Anibal Moliné

20
IN'I'I~PJSI I,J? ; IJ50 lII,:I, SIJE1,C) (:o~\~'i'~l~.)I.I~s I N'I'IIOUUCCION 1 I criIr~q~rr: lar~teatli~, iqrte clc cnrisirlc rar la estrectia relaclbii exlstentc eritre la "forn~a arquitectbnlca" y la "forrna I I : I I . .Si I~icri l cori]rrr~lo lc cr~~rsirlerac:iories rlrlc a conliriuacldri st? desarrolla estd expresado a traves de medlos rnatem6tl- c:r s. IIO cl :l~c olvl~Jar .rc qcrc Ir, rcalrrrcrite siclr~iflc,itlvr~ cbe sel- evaluaclo desde uria aprox'linacibn que considere la "calldad de viila", I 5r.a al corijr1nto cle oj~ast~rrilrlatlcs ol)clories clue los esta~ieclrnlentos iunianos.cfeben brlndar a los mleriihros de I3 sorictl;itl. PJIJ ello, tlcbc ectal~lcn.r?fss ria sf e:rrcncla adccuada de procedlrnlentos de evaluacidn que par tlerido dal dornl'rilo de lo >/ivr:r~ri~l, e IC~(ICIV~ tr-i1\#6~ IS e cr rr ~o s i~ic..~~, 0s cuales del)cr ser evaluados ~riedlarito as dlsclpllnas georn4trlcas y maten~jtl r:;~i ~rres/~c~lrrlif:rites. \/olvicr~ilo sobre esln t~ltirrir~ sl~eclo, irl ptrerle rlcjar dc ser'lalarse, q~ r c n Iirriclbn do1 rnarco de Ias dlsclpllrias de dlseilo ,~~c ~rilt:clAnlc<~ 11r113ri0, la goc~rr~elria lrrnlirc es nlds slgnillcatlva clue la rrratcr~~dtlca, ~resto t~ e 0s aspoctos cualltatlvos de la ir,rr,la. atril,~~te~s, oriji(~~~rs~in~~r s, ~rnl)ictlaclr:s, '~rol~~.wciories, lc., tlerieri una 1cpcrcusl6ri r~lds lrccta so t~ ro as posll~illdacles e " rlrli~,:ci?,ti vi:iericial" de loc cZ,l~~ri.icis. sla nnrisirlcracibn, al)arentarrie~ile oiiil~arl ida or casl todos, e n a pr6ctlca n o se cla, ya I~III~ l,tl)irlo 3 In e~pcci,~lirat.in~.~ le 10s [ll~liiil(ti OICS prr~l~sloriale~ a1 j~arcn arnl~rito e skis domlnlos tkcnlcos, sucede clue eri ~III .IIJ llarlc tic lor casos, lor plar~ilir:atlores evit1enci;irr tli1icull;ides para vls\rallzar las consecuencias fislco-espaclales de scis pro. ;rrit-:~.i.; ior t~titIiviis, s cl~.te o srjl<t st: rcy~cl,~t~ 0s aslrzctos ccra~itilativos in o qrle, corim resultatlo dc IJ aplicaci6n de las riiismas rr: lir~lilan ar ~tr~siliilitla~les I F ol ~c ib ri nt~c i s t ir ~ t a s orr~ras le virla. 1 0: r~ tt partt?, Iiiriipoco rlel~c? lejar clc seiialarss la olr a car a tlc la rnoneda, piresto que en general los ~.irofesio~iaIes i.cj\~iLec I'o~., ir,tre r~ lili cr~ ll;l tln s r 1;ll.a C~?IIIPIC II~IC'~ CIS lirrilles lc lii riatrrr~leza uantilatlva quc trae corislgo el uso dcl espaclo. trrtiarlo, y s l r r ~.vat cr;i~.c argl~rrir?nla'cihI,, ~ s i urlria rlcf:irsr rl rr? existe la creencia de que todo es solucioriable mediarite la iiatiilidad y des- Irr ,*:t I,II el cIi~:~crio. 'I triil~i~ ri, lcl~e er7ilarse rlire pese a Ias thtrer- as intenciories eri~rnciarlas, 10s tlesrtcicrto-s o~.iginados ri las declsiones normall- 4 y I~ ~III;I~IOIJ~ lt ias rc~l.~rnt~ritacic~rr~:s liciales, y elr especial, las naci,ori;lles, generan efectos rnultiplicadores altamerite ~r~~ti~r~lir-ialcs rara las lorrtiirs d(: vitla cle la cr~rrt~~~ridi~tl. >ues o IICI~ en gerleral las ~riisrnas e orlentan n base a otorgal- urla mayor . . inil~ortanc d .I las:cor~sicleracior~es ccnolirlic:a5 tic ol.llen coristructivo, clrre a las cotisltleraciones vivenciales, algo asi co nlo poner ( I r:lr r I tJ,:l ;lr~ln clel'.c-al~a llo. i i ~ir:ri esln tre clio ptlcclc ser exl>licado a travbs d a rrna scr-ie do factores, qulz6s dos son los que tie- 1i1:.ri ri13yc1r iririrle~jeki. EII p r.i r1 1er I~~gar ns ry.raFis tle oi.tlen tnc~rolrigico on rriis ficilmente cuantificat~le deiinil?les, de a ' 1 11 :'. v;iGri rlI~in;lcl;ls e n ci prirncr td rr ~~ ir io, cri se ]rr~iclo lt~qar, im rio existe una clara coirrcltlencia de la importancia qire posee \ IIII~ ?r1 Irr1ir-i61i le Is rnrrlli ~lii-id;rcl lc faelores corirlicioriar~lcs, o sietnpre pucde ser expresables a travCs de simples fbrniulzr n II~I 125 rcfjI,~~rrr?rit~rias. 1 1 111c:t31ltr~ crn..