Aston Martin Rapide

of 7 /7
PRE M I ERE DENYES

Embed Size (px)

description

Aston Martin Rapide er uden sammenligning verdens smukkeste 4-personers bil

Transcript of Aston Martin Rapide

Page 1: Aston Martin Rapide

PRE M I ERE DENYESTEBILER

Page 2: Aston Martin Rapide
Page 3: Aston Martin Rapide

tsT0lt itall BrPr[r||YUlt0altx35lu0 8romru$oiltom s-illxTOYOTI IUTB0t [0[8[

2026

s2343637

_l

at8tl2[]0 lll\liuBlu/lacAs [r0( 2l

Page 4: Aston Martin Rapide

PRIMITRE DENYISIIBII-EB

<e441:_

Du kan letoveree de to ekstra dore. Trods 502.n ilangden (der samne som en Mercedes s*lasse)vi*er Rap de hve'l€n ange lerrung atse pd.Tvedinod erA*on Madin'profilen sA lntakt, atdu let lanforueksle den med den DB9, som tekniliken er hentel ia

ud i Vale!cjas aftengader, mersj{ !g \c, mie omk, ing. Oplcvcl ! ,nei nermest som at sjdde pi bagsrdctal cn Mazda Rx.8r Dc, crkun l ige nojagt ig plads t i lnnrelrsl cb og dc sma sid.rudcr goroplelelsen en anelse klaustrofol)ist. D.n forst. tlr pA bagsedctafen Rapide giLr fra parlcringskeldcrcn og fi kilomctcr tildenlenge ventede middagsrestaumnt, og tak for d.t. Dcls cr jcgnu rigtig Lten, dek er bagsedctnok en Aston Martin l*rdignen det er itke tilt-nl<trolsne

r.nn.sk., !i langc stftkIkke desto mindre harAston

Marth glort sig stor.r arstrcngelser lor!t gore livet behageligt lbrbag\adcf as!agtrcn.. Sedernestdtter godt, og pi den hoje mid.tcrkonsol mcll.m d. to selaratesiddepladser findes sepamt sty-ring afbid.luflstrom og retning,temperatur, sedevarme og sedekoling. Bagsrderne har egenzone med individuel aircondition.forsyning og oaturilgvis lrcpholdere, og som ekslraudstyr f6s 6integrerede LCD{krrme i lyggenaf fo6aderne. Den omklamrcndeoplevelse I bagsederne reduceresen smule afen plads Lras bassa.

dcfne Den .r e! del afbagage.rumnet, men en opretstaendevrg ads|jll.r pladsen fra det (ig'tige LragageNm. Veggc. kan doelegges led hvo(ved rummet girheh igenncm til kabincn.

NASTE MORGIN sldnner vin-leAolen over Valencia Jeg erhur l ig t i lathenvise nin tysk€koremakker fra magasineL sportAuto til Fssagersedet, og kortefter bestigervi bjergenevesl forbyen, hvor terr:enct gcnnehbry-des afen stribe nyanlagte, snorlclede bjergveie. I-lcr oplorer Rapidesig, som om de to ekstra bagsader slet ikke eksisterer. D€tkan

godlvrre, at del er en 4 personersbil, dcr mcd sinc 502 cn cr lig{r salang som en Mercedes S kiasse,mcn dcn opfo,c, sig som cnsporrsvogn pi velen. Affiedrugencr he,d ogtontant, og mcns vird.slojen er dampet blandl andetiatketv€rctc,mosidc,udc, crder horbar stojfra de enorme 20"hjul, dcr m i.utiost lartellcr ohalr, hvad der foregi! under de specialbyggcdc B, idgestonc Potcnza.del ,2a5la0 for og 29sl15 bas.

STYRINGXN ERfantastiskneutral, se lenge du forholderdig neutralt pe speederen. Kunklafilgt steedertrAd i svinglon.

