Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

13
Hrvatske vode Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure Preparation and Implementation of Infrastructure projects in water sector financed by EU grants Robert Kartelo Hrvatske vode 10. November 2009.

description

Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure. Preparation and Implementation of Infrastructure projects in water sector financed by EU grants Robert Kartelo Hrvatske vode. 10. November 2009. Potreba za usklađenjem s EU direktivama. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Page 1: Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Hrvatske vode

Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Preparation and Implementation of Infrastructure projects in water sector

financed by EU grants

Robert KarteloHrvatske vode

10. November 2009.

Page 2: Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Hrvatske vode

Potreba za usklađenjem s EU direktivama

Okvirna direktiva o vodama 2000/60/EC Direktiva 91/271/EEC o odvodnji i pročišćavanju komunalnih

otpadnih voda Direktiva 98/83/EEC o vodi za piće Direktiva 91/676/ EEC o zaštiti voda od onečišćenja izazvanih

nitratima poljoprivrenog porijekla Direktiva 2006/11/EC o ispuštanju opasnih tvari Direktiva 2006/118/EC o podzemnim vodama

2

Page 3: Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Hrvatske vode

Financijske potrebe Strategija upravljanja vodama (NN 91/08) predviđa slijedeće:

Za ostvarenje EU standarda u javnoj vodoopskrbi, odnosno za punu provedbu Direktive vode za piće procijenjena su potrebna ulaganja od oko 13 mlrd. kuna.

Za ostvarenje EU standarda u odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, odnosno za punu provedbu Direktive o pročišćavanju otpadnih voda procijenjena su potrebna ulaganja od 20 mlrd. kuna.

Vremenska dinamika provedbe Direktive 91/271/EC je 2030. godina.

U prethodne iznose nisu uključeni troškovi sanacije, rekonstrukcije, kao niti pogona i održavanja postojećih i budućih sustava

3

Page 4: Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Hrvatske vode

Vremenska dinamika prilagodbe

4

Page 5: Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Hrvatske vode

IPA - struktura

5

Page 6: Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Hrvatske vode

IPA – struktura nastavak

6

Page 7: Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Hrvatske vode

PRIPREMA PROJEKATA Projekti potrebno pripremati po aglomeracijama, odnosno po krajnjim

korisnicima - komunalnim poduzećima (ako je isto za više aglomeracija)

Projekti moraju analizirati cjelovito prostor i dati integralna rješenja Projekti mogu uključivati ne samo izgradnju, već i sanaciju i

rekonstrukciju postojećih objekata Projekti mogu uključivati i komponentu vodoopskrbe Svaki projekt traži detaljnu pripremu

7

Page 8: Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Hrvatske vode

PRIPREMA PROJEKATA Svaki projekt traži detaljnu pripremu koja uključuje:

Varijantno rješenje cjelokupnog sustava (koncepcija) Monitoring količina i kakvoće voda (po potrebi) Studiju izvodljivosti Analizu troškova i koristi Studiju utjecaja na okoliš Aplikacijski paket (Aplikacijski obrazac + prilozi) Izradu projekta do razine idejnog projekta za UPOV, idejnog projekta za UPOV,

odnosno do razine glavnog projekta za sve ostale objekte planirane projektom Izradu natječajne dokumentacije Izrada plana implementacije projekta Ishođenje lokacijske dozvole za UPOV, odnosno potvrda glavnih projekta za ostale

objekte Riješena sva imovinsko – pravna pitanja

8

Page 9: Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Hrvatske vode

PRIMJERI PROJEKATA

Projekt A 216 mil. kn Opseg projekta

UPOV 80.000 ES Vodosprema 2100 m3 Vodoopskrbna mreža 9 km Rekonstrukcija glavnih čvorova 50 kom Mreža javne odvodnje 37 km Preljevi 8 kom Crpne stanice 7 kom

21 građevinska dozvola

9

Page 10: Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Hrvatske vode

PRIMJERI PROJEKATA - nastavak

Projekt B 114 mil. kn Opseg projekta

UPOV 20.000 ES Vodoopskrbna mreža 21 km Kućni vodomjeri 1700 kom Mreža javne odvodnje 25 km Crpne stanice 4 kom Čišćenje kolektora 22 km

10

Page 11: Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Hrvatske vode

DINAMIKA PRIPREME PROJEKTA

Page 12: Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Hrvatske vode

PRIPREMA PROJEKATA

12

Veličina naselja(broj

stanovnika)

Broj naseljaBroj

stanovnika% stanovnika

Hrvatske

1 - 500 5.387 799.240 18501 - 2.000 1.040 953.305 21

2.001 - 7.000 173 594.516 137.001 - 15.000 29 291.756 7

15.001 - 30.000 9 174.361 430.001 - 80.000 12 523.207 12više od 80.000 4 1.101.075 25

Ukupno 6.759 4.437.460 100

Page 13: Croatian Infrastructure Project Challenges: a panel discussion on Croatian infrastructure

Hrvatske vode

HVALA !

13