Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

download Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

of 40

Transcript of Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  1/40

  CLOSEUP MAROON

  OPERATION PLANJUNE 13

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  2/40

  THI GIAN & A IM

  CLOSEUP - CUC HN I

  Thi i!"# $% 1h'' ( ))h'' "*+ ),',)'1.

  /! 0i2# T4" $52 Ti" 672 SECC 849" : TP;HCM

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  3/40

  HNH TRFNH CA HCH HNH

  CHECIN

  CUC CHM TRN GIKA CC F SAO

  PHIU GIKA THIN H

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  4/40

  LA`OUT

  h4 ab@ !2c C4d@ Te2$f" ig! @f@ a !=

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  5/40

  KHU VC CNG CHO

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  6/40

  CHEC-IN HU C CNG Nh5" b# 3PG: 3Pj: 1 S4k 0il4 khmi: D no= ap

  Ndi q4" @?" aip@# Cr D 6mi a*=: s 2ti 6mi @r 1 "h5" aiu" @h/4 $f@h "hip2 vi2 =f$ aw @x! vhf@h2i: "h5" aiu" $hb@ hip" $hc= y4+ $"h !4#

  jz@ 1# PG1: PG){ Pj1: Pj); u4 @|4 vhf@h khoi 0i 0?i: @}" "h!4 0 a*= @~"; Ch*= vhf@h: +u4

  @|4 vhf@h @h= c2 aw 2i# E2 @h*= !"h @h/ e: !"h @h/ a4i 6" @h= c2 c2 aw 2i jz@ )# PG1: PG){ Pj1: Pj)

  T" hk @r aw 2i# q}" 2f+ y4w$: y4w$ a*= 27 ae@h kh! !4 aw 2i: vhi "hc $i" ncck 6*hk 6p

  T" hk vh?" @r aw 2i: 2i vhf@h !" y4|+ nf" h*" 0 0~i aw# E2 2i !"h @h/ !"y4|+ aw s nu" @e"h 0 0~i aw $h!2 qb @hB" $"h e;

  jz@ 3# PG3: Pj3 Phf$ $ Bi izi $hip4 @hB" $"h: qf" $i@vc @h= vhf@h: 2i vhf@h a*= b vip" S4k 0il4 khmi no= ap ht $ @h= vhf@h k $h*"h D h*" s 6mi a*=;

  L=i$i@# D n*" 0r" vhf@h

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  7/40

  CHEC-IN jOOTH I # Nh5" b# 1 PG: 1 Pj

  Ndi q4" @?" aip@# Gizi $hip4 al @hB" $"h: 2i vhf@h 24! o" kh2 0

  0~i aw

  Gioi 0fk @f@ $h@ 2@ @x! vhf@h h*" al @hB" $"h

  hf@h 24! o" kh2 C6=c4k "!+ $ei y4|+# 1 C6=c4k!"h 6f: 1 C6=c4k !"h q! $i: 1 C6=c4k 0 0 0~i 6+1@k aw

  L=i$i@# aw 2i: o" kh2 C6=c4k

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  8/40

  KHU VC XEM PHIM 4D

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  9/40

  KHU VC XEM PHIM 4D

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  10/40

  KHU VC XEM PHIM 4D

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  11/40

  PHIU GIKA THIN H

  HU C EM PHIM D

  M? $o h=e$ 0d"#

  Mti 6$ @r ) @k 0?i @}" $h!2 i!

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  12/40

  H"h 2? $o h=e$ 0d"

  c2= h 4"# h$$k#,,;+=4$4nc;@=2,!$@haiOO-WHa=M

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  13/40

  PHIU GIKA THIN H

  Nh5" aiu"# 1 PG: 1Pj:1 v $h49$ aiu": 1 no= ap: 1 S4k 0il4 khmi

  Ndi q4" @?" aip@#

  jz@ 1# 1 PG 2i vhf@h a*= $oi "hip2 @o2 if@ q4 h*"h a*= a $: 6e@ig! @f@ $hiu" h*

  jz@ )# 1 Pj 2i vhf@h a*= "i a*= h: ik vhf@h 0c= v"h S!24"Gc! a*=;

  jz@ 3# hi 07 " *": v $h49$ aiu" 0il4 @h"h khf$ h"h o"h $u" 2$

  v"h{ v@h h=e$ hip4 " @h4+" 0d" $u" h;L=i$i@# D 2$ v"h S!24" Gc!: D h @h4+" 0d";