,!J ,!q|11n'q,!l1l' ! " " ' 's i \e,r4

l,lJlrl/UBIINIAO[SINtiO](

Page 5: Aston Martin Rapide

ASION MARTIN RAPIDE I I,]YUNDA IX35 I AUDIA8 FORDFUSION FORDS.MAX I TOYOTAAURIS OPELCORSA

lnsrrument nng ft DBt o.n er.hk logbrugb.., m.n o8!a !.rd.la .l€grnt

B&o .r nu strndrd i .ll. &ton M.dln.mod6ll.a D.t lyd.r n.tu lSvlshnt..rbk

sl.nd.d .r an n4l. n.d krrrl.ltl.!, skrldu hrv€to, kdt r d.l€klhr

El.khisk hlndbrcmsebeti.nlng.rnt ho3Alton Mardn. D.n €r rl.nd.rd i R.pid.

Elbotj.ning n€d hukomm€k pe foBrol€Gr Dlaeret ol liden atn r. {onlollen

I I trea speederen i bund, og kabinen fyldes af et vrel,der stir i kontrasttil karrosseriets elegance

v€rterc! svingegenskaberne ii1overstyling. Da s€tter bagvognensig €n smui€, mens xscJampenblinker lysrigt i insrrum€nthuset.Esc.systemet er iige sA restriktivtsom i enhver anden personbil. oshertil komner motornusikken -Rapide lyder fantastisk.

Det er langt fra givet, at envl2-motor lyder godt. Eksempel.vis Mer Audis Y/12 blot som to4-cylindrcde, der krrer i takt, selvlaguars berrmte vl2lyder min-dr€ insphercnde end den 6.cylin.drcde fre samme fabrik. Men M- bade den, der skal ver€ der, ogden, der ikke skal - er en vigtieldelafAston Martins dna. Tr€derdu speederen i !und, fyldes kabi-nen af et vrel, som stAr i kontrasttil karrosseriets elegance, mensom h€nger fuldsiendig sam-lnen med kareoplevelsen.

Det er hdjlydt, men al&ig lar-mende. Bare st smuk, at selvxnhedslistens Frank Aaen villekaste skologihendkl€det i rin-gen og begere lavere rcgistre-ringsafgift, hvis han fik den fulde

TEKNISK SET ER Rapide en for-lenget DB9, m€n de to deler ikl<een eneste pladed€I. og mens for-hjulsophenget bloi har gen.

nemglet en mindre revision iRapide, er laghjulsolhengetkraftigt revideret. For at dg€bagagekapaciteien er fjeder-benene lagt ned, hvilket har sjortdet nrdvendigt med ny under.ramme, som ved samme lejlisheder blevet en del lettere end den,der benyttes i DB9.

I forhold til den 2'dors DB9 e!akselafstanden i Rapid€ fordgetmed 2s cm fra 274tiI299 cm, ogtotallangden er forl€nget med 31cm fra 471cn1 til502 cm. Allige-vel er vegtforogelsen holdt nedepA 160 kg, hvilketogsrer grun-den til, at acc€lerationstiden fla

0.100 km/t kun er foroget med 0,1sekund fra 5,1 sekunder i DB9 til5,2 sekunder i Rapide, og iopfar-ten er rcducerct med fire km/t fra300 t i l296lm/t .

Drivliner m€d den 477 hkklaftige vl2"motor og tilharend€6lrins automatgearkasse er heltidentisk, men den passer nastenb€dre til Rapide, For mens mansavner en sekv€ntiel gearkass€ iDB9, spiller den konventionelleauiomatgearka8se bedre sammenmed den li& siorre Rapide. Skif.iene, der kan styres manu€lt afkontakter llaceret pA ratstammen,er tilstr€kkeligt hultige, ikke

mindst hvis man velger "Sport".prcgrammer.

Ra?ide har ikle keramiskebremser - hell€! ikke som ekstra.udstyr - men en serlig type ven.tilerede metalbrems€!, som b€strrafen stal.og en aluminiums.skive, der e! Eat sammen. 390 mmi diameter og 6.stemplede caliFefoa 360 mm og fire stempler bag.

