe. Op die manier kunnen we een hogere service level bereiken op het gebied van de le-veringsgarantie. Ten tweede gaat het om het rationaliseren van de productie en het optimaliseren van het productieapparaat. Daarmee proberen we onze kosten onder controle te houden. Sinds twee jaar is dat beleid heel actief binnen operations en ook in de supply chain. Lean werkt pas als je dat doortrekt in de verschillende geledingen van een bedrijf. Ook fi nance, aankoop en de supply chain en andere diensten zijn daarbij betrokken. Als ERP-systeem gebruiken we MAPICS. Als be-heersysteem voldoet het, ook al is het van een oudere generatie. Het is een klassiek ERP-systeem met verschillende modules die de gegevensstroom binnen Asco be-heert en optimaliseert.”

Paul Masschelein, Procurement & Sup-ply Chain Director bij Asco Industries: “Facility management is louter functio-neel en heeft weinig invloed op de rela-tie met onze klanten.”

Page 46: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 46

Mission délicate

Les 4 phases de ‘l’integrated facility management’

Dans ce processus d’externalisation à un intégrateur, il faut distinguer quatre phases principales. Elles sont bien déli-mitées et se succèdent linéairement.Les quatre phases sont: orientation, transaction d’externalisation, transition et gestion du contrat.

Dans le cadre de la phase d’orientation, nous examinons à quel point une exter-nalisation complète des moyens infor-matiques est un scénario souhaitable. Les avantages et les inconvénients qua-litatifs et quantitatifs d’une externali-sation totale sont rendus intelligibles et décrits dans un business case. Sur la base des résultats de ce cas, nous dé-cidons d’externaliser intégralement ou non. La décision d’une externalisation complète ou partielle relève du conseil d’administration. Il se peut que le facility manager joue un rôle dans cette phase, en fonction de la manière dont il voit ce développement. Comme une menace ou comme une chance?

La phase de transaction d’externalisa-tion est un processus qui exige de la mi-nutie car les risques d’échec sont impor-tants. Pensez aux grosses conséquences fi nancières de la défi nition incomplète d’une prestation de service, au risque pour la continuité opérationnelle si nous choisissons un intégrateur incompétent

Logistics & Manufacturing

Karel De Decker

achats et communications. La collabora-tion au sein de cette équipe sera inten-sive, pour que la transition se déroule en souplesse.

La gestion de contrat, ou contract management: la conclusion Tandis que l’intégrateur s’occupe de la transition, le donneur d’ordre s’affaire à régler l’organisation de sa gestion de contrat.Le but de cette gestion de contrat est de garantir que les conventions pas-sées seront respectées, d’adapter le cas échéant les conventions, si les circon-stances l’exigent, d’être le maillon reliant le business et l’intégrateur et de stimuler une amélioration continue des résultats.Lors de la gestion de contrat, des ob-jectifs mesurables concrets sont déter-minés et contrôlés. Les résultats sont repris dans un tableau de bord, qui est utilisé lors des entretiens réguliers de suivi avec l’intégrateur et dont les résul-tats sont utilisés pour calculer les ‘per-formance targets’.

Le contract manager et l’intégrateur sont naturellement opposés l’un à l’autre, mais avec les mêmes intérêts. Tous deux ont pour objectif de réaliser les accords dont ils sont convenus ensemble, chacun jouant son rôle. Ils sont liés l’un à l’autre; si l’un échoue, l’autre échouera lui aussi. Cela exige de la confi ance, de l’ouverture et, parfois, de prendre une attitude vul-nérable.

Vous souhaitez réagir? [email protected]

et au risque de perturbations sociales si l’on n’attache pas assez d’attention au côté humain de l’externalisation.

La gestion du changement se niche dans la phase detransition Lors de la phase de transition, les sales managers font place aux transition ma-nagers, qui doivent réaliser toutes les belles promesses. Il faudra beaucoup de changements organisationnels et cela exige l’engagement d’un transition manager. Ce dernier est responsable du processus de changement pendant 6 à 12 mois.C’est surtout la transition des travailleurs qui constitue un processus extrêmement délicat.L’intégrateur a tout intérêt à ce que les travailleurs soient à nouveau motivés et inspirés. Il a grand besoin des tra-vailleurs car ils connaissent l’organisa-tion, les bâtiments, les installations et les clients.La phase de transition est personnalisée; elle sera effectuée par une équipe com-posée de travailleurs du donneur d’ordre et de l’intégrateur. Songez par exemple au contract manager du donneur d’ordre, aux départements de gestion des res-sources humaines des deux parties, aux services d’assistance tels fi nances, ICT,

En tant qu’organisateur, par quelles étapes passez-vous lorsque vous envisagez d’externaliser l’ensemble de vos moyens informatiques à un intégrateur? Quels choix opérez-vous au moment de l’externalisation? Quels sont les risques? La prise en charge globale externe est un processus long et complexe comportant de nombreux pièges. En échelonnant ce processus et en clôturant chaque phase par une conclusion offi cielle, le processus d’externalisation devient maniable, et les risques et les pièges sont maîtrisés.

article thématique

Page 47: CxO Magazine 83

Advertorial

BRIGHT I

DEABY C

xO

Je WiFi netwerk inzetten voor andere doeleinden dan datacommunicatie?

Draadloze monitoring?Telemetrie is het op afstand meten van bijvoorbeeld temperatuur, luchtvochtigheid of druk om die vervolgens te centraliseren in een meldkamer. Terwijl vroeger alle sensoren dienden bekabeld te wor-den, kan dat vandaag ook draadloos zodat dure bekabelingswerken opverbodig zijn. Als je bovendien kan vermijden dat je een speci-fi eke infrastructuur moet installeren en de bestaande wireless data infrastructuur kan gebruiken ( WLAN), is de investering van zo’n op-lossing snel terugverdient.

Lokalisatie van goederen, karren, gereedschap…Hetzelfde platform leent zich ook voor de lokalisatie van goederen, voertuigen en mensen; een functionaliteit die in elke business zijn toepassing vindt. Containers of karren tracken tussen je verschil-lende vestigingen, uw machinepark lokaliseren om onderhoud te kunnen uitvoeren. Ook op gebied van veiligheid biedt lokalisatie verschillende toepassingen. Je kan bijvoorbeeld nagaan waar werk-nemers of onderaannemers zich bevinden of forklift bestuurders verwittigen van de aanwezigheid van voetgangers .

Multifunctionaliteit , betere ROIMultifunctionaliteit is het grootste voordeel van de PHI DATA oplos-sing: er wordt een framework gecreëerd die perfect te integreren is met het bestaande WiFi-netwerk en die verschillende toepassingen kan ondersteunen, wat de kost per applicatie drastisch vermindert en de noodzaak tot het kennen van verschillende technologieën vermijdt.

Reeds een standaard in de medische wereldHospitalen maken gebruik van mobiele applicaties (patiëntendos-siers) die over het draadloos netwerk hun gegevens krijgen. Hetzelf-de netwerk zal de metingen van een temperatuursensor tag in de koelinstallaties beschikbaar maken op de centrale server, die rap-porten aanmaakt en alarmen beheert en aanstuurt. Integratie met PABX, email, sms of andere systemen maken de informatie makke-lijk toegankelijk.Karren, bedden, infuus pompen kunnen snel worden teruggevonden wat in tijdsbesparing resulteert, maar tevens weet je wie wat ontvan-gen heeft, en wanneer goederen vertrokken zijn naar de betreffende afdeling. Op dezelfde infrastructuur kan een dwaaldetectie worden geïmple-menteerd die de deuren bewaakt en een alarm genereert wanneer een patiënt ongeoorloofd de afdeling zou verlaten.

Zie je parallellen in uw omgeving, verlies je tijd en geld door steeds weer te zoeken naar je rollend materieel? Wil je te allen tijden weten wanneer je goederen bij je klanten arriveren? Loopt het manueel re-gistreren van het aantal arbeiders op je werven fout? Aarzel niet en contacteer ons.

PHI DATA [email protected]+32 2 4569195

Bi-Monthly Headlines Logistics & Manufacturing

Delhaize, Colruyt en 8 steden stappen in proefproject van ‘stille leveringen’Vlaams Minister Crevits van Mobiliteit zet, samen met Colruyt, Delhaize en 8 steden, proefprojecten op om de belevering van winkels in stedelijke centra duurzamer te maken. De verminde-ring van geluid, uitstoot van schadelijke stoffen, fi les en dode-hoekongevallen vormen de centrale doelstelling.Een van de actiepunten in het kader van Vlaanderen in Actie (VIA) is om Vlaanderen een echte slimme draaischijf voor vervoer en logistiek te maken. De concrete vertaling gebeurt via Flanders Logistics. De mogelijkheden van stille technologieën bij laad- en losoperaties in stedelijke centra werden onderzocht.Na de positieve reacties van Delhaize en Colruyt om in het pro-ject te stappen, was er tegelijk grote interesse bij acht steden. Antwerpen, Lier, Geel, Hasselt, Kortrijk, Ninove, Leuven en Vil-voorde stappen mee in het project. Stille leveringen van allerlei producten voor de warenhuizen zullen na de zomervakantie in enkele geselecteerde winkels (8 Delhaizewinkels en 6 Colruyt-winkels) worden uitgetest.Een soortgelijk project in Nederland heeft aangetoond dat dit re-sulteert in minder fi les tijdens de spitsuren, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een verhoging van de verkeersveiligheid.Enkele reacties op dit project:Luc Rogge, directeur-generaal Colruyt Distributie: “Als draaischijf tussen leveranciers en klanten is het onze verantwoordelijkheid om ons transport zo effectief en effi ciënt mogelijk te organise-ren. Hoe duurzamer ons transport verloopt, hoe makkelijker we immers onze laagsteprijzenpolitiek kunnen waarmaken.”Stephane Seghers, senior vice-president logistiek Delhaize Bel-gië: “Met dit project willen we de leefbaarheid in de omgeving van onze supermarkten duidelijk verbeteren. We gaan in de toe-komst nog andere gelijkaardige projecten opstarten.”

Gentse haven wil groot multimodaal logistiek platform wordenDe Gentse haven wil tegen het einde van het decennium een gro-ter multimodaal logistiek platform worden. Dat staat in het stra-tegisch plan dat het havenbestuur heeft opgesteld. De plannen zijn wel afhankelijk van de bouw van een nieuwe zeesluis in Ter-neuzen en de timing van het binnenvaart project Seine-Nord in Frankrijk. Gent wil tegen die tijd niet alleen de grootste biobrand-stoffencluster van Europa zijn, maar ook distributieclusters rond voeding, bouwmaterialen en biomassa ontwikkelen. Gent wil ook een belangrijke rol spelen in de trafi ek van bouwmaterialen naar Parijs. Met shortsea en binnenvaart wordt bovendien gemikt op 300.000 containers per jaar. In totaal wordt gerekend op 30 miljoen ton maritieme goederenoverslag en 20 miljoen ton over-slag via binnenvaart. Dat is telkens een stijging van gemiddeld 2 miljoen ton. Daarnaast worden 300 hectaren bedrijventerreinen voorzien, waaronder 80 hectare voor biogebaseerde economie.