~ lit rle sr l- cnrrsicleiarlo r.otiio rlno de los rnjs Irnlmrtantrs eri razbn d e la trascentJencla qt~e l nilsriio tielie 1 1.it:1 n~ icrila r l desarrollo atle~:traclo lc las nstr\~ctrrvns islca ~rrb~rias ctl~ales tarnl~iCn ara la forniacl6n profeslonal de tdcr~l 1 rn-. +:r~r~r~irt~:r~l~s ~~~~I~IIs~IIIF~. (-::a11 1';tite rl e la5 J I ~ ~ I ~ S onlr;ltl/cric~rio~. 111e cri C I rcsenlc, aqrrrjan a.los organlsrnos reqrtladorcs rlel crecirnier~to de- <:III~I~ ~I r~li;lt~r>, r: rlrl-IC a la lalla tlr? rcri r.l.ir.c~ lon iiri in y coriocirriicr~lo lc la natr.rraleza dc cste probleriia. I'IN o I:i~ito, l ~,re;e~itc Irallajn sr rclctir-A a Ins aspeclos 11165 sigriiflcalivos de CO t~Il'RO I- el nrdonamiento yl(lesarrollo 11r11,1:1.*. 5 i sft \1tlio11e qu 0 el ~~~ol,lr:n~a erilrei~lar s on "sislema irrt~ano" y sl atlcnl5s se asurne qrle se poseen clertas lnlenciones -,r,litt- co nl tl r 1t:bc: c o r r ~ ( > o r l a r s e liclio slsl~rria, l coric:epto de control~slgriiflca a accinn o'inflrrencias qur se puede ejercer para -___--- ~\HI' - I cotii~~nrlntnlotito lo aq116I so oncucrilrn dcrit111 o Ins lirnites tolcrables prnl>crestas nor cllclias Intsnclonos. Esta es trn rl~ l~r:iciciri IIII~ uncral y q11o 11 r.5cti cnrr iont c r>uer:lo cr arilicatla a crtalqt~ior iskeriia. Scglin la rnisrria es necosario reconocer 4 r rrr~-lir r11 1,n c Ii.islcas Imra rloe st put?tli~ jel-ccr. la nccihn rlc CONTR OL. En primer Itrgar, debe existlr rrn sistet~ a scr C@II~~O/~ ..- e l ~ ~ .11 <cltjcr~~~lr~ trgar, dcl~c rirtlr 1111 t slil( ir) cff :;r: ilr lo rlr: diclio sisterna, en terce r lugar, dcbe ser posll>lc con,pro )ar t? estxto ... --- ._ ,.I< I,, /,.,~;.Y< tlnl rnisrno v I)(I~ llt ir nr l, tlellr: eexistir la l.rr~ sil,ilkla ri de r jercc r url accibt7 carrectiva sobre e l sisterna. E n caria una d e --- 1.1s I;l:r-s s ~ i i ~ t l a J ~ ~ xisler~ lili: 1.l1ailr.s a rr:r s~tpctarlas, rlrnero, lialiri quc recoriocer y cleflriir el sislenia, Ir.lego hahr6 qua propo- 11r.1 IIII ( .- il;h/rl (/ t1 5~ d~ /t 7. it~ti~1-:l d. ? aci 1s1 CI~) l1 e11.11 ehe ser dicho estatlo, e s tins tarea srrmamerite corrlpleja. En el lenguaje rrrrr~il:~rIe I 11 105 e5t;lrlo: ~f115~il~It15 OI.IS~~~IIYP.I~ C I ( Ian urbario". A los fines tlel presenle.tral~ajo s pucrle acelitaresti~delirii ~..i{lll. 11r:rrl 1111 lralar~ii ~nto iyrllos(1 rlnl tillna rutlrlrrirS la arrrpliacI6n rfc esle coriceplo. DespuBs, se riecesitari algilli instrurnerito: r r~~s;lr>rl ? 1;l1. ? .der. r"le-:al ~i af ~ 'eal fin1 5iSi?lll:f a scr coritrolaclo. i.:rl;~ b . r r l ~ cs16 r.r~rrslilrli l~i I~N cl r:rll~jilrllr~ ll= esirlrlios. r( co1iocir1iierit05, y evalrracior~es rganizatlas, que ~~erri~itird crill- it r:l ~lrarll~ In 1csaI;is;lje o tfe :~r)rc)xirciacirit~ It tlicltfr cslatlr, cnn respeclo a1 tluseatlo. Por illtimo, q ~~lzis fase trlis prol~lenldti r:J rIr- Io drl c l Ilrorcsf,, sets riccpsa rio cj c :. :- o i- rli.13 /ti:lt~c~icia, ala podcr corregir el cor~iportarnlcnto fel sistcnia tie r notlo clrle ests it: ;~l~r~,xirr,c I cstado rlcstatlo.