BAG RATTET ER Rapide iden.tisk ned DB9 bortset fra de nyesadea der har samme designfor og bag, og se har Rapide faet

3:[:::i'5:;*1'*?i:[H: D

n[20t0 l/llulll].Blll'lAGA$fl n0( 23

Page 6: Aston Martin Rapide

24 t//lvtrl 0[MA0as tT 0l( tFn[2 [

Page 7: Aston Martin Rapide

ASTON MARTIN RAPIDE tsYL]NL]AI I ] I AL]OIA3 FORD FLJS ON FORD S [4AI TOYOTAAUR 5 OPFL 'ORSI

ruder var lidt afen udfoidiingfor bade desig.ere og ingeniorer.Ldsningen er dog bevarei, og deto sideruder modes tilmed udenbrug afenrammeved B stolpen.En losning, som Aston Maninangiveligter de fsrste til at bruge

Rapide har en B-stolpe, menden dekkes afbagdsrens rude,lvillei lidrager til det coup6-design, somAston Martin harforssgt at levarc fta DB9. Detunderbygges af siderudernesbundkant, der sanmen med enliste i rustfrii stAl dannerformsom en hockeyslav. Nir de inte-g!erede dolhAndtag i.ykkes ud,korer begge sideruder i sammeside to cm ned. De koreropigen,

nAi doren smekles, og n,rfaitenlasserer 20 km/t, korer ruderneyderiigeie tie millimeter op for at

UNDXRLIGT NOK XR fario!-levelsen ikke se voHsom. Deblode automatg€arskift pillerlidt afdramatikken, og irods enslagvolumen pe 5,9 liter er |und.trekkei nasten ikke eksisierendeMaks.momentet pA 600 Nm €rikke til stede fsr 5.000o/min.

Der var indlagt en pause pAturen gennem bjergene vest lbrValencia, nen vi brugte den ikke.Min tyske makker og jegktrtebare, og efter fem timer bag rattetmed ma$er afhurtjs bjerslrrsel

tslot{MffT{ fltptotvr2 5.9r4cn3,43V

rortugEu.nit. urendti ige afgifter uksidi

!!!!t!t!L_______

Dek f'lhzs 24sl tsza?o-z9\llazR2o

var jeg end ikke sulten. Verdenssmukkeste 4.pesoners bil giverdig masser af appetit pA livet,

vtsY ts...Veidenr smullene a.peEoneEspodsvosn osen lenradiskinvo vc.

men middagen blircr til gengeldhelt ligegyldig bag raitet afe!Aston Martjn Rapide. r

I I t"nri"t set er Aston Martin Rapide en forlengetDB9, men de to deler ikke en eneste pladedel

DE$IGilENEII

EFIER EN FORTID hos LandRover, Ford og Lincoln, BMWog Rolls-RoF€ blev MaEkReichman overeie chef 60rAston Martins desig.afdeling iaprl2005. Han overtog ansva'

rct fra Henrik Firker, sonMa€k Reichmai kalder forei

HatH. k Fitkq.n tuloI

Ha ha ha. NejlAbsolurikke.

M.hadtikk noget afhohtVorrag, og DBg o,.t dsign.t?Nei. Asron Maitins dna *tydeligt i Rapide s,ve som iresten af Aston Martin-pro-grammet, Det ge dsdenkla$ ske ko e€ ll,hockeystav

profilen undef rudeme og hof.tellnjen, son k3i folges hele

Hrod vat deh st'tst udlotd ng

Detvar at fa en rtor, runneligbiltilatse lille og spandstigud, samtidig med atden beva-

Hndan hat du sjon der?Derefroiing, der isar spil-lerde store ro ler For det forsteer karosser etenkelt. Det

be5tt af ef kle, rcne linjer,som trakkeren khr pro6l uai.set hvik.i viike, du behagterbien fE. Fofdetandet har vibenynet os afeLement€r, somsnyder rj€ts op del5e afbilen.Det gelder den stGg, der gArfE lise bas fodiulet ul midt pAlodoren. oen samler indt.yk.kel afbil€n pa m dien og grrden deryed opthk kortse,

i du Cdet pd konptonit?Naturligvis. Enhverbi eretudiryk for mang€ kompromk-

ser, men m€d R.pide haf i.k'nikog rummelighed i hojercgrad ligget under for designetend ihange andre bileiEnAston Martin skalfs^t og

Et du tilrads n.d rcsuhar.Pla, naturigvh. Rapide var faktkk den foute bil,jestesnedepA, daj€g5tatede hos AstonMart n, sA det eren bil, jegharfulgl fn tu6te pennestrog, ogFg s meset, megetslad lor