Page 48: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 48

Finance & Legal

CxO Redactie

Ann Cools Finance & Administra-tion DirectorG4S Security Services

Werner De LaetCFOMobistar

Patrick DescampsCFOEOC Belgium

Rudi De WinterCFOVan Laere

Joost GietelinkCFO - Randstad GroupBelgium & Luxemburg

Johan MaesCFOAquafi n

Dave Vander HeydeFinancieel ManagerOndernemingen Jan De Nul

Expert Group Finance

Jean VoldersCFOTopcom

Kris CoppensFinance DirectorBosal Benelux

Luc D’HoineFinance Director BelgiumFujitsu Technology Solutions

Johan BlauwblommeCredit Control, Risk and Tax ManagerBalta Industries

Jean-Luc Van DoninckHead of Data & DevelopmentFortis Investment Management

Recent toegetreden lid

Luc JanssensFinancieel directeurAveve

Recent toegetreden lid

Balta Industries leed onder drastische vermindering van kredieten

Creatieve oplossingen en ingrijpen waar nodig

vigd. “Er werd vaak gewerkt met open accounts voor de grote klanten. Door de crisis werd dit onmogelijk. Na gerichte onderhandelingen kwamen we er op uit dat een aantal bedrijven bereid waren om een bepaalde som als garantie te deponeren. Met één Engelse klant werk-ten we met een stand-by-garantie, wat je een stok achter de deur geeft”, aldus Johan Blauwblomme.

Stabiel beleid loontIn 2005 werd bij Balta een credit control programma uitgewerkt. Maandelijks komt het credit control comité samen. Hierin zetelen, naast Blauwblomme, de CEO, de CFO en de verschillende busi-ness unit managers. Deze vergaderingen zijn zeer waardevol en in tijden van crisis bieden ze een gedegen basis van waaruit kan geschakeld worden om bepaalde za-ken onder controle te krijgen en te hou-den. Daarenboven bieden ze een het plat-form waarop je de klantenopvolging van bouwen, steunen en bijsturen. Een team van 6 mensen (grotendeels part time) volgen alle klanten van a tot z. Dat gaat van de screening van de klant, aanvra-gen van kredietlimiet, liaison met sales en after sales, collections en het boeken

“Het is al bij al goed meegevallen”, is het antwoord op onze vraag of het de-partement fi nance onder druk is komen te staan bij de crisis. “We hadden het heel wat slechter verwacht, maar onze aanpak heeft gewerkt. Het drastisch ver-minderen van de kredieten heeft ons wel eventjes pijn gedaan. Maar door het uit-werken van creatieve oplossingen, onder andere op het vlak van kortere betalings-termijnen, ontstond vaak een win-win si-tuatie. Oplossingen waar we vroeger niet durfden aan denken, moesten we nu wel uitwerken. Het verhaal bleek succesvol.”Balta heeft vestigingen in Sint-Baafs-Vijve, Waregem, Avelgem en Tielt en telt een 3.300 werknemers. Een deel van de

productie gebeurt in de twee vestigingen in Turkije. In de Verenigde Staten is er geen productie, maar is er wel een maga-zijn en een verkoopskantoor gevestigd. De klanten van Balta zijn zowel groot-handelaars als retailketens zoals Carpet Right of Tapis Saint Maclou. Afhankelijk van het land, levert Balta ook aan klei-nere decoratiezaken.

Werken via open account onmogelijkNa de verkoop in 2004 van Balta aan Doughty Hansen (een Engelse private equity speler), is de positie van de on-derneming op de Engelse markt verste-

Er is ondertussen al heel wat gesproken en geschreven over de gevolgen van de crisis. Vaak ging het om voorspel-lingen, om het uiten van signalen en vooral het aangeven van bezorgdheden. Hoog tijd om ook eens een evaluatie te maken van al deze bezorgdheden en handelingen. CxO ging praten met Johan Blauwblomme, credit control, risk & tax manager bij Balta Industries.

Page 49: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 49

van betalingen. Het werkt als een shared service center over alle divisies heen. Op een paar ‘brandjes’ na, is alles duidelijk binnen de perken gebleven.Johan Blauwblomme: “We hebben een strikte procedure inzake klantenopvol-ging. Deze resulteerde door de jaren heen in heel wat verbeteringen. In pre-caire situaties moesten we uiteraard wel ingrijpen, maar zwaar is dat nooit ge-weest. We zijn er in 2009 in geslaagd om ons beleid nagenoeg stabiel te houden en dat betekent toch wat. De alertheid voor risico’s is wel toegenomen. Dat is eerder een gezonde evolutie te noemen. Het zou al te gek zijn om landen waar het heel moeilijk gaat, niet extra te scree-nen. Een voorbeeld daarvan is Oekraïne. Klanten die in het verleden altijd hun ver-plichtingen correct nagekomen hebben, zijn ook in de problemen geraakt. Maar globaal genomen zijn we in 2009 weinig geconfronteerd geweest met faillisse-menten binnen ons klantenbestand.”

Niet uniek, maar wel opmerkelijkHet credit management verhaal van Bal-ta is niet uniek, maar wel opmerkelijk. Dat een crisis leidt tot meer alterheid lijkt normaal, maar vaak is angst een grotere drijfveer dan resultaat en consequentie. Zolang men zelf niet in de problemen komt, laat men zijn klanten liever met rust om hen niet onnodig op stang te jagen. Het consistente beleid dat Balta voert, vermijdt deze situatie. Credit ma-

nagement is een constante zorg, steeds in evolutie maar evenzeer steeds onder-hevig aan de veranderingen in de markt en de economische toestand. Deson-danks moet het de bedoeling blijven om de parameters aan de hand van dewelke je het credit management kan beoorde-len, zo stabiel mogelijk te houden, crisis of niet. DSO is één van deze parameters. Grote schommelingen zijn daarbij onaan-vaardbaar. Johan Blauwblomme: “Onze DSO is relatief stabiel gebleven. De over-due daalde van 23% (2004) naar onder de 10% en dat konden we in 2009 zo hou-den en zelfs nog licht verbeteren. Klanten die systematisch overdue staan en waar-van de ageing van de overdue achteruit gaat, vormen een groeiend risico. In het kader van onze credit policy werden zij systematisch opgepikt en gescreend. Hier en daar zijn er ook wat proactieve vragen geweest voor uitstel van betaling en werden oplossingen uitgewerkt. Dik-wijls hadden we de omgekeerde indruk: bedrijven die zichzelf wilden bewijzen en zij die het goed deden, leverden inspan-ningen om de betalingsmoraal hoog te houden. Dat resulteert in bijkomend ver-trouwen en heeft zeker een invloed op de manier van business doen.”

De rol van de kredietverzekeraarsKredietverzekeraars spelen dikwijls een belangrijke rol in de manier waarop klan-ten worden benaderd en beoordeeld. Mede onder druk van een kredietverze-keraar, worden vaak acties ondernomen die niet steeds de meest geëigende is. In een periode waar het woord crisis de boventoon vormt, liggen de beoordelin-

gen van kredietverzekeraars soms moei-lijk. Ondanks het feit dat deze situatie best te begrijpen is, moet aangegeven worden dat de feeling omtrent een klant belangrijker kan zijn dan de harde cij-fers. “Langs de kant van de kredietver-zekeraar krijgen we wel wat signalen”, vervolgt Blauwblomme. Informatie van kredietverzekeraars is gebaseerd op een aantal objectieve parameters, die in de vergelijking met andere ondernemingen, belangrijke tendensen kunnen aangeven. “We zijn wel heel sterk blijven opvolgen wat de kloof was tussen de openstaande facturen en de extern toegestane kre-dietlimieten of gegeven garanties. Het risico dat wij intern moesten nemen om de omzetvolumes te ondersteunen, werd heel kort opgevolgd. Soms werd cash on delivery afgesproken om interne risico’s te beperken.”

Individuele afspraken doeltreffendHet blijft een vaststaand gegeven dat goede afspraken goede vrienden maken. Blauwblomme: “We zitten in een business waar de koper nog altijd de belangrijkste partij is. In onze sector is er nog altijd overcapaciteit waardoor de producent-leverancier de zwakste partij is. Met een aantal klanten zijn er duidelijke afspra-ken gemaakt om tot een win-winsituatie en een relatie op lange termijn te komen. Voordien lag de focus meer op de verkoop en de prijszetting en minder op betalings-termijn en credit management. Maar dat aspect is er zeker bijgekomen. Het gaat om geven en nemen en tegenover be-trouwbaarheid van levering mag toch wel betrouwbaarheid van betaling staan.”

Johan Blauwblomme, credit control, risk & tax manager bij Balta Industries: “We zijn er in 2009 in geslaagd om ons be-leid nagenoeg stabiel te houden en dat betekent toch wat. De alertheid voor ri-sico’s is wel toegenomen.”

Page 50: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 50

Méfiance en l’avenir?

Quand la situation politique devient un sujet de conversation de la finance

La situation politique dans notre pays est devenue un sujet de conversation de la fi nance. Pas étonnant peut-être, mais d’autant plus inquiétant. La confi ance de la fi nance dans la politique est perdue, depuis bien des années déjà, mais rarement cela a-t-il été suggéré aussi clairement. Il s’agit d’un mauvais signe, mais aussi d’un signal fort aux politiciens.

Au mois de juin, la confi ance des chefs d’entreprise a baissé pour la deuxième fois en suivant. Pour la première fois en de nombreux mois, car nous devons re-monter au deuxième trimestre 2009, où, là encore, une baisse était perceptible. Plus d’entreprises s’attendent donc à un fl échissement de la conjoncture, et ce n’est pas de bon augure. Une fois que la confi ance a disparu, la volonté d’investir diminue à vue d’œil. Les conséquences ne se font pas attendre. Une diminution de l’intérêt pour les investissements signifi e aussi un moindre intérêt dans la création d’emplois. C’est souvent un dangereux cercle vicieux.

Politique chaotique Nous ne devons pas nous inquiéter que la confi ance des entreprises soit en dents de scie. Avec la crise bancaire en 2008, le baromètre conjoncturel avait tout à fait faibli. Pas étonnant si l’on tient compte du fait que cette crise a touché le cœur même de l’entrepreneuriat, à sa-voir la gestion des moyens fi nanciers. La dépression la plus profonde a été enre-gistrée en mars 2009, époque à laquelle nous étions à un niveau de -31,8. Depuis lors, la situation se redresse progressi-vement. Fin avril de cette année, nous étions à -2,4. Le monde des entreprises avait manifestement confi ance dans la politique fédérale et régionale, et le confi rmait très franchement.Le revirement en mai est facile à expli-quer. Lorsque De Croo a fait tomber le

Finance & Legal

Jan Callant

la famille libérale wallonne risque de disparaître. Vu les confl its internes au sein du parti libéral (tout comme dans le parti fl amand partageant la même idéologie), l’arrière-ban de la vie écono-mique autrefois si sûr se trouve démuni. Et le passage à un PS plus axé sur les tra-vailleurs ne profi tera pas directement à la confi ance des entreprises.

Bref, ce pays est face à un énorme défi au niveau de la confi ance des entreprises. Il faut être clair car, avec la confi ance dans la conjoncture, l’empressement à inves-tir est mis dans la balance.