Transcript of Anibal Moliné

Page 1: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 1/20

I N ' I ' I ~ P J S I I , J ?

; I J 5 0

lII,:I,

SIJE1,C)

( : o ~ \ ~ ' i ' ~ l ~ . ) I . I ~ s

I

N'I ' I IOUUCCION

1

I

c r i I r ~ q ~ r r :l a r ~ t e a t l i ~ ,i q r t e clc c n r is ir lc r a r l a es t rec t i a r e l ac l b i i ex ls t en t c e r i t r e la " f o rn

I I : I I . .Si I ~ i c r i l c o r i ] r r r ~ l o l c c r ~ ~r si rl e ra c :i or ie s rl r lc a c o n l i r iu a c l d r i s t? d e s a rr o l la e s td e x pr e s a

c:r s. IIO cl : l~c ol vl~ Jar .rc qc rc Ir, rca l r r rc ri t e s i c l r ~ i f l c , i t l v r~ c b e se l- ev a luac lo des de u r i a ap rox ' l i nac i

v i i l a " ,

I 5r.a

a l c o r i j r1 n t o c le o j ~ a s t ~ r r i l r l a t l c s o l ) cl o r ie s c lu e l o s e s t a ~ i e c l r n l e n t o s i u n i a n o s . cf e b

s o r ic t l; i tl . P J I J e l l o , t l c bc ec t a l ~ l cn . r? f s s r i a sf e :r rc nc la adc c uad a d e p roc e d l rn l en t o s de ev a l uac i dn