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  14/40

  KHU VC NHY TRAMPOLINE

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  15/40

  KHU VC NHY TRAMPOLINE

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  16/40

  PHIU HNG TRNG LC

  HU C NHV` TRAMPOLINE

  M? $o h=e$ 0d"#

  Mti 6$ @r 3 @k 0?i @}" $h!2 i!

  hi "he@ n$ 0|4 khf$ !: @f@ @k 0?i khoi "2 $!+ "h!4 a* @}" "ho+ 6u"$u" $2 0p2 T!2k=6i"c: "hip2 a @x! @f@ @k 0?i 6* khmi hk @}""h!4 "ho+ 6u" $h9$ @!= 0 6+ "hg" a != 2!+ 2" $=" a?a*" @f@ a != 0@ $c= s $u"; 84* $" 6* @k aw c2 khi2 $ei CG; Cr"hg" a != 2*4 0c" 6* != 4: "4 a? $"h 6+ 4m": @k @hBi n/6=ei;

  Thi i!"# 1 kh$, 6$ {

  T!@# 1' 6$

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  17/40

  H"h 2? $o h=e$ 0d"

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  18/40

  PHIU HNG TRNG LC

  Nh5" aiu"# ) PG: 1 Pj: 1 no= ap: 1 4k 0il4 khmi

  Ndi q4" @?" aip@#

  1 PG 2i vhf@h $h!2 i! $h $hf@h

  1 Pj 0il4 khmi 6$ @hBi: "i ! a*= $ei @! @x! T!2k=6i"c

  1 PG 0~i y4* $" @h= vhf@h; M!" "?i != 0 @x! C6=c4k !0 0~i "!+ 1 @k aw c2 khi2 $ei CG

  L=i$i@# 1'' "?i != 0 C6=c4k: 3'' "?i != 0x 2*4 @ a* v@h @: '

  "?i != 0c": 1'' @k aw c2 khi2

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  19/40

  KHU VC CHP NH

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  20/40

  KHU VC CHP NH

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  21/40

  CQNG SNG TRN SAO HOV

  HU C CH]P VNH

  M? $o h=e$ 0d"#

  Mti 6$ @r 1 @k 0?i @hk

  Ck 0?i 0@ 0di ) @hi@ 2 n" $h4 $i"h $=" 4m$ :0" a*= nmi @o"h "h 0!" $u" nl 2$ != H=o 0 @}" hi 6ei vh=o"h vh@ v"ip2 $"h +u4;

  jm $ "h5" aiu" @hk o"h ik vhf@h n" 0ip" $h=ei @x! vhf@h: nm $ 5+ c6c0 vhf@h 2" @hk; S!4 vhi @hk =": vhf@h k=$ 6u" !@cn==v azi h!h$!C6=c4k C4=@hc"qcq=i: @r @B hdi $" 1 S!24" G!6!+ S; V"h $"

  ioi 6* o"h "h9" 0@ "hil4 6ivc,h!c a* @r @f@h $e= qf" 0d@ 0f= "h$; Thi i!"# 1 kh$, @k 0?i

  T!@# )1' 6$ $=" a" 3; $i": $B" " )1' @k 0?i

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  22/40

  CQNG SNG TRN SAO HOV

  Nh5" aiu"# 1PG: 1Pj: 1 no= ap: 1 4k

  Ndi q4" @?" aip@#

  PG 2i vhf@h a*= @hk o"h 64 "ip2: izi $hip4 al @4d@ $hi o"h$u" !@cn==v

  Pj ht $ @hk o"h @h= vhf@h: izi $hip4 al @4d@ $hi o"h $u"!@cn==v

  L=i$i@# Gioi $hs" S!24" G!6!+ S: 9+ c6c : ) 2 khi

  h*"h i! $=" 4m$

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  23/40

  H"h 2? $o h=e$ 0d"

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  24/40

  KHU VC KHINH KH CU

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  25/40

  KHU VC KHINH KH CU

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  26/40

  KHU VC KHINH KH CU

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  27/40

  KHU VC KHINH KH CU

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  28/40

  `U CHM NH PHIU

  HU C HINH H CU

  M? $o h=e$ 0d"#

  jm $ 1 vhi"h vh @|4; Mti 6$ n!+ @r ) @k 0?i

  Cf@ @k 0?i k h*" $z@ @~" vh4 ab@ 0 6u" vhi"h vh @|4; Ch @r ' @k aw 2!+ 2"; Mti @k 0?i @r vh=o" kh$ 0@ 6B 6" $u" vh?" s 0d @!= '2; N2 "h" $=*" @o"h $h*"h khm a* h?" "h!4: hi 6ei v "ip2 $u"

  vh?"; L*2 != 0 @r 0@ ' @k aw 2!+ 2"