L’Europe comme aideLe fait que le gouvernement en affaires courantes doive entretemps également diriger l’Europe fait froncer les sourcils à plus d’un. Mais une direction solide pourrait nous aider à faire un pas en avant. Leterme & Co avait bien compris ce signal, d’où une préparation très soi-gnée à cette présidence. Depuis le début de cette tâche, les signaux de l’Europe à Leterme ont été très positifs. A un Bri-tannique mécontent près, le programme d’action proposé n’a reçu que des éloges. Si Leterme peut mettre à bien cette mis-sion, nous pourrions enregistrer de très bons résultats ; ce qui peut assurément galvaniser la confi ance des entrepre-neurs et des investisseurs. La formation du gouvernement en est le principal fac-teur, espérons qu’il soit positif.

Vous souhaitez réagir? [email protected]

gouvernement, l’incrédulité fut grande parmi les entrepreneurs. Le coup de De Croo n’a pas été apprécié et, aussitôt, la crainte d’un climat économique en régression a fortement augmenté. La crise gouvernementale et la conviction que la formation d’un nouveau gouver-nement était une tâche quasi impossible suscitaient peu de confi ance. Personne mieux que l’entrepreneur n’a davantage épinglé l’inutilité de cette crise gouver-nementale.A cela s’ajoute encore la victoire par-tagée de cette bataille électorale. Le triomphe éclatant de la N-VA en Flandre et les bons résultats du PS en Wallonie entraînent une division encore plus mar-quée. Veut-on la scission de la Belgique ou la scission de BHV? Cette question cruciale sème la confusion. La scission de BHV aura peu d’impact au niveau des entreprises; une scission de la Belgique en aura bien plus. La N-VA devra rapide-ment être claire et défi nir ce qu’elle veut scinder, sinon la confi ance continuera à chuter.

De l’autre côté de la frontière linguis-tique, une autre lutte fait rage dans la vie économique. Avec la victoire du PS,

“La crise politique et les résultats des élections n’ont fait aucun bien

au baromètre conjoncturel.”

“De solides prestations à la présidence européenne peuvent

contribuer à rehausser la confi ance des entrepreneurs. Leterme a com-

mencé en force.”

Page 51: CxO Magazine 83

Waar gehandeld wordt tref je Atradius. Wij helpen voorkomen dat bedrijven ten onder gaan aan vorderingen die te laat of niet worden betaald, wereldwijd.

Door onze jarenlange ervaring en kennis van de markt kunnen onze klanten met vertrouwen de toekomst tegemoet zien – zelfbewust, veerkrachtig en vooruitstrevend.

Een perfecte balans tussen risicobeheersing en het bevorderen van handeldrijven, tussen zekerheid en vrijheid, tussen veiligheid en vertrouwen.

Grijp uw kans en ontdek meer.

Tel: 070 661 705Mail: [email protected]: www.atradius.be

Kredietverzekering | Incasso | Bedrijfsinformatie

Vertrouwen. De ultieme verzekering.

Page 52: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 52

Kleine broertje in de familie van intellectuele eigendomsrechten

Het tekeningen- en modellenrecht

De bescherming van intellectuele eigendom is voor vele bedrijven en ondernemers een belangrijk gegeven en daartoe bestaan heel wat verschillende mogelijkheden. Auteursrecht, octrooirecht en merkenrecht doen over het algemeen wel meerdere belletjes rinkelen, maar er zijn ook een deel interessante kleine broertjes in de familie van de intellectuele eigendomsrechten.

In deze bijdrage willen we u dan ook la-ten kennismaken met één van de kleine broertjes, namelijk het tekeningen- en modellenrecht. In het volgende CxO WebZine toetsen we de theorie aan de praktijk door de bespreking van het eerste arrest inzake een communautair model, recent gewezen door het Gerecht van Eerste Aanleg in Luxemburg.

Wat wordt er beschermd?Door het tekeningen- en modellenrecht worden, zoals de naam het zelf reeds aangeeft, tekeningen en modellen be-schermd. Dit zijn beide de uiterlijke ver-schijningsvormen van een voortbreng-sel/product of een deel ervan, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen tweedimensionaal (= tekening) en drie-dimensionaal (= model). Een tekening of model kan aldus slaan op de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan.

Er worden een reeks zaken a priori uit-gesloten van bescherming, onder andere de uiterlijke kenmerken van een product die noodzakelijk zijn om het te verbinden met een ander product (bijvoorbeeld een stopcontact, dat noodzakelijk altijd op dezelfde manier geconcipieerd moet zijn om compatibel te zijn met een stekker) en het uiterlijk dat uitsluitend bepaald wordt door een technische functie (bij-voorbeeld de vorm en stand van de mes-jes bij een scheermachine, hetgeen ver-eist is voor een precies scheerresultaat).

voor een Benelux-depot, waarbij de be-scherming beperkt is tot het Benelux-ge-bied. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een internatio-naal depot, wat niet meteen betekent dat men wereldwijd bescherming geniet, aan-gezien niet alle landen meewerken aan dit systeem. Men dient aan te geven voor welke van de beschikbare landen men be-scherming wenst. Ten slotte bestaat sinds 2003 ook de mogelijkheid om een depot te verrichten waarmee bescherming ver-worven wordt in de Europese Unie.

De volgende stapNa depot geniet men bescherming voor de geregistreerde tekening of model ge-durende vijf jaar. Na afl oop van deze vijf jaar dient men zijn inschrijving te her-nieuwen, wat maximaal vier keer moge-lijk is zodat de maximale beschermings-duur in totaal 25 jaar bedraagt.

De bescherming bestaat erin dat men als depothouder een exclusief recht tot gebruik heeft. Dit betekent concreet dat men derden kan verbieden een product te commercialiseren dat hetzelfde uiter-lijk heeft als het gedeponeerde model of tekening, dan wel bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

Op dit exclusieve recht bestaan een reeks uitzonderingen en beperkingen. Zo wordt het een derde onder andere toege-staan het model of tekening te gebrui-ken in de particuliere, niet-commerciële sfeer, voor experimentele doeleinden of ten behoeve van het onderwijs.

Een depot voor modellen of tekeningen kan interessant zijn om eeen intellectu-ele eigendom te beschermen, eventueel in combinatie met auteursrechtelijke of merkenrechtelijke bescherming. Het te-keningen- en modellenrecht laat immers de cumul van beschermingen toe.

U wilt reageren? [email protected]

Een tekening of model waarvoor be-scherming gezocht wordt, moet voldoen aan twee voorwaarden: nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Om nieuw te zijn wordt vereist dat er voordien geen identieke tekening of model voor het pu-bliek beschikbaar werd gesteld. Eigen karakter wordt op haar beurt beoordeeld door de algemene indruk die een geïnfor-meerde gebruiker krijgt bij het zien van de tekening of het model in kwestie.

Hoe verkrijgt men bescherming?In tegenstelling tot het auteursrecht, waar geen formaliteiten bestaan om bescherming te genieten, dient men bij tekeningen en modellen, buiten in één geval, een depot te verrichten om be-schermd te zijn en bepaalde rechten toe-gekend te krijgen.

Er zijn verschillende mogelijkheden van depot mogelijk. Er kan gekozen worden

Finance & Legal

Dirk Huygens & Levi Van Dijck Buntinx Huygens Advocaten – www.bnh-law.be

“De bescherming bestaat erin dat men als depothouder een

exclusief recht tot gebruik heeft. Dit betekent concreet dat men

derden kan verbieden een product te commercialiseren dat hetzelfde uiterlijk heeft als het gedeponeer-

de model of tekening.”

Page 53: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 53

Deloitte lanceert 11de editie van Fast50 in samenwerking met GIMV en NYSE Euronext

Wie zijn de 50 snelste groeiers uit de technologiesector?De Fast 50 is een ‘vriendschappelijke’ wedstrijd die gericht is op bedrijven in de technologiesector: Alles wat met ICT in de brede zin van het woord te maken heeft, komt aan bod: telecom, netwer-ken, computers, internet, software, me-dia en entertainment, bio-tec, storage,...Met de Fast50-verkiezing wil Deloitte de technologiesector en aanverwante segmenten van deze markt in de Bene-lux-landen promoten en steunen. Tech-nology Fast50 focust op groei, techno-logische innovatie, drive, moed en visie. Luc Van Coppenolle, de verantwoordelijke voor de Telecommunicatie-, Media- en Technologiesector bij Deloitte in België licht toe: “We zien een sterke groei van de internetbedrijven. In tijden van crisis, wan-neer oude bedrijfsmodellen plaats maken voor nieuwe, zijn een dynamische aanpak en creativiteit noodzakelijk om te groeien. Er worden nieuwe ideeën ontwikkeld en de processen worden verbeterd; en dat is precies wat dit specifi eke type bedrijven op een zeer fl exibele manier doet.”Om zijn klanten met kennis van zaken te bedienen, is Deloitte georganiseerd in een aantal industrie-groepen. Eén van de divisies heet TMT (telecommunicatie, media en technologie). In die sector zijn er heel wat nieuwe bedrijven, nieuwe bedrijfsmodellen en creatieve en innova-tieve ideeën aanwezig. Voor België is het een belangrijke sector. Deloitte zal de 50 snelst groeiende bedrijven detecteren.

Technologie zelf ontwikkeldWat telt is de evolutie van de omzet ge-durende de laatste vijf jaar. De deelne-mers moeten een hoofdkantoor hebben in de Benelux, het bedrijf moet vijf jaar bestaan en ze moeten zelf een technolo-gie ontwikkeld hebben. Voor bedrijven die nog geen vijf jaar bestaan is er de Ri-sing Star competitie. Daarbij wordt voor-al naar het omzetpotentieel gekeken. Voor de Fast50 moeten de bedrijven in 2005 minstens 50.000 euro omzet hebben gehaald en in 2009 minstens 800.000 euro. De geselecteerde bedrij-ven nemen ook automatisch deel aan de Fast500, een wedstrijd die op EMEA ni-veau plaatsvindt.

Community van deelnemersWaarom moeten bedrijven meedoen? Er ontstaat een community tussen de deel-nemende bedrijven. De bedoeling is om het niet te beperken tot een eenmalig event in oktober. De bedrijven kunnen onderling contacten leggen en ervarin-gen uitwisselen. Ze worden allemaal met een aantal uitdagingen geconfronteerd rond o. a. groei, fi nanciering, intellectu-ele eigendom en mergers & acquisitions. Verder krijgt het initiatief en de winnaar sowieso heel wat media-aandacht wat voor gratis publiciteit zorgt. Vorig jaar vond de verjaardagseditie plaats. Het initiatief mocht 10 kaarsjes uitblazen. Het Belgische bedrijf Netlog (online community website) kaapte de eerste plaats weg.

Deloitte organiseert de elfde editie van de Deloitte Technology Fast50, de jaarlijkse verkiezing van de 50 snelst groeiende be-drijven in de technologiesector in België, Nederland en Luxem-burg. Bedrijven die willen deelnemen, kunnen zich inschrijven tot 31 augustus. Einde september 2010 wordt de lijst van de ge-nomineerde deelnemers bekendgemaakt; op 7 oktober kennen we de winnaar.

Finance & Legal

Stijn Dom

De verkiezing bestaat uit verschil-lende categorieën

De Fast50-verkiezing staat open voor bedrijven ouder dan vijf jaar, met hoofdkantoor in de Benelux. Ze moeten zelf technologieën ont-wikkelen die een aanzienlijk deel van de inkomsten genereren, of een technologie gerelateerd product ontwikkelen. De rangschikking in de Fast50-verkiezing is gebaseerd op het percentage omzetgroei in de periode 2005 – 2009.