> / i v r : r ~ r i ~ l ,

e I C ~ ( I C I V ~

t r - i 1 \#6~

IS

e c r rr ~o s i ~ i c . . ~ ~ ,0s c ua l es de l )c r s e r ev a l uado s ~ r i ed l a r i t oas d l s

r:;~i ~ r res / ~ c ~ l r r l i f : r i t es .

\ / o l v i c r ~ i l o s o b r e e s ln t ~ l t i r r i r ~s l ~ ec l o , i r l p t r e rl e r l c j a r dc s er 'l al ar se , q ~ r c n I i r r i c l bn do1 rn

, ~ ~ c ~ r i l t : c l A n l c < ~11r113r i0 , l a goc~rr~e l r ial r r n l i r c es n l ds s l gn i l l c a t l v a c l ue l a r r r a t c r~ ~ d t l c a ,~ r es to

i r , r r , l a . a t r i l , ~ ~ t e ~ s ,o r i j i ( ~ ~ ~ r s ~ i n ~ ~ r s ,~ r n l ) i c t l a c l r : s , ' ~ r o l ~ ~ . w c i o r i e s ,l c . , t l e r i e r i u n a 1 c p c r c u s l 6 r i r ~ l d s

" r l r l i~ , :c i?, t i v i : ier ic ial "

de

l o c c Z , l~ ~ r i. i ci s . s l a n n r i s i r l c r a ci b n , a l ) a r e n t a r r i e ~ i l e o i i i l ~ a r l i d a o r c as l

I ~ I I I ~l , t l ) i r lo

3

I n e ~ p c c i , ~ l i r a t . i n ~ . ~le 10s [ l l ~ l i i i l ( t i OICS p r r ~ l ~ s l o r i a l e ~a1 j ~ a r c n a r n l ~ r i t oe s k i s d

~III .IIJ

l l a r l c

t ic

l o r c as os , l o r p l a r~ i l i r : a t l o resev it1enc i; ir r t l i 1 i cu l l ; i des para v l s \ ra l l zar las consecuen

; r r i t- : ~ . i .; i o r t ~ t i t I i v i i s , s c l~. te

o

s rj l< t st: r c y ~ c l , ~ t ~0s as l r z c tos c c ra~ i t i l a t i v o s i n o q r l e , c o r i m res u l t a

r r : l i r ~ l i l a na r ~ t r ~ s i l i i l i t l a ~ l e s

I F

o l ~ c i b r i n t ~ c i s t ir ~ t a s o r r ~ r a sle v i r l a .

1 0: r ~ t t p a rt t? , I i i r i i p o c o r l e l~ c ?lejar c lc sei ialarss la o l r a car a t l c l a r n o n e d a , p i r es t o q u e e n g

I 'o~. ,i r , t re r~ l i l i c r~ l l ; l t l n s r1;ll.a

C~?IIIPIC II~IC'~CIS

l i r r i l l e s l c lii r i a t r r r ~ l e z a uan t i l a t l v a quc t r ae c o r is l

r r

~ .v a t c r ;i ~ .c a rg l ~ r r i r?n l a ' c i h I ,, ~ s i u r l r i a r lc f: ir s r rl rr ? ex i s t e l a c reenc ia d e que t o d o es s o l uc i o r i

Irr ,*:t

I,II

el c I i~ :~cr io.