  ) "i nz@ 6u" n@ Th $hf@h `u4 @he2 0"h khiu4

  MC 0$ ! 1 @54 hi 6iu" y4!" 0" @f "h5" ) "i: ) "i @hBi $o 6i n$ @f@h hi "di q4" a*= $=" no";

  S!4 0r iB @!= ) no": "4 @54 $o 6i $}" vhzk: ) "i "h9" 0@ @k aw 0 6u" vhi"h vh @|4;

  N4 $o 6i !i vh?" 0@ "h9"; T4 a*= 2@ 0d $h" aw: MC @h" "hg" @54 hi q h!+ vhr 0 vi2

  =f$ m 6" aw khf$ !: @" 0x aw $=" vh=o" $hi i!" .' kh$ @hBi; Gig 6ei aw vhi"h vh @|4 0 0@ 4 $iu" a*= vh4 ab@ IP $=" @hB" $"h 5" vh4;

  Mti 4$ n!+ $% D - . kh$

  T!@# $% 3' ( ' @k: $B" " .' ( 1'' vhf@h

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  29/40

  `U CHM NH PHIU

  Nh5" b# 1 MC: 1 Pj: 1 Pj =f$ aw: ) no= ap: 1 4k 0il4 khmi{ ) khi @?"{ W "h5" aiu"v $h49$ 2$ 0$

  Ndi q4" @?" aip@#

  1 MC 0il4 khmi kh|" $h $hf@h

  1 Pj ht $ 6=i$i@ no", ai${ a* $" aw @h= vhf@h

  1 Pj =f$ aw 0 @h= vhf@h a*= vh4 ab@ vhi"h vh @|4 $hc= 6$

  ) khi @?"# $h!+ khi "h!4 n!+ @}" azi vhf@h: 0il4 vhi" vhi"h vh @|4

  W v $h49$ aiu" 2$ 0$# 0o2 no= !" $=*" vh4 ab@ n!+

  L=i$i@# ' @k w n!+: ) no": n$ ai$ no": nd @54 hi

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  30/40

  H"h 2? $o h=e$ 0d"

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  31/40

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  32/40

  T_ TFNH L PHVI PHIU M TV HOT NG#

  T_ TFNH I NGI NK: NGI NAM C `U CU IU HIN 1 CHIC TRC THNG MINI MANG 1 CHGZU jNG CLOSEUP TNG CHO jN NK: TR CCH A )'M;

  8U TNG L 1 CH GZU jNG; NGI CHXI PHVI IU HIN CHIC TRC THNG MINI P UNG NG TR CA C GI;

  THI GIAN 8U` NH L 3 PHT,LT CHXI; ) NGI CHXI CQNG 1 LC; NU TRONG THI GIAN 8U` NH: CGI CHA LZ` C GZU jNG THF HNG NHN C 8U TNG;

  TRAIC# ' LT CHXI: MI LT CHXI D NGI )W' NGI THAM GIA;

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  33/40

  `U PHIU SIU TC , 3.' PHIU M? $o h=e$ 0d"#

  Mti 6$ @hBi @r ) @k 0?i

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  34/40

  HOT NO

  Cr ) 2!@=$ "h5" a9$ "=*i h*"h $i"h h=e$ "f=: @hk h"h @}"vhf@h

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  35/40

  SYN HZU CHXNG TRFNH

  1h - h3'# J @hBi vh+ 0d" vh?" vh

  h3' ( Wh''# MC h=e$ "f=: $9k hk 2i "i al vh4 ab@ 5"vh4

  Wh'' ( 1'h''#

  ISAAC

  HI M`

  ELIN HNH

  jAN

  NOO PHC THNH

  TC TIN

  J TRANG MOON

  MC MINH Q

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  36/40

  KHU VC SN KHU

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  37/40

  KHU VC SN KHU

  C S

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  38/40

  KHU VC SN KHU

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  39/40

  SINGERS

 • 7/25/2019 Closeup Maroon_Operation Plan_June 15

  40/40

  THAN `OU

  jjRIGHT