Bedrijven met zelfontwikkelde technologie die jonger zijn dan vijf jaar kunnen deelnemen in de ca-tegorie Rising Star. De selectie in deze categorie is niet gebaseerd op groei cijfers, maar op inkomstenpo-tentieel zoals ingeschat door een onafhankelijke jury.

Daarnaast worden er 2 extra awards uitgereikt: Sustainable Grower – voor het bedrijf dat het grootste aantal jaar in de Fast50-rangschik-king voorkomt, en High Tech Spot-light – dat speciaal de aandacht vestigt op sterk presterende bedrij-ven die hoogtechnologische produc-ten ontwikkelen.

www.fast50.be - inschrijven kan tot 31 augustus

Luc Van Coppenolle, de verantwoordelij-ke voor de Telecommunicatie-, Media- en Technologiesector bij Deloitte in België: “In tijden van crisis zijn een dynamische aanpak en creativiteit noodzakelijk om te groeien.”

Page 54: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 54

Patrick De Greve over presentaties en PowerPoint

If you take the floor, you’re on the stage…

Na mijn interviewreeks met vrouwen in top posities beslis ik al snel om een nieuwe reeks te starten. Niet enkel vrouwen deze keer, maar CEOs en leden van directiecomités. Ik neem me voor om een zo groot mogelijke diversiteit te steken in de bedrijven en eerste in de rij is Patrick De Greve. Wat is zijn visie op presentaties en in het bijzonder PowerPoint?

Wat volgens Patrick de Greve totaal fout

loopt in presentaties is de ‘overload’ aan

PowerPoints. Daarmee bedoelt hij vooral

het verkeerd inschatten van de tijd, de

doelgroep, de boodschap, de inhoud en

de setting van de slides. Maar hij geeft

toe ook in de val te trappen. Als hij een

Extra

Sylvie Verleye

drijven diezelfde vraag stelt dan zeggen ze: communicatieskills. On top! Zij gaan ervan uit dat wie een MBA op zak heeft materies zoals fi nance, fusies en acqui-sities en marketing kent, en emotionele intelligentie en leiderschap aan de dag kan leggen. In het succesvol ontwikkelen van een carrière zijn communicatievaar-digheden het meest zichtbaar en het ‘on stage zijn’ zo belangrijk.

Een goeie PowerPoint moet hoofd, hart en handen rakenHet hoofd is de ratio, de inhoud. De in-houd moet vertrouwen wekken en ge-loofwaardig zijn. Maar je moet ook het hart aanspreken, de emotie. Dit kun je doen met beelden maar ook met verha-len. Wij vertellen veel te weinig verhalen, wij vertellen feiten. Als ik bij een bedrijf ga dan wil ik een verhaal horen, vertelt Patrick De Greve, ik wil het zien, ik wil het ruiken. Met het hart moet je mensen raken en dat kan je niet met ratio. De handen zetten aan tot actie. Maar slides worden meer en meer gebruikt in toepas-singen waar initieel die technologie niet voor bedoeld was. We gebruiken niet al-leen die PowerPoints om te presenteren, we gebruiken ze ook in een werkverga-dering, bij raden van bestuur als docu-mentatie, als voorbereiding. Ik zit in een aantal raden van bestuur en ik krijg geen teksten of executive summaries, ik krijg PowerPoints, en daar krijg ik de kriebels van. En het zijn schitterende slides, hier hebben mensen uren aan gewerkt. Maar ik heb er geen tijd voor. Geef mij een ma-nagement note in Word op 2 pagina’s. They need to write me a story, they don’t need to give me bullet points!

U wilt reageren? [email protected]

presentatie moet geven van 10 minuten dan is de kans groot dat hij aanvankelijk ook 20 slides maakt om dan tot de con-clusie te komen dat het veel beter lukt met 5 slides. Maar je trapt volgens hem vooral in die val omdat je zoveel wil ver-tellen, omdat je zoveel weet en omdat je zoveel boodschappen hebt. Maar onver-mijdelijk ga je op die manier je publiek overdonderen met data. Hij houdt meer van een ‘precisiebombardement’ zoals hij het zelf noemt. Goed nadenken over de boodschappen en vooral de juiste boodschappen op de slide. Wat er bo-venaan een grafi ek moet staan is wat je leert uit die grafi ek. Prijsevolutie als titel zegt niets.

Presenteren is een métierPresenteren is iets waar je permanent mee bezig bent. Zodra een verkoper voor een publiek gaat staan moet hij besef-fen dat hij acteur is. Dit betekent dat je moet voorbereid zijn om daar te staan. Mijn beste presentatie maak ik na mijn presentatie zegt Patrick De Greve. Dan maak ik aantekeningen op mijn presen-tatie wat fout liep of beter kon, en daar hou ik bij een volgende presentatie reke-ning mee. Ik vind dit bijzonder belangrijk om aan onze studenten mee te geven. Als je hen vraagt wat belangrijk is voor hun toekomstige carrière dan gaan zij zeggen: strategie, fi nancieel beheer, marketing, sales… Zij gaan altijd naar de inhoud, vakkennis, métier. Communica-tievaardigheden komen in die lijst niet voor. Als je echter de rekruteerders in be-

Patrick De Greve, algemeen directeur Vlerick Management School Gent en Leu-ven: “De inhoud moet vertrouwen wek-ken en geloofwaardig zijn. Maar je moet ook het hart aanspreken, de emotie.”

“Op slides hou ik van een ‘precisiebombardement’…”

Page 55: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 55

Een smart grid wordt ook een intelligent netwerk genoemd. In een traditioneel netwerk heb je het primair transmissie-net dat bulk-vermogens transporteert van de grote centrales naar de verbrui-kers. Maar er zit geen ‘zenuwstelsel’ tus-sen de producent en de gebruiker. Vanuit de centrales gaat de elektriciteit naar de fabrieken, de hospitalen, de huishou-dens, de bedrijven,…

De toekomst is aan de smart grids, slimme elektriciteitsnetwerken waarin energieverbruikende toestellen worden aangestuurd op het moment dat er veel energie beschikbaar is. Denk daarbij aan je wasmachine die draait als de zon schijnt en je elektrische auto die oplaadt als de stroom het goedkoopst is.

Smart Grids zijn op het internet geënt. Binnen afzienbare tijd navigeren wij met zijn allen automatisch naar de effi ciën-tste en goedkoopste energiebron. Het idee past in de context van een sterk groeiende behoefte aan duurzame ener-gievoorzieningen en een veranderende, steeds competitiever wordende energie-markt met bewust kiezende gebruikers.

Smart grids omvatten heel wat onderde-len: windturbines, zonne-energieparken, fotovoltaïsche installaties bij particulie-ren of bedrijven, centrale elektriciteits-productie, (micro-)WKK, warmte pompen, elektrische opslag, thermische opslag, energiemeters, plug-in hybride voertui-gen, intelli gente verbruikstoestellen… De meeste van deze elementen zijn als op zichzelf staande eenheid nu al tech-nisch paraat.

TweerichtingsverkeerInvesteren in een slim energienetwerk geeft tal van voordelen De algemene invoering van een slim netwerk vergt grote investeringen, maar de eindbalans is positief, niet alleen door de lagere verbruikskosten voor de consument, maar ook door een aantal maatschappe-lijke voordelen. Het draagt bij tot minder energieverbruik, tot meer hernieuwbare energie en tot minder broeikasgassen. Via het intelligente energienetwerk kan de gemeenschap de mogelijkheden van hernieuwbare energie en milieuvriende-lijk vervoer ten volle exploiteren.

In dat verband zet netbeheerder Elia fun-damentele stappen in het kader van deze uitdagingen: economisch, ecologisch en maatschappelijk investeren en inno-veren. Die invalshoek is de garantie op een positief vervolgverhaal, vol (groene) energie voor mens en samenleving.

De slimme netten en meters zijn niet al-leen een technische noodzaak om het tweerichtingsverkeer van de energie-stromen te kunnen beheersen. Ze vor-men tegelijk een uitstekende hefboom voor een effi ciënt energiebeleid in Vlaan-deren.

“Door zowel de productie als het verbruik op elkaar af te stemmen,

verkrijg je een optimaal gebruik van het netwerk.”

Navigeren naar efficiënte en goedkope energiebronnen

Smart grids, de energienetten van de toekomst

Het principe van de smart grids vindt al een paar jaar ingang, maar nog niet volledig ingeburgerd. De technologie en fi loso-fi e staat nog in een heel vroeg stadium. De meeste netwer-ken zullen pas binnen een aantal decennia ‘smart’ zijn. Het is een totaalconcept van elektriciteitsproductie, transmissie en verbruik.

Extra

Stijn Dom

Een intelligent netwerk communiceert zowel met de producent als de verbruiker en zorgt ervoor dat de pieken wordt afgevlakt.

thema-artikel

Page 56: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 56

ELIASY8029659_CXOnet_215x300.indd 1 12/07/10 17:35

Meer en meer stroom wordt niet alleen centraal maar ook lokaal geproduceerd door onder andere windturbines, PV-in-stallaties en warmtepompen. Dat aandeel hernieuwbare energie zal in de toekomst alleen maar toenemen. Maar de energie-productie van groene energie is varia-bel (zij het in zekere mate voorspelbaar) en de lokale stroomnetwerken zijn niet overal even geschikt voor de input van stroom. Om de productie en consumptie van energie beter op elkaar af te stem-men, moeten we af van in één richting werkende stroomnetwerken en evolue-ren naar slimme stroomnetten. De ener-gieproductie van hernieuwbare energie is niet constant. Dat zorgt ervoor dat op lokaal niveau de productie en het verbruik van energie niet steeds op elkaar zijn af-gestemd, wat uiteraard niet wenselijk is.

Optimaal gebruik van het netwerkEen andere trend is de opkomst van elek-trische voertuigen. Wanneer straks grote aantallen elektrische wagens hun batte-rij gelijktijdig opladen, zullen de proble-men niet uitblijven. Om deze obstakels te voorkomen en tegelijk een verdere groei van hernieuwbare energie mogelijk te maken, moeten onze energienetten intel-ligenter worden. In een smart grid is er sprake van een af-stemming tussen productie en verbruik. De centrales (zonne-energie, windener-gie of nucleaire energie, thermische of waterkracht) gaan op een intelligente manier met de verbruiker en met toestel-len communiceren.

Door zowel de productie als het verbruik op elkaar af te stemmen, verkrijg je een optimaal gebruik van het netwerk. Als er bijvoorbeeld een storing ontstaat op het netwerk, zal een intelligent systeem er rekening mee houden en automatisch een oplossing zoeken. Er wordt stroom gegeneerd, getransporteerd en verbruikt op een intelligente manier, afgestemd op productie en verbruik.