'I t r i i l ~ i ~ r i ,l c l~ e er7 ila rse r l i re pese a Ias thtrer- as i n t enc i o r i es e r i ~ rnc i a r l as ,10s t les r t c i c r to-s o~

4 y I ~ ~ I I I ; I ~ I O I J ~

lt i a s r c ~ l . ~ r n t ~ r i t a c i c ~ r r ~ : sl i c i a l e s , y e l r es pec i a l, l a s naci ,o ri ;l le s, gene ran e f

~ r ~ ~ t i ~ r ~ l i r - i a l c srara las lorrt i i r s

d(:

v it la cle la c r ~ r r t ~ ~ ~ r i d i ~ t l .>ues o

I I C I ~

en ge r l e ra l l as ~ r i i s rna s e o r l en

. .

i n i l ~ o r t a n c

d .I

l as : cor~s ic lerac ior ~es ccno l i r l i c :a5 t i c o l . l l en cor i s t r uc t i vo , c lr re

a

l as c o ti s l tl e rac i ones

( I r:lr r I tJ,: l; lr~ln clel '.c-al~a llo. ii ~ir: r i es ln t re c l io pt lcc lc s e r e x l > l i c a d o a t ravbs d a rrna scr-ie do f a

1 i 1 : . r i

r i1 3y c1 r i r i r i r l e ~ j e k i . E II p r.i r1 1e r I ~ ~ g a rns ry . raF is t l e o i . t l en tnc~rolrigico o n r r i i s f i c i l m e n t e

111 :'. v;iGri r lI ~in ;lc l; ls e n c i p r i r n c r t d r r ~ ~ i r i o , c r i s e ] rr~i cl o l t ~ qa r , i m r i o ex i s t e u n a c la ra c o i r r c l t l e

\ I I I I ~ ?r1 I r r1 i r - i 61 i le I s rnr r l l i ~ l i i - i d ; r c l l c f a e l o r e s c o r i r l i c i o r i a r ~ l c s , o s i e t n p r e p u c d e s e r e xp r e s ab l

I I ~ I

125

r c f j I , ~ ~ r r r ? r i t ~ r i a s .

1 1 111c:t31ltr~crn..~ lit r l e sr l- c n r r s ic l e ia r l o r . o t i io r l n o de l os rn j s I r n l m r t a n t r s e r i r az bn d e l a

1 1.it:1 n ~ i c r i l a r l d e s a r r o l l o a t le ~ : tr a c lo l c l as n s t r \ ~c t r r v n s i s l c a ~ r r b ~ r i a sc t l ~ a l e s t a r n l ~ i C n ar a l

1 rn-.

+ : r ~ r ~ r ~ i r t ~ : r ~ l ~ s~ ~ ~ ~ I ~ I I s ~ I I I F ~ .

(-::a11 1';tite rl e la5 J I ~ ~ I ~ So n l r ; l t l / c r i c ~ r i o ~ .111ec r i C I r c s e n l c , a q r r rj a n a . lo s o r g a n ls r n o s r

< : I I I ~ I ~ ~ Ir ~ l i ; l t ~ r > ,r: rlrl-IC

a

l a l a l l a t l r ? r c r i r .l .i r. c~ l on i i r i i n y c o r i oc i r r i i c r~ l o l c l a na t r .r r a lez a dc c s t e p r

I'INo I : i ~ i t o , l ~ , r e ; e~ i t c I r a l l a j n sr r c l c t ir -A a Ins as pec l os 11165 s i g r i i f l c a l i v os de CO t ~ I l ' R

11r11,1:1.*.

5i s ft \1 t li o1 1 e q u 0 e l ~ ~ ~ o l , l r : n ~ ae r i l r e i ~ l a r s o n " si sl e ma i r r t ~ a n o "

y

s l a t l c n l 5s se as u rne

-, r , l i t t - co nl t l r1t:bc: co rr ~( >o rl ar se l i c l i o s l s l ~ r r i a , l co r ic :e p to d e c o n t r o l ~ s l g r i i f l c a a a c c i n n o ' in f l r r