Pieken afvlakkenMet een smart grid probeer je de pie-ken in het elektriciteitsverbruik af te zwakken. Al wat op de piekmomenten geen elektriciteit nodig heeft, wordt ver-plaatst naar de momenten dat er minder verbruik is (zoals ’s nachts). Het maakt immers niet uit of uw (vaat)wasmachine overdag of ’s nachts werkt. De smart grid zal ervoor zorgen dat die ’s nachts werkt omdat er dan minder verbruik is. Een in-telligent netwerk communiceert zowel met de producent als de verbruiker en zorgt ervoor dat de pieken wordt afge-vlakt. Een smart grid heeft een enorme invloed op de infrastructuur en kan ook werken met superconductors. Dat zijn stroomge-leiders die geen elektrische weerstand hebben en dus een hoger rendement be-reiken. Er lopen op dit ogenblik verschil-lende proefprojecten (bijvoorbeeld in Italië en in Texas). In Amerika gaat men er vanuit dat er in de volgende twintig jaar door het gebruik van smart grids 100 miljard dollar bespaard kan worden. Het wordt mogelijk om een lagere ener-giefactuur te verkrijgen door de energie

af te nemen of in te sturen in het net op een meer geschikt moment. Voor onder-nemingen is het belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn en aan leveranciers van machines te vragen om daarop in te spelen. De dialoog moet aangegaan wor-den met de machineleveranciers en ook met de netwerkbeheerders.

Vlaanderen bereidt zich voorHet onderzoek op het gebied van smart grids of intelligente netten in Vlaanderen neemt een grote sprong voorwaarts met het Linear-project. Linear loopt nog tot 2014. Met de resultaten van het project kunnen daarna demonstratieprojecten opgezet worden op de schaal van een stad of regio, om smart grids zo tegen 2020 op Vlaams niveau te laten doorbreken. Dit traject geeft de Vlaamse bedrijven in de energiesector de kans om zich voor te bereiden op de Europese markt en tegen 2020 mee te kunnen spelen op het inter-nationale speelveld. Het bestudeert hoe we door energieverbruikende toestellen intelligent aan te sturen, de beschikbare hernieuwbare energie optimaal kunnen benutten. En hoe dit kan ingepast worden in een globaal energienetwerk. Eén van de voordelen van smart grids is dat con-sumenten ook meer en meer producenten van energie kunnen worden. Linear ver-trekt van de bestaande onderzoeksex-pertise in smart grids in Vlaanderen. Het einddoel is een grootschalige veldtest waarbij het energieverbruik van reële ge-bruikers actief wordt aangestuurd. Actieve vraagsturing betekent dat de energievraag wordt gestuurd, zodat we ze kunnen laten afhangen van onder andere de beschikbaarheid van her-nieuwbare energie en de kostprijs van elektriciteit. Dat betekent heel concreet dat een toestel opstart op het moment dat fotovoltaïsche cellen of windturbines voldoende energie kunnen leveren, het net zo weinig mogelijk wordt belast en conventionele centrales niet opgestart moeten worden. Of dat de energievraag verschoven wordt door warmtebuffering, dat we ervoor zorgen dat elektrische voertuigen niet gelijktijdig gaan opladen enzovoort. Het uitgangspunt bij dit alles is dat de eindverbruiker geen comfort moet inleveren.

Dit artikel kwam tot stand in samenwer-king met energie-expert Patrick Merckx. Smart grids omvatten heel wat onderdelen: zonne-energieparken is er één van.

Page 57: CxO Magazine 83

Elia. Helemaal klaar voor een nieuw tijdperk van groene stroom.

Als eigenaar en beheerder van het Belgische hoogspanningsnet,

zorgt Elia voor het transport van elektriciteit in België. In Europa

en België wordt er steeds meer groene energie geproduceerd. Elia

is vandaag reeds actief in het vervoeren van groene elektriciteit

vanuit windmolenparken op zee naar het vaste land, en dit zal in

de toekomst alleen maar belangrijker worden. Daarom verbeteren

onze teams van experten permanent het netwerk met geavanceerde

en milieuvriendelijke technologieën. We investeren permanent en

ontwikkelen innoverende initiatieven om het transport van groene

elektriciteit mee vorm te geven en een écht Europees net uit te bouwen

dat de toegang tot een grotere, veilige en groenere energiemix zal

vergroten en garanderen.

Voor uw comfort, en voor het transport van de toekomstige elektriciteit.

Om meer te weten over onze activiteiten, surf naar www.elia.be.

ELIASY8029659_CXOnet_215x300.indd 1 12/07/10 17:35

Page 58: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 58

Extra

Erwin De Weerdt

Voortbouwen op sterk SUV-erfgoed

Hyundai, made in South Korea

compacte SUV’s in Europa de komende vijf jaar met bijna 10% per jaar zal groei-en. Klanten zullen kiezen voor een klei-ner model of hun vrije tijd actiever gaan gebruiken.Als nieuw ontworpen, hoogtechnologi-sche opvolger voor de – overigens suc-cesvolle – Tucson speelt de ix35 in op de behoeften en dynamische levensstijl van die Europese automobilisten en hun ge-zinnen. Hij biedt meer stijl, meer ruimte, meer uitrusting en nieuwe, hoogtechno-logische voorzieningen terwijl zijn emis-sie-arme krachtbronnen het verbruik drukken, de ecologische reputatie van SUV’s verbeteren en tonen hoe Hyundai het milieu eerbiedigt.De ix35 kreeg een sportieve, coupéachti-ge look en een atletische uitstraling mee. Maar hij scoort ook functioneel erg goed, met meer hoofd- en beenruimte voor de vijf inzittenden en een aanzienlijk grote-re koffer. Hij werd 85 mm langer, 20 mm breder en 20 mm lager dan zijn voorgan-ger en zijn wielbasis groeide met 10 mm tot 2.640 mm.De nieuwe ix35 (instapprijs € 19.999), die in Europa wordt gebouwd, zal de keuze bieden tussen vier motoren (2 benzines en 2 diesels, met vermogens tussen 115 en 184 pk), tussen een handgeschakelde en automatische transmissie en tussen voor- en vierwielaandrijving. In het totaal zal Hyundai negen verschillende versies bouwen.

Hyundai Motor Company is een autofa-brikant uit Zuid-Korea. Wat minder be-kend misschien, en zeker ondergewaar-deerd. In 1967 assembleerde Hyundai auto’s van het merk Ford. Later ontstond een geheel eigen modellenbeleid. In 1998 nam Hyundai haar Koreaanse con-current Kia over. De groep wil binnen-kort tot de vijf grootste autofabrikanten ter wereld behoren.

De voorbije tien jaar stond Hyundai ge-regeld in de top vijf van SUV-merken in Europa. In 2000 had het merk 5,6 pro-cent van de Europese SUV-markt in han-den en de lancering van de Santa Fe met 2- en 4-wielaandrijving had een enorme impact op de markt. Tegen 2002 bedroeg het marktaandeel zelfs 18% dankzij het sterke gamma en de groeiende accepta-tie van het merk.

Hyundai ix55, een onvervalste ‘image builder’De ix55 positioneert zich boven de Tuc-son en de Santa Fe. Hij neemt het op te-gen enkele gerenommeerde namen zoals de Volvo XC90, de Range Rover Sport, de VW Touareg, de Lexus RX en de Mercedes ML. Dit nieuwe Hyundai vlaggenschip is

een top-of-the-line luxe SUV, gebaseerd op de Veracruz voor de Noord-Ameri-kaanse markt maar grondig aangepast aan de Europese normen. Deze SUV heeft uitstekende wegkwaliteiten, een ruim, luxueus en doordacht interieur met standaard 7 zitplaatsen en is allicht een van de meest betaalbare luxe SUV’s van het moment (basisprijs € 49.999).De ix55 is uitzonderlijk veelzijdig, onder-meer dankzij de zevenzitsconfi guratie. De zetels van de derde rij klappen in de laadvloer, waardoor een vlakke bagage-ruimte van 598 liter ontstaat. Wie ook de tweede rij zetels neerklapt, breidt het laadvolume uit naar ruim 1.746 liter. De Executive beschikt over een aantal exclu-sieve comfortitems zoals een elektrische stuurwielverstelling, een geheugenfunc-tie voor de stoelen (inclusief stuurpositie en spiegels), een elektrische achterklep, een keyless go (de sleutel op zak vol-staat om te starten), een full screen GPS, een glazen elektrisch schuifdak met kan-telfunctie,…

Motor en transmissieDe ix55 paart power aan een relatief laag verbruik dankzij een koppelgevoelige vierwielaandrijving en een soepel scha-kelende zestrapsautomaat – een primeur voor Hyundai – met manuele Shiftronic schakelfunctie. In het vooronder steekt een krachtige 3.0 V6 CRDi turbodiesel-motor van 240 pk bij 3.800 t/m, met een indrukwekkend koppel van 451 Nm. De ix55 gaat van 0 naar 100 km/h in slechts 10,4 sec, de topsnelheid is elektronisch begrensd op 200 km/h. Daarbij blijft het verbruik beperkt tot een uitstekend ge-middelde van 9,4 l/100 km en wordt een voor deze klasse zeer aanvaardbare 249 g/km CO2 uitgestoten.

Hyundai ix35, niet zomaar kleinere broerOndanks de recente en aanhoudende wereldwijde economische moeilijkhe-den verwacht Hyundai dat de markt voor ix55, “image builder” voor Hyundai

Hyundai ix35, compacte SUV

Page 59: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 59

Extra

Erwin De Weerdt

Gedurfde initiatieven bij Mitsubishi

Grandis, nieuwe MPV uitdaging

De in de jaren tachtig zo trendsettende MPV is gaandeweg het slachtoffer ge-worden van zijn populariteit en rationali-teit. Een MPV-rijder wordt tegenwoordig al snel gestigmatiseerd als man/vrouw met gezinsverplichtingen zonder per-soonlijke aspiraties. En familiaire plicht-plegingen staan nu eenmaal haaks op rijplezier. Op de oprit van menige woning verdween dus de MPV en verscheen een smakelijke SUV, een sportieve stationwa-gen of een elegante 4x4.

Met de Grandis neemt Mitsubishi opnieuw een fl inke innovatieve stap. De geringe hoogte (1.655 mm), subtiele elegantie, normale zitpositie en scherpe dynamiek zorgen ervoor dat hij gewaagd is aan het gevestigde topsegment van de stationwa-gons. En door zijn ruime, veelzijdige inte-rieur leunt hij tegen de MPV-klasse aan, met een royale beenruimte en wegklap-bare derde stoelenrij. De Grandis biedt een MPV-achtig interieurvolume zonder toegevingen te doen aan het design. Hij biedt verschillende mogelijkheden: van zeven zitplaatsen tot een tweepersoons-bed. De zetels van de derde zitrij zijn af-zonderlijk in de vloer weg te klappen. In een handomdraai is er daardoor extra bagageruimte te creëren, zonder eerst de zetels uit de auto te halen. Met zowel de tweede als derde zetelrij ingeklapt is de bagageruimte 160 cm lang en 1.545 liter

groot. De 2,0-l Di-D diesel pump-jetmotor komt van bij Volkswagen AG. Hij levert een groter vermogen en een hoger koppel bij een lager brandstofverbruik en stoot minder schadelijke stoffen uit. Deze 1.968 cc 16-kleps DOHC EU-4-compatibele tur-bodiesel met intercooler produceert een geschat vermogen van 103 kW/140 pk bij 4.000 t/m en 310 Nm bij 1.750 t/m en zit vast aan een 6-traps handgeschakelde versnellingsbak. De basisversie komt op € 25.590.

Mitsubishi Colt ClearTec, verder kijken dan dieselMitsubishi Motors besloot voor de nieuwe Colt-generatie op lange(re) termijn een reeks ClearTec-oplossingen uit te werken en de dieselmotoren te vervangen. Ge-zien het grote marktaandeel van diesels in Europa, is deze gedurfde beslissing het gevolg van de combinatie van drie factoren: de technische mogelijkheid om de vorige 1.5-motor te upgraden naar de Euro V-norm, het vrij beperkte aan-tal dieselversies dat sinds 2004 van de Colt werd verkocht (slechts 13%) en de stijgende verkoopprijs van dieselbrand-stof. Vooreerst gaat ClearTec om een CO2-beperkend pakket met onder meer een automatisch stop-startsysteem, een uiterst effi ciënte alternator met elektrici-teitsgeneratorcontrole die tot een onover-troffen CO2-niveau in zijn klasse leidt (B-segment/benzine) en gunstige rijtaksen in functie van de CO2-emissies. De 1,1 liter motor stoot slechts 115g/km uit. Je hebt al een Colt Clear Tec voor € 9.790.

Jaguar introduceert fi scaal-vriendelijke Euro V diesel motor op XFJaguar biedt haar XF-model met 3.0 liter dieselmotor nu ook aan met een verlaagd vermogen van 155 kW/211 pk (oorspron-kelijk 177 kW/240 pk). Volgens Jaguar trekt deze XF in 7,9 sec van 0-100 km/u, verbruikt hij gemiddeld slechts 6,8 l/100 km en tekent hij voor een uitstoot van 179 g/km. Het koppel zakt wel van 500 Nm naar 450 Nm maar ook de BIV smelt van € 4.957 naar € 2.478. De verkoopprijs van de instapversie van deze fi scaalluwe die-sel bedraagt € 52.350.

Touareg V6 TDI, 10 procent lager verbruikDe Volkswagen Touareg V6 TDI geniet voortaan ook van de milieuvriendelijke BlueMotion-technologie. Ondanks zijn vierwielaandrijving en zijn vermogen van 165 kW/225 pk haalt deze SUV uit de ho-gere klasse een gemiddeld verbruik van 8,3 l/100 km. Een intelligent energiebe-heersysteem zet tijdens deceleratiefasen de kinetische energie om in elektriciteit. Die wordt in de accu opgeslagen en bij ac-celeratie weer vrijgegeven, wat de alter-nator ontlast. Het koetswerk is verlaagd met 25 mm voor een verminderde lucht-weerstand. Banden met lagere rolweer-stand, de langere eindoverbrenging en tal van interne maatregelen aan de motor verminderen het verbruik met meer dan 10%. De Touareg V6 TDI met BlueMotion-technologie is standaard uitgerust met een automatische zesversnellingsbak en een partikelfi lter. Deze speciale versie is uitsluitend herkenbaar aan het specifi eke logo op de kofferklep en aan de standaard lichtmetalen 17-duimsvelgen ‘Makalu’. De basisprijs bedraagt € 55.010 inclusief btw.

U wilt reageren? [email protected]

Grandis, nieuwe MPV van Mitsubishi

Mitsubishi Colt Clear Tec, geen diesel meer

Jaguar, nu ook fi scaalluw XF-model

Volkswagen Touareg, nu ook fi scaalluw

Page 60: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 60

Hoe snel je netwerk opbouwen op LinkedIn deel 2

(Ex)-collega’s en klasgenoten toevoegen

In het vorige artikel kon je al lezen dat een eerste fase om je netwerk op LinkedIn op te bouwen het uploaden van je contacten uit je adresboek was en hoe je dat het beste aanpakt. In dit artikel gaan we verder met fase twee en drie om je netwerk snel op te bouwen.

Fase 2: oud-collega’s enoud-klasgenotenTerwijl je wacht op de mensen die je uit-nodigingen accepteren die je in fase 1 hebt verstuurd, kan je nog meer mensen aan je netwerk toevoegen. Nogmaals, we richten ons allereerst op de mensen die we kennen en die al een profi el op LinkedIn hebben, omdat zij meer zullen openstaan om onze uitnodiging te ac-cepteren.

We zullen hiervoor gebruik maken van de tools die LinkedIn ons ter beschikking stelt voor het terugvinden van collega’s en klasgenoten. Omdat LinkedIn met de informatie in je Profi le werkt, is het belangrijk dat je daar alle organisaties waarvoor je hebt gewerkt hebt ingevuld, en alle scholen en universiteiten waar je hebt gestudeerd.

Laten we beginnen met de huidige en de oud-collega’s.

1. Zoek naar huidige en oud-collega’s. Je kunt dit doen via de link ‘Add Connec-tions’ bovenaan rechts, en vervolgens klik je op het tabblad ‘Colleagues’.

Je zult alle bedrijven zien die je in je ei-gen Profi le hebt ingevuld.

2. Klik op het bedrijf waarvoor je werkt of voor hebt gewerkt. Je zult een lijst krijgt van mensen die je mogelijk kent. Selecteer alleen de mensen die je echt kent.

3. Schijf hen een persoonlijk bericht als je ze één voor één gaat uitnodigen of

Extra

Jan VermeirenOprichter Networking Coach

Fase 3: contacten die geen lid zijn van LinkedInDe volgende stap die je kunt zetten is het uitnodigen van mensen die je kent, maar die niet op LinkedIn zitten. Hoe?

Omdat je in fase 1 al je Outlook of web-mail adresboek hebt geïmporteerd, gaan we daar beginnen.

1. Ga in het menu bovenaan naar ‘Impor-ted Contacts’ (onder ‘Contacts’).

2. Selecteer de mensen die je wilt uitno-digen.

3. Schijf hen een persoonlijk bericht als je ze één voor één gaat uitnodigen of schrijf een semi-persoonlijk bericht als je ze allemaal per groep uitnodigt.

U wilt reageren? [email protected]

schrijf een semi-persoonlijk bericht als je ze per groep uitnodigt.

4. Herhaal de stappen 2 en 3 voor alle be-drijven.

Op deze manier groeit je netwerk met huidige en oud-collega’s.

Nu gaan we hetzelfde doen voor de men-sen waarmee je hebt gestudeerd (of nog mee studeert). Hoewel je met hen op het moment misschien minder contact hebt en minder gemeenschappelijke in-teresses op professioneel of persoonlijk niveau deelt, kunnen oud-klasgenoten zeer waardevol voor je netwerk zijn.

1. Zoek naar klasgenoten. Je kunt dit doen via de link ‘Add Connections’ bo-venaan rechts, en vervolgens klik je op het tabblad ‘Classmates’.

Je zult alle opleidingen zien die je in je eigen Profi le hebt ingevuld.

2. Klik op een opleiding. Je zult een lijst krijgt van mensen die je mogelijk kent. Selecteer de mensen die je echt kent. Je kunt maar één klasgenoot tegelij-kertijd selecteren.

3. Schrijf iedereen een persoonlijk be-richt.

4. Herhaal de stappen 2 en 3 voor alle klasgenoten van dezelfde opleiding.

5. Herhaal de stappen 2, 3 en 4 voor alle opleidingen waar je hebt gestudeerd.

Op deze manier groeit je netwerk met huidige en oud-klasgenoten.

AuteurJan Vermeiren is de oprichter van Networking Coach. Na “Let’s Con-nect!” is “Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken” zijn tweede best seller waarin hij de dynamieken van net-werken blootlegt met o.a. strategie-en voor verkopers om snel resultaat te halen m.b.v. LinkedIn.

Samen met zijn team van Networ-king Coach geeft Jan presentaties en opleidingen op het vlak van netwer-ken en referrals. Klanten zijn zowel grote organisaties zoals Deloitte, IBM, ING, Mobistar, Nike, SAP, Sun en Vlerick Leuven Gent Management School als kleine bedrijven en free-lancers.

Vraag je gratis light versie en gratis updates van “Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken” aan via www.hoe-linke-din-nu-echt-gebruiken.com

Page 61: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 61

■ - ©

D. S

uthe

rland

/Get

ty Im

ages

Hoog tijd voor intelligente e-mailmarketing

• Bouw vlot efficiënte campagnes met eenintuïtieve, meertalige én gebruiksvriendelijkeinterface.

• Dankzij de online rapportering in real-time,leert u veel uit de reactie van uw e-mailcontacten. Zo worden uw volgendecampagnes nóg gerichter.

• Houd de dialoog moeiteloos levendig – met voorgedefinieerde scenario’s anticipeertu meteen op het specifieke gedrag van elkeontvanger.

• De nieuwe functies Email Interaction enEmail Health Score verrijken elk e-mailadresmet een gedetailleerd interactieprofiel.

Don’t shout. Talk.

EmailGarage - Brusselsesteenweg 560, 3090 Overijse, Tel. +32 2 658 29 58

Spreken zonder denken, is als schieten zonder mikken.

Enkele tevreden EmailGarage-klanten

EMG-partner

Test EmailGarage 6.0 en stuur uw eerste 1000 e-mails gratis* Surf naar www.emailgarage.com/testrit* aanbod geldig voor nieuwe gebruikers tot een maand na activatie

Page 62: CxO Magazine 83

OPEN LETTER TO THOSE WHO HELPTHEMSELVES TO ITEMS IN TRAVELLER’S BAGS

The innovative and ingenious ZIP SECURI TECH systemis covered by 2 patents (N° 09 52679 et 09 576654).

Very soon most zip-closing DELSEY luggage will feature this“novel protection that weighs only a few hundred gramsand that reflects only a few Euros of the bag’s finalcost” says the brand’s Marketing Director. A huge andimmediate benefit at a minimal cost. When askedabout the clever, magic ZIP, she replied “some secretsare not meant to be revealed”.

In any case, one advantage of this new security system can be openly disclosed.It is a purely mechanical increase in strength. The ZIP SECURI TECH works directlyon the zip (one of the bag parts most prone to wear and tear) and considerablyreinforces it. And since it has been designed to last a very long time, your bagwill be all the more protected.

Each bag equipped with the ZIP SECURI TECH features a specific, easilyidentified logo to discourage bad intentions. Sorry if DELSEY luggage ownersalways travel with complete peace of mind !

PUBLI REPORTAGE

Bad news for thieves : DELSEY has invented the ZIP SECURI TECH,a system that seriously foils the quick opening of zips.

A ballpoint pen and two seconds are enough to openand remove a camera, portable audio player, jewellerypouch or keys from the case or bag. Or even worse,to place illegal items which will be retrieved later by

accomplices. Plane or train passenger blogs are fullof stories explaining how a brief moment off-guardwas enough to spoil a holiday, to feel violated orthe associated despair of a burglary when it is alreadytoo late.

DELSEY engineers have found a solution. When you haveover sixty years’ experience in luggage design andmanufacturing, when you sell over 4 million pieces(cases, bags, and TROLLEY bags) per year the worldover, when you are the experts for state-of-the-arttechnology and highly resistant materials, it is the leastyou can do for travellers.

Page 63: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 63

De kracht van witFons Van Dyck is een autoriteit op het terrein van de consumententrends. Hij staat aan het hoofd van Think BBDO en adviseert organisaties over hun merk- en communicatiebeleid. Zijn boek ‘Het Merk Mens’ werd reeds eerder in deze rubriek besproken.