-___---

~ \ H I ' - I c o t i i ~ ~ n r l n t n l o t i t olo aq116I so oncuc r i l rn dc r i t 111

o

I ns l i r n i t es t o l c rab l es p rn l> c rest as n o r

Page 2: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 2/20

E xl s t s :Jna g ra r? d l vers lda c i d e f o r m a s

r l e

c o n t r o l q u e d e bc ln

srr

a p l l ca d a s a l s l s te r n a u r h a n o . Pu

c o r i t i o i d e l 1 150d e l su o o , r ~ 6l e r l e por o b j e l o ? a a r e 3 d e v l g l l a r qc l e [a s a c t l ? ~ l t l a d f l:q .re se t le sa rro l la r~

t a i ; c x l s t e n t a n ? b i B n ;: or nu s p a r 3 r . o l t r o l ~ r l a c al lt la l O e r n e d l o a r nb i i. r lt e c o l n o s e r e l c a n t r o l ce r

i l i r n i l ~ ~ l ~ l b ~ l ,ic ve;lti acl61i,

d c

pul'eza rlel a i r * , r i e l a ; rl f a :

l d

c i :ce~ lac i~511, ds ac ce sh j y 12s c o n ~ t ~ ~

c o c l fr o l es e s p e c if l c ss . P a w l a

fcrmr

cia

c o r ~ t r o l r l~ z r i ,i I : e r r ~ j sn t ~ - re s ; t l: E.: e cas:, c: la

r , ~

c re fle :e

s ~ l e l a ,

Este a s p ec t o e s s ~ i n l a rn e r l i e n l p o r t a n t n , y a q u o n s t ln a d a la s c a r a c t ~ r i s t l c ~ s~ r o l1 ere nr: la u r i a s

qll / l o 10

es.

S I b l e n n o e s e l i l n l c o e l e m e r l t c c a l l f l c a t l o r , s e s o b r e en t l e' n t le q u e cu a1 ig Io se p r o d t rc r u n

c i b n r l e p e r so n a s , cia a c t l v l d a d n s y

do

r n o v l r r ~ l ~ n f n r

1 l n

4 r n r :

i r :=.

: , r ~ ; ; : ; ; ~ ; ; : ~ : ~ ~ ; ~

lei icie a n i i c :? ; i c io i i

q,m.,..

,,;if

- .

n iiii

a s i a b i e c i r n i e n i o t l rb a r ln .

P o t n t r a p a r t e , 13 I n te r l s l ( l a d r :le 1 1so d e l s i l e l o , c s s l g n l f l ca t l vn p o r q l r e es u n a c o n d l c l r \ r ~ u n c o nc

I;~r,l,-?rin d e

/a

AI CJS

8

SL'~V/ ' I :

FI; e ? f e c a m , e l s r n p l c o d e l t 6 r m i 1 i n " s ~ r v l r " t l n n a II ~cn l c lo a r n p l i o .

I r l f ~ ~ a ~ s l r ~ i c t u r a ,n s15 1e ms r l o t r a n s p o r t o p ~ \ l . ~ l l c o ,

JII

c o ~ ~ J u n t ol e e sp a c l o s r e c r e a l l vo s , I I ~o r i j ir n l o r

un ql . i rpo de ~ r n p l e o s ,a p o s l l ~ l l l d a d

e

c o n t a r c o n v l v l ~ n c l a s d ec rr ad as , e lc .. s o n r l l s l l t ~ t o s o d o dr: se

D e

a c ~ r r r t l o a l o ya e x p r e s a d o ,

s e

p u sd e a p t. e c la r quo a x l r t e c ln a g r a ~ l l v a r r l r l a r l c le clnscs y rf n 1

e l

c n n t r o l r l e l a l n t e n s l d a d d o 11so d e l s n e l o es p o s l b l e l l eg a r a I n f l ~ r l r r i f o r r n a s l g n l l l c a t l v a s o l l r r

r r i l s r ~ i c s , 1.1 es to q u o d l c h o r e c u r s o p e r n l f t a c s t l rr ia r y p r r ? n ' i ~ ~ l e / ~ s i n n a ra cnpncidai ds 111s sr:rvicios.