Volgens Fons Van Dyck beleeft de we-reldeconomie de diepste crisis in meer dan tachtig jaar. De oorzaken zijn stil-aan bekend. De contouren tekenen zich voorzichtig af. De omvang is moeilijk in te schatten. En naar de duur van de crisis blijft het gissen.De vraag die de auteur zich stelt is: verandert de crisis onze manier van sa-menleven, werken en consumeren? Of worden we net meer resistent tegen be-dreigingen van buitenaf?Het boek geeft een zeer actuele kijk op de veranderingen in onze kleine en grote

wereld. Volgens Fons Van Dyck is de cri-sis vooral een afrekening met een tijdperk van excessen, overdaad en overmoed.Voor hem is de crisis een moment van zui-verheid en zuivering. Het is ook een moment om de greep op ons leven te versterken.Zo ontdekken we in het boek waarom we meer uitgeven aan duurdere bio-voeding, ondanks de crisis, waarom Ba-rack Obama de president van de nieuwe wereld is en waarom er nog altijd banken zijn die winst maken.Het boek laat de lezer ook meekijken in de keuken van organisaties en hun mer-ken. Hoe reageren zij op de crisis? Met boeiende en leerrijke praktijkverhalen van onder andere Rabobank, Hema, Ox-fam en Westmalle Trappist.‘De kracht van wit’ is een mooie syn-these van een veranderende tijd. De cri-sis schept tegelijk nieuwe kansen en het boek geeft aan dat het potentieel groot

blijft. Een boek dat vooral vanuit de in-valshoek corporate en employer bran-ding een aanrader is.

De kracht van wit.Fons van Dyck.Uitgeverij: Lannoo Campus/ScriptumISBN 978 90 774 3233 4

Essence van 10 ondernemende vrouwenMet het recente boek ‘Essence van 10 ondernemende vrouwen’ brengt Mieke Vandromme, voorzitter van Markant (het netwerk voor ondernemende vrou-wen), vrouwen in beeld die een eigen managementstijl ontwikkelen en mooie geloofsbrieven kunnen voorleggen. In de ondernemerswereld is de vrouw voor 1/3 aanwezig. De oorzaken: gebrek aan durf, te weinig gestimuleerd door de omgeving en de moeilijke combinatie ‘gezin-arbeid’ in balans houden. Toch zijn vrouwelijke ondernemers goed opgeleid, nemen ze geen onnodige risico’s en pakken ze uit met doordachte bedrijfsplannen. Inzake personeelsbeleid beschikken vrouwen bo-vendien over een natuurlijke emotionele intelligentie.Mieke Vandromme stelde zich de vraag: waarom zijn vrouwen met hun onderne-ming begonnen, waarom vinden ze onder-nemerschap uitdagend en hoe volharden zij in moeilijke tijden?De pit van het ondernemerschap, de oor-spronkelijke emotie ligt, volgens Mieke

Vandromme, vaak in het verleden, meestal in de kindertijd.“Ik zocht naar een werkwijze om herin-neringen op te roepen. Een techniek die gebruikt maakt van zintuiglijke waarne-mingen: het ruiken en het zien”, aldus de auteur.

In het boek maak je kennis met volgende vrouwelijke ondernemers:- Kaat Baertsoen van ZaP International

Trade & ZaP Production, sierteelt in Lo-christi

- Rita Dielen, Advicegroup Leclercq in Bornem, boekhouding, bedrijfs- en be-lastingadvies

- Lucienne Saesen, aankoop consultancy Saesen in Maaseik, onafhankelijk

advies in aankoop- Annick Annaert, Acbeth in Kapellen, bedrijfstheater- Mieke Vertriest, X-Trans in Aalter, transport- Ingeborg Symons, Multigas in Gent, gasdistributie en –installaties

- Sylvia Roels, Winlock in Lokeren, brandwerende poorten- Ingrid Walry, Sebeco in Gent, call- & con-

tactcenters- Christine Comyn, Brugge, schilderes- Ilse De Meulemeester, Antwerpen, interieurdecoratie.

De mooie fotografi e is van Dagmar Blom-maert.

Essence van 10 ondernemende vrouwenDavidsfonds LeuvenISBN 978 90 5826 714 6

Davidsfonds/Leuven

Extra - Op de boekenplank

Karel De Decker

Page 64: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 64

Executive summaries

General Management Executive coaching, investering op lange termijn – p. 12-13Executive Coaching heeft bij ons het sta-tusniveau “onvoldoende bekend maar in feite onmisbaar” bereikt. Een poging tot defi nitie leidt vooreerst tot het inzicht dat Executive Coaching verschilt van elke an-dere vorm van consulting en vervolgens tot de omschrijving dat het gaat om “het begeleiden van individuen in functie van relevante parameters, en hen er toe te brengen zélf antwoorden te vinden op vragen of oplossingen voor problemen die zich stellen.” (Willy Vochten, Partner bijAccord Group). (EDW)

Gestion de performance Web: 10 bougies pour Key Performance – p. 14Key Performance est l’éditeur du “Keyno-te Benelux 40 Internet Performance In-dex” qui mesure les temps de chargement moyens de 40 sites d’importance au Be-nelux. En mai dernier, les sites business .Be les plus rapides étaient ExtremeDis-count (1,10 seconde), Vandenborre (1,30), Pixagogo (1,39) Neck (1,64) et ExtraFilm (1,65. (JLM)

De Label Explosie – p. 16Sociale en ecologische labels zijn in op-mars. Wereldwijd bestaan er momenteel 325 ecolabels alleen al. Daarnaast zijn er vele sociale labels. Ze claimen een bijdra-ge te leveren aan duurzame ontwikkeling door het opleggen van sociale en ecologi-sche standaarden. De proliferatie van la-bels leidt echter ook tot een toenemende vraag naar de geloofwaardigheid van al deze systemen. Er is inderdaad een groot verschil tussen labels en de mate waarin ze sociale en ecologische standaarden ef-fectief implementeren. (UAMS)

Human ResourcesCompetentiemanagement bij Friesland-Campina – p. 22-23FrieslandCampina is een coöperatie op concern-niveau en eigendom van duizen-den boeren uit Nederland, Duitsland en een klein stukje België. En die hebben geïnvesteerd in de coöperatie. Zij ontvan-gen geen dividend maar wel een presta-tietoeslag op de prijs van de melk die zij leveren. De opdracht van de coöperatie is dus om de ledenmelk met de hoogste valorisatie te vermarkten zodat de return voor de coöperanten maximaal is.

Sales & MarketingDe parabel van de minirok – p. 25Hoeveel pagina’s moet u op een werkdag doornemen? Hoeveel mails ontvangt u? En op hoeveel daarvan zit u echt te wach-ten? Bij uw lezers is het net zo – de hele maatschappij kreunt onder een steeds er-ger wordende information overload. Hou daarom uw teksten kort en kernachtig. Zo maakt u ze bovendien duidelijker en doel-treffender. (WVDB)

Manage de overchoice – p. 28-29Te veel keuze houdt aankopen tegen en maakt de consument minder tevreden. Die overchoice managen kan op diverse manieren en zal één van de meest be-langrijke strategieën worden voor elke marketeer. In dit artikel wordt het effect besproken van overchoice, zowel op de verkoop als op de klantentevredenheid, en worden vijf technieken onder de loep genomen waarmee een te grote keuze kan gemanaged worden. (GVH)

Draait het in marketing nog om inhoud? – p. 30Inhoud of promotie? Het is een eeuwig twistpunt in B2B-marketing. De ene vindt dat het niet commercieel genoeg kan zijn en gooit alle technische informatie

overboord. De andere ergert zich aan die oppervlakkige marketing en wil klanten overtuigen met objectieve informatie. Wie heeft gelijk? (Forte)

ICTPerformant datawarehouse kritieke suc-cesfactor in fi nanciële sector – p. 31De fi nanciële sector heeft met zijn tradi-tioneel erg data-intensieve activiteiten meer dan ooit nood aan uiterst perfor-mante datawarehouses. Gebruikers eisen zeer snelle en up-to-date rapportage van hun portefeuille om in een oogwenk de juiste beslissing te kunnen nemen. BNP Paribas Investment Partners ging proac-tief op zoek naar een geschikte oplossing om hun exponentieel groeiende databa-ses onder controle te houden en hun ge-bruikers tevreden te houden. (SM)

Logistics & ManufacturingIntegratie van RFID in logistiek – p. 43RFID is in evolutie. Van een louter sys-teem voor het automatisch herkennen van objecten en hierdoor het visualise-ren van gekoppelde systeeminformatie ter bevestiging van een transactie wordt het nu mogelijk informatie op te slaan. Deze informatie kan gebruikt worden om processen te triggeren zoals bijvoorbeeld ontvangstcontroles. Hiervoor gebruiken we semipassieve tags gekoppeld met sensoren. (JDK)

Les 4 phases de ‘l’integrated facility ma-nagement’ - p. 46En tant qu’organisateur, par quelles étapes passez-vous lorsque vous en-visagez d’externaliser l’ensemble de vos moyens informatiques à un intégrateur? Quels choix opérez-vous au moment de l’externalisation? Quels sont les risques? La prise en charge globale externe est un processus long et complexe comportant de nombreux pièges. (KDD)

Page 65: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 65

IN MEMORIAM FRANS UYTTEBROECK

Wij hadden een prachtig gesprek, twee maanden geleden. Over het leven, de politiek, over onze samen-werking en over hoe blij hij was dat hij binnenkort met pensioen kon en het misschien wat kalmer aan kon doen. Tussendoor liet hij zich wel ontvallen dat er iets scheelde met zijn gezond-heid. Hij wilde even bij de dokter langs om die vervelende draaiingen in zijn hoofd te bezweren. Wij dron-ken samen koffi e en namen voor de zoveelste maal gewoon afscheid. Als vrienden, en als zakenpartners. Tot de volgende keer, dus!

En toen werd het stil. Dagen van stilte werden weken. Hij beantwoordde geen telefoon meer, geen mail, geen gsm, geen sms. Ja, in één kort bericht, weken geleden, liet hij mij weten dat hij mij eerstdaags wel zou vertellen wat hem overkomen was. Maar dat het ongeloofl ijk maar waar was. Alleen, wist ik veel waar hij op doelde?

Tot hij plots een sms zond aan zijn vrienden met het bericht dat zij welkom wa-ren voor een bezoek in het UZ van Brussel. In een tweede bericht, kort daarop, specifi ceerde hij dat hij op de dienst oncologie lag, in kamer 361. Pas toen drong de ernst van de situatie echt tot mij door. Twee dagen na het dat fatale bericht belde hij mij om te zeggen dat ik vooral eerst moest bellen om het kamernummer te vragen voor ik op bezoek kwam, want, zo hij zei: “Ik wordt regelmatig in een andere kamer wakker! Zo moet je niet zoeken!”.

Frans was een integer man, privé én professioneel. Een man met veel passies en veelzijdige interesses. Maar vooral een auto-man. Als autojournalist bij Het Laatste Nieuws, als PR-man bij Toyota België, als redacteur bij “6minutes”. Maar telecom, IT, fi nanciën en het multimediale universum boeiden hem hemels. Hij was jarenlang voorzitter van de Vlaamse Management Associatie.