s i s l c l ~ ~ as t ra r ls p or te r e q ~ ~ e r i d oiar un d re a ~ r ~ l > a n aon un F a c o r r le O c u p n c l 6 n 7 ci ta l ig~.ra la 1 , l a

sor a ~ i l l c a d a a r a o t r as en l a c u a l e l

F.O.T.

spa ig r la l a 7 , p u c s l o q Ir e er l e l p ~ l n i e r R F O I n l i ~ l e r i s l I a r l

. 1 ~

u r l a L . ) e ~ ~ s l d a dr i lt a ' ~ e s i d e n c l a lJe 220 persot ias [ ,or

I

a., y ' e n c l s e g ur ld o. l a d e ~ ~ s i r l a r lesk, l t ia t~l r se

s i cn i p r - e y cu i lr i ,d n se co n s i d e r e q u e

a

ca t la l l c rsor1a IC o r r e s p o r ~ r l eu 11 a s ~ r p c r f i c i r ? o r \ s l r ~ ~ i c J ai c

2 5

20

n 1 7 { l o r p e r s o n a e l FOR p a r a I as r lcn s l rl a c lcs c i t a ( l a r se r i a de 0,8 ;

5 6

r o s p r c l l v a r r i e n t c y s l sr o

p e t - so l l a 10s va l o r e s d e l

F.O.T.

c o r r e s p o r ~ ~ I I c r ~ l c sc r i a n 0,G4

4 ,2 .

( v e r t a b l a 1 . 1 ~ ) .

E v id e n l e r n en t e e l r i s t em o a do p t a do p ~ t a tn c a w c l i f i c i l ~ ~ i e ~ i t ce r6 c f e c l i v o 1 )a 13 c l n t r o .

1.2 n

c f e c l ~ r n r s e a r a l a d l s t r l b u c i 6 n i l e e r l e rq i a e lP c t r ic a ,

r l r .

a q u a p o i a b l e y dcl c o c i ] ~ t n l o l c s erv ic ;io s :Ic i

r ? l o l l ~ ~ so r ~ i ~ ~ ~ i l l a r l o s .

1 .a l l l t e r ~ s i t l a d i e ISO tl el st:? .. a n~ li l i .~ io l ;cra c o in 0 ltrt 'a dr r r : f c r r ~ t ~ c i n

t11 s

::fr ctr~.r [ t i? It1,

Ctrarla lr r e it; ? d e

1 ~ 3 5

i ibr l11,t l ~ X ~ C I I S ~ ? (:or1 b a j a i r + l c r ~s l d a i ll e I l t l l l ~ a c i h I l l c l s u n lo : c l p o l r h n

s e r v l c i i ) ~ e r ~d e rd , s er m u y a b l c i l o . E t r c a r l ~ l ~ i n ,~ ~ a r ~ t i t ~ac Arcas o s cr vl r ~ s l & ~ il c ~ i s - , ~ ~ l c l l l ro l ~ l a r

t n (IRn s d o t a c l o n e s c o r n ~ l n l t a r l a s e n d c r d a s c ~ 11dsc s l r e c l i o

y

p t j r l o l a n t o 10s t l i s l i n t o s c e n l r o s d r? s c

e r i l t e

st .

E l g r a d n t le A C C E S I B I L I I J A C ) , r l c 10s s n rv lc i os t a r r ~ l ~ i k nl cp e rr rl e t l e l a i t ~ t c r l s l d n t l l c c rso c lr l s

.--------

a 11.3 s l r l o t l c ; a r r u l l a d o e n o t r a p a r t e c l el c r r ls o . es r ~n r : cs ; l ~ l o~c l : ,n~ar lo ,? i l ~d 'c t~ 'sc i i a la ras s i r l l ~ i c ~

I ns r c l a c l c r i; . ~ c r l t r e u n a func idn r c n t r a l o ~ ~ i j r . l ~ u ,~ I Ir r a t l e I ~ l f l t ~ c r r c l a .