Frans was een zachte man, een gentleman. Iemand die altijd zocht naar het com-promis waar iedereen mee leven kon. Hij was sociaal fel geëngageerd en het toeval wil dat hij zich jaren heeft ingezet bij de Stichting tegen Kanker.Frans was taalvaardig. Beschaafde taal lag hem nauw aan het hart, in al zijn geschriften en artikels, in alle gesprekken die ik met hem mocht voeren, in alle ontmoetingen waarvan ik getuige mocht zijn. Frans was een man die innemend kon luisteren. Eerder terughoudend en observerend, liet hij anderen het hoge woord voeren en als iedereen was uitgesproken, verbaasde hij velen dikwijls met zijn schrandere opmerkingen. Frans hield van nauwkeurigheid, van orde en van organisatie. En ook al draaide de realiteit der dingen soms helemaal anders uit, hij bleef het proberen.Frans was een echte papa. Hij was blij als een kind dat hij er een weekje tussen-uit kon met zijn jongste dochtertje Cara. Hij was trots op zijn kinderen en op wat zij in het leven hadden bereikt. Het stelde hem gerust dat zij op eigen vleugels konden vliegen.

Frans was een vriend van velen en van velen een vriend.

Erwin De Weerdt

Finance & Legal Creatieve oplossingen en ingrijpen waar nodig – p. 48-49Credit management is meer dan de opvol-ging van de openstaande facturen. Balta Industries werkt continu aan de verbe-tering van de (fi nanciële) relatie met zijn klanten. Wederzijds vertrouwen, open-heid van handelen en van dialoog zorgen in de meeste gevallen voor een win-win situatie. Zelfs met de crisis bleef de scha-de beperkt. Wondermiddelen zijn er niet, maar een degelijke klantenopvolging op basis van informatie uit verschillende hoeken, zorgt voor een aanvaardbaar resultaat. Johan Blauwblomme, credit control, risk & tax manager bij Balta In-dustries, verduidelijkt hoe zijn team niet extra onder druk kwam door de crisis en hoe zij een gerichte aanpak uitstippelden. (CxO Redactie)

Politieke situatie wordt fi nancieel ge-spreksonderwerp – p. 50Het ondernemersvertrouwen is van bij het begin van de regeringscrisis, opnieuw in dalende lijn gegaan. De geleverde presta-ties om dat vertrouwen op te krikken na de bankencrisis, werd met één domme zet van Alexander De Croo teniet gedaan. Net voor de vakantieperiode zorgen voor een wantrouwen op ondernemersvlak is niet echt slim. Hopelijk brengt het Euro-pese voorzitterschap enig soelaas. (JC)

ExtraIf you take the Floor, you’re on the sta-ge… - p. 54Patrick De Greve, algemeen directeur van de Vlerick Management School geeft zijn visie over presenteren en dan vooral het gebruik van PowerPoint in presentaties. PowerPoint presentaties moeten volgens hem het hoofd, het hart en de handen aanspreken. En een spreker moet besef-fen dat hij ‘on stage is’ en zich daarop voorbereiden. (SV)

Page 66: CxO Magazine 83

CxO Magazine | August – September 2010 | www.cxonet.be 66

CxO Magazine is een drietalige uitgave van CxO Europe bvba en ver-schijnt 6 maal per jaar met een oplage van 20.000 exemplaren. Het tijd-schrift kan bekomen worden via een lidmaatschap aan 110,00 euro excl. BTW, inbegrepen een jaarabonnement op het magazine en het elektro-nisch archief en 15% korting op CxO Conferenties. Het lidmaatschap voor Europa bedraagt 140,00 euro en 155,00 euro buiten Europa.

CxO Magazine est une édition trilingue de CxO Europe sprl qui paraît 6 fois par an avec un tirage à 20.000 exemplaires. On peut se procurer le magazine par une adhésion à 110,00 euros hors TVA qui comprend un abonnement annuel sur le magazine et l’archive électronique et 15% de rabat aux conférences de CxO. l’Adhesion pour l’Europe est à 140,00 euros et hors Europe à 155,00 euros.

Jan CallantHoofdredacteur | Rédacteur en chef

Dirk VermantUitgever – Directeur | Editeur – Directeur

Sylvie ScherrensSales Manager

Gerda Van KeerMarketing Offi cer

Dirk VackierBusiness Relations Manager

Irmin PersySecretariaat | Secrétariat

Raad der Wijzen | Conseil des SagesFotogalerij van de leden: pagina 6-7Galerie de photos des membres: page 6-7

Uitgeverij | Redactie | Administratie | RegieMaison d’éditions | Rédaction | Administration | RégieCxO Europe bvba | Wielstraat 12, B-2880 BornemTel.: +32 (0)3 889 52 59 | Fax: +32 (0)3 899 03 78e-mail: [email protected] | internet: www.cxonet.be

Redactie | RédactionJef Brouwers, Jan Callant, Hendrik Deckers, Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Stijn Dom, Glenn Fredrix, Frans Godden, Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast, Dominik Malfait, Jean-Luc Manise, Steve Mertens, Paul Muys, Jef Staes, Wim Vandenberghe, Herman Van den Keybus, Wim Vander Haegen, Stephan Vanhaverbeke, Geert Van-hees, Michel Visart, Viviane Vogels

Fotografi e | PhotographiePatrick Van Hoof, Steven Crabbé

Vertalingen | TraductionsMarc Honnay

Lay-out | Mise en pageCombo bvba - Bornem

Verantwoordelijke uitgever | Editeur responsableDirk VermantWielstraat 12, B-2880 Bornem | e-mail: [email protected]

Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt wor-den zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De publicitaire aankondigingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uit-gever. Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s). Feitengegevens in de ‘monthly headlines’ vallen onder de verantwoordelijkheid van de inzender.Cette édition ne peut pas être reproduite et/ou publiée sans l’autorisation écrite de l’éditeur. Les annonces publicitaires ne relèvent pas de la res-ponsabilité de l’éditeur. Les articles signés relèvent de la responsabilité de l’/des auteur(s). Les faits communiqués dans les ‘monthly headlines’ relèvent de la responsabilité de l’envoyeur. © CxO Europe bvba.

Uitgeversbedrijf CxO Europe is lid van de Unie van de Perio-dieke Pers/La Maison d’editions CxO Europe est membre de l’Union de la Presse Périodique

Lijst vermelde organisaties en bedrijven in deze editie van CxO MagazineAbelag 47Accord 1, 23Accord Group 12AGE 17Airbus 44American Express 29Apple 29Asco Industires 44Atradius 51AWT 40Balta Industries 48Barco 39Beltug 24BI 29BMW 29BNP Paribas Investment Partners 31Boatwright & Nunes 29Boeing 44Bombardier 44Carpet Right 48Centrum van het Familiebedrijf 24Citobi 27Cofi nnimo 10Colruyt 29, 47Conba 41Cybertrust 14Dassault Falcon Service 47Delhaize 29, 47Dell 35

Deloitte 2Delsey 49, 62Doughty Hansen 48EBAA 47Edding Legamaster 41Elia 57emailGarage 61EMC 35Enterprise Strategy Group 36Euler Hermes Credit Insurance 61Flanders Logistics 47Fleishman-Hillard 28Forest Stewardship Council 16Forte 30Friesland Campina 22Fujitsu 35Gartner 40Gemotions 40Hewlett Packard 35Hitachi Data Systems 35Hive the Solution 40Hogeschool Windesheim 24Hyundai Motor Company 58Interxion 1Iomega (advertorial) 34Iptor 38Jaguar 59Key Performance 14Kia Belgium 26

KLM 14LDV United 27Marks & Spencer 16Mars 21Max Havelaar 16MediCloud 40Microsoft Innovation Center 40Mitsubishi 59NetApp 35OPT 67Osterman Research 40Phi Data 47Philips 14, 29Phisa 40Proctor & Gamble 28Proximus 29PwC 15Quintessence Consulting 19Rainforest Alliance 16Robert Half 24RTBF 14Salesforce.com 39SAP 30Securex 11Shell 14SNCB 14Sony 14Sun 35Swift 14

Sybase 31Symantec 40Tapis Saint Maclou 48The Coaching Square 17TomTom 29Trend Micro 40Tropicana 28Tyrol Air Ambulance 47Tyrolean Jet Services 47UAMS 18Ubizen 14Universiteit Antwerpen 25Universiteit Boston 10Universiteit Louvain-la-Neuve 10Universiteit Maastricht 10Universiteit Singapore 10VistaJet Luftfahrtunternehmen 47Vlerick Brand Management Centre 29Vlerick Management School

Gent en Leuven 54Volkswagen 59Volvo V70 68VRT 25Wabco 32WebVeille 40Westtoer 1Wikeo 40Wimberg.be 25

adv meeting point.indd 1 14/07/10 15:01

Page 67: CxO Magazine 83

ww

w.m

eeti

ngpo

intb

elgi

um.b

e

Wallonië, het ‘groene’ alternatief met z’n prachtige landschappen in het zuidelijke deel van België. De ideale locatie om gezellig samen te zijn ver van de stress van de stad en heerlijk te genieten van talloze sport- en recreatieactiviteiten…

Op zoek naar aanstekelijke ideeën...

Brussel, kosmopolitische hoofdstad, kruispunt van culturen en talen…Stad van kunst en amusement waar sfeer en gastronomie de sleutel vormen voor de lokale levensstijl.

Het Wallonie-Bruxelles Convention Bureau is een departement van het Office de Promotion du Tourisme (OPT). Het handelt als bemiddelaar tussen vraag en aanbod, verstrekt informatie over de laatste nieuwigheden en legt originele programma’s voor… Dit helemaal gratis.Bezoek de website www.meetingpointbelgium en ontdek de vele facetten van deze boeiende tweeledige missie.

SPORTS ACTIVITIES

CULTURE

WELLNESS

FAMILY DAYSCULINARY TEAM BUILDING

SELF DEVELOPMENT

TRAINING

THEME DINNERS& INTERACTIVE

PARTIES

CHALLENGE TEAM BUILDING

Vraag uw gratis brochure02 509 24 34

[email protected]

Vraag uw gra s dvd02 509 24 34

mee ngs.incen [email protected]

Vraag uw gra s dvd

adv meeting point.indd 1 14/07/10 15:01

Page 68: CxO Magazine 83

Volvo. for lifeVol o for life

WWW.VOLVOCARS.BE

VOLVO V70.ROYAAL MET RUIMTE EN RIJPLEZIER.

ER IS MEER IN HET LEVEN DAN JALOERSE COLLEGA’S. ER IS DE NIEUWSGIERIGE BUURMAN, DE VERWONDERDE SCHOONVADER, DE TROTSE SCHOONMOEDER EN DE BAKKER DIE ZICH AFVRAAGT HOE GROOT JE LOONSOPSLAG ZOU ZIJN. NET DAAROM IS DE VOLVO V70 DE SLIMSTE KEUZE.

VOLVO V70 DRIVe

110 pk4,5 L/100 km119 g CO2/km75% fi scaal aftrekbaar

€ 551/maand

VOLVO V70 MET NIEUWE 2.0 D

163 pk5,5 L/100 km144 g CO2/km75% fi scaal aftrekbaar

€ 700/maand

4,5 - 10,2 L/100 KM • 119 - 237 g CO2/KMVolvo Business Partner, excl. BTW. Operationele (VBP Standaard) Leasing voor 48 maanden, 120.000 km, met domiciliëring. Dit is een aanbod van Volvo Business Partner voorbehouden voor professionelen. Aanbod onder voorbehoud van goedkeuring van het kredietdossier door Volvo Business Partner en wijzigingen van prijs, tarief, taksen en btw. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie.

300710_CxO magazine_VOLVO_V70_NL_300x215.indd 1 16/07/10 13:21