o r c ll r, . se p ~ e s c n t a n r a s

gr

i f i co

1 t l a t l o q r l e e l a r e a J se r- s er v i da e s n l c t y p o c o r l e r ~ s a . s i se r c c : on o c e q u o l a t l i s t a r ~ c i a 11 Ax ir 1

r i a

110

clcbe s o b re p a sa r d e c l c r t 0 I i n i i l c , sr? o 1) sc rv a r i t r c c l c n l r o c l cl d r c a cle l n f l u c l ~ c i alc? d l c l i o c e r i t r

c i e r l l c ( le u s i r a r l o s co r r l o p a r a ' " : o s le n e r l a " e co n b r i ~ i ca r n c r l l e . E l 1 cs t c ca so s t? co r ~s i c l c r OIIP e l c e ~

pal-a SII i r e a de I n f l u c r l c i a ,

o

b i r r 1 q i r c c l c o n j u r i l o d e l a 1 1 o ti la c ii 11 1e r v i d a

1101

c l r ~ r ~ i r ~ r ~ o

C

e s l j l o c a li

s t ~ g e ~ r ~ d na so , q r d f l c o 2. e l g r a d 0

tlt:

c o ~ ~ c c i l i r a c i d ~ ~l c l a r l o h l a c i i r r q i t e h a c c 1150 c lc l i c r v i c i o e s s r r li r :

r jr l a d 1l; ta ric la r n d x l m a r e c o r r i d i i d e s d e l a p c ~ i l e r i a l c e ri l r o , s c e n c u c ~ i t r r ? l n i r rl l c r o c l c ? u s t ~ ar i o s ~ c

r c n t r r ~

11

l d r ~ ~ i i ~ l o se o p e r a c l 6 n e f i c i c n t e . E n e l l c r r r t r c as o , g r i i f ic o 3 s c I r ; ll a d c a r ~ e ~ n l l a s~ e a sl c i

r lr pc41 la c lbn , ,cc~nv a rl os c c r lt r o s d e s c ~ v i c i a s ~ l ~ i c o r l o sc is a nc ia s a d ~ c t l a ~ l a s . I I e s l a c a m . 111s c ~ r i t

r i a c tl fr c r l p a r l e sc SLIperponen pnr In c ~ ~ a lu r nr . rl ta n l ; ~ s p c l o n c s de l a po l ,l a r :i d r~ l oca l i za r la cn 1 ~ si a

t a z b ~ ~l? l a d l sl an c la , p ~ l e d e r ~o n c u r r l r a c i r a l t lo i e r n r l e l o s c e n t r o s .

( : cm o [ r ~ l c d e b s e r v a rs c d~ l a c o r r r p a r a c i i > ~ l e l o $ 1 . 1 ~ s a sr i? se iia la clo s, e r i c l [ ~ i i r i r e ~ os n . ,l ly c l

c f i c i ~ r i t e c c n r i6 r n lc a l a p r ou s l hr i tit s er vl c io s, e ll c l ~ c g t ~ ~ o ,i b nr: i:ny ~ e i v i ~ l i j id c i i r n e ~ r i c p c r a

n p c i b ~ i , n c ar n > lo e n e l t o r ce r o , a p a r i o d c d l s l ~ o n e rl c 1:)s ~o r v l ~ l . a s ,iisdr e l p u ~ ~ t oc v ls l a d c la a c

Page 3: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 3/20

Page 4: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 4/20

Page 5: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 5/20

Page 6: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 6/20

Page 7: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 7/20

Page 8: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 8/20

Page 9: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 9/20

Page 10: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 10/20

Page 11: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 11/20

Page 12: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 12/20

Page 13: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 13/20

Page 14: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 14/20

Page 15: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 15/20

Page 16: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 16/20

Page 17: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 17/20

Page 18: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 18/20

Page 19: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 19/20

Page 20: Anibal Moliné

7/21/2019 Anibal Moliné

http://slidepdf.com/reader/full/anibal-moline 20/20